English
Hungarian
Ügyszám:
.
1040/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2002. (IX. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/230
.
A döntés kelte: Budapest, 09/03/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára    irányuló    indítványok,    bírói
   kezdeményezések és alkotmányjogi panasz tárgyában – dr.  Kiss
   László   és   dr.  Németh  János  alkotmánybírók   párhuzamos
   indokolásával,   valamint   dr.   Strausz   János   és    dr.
   Tersztyánszkyné     dr.     Vasadi     Éva     alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   a   Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvény   199.   §-a
   alkotmányellenes,   ezért  azt  a  határozat   közzétételének
   napjával megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság elrendeli a Büntető Törvénykönyvről szóló
   1978.  évi  IV.  törvény  199. §-a  alapján  lefolytatott  és
   jogerős       határozattal      lezárt       büntetőeljárások
   felülvizsgálatát, amennyiben az elítélt még nem  mentesült  a
   hátrányos jogkövetkezmények alól.

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   a   Büntető
   Törvénykönyvről  szóló  1978.  évi  IV.  törvény   200.   §-a
   alkotmányellenes,   azért  azt  a  határozat   közzétételének
   napjával megsemmisíti.

   3.  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
   évi IV. törvény XIV. Fejezet II. Címe, valamint a 198. §-ban,
   a  201.  §-ban  és a 203. §-ban meghatározott bűncselekmények
   elkövetési   magatartásánál  a   “fajtalanság”,   illetve   a
   “fajtalankodik” kifejezés használata, továbbá a  201.  §  (1)
   bekezdése és a 210/A. § (2) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítására   és  megsemmisítésére  irányuló   indítványt
   elutasítja.

   4.  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
   évi  IV.  törvény 199. § és 200. § alcíme, valamint 209.  §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló   eljárást
   megszünteti.

   5.  Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
   évi  IV.  törvény  201. § (1) bekezdés módosítására  irányuló
   indítványokat visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  (a
    továbbiakban:  Btk.)  a XIV. Fejezet  II.  Címében,  “A  nemi
    erkölcs  elleni  bűncselekmények” között a “természet  elleni
    fajtalanság”  (199.  §) és a “megrontás”  (201.  §)  törvényi
    tényállásaiban, továbbá értelmező rendelkezések  [210.  §  és
    210/A.  §  (2)  bekezdés]  útján tilalmazza  a  beleegyezésen
    alapuló   szexuális  kapcsolatot  is,  ha  az  a   törvényben
    meghatározott  életkorú azonos vagy különböző nemű  személyek
    között létesül.

    Természet  elleni fajtalanságot követ el az  a  18.  életévét
    betöltött   személy,  aki  beleegyezésen  alapuló   szexuális
    kapcsolatot  létesít  vele  azonos  nemű,  14-18  év  közötti
    életkorúval;  ellenben nem követ el semmilyen bűncselekményt,
    ha   a   14-18   éves  személy  tőle  különböző   nemű.   Nem
    bűncselekmény továbbá, ha a 14-18 évesek egymással  szexuális
    kapcsolatot létesítenek, akár azonos, akár különböző neműek.

    A  törvény  megrontás  címén  tiltja,  hogy  a  14.  életévét
    betöltött   személy   olyan  személlyel  közösüljön,   akinek
    életkora  12-14  év.  A  14-18  éves  –  büntetőjogilag   már
    vétőképes   –  korosztály  azonban  nem  követ  el  semmilyen
    bűncselekményt,  ha  a  12-14 év közötti  korban  lévő,  akár
    azonos,  akár különnemű személlyel – annak beleegyezésével  –
    fajtalankodik.

    A   fajtalanság  a  közösülés  kivételével  minden   súlyosan
    szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére vagy
    kielégítésére  szolgál  [Btk.  210/A.  §  (2)  bekezdés].   A
    közösülés  fogalmát a törvény nem határozza meg,  azonban  az
    egységes  és  állandó jogalkalmazói és dogmatikai  értelmezés
    szerint  a büntető törvény szempontjából a közösülés  csak  a
    különböző   nemű   személyek  közötti   szexuális   aktusként
    értelmezhető.

    A  Btk.  azonos  elkövetési magatartások és azonos  büntetési
    tételek  mellett, de külön tényállásban bünteti az  erőszakos
    fajtalanságot.  E  bűncselekmény  “szemérem  elleni  erőszak”
    (198.  §),  ha  az elkövető és a sértett különböző  nemű,  és
    “természet  elleni erőszakos fajtalanság”  (200.  §),  ha  az
    elkövető   a  sértettel  azonos  nemű.  A  két  bűncselekmény
    alapesete között a törvényhozó annyiban különböztet,  hogy  a
    szemérem elleni erőszak csak magánindítványra, azaz a sértett
    kívánságára,  míg a természet elleni erőszakos fajtalanság  a
    sértett akaratától függetlenül büntetendő (Btk. 209. §).

    2.  A  Btk. 199. §-ának alkotmányossági vizsgálata iránt több
    indítványozó,    és   –   a   folyamatban   lévő    eljárások
    felfüggesztése   mellett   –   több   bíróság   fordult    az
    Alkotmánybírósághoz.  Az  indítványok  egy  része  a  büntető
    rendelkezéssel szoros összefüggésben érintette a Btk. 201.  §
    (1) bekezdését, a 200. §-át, a 209. §-át, valamint a 210/A. §
    (2)  bekezdését is, továbbá egy indítvány sérelmezte a  Btk.-
    ban  szereplő kifejezések (“nemi erkölcs elleni”,  “természet
    elleni”, “fajtalankodik”, “fajtalanság”) alkotmányosságát is.
    Az   Alkotmánybíróság   –  a  vizsgálandó   kérdések   tárgyi
    összefüggése  miatt  – az indítványokat  egyesítette  és  egy
    eljárásban bírálta el.

    2.1. A több indítványozó részéről közösen benyújtott beadvány
    szerint  a  Btk.  199.  §-a  sérti  a  diszkriminációnak   az
    Alkotmány 70/A. §-ából következő tilalmát. Álláspontjuk, hogy
    “a  természet elleni fajtalanság bűncselekménnyé nyilvánítása
    beavatkozást  jelent a magánélethez, valamint a magántitokhoz
    való   jogba,   pontosabban  ezek  korlátozását  eredményezi,
    mégpedig  diszkriminatív  módon, csak  az  állampolgárok  egy
    csoportjára  (szexuális kisebbségre) nézve”. Az indítványozók
    érveket  sorakoztattak  fel  annak  bizonyítására,   hogy   a
    magánélet   legbensőbb  körébe  tartozó  szexuális  vonzalmak
    büntetőjogi  tiltása  az  állam  szükségtelen  és  aránytalan
    beavatkozása,  ami nem is alkalmas az alapul szolgáló  cél  –
    “az   egészséges  pszichoszexuális  fejlődés”,   illetve   “a
    fiatalok testi és lelki egészséghez való joga” – elérésére.

    Ezen   túlmenően   az   indítványozók   a   Btk.   199.   §-a
    alkotmányellenességének  megállapításával  összefüggésben   –
    annak  bizonyítékául, hogy támogatják a gyermekek  harmonikus
    fejlődésének védelmében a büntetőjogi eszközöket is, ha  azok
    nem  diszkriminatívak – javasolták: az Alkotmánybíróság hívja
    fel  az  Országgyűlést annak megfontolására, hogy a megrontás
    törvényi   tényállásában  meghatározott   sértetti   (passzív
    alanyi)  korhatárt emelje fel, azaz a beleegyezési  korhatárt
    magasabban, de egységesen határozza meg.

    2.2.1.  A  Btk.-nak  a nemi erkölcs elleni  bűncselekményekre
    vonatkozó több rendelkezését is sérelmező indítványozó a Btk.
    199.  §-át  ugyancsak  az  Alkotmány  70/A.  §-ával  tartotta
    ellentétesnek. Álláspontja szerint a Btk. 199. §-a,  valamint
    a   201.   §  (1)  bekezdésének  a  közösülést  tiltó   része
    alkotmányellenes   a   tekintetben   is,   hogy   “igen   kis
    korkülönbségű    résztvevők    szexuális    kapcsolatát    is
    kriminalizálja, s e törvényi cél önkényes, nincs  alkotmányos
    indoka”.  A  Btk. 199. §-a, valamint a 201. §  (1)  bekezdése
    sérti  továbbá  “a  jogbiztonságot, mivel egy  fiatalkorú  és
    kiskorú  pár  eleinte  legális  szerelmi  párkapcsolatát   az
    idősebb  partner tizennyolcadik évének betöltésétől  hirtelen
    büntetendővé,  illetve büntethetővé teszi  mindaddig,  míg  a
    fiatalabb partner is be nem tölti a 18., illetve a 14. évét.”

    Véleménye  szerint:  “A  fiatalkorúak  önkéntesen  választott
    szexuális  partnerei  Btk.  199. § szerinti  büntetésével  az
    állam  a  fiatalkorú, és a velük szexuális  kapcsolatra  lépő
    nagykorú   személyek  szellemi,  erkölcsi,   pszichoszexuális
    fejlődésébe,  magán-  és  lelki  életébe  alkotmányos   indok
    nélkül,  a  szükségesnél később is beavatkozik”. Így  a  Btk.
    199.   §   önmagában   is,  függetlenül  az   azonos   neműek
    kapcsolatának  diszkriminációjától, sérti az Alkotmány  8.  §
    (1)-(2)  bekezdését (az alapvető jogok tisztelete és  védelme
    az  állam  részéről,  az  alapvető  jogok  lényeges  tartalma
    korlátozásának tilalma), az 54. § (1) bekezdését  (az  emberi
    méltósághoz való jog), az 59. § (1) bekezdését (a  magántitok
    védelméhez  való  jog),  valamint 60.  §  (1)-(2)  bekezdését
    (lelkiismereti   szabadság,   a   lelkiismereti   meggyőződés
    megválasztásának, gyakorlásának, kinyilvánításának és ki  nem
    nyilvánításának joga).

    2.2.2. Az indítványozó kifogásolta, hogy a Btk. 210/A. §  (2)
    bekezdése  önkényesen von határt a közösülés és a fajtalanság
    közé,   és   ennek  következtében  “a  201.  §  (1)  bekezdés
    büntethetőnek  nyilvánítja azt a tizennégy és  tizennyolc  év
    közötti  korú személyt, aki tizenkét és tizennégy év  közötti
    (értelemszerűen ellenkező nemű) személlyel közösül,  míg  nem
    büntethető   akkor,  ha  ugyanilyen  korú,  de  azonos   nemű
    személlyel létesít szexuális kapcsolatokat (még akkor sem, ha
    a   szexuális  tevékenység  közöttük  ugyanolyan  intenzívnek
    tekinthető, mint a különneműek közötti közösülés).” Ez  sérti
    az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését.

    Álláspontja  szerint ellentétes az emberi  méltósággal  és  a
    lelkiismereti szabadsággal [Alkotmány 8. § (1) bekezdés,  54.
    §  (1) bekezdés, 60. § (1) bekezdés] a Btk. XIV. Fejezet  II.
    Címeként  a  nemi erkölcs elleni bűncselekmények megjelölése,
    mivel  ezzel a törvény “látszólag egyfajta hipotetikus”  nemi
    erkölcsöt  nyilvánít  védett jogtárggyá.  Ugyancsak  sértő  a
    közösüléstől  eltérő szexuális magatartások  megjelölésére  a
    “fajtalanság”   illetve  a  “természet  elleni   fajtalanság”
    megbélyegző   kifejezések  használata,  mivel  “értékrangsort
    kíván  teremteni  az  emberek ízlései, érzelmei  és  szokásai
    között.”

    2.2.3.  Az indítványozó a Btk. 199. §-ával összefüggésben  az
    egyenlő  emberi  méltóság alapjogával [Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdés, 70/A. § (1) bekezdés], valamint a gyermeknek adandó
    nevelés  megválasztásának  jogával  [Alkotmány  67.   §   (2)
    bekezdés] ellentétesnek tartja – a Btk. 209. §-ából következő
    –  azon  helyzetet, hogy a természet elleni  fajtalanság  nem
    magánindítványra büntetendő. Ugyancsak az Alkotmány  70/A.  §
    (1)   bekezdésének  sérelméhez  vezet  a  Btk.  209.   §-ának
    rendelkezése    az    erőszakos   szexuális   bűncselekmények
    tekintetében  is.  Az  indítványozó szerint  alkotmányellenes
    megkülönböztetés  sújtja  az erőszakos  nemi  bűncselekmények
    homoszexuális   elkövetőit  a  heteroszexuális   elkövetőkkel
    szemben annak következtében, hogy az elkövetőtől eltérő  nemű
    sérelmére elkövetett erőszakos szexuális bűncselekmény  [Btk.
    197.  §  (1)  és  198.  § (1) bekezdés] magánindítványra,  az
    azonos  nemű személy sérelmére elkövetett erőszakos szexuális
    bűncselekmény   (Btk.   200.   §)   pedig   magánindítványtól
    függetlenül büntetendő.

    2.3.  A  Budapesti II-III. Kerületi Bíróság  a  megrontás  és
    természet   elleni   fajtalanság   miatt   folyamatban   lévő
    1.B.II.820/1998.  számú büntető ügyben kezdeményezte  a  Btk.
    199.    §-ának   alkotmányossági   vizsgálatát.   A   bíróság
    álláspontja   szerint   a  Btk.  199.  §-ában   meghatározott
    természet elleni fajtalanság bűntette – az Alkotmány 8. § (1)
    és (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmány
    70/A.   §-ába  ütközik,  “amikor  az  azonos  neműek  közötti
    szexuális    kapcsolatot   büntetni   rendeli,   szemben    a
    heteroszexuális    kapcsolattal.   Mind   a   heteroszexuális
    személyek,  mind  a saját nemükhöz vonzódó  személyek  azonos
    méltóságú  személyként  kezelendők  és  az  ezzel  ellentétes
    rendelkezés a bíróság megítélése szerint alkotmányellenes.”

    A  bíróság  kezdeményezte annak vizsgálatát is, hogy  a  Btk.
    200.  §-ának önálló törvényi tényállásként való megjelenítése
    az   Alkotmány   70/A.  §  figyelembevételével  alkotmányosan
    indokolt-e. A természet elleni erőszakot és a szemérem elleni
    erőszakot   meghatározó   és   büntetni   rendelő    törvényi
    rendelkezés azonos elkövetési magatartásokat – a 210/A. § (2)
    bekezdésében  meghatározott fajtalanságot – azonos  alap-  és
    minősített    esetekre   meghatározott,   azonos    büntetési
    tételekkel  sújtja;  eltérés csak abban van,  hogy  az  egyik
    bűncselekményt   az   elkövetővel  azonos,   a   másikat   az
    elkövetőtől különböző nemű sértett sérelmére követik el.

    2.4.  A  természet elleni fajtalanság miatt folyamatban  lévő
    büntető  ügyekben  a  Heves Megyei  Bíróság,  mint  másodfokú
    bíróság,  a  Bf.  278/2000/3-II. számú és a  Bf.  401/2000/2.
    számú  végzésével, továbbá a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú
    bíróság   a  24.  Bf.  I.  8803/2000/33.,  a  24.  Bf.   XIX.
    5726/2001/2. és a 24. Bf. IV. 7215/2002/2. számú végzésével –
    az  első  fokú bíróságok bűnösséget megállapító és  büntetést
    kiszabó  ítéletei ellen benyújtott fellebbezések  elbírálását
    felfüggesztve  –  a  Btk.  199.  §-a  alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte az  Alkotmány
    70/A. §-ával való ellentéte miatt. A bíróságok hivatkoztak  a
    20/1999.    (VI.   25.)   AB   határozatra,    amelyben    az
    Alkotmánybíróság  a  szexuális  irányultság  alapján  történő
    megkülönböztetést     az     “egyéb     helyzet”     szerinti
    különbségtételnek tekintette.

    A  Heves Megyei Bíróság a Bf. 278/2000/3-II. számú végzésében
    indítványozta,   hogy   a   természet   elleni    fajtalanság
    megállapításával egyidejűleg az Alkotmánybíróság fontolja meg
    a megrontás törvényi tényállásában meghatározott sértetti kör
    korhatárának felemelését.

    A  Btk.  199.  §-áról  kialakítandó alkotmánybírósági  döntés
    függvényében a Fővárosi Bíróság végzéseiben – a Btk. 209.  §-
    ának  és  az  Alkotmány  70/A. §-ának  megjelölése  nélkül  –
    kezdeményezte  annak  vizsgálatát  is,  hogy   indokolt-e   a
    természet elleni fajtalanság és a megrontás megkülönböztetése
    az   elkövető   büntethetőségének  magánindítványhoz   kötése
    szempontjából.   A   bíróság  álláspontja   szerint   a   két
    bűncselekmény   elkövetési  magatartásai  az  azonos   neműek
    közötti fajtalankodás tekintetében azonosak, csak a sértettek
    életkora különbözik. Ennek következtében a 14 év feletti és a
    14  év  alatti  sértettek büntetőjogi védelme  –  az  eljárás
    megindulása szempontjából – nem egyforma, és ez a szabályozás
    nem ésszerű. Egyrészt a fiatalabb – így fokozottan védendő  –
    korosztályt   csak   feltételhez   kötötten,    az    idősebb
    korosztályokat  pedig  hivatalból védi,  másrészt  a  kevésbé
    veszélyes   cselekmény   elkövetője  a   sértett   akaratától
    függetlenül,  a nagyobb veszélyt magában hordozó  cselekményt
    megvalósító  személy  pedig  a  sértett,  illetve   törvényes
    képviselője döntésétől függően büntethető.

    2.5.  Az indítványozó a Pécsi Városi Bíróság 5.B.592/2000/14.
    számú  és  a  Baranya Megyei Bíróság, mint másodfokú  bíróság
    1.Bf.750/2000/62. számú ítéletei ellen alkotmányjogi  panaszt
    nyújtott be. A panaszos bűnösségét a bíróságok a Btk. 199. §-
    ában  meghatározott  bűncselekményben  állapították  meg   és
    szabadságvesztésre ítélték, amelynek végrehajtását próbaidőre
    felfüggesztették.  Az alkotmányjogi panasz  lényege:  a  Btk.
    199.   §-ában  a  homoszexuálisok  és  biszexuálisok   elleni
    hátrányos  megkülönböztetés nyilvánul meg, amely az Alkotmány
    70/A.  §  (1) bekezdésébe ütközik. Ugyancsak ezt sérelmezi  a
    másik  indítványozó,  aki  az  ellene  még  folyamatban  lévő
    büntető  ügy  kapcsán  nyújtott be  utólagos  normakontrollra
    irányuló kérelmet.

    3. Az Alkotmánybíróság az eljárásban beszerezte az igazságügy-
    miniszter véleményét.

                                 II.

    1.   Az   indítványok  elbírálásánál  releváns,  illetve   az
    indítványozók  által hivatkozott jogszabályi rendelkezések  a
    következők:

    1.1. Az Alkotmány rendelkezései:
    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    “7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
    összhangját.”
    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    “15.  §  A  Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
    intézményét.”
    “16.  § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
    létbiztonságára,  oktatására  és  nevelésére,  védelmezi   az
    ifjúság érdekeit.”
    “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
    “60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
    (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
    meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt  a
    szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
    cselekmények,  szertartások végzése útján  vagy  egyéb  módon
    akár  egyénileg,  akár másokkal együttesen  nyilvánosan  vagy
    magánkörben  kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa vagy taníthassa.”
    “67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
    a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
    védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
    is erkölcsi fejlődéséhez szükséges.
    (2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó
    nevelést megválasszák.”
    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    1.2. A Btk. irányadó rendelkezései:

    “Magánindítvány:
    31.   §   (1)   A   törvényben  meghatározott   esetekben   a
    bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.
    (2) A magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult.
    (3)    Ha   a   sértett   korlátozottan   cselekvőképes,    a
    magánindítványt   törvényes   képviselője   is,   ha    pedig
    cselekvőképtelen,    kizárólag   a   törvényes    képviselője
    terjesztheti  elő.  Ezekben  az  esetekben  a  magánindítvány
    előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult.
    (4)  Ha  a  magánindítvány előterjesztésére jogosult  sértett
    meghal,    a   hozzátartozója   jogosult   a   magánindítvány
    előterjesztésére.
    (5)     Bármelyik    elkövetővel    szemben    előterjesztett
    magánindítvány valamennyi elkövetőre hatályos.
    (6) A magánindítvány nem vonható vissza.”

    “Szemérem elleni erőszak
    198.  §  (1)  Aki mást erőszakkal, avagy az élet  vagy  testi
    épség  ellen  irányuló közvetlen fenyegetéssel fajtalanságra,
    vagy  ennek eltűrésére kényszerít, vagy másnak a védekezésre,
    illetőleg      akaratnyilvánításra     képtelen     állapotát
    fajtalanságra használja fel, bűntettet követ el, és két évtől
    nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
    a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,
    b)  a  sértett  az elkövető nevelése, felügyelete,  gondozása
    vagy gyógykezelése alatt áll,
    c)  a  sértettel  azonos  alkalommal,  egymás  cselekményéről
    tudva, többen fajtalankodnak.
    (3)    A    büntetés   öt   évtől   tizenöt   évig    terjedő
    szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be nem  töltött
    sértett  sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak  a  (2)
    bekezdés b) vagy c) pontja szerint is minősül.”

    “Természet elleni fajtalanság
    199.  §  Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy,  aki
    ennél   fiatalabb,  azonos  nemű  személlyel   fajtalankodik,
    bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
    büntetendő.”

    “Természet elleni erőszakos fajtalanság
    200. § (1) Aki azonos nemű személyt erőszakkal, avagy az élet
    vagy  testi  épség  ellen  irányuló  közvetlen  fenyegetéssel
    fajtalanságra   vagy   ennek  eltűrésére   kényszerít,   vagy
    védekezésre, illetőleg akaratnyilvánításra képtelen állapotát
    használja fel fajtalanságra, bűntettet követ el, és két évtől
    nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
    a) a sértett a tizenkettedik életévét nem töltötte be,
    b)  a  sértett  az elkövető nevelése, felügyelete,  gondozása
    vagy gyógykezelése alatt áll,
    c)  a  sértettel  azonos  alkalommal,  egymás  cselekményéről
    tudva, többen fajtalankodnak.
    (3)    A    büntetés   öt   évtől   tizenöt   évig    terjedő
    szabadságvesztés, ha a tizenkettedik életévét be nem  töltött
    sértett   sérelmére  elkövetett  természet  elleni  erőszakos
    fajtalanság  a  (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja  szerint  is
    minősül.”

    “Megrontás
    201.   §  (1)  Aki  tizennegyedik  életévét  be  nem  töltött
    személlyel  közösül,  valamint az a  tizennyolcadik  életévét
    betöltött  személy,  aki  tizennegyedik  életévét   meg   nem
    haladott személlyel fajtalankodik, bűntettet követ el, és egy
    évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

    “209. § A 197. § (1) bekezdésében, a 198. § (1) bekezdésében,
    valamint  a  201.  §  (1)  és (2) bekezdésében  meghatározott
    bűncselekmények csak magánindítványra büntethetők, kivéve  ha
    azokkal    összefüggően   nem   magánindítványra   büntetendő
    bűncselekményt is elkövetnek.”

    “Értelmező rendelkezés:
    210.   §   A  197-198.  §  és  a  200.  §  alkalmazásában   a
    tizenkettedik  életévét be nem töltött  személyt  védekezésre
    képtelennek kell tekinteni.”
    “210/A.  §  (2) E Cím alkalmazásában fajtalanság: a közösülés
    kivételével minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a
    nemi vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.”

    2.  Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben  olyan  magatartás
    büntetendőségének    alkotmányossági   kérdéseiben    kellett
    dönteni,    amelyet   Európában   hagyományosan   büntetőjogi
    eszközökkel üldöztek, de amelynek jogi megítélése  az  utóbbi
    fél   évszázad  alatt  jelentősen  megváltozott.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság részletes jogtörténeti és jog-összehasonlító
    elemzést végzett, valamint áttekintette az európai nemzetközi
    intézmények releváns állásfoglalásait.

    2.1.  Az európai államok – főként a 12. század végétől – nagy
    szigorral  léptek  fel a természet elleni fajtalanság  formái
    ellen. Az azonos nemű személyeknek, elsősorban a férfiaknak a
    szodómia   gyűjtőfogalmába  tartozó   szexuális   kapcsolatát
    rendszerint  halálbüntetéssel, annak is  különösen  kegyetlen
    módjaival  sújtották.  A  felvilágosodás  büntetőjogi  eszméi
    hatottak  a  homoszexualitás büntetőjogi  szabályozására  is.
    Beccaria  1764-ben megjelent, a modern büntetőjog alapművének
    tekintett    értekezésében    helytelenítette,     hogy     a
    homoszexualitás  ellen az állam a büntetőjog eszközeivel  lép
    fel.   A   19.   században  általánossá  vált  a  büntetőjogi
    felelősség szűkítése, illetve a büntetés lényeges enyhítése.

    Az   európai   államokban  igen  változatosan   alakultak   a
    heteroszexuális,  illetve  a homoszexuális  kapcsolatokat  az
    abban     résztvevők    életkorára    tekintettel     büntető
    rendelkezések.   A   jogrendszerek   többségében   magasabban
    határozták  meg  az ún. beleegyezési vagy  másképpen  az  ún.
    védett   korhatárt   az  azonos  neműek   közötti   szexuális
    kapcsolatoknál.  Mivel  eredendően  a  férfiak  homoszexuális
    cselekményeit  büntették, a védett  kor  határa  nem  csak  a
    heteroszexuális,     hanem    a     leszbikus     kapcsolatok
    büntetendőségéhez  képest  is magasabb  volt.  A  20.  század
    utolsó    évtizedeit   azonban   a   homoszexuális    és    a
    heteroszexuális   magatartásokat   szankcionáló   büntetőjogi
    rendelkezések  egységesítése jellemezte. A folyamat  elhúzódó
    voltát  jól  jellemzi,  hogy az Egyesült  Királyság  (Anglia,
    Skócia, Wales, Észak-Írország) területén – hosszas parlamenti
    vita után – 2001. január 8-án lépett életbe a korábbi büntető
    törvényeket  módosító,  a  homoszexuális  és  heteroszexuális
    kapcsolatok  eltérő  szabályozását  megszüntető  törvény.  Az
    Európai  Unió tagállamai közül jelenleg csak Ausztriában  van
    hatályban  a  szexuális  orientáció  szerint  eltérő  büntető
    rendelkezés  (StGB § 209), azonban ezt az Alkotmánybíróság  a
    2002.  június  21-én hozott határozatával alkotmányellenesnek
    nyilvánította.

    2.2.  Az  európai  demokratikus államok – több  esetben  nagy
    vitával     kísért    –    jogalkotási    lépései    szorosan
    összekapcsolódtak    a    nemzetközi    szervezetek     által
    megfogalmazott elvárásokkal. Az Európai Unió szervezeteinek a
    jelen   ügyben   releváns  dokumentumai   az   alkotmányosság
    megítélésében     nem     jelentenek     nemzetközi      jogi
    kötelezettségeket.  Ugyanakkor  a  határozatok   az   európai
    demokratikus társadalmakban zajló folyamatok elemzésén  és  a
    tapasztalatok összegezésén alapultak, így az Alkotmánybíróság
    a döntés előkészítése keretében áttekintette azokat is.

    Az  Európai  Parlament  1984-ben fogadott  el  először  olyan
    határozatot,  amelyben  felszólította  a  tagállamokat,  hogy
    egyrészt  szüntessék  meg a felnőttek  közötti  belegyezéssel
    történő  homoszexuális  kapcsolat  büntetendőségét,  másrészt
    azonosan  határozzák meg a homoszexuális és a heteroszexuális
    kapcsolatok beleegyezési korhatárát. Ezt követően  az  emberi
    jogok  helyzetét értékelő éves jelentésekben, valamint  1994-
    ben  és  1998-ban  külön határozatban  is  állást  foglalt  a
    homoszexuálisok és leszbikusok egyenlő jogainak tárgyában, és
    ismételten   sürgette   a   szexuális   orientáción   alapuló
    büntetőjogi   rendelkezéseknek,  ezen   belül   az   eltérően
    megállapított  beleegyezési  korhatárnak  megszüntetését.  Az
    1998-ban  hozott külön határozatban megerősítette,  hogy  nem
    adja  hozzájárulását  olyan  állam tagfelvételéhez,  amelynek
    jogalkotása  vagy politikája sérti a homoszexuális  személyek
    emberi jogait.

    2.3. Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben kitüntetett figyelmet
    fordított az emberi jogok védelme európai intézményeinek:  az
    Emberi   Jogok   Európai   Bizottságának   (a   továbbiakban:
    Bizottság)   és  az  Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának   (a
    továbbiakban: Bíróság), valamint az Európa Tanács  Parlamenti
    Közgyűlésének  (a továbbiakban: Közgyűlés) a vizsgált  kérdés
    szempontjából releváns dokumentumaira.

    A   homoszexuális   magatartások   büntetőjogi   szabályozása
    tárgyában a Bíróság határozataiban [Eur. Court. H.R., Dudgeon
    v.  United Kingdom judgment of 22 October 1981, Series A  no.
    45;  Eur.  Court.  H.R.,  Norris v. Ireland  judgment  of  26
    October 1988, Series A no. 142; Eur. Court. H.R., Modinos  v.
    Cyprus  judgment of 22 April 1993, Series A,  no.  259;  Eur.
    Court.  H.R., A.D.T. v. United Kingdom judgment  of  31  July
    2000]    kifejtett   álláspontok   lényege   az   alábbiakban
    összegezhető:

    Az  önkéntes beleegyezésen alapuló homoszexuális cselekmények
    büntetendővé nyilvánítása az állam beavatkozása a  magánélet,
    illetőleg   az  abban  foglalt  szexuális  élet  tiszteletben
    tartásához   való   jogba  [az  emberi  jogok   és   alapvető
    szabadságok  védelméről szóló, Rómában, 1950.  november  4-én
    kelt,  és az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény
    (a továbbiakban: Egyezmény) 8. Cikk]. Az állami beavatkozás a
    magánélet   legintimebb  aspektusát,  az  emberi  személyiség
    lényegi   megnyilvánulását  érinti,  ezért  az   állam   csak
    különösen komoly okokból élhet vele.

    A   Bíróság  meglehetősen  nagyfokú  mérlegelést  biztosít  a
    nemzeti   államoknak,  hogy  döntsenek  az  erkölcs  védelme,
    illetve mások jogainak és szabadságának védelme érdekében  az
    adott   társadalomban  szükséges  eszközökről.  Ez  különösen
    érvényes   annak  az  életkornak  meghatározására,   amelynek
    eléréséig indokolt, hogy a büntetőjog eszközeivel is védjék a
    fiatalokat  olyan  szexuális magatartástól, amellyel  esetleg
    kirekeszthetik  magukat a társadalom többségéből  és  amelyet
    esetleg  maguk is megbánnak majd érettebb korukban. A Bíróság
    álláspontja  szerint  a büntetőjogi eszközök  a  demokratikus
    társadalomban  is  szükségesek lehetnek  az  életkoruk  miatt
    különösen    kiszolgáltatottak   megrontása   és    szexuális
    kizsákmányolása elleni védelemben.

    A Bíróság abban, hogy a férfiakat sújtó büntető rendelkezések
    és  a  heteroszexuális  kapcsolatokra,  illetve  a  leszbikus
    kapcsolatokra vonatkozó büntető rendelkezések közötti eltérés
    diszkriminatív-e,  nem foglalt állást. A Bíróság  álláspontja
    szerint az Egyezmény 8. Cikke sérelmének megállapítása esetén
    nem volt szükség a további vizsgálódásra.

