Hungarian
Ügyszám:
.
1345/H/2008
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 126/2009. (XII. 17.) AB határozat1
.
ABH oldalszáma: 2009/1297
.
A döntés kelte: Budapest, 12/15/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Tata Város Önkormányzati
  Képviselő-testületének  a távhőszolgáltatásról  szóló  25/2007.
  (VII.  1.) rendelete 17/A. § (3)-(4) bekezdése, 17/B. § (1)  és
  (4)-(5)    bekezdése,   valamint   18.    §    (6)    bekezdése
  alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
    
    A  Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási  Hivatal  vezetője
   (a   továbbiakban:   hivatalvezető)  —   miután   törvényességi
   észrevételének a képviselő-testület nem adott helyt —  a  helyi
   önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
   Ötv.)   99.   §   (2)   bekezdés   a)   pontja   alapján,    az
   Alkotmánybíróságnál  kezdeményezte  Tata  Város   Önkormányzati
   Képviselő-testületének  a távhőszolgáltatásról  szóló  25/2007.
   (VII.  1.)  rendelete  (a  továbbiakban:  Ör.)  17/A.  §   (3)-
   (4) bekezdése, 17/B. § (1) és (4)-(5) bekezdése, valamint 18. §
   (6)   bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítását   és
   megsemmisítését.  A  hivatalvezető  szerint  az  Ör.   támadott
   rendelkezései magasabb szintű jogszabályokba ütköznek, s  ezért
   sértik   az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdését,   valamint
   ellentétesek   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésben   foglalt
   jogállamiság elvével.
    
    1.  Az  Ör.-nek az indítványozó által támadott  17/A.  §  (3)-
   (4)  bekezdése,  illetve  17/B. § (1) és  (4)-(5)  bekezdése  a
   távfűtésről   történő   leválásra   vonatkozó   rendelkezéseket
   tartalmaz. E rendelkezésekkel kapcsolatban az indítványozó  azt
   állította,  hogy a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi  XVIII.
   törvény   (a   továbbiakban:   Tszt.),   valamint   e   törvény
   végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban:   Tsztvhr.)   nem   hatalmazzák   fel   a   helyi
   önkormányzatot  arra, hogy a távfűtésről  történő  leválást,  a
   közüzemi  szerződés  felmondása  kapcsán  a  szolgáltató  és  a
   felhasználó    jogait    és    kötelezettségeit    rendeletében
   szabályozza. Felhatalmazás hiányában pedig a helyi önkormányzat
   a   magasabb   szintű  jogszabályok  (Tszt.,  Tsztvhr.)   által
   szabályozott tárgykörben nem alkothat rendeleti szabályozást.
    Az  indítványozó kifejtette továbbá, hogy a Tszt.  37.  §  (1)
   bekezdése alapján általános, míg a 37. § (3) bekezdése  szerint
   egyedi  közüzemi szerződés jön létre. A Polgári Törvénykönyvről
   szóló  1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 226. §  (1)
   bekezdése  értelmében: „jogszabály meghatározhatja a  szerződés
   egyes   tartalmi   elemeit,  és  kimondhatja,   hogy   ezek   a
   szerződésnek   akkor   is   részei,   ha   a   felek   eltérően
   rendelkeznek”.  Ezzel kapcsolatban az indítványozó  hivatkozott
   arra, hogy a Ptk. alkalmazásában a helyi önkormányzat rendelete
   a  Ptk.  685.  §  a)  pontja értelmében, vagyis  csak  „törvény
   felhatalmazása   alapján,   annak   keretei   között”   minősül
   jogszabálynak.   Ennek  következtében  a   helyi   önkormányzat
   kizárólag  erre vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján  lenne
   jogosult  rendeletében  a Tszt. által szabályozott  szerződéses
   viszonyokba beavatkozni.
    Minderre     tekintettel    a    hivatalvezető    kérte     az
   Alkotmánybíróságtól,  hogy az Ör. 17/A. §  (3)-(4)  bekezdését,
   illetve  17/B.  §  (1) és (4)-(5) bekezdését — magasabb  szintű
   jogszabályba   ütközésük  miatt  —   az   Alkotmány   44/A.   §
   (2) bekezdése és 2. § (1) bekezdése alapján semmisítse meg.
    
