English
Hungarian
Ügyszám:
.
277/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 277/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/740
.
A döntés kelte: Budapest, 05/27/1997
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítvány alapján  - Dr.  Kilényi Géza,  Dr. Szabó András és
   Dr.  Zlinszky   János  alkotmánybírók   különvéleményével  -
   meghozta a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a társadalombiztosításról  szóló  1975.
   évi    II.     törvény     38/A.     §     (3)     bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
   iránt benyújtott indítványt elutasítja.
                             Indokolás

                                 I.

    Indítványozó a  társadalombiztosításról szóló  1975. évi II.
    törvény ( a  továbbiakban :   Tb  tv.  )  38/A.  §-ának  (3)
    bekezdésében  foglalt   rendelkezés  alkotmányellenességének
    megállapítását kérte.

    A Tb  tv. 38/A.  §-a  a  nyugellátás,  baleseti  nyugellátás
    évenkénti rendszeres emeléséről rendelkezik. Eszerint  :

         " (1)    A     Nyugdíjbiztosítási    Alap     és     az
    Egészségbiztosítási Alap  kiadásának minősülő  nyugellátást,
    baleseti nyugellátást - megállapításuk naptári évét követően
    - évente  a tárgyévet megelőző naptári év nettó átlagkereset
    tényleges növekedésének  megfelelően, két  alkalommal január
    hónapban és  - januári  visszamenőleges hatállyal  -  július
    hónapban kell emelni.

          (2)  A  nyugellátás,  baleseti  nyugellátás  évenkénti
    rendszeres emelésének végrehajtásához szükséges tényadatot -
    a  tárgyévet   megelőző  naptári   évben  megvalósult  nettó
    átlagkereset-növekedés mértékére  vonatkozó számadatot  -  a
    Központi Statisztikai  Hivatal hivatalos  lapjában évenként,
    legkésőbb május hónap 15. napjáig közzé kell tenni.

          (3)  A   Kormány  felhatalmazást   kap  arra,  hogy  a
    Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Önkormányzattal
    egyetértésben,  rendeletben   állapítsa  meg   az   esedékes
    emelések  mértékét,   az  emelés   legkisebb  és  legnagyobb
    összegét, a végrehajtás szabályait. "

    Indítványozó álláspontja szerint a (3) bekezdése, amely arra
    ad felhatalmazást  a Kormánynak,  hogy  az  esedékes  emelés
    mértékének  meghatározása   során,  meghatározza  az  emelés
    legkisebb és  legnagyobb mértékét,  sérti az Alkotmány 70/A.
    §-át,    alkotmányellenes    megkülönböztetést    tartalmazó
    jogszabály megalkotására szóló felhatalmazást tartalmaz.

                                II.

    Az indítvány nem megalapozott.

    Az  Alkotmánybíróság  már  több  határozatában  vizsgálta  a
    nyugdíjemelés és a nyugdíjak értékállandóságának megóvásával
    kapcsolatos alkotmányossági kérdéseket. [ 26/1993.  (IV.29.)
    AB   határozat  ABH   1993, 196.  -219. ;   1067/B/1993.  AB
    határozat ABH  1996, 446.  -451. ]  E határozataiban  többek
    között  állást   foglalt  az  indítványozó  által  felvetett
    alkotmányossági kérdésben is.

    A 26/1993.  (IV. 29.)  AB határozatában - nem a Tb tv. 38/A.
    §-ának alkotmányossági vizsgálata kapcsán - hanem a 18/1992.
    (III. 11.)  OGY határozat,  valamint az  57/1992. (III. 25.)
    Korm.   rendelet    egyes    rendelkezéseivel    kapcsolatos
    alkotmányossági  vizsgálat   során  kifejtette  álláspontját
    azzal kapcsolatosan is, hogy sérti-e az Alkotmány 70/A. §-át
    a nyugellátások  emelésének az  a  módja,  amely  az  emelés
    mértékét százalékosan  határozza meg,  azzal, hogy  egyúttal
    meghatározza az emelés legkisebb és legnagyobb mértékét is.

    E  határozatának   indokolásában  rámutatott  arra,  hogy  a
    társadalombiztosítás  rendszere   csak  részben   működik  a
    "vásárolt jog"  elve alapján,  másrészt szociális szempontok
    működtetik. "A  társadalombiztosítás és  ezen belül  az  ún.
    nyugdíjbiztosítás   is    tehát   olyan   vegyes   rendszerű
    biztosítás,   amelynek    tartalma    nem    kizárólag    az
    ellenszolgáltatásért szerzett  jogosultság, amely  tehát nem
    kizárólag piaci  mechanizmusok alapján  működő újraelosztást
    valósít  meg,   hanem  amelyen   belül  különféle  szociális
    szempontok is érvényesülnek. " ( ABH 1993, 198. )

    Az   Alkotmány   70/E.   §-ának   értelmezése   alapján   az
    Alkotmánybíróság  megállapította   azt  is,  hogy  a  vegyes
    rendszerű      társadalombiztosítás       önmagában      nem
    alkotmányellenes  mindaddig,   ameddig  az   állam  a   jogi
    szabályozással úgy  működteti azt,  hogy a  biztosítás útján
    szerzett jogokat,  továbbá a szociális biztonsághoz való jog
    tartalmi elemét  adó ellátáshoz  való jogot  nem sérti.  "Az
    arányok önkényes  megváltoztatása ( pl. a magasabb nyugdíjak
    nominális  csökkentése   az  alacsonyabb  összegű  nyugdíjak
    szociális  szempontú   emelése   érdekében )   azonban   már
    alkotmányellenes volna. "  ( ABH 1993, 199. -200. )

    A 26/1993.  (IV. 29.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette, hogy  az Alkotmány  70/A. § (1) bekezdéséből nem
    következik  az   államnak  a   nyugdíjak  arányos  emelésére
    vonatkozó kötelezettsége.  Megállapította,  hogy  az  emelés
    legkisebb mértékének  meghatározása a  kisnyugdíjasok javára
    pozitív   diszkrimináció    alkalmazását   jelenti,    amely
    kifejezetten  összhangban  áll  az  Alkotmány  70/A.  §  (3)
    bekezdésében foglalt rendelkezéssel, illetőleg a 70/E. § (1)
    bekezdésében  megfogalmazott   követelménnyel.   Ez   utóbbi
    rendelkezésben az  Alkotmány a  szociális biztonsághoz  való
    jog alatt az állampolgárok megélhetéséhez szükséges ellátási
    jogosultságát   nevesíti,   amely   nem   az   életszínvonal
    megőrzésére vonatkozó  jogosultságot, hanem - összefüggésben
    az Alkotmány  17. §-ával  - a  szociális ellátásra vonatkozó
    állami kötelezettséget emeli alkotmányos tétellé.

    "A  nyugdíjak   nominális  maximálása   a  vegyes  rendszerű
    társadalombiztosításon   belül    alapvetően   a   szociális
    vonatkozás kifejeződése. Mivel a társadalombiztosítás - és a
    költségvetés -  lehetőségei korlátozottak,  a  megélhetéshez
    szükséges ellátási jog biztosítása pedig az államnak a 70/E.
    §-ból     folyó      alkotmányos     kötelezettsége,     nem
    alkotmányellenes,  hogy   az  állam   az  alacsony   összegű
    nyugdíjak emelését - legalább részben - a magasabb nyugdíjak
    emelésének nominálisan maximált technikájával valósítja meg.
    " ( ABH 1993, 201. -202. )

    Az   Alkotmánybíróság    eddigi   következetes   gyakorlatát
    figyelembe   véve   megállapítható,   hogy   önmagában   nem
    tekinthető az Alkotmány 70/A. §-ába ütközőnek a Tb tv. 38/A.
    § (3)  bekezdésében foglalt  azon szabály  sem, amely  ilyen
    szabályozási mód  alkalmazására -  az  emelés  legkisebb  és
    legnagyobb mértékének  meghatározására - ad felhatalmazást a
    Kormánynak. A  nyugdíjemelés felső határának alkotmányossága
    a Tb  tv. 38/A.  § (3)  bekezdésének felhatalmazása  alapján
    elfogadott  kormányrendelet   tekintetében  vizsgálható.  Az
    Alkotmánybíróság korábbi határozatában kifejtett álláspontja
    szerint a  magasabb összegű  nyugdíjak emelésének  nominális
    maximálása olyan technikai kérdés, amely csak szélső esetben
    vethet fel  alkotmányossági problémát, nevezetesen akkor, ha
    a magasabb  nyugdíjak tekintetében a jogalkotó a biztosítási
    elemet -  önkényesen - teljesen figyelmen kívül hagyná, vagy
    csak aránytalanul venné figyelembe.  ( ABH 1993, 202. )

