Hungarian
Ügyszám:
.
16/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 73/2009. (VII. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/735
.
A döntés kelte: Budapest, 07/07/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában — dr. Balogh  Elemér
  alkotmánybíró különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az  adózás  rendjéről
  szóló  2003.  évi  XCII. törvény 134.  §  (1)  bekezdése  „–  a
  magánszemély   járuléktartozása  kivételével   –”   szövegrésze
  alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

   Az  adózás  rendjéről  szóló 2003. évi XCII.  törvény  134.  §
  (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
   „134.  §  (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján  az
  őt    terhelő    adótartozást,   valamint   a   bírság-    vagy
  pótléktartozást   mérsékelheti  vagy   elengedheti,   ha   azok
  megfizetése  az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
  megélhetését súlyosan veszélyezteti.”

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az    Alkotmánybírósághoz   előterjesztett   indítványában   az
   indítványozó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.  törvény
   (a  továbbiakban:  Art.) 134. § (1) bekezdése  „a  magánszemély
   járuléktartozása            kivételével”            szövegrésze
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte
   az Alkotmánybíróságtól.

   Érvelése szerint a támadott törvényi rendelkezés ellentétes  az
   Alkotmány   70/E.   §   (1)  bekezdésében   foglalt   szociális
   biztonsághoz  való  alkotmányos  joggal,  valamint   sérti   az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdésében szereplő emberi  méltósághoz
   való  jogot,  mivel  a  magánszemély  járulék  tartozásának  az
   elengedését vagy mérséklését akkor sem teszi lehetővé, ha annak
   megfizetése  az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
   megélhetését  súlyosan  veszélyezteti.  Az  indítványozó  utalt
   arra, hogy a megélhetés veszélyeztetettsége szempontjából nincs
   különbség  a magánszemélyt terhelő járulék, illetve adótartozás
   között, bármelyik ellehetetlenítheti az adózó és a vele  együtt
   élő közeli hozzátartozó megélhetését.

   Az     indítványozó    arra    is    hivatkozott,    hogy     a
   társadalombiztosítási  rendszer  működését  nemcsak  a  járulék
   befizetések,  de más adó jellegű közterhek (pl. az egészségügyi
   hozzájárulás)  is  biztosítják, amelyek  elengedésére  az  Art.
   134. § (1) bekezdése értelmében lehetőség van, amennyiben az az
   adózó  vagy a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
   súlyosan veszélyezteti.

   Az  indítványozó — utalva a társadalombiztosítás ellátásaira és
   a   magánnyugdíjra  jogosultakról,  valamint  e  szolgáltatások
   fedezetéről  szóló  1997.  évi LXXX. törvény  (a  továbbiakban:
   Tbj.)  39.  §-ára — kifejtette, hogy a „tb járulék közteherként
   kerül  megállapításra, bevallásra, befizetésre  és  beszedésre”
   így  irányadó  rá az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt  alkotmányi
   rendelkezés,  a közteher meg kell, hogy feleljen a kötelezettek
   jövedelmi és vagyoni viszonyainak.

   Az indítványozó álláspontja szerint a magánszemélyt terhelő, az
   Art.  134. § (1) bekezdésében felhívott, a kötelezettek vagyoni
   és   jövedelmi   helyzetét  teljesen  figyelmen   kívül   hagyó
   járulékfizetési kötelezettség alapján keletkező járuléktartozás
   mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó tilalom  sérti  az
   Alkotmány   70/I.   §-ában   foglalt  arányos   közteherviselés
   alkotmányi rendelkezését.

   Az  indítványozó  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdésének  a
   sérelmét  is  állította,  mivel  véleménye  szerint   az   Art.
   kifogásolt   rendelkezése   nem   kezeli   egyenlő    méltóságú
   személyként  azokat,  akiknek  járuléktartozásuk  van  azokkal,
   akiknek  más köztartozásuk áll fenn. Véleménye szerint az  Art.
   támadott  rendelkezése  a  szerint  tesz  megkülönböztetést   a
   kötelezettek között, hogy milyen típusú köztartozásuk áll fenn,
   ami   sérti   a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát   előíró
   alkotmányi rendelkezést.

   Nézete szerint az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdése biztosítja  a
   minimális megélhetéshez való jogot, amely kapcsolatban  áll  az
   Alkotmány   54.   §   (1)  bekezdésében  meghatározott   emberi
   méltósághoz  való joggal, mivel „az emberhez méltó élet  anyagi
   alapfeltételeit  biztosítja”. Az Art. 134. §  (1)  bekezdésében
   foglalt különbségtétel az indítványozó szerint sérti az  emberi
   méltósághoz való alkotmányos jogot is.

   Az  indítványozó az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének a  sérelmét
   is  állította,  mivel  álláspontja  szerint  az  Art.  támadott
   rendelkezése a szociális biztonsághoz és az emberi  méltósághoz
   való alkotmányos alapjogok lényeges tartalmát korlátozza.

                                 II.

    1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

    „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   allampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti   bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”

    „70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a   szociális   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

    „70/I.  §  Minden  természetes személy, jogi személy  és  jogi
   személyiséggel  nem rendelkező szervezet köteles  jövedelmi  és
   vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez hozzájárulni.”

    2. Az Art. indítvánnyal érintett és vizsgálatba bevont
   rendelkezései:

    „134.  §  (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján  az
   őt    terhelő   adótartozást   —   a   magánszemélyt    terhelő
   járuléktartozás  kivételével  —,  valamint   a   bírság-   vagy
   pótléktartozást   mérsékelheti  vagy   elengedheti,   ha   azok
   megfizetése  az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók
   megélhetését súlyosan veszélyezteti.
    (2)  Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltakon túl — a (4)-
   (5)  bekezdésben foglaltak kivételével — más személy adóját nem
   engedheti el, és nem mérsékelheti.
    (3)  Az  adóhatóság  a  pótlék- és  bírságtartozást  kivételes
   méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor,  ha
   annak   megfizetése   a  vállalkozási  tevékenységet   folytató
   magánszemély,  jogi  személy vagy egyéb szervezet  gazdálkodási
   tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést  az
   adótartozás   egy  részének  (vagy  egészének)   megfizetéséhez
   kötheti.
    (4)
    (5)  Az  adópolitikáért felelős miniszter elrendeli az illeték
   megállapításának mellőzését, ha ezt az állampolgárok  szélesebb
   körét érintő rendkívüli esemény, elemi csapás indokolja.”

                                III.

    Az indítvány megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt  vizsgálta,  sérti-e  az
   Art.  támadott  szabálya az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított emberi méltósághoz való jogot.
    Az  Alkotmánybíróság a 314/B/2002. AB határozatában (ABH 2007,
   1403.;  a  továbbiakban: Abh.) utólagos absztrakt normakontroll
   hatáskörben  eljárva  az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdésének  az
   élethez  való jogra vonatkozó szabálya, a 70/A. § (1) bekezdése
   valamint  70/E. § (1) bekezdése alapján már vizsgálta  az  Art.
   134.   §   (1)   bekezdése  „a  magánszemély   járuléktartozása
   kivételével” szövegrésze alkotmányellenességét, és elutasította
   az    alkotmányellenesség   megállapítására   és   a   támadott
   rendelkezés megsemmisítésére irányuló indítványt.
    Az  Abh.  egy olyan, 2002. április 17-én benyújtott indítványt
   bírált  el,  amely eredetileg a régi Art., az adózás  rendjéről
   szóló  1990.  évi XCI. törvény magánszemély járuléktartozásának
   elengedését  1998.  január  1-jétől  tiltó,  azonos   szabályát
   támadta. Az indítványozó azt kifogásolta, hogy a régi Art.  82.
   §  (1)  bekezdése  kizáró szabálya alapján a  Tbj.  39.  §  (2)
   bekezdésében     szabályozott     11     százalékos     mértékű
   egészségbiztosítási járulék elengedését sem  kérhetik  az  arra
   rászorulók.  Ez  az indítvány értelemszerűen nem hivatkozhatott
   az   indítvány   benyújtását  követően  a   jogi   környezetben
   bekövetkezett   változásokra  sem,  így   az   Alkotmánybíróság
   elutasító  döntése  ezekre  a  változásokra  nem  is   lehetett
   figyelemmel.
    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében a vizsgálat tárgyát
   képező    egyes    rendelkezések   alkotmányossága    általában
   értékelhetetlen  a  jogszabály  kontextusából   kiragadva.   Az
   elszigetelt  vizsgálat  eredménye  más  összefüggésbe  helyezve
   érvényét  vesztheti. [Így foglalt állást az Alkotmánybíróság  a
   16/1991. (IV. 20.) AB határozatban, ABH 1991, 58, 60.]
    Megállapítható,  hogy  az  indítványozó   az   Art.   134.   §
   (1)  bekezdésének kifogásolt szövegrészét az  Alkotmány  54.  §
   (1)  bekezdésére hivatkozással, de más alkotmányos  összefüggés
   alapján  támadta,  mint  ami  az Abh.-ban  elbírálásra  került,
   továbbá  az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének és 70/I.  §-ának  a
   sérelmét  is  állította. Mivel az indítvány  a  fent  megjelölt
   alkotmányi   rendelkezések  tekintetében  nem  minősül   „ítélt
   dolognak”,  az Alkotmánybíróság tartalmi vizsgálatot folytatott
   le.

    2.  A  Tbj.  39. § (2) bekezdése – 1998. január  1-jétől  –  a
   biztosítottnak,  vagy  biztosított eltartott  hozzátartozójának
   nem minősülő, egészségügyi szolgáltatásra más szabályok alapján
   sem  jogosult személyek járulékfizetési kötelezettségéről szól.
   A törvény ezzel fenntartotta az 1997. január 1-jével bevezetett
   –   az   egészségügyi  hozzájárulás  bevezetéséhez   kötődő   –
   egészségbiztosítási járulék fizetésének szabályát [lásd:  1975.
   évi  II. törvény a társadalombiztosításról (a továbbiakban: T.)
   119. § (2) bekezdés].
    Mind  a  jogintézmény  bevezetésekor,  mind  a  Tbj.  hatályba
   lépésekor   a   biztosított  személy  eltartott  hozzátartozója
   egészségügyi    szolgáltatásra   volt    jogosult;    eltartott
   hozzátartozónak   kellett  tekinteni  a   biztosított   kiskorú
   gyermekét,   valamint   azt   a   háztartásában   élő    közeli
   hozzátartozóját  [Ptk. 685. § b) pont], akinek  havi  jövedelme
   nem  volt,  vagy  az  egy  bizonyos összeghatár  (eredetileg  a
   naptári  év  első napján érvényes minimális bér összege)  alatt
   maradt. Ezen a helyzeten a Tbj. érintett szabályainak többszöri
   módosítása   sem   változtatott:   2007.   március   30-ig    a
   biztosítottnak    minősülő    személyek    eltartott     közeli
   hozzátartozója  egészségügyi  szolgáltatásra  volt  jogosult  –
   vagyis  járulékfizetési  kötelezettség  nem  terhelte,   ha   a
   jövedelme havonta nem haladta meg a minimálbér 30 százalékát.
    2007.  április  1-jétől ez a helyzet alapvetően  megváltozott:
   az   egészségügyi  szolgáltatásra  jogosultak  köre  jelentősen
   szűkült  [lásd:  a Magyar Köztársaság 2007. évi  költségvetését
   megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi  CXXI.
   törvény 14. §-át]. Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy az
   eltartott   közeli  hozzátartozók  is  kötelesek   egészségügyi
   szolgáltatási járulékot fizetni a természetbeni ellátásra  való
   jogosultságuk  megszerzése érdekében – akkor is,  ha  semmilyen
   jövedelmük  nincs,  feltéve, hogy a Tbj. más szabályai  alapján
   nem   jogosultak   egészségügyi  szolgáltatásra.   A   fizetési
   kötelezettség  eredetileg  a minimálbér  9  százaléka  volt;  a
   törvény  alapján a járulékfizetést a kötelezett helyett bármely
   más  személy  vagy  szerv  is teljesítheti,  pl.  az  eltartott
   nagykorú közeli hozzátartozó helyett az eltartó. 2008. január 1-
   jétől  a  járulék  mértéke havi 4350 forint, napi  összege  145
   forint, 2009. január 1-jétől 4500 illetve 150 forint.
    Az  Art.  134.  §  (1)  bekezdését ebben a  megváltozott  jogi
   környezetben kell vizsgálni.