    2.  Az  indítványozó kifogásolta az Ör. 18. §  (6)  bekezdését
   is,  mely meghatározza, hogy a „távhőszolgáltatás fejlesztésére
   kijelölt   területek  határán  belül”  „minden  új  létesítmény
   kialakításakor,  vagy  a  már  meglévő  energiaellátó  rendszer
   átalakításakor”  „helyi emisszióval nem járó rendszereket  kell
   alkalmazni”.  Ezzel kapcsolatban az indítványozó hivatkozott  a
   környezet  védelmének általános szabályairól  szóló  1995.  évi
   LIII.  törvény  (a továbbiakban: Kvtv.) 48. § (1)  bekezdésére,
   mely  kizárólag  arra  ad felhatalmazást,  hogy  „a  települési
   önkormányzat   képviselő-testülete,   illetőleg   a    fővárosi
   önkormányzat   esetén   a   fővárosi  közgyűlés   önkormányzati
   rendeletben  — törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
   módon   és   mértékben  —  illetékességi   területére   a   más
   jogszabályokban   előírtaknál   kizárólag   nagyobb   mértékben
   korlátozó környezetvédelmi előírásokat” határozzon meg.  Bár  a
   helyi  önkormányzatok a Kvtv. alapján jogosultak arra,  hogy  a
   más  jogszabályokban  előírtaknál nagyobb  mértékben  korlátozó
   környezetvédelmi   előírásokat   határozzanak   meg,   de    az
   indítványozó szerint e törvényi felhatalmazás csak  a  magasabb
   szintű jogszabályok (Tszt., Korm.r.1., stb.) keretei között  ad
   a  helyi önkormányzatoknak rendeletalkotási hatáskört. A  helyi
   önkormányzat    túllépte    a    Kvtv.    által     biztosított
   rendeletalkotási  hatáskörét akkor, amikor a  távhőszolgáltatás
   fejlesztésére  kijelölt  területek  határán  belül  minden   új
   létesítmény  kialakításakor, vagy a már  meglévő  energiaellátó
   rendszerek  átalakításakor kötelezővé tette a helyi emisszióval
   nem járó rendszerek alkalmazását.
    A  hivatalvezető egyebekben hivatkozott arra,  hogy  a  levegő
   védelmével  kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.  (II.
   14.)   Korm.   rendelet  (a  továbbiakban:   Korm.r.)   23.   §
   (3)  bekezdés  a)  pontja  a települési önkormányzat  jegyzőjét
   hatalmazza fel, hogy „környezetvédelmi hatósági hatáskörében az
   egy  háztartásban  élő  személy(ek) mindennapi  szükségleteinek
   kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az
   ahhoz  használt berendezés; a családi ház, illetve az egy  vagy
   több  lakás  ellátására  szolgáló, az 500  kW  névleges  bemenő
   hőteljesítményt  meg  nem haladó tüzelő-  és  egyéb,  kizárólag
   füstgázt   kibocsátó   berendezés   (a   továbbiakban   együtt:
   háztartási      tevékenység)     forrásaival”,      kapcsolatos
   levegőtisztaság-védelmi  ügyekben eljárjon.  A  Korm.r.  23.  §
   (4)  bekezdés  i)  pontja  alapján  „a  település  jegyzője   a
   hatáskörébe tartozó légszennyező részére határozattal  —  külön
   jogszabályban  meghatározott — kibocsátási  határértéket  írhat
   elő”.  E rendelkezésekre tekintettel a hivatalvezető szerint  a
   helyi  önkormányzat  képviselő testülete a  jegyző  hatáskörébe
   tartozó  kérdéseket nem szabályozhatja, hatáskörét nem vonhatja
   el.
    
                                 II.
    
    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
    „44/A. § (1) A helyi képviselőtestület:
    a)  önkormányzati  ügyekben  önállóan  szabályoz  és  igazgat,
   döntése kizárólag törvényességi okból vizsgálható felül,
    (…)
    (2)  A  helyi  képviselőtestület a  feladatkörében  rendeletet
   alkothat,   amely  nem  lehet  ellentétes  a  magasabb   szintű
   jogszabállyal.”
    
    2. Az Ör. érintett rendelkezései:
    „17/A.  §  (3)  A felhasználó a közüzemi szerződés  felmondása
   iránti   szándékát   írásban  köteles   a   távhőszolgáltatónak
   bejelenteni.  A  távhőszolgáltató  15  napon  belül  köteles  a
   felmondás  feltételeiről, az előírt eljárásról  a  felhasználót
   mrásban  tájékoztatni. Felmondás esetén  a  távhőszolgáltató  a
   Tszt.   38.  §  (2)  bekezdésében  előírt  feltételek  meglétét
   jogosult vizsgálni.
    (4)   Amennyiben   a  felhasználási  helyet  magában   foglaló
   ingatlannak   több  tulajdonosa  van  (társasház,  szövetkezeti
   ingatlan,   a   Ptk.  139.  §-a  szerinti  közös  tulajdon)   a
   felhasználó  köteles biztosítani a Tszt. 38. § (2) bekezdés  a)
   pontjában  foglaltaknak  megfelelő hozzájárulások  meglétét  és
   erről  köteles a távhőszolgáltató részére felelős nyilatkozatot
   tenni.”
    „17/B.  §  (1)  A  Tszt. 38. § (5) bekezdésében  foglaltak  az
   egyedi közüzemi szerződés módosítására is irányadóak.
    (4)   Épületrész  leválása  esetén  meg  kell   szüntetni   az
   épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét.  A  hőleadó
   berendezéseket  le  kell  választani  az  épület   felhasználói
   rendszeréről  és  az  átmenő vezetékeket hőszigeteléssel,  kell
   ellátni.  Ezzel egyidőben az épület üzemben maradó felhasználói
   berendezésein — beleértve a hőközpontot is — az annak megfelelő
   működését    biztosító,   a   leválasztás    miatt    szükséges
   átalakításokat,  beszabályozásokat  is  el  kell  végezni.   Az
   előzőek    megvalósításához    szükséges    munkálatokat     az
   ingatlantulajdonos     tulajdonában      lévő      felhasználói
   berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni.
    (5)  A  (4)  bekezdésben foglalt munkálatokról  a  felhasználó
   arra jogosult által készített tervet és műszaki leírást köteles
   a  távhőszolgáltató  rendelkezésére  bocsátani,  amelyeknek  az
   épület  teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az  épület
   üzemben maradó fűtési rendszerét — beleértve a hőközpontot is —
   érintően   a   tervnek   tartalmaznia   kell   a   megváltozott
   hőszükséglet  mértékére vonatkozó számításokat,  a  leválasztás
   miatt   szükséges  átalakításokat,  a  beszabályozási   tervet.
   Amennyiben  a terv szerint az átalakítás jogszabályba,  műszaki
   előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való
   szolgáltatást  akadályozza, a távhőszolgáltató 15  napon  belül
   köteles álláspontját a felhasználóval írásban közölni.  A  terv
   módosítása a felhasználó feladata.”
    „18.   §   (6)  A  távhőszolgáltatás  fejlesztésére   kijelölt
   területek  határán  belül,  —  amelyeket  a  4.  sz.  melléklet
   tartalmaz  — minden új létesítmény kialakításakor, vagy  a  már
   meglévő   energiaellátó   rendszer  átalakításakor   a   levegő
   védelmével  kapcsolatos egyes szabályokról szóló  21/2001  (II.
   14.)  Korm.  rendelet rendelkezései alapján a helyi emisszióval
   nem járó rendszereket kell alkalmazni.”
    
                                III.
                                  
   Az indítvány megalapozott.

   1.   A   helyi  önkormányzat  rendeletalkotási  hatáskörét   az
   Alkotmány 44/A. §-a, valamint az Ötv. 16. §-a határozza meg.

   Az  Alkotmány  44/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján  a  helyi
   képviselő-testület önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és
   igazgat.   Az  Alkotmány  44/A.  §  (2)  bekezdése   ugyanakkor
   kimondja,  hogy a helyi képviselő-testület rendelete nem  lehet
   magasabb  szintű jogszabállyal ellentétes. Az Ötv.  16.  §  (1)
   bekezdése  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy  a  helyi  képviselő-
   testület   törvény  által  nem  szabályozott  helyi  társadalmi
   viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása  alapján,
   annak végrehajtására rendeletet alkot.

   Az   Alkotmánybíróság  21/2009.  (II.  26.)  AB  határozatában,
   22/2009. (II. 26.) AB határozatában, illetve 59/2009. (V.  22.)
   AB   határozatában  —  a  Tszt.-t  Tszt.2.-ként  megjelölve   —
   kifejtette:

   „A  távhőszolgáltatás helyi közszolgáltatás, a Tszt.2. 6. § (1)
   bekezdése alapján a távhőszolgáltatással ellátott létesítmények
   távhőellátásának   biztosítása   a   települési    önkormányzat
   kötelezettsége.  Így,  mint minden közüzemi  szolgáltatásra,  a
   távhőszolgáltatásra is irányadók a polgári  jognak  a  közüzemi
   szolgáltatásokra   vonatkozó  általános   érvényű   jogszabályi
   előírásai, és a távhőszolgáltatás sajátosságaira tekintettel  a
   szolgáltatás biztonságának, a fogyasztók érdekeinek védelmében,
   valamint    más    energiaellátást    szabályozó    jogszabályi
   előírásokkal való összhang biztosítása érdekében külön törvény,
   a   Tszt.2.   határozza   meg  a  távhőszolgáltatás   speciális
   szabályait.  A távhőszolgáltatás biztosítása tehát olyan  helyi
   közfeladat,   amely  törvényi  szabályozás  alatt   áll.   Erre
   tekintettel   az   önkormányzat   rendeletalkotási   szabadsága
   korlátozott,    a   képviselő-testületet   csak    a    törvény
   felhatalmazása alapján, a törvények keretei között illeti meg a
   szabályozás joga.

   A  települési önkormányzat rendeletalkotási hatáskörébe tartozó
   szabályozási  tárgyköröket  a  Tszt.2.  6.  §  (2)   bekezdése,
   valamint  52.  §  (2) bekezdése határozza  meg,  a  60.  §  (3)
   bekezdése  kifejezetten  kimondja azt  is,  hogy  a  képviselő-
   testület e szabályok keretei között alkot rendeletet.

   A  Tszt.2.  6.  § (2) bekezdés c) pontja alapján  a  képviselő-
   testület  arra rendelkezik felhatalmazással, hogy  rendeletében
   kijelölje   azokat   a  területeket,  ahol  területfejlesztési,
   környezetvédelmi és levegőtisztaság-védelmi szempontok  alapján
   a    távhőszolgáltatás   fejlesztése   célszerű.   A    Tszt.2.
   rendeletalkotási   felhatalmazást   tartalmazó    rendelkezései
   alapján a képviselő-testületnek arra nincs felhatalmazása, hogy
   rendeletében     kötelezővé    tegye    a     távhőszolgáltatás
   igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.

   A   távhőszolgáltatás  —  különösen  a  lakossági  felhasználók
   tekintetében    —    természetes    monopolhelyzetet     élvező
   szolgáltatás,   ezért   a   távhőszolgáltatás   szabályozásában
   kitüntetett szerepe van a fogyasztók védelmének.

   Amint  arra  a Tszt.2. indoklása is rámutat, a fogyasztóvédelem
   egyik  fontos eleme a szolgáltatás igénybevevőjének az a  joga,
   hogy  a  közüzemi szerződést felmondhatja. Ezért  a  Tszt.2.  a
   felhasználó   jogaként   szabályozza  az   általános   közüzemi
   szerződés  felmondását,  azzal,  hogy  a  38.  §-a  részletesen
   szabályozza a felmondás feltételeit, ezzel biztosítva azt, hogy
   a  szerződés  felmondása más felhasználók jogait ne korlátozza,
   azok  tulajdonában kárt ne okozzon, illetőleg ne veszélyeztesse
   a szolgáltatói és a felhasználói rendszer zavartalan működését.
   A  Tszt.2.  ugyanezen §-a lehetőséget ad a törvényi  feltételek
   betartása mellett, távhővel ellátott épületben, épületrészben a
   távhőszolgáltatás  igénybevételének megszüntetésére  is.”  (ABK
   2009.  február,  147, 150.; 151, 153.; 2009. május,  580,  582-
   583.)

   Az   Alkotmánybíróság  tehát  korábbi  határozataiban  a  Tszt.
   rendelkezései  alapján megállapította, hogy a távhőszolgáltatás
   biztosítása  olyan helyi közfeladat, amely törvényi szabályozás
   alatt  áll,  s  ezért a helyi önkormányzat képviselő-testületét
   csak  a  törvény  felhatalmazása alapján, a  törvények  keretei
   között  illeti  meg  a szabályozás joga. A Tszt.  rendelkezései
   alapján a képviselő-testületnek nincs arra felhatalmazása, hogy
   rendeletében     kötelezővé    tegye    a     távhőszolgáltatás
   igénybevételét és megtiltsa a közüzemi szerződés felmondását.

   2.  Az  Ör.  17/A-17/B.  §-ai  a távfűtésről  történő  leválást
   szabályozzák.  Ezen  belül  az Ör.  17/A.  §  (3)  bekezdése  a
   közüzemi szerződés felmondásának feltételeit határozza meg.  Az
   Ör. 17/A. § (4) bekezdése a felhasználót kötelezi arra, hogy  a
   szerződés  felmondásához szükséges hozzájárulásokat beszerezze,
   s   erről  a  távhőszolgáltató  részére  felelős  nyilatkozatot
   tegyen.  Az  Ör.  17/B. § (1) bekezdése az  általános  közüzemi
   szerződés  módosítására vonatkozó törvényi feltételeket  [Tszt.
   38.   §  (5)  bekezdés]  az  egyedi  közüzemi  szerződésre   is
   kiterjeszti,  ezáltal korlátozva az egyedi  közüzemi  szerződés
   módosításának lehetőségét. Az Ör. 17/B. § (4)-(5) bekezdése  az
   épületrész    leválását    köti    feltételekhez:    munkálatok
   elvégzéséhez,  illetve e munkálatokról terv és  műszaki  leírás
   készíttetéséhez, melyek költségeit a felhasználóra hárítja.

   Az  Ör. 17/A-17/B. §-a tehát a távhő felhasználói számára olyan
   kötelezettségeket,  illetve feltételeket állapít  meg,  amelyek
   megnehezítik a távfűtésről történő leválást, illetve a közüzemi
   szerződés módosítását, ezáltal korlátozza a hőellátó rendszerek
   kialakítását, illetve átalakítását.

   Az   Alkotmánybíróság  59/2009.  (V.  22.)   AB   határozatában
   megállapította:  „A  Tszt.  fentiekben  hivatkozott  6.  §  (2)
   bekezdése,  52.  § (2) bekezdése, illetve 60. §  (3)  bekezdése
   alapján  a  helyi  képviselő-testületnek  nincs  felhatalmazása
   arra,  hogy  rendeletében  a hőellátó rendszerek  kialakítását,
   átalakítását    korlátozza,    s    az    érintettek    számára
   távhőszolgáltatás igénybevételét tegye kötelezővé.” (ABK  2009.
   május,  580,  583.)  Erre figyelemmel az Ör.  17/A-17/B.  §-ai,
   melyek  a távhő felhasználói számára megnehezítik a távfűtésről
   történő leválást, valamint a közüzemi szerződés módosítását,  s
   ilyenformán   kötelezettséget  teremtenek  a  távhőszolgáltatás
   igénybevételére,  ellentétesek  a  Tszt.  38.  §-ával,  mely  a
   felhasználó  jogaként  szabályozza  az  általános,  illetve  az
   egyedi  közüzemi  szerződés  felmondását,  a  távhőszolgáltatás
   vételezésének   megszüntetését.   Ezért   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy az Ör.-nek a Tszt. szabályaival ellentétes
   17/A-17/B. §-ai az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe  ütköznek,
   s erre figyelemmel az Ör. e rendelkezéseit megsemmisítette.

   3.  Az  Ör.  18.  §-ának  a hivatalvezető  által  támadott  (6)
   bekezdése  szerint a „távhőszolgáltatás fejlesztésére  kijelölt
   területek  határán  belül,  —  amelyeket  a  4.  sz.  melléklet
   tartalmaz  — minden új létesítmény kialakításakor, vagy  a  már
   meglévő   energiaellátó   rendszer  átalakításakor   a   levegő
   védelmével  kapcsolatos egyes szabályokról szóló  21/2001  (II.
   14.)  Korm.  rendelet rendelkezései alapján a helyi emisszióval
   nem járó rendszereket kell alkalmazni.”

   Az  Ör.  e rendelkezése szinte szó szerint megegyezik  azzal  a
   helyi  önkormányzat által alkotott rendelkezéssel,  amelyet  az
   Alkotmánybíróság 59/2009. (V. 22.) AB határozatában (ABK  2009.
   május, 580.) magasabb szintű jogszabályba (Tszt.) ütközés miatt
   az  Alkotmány  44/A. § (2) bekezdése alapján megsemmisített.  E
   korábbi határozatában az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
   a  helyi  önkormányzat  nem  kapott felhatalmazást  arra,  hogy
   rendeletében bizonyos energiaellátó rendszerek, így  például  a
   helyi  emisszióval nem járó rendszerek alkalmazását  kötelezővé
   tegye.  Az  Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy  a  helyi
   emisszióval  nem  járó  energiaellátó rendszerek  alkalmazására
   való  kötelezés  elsősorban a távhőszolgáltatás igénybevételére
   vonatkozó kötelezettséget tartalmaz, hiszen a távhővel ellátott
   területeken   gyakorlati   okokból   legtöbbször   egyedül    a
   távhőszolgáltatás képez helyi emisszióval nem  járó  hőenergia-
   ellátást.  Mindezek alapján az Ör. 18. § (6)  bekezdése,  amely
   meghatározott,  távhővel ellátott területen  helyi  emisszióval
   nem   járó  rendszerek,  s  közvetve  távfűtés  igénybevételére
   kötelez,  ellentétes a Tszt. 38. §-ában foglalt rendelkezéssel,
   mely  a felhasználó jogaként állapítja meg a közüzemi szerződés
   felmondását,      a      távhőszolgáltatás     igénybevételének
   megszüntetését. Ezért az Ör.-nek a Tszt.-vel ellentétes  18.  §
   (6)  bekezdése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésébe ütközik,  s
   erre  figyelemmel  az Alkotmánybíróság az Ör.  e  rendelkezését
   megsemmisítette.

   Mivel  az  Alkotmánybíróság az Ör. 17/A. §  (3)-(4)  bekezdése,
   17/B.  § (1) és (4)-(5) bekezdése, valamint 18. § (6) bekezdése
   alkotmányellenességét  a  fentiek  alapján   megállapította   —
   állandó gyakorlatának megfelelően — az indítványokban felhívott
   további   alkotmányi   rendelkezéssel  [az   Alkotmány   2.   §
   (1)   bekezdésével]  fennálló  ellentétet  már  nem  vizsgálta.
   [61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001. (XI. 29.)
   AB  határozat,  ABH  2001, 478, 482.; 35/2002.  (VII.  19.)  AB
   határozat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004. (II. 20.) AB határozat,
   ABH  2004, 66, 72.; 9/2005. (III. 31.) AB határozat, ABH  2005,
   627, 636.].

   Az  Ör.  megsemmisített  rendelkezései  az  Alkotmánybíróságról
   szóló  1989. évi XXXII. törvény 42. § (1) bekezdése  alapján  e
   határozatnak  a  Magyar Közlönyben történő  közzététele  napján
   vesztik hatályukat.
           Dr. Balogh Elemér             Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
                         Dr. Trócsányi László
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    126/2009. (XII. 17.) 1
    Date of the decision:
    .
    12/15/2009
    .
    .