    A  Bizottság  az  Egyezmény  8.  és  14.  Cikkeinek  együttes
    értékelése  alapján  döntött a jelen vizsgálat  szempontjából
    releváns  ún. Sutherland ügyben. [No. 25186/94, 1/7/1997].  A
    Bizottság a beleegyezési korhatár kérdésében az Angliában  és
    Észak-Írországban   akkor  hatályos  szabályozást   sérelmező
    panasz  vizsgálata során nem találta objektíve  és  ésszerűen
    igazolhatónak  azt,  hogy  a  férfiak  közötti  homoszexuális
    kapcsolatok esetében magasabb legyen a beleegyezési korhatár,
    mint  a  leszbikus  és  a heteroszexuális  kapcsolatoknál.  A
    büntető  törvény  ennek  megfelelő  rendelkezéseit  és   azok
    alkalmazását  a  magánélet tiszteletben tartásához  való  jog
    tekintetében    az    Egyezményt   sértő    diszkriminációnak
    minősítette. A Bíróság végül is érdemben nem foglalt  állást,
    mivel  a sérelmezett jogi szabályozás időközben megváltozott.
    [Eur.  Court  H.R.,  Sutherland v.  United  Kingdom  judgment
    (striking out) of 27 March 2001].

    A  Bizottság  ezt  az ügyet megfelelő alkalomnak  tekintette,
    hogy az elmúlt húsz év változásainak tükrében újragondolja  a
    korábbi  esetjogot és úgy találta, hogy – eltérően a  korábbi
    álláspontjától – nincs ésszerű és objektív indok a  legálisan
    létesíthető  homoszexuális és a heteroszexuális  cselekmények
    eltérő korhatárainak fenntartására, illetve az eltérő életkor
    meghatározása   nem   arányos  eszköz  a   szándékolt   célok
    elérésére.  A Bizottság nem ismerte el az eltérő  büntetőjogi
    megítélés  elfogadható igazolásának azt, hogy a társadalom  a
    heteroszexuális   életformát   támogatja   és    elítéli    a
    homoszexualitást.

    A  Bizottság a 14. Cikk tekintetében emlékeztetett arra, hogy
    az  Egyezmény  olyan megkülönböztetés ellen  nyújt  védelmet,
    amely   megfelelő   indokok  nélkül  különbözően   kezeli   a
    lényegében  hasonló  helyzetben lévő személyeket.  Az  eltérő
    kezelés  különösen  akkor sérelmes,  ha  nem  törvényes  célt
    szolgál,  vagy  nincs meg az ésszerű arányossági  viszony  az
    alkalmazott  eszközök  és  az  elérni  kívánt  célok  között.
    Ugyanakkor  a  Bizottság elismerte, hogy az államok  bizonyos
    mérlegelési  szabadsággal rendelkeznek  annak  megítélésében,
    hogy   vajon   igazolják-e  és  milyen  mértékű   különbségek
    igazolják a hasonló helyzetek eltérő kezelését.

    A  Bíróságnak a homoszexuális magatartás büntetőjogi üldözése
    tárgyában  hozott  első  döntésével egy  időben,  1981-ben  a
    Közgyűlés   is  megnyilatkozott  a  homoszexuális   személyek
    jogainak  védelmében. A Közgyűlés határozatban hívta  fel  az
    Egészségügyi   Világszervezetet,  hogy   a   homoszexualitást
    törölje  a  betegségek nemzetközi jegyzékéből (ez  megtörtént
    1991-ben),  továbbá  ajánlást fogadott el  a  homoszexuálisok
    elleni  diszkrimináció  különböző formái,  többek  között  az
    eltérő beleegyezési korhatárok megszüntetése tárgyában. Közel
    húsz  év  elteltével,  a  Közgyűlés  2000.  szeptember  26-án
    elfogadott    ajánlásában   értékelte   ismét   átfogóan    a
    homoszexuálisok helyzetét. A Közgyűlés felhívta a  Miniszteri
    Bizottságot:  szólítsa  fel  a  tagállamokat  arra,  hogy   a
    büntetőjogban  azonosan határozzák meg a homoszexuális  és  a
    heteroszexuális cselekmények alsó korhatárát.

    3.  Az  Alkotmánybíróság az indítványok elbírálásánál követte
    az  Alkotmány  70/A.  §-a értelmezése tekintetében  kialakult
    gyakorlatát  (ennek  legutóbbi összegezése:  1320/B/1996.  AB
    határozat, ABK 2002. április, 184, 186.), valamint figyelembe
    vette  a  homoszexualitásról, illetve a szexuális irányultság
    és   a   diszkrimináció-tilalom  összefüggéséről  a   korábbi
    határozatokban kifejtett álláspontját.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában  –  a  70/A.  §  (1)
    bekezdésének szó szerinti szövegétől eltérően – nem csupán az
    Alkotmányban    biztosított   jogokra,   hanem    az    egész
    jogrendszerre   kiterjedően   alkalmazza   a   diszkrimináció
    tilalmát.  Ennek alapja az Alkotmány két rendelkezésének:  az
    emberi  jogok,  illetve az állampolgári jogok megkülönbözetés
    nélküli biztosítását előíró 70/A. §-nak, valamint a mindenkit
    veleszületetten  és  elidegeníthetetlenül  megillető   emberi
    méltósághoz való jogot rögzítő 54. § (1) bekezdésnek egymásra
    tekintettel történő értelmezése és alkalmazása [61/1992. (XI.
    20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 281.].

    Az   Alkotmánybíróság   már  legelső  döntéseinek   egyikében
    megállapította  és  azóta következetesen alkalmazza,  hogy  a
    diszkrimináció  tilalma  nem jelenti minden  megkülönböztetés
    tilalmát.   Az   állam  joga  –  s  egyben  bizonyos   körben
    kötelezettsége is -, hogy a jogalkotás során figyelembe vegye
    az emberek között ténylegesen meglévő különbségeket [61/1992.
    (XI.   20.)   AB   határozat,  ABH  1992,   280,   282.].   A
    megkülönböztetés   tilalma  nem  az  eredményre,   hanem   az
    eljárásra   vonatkozik,  arra,  hogy   a   jognak   mindenkit
    egyenlőként  (egyenlő méltóságú személyként)  kell  kezelnie;
    azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok
    azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultságok és  a
    kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni  [9/1990.
    (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.].

    Az   Alkotmánybíróság  rámutatott:  “Az  a  kérdés,  hogy   a
    megkülönböztetés  az  alkotmányos  határok  között  maradt-e,
    csakis    a   mindenkori   szabályozás   tárgyi   és   alanyi
    összefüggéseiben vizsgálható [...]. Az egyenlőségnek az adott
    tényállás lényeges elemére nézve kell fennállnia. Ha  azonban
    adott   szabályozási  koncepción  belül  eltérő   szabályozás
    vonatkozik   valamely   csoportra,  ez   a   megkülönböztetés
    tilalmába  ütközik,  kivéve, ha  az  eltérésnek  kellő  súlyú
    alkotmányos indoka van.” [21/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH
    1990, 73, 77-78.]

    A  30/1997.  (IV.  29.)  AB  határozat  kifejtette,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   más   mércét   alkalmaz   az   alkotmányos
    alapjogokat         érintő        diszkriminációra         (a
    szükségesség/arányosság tesztjét),  és  más  mércét  arra  az
    esetre,  ha  a diszkrimináció-tilalmat az alapjogokon  kívüli
    egyéb jogok tekintetében vizsgálja (ABH 1997, 130, 140.).  Az
    alapjognak  nem  minősülő,  egyéb jogra  vonatkozó  hátrányos
    megkülönböztetés  vagy  más  korlátozás  alkotmányellenessége
    akkor  állapítható  meg,  ha  a  sérelem  összefüggésben  áll
    valamely alapjoggal, végső soron az emberi méltóság általános
    személyiségi  jogával,  és  a  megkülönböztetésnek,   illetve
    korlátozásnak nincs a tárgyilagos mérlegelés szerint  ésszerű
    indoka, vagyis önkényes [35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH
    1994,   197,  200.].  Az  önkényes,  ésszerű  indok   nélküli
    megkülönböztetés  sérti az emberi méltóság  alapjogát,  “mert
    ilyen   esetben  a  törvényhozó  bizonyosan  nem  kezeli   az
    érintetteket  egyenlő méltóságú személyként, s  nem  értékeli
    valamennyi  érintett  szempontjait  hasonló  figyelemmel   és
    méltósággal.” [1/1995. (II. 8.) AB határozat, ABH  1995,  31,
    47.]   A   diszkrimináció  tilalma  még  azonos  szabályozási
    koncepción belül sem jelenti az eltérő szabályozás akadályát,
    ha az nem önkényes, a megkülönböztetésnek van kellő indoka és
    objektív ismérveken nyugszik [1406/B/1991. AB határozat,  ABH
    1992,    497,    500.].   Annak   megítélésénél,    hogy    a
    megkülönböztetés  indoka  ésszerű-e,  azaz  nem   önkényes-e,
    tekintettel  kell lenni a törvény céljára is  [30/1997.  (IV.
    29.) AB határozat, ABH 1997, 130, 140.].

    3.2.   Az   Alkotmánybíróság  igen  részletesen  elemezte   a
    szexuális     irányultság    kérdéseit     és     alkotmányos
    megközelítésének lehetőségeit az egyesülési  szabadság  és  a
    gyermek  védelmére  vonatkozó állami  kötelezettség  ütközése
    kapcsán  szükségessé vált alkotmányértelmezésnél. A  21/1996.
    (V. 17.) AB határozat rendelkező részében az Alkotmánybíróság
    megállapította:  a  gyermeknek  az  a  joga,  hogy  az  állam
    részéről a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
    szükséges védelemben és gondoskodásban részesüljön, az  állam
    alkotmányos  kötelességét alapozza meg a gyermek fejlődésének
    védelmére.  Az  Alkotmány 67. §-a értelmében  az  államnak  a
    gyermeket  a  fejlődésére  káros  hatásokon  kívül  az  olyan
    kockázatvállalásoktól   is   meg   kell   óvnia,   amelyekkel
    kapcsolatban  életkoránál  (az  ettől  függően  feltételezett
    testi,  szellemi, erkölcsi és társadalmi érettségénél)  fogva
    nem   képes   megismerni  és  értékelni  sem  a   választható
    lehetőségeket,  sem  pedig választása  következményeit  saját
    személyiségére,   illetve  későbbi  életére   és   társadalmi
    beilleszkedésére (ABH 1996, 74.).

    3.3. A szexuális irányultság – mint a megkülönböztetés alapja
    –   kérdésével   az  Alkotmánybíróság  eddig  két   döntésben
    foglalkozott.

    Az  azonos  nemű személyek közötti házasságkötés és élettársi
    kapcsolat elismerésének alkotmányossági vizsgálata nyomán  az
    Alkotmánybíróság  a  14/1995.  (III.  13.)  AB   határozatban
    elutasította,   hogy   a   házasságnak   a   nő   és    férfi
    életközösségeként    való    meghatározása     alkotmánysértő
    diszkrimináció. Ugyanakkor megállapította: két személy tartós
    életközössége   megvalósíthat  olyan   értékeket,   hogy   az
    érintettek  személyi  méltóságának  egyenlő  figyelembevétele
    alapján  az  együtt élő személyek nemétől függetlenül  igényt
    tarthat  jogi elismerésre. (ABH 1995, 82, 84.) Az  élettársak
    különböző,   vagy  azonos  nemhez  tartozásának   kérdése   a
    hátrányos megkülönböztetés összefüggésében jelentkezik.  (ABH
    1995,  82,  85.) Az élettársak fogalmát meghatározó  törvényi
    rendelkezés alkotmányossága nem bírálható el önmagában, hanem
    attól   függ,   hogy  az  elosztandó  jogok  és  kötelességek
    szempontjából hasonló helyzetben lévő személyek között ezt az
    elosztást   az   emberi  méltósághoz  való  jog  tiszteletben
    tartásával,   azaz  a  személyek  egyenlőkként   kezelésével,
    mindegyikük    szempontjainak    hasonló    körültekintéssel,
    figyelemmel,   elfogulatlansággal  és  méltányossággal   való
    értékelése alapján végzik-e el. (ABH 1995, 82, 86.)

    A  Btk.  203.  §-ban vérfertőzésként meghatározott  különböző
    magatartások  büntetendőségének alkotmányossági vizsgálatánál
    arra  a  kérdésre kellett választ adni: sérti-e az  Alkotmány
    70/A. §-ában megfogalmazott diszkrimináció tilalmát az,  hogy
    a   törvény   csupán  az  azonos  nemű  testvérek   szexuális
    kapcsolatát   bünteti.  A  vizsgált  tényállás  ugyanis   nem
    nyilvánította  bűncselekménnyé  a  különböző  nemű  testvérek
    közötti  fajtalanságot, azaz a szexuális irányultság  alapján
    tett  különbséget  az  azonos nemű és a  különnemű  testvérek
    között.

    A  20/1999.  (VI.  25.) AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy a szexuális irányultság alapján  történő
    megkülönböztetés  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)   bekezdésében
    megjelölt    “egyéb    helyzet”   szerinti    különbségtétel.
    Megítélésénél   azt   kell   vizsgálni,    hogy    van-e    a
    megkülönböztetésnek “tárgyilagos mérlegelés  szerint  ésszerű
    oka”.  A vizsgált esetben ilyen okot az Alkotmánybíróság  nem
    talált.  Álláspontja  szerint  nem  indokolható  ésszerűen  a
    különnemű  testvérek közötti fajtalanság és  az  azonos  nemű
    testvérek  közötti fajtalanság eltérő büntetőjogi megítélése.
    Nem  igazolható  az sem, hogy eltérő lenne ezek  társadalomra
    veszélyessége. (ABH 1999, 159, 163.)

                                III.

    Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak:

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 199. §-a sérti
    az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, mert objektív  ismérvek
    alapján nem igazolható, így önkényes megkülönböztetést tesz a
    szexuális  irányultság  szerint  az  olyan  18  éven   felüli
    személyek   között,   akik  14-18  év  közötti   személyekkel
    beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot létesítenek.

    Ugyancsak az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelme miatt
    alkotmányellenes  a  Btk.  200.  §-a.  Nincs  a   tárgyilagos
    mérlegelés szerint ésszerű oka annak, hogy a szemérem  elleni
    erőszakot  és  a  természet  elleni  fajtalanságot  elkövetők
    cselekményét – önmagában a szexuális irányultságuk alapján  –
    a  törvényhozó különböző bűncselekménynek minősítse,  továbbá
    annak    sem,    hogy    a    cselekmény    büntetendőségének
    magánindítványhoz kötését eltérően szabályozza.

    1.   A   Btk.   199.  §  alkotmányosságának   kérdésében   az
    Alkotmánybíróság – az indítványok fő érvelésének  megfelelően
    –  nem  a  valamely  magatartás bűncselekménnyé  nyilvánítása
    vizsgálatánál szokásosan alkalmazott általános alapjogi,  ún.
    “szükségesség/arányosság”  teszt   alapján   döntött   [ennek
    lényege  összefoglalva: 18/2000. (VI. 6.) AB  határozat,  ABH
    2000,  117,  123-124.], hanem a testvérek közötti fajtalanság
    büntetendőségének  alkotmányossági megítélésénél  alkalmazott
    ún. “ésszerűségi” teszt szempontjai szerinti elemzést végezte
    el. Ennek első lépéseként az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy  a  szabályozás  szempontjából kik  tekinthetők  homogén
    csoportnak.   Ezt  követően  vizsgálta,  hogy  a  büntetéssel
    fenyegetett  magatartás meghatározásakor a  törvényalkotó  az
    alkotmányos  követelményeknek megfelelően különböztetett-e  a
    18   éven  felüli  elkövetők,  illetve  a  14-18  év  közötti
    sértettek    (dogmatikailag:   passzív    alanyok)    között:
    mindegyikük     szempontjait    hasonló    figyelemmel     és
    méltányossággal  értékelte-e  akkor,  amikor  az   egyetértő,
    kölcsönös  beleegyezésen  alapuló  homoszexuális  kapcsolatot
    büntetni rendelte, a heteroszexuális kapcsolatot viszont nem.

    1.1. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Btk. 199.  §-a
    alkotmányosságának megítélésénél egymással  összehasonlítható
    csoportot  alkotnak  azok a 18 éven  felüli  személyek,  akik
    náluk  fiatalabb, de a 14. évüket már betöltött  személyekkel
    létesítenek  beleegyezésen alapuló szexuális  kapcsolatot.  E
    személyek  csoportján belül a Btk. 199. §-a  következtében  a
    megkülönböztetés  kizárólag a 18 éven felüli  férfi  vagy  nő
    konkrét  esetben megnyilvánuló szexuális irányultsága alapján
    történik.

    A    törvényalkotó   a   Btk.   199.   §-ában   meghatározott
    bűncselekmény  jogi  tárgyát  az  ifjúság  egészséges  irányú
    szexuális fejlődésében határozza meg. Az Alkotmány 67. §  (1)
    bekezdése alapján e korosztály minden egyes tagjával  szemben
    fennáll  az  állam alkotmányos kötelezettsége, hogy  védelmet
    nyújtson a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez,
    így  az  egészséges szexuális fejlődéshez is. A védelem  jogi
    felelősségi   eszközei  között  helye   van   a   büntetőjogi
    büntetésnek is. A büntetőjog eszközei is szükségesek lehetnek
    annak érdekében, hogy az állam megóvja e korosztályt egyrészt
    a  személyiségfejlődésre káros hatásoktól, másrészt az  olyan
    kockázatvállalásoktól,  amelyekkel  kapcsolatban  életkoránál
    (az ettől függően feltételezett testi, szellemi, erkölcsi  és
    társadalmi  érettségénél)  fogva  nem  képes  megismerni   és
    értékelni   sem  a  választható  lehetőségeket,   sem   pedig
    választása  következményeit  saját  személyiségére,   illetve
    későbbi életére és társadalmi beilleszkedésére [21/1996.  (V.
    17.)  AB határozat, ABH 1996, 74.]. A 14-18 éves korosztályon
    belül a Btk. 199. §-a következtében kizárólag az adott fiatal
    fiú   vagy  leány  konkrét  esetben  megnyilvánuló  szexuális
    irányultsága  szolgál alapul arra, hogy az állam  büntetőjogi
    eszközökkel  avatkozzon  be a felnőtt  személlyel  létesített
    szexuális kapcsolatba.

    1.2. A törvényhozónak szükségképpen megkülönböztetéseket kell
    tennie, amikor kijelöli, hogy az ifjúság, a gyermekek védelme
    érdekében  milyen  magatartásokra kíván reagálni  büntetőjogi
    büntetéssel.  Az Alkotmánybíróság e döntésben is  megerősíti,
    hogy  az  ifjúság  egészséges szexuális  fejlődését  szolgáló
    büntetőjogi  eszközök meghatározása törvényhozói kompetencia,
    így    a    demokratikus   többségi   vélemény   és   érzület
    érvényesülésének  tere [21/1996. (V. 17.) AB  határozat,  ABH
    1996.  74,  82.].  A  törvényhozó azonban köteles  figyelembe
    venni  azokat a korlátokat is, amelyek az Alkotmány  70/A.  §
    (1) bekezdéséből következnek.

    A  büntető  törvénnyel  szemben is követelmény,  hogy  a  nem
    alapjogokat  érintő megkülönböztetés ne legyen  indokolatlan,
    azaz    ne   legyen   önkényes,   ne   sértse   a   mindenkit
    veleszületetten  és  elidegeníthetetlenül  megillető   emberi
    méltóságot.   A   heteroszexuális,  illetve  a  homoszexuális
    irányultság egyaránt az emberi méltóság lényegéhez  tartozik,
    szétválasztásukra,  az  érintett személyek  méltóságának  nem
    egyenlő  kezelésére  kivételes  indokok  szükségesek.   Ilyen
    például  a  házassághoz való jog tekintetében a homoszexuális
    irányultság   megkülönböztetése  [14/1995.  (III.   13.)   AB
    határozat, ABH 1995, 82, 84.].

    A  büntető törvénnyel történő megkülönböztetésnek kellő súlyú
    alkotmányos  indokon  kell  alapulnia.  A  jelen  ügyben   az
    Alkotmánybíróság  ilyen  indokot  nem  állapított   meg.   Az
    Alkotmány   67.   §   (1)   bekezdéséből   következő   állami
    kötelezettség sem elegendő súlyú alkotmányos indok arra, hogy
    a   gyermekek   egészséges  szexuális  érését   a   felnőttek
    befolyásától  büntetőjogilag védő  szabályok  a  védett  kort
    különbözően  határozzák  meg csupán  attól  függően,  hogy  a
    szexuális  kapcsolat  azonos vagy  különböző  nemű  személyek
    között létesül.

    A   heteroszexuális  és  a  homoszexuális  érés  folyamatában
    meglévő  esetleges  eltéréseket  kétségtelenül  felerősíti  a
    homoszexuális   kapcsolatot   meg   nem   értéssel,   illetve
    elutasítással   fogadó   társadalmi  környezet.   [Ezt   igen
    részletesen elemezte az Alkotmánybíróság a 21/1996. (V.  17.)
    AB határozatban, ABH 1996. 74.] Különbségek mutathatóak ki  a
    fiúk  és  a  lányok  között  is  a  serdülőkori  személyiség-
    fejlődésében.  Történelmileg ezek  az  eltérések  vezettek  –
    többek  között  –  a  férfiak  és  a  nők  közötti  szexuális
    kapcsolat   eltérő  büntetőjogi  megítéléséhez   az   európai
    országok többségében.

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  azonban  ezek   a
    különbségek  nem  jelentenek ésszerű  és  objektív  igazolást
    arra,  hogy az állam különbözőképpen határozza meg  a  védett
    kort. Sem az Alkotmány 67. § (1) bekezdéséből, illetve 15. §-
    ából,   sem  pedig  –  az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésére
    figyelemmel  –  a  gyermekek jogaival kapcsolatos  nemzetközi
    kötelezettség-vállalásból  (a  Gyermek  jogairól  szóló,  New
    Yorkban  1989.  november 20-án kelt Egyezmény  kihirdetéséről
    szóló  1991. évi LXIV. törvény) nem következik, hogy az állam
    önmagában a szexuális irányultság alapján különböző mértékben
    avatkozzon  be  ebbe  a  komplex,  az  ember  személyiségének
    kiteljesedése  szempontjából rendkívül  fontos  és  bonyolult
    folyamatba  a  jogi felelősség rendjében legszigorúbb  és  az
    alapvető emberi jogokat szükségképpen érintő büntető  hatalom
    eszközeivel.

    Természetesen  a  törvényhozó megítélésére tartozik,  hogy  a
    büntetőjogi  szabályozás megfelel-e  a  gyermekek  védelmével
    kapcsolatos állami kötelezettségnek, vagy pedig vannak olyan,
    a  fiatalkorú  és  a  felnőtt közötti  függő,  alárendeltségi
    viszonyból  adódó  élethelyzetek,  amelyekben  a  14-18  éves
    korosztályokat     további    magatartások    bűncselekménnyé
    nyilvánításával kell védeni a 18 éven felüliekkel  létesített
    szexuális  kapcsolatok ellen. Az Alkotmánybíróság ezúttal  is
    hangsúlyozza:  nem  jogosult  arra,  hogy  új  bűncselekményi
    tényállások  megállapítására  kötelezze  a  jogalkotást,  sem
    arra,    hogy    különös    részi    tényállások    részleges
    megsemmisítésével  addig  nem  büntetendő  magatartásokat  is
    büntethetővé  tegyen. Köteles viszont az  alkotmányellenesnek
    minősülő  jogszabályt  – jelen esetben  a  Btk.  199.  §-t  –
    megsemmisíteni. [20/1999. (VI. 25.) AB határozat,  ABH  1999,
    159, 163.]

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha  az  indítvánnyal
    támadott  jogszabályt,  vagy annak egy  részét  az  Alkotmány
    valamely  rendelkezésébe ütközőnek  minősíti,  és  ezért  azt
    megsemmisíti, akkor a további alkotmányi rendelkezés sérelmét
    –    a    már   megsemmisített   jogszabályi   rendelkezéssel
    összefüggésben – érdemben nem vizsgálja [29/2000. (X. 11.) AB
    határozat, ABH 2000, 193, 200.]. Mivel megállapította a  Btk.
    199.  §-ának  alkotmányellenességét  az  Alkotmány  70/A.   §
    alapján, nem találta szükségesnek, hogy a vizsgálatot  tovább
    folytassa az Alkotmány 8. § (1)-(2) bekezdése, az 59.  §  (1)
    bekezdése,  a 60. § (1)-(2) bekezdése, valamint a  2.  §  (1)
    bekezdése tekintetében.

    2.1.  A Btk. 200. § (1) bekezdésében meghatározott és az (1)-
    (3)  bekezdése szerint büntetendő természet elleni  erőszakos
    fajtalanság,   valamint  a  Btk.  198.  §  (1)   bekezdésében
    meghatározott  és  az  (1)-(3) bekezdése  szerint  büntetendő
    szemérem    elleni   erőszak   tényállásai   az    elkövetési
    magatartások és a büntetések tekintetében teljesen  azonosak.
    A   törvényhozó  az  azonos  elkövetési  magatartást   –   az
    erőszakkal,  avagy  az élet vagy testi épség  ellen  irányuló
    közvetlen  fenyegetéssel fajtalanságra vagy ennek  eltűrésére
    kényszerítést,   továbbá   a   védekezésre,   illetőleg    az
    akaratnyilvánításra    képtelen    állapot     felhasználását
    fajtalanságra – a büntetési tételek és a súlyosabb  büntetést
    megalapozó       minősítő      körülmények      azonosságából
    kikövetkeztethetően a társadalomra azonos fokban veszélyesnek
    tekinti.

    A  Btk.  eredeti  198. §-a szerint a szemérem elleni  erőszak
    csak  házasságon  kívül  volt elkövethető.  Ebből  logikailag
    következett,  hogy  a szemérem elleni erőszak  tettese  és  a
    sértettje  csak  különböző nemű személy  lehetett.  Mivel  az
    azonos    nemű   személy   sérelmére   elkövetett   erőszakos
    fajtalanság  fogalmilag  nem  valósulhatott  meg   házasságon
    belül,  a  magatartás  megbüntetéséhez külön  bűncselekményre
    volt  szükség.  Az  1997. szeptember  15-én  hatályba  lépett
    módosítás elhagyta a házassági életközösségre utalást.  Ennek
    következtében az elkövető magatartásának büntető  törvénybeli
    különtartása  az  azonos  elkövetési  magatartás,  az  azonos
    minősítő  körülmények és az azonos büntetési tételek mellett,
    kizárólag  az  elkövető szexuális irányultságán alapszik.  Az
    Alkotmánybíróság  nem  látta ésszerű és objektíve  igazolható
    indokát ennek a megkülönböztetésnek.

    2.2. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe
    ütközőnek  ítélte a szemérem elleni erőszak  és  a  természet
    elleni  fajtalanság alapesetei közötti – a Btk.  209.  §-ának
    rendelkezéséből következő – azt a törvényi megkülönböztetést,
    hogy  a  szemérem elleni erőszak elkövetője  csak  a  sértett
    magánindítványára,  a természet elleni erőszakos  fajtalanság
    elkövetője a sértett akaratától függetlenül büntetendő.

    Az   erőszakos   szexuális   cselekmények   büntethetőségének
    magánindítványhoz kötése a sértett magánszférájának  védelmét
    szolgálja. A törvényhozó kompetenciája annak eldöntése,  hogy
    a    szexuális    bűncselekmények   elkövetőinek    feltétlen
    megbüntetését, avagy a sértettek kíméletét tartja-e fontosabb
    érdeknek.   A  törvényhozónak  kell  eldöntenie,  hogy   mely
    bűncselekmények  esetében állapít  meg  büntető  anyagi  jogi
    kivételeket  a  legalitás  büntetőjogi  alapelve   alól,   és
    amennyiben  a szexuális bűncselekmények körében –  a  sértett
    kíméletére  tekintettel – indokoltnak  tartja  ilyen  kivétel
    megállapítását, akkor az mely esetekre érvényes.

    A  jogalkotó  tehát a közérdek (a bűncselekmények üldözésének
    allami  kötelezettsége) és a magánérdek (a  sértett  kímélete
    vagy   a   sértett  magánszférájának  tiszteletben   tartása)
    egymáshoz  viszonyított  fontossága alapján  dönt.  Foglalhat
    állást   úgy,  hogy  bizonyos  bűncselekmények  meghatározott
    eseteiben  a  magánérdek megelőzi a  közérdeket,  s  ezért  a
    büntethetőséget a magánindítványtól teszi függővé, de  akként
    is  dönthet, hogy a klasszikus értelemben felfogott legalitás
    elve kap elsőbbséget.
       
    A  szemérem  elleni erőszak és a természet  elleni  erőszakos
    fajtalanság   sértettjei  homogén   csoportot   alkotnak.   A
    heteroszexuális  és  a homoszexuális erőszakos  bűncselekmény
    esetében az elkövető a sértettek szexuális szabadságát, végső
    soron  emberi  méltóságát sérti meg. A sértett  szempontjából
    véletlen,    hogy    heteroszexuális-   vagy    homoszexuális
    irányultságú   elkövető   “áldozatává”   válik-e;   a   saját
    magánszférájának kímélete szempontjából közömbös, hogy milyen
    az elkövető szexuális preferenciája. Nem indokolható, hogy  a
    büntetési  tételekből  következően a  törvényalkotó  által  a
    társadalomra  azonos  fokban  veszélyesnek  ítélt   erőszakos
    szexuális   cselekmények  közül  az   egyiket,   mégpedig   a
    homoszexuális  elkövető  által  megvalósított  cselekményt  a
    törvényhozó a sértett kíméleti elvének feladásával  nyilvánít
    mégiscsak  nagyobb fokban veszélyesnek. Ez  ugyanis  éppen  a
    sértettekkel   szemben   diszkriminatív:   azzal   jelzi    a
    bűncselekmény  társadalomra veszélyességének  fokát,  hogy  a
    sértettet  saját szexuális orientációjától függetlenül  zárja
    ki    a    magánszféra   védelmére   rendelt   magánindítvány
    előterjesztési  jog  áldásaiból.  A  sértett  –  egyszerűsítő
    túlzással   kifejezve  –  kétszeresen   válik   az   elkövető
    áldozatává:  nemcsak, hogy elszenvedi a szexuális  erőszakot,
    de  azt  is  el  kell szenvednie, hogy az ő esetében  a  Btk.
    feladja a kíméleti elvet.

    A  törvényalkotónak tehát azt kell eldöntenie, hogy a homogén
    sértetti   csoport  minden  tagjára  érvényes-e   a   sértett
    kíméletének  elve,  avagy egyikre sem. Az  előbbi  esetben  a
    magánindítványra   büntethetőség  feltételét   az   erőszakos
    természet   elleni  fajtalanság  alapesetére   is   ki   kell
    terjesztenie,   az  utóbbiban  pedig  azt  a  heteroszexuális
    erőszak  esetében is meg kell szüntetnie. Köztes vagy  vegyes
    megoldás  nincs,  ha  a  kezelés nem  egységes,  akkor  az  a
    szexuális  bűncselekmények  áldozatainak  homogén  csoportján
    belül     egyesek    részére    nézve    önkényesen,    tehát
    alkotmányellenesen diszkriminatív.

    Az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdéséből következő korlátok nem
    csupán  valamely  magatartás bűncselekménnyé  nyilvánításánál
    veendők   figyelembe,   hanem  a  büntethetőségi   feltételek
    szabályozásánál  is; meghatározásuknál sem  tehető  különbség
    kizárólag a szexuális irányultság alapján.

    A  szemérem elleni erőszaknál és a természet elleni erőszakos
    fajtalanságnál a magánindítványra büntethetőség  eltérése  az
    elkövetők   oldalán  is  diszkriminatív:  a   heteroszexuális
    erőszak  potenciális elkövetőinek “szabad” abban bizakodniuk,
    hogy  a  sértett esetleg nem terjeszt elő magánindítványt,  a
    homoszexuális elkövetőknek viszont az ilyen bizakodásra nincs
    lehetőségük.   Természetesen   egyetlen   elkövetőnek   sincs
    alkotmányos   joga   arra,   hogy   kizárólag    a    sértett
    magánindítványára vonják felelősségre. Az elkövetőknek, így a
    homoszexuális elkövetőknek is ahhoz van joguk, hogy az  állam
    másokkal egyenlő méltóságú személyként kezelje őket.

    A  büntető  törvény  címzettje általában mindenki  (figyelmen
    kívül hagyva, hogy egyes tényállások csak speciális elkövetői
    körökre,  például a hivatalos személyekre vonatkozhatnak).  A
    címzetteknek  viszont tudniuk kell, mi a  jogalkotói  üzenet,
    legyen   az   bármi,  például  akár  az  is,  hogy   bizonyos
    bűncselekmények esetében a sértett elhatározásától függhet az
    elkövető    büntethetősége.   Ha   a    jogalkotó    valamely
    bűncselekmény   esetében  a  magánindítványt   büntethetőségi
    feltételként  határozza  meg, azzal  az  adott  bűncselekmény
    bármely   potenciális  elkövetője  előre   tisztában   lehet,
    minthogy  a  büntető  törvényből ez  világosan  kiderül.  Nem
    indokolható  –  a  törvény  szerint  azonosan  büntetendő   –
    heteroszexuális  és homoszexuális erőszak  elkövetői  közötti
    olyan különbségtétel, amely az előbbiek esetében eltűrhetőnek
    véli,  hogy  a  sértetti akaratot, mint  kockázat-csökkentési
    tényezőt  figyelembe  vegyék, míg az  utóbbiak  esetében  ezt
    elfogadhatatlannak tekinti.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint tehát  nem  nyugszik
    ésszerű  indokokon,  ezért önkényes az  elkövető  büntetőjogi
    felelősségre  vonása  feltételének  és  a  sértett  általános
    személyiségi   jogának,  ezen  belül  a   magánszférához,   a
    magántitokhoz  fűződő  jogainak megkülönbözetett  kezelése  –
    önmagában az elkövető szexuális irányultságára alapítottan.

    Mindezekre   tekintettel   az  Alkotmánybíróság   álláspontja
    szerint a Btk. 200. §-a – a Btk. 198. §-ával összefüggésben –
    az  Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésébe ütközik, ezért azt
    megsemmisítette.    Mivel   nem   magát    a    bűncselekmény
    meghatározását, hanem a Btk. 198. §-ától való  külön-tartását
    tekintette  alkotmányellenesnek,  a  megsemmisítés  csupán  a
    büntetendő   magatartások   külön   törvényhelyben    történő
    meghatározását  érinti,  azonban nem  érinti  e  magatartások
    büntetendőségét a Btk. 198. §-a alapján.

                                 IV.

    1.   Az  indítványok  az  egyéb  részekben  megalapozatlanok,
    illetve tárgytalanná váltak, továbbá elbírálásuk nem tartozik
    az Alkotmánybíróság hatáskörébe.

        1.1.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  Btk.
    XIV.  Fejezet  II.  Címe,  a  “fajtalankodik”,  “fajtalanság”
    szavak  használata,  illetve  a közösülés  és  a  fajtalanság
    megkülönböztetése  nem  függ össze az  Alkotmány  60.  §  (1)
    bekezdésében     biztosított     gondolatszabadsággal,      a
    lelkiismereti,- és vallásszabadsággal.

        Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  nem  sérti  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdését az, hogy  a  törvényhozó  a
    szexuális   szabadságot,  illetve   a   fiatalok   egészséges
    szexuális  érését  védő tényállások közös jogi  tárgyaként  a
    Snemi  erkölcsöt” jelöli meg. A törvényhozónak  jogában  áll,
    hogy   a   szexuális   viselkedéseket  szabályozó,   bizonyos
    szexuális  magatartásokat tiltó erkölcsi  normák  egy  részét
    büntetőjogi  szankciókkal  is  megerősítse.  Ettől  különböző
    kérdés,  hogy  ennek során érvényesülnek-e a büntető  hatalom
    alkotmányos kötöttségéből következő követelmények.

    Nem   állapítható  meg  összefüggés  a  Btk.  210/A.  §   (2)
    bekezdésében  adott,  a  büntető  jogszabályok  módosításáról
    szóló  1993.  évi  XVII.  törvény 49.  §-ával  beiktatott,  a
    korábbi  egységes és következetes jogalkalmazói értelmezésnek
    megfelelő  törvényi értelmezés és az Alkotmány  70/A.  §  (1)
    bekezdése  között. A törvényhozó, amikor a  közösülést  és  a
    fajtalanságot   külön  büntetőjogi  fogalomként   kezeli,   a
    bűncselekmények  elkövetési magatartásait  jelentő  szexuális
    aktusok  és nem az elkövetők között különböztet. Az értelmező
    rendelkezés  világosan  és  érthetően  elhatárolja  a   külön
    törvényhely  alapján büntetendő elkövetési magatartásokat.  A
    megrontás   és   a   vérfertőzés  (Btk.  203.   §)   törvényi
    tényállásánál   ennek   a   büntetőjogi   felelősség   eltérő
    meghatározása   miatt   alapvető  jelentősége   van.   Az   a
    törvényhozói döntés, hogy az azonos fokban veszélyesnek ítélt
    erőszakos közösülést és erőszakos fajtalanságot két  törvényi
    rendelkezésben külön helyezi el (Btk. 197. és 198. §),  jelen
    esetben nem vet fel alkotmányossági kérdést.
       
    Az  Alkotmánybíróság nem állapította meg az  emberi  méltóság
    sérelmét   a   “fajtalankodás”,   “fajtalanság”   kifejezések
    tekintetében. A jogban használt nyelvi kifejezések társadalmi
    és  szakmai  konvenciókon,  kulturális  és  jogi  tradíciókon
    alapulnak.   A   hagyományosan   büntetendő   magatartásoknál
    terminus   technicus-ként  tovább  élnek  olyan  kifejezések,
    amelyek  a  régi magyar köznyelv vagy jogi nyelv maradványai,
    és  amelyek  a  mai  köznyelvből már  kihaltak,  illetve  már
    egyáltalán  nem, vagy nem az eredeti értelmüknek  megfelelően
    használatosak. Ilyen például a hűtlenség (Btk. 145. §),  vagy
    a  kerítés  (Btk.  207.  §) alcím, illetve  a  kéjelgés  mint
    elkövetési  magatartás (Btk. 205. §).  E  körbe  tartoznak  a
    sérelmezett kifejezések is.

    A  törvényi  szóhasználat  sérthet alkotmányos  jogot,  ha  a
    kifejezések pontatlanok, nem elég szabatosan határolják el  a
    nyelvi  formula segítségével az eltérő magatartásokat,  avagy
    téves  azonosításra vagy prejudikálásra adnak lehetőséget.  A
    törvény a fajtalanság, fajtalankodás szavak használatával – a
    kifejezést  értelmezéssel kiegészítve – a  tiltott  szexuális
    viselkedések  körén belül a közösüléstől  eltérő  minden  más
    magatartás pontos és egyértelmű leírását adja.

    1.1.2.  Az Alkotmánybíróság megítélése szerint a Btk. 201.  §
    (1)   bekezdése  nem  jelenti  az  Alkotmány  70/A.   §   (1)
    bekezdésének sérelmét a tekintetben, hogy a 12-14 év  közötti
    személyekkel  közösülést  tiltó  rendelkezés  az   igen   kis
    korkülönbségű    résztvevők    szexuális    kapcsolatát    is
    kriminalizálja.   Alapvetően   a   törvényhozó    mérlegelési
    jogkörébe  tartozik,  hogy  hol vonja  meg  azt  az  életkori
    határt,  amely  felett az egyén büntetőjogilag  vétőképes  és
    életkora alapján már büntethető (Btk. 23. §). A gyermekkornak
    büntethetőséget  kizáró okként, a megrontásnak  pedig  a  14.
    évet   be   nem   töltött  személyekkel   tiltott   szexuális
    aktusokként   történő  meghatározása   megfelel   a   büntető
    jogszabályok  határozottságával szemben  az  Alkotmánybíróság
    által  felállított követelményeknek [11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozat  ABH 1992, 77, 84.; 30/1992. (V. 26) AB  határozat,
    ABH  1992, 167, 176.], így nem állapítható meg a jogbiztonság
    sérelme sem.

    Az Alkotmánybíróság fentiekre tekintettel a Btk. XIV. Fejezet
    II.  Címe,  a Btk. 198. §, 201. § és 203. §-ban meghatározott
    bűncselekmények  törvényi tényállásaiban  a  “  fajtalanság”,
    illetőleg a “fajtalankodik” kifejezés, továbbá a 210/A. § (2)
    bekezdése  és  a 201. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló indítványokat elutasította.

    1.2.  A  Btk.  199.  §–ának  és 200. §-ának  megsemmisítésére
    tekintettel a Btk. 199. § és a 200. § alcímével,  valamint  a
    209.   §   alkotmányellenességével  kapcsolatos   indítványok
    tárgytalanná  váltak, ezért az Alkotmánybíróság  az  eljárást
    megszüntette.

    1.3. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-ában  meghatározott   hatáskörök
    alapján az Alkotmánybíróságnak nincs lehetősége sem a törvény
    módosítására, sem pedig a törvényjavaslat benyújtására. Ezért
    azokat   az   indítványokat,  amelyek  a  Btk.  199.   §-ával
    összefüggésben  a  201.  §  (1)  bekezdésében   meghatározott
    korhatár   felemelésére   irányultak,   az   Alkotmánybíróság
    ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001.
    (XII.   3.)  Tü.  határozat  29.  §  b)  pontja  szerint   az
    Alkotmánybíróság visszautasította.

    2.  A  Btk. 199. §-a alapján lefolytatott és jogerősen lezárt
    büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendelése az Abtv.  43.
    §  (3) bekezdésén alapul. Az Alkotmánybíróság nem rendelte el
    a   Btk.   200.  §-a  alapján  lefolytatott  büntetőeljárások
    felülvizsgálatát,  mert a megsemmisítés csupán  a  büntetendő
    magatartások külön törvényhely alapján történő meghatározását
    érinti, nem érinti e magatartások büntetendőségét a Btk. 198.
    § keretében.

    3.  A  határozat közzétételének elrendelése az Abtv. 41. §-án
    alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
         Dr. Bagi István                     Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                  
         Dr. Czúcz Ottó                        Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró
                                  
         Dr. Harmathy Attila                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                  
         Dr. Kiss László                      Dr. Németh János
         alkotmánybíró              az Alkotmánybíróság elnöke
                                   az aláírásban akadályozott
                                   Dr. Kukorelli István
                                   alkotmánybíró helyett
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr.Vasadi Éva
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek a határozat-tervezet rendelkező része 2., 3.,  4.,
     5.  pontjában foglalt döntéssel. Egyetértek a rendelkező rész
     1.  pontjában megfogalmazott döntéssel is, azonban a  döntést
     megalapozó   indokolást   további   elemekkel   kellene    az
     Alkotmánybíróságnak kiegészítenie.

     1.  Elfogadom, hogy a természet elleni fajtalanság jelenlegi,
     Btk.-ban tételezett szabályozása nem alkalmas a kívánt cél és
     eredmény  elérésére. Ez azonban nem jelentheti  azt,  hogy  a
     Btk.  199.  §-ának  megsemmisítésével  az  állam  már  minden
     további kötelezettsége alól szabadulhat. Az elkövetői  oldalt
     kiemelten  vizsgáló és értékelő, az elkövetőt  a  büntetőjogi
     következmények alól mentesítő határozat – álláspontom szerint
     –  nem  a  súlyának és jelentőségének megfelelően értékeli  a
     “sértetti”   oldalon  jelentkező  körülményeket,   az   ügyet
     gyakorlatilag lezárja azzal, hogy a Btk. 199.  §-a  sérti  az
     Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében írtakat, mivel a  támadott
     rendelkezés  objektív ismérvek alapján  nem  igazolható,  így
     önkényes   megkülönböztetést  tesz  a  szexuális  irányultság
     szerint az olyan 18 éven felüli személyek között, akik  14-18
     év  közöttiekkel létesítenek beleegyezésen alapuló  szexuális
     kapcsolatot. Jóllehet a határozat-tervezet többször is  idézi
     a 21/1996. (V. 17.) AB határozatot, mégsem vonja le abból a –
     sértett    helyzetét   is   figyelembe   vevő   –   szükséges
     következtetéseket. Ez a határozat helyesen  állapította  meg,
     hogy  a  gyermeknek  az  a joga, hogy  az  állam  részéről  a
     megfelelő  testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges
     védelemben   és   gondoskodásban   részesüljön,   az    állam
     alkotmányos  kötelességét alapozza meg a gyermek fejlődésének
     védelmére.  Ugyancsak alapos okkal szól  a  citált  határozat
     arról,  hogy  az Alkotmány 67. §-a értelmében az  államnak  a
     gyermeket  a  fejlődésére  káros  hatásokon  kívül  az  olyan
     kockázatvállalásoktól   is   meg   kell   óvnia,   amelyekkel
     kapcsolatban  életkoránál  (az  ettől  függően  feltételezett
     testi,  szellemi, erkölcsi és társadalmi érettségénél)  fogva
     nem   képes   megismerni  és  értékelni  sem  a   választható
     lehetőségeket,  sem  pedig választása  következményeit  saját
     személyiségére,   illetve  későbbi  életére   és   társadalmi
     beilleszkedésére. (ABH 1996, 74.). Kérdéses azonban,  hogy  a
     14-18 életév közötti (különösen a 14 éves életkort éppen hogy
     betöltött)  fiatal  értelmi-érzelmi  fejlődésében,  értékelő,
     megítélő   képességében  eljutott-e   már   addig,   hogy   a
     beleegyezését,  mint fontos feltételt, elegendőnek  tekintsük
     homoszexuális   kapcsolat   létesítéséhez.    Más    oldalról
     közelítve: egyetértek azzal, hogy a heteroszexuális,  illetve
     a  homoszexuális  irányultság  egyaránt  az  emberi  méltóság
     lényegéhez   tartozik,  ezért  az  érintett  (18.  életévüket
     betöltött) személyek méltósága nem egyenlő kezelésének  nincs
     alkotmányos    indoka,   ugyanakkor   azt   is   nyomatékosan
     hangsúlyozom,   hogy  a  különböző  szexuális   irányultságok
     közötti  különbségtétel  képessége,  a  választott  szexuális
     irányultság  melletti döntés (beleegyezés)  következményeinek
     belátása  a  14-18  életév közötti fiatalkorúak  esetében  is
     kapcsolatba  hozandó  az emberi méltóságukkal.  Ellentmondást
     látok  abban, hogy amíg a jogrendszer egészét tekintve a  14-
     18.  életév közötti korosztály belátási képességét a  felnőtt
     korúakétól eltérően, de legalábbis árnyaltabban kezeli a  jog
     (pl.: a polgári jogban az ügyletkötési képesség területén;  a
     családjog    házasságkötésre   vonatkozó   szabályainál;    a
     szabálysértési  jog,  a  büntetőjog és  a  közigazgatási  jog
     felelősségi  rendszerében),  azaz  relevánsnak   tekinti   az
     életkorból adódó sajátosságokat, addig éppen ennél  a  fiatal
     egész   életét,  jövőjét  alapjaiban  meghatározó   döntésnél
     (beleegyezésnél)  tételezzük fel egyedül  a  világos,  bölcs,
     megfontolt  mérlegelésen  nyugvó  döntéshozatali  képességet.
     Ennek  a momentumnak az értékelését, s az ebből eredő  állami
     teendők    fontosságának    hangsúlyozását    hiányolom     a
     határozatból.    Megjegyzem   egyébként:   e   döntéshozatali
     folyamatban  a  családnak,  de  magának  a  társadalomnak  is
     meghatározó szerepe van.

     2.  Újólag  kiemelem: a Btk. jelenlegi  199.  §-át  magam  is
     megsemmisítendőnek  tartom, mert a  jelen  esetben  az  állam
     által  igénybevett büntetőjogi eszköz – elkövetői  oldalon  –
     hátrányos   megkülönböztetéshez  vezetett  a  18.  életévüket
     betöltött, különböző szexuális irányultságú személyek között.
     Ugyanakkor     az     alkalmatlan     büntetőjogi      eszköz
     megsemmisítésével  nem fejeződik be az  állam  “gondoskodási”
     kötelezettsége,  ellenkezőleg: éppen ez erősíti  fel  azt  az
     igényt,  hogy  az  államnak  – választása  szerinti  módon  –
     teljesítenie  kell  az Alkotmány 16.  §-ából  és  67.  §  (1)
     bekezdéséből  folyó  kötelezettségét. (“A Magyar  Köztársaság
     különös  gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására
     és  nevelésére,  védelmezi az ifjúság  érdekeit”;  “A  Magyar
     Köztársaságban  minden gyermeknek joga  van  a  családja,  az
     állam   és   a  társadalom  részéről  arra  a  védelemre   és
     gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és  erkölcsi
     fejlődéséhez  szükséges”).  Az  erre  utaló  figyelemfelhívás
     elmaradása  –  álláspontom szerint – azt a  látszatot  kelti,
     hogy a Btk. 199. §-ának megsemmisítését követően már nincs is
     olyan  érdek  és érték, amelyet az államnak védenie  kellene.
     Bár  az  Alkotmány  67.  § (1) bekezdése  elsőként  a  család
     “védelmi”   és   “gondoskodási”  kötelezettségét   említi   e
     tekintetben,    az   állam   kiemelt   szerepvállalását    is
     hangsúlyoznom kell. Kétségtelen tény ugyanis, hogy  az  állam
     elsősorban  az  iskolarendszeren, a  középiskolai  oktatásban
     megvalósítandó,  a különböző szexuális irányultságok  közötti
     választás következményeit tárgyilagosan bemutató, a különböző
     nézetek  képviselőinek teret engedő fórumok  megszervezésével
     az  egyes családok, de az egész társadalom nézeteit értékelő,
     mérlegelő  és  döntéshozatali képességét  jelentős  mértékben
     befolyásolhatja.  Röviden: intézményeivel, eszközrendszerével
     jelentős   mértékben   hozzájárulhat   egy   előítélet-mentes
     társadalmi  környezet kialakításához. Végső  soron  pedig  ez
     lehet  az egyik alapja annak, hogy a döntéshozatali helyzetbe
     kerülő  14-18 éves korosztály mérlegelni tudja a  belegyezése
     következményeit,  majd megalapozottan tudjon  választani.  Az
     Alkotmánybíróságnak  tehát  nyomatékosan  fel  kellett  volna
     hívnia  a figyelmet arra, hogy az állam nem maradhat  passzív
     szemlélője  annak,  miként alakul  a  14-18  éves  korosztály
     szexuális     orientációja.    Ez    az     alkotmánybírósági
     szerepvállalás  nem ütközött volna azzal az egyébként  helyes
     törekvéssel,   hogy  az  Alkotmánybíróság  nem   minősíti   a
     homoszexualitást erkölcsi szempontból. [21/1996. (IV. 17.) AB
     határozat. ABH 1996, 74. 85.].

     Budapest, 2002. szeptember 3.
                                                   Dr. Kiss László
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A   határozat  rendelkező  részével  egyetértek.   Lényegében
     egyetértek  az  indokolással is, ahhoz  azonban  a  következő
     kiegészítéseket tartom szükségesnek hozzátenni.

     A  határozat  III. 1.2. pontja szerint “A büntető  törvénnyel
     történő  megkülönböztetésnek kellő súlyú alkotmányos  indokon
     kell  alapulnia.  A  jelen ügyben az  Alkotmánybíróság  ilyen
     indokot nem állapított meg.”

     Az   e   határozatban  megvizsgált  kérdések  természete   és
     jelentősége   a   fenti   tétel   bővebb   kifejtését   tenné
     szükségessé.

     A  nemi  erkölccsel  összefüggő magatartásfajták  büntetőjogi
     minősítése     számos    tényező    függvénye.    Világszerte
     tapasztalható,  hogy  korábban  büntetendő  cselekményeket  a
     tudományos  kutatások  újabb megállapításaira  és  részben  a
     társadalmi    megítélésnek    ezekre    is    visszavezethető
     változásaira tekintettel a törvényhozó vagy fokozatosan kivon
     a   büntetendő   cselekmények  köréből,  vagy  büntetőjogilag
     enyhébb  megítélésűnek  tekint. Áll  ez  különösen  azokra  a
     magatartásfajtákra,   melyeket   a   törvényhozó   a   fiatal
     korosztály védelmében nyilvánított korábban bűncselekménynek.
     Az orvosi, biológiai, pszichikai, pszichológiai, szociológiai
     és  más  ismeretek alakulása tehát befolyást gyakorol a  nemi
     erkölccsel   kapcsolatos  büntetőjogi   megítélésre   is.   A
     határozat által idézett Sutherland kontra Egyesült Királyság-
     ügy  is  azt  mutatja, hogy az Emberi Jogok Európai  Bírósága
     azért nem tartotta meggyőzőnek felnőtt korú férfiak kölcsönös
     beleegyezésén  alapuló homoszexuális aktusainak  büntetendővé
     nyilvánítását meghatározott korhatár – a 18. életév –  alatti
     fiatal férfiakkal, mert azok a korábbi tudományos ismereteken
     alapuló  feltételezések, hogy a 18. életévüket be nem töltött
     fiatal  férfiak  szexuális orientációja  még  kialakulófélben
     van, időközben megdőltek.

     Az   Alkotmánybíróságnak   az   olyan   kérdésekben,   melyek
     megítéléséhez    komplex   tudományos,    gyakran    jelentős
     természettudományos    felkészülést     igénylő     ismeretek
     szükségesek, általában nem feladata annak megállapítása, hogy
     a törvényhozó által alkalmazott különbségtételnek megvannak-e
     az alkotmányos indokai. A jelen ügyben az Alkotmánybíróság az
     indítványozó   azon   állításával   kapcsolatban,   hogy    a
     különbségtételnek már nincs alkotmányos indoka,  felhívta  az
     igazságügy-minisztert  nyilatkozattételre.   Az   igazságügy-
     miniszter válaszában azonban nem adott számot olyan  okokról,
     indokokról,  melyek  a különbségtétel alkotmányos  voltát  az
     indítvánnyal  támadott  büntető  jogszabály  megalkotása  óta
     eltelt   idő   során   született  tudományos   megállapítások
     ismeretében  is  változatlanul  megalapozottá  tették  volna.
     Amikor  tehát a határozat indokolása arra mutat rá,  hogy  az
     Alkotmánybíróság   nem  állapított  meg   a   különbségtételt
     alkotmányossá  tevő  indokokat, ezen azt  kell  érteni  –  és
     megítélésem  szerint az indokolás szövegének is  ezt  kellene
     kihangsúlyoznia  –  hogy  az  eljárásban  részt   vevők   nem
     szolgáltattak számára elegendő érv-, illetőleg ismeretanyagot
     a különbségtétel alkotmányosságának megállapításához.

     Ugyancsak a határozat III. 1.2. pontjában olvasható, hogy “Az
     Alkotmánybíróság  természetesen a törvényhozóra  bízza  annak
     megítélését,  hogy  a  büntetőjogi szabályozás  megfelel-e  a
     gyermekek  védelmével  kapcsolatos  állami  kötelezettségnek,
     vagy  pedig  vannak olyan, a fiatalkorú és a felnőtt  közötti
     függő,   alárendeltségi   viszonyból   adódó   élethelyzetek,
     melyekben  a  14-18 éves korosztályokat további  magatartások
     bűncselekménnyé  nyilvánításával  kell  védeni  a   18   éven
     felüliekkel létesített szexuális kapcsolatok ellen.”

     Ez   a  megállapítás  pontosításra  szorul.  Bár  az  idézett
     mondatban jelzett körülmények megítélése nyilván törvényhozói
     kompetencia,    kihangsúlyozandónak    tartom,    hogy     az
     Alkotmánybíróság alkotmányossági szempontból  felülbírálhatja
     az   e   kérdésben   született   törvényhozói   döntést.    A
     “törvényhozóra  bízza”  fordulat ezért  némileg  félrevezető,
     mert  nem teszi e tekintetben egyértelművé a törvényhozás  és
     az alkotmánybíráskodás egymáshoz való viszonyát.

     Budapest, 2002. szeptember 3.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye
                                   
      1.  A  határozat rendelkező részének 2.-5. pontjaival  és  az
      azokhoz fűzött indokolással egyetértek.

      2.   Nem   értek   egyet   azonban   a   Btk.   199.   §-ának
      alkotmányellenessé   nyilvánításával  és   megsemmisítésével,
      ezért   a   határozat   rendelkező  részének   1.   pontjával
      kapcsolatban különvéleményt jelentek be.
      Álláspontom     szerint    a    hivatkozott    törvényszakasz
      megsemmisítését    célzó    indítványokat    illetve    bírói
      kezdeményezéseket el kellett volna utasítani.

      3. Különvéleményemet a következőkkel indokolom:

      A  14.  életévét betöltött, de 18. életévét túl nem  haladott
      sértett sérelmére 18 éven felüli, azonos nemű elkövető  által
      véghezvitt  – nem erőszakos – természet elleni fajtalanság  a
      Btk.  199. §-ában meghatározott bűntettet valósítja  meg,  és
      három  évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (Az  alsó
      korhatár a 201. §-al egybevetve adja ki a 14. évet.)

      Ezzel  szemben nem valósít meg bűncselekményt az  a  nagykorú
      (18.  életévét  betöltött) személy, aki egy 14.  éven  felüli
      kiskorúval   közösül,   vagy  heteroszexuális   fajtalanságot
      valósít  meg,  annak  beleegyezésével.  Ebben  az  esetben  a
      szexuális kapcsolatban különneműek vesznek részt.
      Az   un.  “beleegyezési  korhatár”  és  az  ehhez  kapcsolódó
      büntetendőség  eltérő  volta  a  homoszexualitás,  illetve  a
      heteroszexualitás tényéhez fűződik.
      Azt   kell   tehát   vizsgálni,  hogy  ez  a   nem   szerinti
      megkülönböztetés   sérti-e   az   Alkotmány   70/A.   §   (1)
      bekezdésében      deklarált     jogegyenlőséget,      illetve
      diszkriminációs tilalmat.

      Az   Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése  –  amint   azt   az
      Alkotmánybíróság   több  határozatában   kifejtette   –   nem
      mindenfajta  különbségtételt  tilt.  Az  alkotmányi   tilalom
      elsősorban   az   alkotmányos  alapjogok  tekintetében   tett
      megkülönböztetésekre vonatkozik. Abban az esetben viszont, ha
      a  megkülönböztetés nem alapvető jog tekintetében történt,  a
      megkülönböztetés alkotmányellenessége akkor állapítható  meg,
      ha  az  önkényes,  az emberi méltósághoz  való  jogot  sérti.
      [61/1992.   (XI.  20.)  AB  határozat,  ABH  1992.   280-282,
      963/B/1993. AB határozat, ABH 1996. 437-445.]

      Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata állandónak  tekinthető  azon
      megállapítás   vonatkozásában  is,  hogy  a  megkülönböztetés
      tilalmába ütközik, ha az adott szabályozási koncepción  belül
      eltérő szabályozás vonatkozik valamely csoportra, kivéve,  ha
      az  eltérésnek  alkotmányos indoka van. A  vizsgált  kérdések
      központi  elemének  tartotta  annak  megállapítását,  hogy  a
      szabályozási  koncepció  szempontjából  mit  kell  csoportnak
      tekinteni.  [32/1991. (VI. 6.) AB hat. ABH  1991,  146,  162,
      49/1991. (IX. 27.) AB hat., ABH 1991, 246, 249.]

      A    Büntető    Törvénykönyv   a    nemi    erkölcs    elleni
      bűncselekményeknél  több vonatkozásban a  sértett  életkorára
      alapít   minősítési  szempontokat  éppen  e   bűncselekmények
      passzív  alanyainak  védelmében. A  12.  éven  aluli  gyermek
      sérelmére   elkövetett   szexuális  cselekmények   erőszakkal
      elkövetettként  minősülnek, illetve egyes  bűncselekményeknél
      (erőszakos  közösülés, szemérem elleni  erőszak)  súlyosabban
      büntetendő, minősített esetet képeznek.
      A  12.  – 14. év közötti korosztályba tartozó személyekkel  –
      erőszak  nélkül  – létesített különféle – akár homoszexuális,
      akár  heteroszexuális – kapcsolatok a  Btk.  201.  §  alapján
      büntetendők, megrontás elnevezés alatt.
      A 14. éven felüli, de 18. életévüket be nem töltött személyek
      esetében viszont csak a homoszexuális cselekmények (természet
      elleni fajtalanság) képeznek büntetendő magatartást.

      A  12.-től  14.  évig,  illetve a 14.-től  18.  évig  terjedő
      iletkorban   lévő   serdülőkorú   fiatalok   tehát   fokozott
      büntetőjogi  védelemben részesülnek a testi,  lelki,  illetve
      erkölcsi  fejlődésüket  veszélyeztető,  adott  esetben  egész
      további   életüket  determináló  káros  szexuális  hatásokkal
      szemben,  amelyek  náluk idősebb személyek  részéről  érhetik
      őket.

      Ez   a  büntetőjogi  védelem  összhangban  áll  az  Alkotmány
      rendelkezéseivel,  nevezetesen a 16. §-ban  és  a  67.  §-ban
      deklarált   elvekkel,  illetve  jogokkal.  Ezek  tartalma   a
      következő:
      "16.  § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
      létbiztonságára,  oktatására  és  nevelésére,  védelmezi   az
      ifjúság érdekeit."
      "67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
      a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
      védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
      és erkölcsi fejlődéséhez szükséges."

      A  kiskorúak  (gyermekek és serdülőkorúak) éppen életkoruknál
      fogva  igényelnek fokozottabb jogvédelmet az  állam  részéről
      azért,       hogy      tapasztalatlanságukkal,      esetleges
      hiszékenységükkel,  kiszolgáltatott  helyzetükkel   a   náluk
      idősebb, érettebb korú személyek ne élhessenek vissza.

      Az   idézett  alkotmányos  rendelkezésekkel  összhangban  más
      jogágak  is  számos  rendelkezést  tartalmaznak  a  kiskorúak
      fokozottabb védelme érdekében.
      A  Polgári  Törvénykönyv  15. §-a  akként  rendelkezik,  hogy
      "cselekvőképtelen  az  a kiskorú, aki tizennegyedik  életévét
      nem töltötte be."
      A  18.  §  (1)  bekezdése kimondja, hogy "a  cselekvőképtelen
      személy jognyilatkozata semmis; nevében törvényes képviselője
      jár el."
      A 12. § (1) bekezdése szerint "korlátozottan cselekvőképes az
      a  kiskorú, aki tizennegyedik életévét már betöltötte, és nem
      cselekvőképtelen."
      A  14.  § (1) bekezdésének első fordulata akként rendelkezik,
      hogy      "a      korlátozottan     cselekvőképes     személy
      jognyilatkozatának érvényességéhez, – ha jogszabály  kivételt
      nem   tesz  –  törvényes  képviselőjének  beleegyezése   vagy
      utólagos jóváhagyása szükséges."

      A  házasságról,  a családról és a gyámságról szóló,  többször
      módosított  1952.  évi  IV.  törvény  (Csjt.)  70.  §  akként
      rendelkezik,  hogy "a kiskorú gyermek szülői felügyelet  vagy
      gyámság  alatt  áll". Minthogy a Ptk. 12. § (2)  bekezdésének
      első   fordulata  szerint  kiskorú  az  a  személy,   aki   a
      tizennyolcadik   életévét  nem  töltötte   be,   az   idézett
      törvényhelyek    egybevetése    a    jogrendszer    egészének
      koncepcióját  tükrözi:  a kiskorúak – gyermekek  és  serdülők
      egyaránt  –  minden vonatkozásban fokozott  védelemben  kell,
      hogy  részesüljenek,  tekintettel  döntési  és  elhatározási,
      illetve belátási képességüknek életkorukból adódó korlátozott
      voltára.

      A  jog  más  vonatkozásokban  is  jelentőséget  tulajdonít  a
      kiskorúságnak.  Házasságkötési  korlátokat  állít  fel  és  a
      büntetőjogi    felelősséget   a   felnőttkorúétól    eltérően
      szabályozza, éppen azért, mert az ilyen korú személyeket  nem
      tekinti ugyanolyan elhatározóképesnek vagy vétőképesnek  mint
      a felnőtteket.

      A  Csjt. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy “kiskorú  csak  a
      gyámhatóság előzetes engedélyével köthet házasságot”.  A  (3)
      bekezdés  szerint  pedig  "a  gyámhatóság  a  házasságkötésre
      indokolt esetben és csak akkor adhat engedélyt, ha a házasuló
      a tizenhatodik életévét betöltötte.”

      A  Büntető Törvénykönyv nemcsak egyes bűncselekmények passzív
      alanyainál emeli ki a kiskorúságot, hanem a törvény általános
      részében  enyhébb  szabályokat állapít meg a "fiatalkorú"-nak
      nevezett    bűnelkövetőknél,    a    gyermekek    büntetőjogi
      felelősségét pedig kizárja, a következők szerint:
      "23.   §  Nem  büntethető,  aki  a  cselekmény  elkövetésekor
      tizennegyedik életévét nem töltötte be."
      A    Btk.   VII.   fejezete   a   "fiatalkorúakra   vonatkozó
      rendelkezések"  címet  viseli, és a büntetések,  valamint  az
      intézkedések tekintetében a felnőttkorú elkövetőkkel  szemben
      alkalmazható  szankciókhoz képest enyhébb, illetve  kedvezőbb
      megoldásokat tartalmaz.
      A  büntető  törvény  alkalmazásában a  107.  §  (1)  bekezdés
      értelmében  "fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor
      tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat  még
      nem."

      A  büntetőjog,  a  polgári  jog  és  a  családi  jog  idézett
      rendelkezései   a   cselekvőképesség,   a   vétőképesség,   a
      házasságkötési szabadság, a sértetti pozíció,  a  fokozottabb
      büntetőjogi   védelem,   illetve   az   enyhébb   büntetőjogi
      felelősség tekintetében – lényegében egymással összhangban  –
      olyan  korhatárokat állítanak fel, amelyek  európai,  illetve
      magyarországi   viszonylatban  a  testi,  szellemi,   illetve
      szexuális     érettség    bizonyos    biológiai    fázisaihoz
      kapcsolódnak,  s ezzel összhangban az értelmi fejlődés  adott
      szakaszainak felelnek meg.

      Tehát  a  “megrontás”  és  a “természet  elleni  fajtalanság”
      elnevezésű bűncselekmények törvényi tényállási elemét  képező
      sértetti  korhatárokat a törvényhozó nem önkényesen állította
      fel, hanem azokat a jogrendszer más területein is kimutatható
      jogalkotói szándékkal összhangban szabályozta.

      A  kardinális  különbségtétel végső soron abban  jelentkezik,
      hogy  a 14. és 18. év közötti életkorban lévő, az elkövetővel
      azonos   nemű   személlyel   –   utóbbi   beleegyezésével   –
      végrehajtott fajtalanság büntetendő, míg a különneművel nem.
      A    12-14   éves   korú   sértettek   vonatkozásában   ilyen
      különbségtétel   nincs,  ott  nemre   és   elkövetési   módra
      tekintettel mindenféle szexuális aktus büntetendő a  nagykorú
      személy részéről.

      A  törvényhozó nem önkényesen és nem véletlenül  helyezkedett
      arra  az  álláspontra, hogy egy 14. életévét már  túlhaladott
      személy,  még  ha  jogilag kiskorú  is,  elérte  a  szexuális
      érettségnek  azt  a  fokát,  hogy szabad  akaratából  dönthet
      heteroszexuális   nemi  kapcsolat  létesítéséről.   Biológiai
      okoknál  fogva  ez  a  korosztály a normális  heteroszexuális
      kapcsolatok terén már nem igényel fokozott védelmet.

      A  homoszexuális  kapcsolatoknál azonban  más  a  helyzet.  A
      szokványos   és   biológiailag  is   normálisnak   tekinthető
      szexuális   érdeklődéstől,   hajlamtól   eltérő   nemi   élet
      folytatása   komoly  döntést,  elhatározást   igényel,   akár
      társadalmi hátrányok vállalását is.

      Ilyen   elhatározásra  csak  önállóan  gondolkodó,   belátási
      képességének  teljes birtokában lévő érett,  felnőtt  személy
      alkalmas.   A  kiskorúak  cselekvőképessége  azonban   minden
      vonatkozásban – még a családalapításnál is – korlátozott.

      Amint  a különböző jogágak rendelkezéseiből kitűnik, az ilyen
      korú  személyek egyrészt fokozott jogi védelem alatt  állnak,
      másrészt felelősségük is csekélyebb, mint a felnőttkorúaké.

      A   serdülőkorú  fiatalok  fokozottabban  lehetnek  kitéve  a
      szexuális     rendellenességekre    irányuló    ösztönzésnek,
      csábításnak,  és  éppen belátási képességük  csökkent  volta,
      tapasztalatlanságuk, befolyásolhatóságuk miatt nem tudnak még
      felelősségteljesen dönteni, hogy vállalják-e  az  ezzel  járó
      kockázatokat.  Ezért indokolt, hogy az ilyen  korú  személyek
      helyes  erkölcsi fejlődését akár a büntetőjog eszközeivel  is
      védje   a  törvény.  Nagykorúságuk  elérése  után  már  nincs
      akadálya  annak,  hogy a szokásostól eltérő szexuális  életet
      éljenek azok, akik ezt az utat választják.
      Az indítványokban támadott jogi szabályozás tehát nem fogható
      fel     alkotmányellenes    diszkriminációként,    mert     a
      különbségtétel nem önkényes.

      A passzív alanyok fokozott büntetőjogi védelme értelemszerűen
      maga  után  vonja  az elkövetők büntetőjogi  felelősségét  az
      említett korcsoport sérelmére megvalósított – nem erőszakos –
      természet elleni fajtalanság esetében. Ez azonban nem ütközik
      az Alkotmányba, és nem minősül hátrányos megkülönböztetésnek.
      Ugyanis az Alkotmány 70/A. §-a a jogok tekintetében, mégpedig
      az  emberi jogok és az állampolgári jogok területén mondja ki
      a   hátrányos   megkülönböztetés  tilalmát  a   jogegyenlőség
      érdekében.
      Az azonos nemű kiskorúakkal történő fajtalankodás azonban nem
      tekinthető  olyan  alapvető emberi és  polgári  jognak  amely
      alkotmányos védelem tárgyát képezi.

      Az  Alkotmányból nem vezethető le ilyen tartalmú alapjog. Nem
      lehet   az   elkövetők  emberi  méltóságának  sérelmére   sem
      hivatkozni.  Ellenkezőleg:  a  kiskorú  gyermekek,   fiatalok
      emberi  méltóságának védelme az elsődleges  az  őket  károsan
      befolyásoló  nagykorú  elkövetőkével szemben.  Ez  az  emberi
      méltóság pedig az Alkotmány 54. § (1) bekezdése által  védett
      érték.

      Az,  hogy  a büntető törvény egy adott életkorú sértetti  kör
      viszonylatában  egymástól eltérően minősíti  a  homoszexuális
      illetve   heteroszexuális  magatartásokat,   nem   tekinthető
      alkotmányellenes  diszkriminációnak,  mert  itt  két  eltérő,
      vnmagában homogén csoportról van szó. A megkülönböztetés  nem
      az  illető  csoportokon belül, hanem  a  két  csoport  között
      érvényesül. Ez ugyanúgy nem ellentétes a jogegyenlőség  és  a
      törvény   előtti   egyenlőség  elvével,  mint   ahogyan   nem
      alkotmányellenes   a  büntetőjogban   a   fiatalkorú   és   a
      felnőttkorú   vagy  a  katonai  és  a  polgári   bűnelkövetők
      egymásközti,  avagy  a polgári illetve  a  családi  jogban  a
      gyermekkorúak,  kiskorúak,  felnőttkorúak  szintén  egymáshoz
      képesti megkülönböztetése.
      Az   ilyen   jellegű   megkülönböztetés   nem   éri   el   az
      alkotmányellenesség  szintjét, mivel az  nem  tekinthető  sem
      önkényesnek, sem szükségtelennek.

      Budapest, 2002. szeptember 3.
                                                  Dr. Strausz János
                                                      alkotmánybíró

      Dr.    Tersztyánszkyné   dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybíró
      különvéleménye

      Egyetértek a többségi határozat rendelkező részének 3. és  5.
      pontjában foglaltakkal és az ezekhez kapcsolódó indokolással.

      Nem  értek  egyet  a  rendelkező  rész  1.  és  2.  pontjában
      foglaltakkal,    azaz   a   Btk.    199.    és    200.    §-a
      alkotmányellenességének megállapításával.

      1.  A  Btk.  199. §-a a védett korhatárban tesz  különbséget.
      Eszerint  a  felnőtt (18. életévét betöltött)  személy  (akár
      férfi,  akár nő) büntetendő, ha 14. életévét betöltött,  vele
      azonos  nemű kiskorúval fajtalankodik, de nem büntetendő,  ha
      14.   életévét   betöltött,  tőle   külön   nemű   kiskorúval
      fajtalankodik.

      Az  indítvány  elbírálásánál az egyik kérdés az,  hogy  van-e
      Magyarországnak  kötelezettsége  a  védett  korhatárban  tett
      különbség megszüntetésére.
      A  jogi  kötelezettség szempontjából az Európai  Emberi  Jogi
      Konvenció és az Európai Közösség szerződései jönnek szóba, ez
      utóbbiak a csatlakozás után.

      A  Konvenció  kötelező  értelmezése az egyes  döntésekben  az
      Emberi  Jogok Európai Bíróságának jogköre. Ezzel  szemben  az
      Emberi  Jogok Európai Bizottsága határozatai kötelező  erővel
      jogi értelemben nem bírnak.

      Az  Euan Sutherland/Egyesült Királyság ügyben 1997. július 1-
      jén  született a Bizottság határozata, amely szerint ebben  a
      speciális esetben a brit jog szabályozása a Konvenció  8.  és
      14.  cikkével  nem  összeegyeztethető.  A  konkrét  ügyben  a
      panaszos 12. életéve óta homoszexuális volt. Első azonos nemű
      kapcsolata  16 éves korában volt egy vele egyidős  fiatallal.
      Akkoriban a homoszexuális cselekmények férfiak között  a  21.
      életév   betöltése   előtt  büntetendők  voltak,   a   nőknél
      (heteroszexuális és leszbikus kapcsolatnál egyaránt) a védett
      korhatár a 16. életév volt. 1994-ben a védett korhatárt –  az
      orvosegyesülés  javaslatára, közegészségügyi  okból,  ti.  az
      érintettek  a  büntetőjogi fenyegetés miatt  féltek  orvoshoz
      fordulni – a 18. életévre szállították le.
      (Az  orvosegyesülés  a  védett  korhatár  16.  életévre  való
      leszállítását javasolta.)

      A   panaszos   arra  hivatkozott,  hogy  a  férfiak   közötti
      homoszexuális  kapcsolat  védett  korhatárának  nem   a   16.
      életévre  (mint a nőknél), hanem csupán a 18.  életévre  való
      csökkentése   a   magánszférához   való   jogot   sérti    és
      diszkriminatív.

      A   Bizottság  abból  indult  ki,  hogy  a  kutatók  túlnyomó
      többségének véleménye szerint már a pubertás előtt kialakul a
      férfiak  és a nők szexuális irányultsága, így erre  a  védett
      korhatár   leszállításával   a   fiatalok   többségénél   nem
      gyakorolna befolyást egy homoszexuális kapcsolat. A Bizottság
      hivatkozott az 1994-es orvosi jelentésre és arra is,  hogy  a
      konvencióban részes államok többségében a törvények elismerik
      a nemek egyenlő kezelését, ami a védett korhatárt illeti.
      A Bizottság döntését négy különvélemény mellett hozta meg.

      Figyelmet érdemel, hogy – miként arra a többségi határozat is
      utal   –  a  Bizottság  ezzel  a  döntésével  eltért  korábbi
      gyakorlatától. A magyar Btk. 199. §-ához hasonló tényállás az
      osztrák  jogban található. Az eltérés annyi, hogy az  osztrák
      Btk.  a  19.  életévét betöltött férfit  (tehát  a  nőt  nem)
      rendeli  büntetni, ha 14. életévét betöltött, de  18  évesnél
      fiatalabb, vele azonos nemű kiskorúval fajtalankodik.
      (Az osztrák alkotmánybíróság a 209. §-t 2003. február 28-ával
      hatályon  kívül helyezte, elismerve azt, hogy  a  törvényhozó
      által követett védelmi cél, a gyermekek és az ifjak védelme a
      túl   korai   és   kizsákmányoló  szexuális   kapcsolatoktól,
      alkotmányjogi  nézőpontból nem vonható  kétségbe.  Ugyanakkor
      rámutatott  arra,  hogy a 209. § a jelenlegi  formájában,  az
      osztrák  büntető törvény rendszerében, a 209.  §  büntetőjogi
      környezetéhez  viszonyítva sérti a  jogegyenlőség  elvét.  Az
      osztrák  Btk.  értelmében minden esetben büntetlen  marad  az
      azonos  korúak homoszexuális kapcsolata és azoké is,  akiknél
      az  életkorbeli eltérés az egy évet nem haladja meg, feltéve,
      hogy  egyikük  sem  fiatalabb 14 évesnél;  nem  büntetendő  a
      cselekmény akkor sem, ha az életkorbeli eltérés egy és öt  év
      között  van,  amennyiben a partnerek egyike sem fiatalabb  14
      évesnél  és  nem  idősebb 19 évesnél. Ebben a környezetben  a
      Btk.  209. §-a a férfiak közötti homoszexuális kapcsolatoknál
      a  büntetlenség, majd a büntetendőség és ezt követően ismét a
      büntetlenség  váltakozó  következményéhez  vezet,  a  büntető
      törvényben példátlan módon. Ésszerűtlen, hogy férfiak közötti
      olyan  megengedett kapcsolatnál, ahol az életkorbeli  eltérés
      több mint egy év, de kevesebb mint öt év, az idősebb partnert
      a  19.  életéve elérésétől a törvény büntetéssel fenyegeti  a
      fiatalabb partner 18. életévének eléréséig.)

      A  Bizottság  az osztrák jogban alkalmazott védett  korhatárt
      eddig   több   alkalommal  konvenció-konformnak  találta,   a
      panaszokat      visszautasította,     mint      nyilvánvalóan
      alaptalanokat:  H.F./Ausztria, 22646/93,  1995.  június  26.;
      W.Z./Ausztria, 17297/90, 1992. május 13.

      Nyitott   kérdés  jelenleg,  hogy  a  Bíróság  a   konvenció-
      irtelmezésnek az ebben az ügyben megjelenő továbbfejlesztését
      elfogadja-e.

      Az   Európai  Közösségben  az  Amszterdami  szerződés  (1997.
      június,    hatályba    lépés    2001.    május)    egy     új
      antidiszkriminációs meghatározást vezetett be, a 13.  cikket.
      A   13.   cikk  végleges  szövegébe  felvették  a   szexuális
      orientáció szerinti különbségtétel tiltását is. A 13. cikkben
      megfogalmazott  tilalom  elsősorban  a  szociálpolitikára,  a
      gazdaság,  a  munka  világára vonatkozik.  A  kompromisszumot
      mutatja,  hogy  a 13. cikknek nincsen közvetlen  hatása,  nem
      önálló  egyenlőségi elv, pozitív kötelezettség, hanem  csupán
      egy jogelv, amely arra hívja fel a Közösséget, hogy megfelelő
      jogi  előírásokat  bocsásson ki, ha ezt akarja.  A  13.  cikk
      alapján  elfogadott  intézkedésekhez a Tanácsban  egyhangúság
      kell.  A  politikai  akarat nem egységes abban,  hogy  kell-e
      egyáltalán,  és  ha  igen,  milyen  területen  intézkedéseket
      hozni.

      Egyetértek   tehát   a   többségi   határozatnak   azzal    a
      megállapításával,  hogy  jelenleg  nincs  kötelező   előírás,
      nemzetközi kényszer arra, hogy a Btk. 199. §-a változzék.

      2.  A  jelen ügyben a másik kérdés, hogy van-e ésszerű oka  a
      Btk.  199.  §-ában megjelenő különbségtételnek  az  Alkotmány
      70/A. §-a tükrében.

      Egyetértek azzal, hogy az olyan jogszabály, amely kizárólag a
      szexuális  irányultság  szerint  tesz  hátrányos  különbséget
      személyek  között, a szabályozás tárgyától függően  általában
      az  Alkotmány 70/A. §-át sértheti. Ezt a kérdést azonban csak
      esetenként lehet eldönteni.

      A  Btk. 199. §-a sajátos tényállás. Lényeges tartalma szerint
      a   nagykorú   személy  és  a  fiatalkorú   személy   közötti
      homoszexuális  magatartást  bünteti,  de  csak   a   nagykorú
      személynél.  A  fiatalkorú  nem elkövető,  hanem  sértett.  A
      magyar  jogban  tehát nem bűncselekmény a nagykorú  személyek
      egymás   közötti  és  a  kiskorú  személyek  egymás   közötti
      homoszexuális  magatartása, legyen szó akár férfiakról,  akár
      nőkről.

      A  Btk.  199.  §-a  szándéka szerint  a  fiatalkorút  védi  a
      felnőttek  részéről  érkező  homoszexuális  ráhatás  bizonyos
      formái ellen. Ebből következik az a lényeges körülmény,  hogy
      a  Btk.  199.  §-a nem csupán egyedül a szexuális irányultság
      szerint különböztet (ebben az esetben büntetnie kellene a  18
      év  alattiak egymás közötti homoszexuális aktusát is),  hanem
      egy életkorbeli eltérést és egy ezen alapuló helyzetet is.

      A  többségi  határozat  értelmében a  törvényhozóra  tartozik
      annak  megítélése, hogy vannak-e a Btk. 199. §-ának esetkörén
      kívüli, további olyan, függő, alárendeltségi viszonyból adódó
      élethelyzetek,  amelyekben  a 14-18  éves  korosztályt  egyes
      magatartások bűncselekménnyé nyilvánításával kell védeni a 18
      éven  felüliekkel  létesített  szexuális  kapcsolatoktól.   A
      többségi határozattól eltérően azonban úgy gondolom,  hogy  a
      fiatalkorú  és  a  felnőtt  közötti,  a  Btk.  199.   §.-ában
      megjelenített   élethelyzet  a  büntetőjogi  általánosításhoz
      megkívánt   gyakorisággal   jellemzően   tartalmaz   bizonyos
      függőséget,  alárendeltséget.  Az  indítványokra   okot   adó
      konkrét  ügyekben  is  tettenérhető ez  a  függő,  alárendelt
      helyzet  az  azonos nemű személyek között,  tehát  ezekre  az
      esetekre nem az egyenrangú partnerkapcsolat a jellemző.

      A  fiatalok védelme a nemi kihasználás ellen és ezen kívül az
      olyan  eseményektől,  amelyeknek még  önkéntes  vállalása  is
      később megbánhatóvá válhat, indokolhatja az állam fokozottabb
      beavatkozását. Ezen a területen figyelembe kell venni azt is,
      hogy  a  bi-  vagy  homoszexuális irányultság  “felismerése”,
      megerősítése  és  vállalása olyan döntés a  fiatal  részéről,
      amely következményeire tekintettel ésszerűen magyarázhatja az
      állam   oldaláról  a  teljes  külső  befolyásmentesség   jogi
      biztosítását, a tekintélyen alapuló meggyőzés kizárását.

      Homoszexuálisnak  általában  azt  a  személyt  tekintik,  aki
      teljes  egészében  vagy részben a saját neméhez  vonzódik.  A
      homoszexualitás keletkezésének eredete jelenleg  feltáratlan,
      biológiai,  lelki  okai nem ismertek. Valószínűsíthető,  hogy
      nem  kevés  számban  vannak közöttük  olyan  személyek,  akik
      születésüktől    fogva    homoszexuálisok.    Ugyanígy    nem
      elhanyagolható    azoknak   a   száma    sem,    akiknél    a
      homoszexualitásnak más eredete van.

      Az  Alkotmány  67.  §-a  a  gyermek jogaival  és  az  ifjúság
      védelmével   kapcsolatban  aktív  magatartásra  kötelezi   az
      államot.  Az  államnak a gyermeket meg kell  óvnia  az  olyan
      kockázatvállalásoktól,  amelyekkel  kapcsolatban  életkoránál
      (az ettől függően feltételezett testi, szellemi, erkölcsi  és
      társadalmi  érettségénél)  fogva  nem  képes  megismerni   és
      értékelni   sem  a  választható  lehetőségeket,   sem   pedig
      választása   következményeit  saját  személyiségére   illetve
      későbbi életére és társadalmi beilleszkedésére nézve.

      Az,  hogy  ésszerű  és  objektív  indoka  van-e  a  legálisan
      létesíthető  homoszexuális  és  heteroszexuális  cselekmények
      eltérő   korhatárainak  fenntartására,  összetett   szakértői
      kérdés.  A  tudomány  döntheti  el,  hogy  a  Btk.  199.  §-a
      gyakorolja-e  azt  a  hatást  az  ifjúság  megfelelő   testi,
      szellemi  és  erkölcsi  fejlődésére,  amelyet  a  törvényhozó
      elérni kíván.

      Figyelmet  érdemel,  hogy – miként azt a  többségi  határozat
      megemlíti – az indítványozók egy része maga is úgy vélekedik,
      hogy   a   gyermekek   harmonikus   fejlődése   érdekében   a
      beleegyezési   korhatárt  egységesen,  de  ugyanakkor   mégis
      magasabban  lenne  indokolt  meghatározni;  mások  pedig  úgy
      gondolják,  hogy  a  Btk.  199. §-a  a  fiatalkorú  szellemi,
      erkölcsi, pszichoszexuális fejlődésébe avatkozik bele.

      Egyetértek  a  többségi  határozat  indokolásának   azzal   a
      megállapításával,  hogy  az  utóbbi  évtizedeket  az  Európai
      Közösség  tagállamaiban a beleegyezési korhatár  tekintetében
      az  egységesítés jellemezte. Ebből a körülményből azonban még
      nem  következik  kényszerítően az, hogy a Btk.  199.  §-a  az
      Alkotmány  szabályaival ellentétes lenne. Azokban az  európai
      allamokban,    amelyekben   a   beleegyezési   korhatárt    a
      törvényhozás     a     homoszexuális    és    heteroszexuális
      kapcsolatoknál egységesen határozta meg, ez a védett korhatár
      általában   magasabb,   mint   a   betöltött   14.    életév.
      Megfigyelhető  az  is, hogy az Európai  Közösségen  kívül  az
      egymástól  is eltérő múltú, kultúrájú és fejlettségű  államok
      némelyikében   (ezek   között  az  Egyesült   Államok   egyes
      tagállamaiban) napjainkban is indokoltnak vélik fenntartani a
      homoszexuális magatartások bizonyos formáinak az általánostól
      eltérő büntetőjogi kezelését.

      A  többségi határozat szerint az Alkotmánybíróság nem  talált
      kellő  súlyú alkotmányos indokot a Btk. 199. §-ában megjelenő
      különbségtételhez. A jelen ügy elbírálása során viszont olyan
      adat  sem  merült fel, amelyből azt a következtetést  lehetne
      megalapozottan   levonni,  hogy  a  vizsgált   különbségtétel
      objektív  ismérvek alapján nem igazolható.  Nem  lehet  ilyen
      adatnak  tekinteni  a  jelen esetben  azt,  hogy  az  Európai
      Közösség    tagállamainak   parlamentjei   az   egységesítést
      elvégezték.     Mindaddig,    amíg    a     természet-     és
      társadalomtudományi ismeretek nem igazolják azt, hogy a  Btk.
      199.  §-ában  megjelenő védelem indokolatlan és hiábavaló,  a
      tudomány bizonytalansága ebben a kérdésben a védendő  ifjúság
      oldalán és javára értékelendő.
      Az  a  szabályozás,  amely az adott  helyzetben  általában  a
      fiatalkorú   védelmét  helyezi  előtérbe,   nem   minősíthető
      önkényesnek.

      3.   Nem   értek   egyet  azzal,  hogy  a   Btk.   200.   §-a
      alkotmányellenes.   A   Btk.   200.   §   (1)    bekezdésében
      meghatározott   tényállás   különtartását   az   az   eltérés
      indokolja,  hogy  ez  a  bűncselekmény nem  magánindítványra,
      hanem e nélkül üldözendő.

      Egyetértek  azzal,  hogy  a  Btk.  209.  §-ában  szabályozott
      magánindítvány    jogintézményének    célja     a     sértett
      magánszférájának  [Alkotmány 54. § (1) bekezdés]  védelme.  A
      hatályos   Btk.  ugyanakkor  a  súlyosabb  esetek   üldözését
      jelenleg sem teszi függővé magánindítványtól.

      Nem  következik a magánszférát védő alapvető jogból,  hogy  a
      magánindítvány  jogintézményét milyen széles  körben,  milyen
      cselekményekre kell alkalmazni. Teljes hiánya viszont a  nemi
      erkölcs    elleni   erőszakos   bűncselekményeknél   bizonyos
      esetekben,  pl.  házassági  vagy  élettársi  életközösségnél,
      alkotmányossági kérdést vethet fel.

      Azoknak a “súlyosabb” eseteknek a meghatározása, amelyeknél a
      magánindítvány   alkalmazását   alkotmányosan   mellőzik,   a
      jogalkotóra  tartozik. A hatályos jogban a Btk.  209.  §-a  a
      magánindítványt viszonylag széles körben alkalmazza,  nemcsak
      akkor,  amikor a tettes a sértettel házassági vagy  élettársi
      életközösségben él.

      Az  Alkotmány 70/A. §-ából az a követelmény folyik,  hogy  az
      összehasonlítható helyzetben lévő sértetteket kezelje a  Btk.
      a  magánindítvány  szabályozása körében  is  azonosan.  Ebből
      viszont nem következik az, hogy a magánindítvány szabályait a
      Btk.  200.  §-ának  jelenleg hatálya alá  tartozó  valamennyi
      esetre   ki   kellene  terjeszteni,  de  az   sem,   hogy   a
      magánindítvány szabályait a Btk. 197. § (1) bekezdése és 198.
      § (1) bekezdése tekintetében meg kell szüntetni.

      Önmagában nem tekinthető alkotmányellenesnek az, ha erőszakot
      elkövető  személy nemi irányultságához rendel  a  törvényhozó
      súlyosabb  büntethetőségi feltételeket.  A  természet  elleni
      erőszakos   fajtalanság  egyes  olyan,  tipikusnak   mondható
      elkövetési körülményeinek is, amelyeket a tényállás  jelenleg
      nem értékel, lehet olyan következménye, hogy a magánindítvány
      alkalmazását   mellőzik   (pl.   a   cselekményt    büntetés-
      végrehajtási intézményben, vagy a katonaságnál követik el).
      A Btk. 209. §-ában utalt erőszakos cselekmények alapesetei és
      a  Btk.  200.  §-a alkotmányjogi szempontból nem azonosak.  A
      különbségtétel   alapja   egy   eltérésen    alapuló    olyan
      törvényhozói  értékelés, amely “súlyosabbnak”  és  ezért  már
      hivatalból  üldözendőnek tartja a természet elleni  erőszakos
      fajtalanságot.   Az  Alkotmánybíróság  ezt   a   törvényhozói
      értékelést vizsgálhatja.
      Megállapítható  viszont, hogy a Btk. 200. §-a tekintetében  a
      különbségtételnek tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű  oka
      van.  Az  eltérő kezelés ésszerű oka az az eltérő  körülmény,
      hogy   a  természet  elleni  erőszakos  fajtalanság  hatályos
      tényállásában megfogalmazott bűncselekmény főszabály  szerint
      nemcsak a sértett nemi szabadsága ellen irányul, mint pl.  az
      erőszakos  közösülés,  hanem a sértett  nemi  önmeghatározása
      ellen is, azt is sérti.

      A Btk. tényállásai főként a lehetséges elkövetőknek, és nem a
      sértetteknek   szóló   üzenetet  hordoznak.   A   Btk-ban   a
      meghatározott    feltételek   mellett   rendelnek    büntetni
      cselekményeket, fenyegetnek büntetéssel. A Btk. egyik célja a
      védelemnyújtás   a   társadalomra   veszélyesnek    tekintett
      cselekményekkel szemben. A vizsgált szabály azt  az  üzenetet
      hordozza,  hogy  az  azonos nemű személy ellen  az  erőszakot
      elkövetőt  a  hatóság  minden esetben  üldözni  fogja,  ha  a
      cselekmény a tudomására jut.

      A   sértett   színvallásra  szexuális   irányultságáról   nem
      kényszeríthető és ez a büntetőeljárásban nem is  vizsgálható.
      A  szexuális irányultságok “találkozása” az elkövető, de  még
      inkább  a  sértett  oldaláról nézve  a  véletlenen  múlik:  a
      sértettet    az   elkövető   választja   ki.   Az   erőszakos
      cselekménynek a külvilágban való megjelenése viszont a  külső
      szemlélőben  alapos okkal keltheti azt a  képzetet,  hogy  az
      erőszakos  cselekmény  elkövetése  az  azonos  nemű   személy
      sérelmére súlyosabb, mert a sértettnek a közfelfogás  szerint
      feltételezett   nemi  önmeghatározása   ellen   is   irányul.
      Közömbös,  hogy ez szubjektív, alanyi oldalról nézve  is  így
      van-e.    A    homoszexualitás    nyilvános    vállalása    a
      büntetőeljárásban  nem várható el attól a  sértettől,  aki  a
      vele   azonos   nemű   tettessel  esetleg  azonos   szexuális
      irányultságú.

      Abból   a  határozatból,  amelyben  a  gyermek  homoszexuális
      egyesületben    való    tagságáról,   az    egyesülési    jog
      korlátozhatósága   határairól  döntött  az   Alkotmánybíróság
      alkotmányértelmezés   keretében   [21/1996.   (V.   17.)   AB
      határozat]  kitűnik, hogy a “többségi nézet” lehet  alapja  a
      szigorúbb  megítélésnek, a fokozottabb  védelemnyújtásnak,  a
      magánszférába  való beavatkozásnak, az állam “gyámkodásának”;
      a    jogban    érvényesített    közerkölcs    tartalmát    az
      Alkotmánybíróság nem vizsgálja felül.
      Erre  figyelemmel  nem  lett volna  helye  a  Btk.  200.  §-a
      alkotmányellenessé nyilvánításának, a Btk. 209.  §-át  támadó
      indítványt   pedig  érdemben  kellett  volna   elbírálni   és
      elutasítani.

      Budapest, 2002. szeptember 3.
                                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Section 199 of Act IV of 1978 on the Criminal Code
       Number of the Decision:
       .
       37/2002. (IX. 4.)
       Date of the decision:
       .
       09/03/2002
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-3-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .
       en_0037_2002.pdfen_0037_2002.pdf