    3.  A  Tbj.  más szabályai közül az Art. 134. § (1)  bekezdése
   jogi  környezetéhez  tartozik az is,  hogy  a  Tbj.  értelmében
   egészségügyi  szolgáltatásra jogosult az a személy  is,  aki  a
   szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló  1993.
   évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Szt.)  54.  §-a  alapján
   szociálisan  rászorult [Tbj. 16. § (1)  bekezdés  o)  pont].  E
   szabály   értelmében  a  jegyző  az  egészségügyi  szolgáltatás
   igénybevétele   céljából  annak  a  személynek  állapítja   meg
   szociális  rászorultságát, akinek családjában az egy főre  jutó
   havi   jövedelem  az  öregségi  nyugdíj  mindenkori   legkisebb
   összegének  120%-át  nem  haladja meg, és  családjának  vagyona
   nincs,  vagy  aki egyedül élő és jövedelme az öregségi  nyugdíj
   mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg.
    Ehhez  hasonló  szabályt 1997. január 1-jétől kell  alkalmazni
   az  Szt.  alapján.  Az  Szt-nek az  egészségügyi  természetbeni
   ellátások     finanszírozásának     változásával     összefüggő
   törvénymódosításokról szóló 1996. évi LXXXIX. törvény 1. §-ával
   megállapított  54.  §  (1)  bekezdése  értelmében  egészségügyi
   szolgáltatás   igénybevételére   jogosító   igazolványra   volt
   jogosult az a személy, aki nem volt biztosított, nem minősült a
   biztosított  eltartott  hozzátartozójának,  továbbá  a  T.  más
   szabályai alapján sem volt jogosult egészségügyi ellátásra,  és
   „a  T. 119. § (2) bekezdésében előírt járulékot megfizetni  nem
   képes”.  Az Szt. eredetileg lehetővé, de nem kötelezővé  tette,
   hogy „a rászorultság elbírálásánál az önkormányzat rendelete  a
   vagyoni helyzet figyelembevételét is” előírja [Szt. 54.  §  (2)
   bekezdés].
    Az  Szt.  54.  §-a többször módosult, de abban azonos  maradt,
   hogy  az érintett személy szociális rászorultsága a családjában
   egy   főre   jutó  havi  jövedelem  mértékétől  és  a  családja
   vagyonától függ.
    Az  Szt.  54.  §-a jelenleg hatályos szabályai a  rászorultság
   elbírálásánál nem adnak lehetőséget arra, hogy a jegyző  egyéni
   szempontokat,  jövedelmi  és vagyoni  viszonyokat  mérlegeljen,
   vagy  méltányosságot gyakoroljon: az Szt. szabályai  értelmében
   csak  az  egy főre jutó havi jövedelem összege számít,  továbbá
   az,  hogy az érintett személy „családjának vagyona nincs” [Szt.
   54.  § (1) bekezdés a), b) pontok]. Az Szt. 54. § (1) bekezdése
   alapján  a  bármilyen vagyonnal vagy a törvényben meghatározott
   jövedelemnél magasabb összegű jövedelemmel rendelkező családban
   ilők   szociális   rászorultság  igazolásáról   nem   kaphatnak
   egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt. [A
   jövedelem és a vagyon, valamint a család fogalmát az Szt. 4.  §
   (1) bekezdés a,) b) és c) pontja határozza meg.]

    4.  Az  Alkotmánybíróság többször vizsgálta a Tbj. 39.  §  (2)
   bekezdése   alkotmányellenességét,  az   indítványokat   minden
   esetben  elutasította [először: 1371/B/1997. AB határozat,  ABH
   1998, 831.]. A jelen ügyben nem is az a kérdés, hogy a Tbj. 39.
   § (2) bekezdése ellentétes-e az Alkotmány valamely szabályával.
   A  jelen ügyben, a 2008. január 8-án benyújtott indítványban az
   indítványozó   azt  veti  fel,  hogy  a  most   hatályos   jogi
   környezetben,   az   Art.   kivételt   nem   engedő    szabálya
   következtében az eltartott közeli hozzátartozók járulékfizetési
   kötelezettsége, az ennek alapján esetleg keletkező, őt  terhelő
   adótartozás  megfizetése nemcsak az adózó, hanem a vele  együtt
   élő   közeli  hozzátartozók  megélhetését  is  olyan   súlyosan
   veszélyeztetheti,  amely az emberi méltóságot  sérti.  A  jelen
   ügyben  az Alkotmánybíróságnak nem kell állást foglalnia arról,
   hogy  az  érinthetetlen  emberi  méltóságból  következik-e   az
   emberhez   méltó  létezés  minimális  feltételeihez   szükséges
   jövedelem   adómentesen   hagyása:  a   konkrét   esetben   nem
   jövedelemadó  szabályról  van szó,  hanem  egy  olyan  hatósági
   eljárásra   vonatkozó   rendelkezésről,  amely   adómérséklésre
   irányul, az adóhatóság döntése alapján.
    Az  Art. 134. §-a szerinti fizetési könnyítések kérelmezésénél
   a  fizetési  nehézségekre való hivatkozás esetén az  adóhatóság
   méltányossági   jogkörben,   az   adózó   jövedelemi,   vagyoni
   viszonyainak  mérlegelése után hozza  meg  az  érdemi  döntést;
   akkor  mentesítheti az adózót a tartozás megfizetése  alól,  ha
   kérelme  indokoltságát bizonyítottnak látja,  vagyis  az  adózó
   bizonyítja,   hogy  körülményei  a  méltányosság  feltételeinek
   megfelelnek.   A   fizetési  kötelezettség  mérséklésére   vagy
   elengedésére  csak  ténylegesen fennálló tartozás  tekintetében
   kerülhet sor.
    A  jelen ügyben ezért elég abból kiindulni, hogy az Art. abban
   az  esetben  is  tiltja  a járuléktartozás  elengedését,  ha  a
   tartozás  „megfizetése  az adózó és a vele  együtt  élő  közeli
   hozzátartozók     megélhetését     súlyosan     veszélyezteti”,
   bizonyíthatóan.  Más megfogalmazásban ez azt jelenti,  hogy  az
   Art. kivételt nem engedő, vizsgált szabálya – a Tbj. 39. §  (2)
   bekezdése,    a    Tbj.   egészségügyi   szolgáltatásra    való
   jogosultságot meghatározó egyes szabályai és az  Szt.  54.  §-a
   együttes  hatásaként  –  a járulékfizetési  kötelezettséggel  a
   fentiek szerint érintett személyek (és velük együtt élő  közeli
   hozzátartozóik)   megélhetésének  súlyos  veszélyeztetését   is
   kifejezetten  megengedi. Az ismertetett szabályozási  környezet
   lényeges  elemei,  hogy  az egészségügyi szolgáltatási  járulék
   fizetése   kötelező,  nem  választástól  függ;   az   eltartott
   hozzátartozó járulékfizetési kötelezettség alóli mentesülésénél
   nem  a  kötelezett jövedelmi viszonyait kell figyelembe  venni,
   hanem  a  családja vagyoni, jövedelmi viszonyait  is;  az  Szt.
   ebben   a   körben,   az   egészségügyi   szolgáltatásra   való
   rászorultságnál,  nem  ad mérlegelési  lehetőséget,  kizáró  ok
   példának  okáért,  ha  az érintett személy családjának  vagyona
   van.
    Az  Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben az Alkotmány 54. §  (1)
   bekezdése  és  az Art. 134. § (1) bekezdése összhangjáról  kell
   döntenie.  Az emberi méltósághoz való jogot az Alkotmánybíróság
   számos  határozatban értelmezte, többször más alapvető jogokkal
   kapcsolatban.     Egy-egy    indítvány     elbírálásánál     az
   Alkotmánybíróság  értelemszerűen  felhasználja  mindazokat   az
   érveket  és  megállapításokat, amelyek a tartalmi összefüggésbe
   hozható korábbi döntésénél irányadók voltak.
    Az  Alkotmánybíróság  32/1998.  (VI.  25.)  AB  határozata   a
   rendelkező részben állapította meg: „az Alkotmány 70/E.  §-ában
   meghatározott  szociális  biztonsághoz  való  jog  a  szociális
   ellátások összessége által nyújtandó olyan megélhetési  minimum
   állami  biztosítását  tartalmazza,  amely  elengedhetetlen   az
   emberi  méltósághoz  való  jog  megvalósulásához.”  (ABH  1998,
   252.).  Habár  a  jelen  esetben nem arról  van  szó,  hogy  az
   államnak  milyen tevőleges feladatai, kötelezettségei vannak  a
   szociális   biztonsághoz  való  jogot,  a  szociális  ellátások
   összességét  illetően,  az  megállapítható,  hogy   az   emberi
   méltóság védelme megköveteli azt is, hogy az állam tartózkodjon
   olyan  intézkedések törvénybe foglalásától, amelyek alkalmazása
   —   a   jogszabályi  környezetből  felismerhetően  —   súlyosan
   veszélyezteti  a  magánszemély és  a  vele  együtt  élő  közeli
   hozzátartozók  megélhetését. Az Art. 134. §  (1)  bekezdése,  a
   vizsgált szabályozási környezetben, ilyen – az Alkotmány 54.  §
   (1) bekezdésével ellentétes – szabállyá vált.
    Az    Art.   134.   §   (1)   bekezdése   alkotmányellenessége
   többféleképpen  is megszüntethető. Más eredményre  vezethet  az
   alkotmánybírósági  vizsgálódás,  ha  akár  a  Tbj.  39.  §  (2)
   bekezdése, akár az Szt. 54. §-a más – megengedőbb – szabályokat
   tartalmaz. A jelen esetben az Alkotmánybíróságnak az  indítvány
   alapján az Art. 134. § (1) bekezdéséről kellett döntenie.
    Az  Art.  134.  §  (1)  bekezdésének az a  szövegrésze,  amely
   kivételt   nem  tűrő  módon  tiltja  a  magánszemélyt   terhelő
   mindenfajta  járuléktartozás – ezek között a  Tbj.  39.  §  (2)
   bekezdése  szerinti, eltartott hozzátartozók  által  vagy  után
   fizetendő   egészségügyi   szolgáltatási   járuléktartozás    –
   mérséklését vagy elengedését, ellentétes az Alkotmány 54. § (1)
   bekezdésével.  A  jogalkotó szabadságában áll annak  eldöntése,
   hogy alkot-e új, a járuléktartozások mérséklésére, elengedésére
   vonatkozó   olyan,   az  Alkotmány  54.  §   (1)   bekezdésével
   összhangban álló szabályozást, amely a járulékbevételeket – más
   jogi környezetben – jobban védi, mint a többi adótartozást.

    5.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint, ha az
   indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
   Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
   azt  megsemmisíti,  akkor  a további  alkotmányi  rendelkezések
   sérelmét  —  a  már  megsemmisített jogszabályi  rendelkezéssel
   összefüggésben   —  érdemben  nem  vizsgálja  [többek   között:
   64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 307.; 44/1995.
   (VI.  30.) AB határozat, 34/2002. (VII. 11.) AB határozat,  ABH
   2002,  579,  582.; 99/2008. (VII. 3.) AB határozat,  ABK  2008.
   június,   929,   933.].   E   gyakorlatának   megfelelően    az
   Alkotmánybíróság  nem vizsgálta az Art. 134.  §  (1)  bekezdése
   támadott  rendelkezéseinek az Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése,
   70/A.  §-a,  70/E.  §-a  és  70/I.  §-a  szabályaira  alapított
   alkotmányellenességét.

    A  határozat  Magyar Közlönyben történő közzététele  az  Abtv.
   41. §-án alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró

               Dr. Balogh Elemér    Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Holló András         Dr. Kiss László
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter  Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós    Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró              alkotmánybíró
    Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező  részében
    foglalt  döntéssel,  az  Art. 134.  §  (1)  bekezdésének  „—  a
    magánszemélyt    terhelő   járuléktartozás    kivételével    —”
    szövegrésze   megsemmisítésével,   és   azt   ezt   alátámasztó
    indokolással.

     A  határozat  rendelkező része megállapította az Art.  134.  §
    (1) bekezdése „— a magánszemély járuléktartozása kivételével —”
    szövegrésze   alkotmányellenességét,  és  ex   nunc   hatállyal
    megsemmisítette  azt. A megsemmisítésre a határozat  indokolása
    szerint  azért került sor, mert a támadott törvényi rendelkezés
    sérti  az  Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében  foglalt  emberi
    méltósághoz való alkotmányos alapjogot.

     Az  indokolás abból indul ki, hogy a Tbj. 39. § (2) bekezdése,
    a   Tbj.   egészségügyi   szolgáltatásra   való   jogosultságot
    meghatározó  egyes  szabályai  és  az  Szt.  54.  §-a  együttes
    hatásaként   az  Art.  indítvánnyal  támadott  rendelkezése   —
    kivételt nem tűrő módon — abban az esetben is kötelezővé  teszi
    a  magánszemélyt terhelő járuléktartozás megfizetését, ha az az
    adózó  és  a  vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
    súlyosan veszélyezteti.

     Az   indokolás   részletesen   bemutatja   a   Tbj.   39.    §
    (2)  bekezdésének  a szabályozását, ismerteti  az  egészségügyi
    szolgáltatásra   jogosultak   körében   és   az    egészségügyi
    szolgáltatási  járulék  alapjában,  valamint  annak  mértékében
    bekövetkezett jogszabályi változásokat, továbbá az Szt. 54.  §-
    át és ennek tartalmi módosulásait.

     A    határozat   indokolása   az   Art.   támadott    törvényi
    rendelkezésének  fent  hivatkozott „szabályozási  környezetére”
    (az  ezt  tartalommal  kitöltő alkotmányos  vizsgálatba  bevont
    törvényi rendelkezésekre) vonatkozóan azt kifogásolja, hogy:

    —  az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetése kötelező, nem
    választástól függ;

    —    az   eltartott   nagykorú   hozzátartozó   járulékfizetési
    kötelezettség  alóli  mentesülésénél  nem  csak  a   kötelezett
    jövedelmi  viszonyait kell figyelembe venni, hanem  a  családja
    vagyoni és jövedelmi viszonyait is;

    —  az  Szt. az egészségügyi szolgáltatásra való rászorultságnál
    nem  ad  mérlegelési  lehetőséget, kizáró  ok  pl.  az,  ha  az
    érintett személy családjának vagyona van.

     A  határozat  indokolása tehát lényegében azért állapítja  meg
    az  Art.  támadott  rendelkezésének az emberi méltósághoz  való
    alapjogot  sértő  alkotmányellenességét,  mert  az  a  vizsgált
    szabályozási környezetben alkotmányellenessé vált.

     Az  indokolás  rámutat  arra, hogy amennyiben  a  Tbj.  39.  §
    (2)  bekezdésének,  illetve az Szt. 54. §-ának  a  szabályozása
    „megengedőbb” lenne, akkor az Art. támadott rendelkezésének  az
    alkotmányossági vizsgálata is más eredményre vezetett volna.

     2.  Véleményem  szerint az Art. 134. § (1) bekezdése  támadott
    rendelkezésének  utólagos  absztrakt normakontroll  hatáskörben
    történő  elbírálása során az Alkotmánybíróság nem terjeszthette
    volna  ki  az  alkotmányossági vizsgálatot a Tbj.  és  az  Szt.
    indokolásban   bemutatott   szabályozására,   és   a   támadott
    rendelkezés „szabályozási környezetével” összefüggő alkotmányos
    kifogásokat   nem  vehette  volna  figyelembe  a  megsemmisítés
    indokaként.

     Egyetértek  a határozat indokolásában felhívott 16/1991.  (IV.
    20.)    AB   határozat   azon   megállapításával,   hogy    egy
    törvénytervezet      szövegéből      kiragadott       kifejezés
    alkotmányosságát  önmagában  nem, hanem  csak  a  törvényszöveg
    teljes  kontextusában lehet megítélni. A jelen esetben  azonban
    álláspontom  szerint  nem  erről  van  szó.  Az  Art.  134.   §
    (1)  bekezdésének  támadott  szövegrésze  helyett  a  határozat
    kiterjesztette   az   alkotmányossági   vizsgálatot   annak   a
    „szabályozási   környezetére”,   azaz   olyan   más    törvényi
    rendelkezésekre (Tbj. 39. § (2) bekezdés, Szt. 54. §),  amelyet
    az indítványozó nem támadott.

     Egyetértek  a  határozat indokolásának azon  megállapításával,
    hogy  a  vizsgált  ügyben az Alkotmánybíróságnak  nem  ennek  a
    „szabályozási környezetnek”, hanem az Art. 134. § (1) bekezdése
    kifogásolt   szövegrészének  (mint  az  adóhatóság  eljárásában
    érvényesülő szabálynak) az alkotmányosságáról kellett döntenie.

     Ebből  azonban  véleményem szerint épp az következik,  hogy  a
    „szabályozási   környezettel”   összefüggésben   megfogalmazott
    alkotmányossági kifogások nem eredményezhetik az Art.  támadott
    rendelkezésének  az  indokolásban  kifejtett  indokok  melletti
    alkotmányellenességét.

     Fontosnak   érzem,  hogy  az  Art.  134.  §  (1)  bekezdésének
    kifogásolt     szövegrésze     a     magánszemélyt      terhelő
    járuléktartozásról  rendelkezik, így a  már  többször  említett
    Dszabályozási   környezet”  nem  csak  a  Tbj.   és   az   Szt.
    indokolásban  bemutatott törvényi rendelkezéseit, hanem  minden
    egyéb   olyan,   a   magánszemély  által  fizetendő   járulékot
    szabályozó  rendelkezést is érint, amelyet a támadott  törvényi
    szabályozással összefüggésben a határozat nem vizsgált.

     Ebből   következően  az  Art.  kifogásolt  szabályozásának   a
    megsemmisítése   olyan,  a  magánszemélyt   terhelő   járulékok
    kérelemre   történő   mérséklését  (ennek   az   adózó   általi
    kezdeményezését) is lehetővé teszi, amelyeket az indítvány  nem
    érintett,  és  amelyekre nézve nem állnak fenn az  indokolásban
    kifejtett alkotmányossági érvek.

     3.   A   határozat   indokolása  a  vizsgált   járulékfizetési
    kötelezettség alóli mentesülés törvényi feltételrendszerét  nem
    különíti el a már felhalmozott (a kötelezettek által megfizetni
    elmulasztott)     járuléktartozás     méltányosságból      való
    elengedésének    az    adóeljárásban   (hatósági    eljárásban)
    érvényesülő szabályától.

     Álláspontom szerint a Tbj. 39. § (2) bekezdésével, továbbá  az
    Szt.  54.  §-ával  —  mint az Art. támadott szabályozásának  az
    alkotmányos  vizsgálatba bevont „szabályozási környezetével”  —
    összefüggésben problematizált alkotmányossági kérdések  nem  az
    Art.   kifogásolt   szabályozására,   hanem   az   egészségügyi
    szolgáltatási   járulék   hatályos  anyagi   jogi   szabályaira
    (kötelezetti   kör,   a  járulékfizetési  kötelezettség   alóli
    mentesülés  esetkörei,  az  egészségügyi  szolgáltatásra   való
    rászorultság   megállapításának  törvényi   feltételei,   etc.)
    vonatkoznak.

     Álláspontom  szerint  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   emberi   méltóság  védelmét,  a  vizsgált   járulékot
    szabályozó anyagi jogi szabályoknak kell garantálni, és  nem  a
    törvényes    járulékfizetési   kötelezettség    elmulasztásából
    keletkező  járuléktartozás méltányosságból  való  mérséklésére,
    illetve  elengedésére  vonatkozó az  adóeljárásban  érvényesülő
    szabályozáson kell „számon kérni”.

     Az   Alkotmánybíróság  a  határozat  indokolásában   felhívott
    314/B/2002.  AB  határozatában már vizsgálta az  Art.  támadott
    rendelkezését  az  Alkotmány  54. §  (1)  bekezdésében  foglalt
    emberi  élethez  való jog alapján, és az alkotmányos  kapcsolat
    hiányára   alapítottan  elutasította  az  említett  rendelkezés
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt.

     A  határozat indokolásában az Alkotmánybíróság megállapította,
    hogy az indítványozó által támadott rendelkezés nem a szociális
    biztonságról,  a megélhetéshez szükséges anyagi ellátásra  való
    jogosultságról szól, ebből következően nem áll alkotmányjogilag
    értékelhető  kapcsolatban az Alkotmány 70/E. § (1) bekezdésében
    foglalt szociális biztonsághoz való joggal.

     A  határozat indokolása arra is rámutatott, hogy mi az  indoka
    annak,  hogy  a kifogásolt rendelkezés a magánszemélyt  terhelő
    adótartozás és járuléktartozás között különbséget  tesz  és  ez
    utóbbi  mérséklését,  illetve elengedését nem  teszi  lehetővé.
    Ezek  a különbségek attól függetlenül fennállnak, hogy az  Art.
    134.  §  (1) bekezdésében foglalt feltétel (az adózó és a  vele
    együtt   élő  közeli  hozzátartozó  megélhetésének   a   súlyos
    veszélyeztetettsége) azonos.

     Véleményem   szerint   a   jelen   ügyben   a   res   iudicata
    megállapíthatóságának  hiányában is figyelemmel  kellett  volna
    lenni  a  314/B/2002. AB határozat indokolásában kifejtettekre,
    amelyek szerintem a jelen ügyben is irányadók.

     Álláspontom szerint a törvényalkotó diszkrecionális  jogkörébe
    tartozik annak a megállapítása, hogy engedélyezi-e, és ha igen,
    akkor   milyen  feltételek  mellett  a  törvényi  kötelezettség
    megszegésével  megfizetni elmulasztott különféle  [nem  csak  a
    Tbj. 39. § (2) bekezdésében szabályozott] magánszemélyt terhelő
    járuléktartozások   kérelemre  történő   mérséklését,   illetve
    elengedését.

     Abban  az  esetben,  ha a törvényalkotó  engedélyezné  a  Tbj.
    39.  §  (2)  bekezdésében szabályozott és  az  Alkotmánybíróság
    által    vizsgált    járulék   megfizetésének   elmulasztásából
    felhalmozott  járuléktartozás méltányosságból való mérséklését,
    illetve elengedését, ezzel más jogosultak ellátásától vonna  el
    forrást,   illetve   a   hátralékosok   által   igénybe    vett
    szolgáltatásokat     helyettük    más,    a     járulékfizetési
    kötelezettséget ténylegesen teljesítő személyek fizetnék meg.

     A  törvényalkotónak úgy kell kialakítania az egyes járulékokra
    vonatkozó  szabályozást, hogy a jövedelmi és vagyoni viszonyaik
    miatt   annak  megfizetésére  nem  képes  kötelezettek  számára
    biztosítsa a mentesülés lehetőségét. Véleményem szerint  nem  a
    már  felhalmozott  járuléktartozás mérséklése  vagy  elengedése
    jelent  megoldást  az  indokolásban bemutatott  alkotmányossági
    problémára,  hanem  olyan  anyagi jogi  szabályok  megalkotása,
    amelyek elejét veszik az ilyen tartozások felhalmozódásának.

     Véleményem    szerint   tehát   az   indokolásban    kifejtett
    alkotmányossági  probléma megfelelő indítvány alapján  az  Art.
    bemutatott   „szabályozási  környezetének”   a   Tbj.   39.   §
    (2)   bekezdésének   és   az  Szt.  54.   §-ának   a   törvényi
    rendelkezésein keresztül lett volna elbírálható, és nem az Art.
    134. § (1) bekezdésén át.

     4.  Nem  értek egyet a határozat indokolásában kifejtett  azon
    megállapítással, hogy az Art. támadott rendelkezése  az  emberi
    méltósághoz  való jog „érinthetetlen tartalmát”  korlátozza,  s
    mint ilyen alkotmányellenes.

     Az  Alkotmánybíróság  64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozatában
    foglaltak  szerint (ABH 1991, 308, 312.) az emberi  méltósághoz
    való  jog csak az emberi státusz meghatározójaként, az  élethez
    való  joggal  fennálló egységben abszolút és  korlátozhatatlan.
    Anyajog  mivoltából  levezetett egyes részjogai,  mint  pl.  az
    önrendelkezéshez,  az  önazonossághoz  való  jog   azonban   az
    Alkotmány  8.  §  (2) bekezdése szerint bármely más  alapjoghoz
    hasonlóan korlátozhatók (879/B/1992. AB végzés, ABH 1996,  397,
    401.).

     A  vizsgált esetben az emberi méltósághoz való jog az  élethez
    való  alapjogtól különváltan (azzal nem egységben) jelenik meg,
    így az esetleges korlátozás alkotmányossága az élet és méltóság
    alapjogának  „érinthetetlen lényege” korlátozásán  keresztül  a
    vizsgált esetben szerintem nem állapítható meg.

     Nem  értek  egyet a többségi határozat indokolásában kifejtett
    azon   állásponttal  sem,  hogy  az  állam  az  Art.   134.   §
    (1)  bekezdésének megsemmisített szövegrészében olyan  szabályt
    alkotott,  amelyen  keresztül  az emberi  méltóság  alkotmányos
    alapjogának oltalma alatt álló létminimum (megélhetési minimum)
    joga   sérül,  azaz  a  magánszemélyt  terhelő  járuléktartozás
    mérséklésének,  illetve elengedésének a  tilalmával  az  emberi
    méltóság  alapjogából  levezethető megélhetési  minimumot  vont
    járulékfizetési kötelezettség (közteherviselési  kötelezettség)
    alá a törvényalkotó.

     Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata az említett megélhetési
    minimum    kérdését    az   állam   objektív   intézményvédelmi
    kötelezettsége oldaláról vizsgálta az Alkotmány  70/E.  §-a  és
    54. § (1) bekezdése összefüggésében.

     Az   Alkotmánybíróság  kimondta,  hogy  a  rászorulókról  való
    gondoskodás nem a szociális jogok tekintetében fennálló  alanyi
    jog,   hanem   állami  feladat.  Az  államnak  az  Alkotmányból
    levezethető kötelezettsége az intézményi háttér biztosítása,  a
    társadalombiztosítás  és  a szociális támogatások  rendszerének
    megszervezése  és működtetése [32/1991. (VI. 6.) AB  határozat,
    ABH 1991, 146, 163.].

     A  42/2000.  (XI.  8.)  AB  határozat rendelkező  részében  az
    Alkotmánybíróság — a korábbi gyakorlatra alapítva — a következő
    megállapításokat  tette: „Az Alkotmány 70/E.  §  (1)  bekezdése
    szerinti  szociális biztonsághoz való jog a szociális ellátások
    összessége   által   nyújtandó   megélhetési   minimum   állami
    biztosítását  tartalmazza. A megélhetési minimum garantálásából
    konkrétan   meghatározott  részjogok  (...),  mint  alkotmányos
    alapjogok   nem   vezethetők  le.  E   tekintetben   az   állam
    kötelezettsége   és   ebből  következően  a   felelőssége   nem
    állapítható meg.

     Az  Alkotmány  70/E.  §  (2)  bekezdése  alapján  az  állam  a
    polgárok   megélhetéshez  szükséges  ellátásra   való   jogának
    realizálása   érdekében  társadalombiztosítási   és   szociális
    intézményi   rendszert  köteles  létrehozni,   fenntartani   és
    működtetni.   A   megélhetési  minimumot  biztosító   szociális
    ellátások   rendszerének  kialakításakor  alapvető   alkotmányi
    követelmény   az   emberi  élet  és  méltóság  védelme.   Ennek
    megfelelően   az   állam  köteles  az   emberi   lét   alapvető
    feltételeiről (...) gondoskodni.” (ABH 2000, 329.)

     A  676/E/2000.  AB határozat a következőképpen  összegezte  az
    Alkotmánybíróság  irányadó gyakorlatát. „Az Alkotmánybíróság  —
    az  Alkotmány rendelkezéseit értelmező hatáskörében  eljárva  —
    mondta  ki:  »[a]z  alkotmányossági mérce  ezzel  —  az  emberi
    méltósághoz  való  jog  bevonása  folytán  —  a  70/E.  §   (1)
    bekezdésének     elvontságából    (szociális     ellátórendszer
    fenntartása a megélhetéshez szükséges ellátás biztosítására)  a
    minőség   tekintetében   is   konkréttá   vált:   a   szociális
    intézményrendszer   keretében   nyújtandó   ellátásnak    olyan
    minimumot   kell  nyújtania,  hogy  az  biztosítsa  az   emberi
    méltósághoz  való jog megvalósulását.« [42/2000.  (XI.  8.)  AB
    határozat,  ABH  2000,  329, 334.] Az  Alkotmány  70/E.  §-ában
    meghatározott szociális biztonsághoz való jog tehát — az emberi
    méltósághoz  való jog megvalósulásának alkotmányos követelménye
    által  meghatározottan — jelenti az emberi  státus,  az  emberi
    létfeltételek  mindazon  összetevőit  (segélyezési,   ellátási,
    gondozási formákat), amelyeket az állam a törvényalkotás  útján
    biztosítani  köteles. Ennek megfelelően a jogalkotó  számára  a
    törvények  szabályozásának elfogadása során az a  kötelezettség
    fakad,  hogy  a betegségük, rokkantságuk miatt erre  rászorulók
    részére   a   megélhetéshez  szükséges  ellátást  a   szociális
    intézmények   rendszerével  biztosítsa.  A  törvényhozónak   az
    ellátási  formákat gazdasági, intézményi, egészségügyi  és  más
    szempontokra  figyelemmel,  az  emberi  méltósághoz  való   jog
    sérelme  nélkül  kell  kialakítania.  Az  államnak  a  polgárok
    szociális biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit,  a
    szociális  gondoskodás, az ellátás jogintézményeit és  mértékét
    az  Alkotmány  nem  határozza  meg.  »Az  alkotmányi  előírások
    megvalósítása  —  számos  feltételtől  függően  —  változó   és
    folyamatos  törvényhozási,  jogalkalmazási,  önkormányzati   és
    társadalmi feladat.« (1588/B/1991. AB határozat, ABH 1994, 510,
    511.)

     E  szabadságot  azonban korlátozhatja a társadalom  mindenkori
    helyzete,  s  végső  soron  határait  megszabják  az  Alkotmány
    rendelkezései.  A  jogalkotó tehát a  gazdaság  helyzetére,  az
    ellátó  rendszerek  teherbírására  tekintettel  alakíthatja   a
    szociális   ellátások  körét,  mindaddig,  amíg   valamely   az
    Alkotmányban  rögzített  elv (pl. a  diszkrimináció  tilalmának
    elve) nem sérül. Az Alkotmánynak tehát a 17. § és a 70/E.  §-ai
    általános  jelleggel nevesítik az államnak a polgárok szociális
    biztonsága  tekintetében  fennálló kötelezettségeit  (szociális
    ellátórendszer fenntartása), de nem jelentenek alanyi jogot egy
    bizonyos    meghatározott   jövedelem   megszerzéséhez,    vagy
    életszínvonal  fenntartásához. Az Alkotmány a szociális  ellátó
    rendszerek    működésére   vonatkozó   alapvető   elveket    és
    szempontokat nem határozza meg. Az egyes ellátások feltételeit,
    mértékét,  és  ennek  megfelelően  —  az  esetenként  eltérő  —
    rászorultság  és  megélhetéshez szükséges ellátás  tartalmát  a
    külön törvények határozzák meg (pl. a szociális igazgatásról és
    szociális   ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény,   a
    gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
    XXXI.  törvény). A szociális biztonság megvalósulása  érdekében
    alkotott  jogszabályok  és egyéb jogi eszközök  határozzák  meg
    tehát,    hogy    a    szociális    gondoskodást    megvalósító
    szolgáltatásokból, juttatásokból stb., mely feltételek  megléte
    esetén,   mely   személyi  kör  részesülhet.   Ezen   keresztül
    konkretizálódik  az  Alkotmány  17.  §  és  a   70/E.   §-aiban
    általánosan előírt állami kötelezettség. Az Alkotmánybíróság  a
    fentiekre figyelemmel hangsúlyozza, hogy a jogszabály,  illetve
    a  jogalkotó  szabadon határozhatja meg a  rászorultaknak  járó
    ellátás  feltételeit  és mértékét is,  mindaddig  amíg  ezek  a
    feltételek más alkotmányos rendelkezéseket nem sértenek.”  (ABH
    2005, 926, 929.).

     Az  Alkotmánybíróság idézett határozataiból is megállapítható,
    hogy   sem   az   Alkotmány  70/E.  §-ából,  sem   az   54.   §
    (1)  bekezdéséből  nem vezethető le olyan alkotmányos  alapjog,
    amely egy konkrét ellátási forma igénylését tenné lehetővé,  és
    a  törvényalkotó  —  az  Alkotmány keretein  belül  —  szabadon
    mérlegelhet   abban  a  kérdésben,  hogy  az  egyes   ellátások
    igénybevételét  milyen törvényi feltételekhez  köti.  Az  állam
    objektív intézményvédelmi kötelezettsége arra terjed ki, hogy a
    társadalombiztosítás  területén  egy  működő  és   fenntartható
    intézményrendszert  alakítson ki és  tartson  fenn/működtessen,
    ebből   az  alkotmányos  kötelezettségből  azonban  álláspontom
    szerint  nem vezethető le az állam oldalán olyan kötelezettség,
    hogy  a  magánszemélyek  által  felhalmozott  járuléktartozások
    kérelemre  történő  mérséklését, illetve  elengedését  lehetővé
    tegye.

     A     magánszemély    által    felhalmozott    járuléktartozás
    méltányossági    alapon    történő    mérséklésének,    illetve
    elengedésének   az   adóeljárásban  az  adózó   által   történő
    kezdeményezése  (az ehhez való jog) az emberi méltósághoz  való
    alapjogból megítélésem szerint nem vezethető le, erre  senkinek
    sincs az Alkotmány említett rendelkezéséből eredő alapjoga.  Az
    emberi méltósághoz való alapjog ilyen irányú kiterjesztését nem
    látom alkotmányos érvekkel alátámaszthatónak.

     Az   Art.   alkotmányos   vizsgálatba   bevont   „szabályozási
    környezetén”  túlmenően álláspontom szerint azt  is  figyelembe
    kellett  volna venni, hogy a szociálisan rászoruló  személyeket
    megillető,  az  állam  által  más  jogszabályokban  biztosított
    ellátásokra  és  juttatásokra tekintettel  a  vizsgált  járulék
    esetében  valóban kényszerítően következik-e az emberi méltóság
    alapjogából  olyan  „alanyi jog”, amely egy konkrét,  az  állam
    objektív  intézményvédelmi  kötelezettségéből  fakadó   ellátás
    fedezetét     képező     köztehertartozás     (járuléktartozás)
    méltányossági  alapon való mérséklésének, illetve elengedésének
    a  kezdeményezését teszi lehetővé. Különösen indokoltnak láttam
    volna  a fenti szempont figyelembe vételét arra is tekintettel,
    hogy  az  Art.  alkotmányos  vizsgálatba  bevont  „szabályozási
    környezete” széles körű mentességet biztosít a szociálisan erre
    rászorulók számára a vizsgált járulék megfizetése alól.

     Összegezve:    Megítélésem   szerint    az    Art.    támadott
    rendelkezésének   a   „szabályozási   környezetét”   az   ehhez
    kapcsolódó  alkotmányossági  problémákat  nem  lehetett   volna
    együtt  kezelni  és  együttesen elbírálni az Art.  indítványban
    kifogásolt   rendelkezésével,  és  olyan  alkotmányos   érvekre
    alapítani   annak   megsemmisítését,   amelyek   az    említett
    „szabályozási   környezetre”  vonatkoznak.  Az  Art.   támadott
    rendelkezésének  a „szabályozási környezetét”  alkotó  Tbj.  és
    Szt.  rendelkezések — erre irányuló megfelelő indítvány alapján
    —  az  indokolásban foglalt alkotmányossági szempontok  szerint
    természetesen  vizsgálhatók.  Álláspontom  szerint  azonban  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
    való  jog  és  az  Art.  magánszemélyt terhelő  járuléktartozás
    mérséklését,  illetve elengedését tiltó szabálya  között  nincs
    alkotmányjogilag  értékelhető kapcsolat, ebből  következően  az
    Art.  támadott  rendelkezése nem is  sérti  ezt  az  alkotmányi
    rendelkezést. Erre tekintettel véleményem szerint az indítványt
    el kellett volna utasítani.

     Budapest, 2009. július 7.
                                                  Dr. Balogh Elemér
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     73/2009. (VII. 10.)
     Date of the decision:
     .
     07/07/2009
     .
     .