    Az indítványozó  által  vitatott  rendelkezésben  a  Kormány
    számára adott  felhatalmazás - a nyugdíjemelés mértékének és
    végrehajtási módjának  szabályozására -  nem  tekinthető  az
    alapvető jogra  vonatkozó  olyan  szabályozásnak,  amely  az
    Alkotmány 8.  § (2)  bekezdése alapján törvényi szabályozást
    igényelne. ( 64/1991. (XII. 17.) AB hat. , ABH 1991, 300. )

    Mindezekre tekintettel  az Alkotmánybíróság a Tb tv. 38/A. §
    (3)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására  és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                            alkotmánybíró

                           Dr. Holló András
                         előadó alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza                  Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Szabó András           Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre               Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró
     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

     A  határozat   indokolása  helytállóan   mutat  rá  :    "az
     Alkotmánybíróság  már   több   határozatában   vizsgálta   a
     nyugdíjemelés és a nyugdíjak értékállandóságának megóvásával
     kapcsolatos alkotmányossági kérdéseket. " Miként a határozat
     is  számos   vonatkozásban  visszautal  a  testület  korábbi
     döntéseire, én  sem tehetek  mást, mint kivonatosan utalok a
     26/1993. (IV.  29.) AB  határozathoz fűzött  különvéleményem
     lényegére, amely  - mivel  álláspontom időközben  semmit nem
     változott - nem teszi lehetővé számomra, hogy alkotmányosnak
     tudjam elfogadni  a  nyugdíjemelés  mértékének  maximálására
     irányuló rendelkezést.

     Az  Alkotmányból   eredően  az  államot  nem  terheli  olyan
     kötelezettség, hogy  maradéktalanul garantálja akár a bérek,
     akár a  nyugdíjak reálértékének  megőrzését. Ilyen garanciát
     egyetlen  ország   sem  tud   vállalni,  különösen  nem  két
     számjegyű  infláció   mellett.   Realitásként   kell   tehát
     tudomásul  venni,  hogy  a  nyugdíjak  emelésére  fordítható
     összeg  nagyságát  az  államháztartás  mindenkori  teherbíró
     képessége - az Országgyűlés maximális jószándéka ellenére is
     - korlátok  közé szorítja.  Határozottan vallottam és vallom
     azonban :   az e célra rendelkezésre álló összeget fel lehet
     osztani    alkotmányosan     és    alkotmányellenesen;    az
     államháztartás  pillanatnyi   szorult  helyzete   tehát  sem
     elégséges oka,  sem  alkotmányosan  elfogadható  indoka  nem
     lehet az  alkotmányellenes jogi  szabályozásnak, miként  nem
     fogadható el  alkotmányos indokként  a  szolidaritás  elvére
     való hivatkozás sem.

     Azok  ugyanis,   akik  viszonylag   magas  -   de  csak  más
     nyugdíjakhoz viszonyítottan magas, ámde aktív korukban elért
     jövedelmük töredékét  kitevő összegű  - nyugdíjjal  vonultak
     nyugalomba, e  nyugdíjukat  nem  kegydíjként  kapják,  hanem
     járadékfizetéssel  "vásárolt   jogként"  jutottak  hozzá.  E
     személyek  a  szolidaritás  elvárható  mértékét  maximálisan
     teljesítették azáltal,  hogy magas  összegű nyugdíjjáradékot
     fizettek,  ugyanakkor   a  részükre   folyósítható   nyugdíj
     összegét egyfelől  a járulékplafon,  másfelől  a  drasztikus
     mértékű degresszivitás radikálisan korlátozza.

     Senki sem  vitatja el  az állam  arra irányuló jogát, hogy a
     legkedvezőtlenebb helyzetben  lévő -  legalacsonyabb összegű
     ellátásban   részesülő    -   nyugdíjasok   javára   pozitív
     diszkriminációt   alkalmazzon   a   nyugdíjemelésnél,   azaz
     nyugdíjukat az  általánosnál nagyobb  mértékben  emelje.  Az
     ehhez szükséges  összeget azonban  nem lehet  más  nyugdíjas
     csoport jogfosztása révén előteremteni. Önként kínálkozik az
     a felosztási  mód, hogy a törvényalkotó a rendelkezésre álló
     összeg egy részét a pozitív diszkrimináció céljára különítse
     el, a  fennmaradó  összegből  viszont  az  emelés  maximális
     mértékének meghatározása  nélkül hajtsa  végre  a  nyugdíjak
     emelését.

     Az  emelés   maximumának  meghatározása   ugyanis  mind   az
     Alkotmány 13. §-ának (1) bekezdését, mind a 70/A. §-ának (1)
     bekezdését sérti.

     Budapest, 1997. május 27.
                                                 Dr. Kilényi Géza
                                                  alkotmánybíró

     Dr. Szabó András alkotmánybíró  és
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró különvéleménye

     Egyetértve    Dr.     Kilényi    Géza    alkotmánybíró    úr
     különvéleményében foglaltakkal, magunk is visszautalunk arra
     a különvéleményre,  amelyet  a  jelen  határozatban  idézett
     26/1993. (IV. 29.) AB határozathoz fűztünk. Ott kifejtettük,
     hogy a  társadalombiztosítási járulék  fizetésével  szerzett
     járadékra   ( nyugdíjra )   való   jog   a   tulajdonvédelem
     alkotmányos szabályai  alá  tartozó  jog,  annak  elvonására
     tehát csak  a  tulajdonvédelem  tiszteletben  tartásával  az
     Alkotmány 13. § szabályai szerint kerülhet sor.

     Ezzel szemben  a  létminimumot  kitevő  ellátásra  való  jog
     szociális szolidaritáson  alapuló jog.  Arra a  jövedelmi és
     vagyoni  viszonyaik   egybevetése  alapján   rászorulók   az
     Alkotmány 70/E.  § alapján  jogosultak. Az  ilyen  ellátásra
     érvényes az  Alkotmány 70/E.  § (2)  bekezdése, mely szerint
     azt a  Magyar Köztársaság  a társadalombiztosítás útján és a
     szociális  intézmények   rendszerével  valósítja  meg.  Hogy
     melyikkel  milyen  arányban,  abban  a  törvényhozónak  nagy
     szabadsága  van.   ( Vesd  össze  a  31/1993.  (V.  21.)  AB
     határozattal és  az ahhoz fűzött párhuzamos indokolásban már
     kifejtettekkel. )

     A   két    tétel   egybevetéséből    következik,   hogy    a
     társadalombiztosítás  mai   rendszerében  csak   a   nyugdíj
     megállapításáig érvényesülhet a szolidaritás és a biztosítás
     kettős elve,  amint érvényesül  is. Jelentős járadékfizetési
     többlet terheli a rendszerben a magasabb keresetűeket. Ehhez
     képest  a   magasabb  keresetűek   nyugdíja  a   nyugdíjalap
     számításának   jelentős    degresszivitásával,   elvonással,
     leértékeléssel és  több más csökkentő tényező, többek közt a
     járadékplafon, közrehatásával  kerül megállapításra. Annak a
     szociális  biztonság  alkotmányos  ígéretéhez  mai  nyugdíj-
     megállapítások esetén  már  csak  annyi  köze  van,  hogy  a
     nyugdíjbavonulók biztonsággal  ismerik előre  azt a jelentős
     életnívócsökkentést, amely  őket   éppen gondozásra  szoruló
     éveikben elháríthatatlanul érni fogja. A rendszer a magasabb
     keresetűek  szolidaritási  hozzájárulását  a  nyugdíjjárulék
     fizetésekor   is    és   a   nyugdíj   megállapításakor   is
     nagymértékben  igénybe   veszi,  hozzájárulásukból   viszont
     nyugdíjat juttat  bizonyos minimumon  olyanoknak is, akiknek
     előzetes  befizetése   nem  volt  vagy  az  a  megállapított
     nyugdíjat csak részben ellentételezi.

     Az ilyen módon összegszerűen megállapított nyugdíjak azonban
     már  bekerülnek   a   tulajdonvédelem   körébe.   Kivált   a
     magasabbak, amelyekben a szolidaritás az elmondottak szerint
     csak negatív  irányban érvényesül  :   amit  kapnak,  azt  a
     biztosításként kötelezően  befizetett  járadékuk  egy  része
     után kapják, nyugdíjukat a járadékkal túlfizették. A nyugdíj
     tulajdonvédelme  azt   jelenti,  hogy  a  társadalom  anyagi
     helyzetének általános  elnehezülését, vagyoni  és  jövedelmi
     viszonyainak     romlását      nem     lehet     egyszerűen,
     kiszolgáltatottságukkal  visszaélve,  a  nyugdíjasokra  vagy
     azok  egy   csoportjára  hárítani,   s  különösen   nem   az
     úgynevezett "magas nyugdíjasokra".

     A   26/1993.    (VI.   28.)    AB    határozathoz    csatolt
     különvéleményben már  foglalkoztunk  az  állami  juttatások,
     támogatások   rendszerének   lebontásából   eredő   nyugdíj-
     értékcsökkenéssel. Ma viszont a nyugdíjakat, csakúgy, mint a
     béreket    és     fizetéseket,    elsősorban    a    tudatos
     forintleértékelés hatása érinti.

     Ha az  állam a  költségvetés terheit  pénzrontással  kívánja
     enyhíteni és  arra megszerzi  a törvényhozás hozzájárulását,
     ez a  nyugdíjak vonalán vagyonelvonásként, vagyondézsmaként,
     a  szolidaritás   terheivel  megállapított,   de   tulajdoni
     jelleggel védendő  nyugdíjak  elvonásaként  jelentkezik.  Az
     ellentételezés a  nyugdíjasokat olyan  arányban illetné meg,
     amilyen arányban a bérből és fizetésből élőket.

     A bérből  és fizetésből  élők,  valamint  a  pénztartalékkal
     rendelkezők  sem   kapják  meg   az  infláció,   az   állami
     pénzértékrontás teljes ellentételezését, hisz a költségvetés
     a  pénzrontással   haszonhoz,  terhei  csökkentéséhez  kíván
     jutni. Ha a pénz értékromlása következtében a csökkenő bérek
     és járadékok  révén az  állampolgárok egy része a létminimum
     alá süllyed,  mert nem  tudja más forrásból ellentételezni a
     veszteséget, az  Alkotmány 70/E. § (2) bekezdése alapján jár
     részére -  valamelyik ott  megjelölt forráson  keresztül - a
     létminimum biztosítása.  Az Alkotmány azonban sem a béreknél
     nem írja  elő ennek  forrását, sem  azt nem  írja elő,  hogy
     ennek nyugdíjasok  esetében a  többi  nyugdíjas  ellátásának
     terhére  kell   történnie,  amint  a  minimálbéreket  sem  a
     magasabb bérből  és fizetésből  élők terhére  biztosítja  az
     állam.   ( Adó-   és  bérrendezési   intézkedéseiben  inkább
     fordított irányt látszik érvényesíteni. )

     A létminimum biztosításának nem a nyugdíjasok szolidaritása,
     hanem   a    társadalom   szolidaritása    keretében    kell
     megvalósulnia. Önmagában  az, hogy  valakinek a  nyugdíja  a
     létminimum alatt  kerül megállapításra,  vagy az inflációnak
     meg nem  felelő emelés  miatt oda  süllyed, nem  is jelenti,
     hogy rászorul  és jogosult  erre a  szolidaritásra :   lehet
     vagyona, megtakarítása,  önkéntes  biztosítása,  őt  eltartó
     házastársa. A  létminimum viszont  az Alkotmány  szerint  az
     önhibáján kívül rászorulónak jár.

     A nyugdíjemelés  alsó határának  megállapítása  sok  mindent
     kifejezhet :  lehet pénzügyi oka, lehet társadalmi hangulati
     oka, célozhatja  a járadékok  alsó szintjének  emelését  is.
     Azonban sem meg nem oldja a létminimum biztosítását, sem nem
     szolgálja azt  feltétlenül ( hiszen  juttathat kisnyugdíjas,
     de gazdag személynek is. )

     Ilyen körülmények  között nem  helytálló  a  határozat  azon
     álláspontja, mely  szerint a  Kormány joga  a  nyugdíjemelés
     felső  határának  megállapítására  a  szolidaritás  jegyében
     alkotmányosan védett  tulajdoni igény  elvonására arányos és
     szükséges intézkedési  jogosultság.  A nyugdíjak emelésére a
     pénzromlás  következtében   az  állam  a  járadékok  egyenlő
     értékállósága    ( értékvesztése )    körében    jogállamban
     vagyonvédelmi de  adósi kötelezettsége  körében is  köteles.
     Mégpedig minden  nyugdíj, minden  egyszer már a szolidaritás
     szabályai   szerint   megállapított   járadék   és   ellátás
     vonatkozásában,  hátrányos   megkülönböztetés   nélkül.   Ha
     esetleg a  létminimumra  való  jog  miatt  alkalmaz  pozitív
     előnyt,  azt   a  rászoruló,   nem  pedig   a   kisnyugdíjas
     vonatkozásában, és nem a többi nyugdíjas terhére, vagy egyes
     nyugdíjas rétegek terhére, hanem az állampolgárok összessége
     terhére, a  közteherviselés szabályai  szerint, az Alkotmány
     70/I. §  szabályának szigorú  figyelembe  vételével  köteles
     tenni.

     A támadott  törvényes  rendelkezés  semmi  biztosítékot  nem
     tartalmaz mindezen  alkotmányos szempontok  érvényesülésére.
     Egyszerűen felhatalmazást  ad  a  Kormánynak  arra,  hogy  a
     pénzromlás   hatását   egyes   nyugdíjas   rétegeknél   akár
     egyáltalán ne,  vagy csökkentett mértékben hárítsa el. Ebben
     a felhatalmazásban  még csak  az  úgynevezett  szolidaritási
     elem  sem  jelenik  meg,  hiszen  a  kisnyugdíjak  minimális
     emelésének és  a magasabb  nyugdíjak emelése  felső határhoz
     kötésének nem  kell együtt  megtörténnie,  nem  kell  azonos
     eredményt hoznia,  költségvetésileg egyenleget  adnia :    a
     Kormánynak arra  is joga nyílik, hogy a nyugdíj-értékállóság
     felső határának megállapításával minden kedvezés nélkül csak
     elvonást alkalmazzon,  akár alsó  határ megállapítása nélkül
     is !  Ez  egyértelműen  vagyondézsma,  ami  sem  a  jogállam
     általános elveinek,  sem a  szociális biztonságnak,  sem  az
     alkotmányos  tulajdonvédelemnek   nem   felel   meg   -   de
     szolidaritási  ( tévesen   értelmezett )  elem  sincs  benne
     biztosítva,  a   felső  határ   megállapítása  ugyanis   nem
     feltétlenül  szolgálja   sem  a   kisnyugdíjasokat,  sem   a
     létminimum alá süllyedőket.

     Az is  lehetséges -  a mai  piaci viszonyok között - hogy az
     alsó nyugdíjemelési mérték kedvezménye olyanokat érint, akik
     egyéb vagyoni  helyzetük miatt  lényegesen kevésbé szorulnak
     rá az emelésre, mint azok, akiknek nyugdíja emelését a felső
     határ megállapításával a Kormány nem biztosítja. A lehetőség
     nemcsak  hamisan   értelmezett,  alkalmatlan   szolidaritási
     eszköz, hanem  az arányosság  és szükségesség mértékének sem
     felel meg a tulajdonelvonás vonatkozásában.

     Budapest, 1997. május 27.

            Dr. Szabó András            Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Article 38/A.3 of Law II of 1975 on Social Security, according to which pensions and accident pensions must be increased twice a year in proportion to the increase in the average net salary
      Number of the Decision:
      .
      277/B/1997
      Date of the decision:
      .
      05/27/1997
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1997-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .