English
Hungarian
Ügyszám:
.
103/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 34/1994. (VI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/177
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság  jogszabályok  és  az  állami  irányítás
   egyéb   jogi    eszköze   alkotmányellenességének   utólagos
   megállapítása és  megsemmisítése iránti  indítvány tárgyában
   meghozta a következő

                          határozatot :

   1. Az  Alkotmánybíróság a  levéltári anyag  védelméről és  a
   levéltárakról szóló,  módosított 1969. évi 27. tvr. 10/A. §-
   ában, továbbá  14. §  (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
   és megsemmisítésük iránti kérelmet elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  levéltári  anyag
   védelméről és  a levéltárakról  szóló  1969.  évi  27.  tvr.
   végrehajtása  tárgyában   meghozott  30/1969.  (IX.  2.)  MT
   rendelet 13. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés és ennek
   felhatalmazása alapján a 130/1971. (M.K. 10.) MM utasítással
   kiadott, a  Levéltárak  Ügyviteli  Szabályzatának  XVII.  és
   XVIII.  fejezetében   foglalt   rendelkezések,   továbbá   a
   Szabályzat 136.  §-a és 160. § (2) bekezdés e) és f) pontjai
   alkotmányellenesek, ezért ezeket megsemmisíti.

   2.    Az     Alkotmánybíróság    megállapítja,     hogy    a
   közgyűjteményekben folytatható  kutatások egyes  kérdéseiről
   szóló 118/1989.  (XI.  22.)  MT  rendelet  alkotmányellenes,
   ezért azt megsemmisíti.

   3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az államtitokról
   és a  szolgálati titokról  szóló 1987.  évi  5.  tvr.  és  a
   végrehajtása  tárgyában   kiadott  17/1987.   (VI.  9.)   MT
   rendelet, továbbá annak melléklete alkotmányellenes, ezért e
   jogszabályokat megsemmisíti.

   A megsemmisített  jogszabályok és rendelkezések 1995. június
   30-án vesztik hatályukat.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Az  indítványozó a  Magyar Dolgozók  Pártja  (MDP)  és  a
    Magyar  Szocialista   Munkáspárt   (MSZMP)   pártiratai   (a
    továbbiakban:   pártdokumentumok)   levéltári   kezelésének,
    megismerésének,  tudományos   kutatásának  lehetőségeit   és
    korlátait  meghatározó   különböző  jogszabályok  és  állami
    irányítás egyéb jogi eszközeinek alkotmányossági vizsgálatát
    kérte.

    Álláspontja  szerint  a  levéltári  anyag  védelméről  és  a
    levéltárakról szóló  módosított 1969.  évi 27.  törvényerejű
    rendelet  (a   továbbiakban:  Ltvr.  )  10/A.  §-ának  az  a
    szabálya,  amely   szerint  a   művelődési  és   közoktatási
    miniszter   gondoskodik    az    egykori    pártdokumentumok
    kezeléséről   és    kutathatóságáról,   továbbá    a   Ltvr.
    végrehajtásáról szóló  30/1969.  (IX.  2.)  MT  rendelet  (a
    továbbiakban: Lvhr. ) 13. § (2) bekezdése, amely a levéltári
    kutatás  részletes  szabályainak  meghatározását  szintén  a
    művelődési     és     közoktatási     miniszterre     bízza,
    alkotmányellenes, a  védett  levéltári  anyagokra  vonatkozó
    kutatási  engedélyek   kiadására  és  az  ezzel  kapcsolatos
    jogorvoslati  lehetőségekre   vonatkozó  szabályozás   pedig
    "önkényes" [Ltvr. 14. § (2) bekezdés].

    A Levéltárak Ügyviteli Szabályzatát (a továbbiakban: LÜSZ. )
    kiadó 130/1971.  (MK 10.) MM utasítás 109-110, és 122. §-ai,
    amelyek  a   levéltári  kutatást   engedélyhez   kötik,   az
    indítványozó   szerint   ugyancsak   alkotmányellenesek.   A
    szabályzat  136.  §  (1)  bekezdése,  valamint  160.  §  (2)
    bekezdésének  f)   pontja  azért   összeegyeztethetetlen  az
    Alkotmánnyal, mert  dokumentumok másolását  e  rendelkezések
    külön engedélyhez  kötik. Végül ugyane bekezdés e) pontja az
    indítványozó  nézete  szerint  alkotmányellenes  módon  tesz
    különbséget  az  1945  előtt  és  után  keletkezett  iratok,
    illetve a  magyar és  a külföldi állampolgárok között. Utalt
    az indítványozó  arra is,  hogy a  miniszteri  utasítás  nem
    jogszabály,   így    jogokat   és    kötelezettségeket   sem
    állapíthatna  meg,   azért  az  -  már  formai  okból  is  -
    alkotmányellenes.

    Az   indítványozó   megítélése   szerint   az   Alkotmánnyal
    összeegyeztethetetlen    továbbá     a    közgyűjteményekben
    folytatható   kutatások  egyes   kérdéseiről szóló 118/1989.
    ( XI. 22. )  MT  rendelet ( a   továbbiakban: R. ) 3. §  (2)
    bekezdése, amely a 30 évnél nem régebbi és nem titkos iratok
    kutatását  engedélyhez köti;  a 4. § (1) bekezdés a) pontja,
    amely  a  30  évnél  korábban   keletkezett,  bármely  szerv
    államtitkot,   szolgálati  titkot,  üzemi  titkot tartalmazó
    iratait    kutatási     korlátozás     alá    vonja;      és
    alkotmányellenesnek tartja azt is, hogy e bekezdés d) pontja
    a "külpolitikai érdekeket" érintő iratokra 50  éves kutatási
    korlátozást   ír   elő,    amennyiben   azok   felhasználása
    külpolitikai érdekeket sértene.

    Alkotmányellenes  az   indítványozó  véleménye   szerint  az
    államtitokról és  a szolgálati  titokról szóló  1987. évi 5.
    tvr. (  a továbbiakban:  Ttvr. )  3. §  (1) bekezdésének  b)
    pontja,  amely   -   egyebek   között   -   feljogosítja   a
    Magyarországon  működő   több  ezer   társadalmi   szervezet
    vezetőit arra,  hogy adatokat,  dokumentumokat  államtitokká
    nyilvánítsanak. Az  indítványozó  alkotmányossági  aggályait
    fogalmazta meg  azzal kapcsolatban  is,  hogy  a  Ttvr.  nem
    tartalmazza a  különböző minőségű  és jogi meghatározottságú
    titok-kategóriák    jogállamban     elfogadható    törvényes
    definícióját.

    A kifogásolt rendelkezések az indítványban foglaltak szerint
    ellentétesek az  Alkotmány 61.  § (1)  bekezdésével, 70/G. §
    (1) bekezdésével, továbbá az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével
    is, ezért  az indítványozó  kérte  a  sérelmezett  szabályok
    alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

    Az Alkotmány  8. §  (2) bekezdése  úgy rendelkezik,  hogy az
    alapvető jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
    azonban nem  korlátozhatja.  Az  Alkotmány  61.  §-ának  (1)
    bekezdése  szerint   mindenkinek  joga   van  arra,  hogy  a
    közérdekű  adatokat   megismerje,  illetőleg  terjessze.  Az
    Alkotmány  70/G.   §-a  pedig   kimondja,  hogy   a   Magyar
    Köztársaság tiszteletben  tartja és  támogatja a  tudományos
    élet szabadságát,  tudományos igazságok  kérdésében dönteni,
    kutatások tudományos értékét megállapítani pedig kizárólag a
    tudomány művelői jogosultak.

    Az Alkotmánybíróság  az indítvány  elbírálásakor figyelemmel
    volt még  az Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében  foglalt,  a
    jogállamiságot  deklaráló   rendelkezésre,  a   8.   §   (1)
    bekezdésének szabályára,  amely szerint a Magyar Köztársaság
    elismeri  az   ember  sérthetetlen   és   elidegeníthetetlen
    alapvető jogait,  ezek tiszteletben  tartása és  védelme  az
    állam elsőrendű  kötelessége, továbbá az Alkotmány 59. § (1)
    bekezdésére is, amely a személyes adatok védelméhez való jog
    alkotmányos alapjogát fogalmazza meg. Végül tekintettel volt
    az  Alkotmánybíróság   az  Alkotmány   70/K.  §-ban  foglalt
    rendelkezésre, amely  szerint az  alapvető jogok, továbbá az
    azokkal kapcsolatban hozott állami döntések elleni kifogások
    érvényesítése bírósági útra tartozik.

                                II.

    1.  A  támadott  rendelkezések  közül  az  Ltvr.  10/A.  §-a
    kimondja, hogy  az 1948-89  között működött  Magyar Dolgozók
    Pártja (MDP)  és a  Magyar  Szocialista  Munkáspárt  (MSZMP)
    szerveinek iratai - az MDP és az MSZMP tagnyilvántartásainak
    kivételével   -   a   magyar   állam   tulajdonát   képezik.
    Kezelésükről   és    kutathatóságukról   a   művelődési   és
    közoktatási miniszter gondoskodik.

    Az Ltvr.  14. §  (2) bekezdésének  utolsó mondata  a  védett
    levéltári anyagokra vonatkozó kutatási engedélyek kiadásáról
    és az  ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségről tartalmaz
    rendelkezést. Eszerint,  vitás esetben  a tudományos kutatás
    engedélyezése felől  a Kormány  által kijelölt  szerv, egyéb
    kérdésekben pedig  a bíróság dönt. A végrehajtási jogszabály
    (Lvhr.)  20.   §  (3)   bekezdése  a   tudományos  kutatások
    engedélyezése   kérdésében    felmerült   vitában    döntési
    jogosultsággal  a   művelődési  és   közoktatási  minisztert
    jogosítja fel.

    Az Lvhr.  13. § (2) bekezdése a miniszternek adott általános
    felhatalmazást tovább részletezi, annak kimondásával, hogy a
    levéltárak  működésének,   feladataik   ellátásának   és   a
    levéltári kutatásnak  részletes szabályait  a művelődési  és
    közoktatási miniszter  a levéltárak ügyviteli szabályzatában
    állapítja meg.

    2. Az indítványozó által kifogásolt LÜSZ. - amelynek kiadása
    az Lvhr.  alapján történt  - a  levéltárak felügyeletére  és
    irányítására vonatkozó  általános rendelkezéseket  tartalmaz
    és   megállapítja    az   ezekkel   kapcsolatos   szervezeti
    szabályokat. Meghatározza  mind az  országos, mind  pedig  a
    helyi   levéltárak,    valamint    a    szaklevéltárak    és
    fióklevéltárak  különböző  jogi  kategóriáit,  a  levéltárak
    feladatait, illetékességi-  és gyűjtőköreit.  Tartalmazza  a
    levéltári   anyag   feldolgozásának   és   nyilvántartásának
    szabályait  és   a  levéltárak   igazgatásával   kapcsolatos
    jogkörök  leírását.   Külön  fejezetben,   "Tájékoztatás   a
    levéltári anyag  alapján" címmel (XVII. fejezet, 101-107. §)
    fogalmazza meg  a LÜSZ.  a levéltáraknak azt a kötelességét,
    hogy  az   általuk  őrzött   anyagból  milyen  tájékoztatást
    kötelesek nyújtani  szerveknek és  személyeknek,  illetőleg,
    hogy  az   információ-adásnak  milyen   korlátai  vannak.  A
    szabályzat "Kutatás  a  levéltári  anyagban"  című  fejezete
    (XVIII. fejezet,  108-128. §) igen széles körben tartalmaz a
    kutatás jogát  érintő rendelkezéseket,  az utasítás 123. §-a
    pedig még  a kutató  büntetőjogi felelősségének  határait is
    megvonja.  A   védett   levéltári   anyagokkal   kapcsolatos
    igazgatási és  kutathatósági szabályok  is itt  helyezkednek
    el. A  LÜSZ.  136.  §-a  a  levéltári  anyag  reprodukálását
    igazgatói engedélyhez  köti, aki  a 160.  § (2)  bekezdés f)
    pontja szerint  ezt a jogkörét, továbbá az e) pont szerint -
    különleges esetekben  - a  kutatás engedélyezésére vonatkozó
    jogosultságát másra nem ruházhatja át.

    3. Az  indítványozó által  sérelmezett,  a  közgyűjteményben
    folytatható kutatások  egyes kérdéseiről  szóló R.  3. § (2)
    bekezdése szerint  a kutatás  naptári évét  megelőző 30 éven
    belül  keletkezett   iratok  csak  akkor  kutathatók,  ha  a
    kutatáshoz az  a szerv,  amelynek  működése  során  az  irat
    keletkezett, illetőleg  jogutódja -  nem magyar  állampolgár
    kutató esetében  ezen kívül  a  Külügyminisztérium  is  -  a
    közgyűjtemény megkeresésére,  a kutató  személyére  szólóan,
    előzetesen írásban  hozzájárult. Az  R. 4. § (1) bekezdés a)
    és d) pontjai pedig úgy rendelkeznek, hogy a kutatás naptári
    évét megelőző  30 évnél  korábban keletkezett  iratok  közül
    kutatási korlátozás  alá esnek,  és csak  az illetékes szerv
    írásos, a  kutató személyére szóló előzetes hozzájárulásával
    kutathatók bármely  szerv államtitkot,  szolgálati titkot és
    üzemi titkot  tartalmazó iratai; továbbá a keletkezésük évét
    követő 50  év elteltéig  a külállamokkal,  ezek  szerveivel,
    valamint  a   területükön  működő   magyar   egyesületekkel,
    társaságokkal   kapcsolatos    azok   az   iratok,   amelyek
    felhasználása     külpolitikai      érdeket     sért,      a
    Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága és a felügyelete
    alá tartozó  büntető-végrehajtási szervek  iratai, az  1939.
    január   1.   után   államosított,   külföldi   érdekeltségű
    vállalatok és  a 100  holdon felüli birtokok iratai, továbbá
    valamennyi  szerv   személyzeti  iratai.  A  rendeletnek  az
    indítványban tételesen  meg  nem  jelölt,  kifejezetten  nem
    támadott  további   szabályai  is   kutatási  korlátozásokat
    állapítanak meg,  ezért az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
    ezekre is  kiterjedtnek  tekintette  és  az  alkotmányossági
    vizsgálatot az R. egésze tekintetében lefolytatta.

    4.  Az   indítványban  kifogásolt,  az  államtitokról  és  a
    szolgálati titokról  szóló Ttvr. 3. § (1) bekezdés b) pontja
    alapján az  államtitoknak tekintendő  adatok meghatározására
    az   Országgyűlés    elnöke,   a   köztársasági   elnök,   a
    Miniszterelnök, a  miniszter, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a
    legfőbb   ügyész,   országos   hatáskörű   szerv   vezetője,
    társadalmi szervezet országos központjának vezetője, illetve
    a szövetkezetek országos érdekképviseleti szervének vezetője
    jogosult.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványban  foglalt,  a  jogállami
    szabályozással  összeegyeztethetetlennek  tartott  általános
    kifogásokra,  továbbá   a  szoros  tartalmi  összefüggésekre
    figyelemmel lefolytatta  az alkotmányossági  vizsgálatot  az
    államtitokról és  szolgálati titokról  szóló Ttvr.,  továbbá
    ennek végrehajtására  kiadott 17/1987.  (VI. 9.) MT rendelet
    (a továbbiakban:  Tvhr. )  egészére. A vizsgált jogszabályok
    számos rendelkezése  ugyanis koherens  kapcsolatban  áll  az
    indítványban előadott  elvi alkotmányossági aggályokkal. Így
    mindenek  előtt  a  Ttvr.  3.  §  (1)  bekezdése,  amely  az
    államtitoknak minősülő  adatokat a "fontos érdek" sérelmének
    kategóriájával általánosítja; a 3. § (1) bekezdés a) pontja,
    amely   a   Ttvr.   mellett   "más   jogszabály"   -nak   is
    felhatalmazást biztosít  arra,  hogy  adatokat  államtitokká
    minősítsen; a 3. § (2) bekezdése, amely az államtitokköröket
    csak példálózóan  sorolja fel, mert a felsorolást megelőzően
    az "államtitok  különösen" rendelkezést tartalmazza; a 4. §-
    a, amely  a szolgálati  titokká minősítésre  jogosult alanyi
    kört -  az államtitokra  vonatkozó  rendelkezésekkel  azonos
    szabályozási  technikával   -  széleskörűen  határozza  meg,
    ugyanakkor az  adatok  tárgyi  körére  nézve  még  példálózó
    felsorolást sem  tartalmaz; a Ttvr. 5. §-a, amely a 3. § (1)
    bekezdés  b)   pontjában  felsorolt   személyeket  arra   is
    feljogosítja,  hogy   saját   szervezetükre,   illetőleg   a
    közvetlenül    alájuk    rendelt    szervekre    nézve    is
    államtitokköröket és  szolgálati titokköröket határoznak meg
    és  vizsgáljanak   felül,  sőt   a  miniszternek   (országos
    hatáskörű szerv  vezetőjének) arra  nézve is  felhatalmazást
    ad, hogy  "az ágazati  irányítása alá  tartozó tevékenységek
    tekintetében" államtitokkört  állapítson meg;  7. §-a, amely
    lehetővé teszi, hogy az állam- és szolgálati titok korlátlan
    ideig megőrizze  e minőségét,  - e  kérdésben  kizárólag  és
    korlátozás nélkül a titokká minősítő jogosult dönteni, aki a
    Tvhr. mellékletének  3. pontja  szerint a  minősítés időbeli
    hatályát   jogosult    a    "visszavonásig"    megjelöléssel
    meghatározni.

    A  Tvhr.,   amelynek  melléklete   a  titkos  ügyiratkezelés
    szervezetét  és   rendjét  (ún.   TÜK  ügyiratkezelést)   is
    tartalmazza, a  Ttvr. számos ismertetett rendelkezését veszi
    át  és   azokhoz  részletszabályokat  fűz;  a  Tvhr.  önálló
    alkalmazása nem  is lehetséges. Ezért az Alkotmánybíróság az
    alkotmányossági   vizsgálatot    e   jogszabályra,   továbbá
    mellékletére is kiterjesztette.

                                III.

    Az Alkotmánybíróság  elöljáróban a  kutatás szabadságának  a
    személyes  adatok   védelmével  való   összefüggését  és  az
    információszabadsághoz   fűződő   kapcsolatát   illetően   a
    következőkre mutat rá.

    1. Az  Alkotmány 70/G.  §-a a  tudományos élet szabadságának
    tiszteletben tartása  és támogatása  kimondásával  és  annak
    deklarálásával, hogy  tudományos igazságok kérdésében állást
    foglalni csak  maga  a  tudomány  lehet  kompetens,  nemcsak
    alapvető jogállami  és  alkotmányos  értéket  nyilvánít  ki,
    hanem szubjektív jogként fogalmazza meg a tudományos alkotás
    szabadságát, továbbá a tudományos ismeretek megszerzésének -
    magának a  kutatásnak -  és tanításának szabadságát, mint az
    ún. kommunikációs  alapjogok egyik  aspektusát. A tudományos
    élet  szabadsága   tehát  magába   foglalja   a   tudományos
    kutatáshoz  és   a   tudományos   igazságok   és   ismeretek
    terjesztéséhez való  szabadságjogot, amely tágabb értelemben
    a véleménynyilvánítási  szabadsághoz  kapcsolódik,  egyúttal
    tartalmazza az  államnak azt  a kötelezettségét, hogy tartsa
    tiszteletben  és   biztosítsa  a   tudományos  élet   teljes
    függetlenségét, a tudomány tisztaságát, elfogulatlanságát és
    pártatlanságát. A  tudományos élet  szabadságához fűződő jog
    elvileg ugyan  mindenkit megillet,  a szabadságjog tényleges
    jogosultjai  azonban   csak  a  tudomány  művelői.  Ebben  a
    kérdésben viszont, ti. a tudományos minőség meghatározásában
    - a  tudomány autonómiája  folytán  -  ugyancsak  egyedül  a
    tudomány művelői jogosultak dönteni.

    Minden  tudomány  alapvető  célja  az  igazság  keresése,  a
    megismerés,  a  tudomány  épülése.  Az  államnak  tudományos
    igazságok  kérdésében   semlegesnek  kell   lennie,  viszont
    alkotmányos követelményként  feltétlenül  garantálnia  kell,
    hogy  a   tudomány  művelői  a  tudományos  kutatások  és  a
    tudományos   ismeretek   terjesztésének   szabadságjogát   -
    alkotmányos keretek  között - gyakorolhassák. Ezért az állam
    a tudományos alkotás és ismeretszerzés, továbbá a tudományos
    tanítás szabadságát  csak olyan korlátozásoknak vetheti alá,
    amely a  kommunikációs szabadságjogok korlátozásával szemben
    támasztott  alkotmányos   követelményeknek  megfelel.  Mivel
    tágabb értelemben a tudomány szabadsága általánosságban is a
    véleménynyilvánítási    szabadsághoz    tartozik,    az    a
    véleménynyilvánítás  szabadságából  eredő  külön  nevesített
    alanyi jogokkal  azonos alkotmányos  védelemben részesül  az
    állami beavatkozások és korlátozások ellen.

    Mindannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány
    szabadságát  politikai,   ideológiai,  vallási   vagy  egyéb
    korlátozásnak  vetette   alá,   az   az   egész   társadalom
    fejlődésének  béklyójává   vált.  Történelmi   tapasztalaton
    nyugvó  igazság,   hogy  a  tudomány  szabadsága  a  haladás
    alapvető  biztosítéka   és  az  az  egyéni  autonómiával  is
    szorosan összefügg.  A tudományos tételek, megállapítások és
    igazságok szabad  keresése, továbbá  a tudományos  eszmék és
    nézetek  szabad   áramlása  így   az  egész  társadalom,  az
    emberiség,  fejlődésének   alapfeltétele  és  az  individuum
    szabad kibontakozásának is egyik biztosítéka.

    Mivel   a    tudományos    élet    szabadsága    a    szabad
    véleménynyilvánításhoz  való   alkotmányos   alapjog   egyik
    megnyilvánulása, az  Alkotmánybíróságnak a 30/1992. (V. 26.)
    AB határozatában  tett, a  szabad  kommunikáció  kitüntetett
    szerepére vonatkozó megállapításai az Alkotmány 70/G. §-ában
    biztosított szabadságjoggal  kapcsolatban is  irányadók (ABH
    1992,  178.).   Így  általában   a  tudomány,  a  tudományos
    ismeretszerzés és  a tudományos tanítás szabadsága, noha nem
    korlátozhatatlan,  de   mindenképpen   olyan   szabadságjog,
    amelynek csak  kivételes korlátozó  rendelkezésekkel szemben
    kell  engednie,  olyanokkal,  amelyek  közvetlenül  valamely
    alapjog  érvényesítésére   és  védelmére   szolgálnak,  vagy
    amelyek valamely  elvont alkotmányos  érték  (pl.  törvényen
    alapuló titokvédelem)  feltétlen  érvényesülését  hivatottak
    biztosítani. Ilyen  szóba jöhető  és az indítvány elbírálása
    szempontjából is releváns korlátozások különösen a személyes
    adatok védelméhez  fűződő alapjog,  továbbá  az  egyes,  nem
    személyes adatnak  minősülő adatokhoz való hozzáférhetőséget
    tiltó,  közérdekű   -  törvénybe   foglalt  -   titoktartási
    rendelkezések.

    2. Az  Alkotmány 59.  § (1)  bekezdése  a  személyes  adatok
    védelméhez való  jogot  alkotmányos  alapjogként  fogalmazza
    meg. Az  Alkotmánybíróság a személyes adatok védelméhez való
    jogot állandó  gyakorlata szerint  nem  hagyományos  védelmi
    jogként, hanem  annak  aktív  oldalát  is  figyelembe  véve,
    információs önrendelkezési  jogként értelmezi  és alkalmazza
    [15/1991. (IV.  13.) AB  határozat (ABH  1991, 41-42.)].  Az
    Alkotmány  59.  §-ában  biztosított  jognak  eszerint  az  a
    tartalma,  hogy   mindenki   maga   rendelkezhet   személyes
    adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

    A  személyes   adatok  védelméről   és  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságáról, illetőleg  ezeknek az alkotmányos jogoknak
    törvényi biztosításáról  az  1992.  évi  LXIII.  törvény  (a
    továbbiakban: Avtv.)  rendelkezik. E  törvény 2. § 1. pontja
    szerint   személyes   adat   a   meghatározott   természetes
    személlyel kapcsolatba  hozható  adat,  továbbá  az  adatból
    levonható, az  érintettre vonatkozó következtetés. A 2. § 3.
    pontja  szerint  pedig  a  közérdekű  adat  az  állami  vagy
    önkormányzati  szerv  kezelésében  levő,  a  személyes  adat
    fogalma alá  nem eső és a törvényben meghatározott kivételek
    körébe nem tartozó adat.

    A levéltári kutatások körében és az indítvánnyal speciálisan
    érintett pártdokumentumok tudományos feltárását és elemzését
    illetően  -   az  alkotmányos   adatvédelmi  korlátozásokkal
    összefüggésben -  az Alkotmánybíróságnak  azt is  vizsgálnia
    kellett, hogy a természetes személyekkel kapcsolatba hozható
    adatok   védelmére    irányadó    rendelkezések    mennyiben
    alkalmazandók   a    jogi   személyekre   vonatkozó   adatok
    feltárására és  felhasználására. Az Alkotmánybíróság állandó
    gyakorlata szerint  [ 21/1990.  (X. 4.)  AB  határozat  (ABH
    1990, 77.);  7/1991. (II. 28.) AB határozat (ABH 1991, 25.),
    28/1991. (VI.  3.)  AB  határozat  (ABH  1991,  114.)  ]  az
    alapjogok rendszerint a jogi személyekre is vonatkoznak, így
    az alapjogok alkotmányos védelmét általában a jogi személyek
    is érvényesíthetik.

    Az Európa  Tanács 1981-ben  kelt és 1985-ben hatályba lépett
    Adatvédelmi Egyezményének  (No  108)  3.  cikk  2.  pont  b)
    alpontjában foglalt értelmező szabálya szerint az egyezményt
    alkalmazni    kell     személycsoportokra,     társaságokra,
    alapítványokra, egyesületekre,  testületekre és  minden más,
    közvetlenül vagy közvetve személyekből álló szervezetre is.

    A Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 75. §
    (2) bekezdése  úgy rendelkezik,  hogy  a  személyhez  fűződő
    jogok védelmére  vonatkozó szabályokat a jogi személyekre is
    alkalmazni kell,  kivéve ha  a védelem  - jellegénél fogva -
    csak a  magánszemélyeket illeti meg. A törvény 81. §-a pedig
    kimondja, hogy személyhez fűződő jogot sért az is, aki üzemi
    vagy  üzleti  titok  birtokába  jut  és  azt  jogosulatlanul
    nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél.

    E  rendelkezésekre   és  az   Alkotmánybíróság  gyakorlatára
    figyelemmel,  az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a
    demokratikus pártok,  amelyek  közhatalmat  közvetlenül  nem
    gyakorolhatnak [Alkotmány 3. § (3) bekezdése], hasonlóan más
    jogi személyekhez, alkotmányos és törvényes korlátok között,
    pártirataik körében  is hivatkozhatnak  a  személyes  adatok
    védelmére. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,
    valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989.
    évi XXXIII.  törvény az  egyesülési szabadság  gyakorlásának
    meghatározott  körében   (pl.  gazdálkodás,  alapszabály)  a
    nyilvánosságot   előírja,    egyébként   azonban    csak   a
    demokratikus  és   önkormányzati  elven   alapuló   működést
    követeli meg.

    Tekintettel  viszont   a  volt   MDP-nek  és   MSZMP-nek  az
    államhatalomban betöltött  szerepére, a  pártdokumentumok  a
    jogállami fordulatot  követő  állami  tulajdonba  vétele  és
    kutathatósága más  alkotmányos megítélés  alá esik,  mert az
    említett  pártok   közhatalmat   gyakoroltak.   Irataik   és
    dokumentumaik a  személyes adatok  mellett számos  közérdekű
    adatot  tartalmaznak,   a  jelenkori   történeti   kutatások
    nélkülözhetetlen   forrásai   közé   tartoznak.   Ezeket   a
    szempontokat    az     alapjogi    korlátozás    alkotmányos
    megítélésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagyis ebben
    a  körben   a  személyes  adatok  védelméhez  való  jogot  a
    közérdekű   adatok    megismeréséhez   fűződő    alkotmányos
    alapjoggal összefüggésben kell vizsgálni.

    Az  információszabadságot,   és   ezzel   összefüggésben   a
    tudományos kutatás  szabadságát a  személyes adatok védelmét
    biztosító alkotmányos alapjog - mind az adatok megismerését,
    mind pedig nyilvánosságra hozatalát illetően - korlátozhatja
    ugyan, a korlátozásnak azonban meg kell felelnie az alapjogi
    korlátozásokkal  szemben  általában  támasztott  alkotmányos
    követelményeknek. Az egymással versengő alapjogok körében az
    Avtv. 32.  §-a  úgy  rendelkezik,  hogy  tudományos  kutatás
    céljára felvett  vagy tárolt  személyes adat csak tudományos
    célra használható  fel.  A  személyes  adatot  -  mihelyt  a
    tudományos cél megengedi - anonimizálni kell. Addig is külön
    kell tárolni  azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy
    meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak.
    Ezek az  adatok  egyéb  adatokkal  csak  akkor  kapcsolhatók
    össze, ha  az a  kutatás  céljára  szükséges.  A  tudományos
    kutatást végző  szerv vagy  személy  személyes  adatot  csak
    akkor hozhat  nyilvánosságra a törvény rendelkezése szerint,
    ha az  érintett abba  beleegyezett,  vagy  az  a  történelmi
    eseményekről     folytatott      kutatások     eredményeinek
    bemutatásához szükséges.

    E törvényi  rendelkezés a  kutatás szabadságát  tehát  akkor
    korlátozza,  ha  a  kutatás  a  tudomány  körén  kívül  áll,
    illetőleg annyiban, hogy a kutatás szakaszában ismertté vált
    személyes adat  - kivéve  az  érintett  beleegyezését  és  a
    történelmi folyamat bemutatásához feltétlenül szükséges kört
    - nem  válhat bárki számára hozzáférhetővé, azaz nem hozható
    nyilvánosságra.

    A    történeti     értéket    képviselő     pártdokumentumok
    kutathatóságát  és   levéltári  kezelésének,  megismerésének
    kérdéseit  szabályozó  rendelkezéseket  az  Alkotmánybíróság
    ezekbe  az   alkotmányossági  összefüggésekbe   helyezte  és
    alkotmányosságukat ebben a relációban bírálta el.

    3. Az  Alkotmány 61.  § (1)  bekezdése  a  közérdekű  adatok
    megismerésére vonatkozó  jogot  is  alkotmányos  alapjogként
    garantálja, amely  a kommunikációs alapjogok jogegyütteséből
    az informáltsághoz való jogot, az információk megszerzésének
    szabadságát  és  állami  elismerését,  továbbá  biztosítását
    jelenti.  Az   információkhoz   való   hozzáférhetőség,   az
    információk szabad  áramlása különösen  a közhatalom  és  az
    állam szervei tevékenységének átláthatósága körében alapvető
    jelentőségű.    A     közérdekű    adatok     nyilvánossága,
    megismerhetősége gyakran  előkérdése és  feltétele a  szabad
    véleménynyilvánításhoz való jog gyakorolhatóságának és azzal
    más vonatkozásban is szorosan összefügg.

    Ugyanilyen    koherens     kapcsolat     áll     fenn     az
    információszabadság és a tudományos megismerés, a tudományos
    kutatás  és   tanítás  szabadsága   között.  Az  információk
    megszerezhetősége, megismerhetősége  gyakran -  különösen  a
    levéltári  anyagok  és  dokumentumok  körében  -  kutatások,
    többnyire tudományos  kutatások keretében  történik meg, így
    az  Alkotmány   a  szabad  információszerzés  garantálásával
    közvetve  már  az  ebbe  beletartozó  tudományos  megismerés
    szabadságát is biztosítja és védelemben részesíti.

    Ahogy  az   Alkotmánybíróság  a   32/1992.   (V.   29.)   AB
    határozatában kifejtette,  a közérdekű  információkhoz  való
    szabad   hozzáférés    a   közhatalmat    gyakorló   szervek
    tevékenysége  ellenőrizhetőségének  alkotmányos  biztosítéka
    (ABH 1992,  183.). A  nyilvánosság a közhatalom demokratikus
    működésének a  próbája. A  közérdekű adatok megismerhetősége
    tehát a  közhatalom, a  közügyek intézésének  áttetszőségét,
    mint  alapvető   demokratikus  intézmény   garantálását   is
    jelenti. A közérdekű adatok nyilvánossága és az azokhoz való
    hozzáférhetőség ezért  az Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében
    deklarált  demokratikus  jogállamiság  alapvető  alkotmányos
    biztosítéka.  E  szempont  jelentőségét  fogalmazza  meg  az
    Európa Tanács 1982-es Nyilatkozata az információszabadságról
    annak  kimondásával,   hogy   a   tagállamok   célja   nyílt
    információpolitika  folytatása   a   közhatalmi   szférában,
    beleértve az információhoz való hozzáférést, hogy a polgárok
    jobban  megértsék   a  politikai,  szociális,  gazdasági  és
    kulturális  kérdéseket   és  hogy  fokozódjon  képességük  e
    tárgykörök szabad megvitatására (8. II. c. pont).

    Mind a  közérdekű adatok nyilvánosságának, mind a tudományos
    kutatás szabadságának alkotmányos korlátokat szabnak azonban
    a törvényi  követelményeknek  és  az  alapjogok  alkotmányos
    korlátozásának megfelelő  titoktartási rendelkezések.  Ilyen
    korlátozást tartalmaz  az Avtv.  19. §  (3) bekezdése, amely
    szerint valamely  adatot törvényi  felhatalmazás alapján  az
    arra  jogosult   szerv  állam-   vagy   szolgálati   titokká
    nyilváníthat és  az aktanyilvánosságot  törvény  honvédelmi,
    nemzetbiztonsági,   bűnüldözési    bűnmegelőzési,   központi
    pénzügyi    vagy     devizapolitikai    érdekből,    külügyi
    kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra,
    végül  bírósági   eljárásra  tekintettel  is  korlátozhatja.
    Hasonló  rendelkezést   tartalamaz  az   1993.   évi   XXXI.
    törvénnyel kihirdetett  Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  (a
    továbbiakban:  Egyezmény)  10.  Cikkének  2.  pontja,  amely
    szerint az  információszabadság gyakorlása  csak  törvényben
    meghatározott,   olyan   alakszerűségeknek,   feltételeknek,
    korlátozásoknak  vagy   szankcióknak  vethető  alá,  amelyek
    szükséges  intézkedéseknek   minősülnek   egy   demokratikus
    társadalomban a  nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a
    közbiztonság,  a   zavargás  vagy   bűnözés  megelőzése,   a
    közegészség vagy  az erkölcsök védelme, mások jóhírneve vagy
    jogai   védelme,    a    bizalmas    értesülés    közlésének
    megakadályozása   vagy    a   bíróságok   tekintélyének   és
    pártatlanságának fenntartása céljából.

    Az  információszabadság   korlátozása   tehát   csak   akkor
    fogadható el  alkotmányosan indokoltnak,  ha azt más alapjog
    érvényesülése  kényszerítően   indokolja,  illetőleg  ha  az
    alapjogi korlátozást  a fenti  szempontok  elkerülhetetlenül
    szükségessé  teszik.   Az   információk   visszatartása,   a
    nyilvánosságtól való  elzárása így  éppúgy alá  van vetve az
    alapjogi korlátozásokkal  szemben támasztott alkotmányossági
    követelményeknek,  mint   a  tudomány  szabadságát  csonkító
    bármely korlátozó  rendelkezés. A  szükségtelen, elkerülhető
    és a  korlátozással elérni  kívánt célhoz  képest aránytalan
    korlátozás     alkotmányosan     megengedhetetlen,     ezért
    alkotmányellenes.

    Az Alkotmánybíróság  e körülményekre figyelemmel a közérdekű
    adatokhoz  való   hozzáférhetőséget,  a   közérdekű   adatok
    kiadását    tiltó     titoktartási    rendelkezéseket     az
    információszabadság  és   a   tudományos   élet   szabadsága
    kontextusában vizsgálta.

                                IV.

    Az Alkotmánybíróság  az indítványokat  az  alábbiak  szerint
    megalapozottnak, illetőleg megalapozatlannak találta.

    1. Az  Ltvr. 10/A. §-ának az a rendelkezése, amely szerint a
    pártdokumentumok   kezeléséről    és   kutathatóságáról    a
    művelődési  és   közoktatási   miniszter   gondoskodik,   az
    Alkotmánynak  az   indítványban  felhívott  rendelkezéseivel
    értékelhető összefüggésben  nincs és  a jogszabályi megoldás
    az  Alkotmány   egyéb  szabályait   sem  sérti.  A  támadott
    felhatalmazás összhangban áll az Ltvr. 3. §-ával, amelyet az
    indítványozó nem kifogásolt, és amely általánosságban mondja
    ki, hogy  a levéltári  anyag védelmét a Kormány a művelődési
    és közoktatási miniszter útján biztosítja és felügyeli.

    Ezek a  rendelkezések  igazgatási  és  hatásköri  szabályok,
    amelyek nemcsak  felhatalmazzák a minisztert, hanem egyúttal
    kötelezik is  - általánosságban  és a  volt pártdokumentumok
    tekintetében  speciálisan   -,  hogy   a  levéltári  anyagok
    védelmét,   kezelését   és   kutathatóságát   -   miniszteri
    felelősséggel   -    biztosítsa.   A    végrehajtó   hatalom
    feladatmeghatározó   és    hatáskör-telepítő   szabálya   az
    Alkotmány 70/G.  §-ában garantált  alkotmányos  szabadságjog
    objektív,  intézményi  oldalának  egyik  konkretizálása;  az
    állam köteles  a levéltári  értékű iratok és egyéb anyagok -
    közöttük  a   volt  pártdokumentumok   -   megőrzéséről   és
    kezeléséről gondoskodni,  hogy azok  a történeti, tudományos
    kutatások rendelkezésére  álljanak. A  múlt dokumentumai, az
    írásos történeti  anyagok archiválásának a biztosítása és az
    archívumok igazgatása  tárgyánál fogva  a  kulturális  tárca
    feladatkörébe tartozik,  ezért e  feladatok teljesítésére  a
    művelődési- és  közoktatási miniszternek adott felhatalmazás
    nem alkotmányellenes,  így az Alkotmánybíróság az indítványt
    e körben megalapozatlannak találta és elutasította.

    2. Az  indítványnak a  védett levéltári  anyagok  tudományos
    kutatásának  biztosításával,  megtagadásával,  illetőleg  az
    ennek   során    felmerülő   vitás   kérdések   eldöntésével
    kapcsolatos alkotmányos  kifogása ugyancsak  megalapozatlan.
    Az Ltvr.  14. §  (2) bekezdése  főszabályként azt  írja elő,
    hogy a  védett  levéltári  anyagban  a  tudományos  kutatást
    lehetővé   kell   tenni;   a   felsorolt   kivételek   miatt
    keletkezhető    engedélyezési    vitában    pedig    döntési
    jogosultsággal a  Kormány által  kijelölt szervet - az Lvhr.
    20. § (3) bekezdése a művelődési és közoktatási minisztert -
    ruházza fel, egyéb kérdésekben viszont közvetlenül megnyitja
    a  bírói   utat,  illetőleg  a  bíróság  döntési  hatáskörét
    állapítja meg.

    A kifogásolt rendelkezés - alkotmányos normatartalma szerint
    - ugyancsak  hatáskör-telepítő szabály,  amely a  bírósághoz
    fordulás alanyi  jogát nem  zárja ki  és nem  ellentétes  az
    Alkotmány 70/K.  §-ával sem, amely szerint az alapvető jogok
    megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek
    teljesítésével kapcsolatban  hozott állami  döntések  elleni
    kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.

    Az Ltvr.  11. §  (2) bekezdése  és 13. § (1) bekezdése a nem
    levéltárként  működő   más  szervek  kezelésében,  illetőleg
    magántulajdonban levő  levéltárba tartozó archív iratokat és
    egyéb dokumentumokat  minősíti védett  levéltári anyagnak. A
    sérelmezett rendelkezés szerint ezek kutatásával kapcsolatos
    vitás kérdésekben, ha a vita az engedélyezésre vonatkozik, a
    miniszter, minden  más vita tekintetében pedig közvetlenül a
    bíróság dönt.  Ez utóbbi  körben a  kifogásolt rendelkezés a
    jogvitában  érintett  személynek  az  Alkotmány  57.  §  (1)
    bekezdésében biztosított  azt az alkotmányos alapjogát, hogy
    ügyét bíróság  elé vigye [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH
    1992,  67.]   direkt  módon   lehetővé  teszi;   az   előbbi
    vonatkozásában  pedig   az  1991.   évi   XXVI.   törvénnyel
    módosított,    az    államigazgatási    eljárás    általános
    szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdése
    alapján -  közigazgatási per  keretében -  van  lehetőség  a
    bíróság igénybevételére, mert a fél a sérelmezett miniszteri
    határozat bírósági  felülvizsgálatát kérheti.  Alapvető  jog
    sérelme,  vagy   az  Alkotmány   egyéb   rendelkezésének   a
    megsértése tehát  a támadott rendelkezéssel kapcsolatban nem
    állapítható meg;  annak a kérdésnek az eldöntése pedig, hogy
    a jogalkotó  a  közigazgatási  és  bírói  út  kettősségével,
    "önkényes" hatáskör-elosztási  szabályokat  állapított  meg,
    nem   tartozik    az   Alkotmánybíróság    hatáskörébe.   Az
    Alkotmánybíróságnak  a  jogszabályok  technikai  megoldásai,
    célszerűségi  és   helyességi  szempontjai   vizsgálatára  -
    amennyiben azok  alkotmányossági kérdéseket nem vetnek fel -
    hatásköre nincs.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  e  kifogásolt
    rendelkezéssel kapcsolatos  indítványt is  megalapozatlannak
    találta és elutasította.

    3. Az  Lvhr. 13.  §  (2)  bekezdése  elleni  alkotmányossági
    kifogás megalapozott.  A támadott rendelkezés a miniszternek
    adott általános  felhatalmazást tovább  részletezi - egyebek
    között -  annak kimondásával,  hogy  a  levéltári  kutatások
    részletes szabályait  a  miniszter  a  levéltárak  Ügyviteli
    Szabályzatában  állapítja  meg.  A  miniszter  az  ügyviteli
    szabályzatot   jogszabálynak    nem   minősülő    miniszteri
    utasításban adja  ki. A  jogalkotásról szóló  1987. évi  XI.
    törvény (a továbbiakban: Jat.) 49. § (1) bekezdése szerint a
    miniszter   -    jogszabályban   meghatározott    irányítási
    jogkörében -  kizárólag a  közvetlen irányítása  alá tartozó
    szervek tevékenységét  szabályozó utasítást adhat ki. A Jat.
    -ban biztosított e felhatalmazás alapján a miniszternek csak
    a levéltár  belső, az  ügyintézés  és  az  ügyvitel  rendjét
    szabályozó, de  a kutatási szolgáltatások igénybevételére ki
    nem  terjedő  utasítás  kiadására  van  joga;  a  tudományos
    kutatás   szabadságjogát    érintő   szabályozásra    adott,
    miniszteri   utasítás    kiadására    vonatkozó    rendeleti
    felhatalmazás azonban már az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének
    a sérelmét jelenti, így a felhatalmazás alkotmányellenes.

    Az Alkotmány  70/G. §-ából  fakadó objektív,  a szabadságjog
    alkotmányos biztosítása  érdekében az állam kötelezettségeit
    tartalmazó rendelkezések  önmagukban  nem  követelik  meg  a
    törvényi szintű  szabályozást. Ahogy azt az Alkotmánybíróság
    64/1991.  (XII.   17.)  AB  határozatában  (ABH  1991,  260,
    264.)kifejtette, nem mindenfajta összefüggés az alapjogokkal
    követeli  meg,  hogy  a  szabályozandó  kérdésekről  törvény
    rendelkezzen.  Az  alapjogokkal  való  közvetett  és  távoli
    összefüggések szabályozására  elegendő a rendeleti szint is.
    Ez a  szint  azonban  már  feltétlenül  szabályozási  szint,
    vagyis  a  rendelet  jogszabálynak  nem  minősülő  utasítás,
    állami  irányítás   egyéb  eszköze   szabályozására  további
    felhatalmazást  nem   adhat.  Ezért   a  levéltári   kutatás
    szabályainak  miniszteri   utasítással  való   meghatározása
    alkotmányellenes,   így    az   erre   vonatkozó   rendeleti
    felhatalmazást az Alkotmánybíróság megsemmisítette.

    4. Az  Lvhr. 13. § (2) bekezdésében foglalt alkotmányellenes
    felhatalmazás kontextusában a 130/1971. (MK 10.) MM utasítás
    mellékleteként kiadott  LÜSZ. is  - abban a körben, amelyben
    rendelkezései az alapjoghoz kapcsolódnak - alkotmányellenes,
    ezért az  Alkotmánybíróság, mint  az állami  irányítás egyéb
    jogi eszközét, a LÜSZ. vizsgált szabályait megsemmisítette.

    A LÜSZ.  vonatkozó fejezetei,  a XVII.  és XVIII. fejezetek,
    továbbá az  indítvánnyal kifogásolt 136. §-a, illetőleg 160.
    § (2) bekezdés e) és f) pontjai az alkotmányellenesnek ítélt
    rendeleti felhatalmazáson  túlmenően is  széles szabályozási
    kört fognak  át és jogszabályi minőség nélkül tartalmaznak a
    kutatás jogát  érintő rendelkezéseket.  A LÜSZ.  -nek azok a
    szabályai,   amelyek    a   levéltáraknak   arra   vonatkozó
    kötelezettségeit tartalmazzák,  hogy azok  az általuk őrzött
    anyagból    milyen    tájékoztatást    kötelesek    nyújtani
    személyeknek és  szerveknek, továbbá  amelyek az információ-
    adás korlátairól  rendelkeznek, úgyszintén  a LÜSZ.  -nek  a
    kutatás jogát érintő további szabályzati tételei és a védett
    levéltári  anyagok  kutathatóságára  vonatkozó  szabályai  -
    mivel  jogokra  és  kötelezettségekre  vonatkoznak  -  olyan
    normaanyagok, amelyek  legalább a  Jat.  7.  és  8.  §-aiban
    meghatározott rendeleti szintű szabályozást igényelnek. Ezek
    a  szabályzati   előírások  nem   az   ügyintézés   rendjét,
    technikáját meghatározó  ügyviteli szabályok,  hanem jogokat
    és kötelezettségeket  érintő -  sőt  alapjogot  korlátozó  -
    rendelkezések, amelyek  ki nem  hirdetett, jogszabályi szint
    alatti normába nem foglalhatók. A formai alkotmányellenesség
    itt egyben  tartalmi alkotmányellenességet is jelent, mert a
    ki nem  hirdetett, meg nem ismerhető, nem jogszabályi szintű
    normák, ha  azok az állampolgárok jogait és kötelezettségeit
    érintik, ellentétesek  az Alkotmány  2. §  (1)  bekezdésében
    deklarált jogállamisággal  és sértik  az annak  fő  tartalmi
    elemét adó  jogbiztonságot. A  miniszteri utasítás  és azzal
    kibocsátott ügyviteli  szabályzat nem  jogforrás,  ezért  az
    Alkotmánybíróság a  LÜSZ. állampolgári  jogokat érintő és az
    ügyintézési, ügyviteli  szabályokon túlmenő  rendelkezéseket
    magába  foglaló   fejezeteit   és   sérelmezett   szabályait
    alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette.

    5.   Megalapozottnak    találta   az    Alkotmánybíróság   a
    közgyűjteményekben folytatható  kutatások egyes  kérdéseiről
    szóló R.  kifogásolt rendelkezései  ellen irányuló támadást.
    Az  Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági  vizsgálatot  -  a
    szoros  összefüggésre   és   az   egységes   alkotmányossági
    megítélésre tekintettel  - a jogszabály egészére lefolytatta
    és megállapította,  hogy az  R. formai okból - a jogforrási,
    szabályozási  szint   be  nem   tartás  miatt   -  egészében
    alkotmányellenes, a  formai alkotmányellenesség  ugyanis  az
    Alkotmány  8.   §  (2)  bekezdése  összefüggésében  tartalmi
    alkotmányellenességet is jelent.

    Az R.  szabályozási tárgyköre  két kérdéscsoportra  irányul.
    Egyfelől azt  szabályozza, hogy  a közgyűjteményekben milyen
    tárgyú (tartalmú),  korú (keletkezési  évű)  archív  anyagok
    kutathatók,   másfelől    pedig   azt,   hogy   ki,   milyen
    feltételekkel és  milyen  engedélyezési  processzus  alapján
    kutathat.  Ezek   a  kondíciók   igen  intenzív  és  lényegi
    kapcsolatban vannak az Alkotmány 70/G. §-a által alapjogként
    biztosított tudományos  élet szabadságával, hiszen eleve azt
    határozzák meg, hogy levéltári és közgyűjteményi kutatást ki
    végezhet és  a kutató milyen tárgyú iratokat kutathat. Az R.
    egész szabályozási koncepciója alapjog közvetlen és jelentős
    korlátozására  vonatkozik,   míg  párhuzamosan   egy   másik
    alapjog, a  személyes adatok  védelméhez  fűződő  jog  egyes
    garanciáit állapítja meg.

    Az egész  engedélyezési processzus kizárólagos közigazgatási
    hatáskörbe utalása  alkotmányosan eleve aggályos, mert nincs
    összhangban az  Alkotmány 70/G.  § (2)  bekezdésében foglalt
    azzal a rendelkezéssel, amely szerint tudományos kérdésekben
    dönteni  -  így  a  tudományos  kutatói  minőség  kérdésében
    állástfoglalni -  egyedül a  tudomány képviselői jogosultak.
    Ezen túlmenően  azonban a  jogszabály  egésze  az  Alkotmány
    70/G. §  (1) bekezdésében  biztosított,  a  tudományos  élet
    szabadságára  vonatkozó   alapjog  közvetlen   és   jelentős
    korlátozását eredményező rendelkezéseket tartalmaz, amelyhez
    az Alkotmány  8. §  (2) bekezdése  alapján  törvényi  szintű
    szabályozás szükséges.

    Mind  a  kutatás  engedélyezését,  mind  pedig  korlátait  -
    figyelemmel arra,  hogy a  szabályozás korlátozható  alapjog
    érvényesítéséről szól -, továbbá a jogosultságok és korlátok
    lényeges  garanciáit,  tekintve  hogy  ezek  alapvető  jogra
    vonatkozó közvetlen szabályokat határoznak meg, az Alkotmány
    8. §  (2) bekezdése  alapján törvénybe  kell foglalni, ám az
    alapvető jog lényeges tartalmát még az sem korlátozhatja.

    Nem  tekinthető   megalapozottnak   és   alkotmányosan   nem
    támasztható alá  az indítványozónak az az álláspontja, amely
    szerint alkotmányos  követelmény lenne  a közgyűjteményeknek
    és  a   levéltáraknak  a   nyilvánosság   előtti   korlátlan
    megnyitása (a  kutatás szabadságának korlátlan biztosítása).
    Kétségtelen,  hogy  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésében
    biztosított információszabadság,  s a  70/G. § (1) bekezdése
    szerinti -  a tudományos  kutatáshoz való  jogot  is  magába
    foglaló  -   tudományos  élet   szabadsága  a  levéltári  és
    közgyűjteményi  kutatásokra   is  vonatkozik.  A  levéltárak
    azonban  -   amelyek  maguk   is  tudományos  intézmények  -
    archiválják  és   őrzik  mindazokat  az  iratokat,  kép-  és
    hanganyagokat, továbbá  gépi feldolgozás  során  keletkezett
    egyéb  adatokat,  amelyek  jelentőségüknél  fogva  történeti
    értékűek és  ezért állandó  megőrzést  igényelnek.  Ezek  az
    anyagok -  teljességüknél fogva - szükségképpen tartalmaznak
    személyes adatokat  és olyan,  egyébként közérdekű  adatokat
    is, amelyek  a  törvényes  titokvédelem  körébe  esnek.  Nem
    hagyható figyelmen  kívül az  sem, hogy az archivált anyagok
    technikailag rendszerint  alkalmatlanok  az  anonimizálásra,
    azaz a  személyes adatoktól  való  megfosztásuk  lehetetlen.
    Tartalmuk     ugyanakkor     többnyire     meghaladja     az
    aktanyilvánosság  megszokott  és  alkotmányosan  biztosított
    körét.  Az   őrzött  anyagok  fizikai  megóvása  is  sajátos
    korlátozásokat tesz szükségessé.

    Utal  az   Alkotmánybíróság  arra,  hogy  az  Európa  Tanács
    tagállamaiban az  aktanyilvánosság általában  nem vonatkozik
    az  ún.   munkadokumentumokra.  A  belső  használatra  szánt
    munkaanyagok,    emlékeztetők,     tervezetek,     vázlatok,
    javaslatok, a szervezeten belül váltott levelek, általában a
    döntéselőkészítés   körében    alkotott   iratok,    amelyek
    nyilvánosságra   hozatala    jelentősen   hátráltathatja   a
    köztisztviselőket  feladataik   teljesítésében,  rendszerint
    mentesek  a   nyilvánosság  alól.   Éppenséggel  garanciális
    intézménye  a   köztisztviselői   munka   színvonalának   és
    hatékonyságának, hogy  a köztisztviselők  döntéselőkészítése
    szabadon, informálisan és a nyilvánosság nyomásától mentesen
    folyik. Ezért  az aktanyilvánosság a közbülső munkaanyagokra
    nem, hanem  csak a végeredményre vonatkozik. A levéltárakban
    archivált   anyagok   ugyanakkor   a   teljes   döntéshozási
    folyamatot   dokumentálják,   vagyis   az   őrzött   anyagok
    tartalmazzák a nem közérdekű adatokat is. A közérdekű és nem
    közérdekű adatok technikai szétválasztása pedig ugyanúgy nem
    lehetséges  a   levéltárakban,  mint   a  személyes   adatok
    anonimizálása.

    Ezekre  a   körülményekre  tekintettel  az  európai  államok
    kortársi levéltári  joggyakorlata  a  levéltári  kutatásokat
    sajátos korlátozásoknak  - egyebek mellett általában harminc
    éves időkorlátozásnak  -  veti  alá,  s  ezek  a  szempontok
    kényszerítő okai  a  levéltári  kutatások  engedélyezésének,
    tudományos   kontrolljának    és   az    információszabadság
    alkotmányos korlátozásának is.

    Erre figyelemmel téves az indítványozónak az az álláspontja,
    hogy a  kutatói minőség  megkövetelése  is  alkotmányellenes
    követelmény. Az  Alkotmány 70/G.  § (1) bekezdése alapján az
    állam  a   tudományos   élet   szabadságát   garantálja.   A
    kommunikációs  alapjogok   e   nevesített   szabadságjogának
    sajátja -  ahogy erre  az Alkotmánybíróság  fentebb utalt -,
    hogy a  benne foglalt  állami  kötelezettséggel,  alkotmányi
    feladattal szemben  az alanyi  jogok jogosultjai  a tudomány
    művelői.  Vagyis  a  tudományos  élet  szabadsága  mindenkit
    megillet ugyan,  azaz mindenkire  vonatkozik, a szabadságjog
    konkrét jogosultjai  ugyanakkor meghatározhatók.  A tudomány
    szabadsága -  másik alapvető  jog és  szabadság védelme vagy
    érvényesülése, illetve  egyéb alkotmányos  érték garantálása
    érdekében -  még ebben  a meghatározható jogosulti körben is
    korlátozható. A  korlátozásnak azonban  meg kell felelnie az
    alapjogi  korlátozásokkal   szemben   fennálló   alkotmányos
    követelményeknek, így  mindenekelőtt annak, hogy az alapjogi
    korlátozást csak  törvény eszközölheti, s az nem vonatkozhat
    az alapjog  lényeges  tartalmára.  Mivel  a  vizsgált  norma
    törvénynél alacsonyabb szintű jogszabály, s mivel az alapjog
    közvetlen és  jelentős korlátozásához alkotmányosan törvényi
    szintű szabályozás  szükséges,  az  Alkotmánybíróság  az  R.
    alkotmányellenességét megállapította és a teljes jogszabályt
    megsemmisítette.

    6. Az  államtitokról és a szolgálati titokról szóló Ttvr. és
    végrehajtási rendelete,  a Tvhr.  az  indítvánnyal  érintett
    körön túl  is számos  alkotmányossági problémát  vet fel, az
    Alkotmánybíróság az  alkotmányossági vizsgálatot  ezért és a
    szoros  tartalmi   összefüggésre  tekintettel  folytatta  le
    mindkét jogszabály egészére nézve.

    A közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos jog, mint
    a kommunikációs alapjogok egyik nevesített joga - ahogy erre
    az   Alkotmánybíróság    a   fentiekben    utalt    -    nem
    korlátozhatatlan    alapjog     ugyan,    de     a    szabad
    véleménynyilvánításhoz   való    jog   gyakorlásának   egyik
    feltételeként és  annak  részeként  kitüntetett  alkotmányos
    védelemben   részesül.    Ez   azt    jelenti,    hogy    az
    információszabadságot korlátozó  törvényeket is megszorítóan
    kell értelmezni,  mert az  információszabadság, a közhatalom
    gyakorlásának  nyilvánossága,   az  állam  és  a  végrehajtó
    hatalom  tevékenységének   átláthatósága,  ellenőrizhetősége
    feltétele a  bírálat jogának,  a  kritika  szabadságának,  a
    szabad véleménynyilvánításnak.  Ez az  alapjog  tehát  -  az
    alkotmányos korlátok megítélésével összefüggésben - legalább
    annyi alkotmányos  védelmet  élvez,  mint  az  "anyajog",  a
    véleménynyilvánítás  szabadságjoga.  A  nyílt,  áttetsző  és
    ellenőrizhető közhatalmi  tevékenység, általában  az  állami
    szervek és a végrehajtó hatalom nyilvánosság előtti működése
    a    demokratizmus     egyik    alapköve,     a    jogállami
    államberendezkedés garanciája. A nyilvánosság próbája nélkül
    az állam  polgáraitól  "elidegenedett  gépezetté",  működése
    kiszámíthatatlanná,     előreláthatatlanná,     kifejezetten
    veszélyessé    válik,     mert    az    állam    működésének
    átláthatatlansága fokozott  veszélyt jelent  az  alkotmányos
    szabadságjogokra. Ezért az Alkotmánybíróság a Ttvr. és Tvhr.
    alkotmányosságának  az   elbírálásánál  ezekre  az  alapvető
    jogállami szempontokra is figyelemmel volt.

    Az Alkotmány  8. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra
    és kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
    meg,   alapvető   jog   lényeges   tartalmát   azonban   nem
    korlátozhatja. A Ttvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja a törvény
    mellett  "más   jogszabály"-t  is   feljogosít  arra,   hogy
    államtitokköröket  állapítson  meg.  Ez  a  felhatalmazás  a
    formai    alkotmányellenességen     túl    tartalmilag    is
    alkotmányellenes, mert  az Alkotmány idézett rendelkezésével
    kifejezetten szembeállva  lehetővé  teszi,  hogy  törvénynél
    alacsonyabb  szintű  jogszabály  is  megállapítson  alapjogi
    korlátozást.     Valamely     adatkörnek     államtitokkörré
    nyilvánítása minden  esetben közvetlenül  érinti a közérdekű
    adatok megismeréséhez  való alkotmányos  jogot, a  szoros és
    intenzív  összefüggés   folytán  az  ilyen  korlátozás  csak
    törvényi szinten történhet. Az Egyezmény idézett 10. Cikk 2.
    pontja  szerint   az  információszabadság   csak  törvényben
    meghatározott    alakszerűségeknek,     feltételeknek     és
    korlátozásoknak vethető alá.

    A Ttvr.  3. §  (1) bekezdés b) pontja az adatok államtitokká
    nyilvánítására jogosultak  személyi körét  olyan személyekre
    is kiterjeszti,  akik közhatalmi jogkörrel nem rendelkeznek.
    Ez a  szabály a  jogállam alapvető  elvét, a joguralmi-elvet
    sérti,   így    az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésével
    összeegyeztethetetlen.  A   nem   állami   közérdekű   adat,
    illetőleg a  nem állami  szervek által titkosított közérdekű
    adat   fogalmilag    sem   minősülhet    államtitoknak.   Az
    államtitoknak a  közhatalomtól  való  elválasztása  sérti  a
    jogbiztonságot és  azon túl is különleges veszélyt jelent az
    információszabadságra.

    A Ttvr.  3. §  (2) bekezdése - az államtitok-körök példálózó
    felsorolásával - az államtitokká minősítésre jogosultaknak -
    a felsorolás  megengedhetetlenül széles körén kívül - szinte
    teljes körű  mérlegelési  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy
    közérdekű  adatokat  titkosítsanak.  Közérdekű  adatoknak  a
    nyilvánosság    előli     elzárhatósága,    a     titkosítás
    diszkrecionális   jogkörbe   utalása   -   ahogy   erre   az
    Alkotmánybíróság a  32/1992. (V.  29.) AB határozatában (ABH
    1992, 184-185.)  rámutatott  -  önmagában  alkotmányellenes,
    mert az  a közérdekű adatok megismerésének jogát alkotmányos
    garanciák nélkül  korlátozza. Az  ilyen alapjogi  korlátozás
    nem elkerülhetetlen  és nem  áll  arányban  a  korlátozással
    elérni kívánt  céllal, ezért alkotmányosan megengedhetetlen.
    Az  államtitokká   nyilvánításra   jogosultak   a   vizsgált
    rendelkezés   alapján   szabad   belátással   csorbíthatják,
    szűkíthetik  az   információszabadságot,  ezzel  az  alapjog
    lényeges  tartalmát   érintő  korlátozó   intézkedéseket  is
    hozhatnak, így  az erre  való feljogosítás az Alkotmány 8. §
    (2) bekezdésébe ütközik, ezért alkotmányellenes.

    Az Európai  Emberi Jogi  Bíróság az  Egyezmény 10.  Cikk  2.
    pontjában meghatározott  "necessary in a democratic society"
    zsinórmértékét szabja  az  információszabadság  korlátjaként
    (pl.  Weber   v.  Switzerland,   1990),   de   a   szükséges
    korlátozások a titokvédelem körében csak az európai országok
    elismert   titokköreihez    -   így   a   honvédelemhez,   a
    nemzetbiztonsághoz,    a     külügyi    kapcsolatokhoz,    a
    közbiztonsághoz,  a   bűnmegelőzéshez,  bizalmas   pénzügyi-
    államháztartási   adatokhoz,    bírósági   eljárásokhoz    -
    kapcsolódnak.

    A Ttvr.  4. § (1) bekezdése megengedhetetlenül széles körben
    határozza  meg   az  ún.   szolgálati  titokká   minősítésre
    jogosultak   alanyai    körét,   ugyanakkor    tárgyi   kört
    egyáltalában nem állapít meg, ezzel a titkosítást az alanyok
    teljes  diszkréciójába   utalja.  Az   alapjogi   korlátozás
    alkotmányossága minimálisan  feltételezi a  korlátozó  norma
    tartalmi    megállapíthatóságát.    A    szolgálati    titok
    meghatározatlan minősége,  teljes  fogalmi  tisztázatlansága
    önmagában is  alkotmányellenes, mert  az  nem  felel  meg  a
    jogállamiság lényegét  adó jogbiztonság  [Alkotmány 2. § (1)
    bekezdése] követelményének,  egyúttal kifejezetten  sérti az
    Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdése  és  61.  §  (1)  bekezdése
    kontextusában az  állam  alapjogvédelmi  kötelezettségét.  A
    felhívott alkotmányi  rendelkezés szerint  az alapvető jogok
    tiszteletben  tartása   és  védelme   az   állam   elsőrendű
    kötelessége.   A    közérdekű   adatok   megismerésének   és
    terjesztésének alapjoga  közvetlenül és  lényegesen sérül  a
    minden  törvényi   garanciát  nélkülöző,   teljesen   szabad
    belátáson alapuló titkosítási felhatalmazással. A szolgálati
    titok körébe  tartozó adat  a közérdekű adatok megismerésére
    és  a   személyes  adatok   védelmére  vonatkozó   alapjogok
    relációjában   alkotmányosan    értelmezhetetlen   és   mert
    definiálatlan,    az     Alkotmány    intézményrendszereiben
    meghatározhatatlan.  Az  államnak  az  Alkotmány  8.  §  (1)
    bekezdésében  foglalt   alkotmányos  kötelezettsége   -   az
    alapjogi   jogvédelem   garantálása   -   ilyen   fogalmilag
    tisztázatlan, bizonytalan  jogi kategóriákkal megkerülhetővé
    válik.

    Az Alkotmánybíróság  idézett határozatában  (ABH 1992, 185.)
    kimondta,  hogy   a  közhatalmi   szervek  kezelésében  levő
    információ csak  akkor nem  tekinthető közérdekűnek,  ha  az
    személyes adat.  A közérdekű információk kiadását pedig csak
    az alapjogi  korlátozással  szemben  támasztott  alkotmányos
    követelmények fennállása  esetén lehet  megtagadni. Valamely
    szervezet tevékenységére,  működésére vonatkozó adat - ha az
    nem személyes  adat -  tehát csak  akkor titkosítható, ha az
    adat titkosítása  elkerülhetetlenül szükséges, mert valamely
    más alapjog  vagy alkotmányos  érték érvényesítése érdekében
    az mellőzhetetlen. Ha pedig az adat személyes adat, az állam
    alapjogvédelmi kötelezettsége arra vonatkozik, hogy törvényi
    úton szabja  meg a versengő alapjogok alkotmányos védelmének
    és korlátainak  a kereteit. Ennek során a meghatározó ismérv
    az  arányosság  szempontja,  vagyis  az,  hogy  az  alapjogi
    korlátozásnak a  korlátozással elérni kívánt céllal arányban
    kell  állnia.   A  vizsgált   szabályozás  ehelyett  nem  az
    alkotmányos  okból   védelmet  igénylő   adatok   megóvására
    vonatkozik, hanem  a diszkrecionális  jogkörben  titkosított
    adatok megismerhetőségét  zárja  ki  kategorikusan,  azaz  a
    közérdekű  adatok  nyilvánosságához  való  jogot  korlátozza
    alkotmányos indokok nélkül, így az alkotmányellenes.

    A Ttvr.  7. §  (1) bekezdése értelmében a titokkörbe tartozó
    adatot minősíteni  kell, a  (2) bekezdés  alapján pedig  fel
    kell  tüntetni  a  minősítés  érvényeségi  idejét.  A  Tvhr.
    mellékletének 3. pontja szerint ez történhet "visszavonásig"
    meghatározással is,  azaz akár  az  idők  végezetéig.  Ez  a
    szabályozás lehetővé  teszi, hogy  az információ megismerése
    elől  elvont   adat  korlátlan   ideig  megőrizze   "titkos"
    minőségét, ugyanakkor  e  kérdésben  -  ugyancsak  korlátozó
    ismérvek nélkül  -  egyedül  a  titkossá  minősítő  jogosult
    diszkrecionális  jogkörében   dönteni.  Ez   a  szabályozási
    konstrukció az  Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
    alapjog  lényeges   tartalmát  érinti,   mert  a   közérdekű
    információt végérvényesen  elvonja a  megismerhetőség  elől,
    márpedig alkotmányos alapjog lényeges tartalmát az Alkotmány
    8. § (2) bekezdése alapján törvény sem korlátozhatja.

    A  Ttvr.   korábbi  rendelkezései  a  vizsgált  norma  eddig
    elemzett és  alkotmányellenesnek ítélt megoldásaira épülnek,
    így  a   Ttvr.   alkotmányellenessége   egyes   szabályainak
    megsemmisítésével   nem    szüntethető   meg,    ezért    az
    Alkotmánybíróság a teljes jogszabályt megsemmisítette.

    Mivel  a  Tvhr.  és  mellékletének  önálló  alkalmazása  nem
    lehetséges,  ugyanakkor   a  Ttvr.  számos  alkotmányellenes
    rendelkezését    átveszi     és    azokhoz    fűz    -    az
    információszabadság   rendeleti   korlátozását   jelentő   -
    részletszabályozást,  az   Alkotmánybíróság  a  végrehajtási
    rendelet  alkotmányellenességét  is  megállapította  és  azt
    egészében megsemmisítette.

                                 V.

    Összegezve,  az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a
    tudományos élet  szabadsága, a  személyes adatok  védelméhez
    való  jog,   továbbá  az  információszabadság  joga  egymást
    feltételezve és  egymást kölcsönösen  korlátozva érvényesülő
    alapjogok. A  tudományos élet  szabadsága az  államra azt  a
    kötelezettséget  rója,   hogy  az   alkotmányosan   indokolt
    kényszerítő  korlátok   -  különösen   a  személyes   adatok
    oltalmazása és  az állam  vitális érdekébe tartozó, alapvető
    biztonságához  fűződő,   törvényben  meghatározott   és  egy
    demokratikus társadalomban szükséges korlátozásnak minősülő,
    az  európai  normák  szerinti  titokkörökbe  tartozó  titkos
    adatok  védelme   -  kivételével  a  tudományos  kutatás,  a
    tudományos megismerés  és  tanítás  szabadságát  garantálja,
    kutató  és   kutató  között   ne  diszkrimináljon,   továbbá
    tudományos megállapítások  és  igazságok  kérdésében  legyen
    semleges.

    A pártdokumentumok  tudományos  megismerését  -  alkotmányos
    korlátok  között  -  az  állam  köteles  lehetővé  tenni  és
    biztosítani. A levéltári és közgyűjteményi kutatások során a
    tudományos  kutatói   minőség  megkövetelése   és  a  kötött
    mérlegelésen    alapuló     engedélyezési    eljárás     nem
    alkotmányellenes.  A   kutató  és   a   kutatás   tudományos
    minősítése  kérdésében   azonban  csak  a  tudomány  művelői
    jogosultak állástfoglalni.

    Az  információszabadság  és  a  tudományos  élet  szabadsága
    jogszabálynak nem  minősülő, miniszteri  utasításban  még  a
    részletrendelkezések tekintetében  sem szabályozható,  akkor
    sem, ha  a szabályozás az alapjogokkal közvetlen és intenzív
    kapcsolatban nincs. Az alapjogokkal való közvetett és távoli
    összefüggés  szabályozása  is  legalább  rendeleti  szintet,
    jogszabályi rendezést követel.

    Adatok és  adatcsoportok államtitokkörré  minősítése  minden
    esetben közvetlenül  és lényegesen érinti a közérdekű adatok
    megismeréséhez  fűződő   alapjogot,  azért   az  alkotmányos
    titokvédelem szabályozása kizárólag csak törvényhozási tárgy
    lehet.  Mivel  az  ilyen  törvény  mindenképpen  az  alapjog
    közvetlen  és   jelentős  korlátozásával   jár,  alkotmányos
    követelmény a  korlátozás kényszerítő  oka  és  az,  hogy  a
    korlátozás a vele elérni kívánt céllal arányban álljon.

    A   szolgálati    titok   alkotmányosan    értelmezhetetlen,
    definiálatlan,   meghatározatlan    minőségű    szabályozása
    alkotmányellenes.   A   törvényhozás   feladata,   hogy   az
    alkotmányos titokvédelem  törvényi szabályainak  megalkotása
    során a  korlátozó normatartalmat  megállapítsa, a különféle
    titok-kategóriákat  fogalmilag   tisztázza,  az   állam-  és
    szolgálati titok,  a hivatali-, üzemi-, üzleti és magántitok
    kategóriái  között   alkotmányosan  is  értelmezhető  rendet
    teremtsen. Ennek  során a  törvényhozónak  figyelemmel  kell
    lennie a  szabályozásban  szükségképpen  felmerülő  alapjogi
    kolliziókra; a versengő alapjogok: az információszabadság, a
    tudományos élet  szabadsága, a  személyes adatok  védelmének
    joga; ugyanakkor az alapjogok korlátozásánál fontos szerepet
    játszanak az  Egyezmény 10.  Cikk 2. pontjában elismert, egy
    demokratikus társadalomban  szükségesnek minősülő  korlátozó
    intézkedések is.

    A    hatályos    szabályozás    ezeknek    az    alkotmányos
    követelményeknek nem  felel meg, ezért az Alkotmánybíróság a
    támadott és  vizsgált rendelkezéseket  - a  rendelkező  rész
    által érintett  körben -  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
    évi XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv. ) 40. §-a alapján
    megsemmisítette. Mivel  a megsemmisítés  az  újraszabályozás
    feladatát hárítja  a törvényhozóra,  az  Alkotmánybíróság  a
    megsemmisítés időpontját az Abtv. 43. § (4) bekezdés alapján
    a  jövőre   vonatkozóan  állapította   meg,  megfelelő  időt
    biztosítva arra,  hogy a  törvényhozó jogalkotási  feladatát
    teljesítse.

    A határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés az Abtv. 41.
    §-án alapszik.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

        Dr. Szabó András                Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                       alkotmánybíró

               Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provisions of legal regulations on the protection of archives dating from 1969, namely governmental decrees concerning research in public archives, as well as decrees regulating classified materials
     Number of the Decision:
     .
     34/1994. (VI. 24.)
     Date of the decision:
     .
     06/22/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-2-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .