Hungarian
Ügyszám:
.
525/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 10/2011. (III. 9.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/117
.
A döntés kelte: Budapest, 03/08/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz, valamint  jogszabály
  alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára  és  mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
  indítványok tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  az  Országgyűlés   az
  Alkotmány    63.   §   (1)   bekezdését   sértő,   mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenes helyzetet idézett  elő  azáltal,
  hogy nem alkotta meg azokat a különös törvényi rendelkezéseket,
  amelyek  alapján  az  ügyész  – az Alkotmánynak  megfelelően  –
  törvényességi felügyeletet gyakorolhat az egyesületek felett.

  Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  kötelezettségének 2011. december 31-ig tegyen eleget.

  2.  Az Alkotmánybíróság egyebekben a mulasztásban megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására  irányuló   indítványokat
  elutasítja.

  3. Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló
  1972.  évi  V. törvény 13. § (2) bekezdés c), e) és f)  pontjai
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  4. Az Alkotmánybíróság az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
  törvény  14.  § (1) bekezdése és 16. § (2) bekezdés  c)  pontja
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  5.     Az     Alkotmánybíróság     a     Legfelsőbb     Bíróság
  Kf.VI.38.210/2001/19. számú ítéletével kapcsolatban  benyújtott
  alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

  6. Az Alkotmánybíróság az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
  törvény   2.  §  (3)  bekezdésének  alkalmazásával  kapcsolatos
  alkotmányos  követelmény  megállapítására  irányuló  indítványt
  visszautasítja.

  7.  Az Alkotmánybíróság visszautasítja azt az indítványt, amely
  azt   kérte   az  Alkotmánybíróságtól,  hogy  az  Országgyűlést
  meghatározott tartalmú törvényi módosításra kötelezze.

  8. Az Alkotmánybíróság a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló
  1972.   évi   V.   törvény  3.  §  (2)   bekezdés   g)   pontja
  alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   indítvány
  alapján indult eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány  érkezett  az  ügyészség
   társadalmi    szervezetek   működése   feletti    törvényességi
   felügyelete      gyakorlásával     kapcsolatos     mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenesség megállapítására,  továbbá  a
   Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény  (a
   továbbiakban: Ütv.), valamint az egyesülési jogról szóló  1989.
   évi II. törvény (a továbbiakban: Egytv.) egyes rendelkezéseinek
   megsemmisítésére. Egyik indítvány sem általában a törvényességi
   felügyelet  intézményét támadja, hanem a társadalmi szervezetek
   feletti  ügyészi törvényességi felügyelet tényleges  tartalmára
   és az időbeli garanciáira vonatkozó szabályokat kifogásolja.
   Az  Alkotmánybíróság ezeket a beadványokat az  Alkotmánybíróság
   ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
   határozat (ABK 2009. január, 3., a továbbiakban: Ügyrend) 28. §
   (2)  bekezdésének  megfelelően egyesítette  és  egy  eljárásban
   bírálta el.

   1.1.  Az  első  indítvány azt kifogásolja,  hogy  az  Egytv.  a
   törvényességi  felügyelet  tekintetében  csupán   a   feladatot
   gyakorló szervet, az ügyészséget jelöli ki, de sem az ügyészség
   jogkörének  terjedelmét,  sem azokat a garanciális  szabályokat
   nem   határozza  meg,  amelyeket  az  Alkotmányban  biztosított
   egyesülési jog érvényesülése megkíván.
   Az  Egytv.  14.  §  (1)  bekezdése csupán  egy  utaló  szabályt
   tartalmaz:  az  ügyészség  a  „rá irányadó  szabályok”  szerint
   gyakorol   törvényességi  felügyeletet.   Az   ügyészségre   az
   Alkotmányon túl elsődlegesen irányadó szabály az Ütv., amelynek
   az  ügyészi  törvényességi felügyeletről szóló  V.  fejezetében
   foglalt  szabályozást a törvényalkotó a törvény  megalkotásakor
   nyilvánvalóan egészen más körre vonatkozóan alakította ki,  így
   azok  a  társadalmi szervezetek esetében – éppen az  egyesülési
   jog   speciális  minőségére  tekintettel  –  nem  alkalmazhatók
   aggálytalanul. Az Egytv. megalkotása óta eltelt idő  alatt  sem
   került    sor    a    társadalmi   szervezetek    törvényességi
   felügyeletének speciális, az Alkotmányban rögzített  egyesülési
   jogra tekintettel levő garanciális szabályozására, az ügyészség
   ezért   „önkényesen”  a  más  szervekkel  szemben  alkalmazható
   eszközöket veszi igénybe.
   Az  indítványozó  szerint az Egytv. 14. § (1) bekezdése  és  az
   Egytv.  16.  § (2) bekezdésének c) pontja együttes  értelmezése
   alapján sem állapítható meg, hogy mikor ítélheti úgy az ügyész,
   illetve  a  bíróság,  hogy „a társadalmi szervezet  működésének
   törvényessége  másképpen nem biztosítható”. Kétséges,  hogy  az
   ügyész  milyen  időtartamon  belül kezdeményezheti,  illetve  a
   bíróság milyen időtartamra rendelheti el a társadalmi szervezet
   tevékenységének     felfüggesztését,     és     felügyelőbiztos
   kirendelését.
   Mindezek  alapján  az indítványozó szerint az  Országgyűlés  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdésébe és 63. § (1) bekezdését  sértő
   helyzetet  idézett  elő  azáltal,  hogy  nem  szabályozta  azon
   jogszabályi  feltételeket, melyek betartásával az  ügyészség  a
   társadalmi    szervezetek   működése    felett    törvényességi
   felügyeletet gyakorol.

   1.2. Az indítvány a mulasztás megállapítása mellett az Ütv. 13-
   16.  §-ai  megsemmisítését  is kezdeményezte.  Az  indítványozó
   elsőként  előadott alkotmányossági érvelése szerint  az  Egytv.
   14.  §  (1) bekezdése, az Ütv. 3. § (2) bekezdésének f) pontja,
   valamint  az  Ütv.  V. fejezetének címe azt a látszatot  kelti,
   mintha  az  Ütv.  13-16. §-ai vagy annak bizonyos  szabályai  a
   társadalmi   szervezetekre   is  alkalmazhatók   volnának.   Az
   indítványozó szerint az Egytv. 14. § (1) bekezdése és  az  Ütv.
   3.  §  (2) bekezdésének f) pontja önmagában nem alkotmánysértő,
   de egymással és az Ütv. V. fejezetével való összefüggésben azzá
   válik. Az alkotmányellenességet azonban orvosolhatja az Ütv. 13-
   16. §-ainak megsemmisítése.
   Az  indítvány  egy alternatív indokolást is tartalmaz  arra  az
   esetre,  ha az Alkotmánybíróság az iménti érvelést nem  fogadná
   el.  Az  indítványozó abból indul ki, hogy az  Alkotmánybíróság
   szerint  az Ütv. 13-16. §-aiban felsorolt eszközök a társadalmi
   szervezetek  törvényességi felügyelete során is  alkalmazhatók,
   hiszen  az  Ütv.-t módosító 1997. évi LXX. törvény kifejezetten
   nem zárta ki ennek lehetőségét.
   Ha  az Alkotmánybíróság ezt fogadja el, akkor az Ütv. 13-16. §-
   ai   azért   ellentétesek  a  jogállamiság  elvéből   következő
   jogbiztonsággal, mert az alkotmányos egyesülési jog jogosultjai
   nem  tudhatják, hogy a tevékenységük feletti állami  ellenőrzés
   meddig   terjedhet,  illetve  annak  milyen  eszközei   vannak.
   Emellett, az egyesülési szabadság alkotmányellenes korlátozását
   eredményezheti   az  eljárás  során  az,  hogy   az   ügyészség
   alkotmányellenes analógiát alkalmaz.
   Az  indítvány továbbá kifogásolja, hogy az Alkotmány 63. §  (3)
   bekezdése   az   egyesülési   jog   szabályozása   tekintetében
   kétharmados többséggel elfogadott törvényt kíván meg,  az  Ütv.
   azonban egyszerű többséggel elfogadott és módosított törvény.
   Végül  az indítványozó az Egytv. 14. § (1) bekezdése és  16.  §
   (2)  bekezdés  c)  pontjának megsemmisítését  kéri,  mert  azok
   alapján  a társadalmi szervezet tevékenysége felfüggesztésének,
   ellenőrzésére felügyelőbiztos kirendelésének kezdeményezése  és
   az  arról  való döntés az ügyész, illetve a bíróság tetszőleges
   belátásán  múlik. A beadvány szerint a jelenlegi  feltételeket,
   korlátokat    és    garanciákat   nem   tartalmazó    általános
   felhatalmazás  az  Alkotmány  63. §  (1)  bekezdésébe  ütközik,
   továbbá  egyértelműség hiányában ellentétes az Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésében lefektetett jogállamiság elvével, mivel annak
   egyik lényeges elemét, a jogbiztonságot sérti.

   2.1.  Egy másik indítványozó alkotmányjogi panaszt nyújtott  be
   az  Alkotmánybírósághoz. Ebben azt kifogásolta, hogy az  Egytv.
   14.  §-a  nem állapít meg határidőt az ügyészi keresetindításra
   abban az esetben, ha az ügyész a párt működését törvénysértőnek
   tartja.
   Az  indítványra  az  adott okot, hogy  a  Keresztény  Demokrata
   Néppárt  (a  továbbiakban:  KDNP) Országos  Választmánya  1998.
   szeptember  26-i ülésének határozatait – köztük  a  párt  által
   elfogadott új alapszabályt – a Legfőbb Ügyészség 2001. július 5-
   én  bíróság  előtt  támadta meg. Az elsőfokon  eljárt  Fővárosi
   Bíróság  2001. szeptember 27-én kelt 5.P.20.614/2001/44.  számú
   ítélete  megállapította,  hogy a KDNP Országos  Választmányának
   1998.  szeptember 26-i ülésének szabályszerűsége  szempontjából
   nincs  jelentősége  annak a körülménynek, hogy  a  választmányi
   ülésre  tíz  tagot  nem hívtak meg. A jegyzőkönyvben  rögzített
   taglétszámra  figyelemmel  ugyanis  nincs  súlya  a   tíz   tag
   szabályszerű meghívása elmulasztásának. Ugyanakkor  a  Fővárosi
   Bíróság megállapította, hogy a megismételt választmányi  ülésen
   az   eredeti   napirendhez   képest  újabb   napirendi   pontok
   megtárgyalására jogszerűen nem volt lehetőség, ezért a  bíróság
   az eredeti napirendet meghaladóan az Országos Választmány által
   hozott  203-214/1998.  számú határozatokat  megsemmisítette.  A
   Legfelsőbb     Bíróság     mint     másodfokú     bíróság     a
   Kf.VI.38.210/2001/19. számú ítéletében azonban úgy ítélte  meg,
   hogy    az   1998.   szeptember   12-ére   kitűzött,    de    a
   határozatképtelenség   miatt   szeptember   26-án    megtartott
   választmányi  ülés összehívása nem volt szabályszerű.  Ezért  a
   bíróság  a  választmányi  ülésen hozott valamennyi  határozatot
   megsemmisítette.
   Ezt  követően  az indítványozó alkotmányjogi panasszal  élt  az
   Alkotmánybíróságnál.  Ebben  annak  megállapítását   kérte   az
   Alkotmánybíróságtól, hogy alkotmányellenes  helyzet  állt  elő,
   mert  az  Országgyűlés az Egytv.-ben nem szabályozta az ügyészi
   keresetindítás  határidejét.  Ez  egyrészt  jogbizonytalanságot
   eredményez a pártok életében, mert az ügyész mindenféle időbeli
   korlátozás  nélkül megtámadhatja a párt (és bármely  társadalmi
   szervezet)  korábbi  határozatát. E bizonytalanság  továbbá  az
   egyesülési  jog sérelmével jár, és akadályozza  a  pártokat  az
   Alkotmány  3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott  szerepük
   betöltésében,   illetve   jogaik  gyakorlásában.   Másrészt   e
   szabályozási  hiány  szembemegy a jogi eljárások  ésszerű  időn
   belül történő befejezésének elvével.
   2.2.  Az  indítványozó beadványát később kiegészítette,  és  az
   alkotmányjogi   panasz   mellett   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló  indítványt   is
   benyújtott az Alkotmánybírósághoz. Ebben kifejtette: nemcsak  a
   pártok,   hanem   a   társadalmi   szervezetek   életében    is
   jogbizonytalanságot  eredményez az  ügyész  időbeli  korlátozás
   nélküli   joga,  amely  alapján  megtámadhatja  a   párt   vagy
   társadalmi szervezet határozatát.

   3.  A  harmadik  indítvány elsődlegesen az  Egytv.  16.  §  (2)
   bekezdés     c)    pontjának    megsemmisítését    kérte     az
   Alkotmánybíróságtól.
   Az  indítványozó szerint az Egytv. 16. § (2) bekezdés c) pontja
   ellentétes  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével,   mert   a
   „jogalkalmazás  során fel nem ismerhető normatartalmat  hordoz,
   és  ezzel  hatásában nem kiszámítható, a címzettek számára  nem
   előre  látható  normatartalommal bír, az  adott  rendelkezés  a
   normavilágosság  sérelme  alapján alkotmányellenesnek  minősül”
   [47/2008. (IV. 17.) AB határozat].
   Az  indítványozó példaként utal az Egytv. 16. § (2) bekezdés d)
   pontjára,  amely pontosan megszabja, hogy az Egytv.  2.  §  (2)
   bekezdés   sérelme   váltja   ki  a   jogkövetkezményt.   Ezzel
   ellentétben  a  c)  pont nem jelöli meg, hogy mely  rendelkezés
   megsértése válthatja ki az abban foglalt intézkedéseket. Emiatt
   nem  világos, hogy a „tevékenység felfüggesztése” miféle aktus,
   pontosan  mit  „ellenőriz” a felügyelőbiztos, ki  jelölhető  ki
   felügyelőbiztossá,   és   mik  a   felügyelőbiztos   jogai   és
   kötelességei.  Az  Egytv.  16.  §  (2)  bekezdés  c)  pontjának
   értelmezhetetlensége  miatt  sérül  az  Alkotmány   63.   §-ban
   biztosított egyesüléshez való jog.
   Az  indítványozó  a  jogszabályi  rendelkezések  megsemmisítése
   mellett  alkotmányos követelmény megállapítását  kezdeményezte.
   Azt kérte, az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy az Egytv. 2.
   §  (3)  bekezdésének első fordulatában foglalt „amelyet törvény
   nem  tilt” kitétel értelmezése akkor felel meg az Alkotmánynak,
   ha  az egyesülési jog korlátját csak az Egytv. 2. § (2) és  (3)
   bekezdésében taxatíve felsorolt tilalmak jelentik.
   Kérte   továbbá,   hogy   az   Alkotmánybíróság   kötelezze   a
   törvényhozót,   hogy  az  „egyesülési  jog  alapján   fegyveres
   szervezet  nem  hozható létre” szövegrész az Egytv.  2.  §  (2)
   bekezdésébe  kerüljön át. Végül kezdeményezte az  indítványozó,
   hogy az Alkotmánybíróság kötelezze a törvényhozót az Egytv. 16.
   §  (2) bekezdés c) pontja módosítására. Az indítványozó szerint
   az  Egytv.  e pontjának a következőképpen kellene rendelkeznie:
   Ha  a  társadalmi szervezet 2. § (3) bekezdés szerinti  működés
   törvényessége  másképpen nem biztosítható, akkor  a  bíróság  a
   törvényi  tilalomba  ütköző  tevékenységet  felfüggesztheti  és
   ennek ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki.
                                  
                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „3.  § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és  az
   alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett  szabadon
   alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
   (2)  A  pártok  közreműködnek  a  népakarat  kialakításában  és
   kinyilvánításában.”
   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség
   gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi
   személyiséggel   nem   rendelkező   szervezetek   jogainak    a
   védelméről,   valamint  az  alkotmányos   rendet,   az   ország
   biztonságát  és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető  minden
   cselekmény következetes üldözéséről. ”
   „(3)  Az  ügyészség  közreműködik  annak  biztosításában,  hogy
   mindenki  megtartsa  a  törvényeket.  Törvénysértés  esetén   –
   törvényben  meghatározott  esetekben  és  módon  –   fellép   a
   törvényesség védelmében.”
   „63.  §  (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog  alapján
   mindenkinek  joga  van  a  törvény  által  nem  tiltott   célra
   szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni. […]
   (3)   Az   egyesülési   jogról   szóló,   valamint   a   pártok
   gazdálkodásáról  és működéséről szóló törvény  elfogadásához  a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.”

   2. Az indítványok által kifogásolt jogszabályi rendelkezéseknek
   a határozat elbírálásakor hatályos szövege:

   Egytv.
   „2.  §  (2)  Az  egyesülési  jog  gyakorlása  nem  sértheti  az
   Alkotmány   2.  §-ának  (3)  bekezdését,  nem  valósíthat   meg
   bűncselekményt  és bűncselekmény elkövetésére  való  felhívást,
   valamint nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.
   (3)  Társadalmi  szervezet  minden  olyan  tevékenység  végzése
   céljából  alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal  és
   amelyet  törvény  nem  tilt. Társadalmi szervezet  elsődlegesen
   gazdasági-vállalkozási   tevékenység   végzése   céljából   nem
   alapítható.  Az egyesülési jog alapján fegyveres szervezet  nem
   hozható létre.”
   „14.  §  (1) A párt kivételével a társadalmi szervezet működése
   felett   az   ügyészség  a  reá  irányadó   szabályok   szerint
   törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége
   másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
   (2)  A  párt törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít  a
   párt ellen.”
   16. § „(2) A bíróság az ügyész keresete alapján
   a)   megsemmisítheti   a   társadalmi  szervezet   törvénysértő
   határozatát,   és   szükség  szerint  új  határozat   hozatalát
   rendelheti el;
   b)   a   működés   törvényességének   helyreállítása   céljából
   összehívhatja a társadalmi szervezet legfelsőbb szervét;
   c)   ha   a   társadalmi  szervezet  működésének  törvényessége
   másképpen   nem  biztosítható,  tevékenységét  felfüggesztheti,
   ellenőrzésére felügyelőbiztost rendelhet ki;
   d) feloszlatja a társadalmi szervezetet, ha annak működése a 2.
   § (2) bekezdésébe ütközik;
   e) megállapítja a társadalmi szervezet megszűnését, ha legalább
   egy  éve nem működik vagy tagjainak száma tartósan az e törvény
   által megkívánt létszám alatt van.”

   Ütv.
   „3.   §   (1)   Az  ügyészség  közreműködik  az  alkotmányosság
   védelmében   és   a   jogszabályok  érvényre  juttatásában.   E
   hatáskörében […]
   (2)  Az  (1)  bekezdésben  megjelölt  feladatok  érdekében   az
   ügyészség […]
   g) elősegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák,  e
   körben ellátja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben
   (a  továbbiakban:  Rtv.) meghatározott belső  bűnmegelőzési  és
   bűnfelderítési    feladatokat   ellátó   szerv   megbízhatósági
   vizsgálatra  vonatkozó  tevékenységének  felügyeletét  (ügyészi
   törvényességi felügyelet);”

   „13.  §  (1)  Az ügyészi törvényességi felügyelet a  Kormánynál
   alacsonyabb  szintű  közigazgatási  szervek  által  kibocsátott
   jogszabályokra,   illetőleg   a   közjogi   szervezetszabályozó
   eszközökre,   valamint  e  szervek  egyéb,  általános   érvényű
   rendelkezéseire  és  e  szervek  jogalkalmazás  körébe  tartozó
   egyedi   döntéseire  terjed  ki.  Kiterjed  ezen  túlmenően   a
   bíróságon   kívüli,  jogvitát  intéző  vagy  hatósági   jogkört
   gyakorló  szervek és személyek ez irányú eljárásaira és  egyedi
   döntéseire,  valamint  a gazdálkodó és egyéb  szerveknek,  jogi
   személyiséggel  nem rendelkező szervezeteknek a munkaviszonnyal
   és   a   szövetkezeti  tagsági  viszonnyal  összefüggő   egyedi
   döntéseire,  továbbá  a  jogszabályok  felhatalmazása   alapján
   kiadott  általános érvényű intézkedéseire. Törvény  az  ügyészi
   törvényességi  felügyelet hatályát  más  –  e  bekezdésben  nem
   említett – szervekre is kiterjesztheti.
   (2)  Az  ügyész a törvényesség biztosítása érdekében az ügyészi
   törvényességi felügyelet során
   a)   óvást   emelhet  az  Alkotmánnyal  vagy  magasabb   szintű
   jogszabállyal   ellentétes   jogszabály,   illetőleg    közjogi
   szervezetszabályozó eszköz ellen;
   b)  elbírálja  azokat  a  törvényességi  kérelmeket,  közérdekű
   bejelentéseket  és törvénysértésre utaló jelzéseket,  amelyeket
   az államigazgatás és más, bíróságon kívüli jogalkalmazó szervek
   határozatai,  illetőleg  törvénysértő  mulasztásai   ellen   az
   ügyészséghez benyújtanak;
   c) a hatáskörébe tartozó területi és helyi szerveknél általános
   érvényű  rendelkezés (szabályzat, alapszabály  stb.)  kiadását,
   módosítását   vagy   egyes  rendelkezéseinek   hatályon   kívül
   helyezését kezdeményezheti;
   d)   ellenőrizheti   a   körözési   nyilvántartásra   vonatkozó
   jogszabályok megtartását;
   e)  megtekintheti  az ügyészi törvényességi  felügyelet  körébe
   tartozó  szervek  általános érvényű  rendelkezéseit  és  egyedi
   döntéseit,  a törvényesség érdekében szükség esetén vizsgálatot
   tarthat,  illetőleg  az  ellenőrzési  vagy  felügyeleti  joggal
   felruházott  szervet  vizsgálat tartására  kérheti  fel;  ezzel
   összefüggésben a szervek területére, helyiségeibe beléphet;
   f)   a   szervek  vezetőitől  iratok  és  adatok  rendelkezésre
   bocsátását,   illetőleg  megküldését,  továbbá   felvilágosítás
   adását kérheti.
   (3)  Az  illetékes  szerv vezetője a  (2)  bekezdés  e)  és  f)
   pontjában megjelölt ügyészi felkérésnek köteles eleget tenni.”
                                  
                                III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   Az  Alkotmánybíróság elsőként formai szempontból  vizsgálta  az
   ügyész törvényességi felügyeletre vonatkozó Ütv.-beli szabályok
   alkotmányosságát.
   Az  indítványozó  álláspontja szerint az Alkotmány  63.  §  (3)
   bekezdésében   megfogalmazott  követelménynek  megfelelően   az
   Országgyűlésnek az Ütv. 13-16. §-ait kétharmados  szótöbbséggel
   kellett  volna  megszavazni, illetve  módosítania.  Tekintettel
   arra,  hogy  az  Országgyűlés e szabályokat egyszerű  többséget
   igénylő törvényi rendelkezésként fogadta el, az indítványozó  a
   rendelkezések megsemmisítését kezdeményezte.
   A törvényességi felügyeleti szabályok beiktatásakor az ügyészek
   hatáskörére vonatkozó szabályok elfogadása az Alkotmány alapján
   önmagában  nem  igényelt  minősített többséget.  [A  2010.  évi
   CXIII.  törvény  9.  §  (2) bekezdése az Alkotmány  53.  §  (4)
   bekezdését 2010. december 24-ei hatállyal úgy módosította, hogy
   az  ügyészségről,  valamint az ügyészek szolgálati  viszonyáról
   szóló   törvény   elfogadásához   a   jelenlévő   országgyűlési
   képviselők  kétharmadának szavazata szükséges. Ez a kétharmados
   előírás  azonban  visszamenőleg nem, csak az alkotmánymódosítás
   hatályba   lépését   követően  elfogadott  ügyészségről   szóló
   törvényi  rendelkezésekre irányadó.] Az  Alkotmány  63.  §  (3)
   bekezdése  viszont  arra  kötelezi az  Országgyűlést,  hogy  az
   egyesülési  jogról szóló törvényt kétharmados  szavazataránnyal
   fogadja   el.   Ez   a   törvény   jelenleg   az   Egytv.    Az
   alkotmánybírósági gyakorlat alapján azonban az Alkotmány 63.  §
   (3)  bekezdéséből  nem  következik, hogy az  egyesülési  jogról
   szóló  törvény  kétharmadossága az egyesülési  jogra  vonatkozó
   összes törvényi szintet megkövetelő szabályra kiterjed [először
   lásd  4/1993.  (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,  48,  61.].  A
   kétharmados  törvény  koncepciójának csak  a  lényegi  elemeire
   vonatkozik  a  kétharmados előírás.  [31/2001.  (VII.  11.)  AB
   határozat,  ABH 2001, 258, 260-264.; 95/B/2001.  AB  határozat,
   ABH  2003,  1327, 1337.] Azok a szabályozási kérdések,  amelyek
   nem   tartoznak  az  Egytv.  lényeges  koncepciójába,  egyszerű
   szótöbbséggel    elfogadott    törvényben    rendezhetők.    Az
   Alkotmánybíróság ezért a sportegyesületeket vizsgáló 95/B/2001.
   AB határozatban nem tartotta alkotmánysértőnek, hogy a sportról
   szóló  2000. évi CXLV. törvényt egyszerű szótöbbséggel  fogadta
   el az Országgyűlés (ABH 2003, 1327.).
   Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben azt kellett megvizsgálnia,
   hogy   az   Ütv.-nek  az  ügyészi  törvényességi   felügyeletre
   vonatkozó  szabályai  az  egyesülési  jog  törvényi  garanciáit
   tartalmazó Egytv. szabályozási koncepciójának lényeges  elemeit
   érintik-e.  Az Egytv. egyik lényegi rendelkezése a  14.  §  (1)
   bekezdése,  amely  megteremti a társadalmi szervezetek  feletti
   ügyészi törvényességi felügyelet jogalapját. Ezt a rendelkezést
   az   Országgyűlés   a   képviselők  több,  mint   kétharmadának
   szavazatával  fogadta el. A rendelkezés szerint a törvényességi
   felügyeletet  az  ügyészség a „reá irányadó szabályok”  szerint
   látja el. Jelenleg ez az egyszerű szótöbbséggel elfogadott Ütv.
   V.  fejezetét jelenti. Ez a fejezet azonban elsődlegesen nem az
   egyesületek   feletti   törvényességi   felügyeleti   hatáskört
   szabályozza,    hanem    a   Kormánynál   alacsonyabb    szintű
   közigazgatási  szervek  törvényes működését  biztosító  ügyészi
   eszközöket  sorolja  fel. S önmagában ezek  a  rendelkezések  –
   elfogadásuk  idején  –  az  Alkotmány  alapján  nem  igényeltek
   minősített többséget.
   Az  Ütv.  V. fejezetének egyes szabályai azonban az ügyészeknek
   az   egyesületek   feletti   törvényességi   felügyeletére   is
   irányadóak.  Ezek  kapcsán  felvethető  az  a  kérdés,  hogy  e
   rendelkezések   az  Alkotmány  63.  §  (3)  bekezdése   alapján
   kétharmados többséget igényelnek-e.
   Az   Alkotmánybíróság  több  esetben  hangsúlyozta,   hogy   az
   egyesülési  jogról  szóló törvénynek az  Alkotmány  63.  §  (3)
   bekezdésében megkövetelt kétharmadossága nem jelenti azt,  hogy
   az   egyesülési   jogra  vonatkozó  összes,  törvényi   szintet
   megkövetelő  szabály minősített többséget kíván. Az  egyesülési
   jogot   érintő   szabályozásból   az   egyszerű   szótöbbséggel
   elfogadott   törvények   nincsenek  kizárva.   [95/B/2001.   AB
   határozat, ABH 2003, 1327, 1334.]
   A  társadalmi  szervezetek  feletti ügyészi  kontroll  eszközei
   kétségtelenül  érintik  az  egyesülési  jogot.   A   korlátozás
   jogalapját azonban a minősített többséggel megszavazott  Egytv.
   14.  §  (1)  bekezdése  adja. Az Ütv. V. fejezetének  vonatkozó
   rendelkezései az Egytv. 14. § (1) bekezdését részletezik, ezért
   az  Alkotmány  63.  §  (3)  bekezdése  alapján  nem  igényelnek
   kétharmados  szavazattöbbséget.  Az  Országgyűlés   tehát   nem
   sértette meg az Alkotmány 63. § (3) bekezdését, amikor az  Ütv.
   V.  fejezetét  a jelenlévő képviselők többségének  szavazatához
   kötött  törvényként  fogadta  el.  Az  Alkotmánybíróság   ezért
   elutasította  azt  az  indítványt, amely az  Ütv.  13-16.  §-ai
   megsemmisítését  amiatt  kérte,  mert  azokat  az  Országgyűlés
   egyszerű többséget igénylő törvényként fogadta el.
                                  
                                 IV.

   1.   Az   Alkotmány  63.  §  (1)  bekezdése  mindenki   számára
   biztosítja,  hogy a törvény által nem tiltott célra szervezetet
   hozzon  létre, illetve ahhoz csatlakozzon. Ez a jog  elsősorban
   az egyesülés célja megválasztásának a szabadságát jelenti és  e
   célra  rendelt szervezet alapításának szabadságát,  továbbá  az
   ehhez  való csatlakozás és a kilépés önkéntességét. A  szabadon
   létesített   egyesület  és  ennek  önkéntessége  garantálja   a
   meggyőződés,   szólás,   lelkiismeret  és  véleménynyilvánítási
   szabadságot is. Ezt állapította meg az első AB határozat, amely
   az  egyesülési szabadságnak az alapjogok közötti helyét jelölte
   ki,  és  amely  megnyitotta az ún. kamarai  határozatok  sorát.
   [22/1994.  (IV.  16.)  AB határozat, ABH 1994,  127,  128-129.;
   megerősítve az ún. kamarai határozatokban: 41/1995.  (VI.  30.)
   AB  határozat, ABH 1995, 210.; 38/1997. (VII. 1.) AB határozat,
   ABH  1997,  249.;  39/1997. (VII. 1.) AB határozat,  ABH  1997,
   263.;  21/1998. (V. 27.) AB határozat, ABH 1998, 165.; 41/2002.
   (X.   11.)  AB  határozat,  ABH  2002,  295.;  939/B/1997.   AB
   határozat, ABH 2008, 1587.] Az egyesülési szabadság  egy  másik
   aspektusát,  az egyesülethez való csatlakozás és az  egyesületi
   tagfelvétel   szabadságát,  illetve   annak   korlátozhatóságát
   érintette  a  21/1996.  (V. 17.) AB határozat.  Több  határozat
   foglalkozott    az   egyesületek   nyilvántartásba    vételének
   alkotmányosságával  is [1487/D/1995. AB  határozat,  ABH  1999,
   543.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93.].
   Az  egyesületek önkormányzatiságát és autonóm működését azonban
   eddig  kevés  határozat érintette. Kulcsfontosságú  a  27/1993.
   (IV.  29.)  AB  határozat, amely alkotmánysértőnek minősítette,
   hogy  MT rendelet a művelődési és közoktatási miniszter számára
   a művészeti alkotóközösségek tevékenységére kiterjedő általános
   felügyeleti jogot biztosított. Azt ugyanis az egyesülési  jogot
   olyan   súlyosan   sértő  beavatkozásnak  tekintette,   amelyre
   alkotmányosan   csak   törvényben   részletesen   meghatározott
   feltételek  mellett a független bíróságnak lehet  hatásköre.  A
   döntés  fontos  értéknek tekinti, hogy „a  bíróság  nem  csupán
   védelmet  nyújt  e közösségi szabadságjog gyakorlásához,  hanem
   egyéb   tárgyú   szakszerű  és  elfogulatlan   döntéseivel   is
   közreműködik   az  egyesülési  jog  alkotmányos  és   törvényes
   érvényesítésében”.  (ABH 1993, 444, 448-450.)  A  közigazgatási
   szerv  egyesületek feletti általános felügyeleti joga e  döntés
   szerint  nem  egyeztethető  össze  az  Alkotmány  63.   §   (1)
   bekezdésével.

   2.   Az  egyesületek  (más  néven  társadalmi  szervezetek)  az
   Alkotmány  63.  § (1) bekezdésében biztosított  egyesülési  jog
   alapján    alakulnak    meg.   Önkéntes    alapon    létrejött,
   önkormányzattal rendelkező és autonóm módon működő  szervezetek
   (Ptk.   61.  §).  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  egyesületek   az
   egyesüléshez való szabadságjog alapján, az alapító tagok  és  a
   résztvevők     saját     akarat-elhatározásának     megfelelően
   szerveződnek.   Az  önkormányzás  a  közösség  belső   ügyeinek
   vitelére   vonatkozik.  Az  egyesület  ugyanis  saját  ügyeiben
   önállóan   dönt,  és  biztosítja,  hogy  a  tagok  a   döntések
   előkészítésében  és azok meghozatalában közreműködhessenek.  Az
   önkormányzatiság magában foglalja az önszabályozás jogát is. Az
   arra  vonatkozó  jogot, hogy az egyesület maga  alkossa  meg  a
   saját  szervezetére,  működésére  és  tevékenységére  vonatkozó
   szabályokat, s gondoskodjon azok végrehajtásáról.
   Az  önkormányzás viszont autonómiát feltételez. Az  alkotmányos
   demokráciákban  az  egyesületek  a  civil  társadalom   autonóm
   szerveződései. Az Alkotmány 63. § (1) bekezdése e szerveződések
   alakításának   és   működésének   szabadságát   erős   alapjogi
   védelemben   részesíti.  Az  Alkotmánybíróság  esetjoga   pedig
   elismeri az egyesületek cselekvési autonómiáját, amely  alapján
   az    egyesületek    az    általuk   meghatározott    közérdekű
   rendeltetésüknek megfelelően állapítják meg alapszabályukat  és
   hoznak  egyedi  döntéseket.  Az egyesületi  autonómia  tehát  a
   szervezet céljához, rendeltetéséhez kötött. [24/1996. (VI. 25.)
   AB  határozat,  ABH  1996,  107,  111-112.]  Ezt  a  szervezeti
   autonómiát  más jogalanyoktól, de elsősorban az  államtól  való
   függetlenség  garantálja. Az államnak ezért az  egyesülés  joga
   alapján  létrehozott szervezetek önállóságát tiszteletben  kell
   tartania.  Az  Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdésének  megfelelően
   ugyanis  az  állam  elsőrendű  kötelessége,  hogy  tiszteletben
   tartsa  az alapvető szabadságjogok érvényesülését. Emellett  az
   állam  köteles  védeni  e  szabadságokat,  vagyis  olyan   jogi
   környezetet  teremteni, amelyben mindenki számára  biztosított,
   hogy   alapvető  jogaival  élhet.  Az  Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdéséből  következően az egyesüléshez való jogra  vonatkozó
   szabályokat  törvény  állapítja  meg,  de  lényeges   tartalmát
   törvény   sem  korlátozhatja.  Az  alkotmánybírósági  gyakorlat
   szerint  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján  „[a]z  állam
   akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,  ha  másik
   alapvető  jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,  illetve
   egyéb  alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető  el.  Az
   alapjog  korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában  nem
   elegendő,  hogy  az másik alapjog vagy szabadság  védelme  vagy
   egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy
   megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
   cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
   súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
   korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt  alkalmazni.”  [30/1992.   (V.   26.)   AB
   határozat, ABH 1992, 167, 171.]
   Az  egyesületek  tevékenysége feletti, a szervezeti  autonómiát
   korlátozó  állami  kontroll  tehát kizárólag  akkor  tekinthető
   alkotmányosnak,  ha  az  elkerülhetetlenül  szükséges  valamely
   kiemelkedően  fontos alkotmányos cél elérése  érdekében,  és  a
   kontroll mértéke e cél elérésével arányos mértékű.

   3.1. Az indítvány szerint az Országgyűlés az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdését  és  a 63. § (1) bekezdését sértő helyzetet  idézett
   elő    azáltal,   hogy   nem   szabályozta   azon   jogszabályi
   feltételeket,  melyek  betartásával az ügyészség  a  társadalmi
   szervezetek    működése   felett   törvényességi   felügyeletet
   gyakorol.
   Az    Alkotmánybíróságnak    a    mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló  hatáskörét   az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.   évi   XXXII   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  49.  §-a  szabályozza.  Az  Abtv.   ezen
   rendelkezését,  valamint  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatát  is
   figyelembe      véve      a     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapításának  két  együttes  feltétele
   van:
   –   a   jogalkotó  jogszabályi  felhatalmazáson  alapuló,  vagy
   feltétlen  jogszabályi rendezést igénylő  kérdésben  jogalkotói
   kötelezettségének nem tesz eleget,
   –  és  a jogalkotói kötelezettség elmulasztásának eredményeként
   alkotmányellenes helyzet keletkezik.
   Az  Alkotmánybíróság  a 35/2004. (X. 6.)  AB  határozatában  az
   alábbiakban összegezte az Abtv. 49. § (1) bekezdésében szereplő
   „jogalkotói mulasztás” és „alkotmányellenes helyzet”  egymáshoz
   való   viszonyára   vonatkozó   álláspontját:   „a   jogalkotói
   mulasztásnak és az alkotmányellenes helyzetnek együttesen  kell
   fennállnia [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83,  86.;
   37/1992.  (VI.  10.)  AB határozat, ABH  1992,  227,  232.].  A
   jogalkotói   feladat  elmulasztása  önmagában  nem  feltétlenül
   jelent  alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB határozat,
   ABH  1996, 56, 58-59.; 479/E/1997. AB határozat, ABH 1998, 967,
   968-969.;  1080/D/1997. AB határozat, ABH  1998,  1045,  1046.;
   10/2001.   (IV.  12.)  AB  határozat,  2001,  123,   131.],   a
   mulasztásból  eredő alkotmányellenes helyzetet  minden  esetben
   csak konkrét vizsgálat eredményeként lehet megállapítani.” (ABH
   2004, 504, 508.)
   Az  Alkotmány 51. § (1) bekezdése szerint az ügyészség  köteles
   gondoskodni  a  természetes és jogi személyek  jogainak  (jelen
   esetben  az egyesülési jog) védelméről. Az 51. § (3)  bekezdése
   alapján  az  ügyészség közreműködik annak biztosításában,  hogy
   mindenki  megtartsa  a  törvényeket.  Törvénysértés  esetén   –
   törvényben  meghatározott  esetekben  és  módon  –   fellép   a
   törvényesség védelmében. Az Alkotmány tehát a törvényhozónak ad
   felhatalmazást  az ügyészi törvényességi felügyelet  anyagi  és
   eljárási   kérdéseinek  szabályozására.   Ez   a   szabályozási
   felhatalmazás  azonban  nem  jelenti  azt,  hogy   az   ügyészi
   törvényességi   felügyelet   koncepciója   függetlenedhet    az
   alkotmányos rend egészétől, jelen ügyben különösen az Alkotmány
   8. § (2) bekezdésétől és az Alkotmány 63. § (1) bekezdésétől. A
   törvényi  szabályozás  ugyanis nem sértheti  szükségtelenül  és
   aránytalan mértékben az egyesülési szabadságot.
   A  törvényességi  felügyelettel az állam  biztosítja,  hogy  az
   érintett   jogalanyok  jogaik  gyakorlása  és  kötelezettségeik
   teljesítése  során  a jogszabályokban foglaltaknak  megfelelően
   járjanak  el,  működésük  megfeleljen a  hatályos  jogszabályok
   előírásainak. [30/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH  1994,  161,
   163.]
   Az  1/1994.  (I. 7.) AB határozat szerint az ügyészi  részvétel
   fontos  területe egyes, a bíróság hatáskörébe tartozó egyoldalú
   eljárásokban  való közreműködés, amelyekben az ügyészség  az  a
   kívülálló szerv, amely a törvénysértések megelőzésében, illetve
   orvoslásában  szerepet  játszhat.  A  törvényességi  felügyelet
   alkotmányosságát  az Alkotmánybíróság 1994-ben  nem  vizsgálta.
   Állást  foglalt viszont abban, hogy „az ügyész bizonyos polgári
   peres és nemperes eljárásokban való közreműködését, perindítási
   és   egyéb  kezdeményezési  jogát,  perelhetőségét,   stb.   az
   Alkotmány   51.   §  (3)  bekezdése  elvileg  megalapozza,   és
   alkotmányossá  teszi. Kizárólag esetenként, az  egyes  törvényi
   felhatalmazások alkotmányossági vizsgálatával dönthető el  azok
   alkotmányellenessége,  illetőleg alkotmányos  összhangja”  (ABH
   1994,    29,    33.).    E   döntésében   az   Alkotmánybíróság
   megállapította,   hogy   az  ügyész   polgári   ügyekben   való
   részvételének  törvényi biztosítása nem eleve alkotmányellenes,
   az   alkotmányossági  összefüggések  csak  az  egyes,   konkrét
   felhatalmazást   adó  törvényi  rendelkezések   alkotmányossági
   vizsgálata során bírálhatók el.

   3.2.    Jelenleg    az   egyesületek   feletti    törvényességi
   felügyeletnek  két  egymásra utaló jogszabályi  rendelkezés  az
   alapja.  Egyfelől  irányadó rendelkezés az  Egytv.  14.  §  (1)
   bekezdésének első mondata, amely szerint „[a] párt  kivételével
   a  társadalmi  szervezet működése felett  az  ügyészség  a  reá
   irányadó    szabályok   szerint   törvényességi    felügyeletet
   gyakorol”.  A  „reá irányadó szabályok szerint”  fordulatot  az
   Ütv.    releváns   rendelkezései   töltik   meg    tartalommal.
   Mindenekelőtt az Ütv. 13. § (1) bekezdés utolsó mondata,  amely
   alapján  törvény  az ügyészi törvényességi felügyelet  hatályát
   más, e bekezdésben nem említett szervekre is kiterjesztheti. Az
   Ütv.  13.  § (2) bekezdése a törvényességi észrevétel különböző
   eszközeit sorolja fel.
   Az Ütv.-beli törvényességi felügyeleti szabályok egyértelműen a
   közigazgatás  feletti törvényességi felügyeletre szabottak.  Az
   itt  felsorolt  eszközök  ugyanis  –  főszabály  szerint  –   a
   Kormánynál  alacsonyabb  szintű  közigazgatási  szervek   által
   kibocsátott jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
   egyéb  általános érvényű rendelkezések, továbbá egyedi döntések
   esetében alkalmazhatók. Az államigazgatási szervek normatív  és
   egyedi   aktusaitól  azonban  jelentős  mértékben  eltérnek   a
   közhatalmat  nem gyakorló, államigazgatási, hatósági  feladatot
   el  nem  látó, az egyesülési szabadság alapján létrejött privát
   egyesületek általános érvényű és egyedi döntései.
   Az egyesületek ugyanis az Alkotmány 63. § (1) bekezdése alapján
   létrejött,  a  civil társadalomhoz tartozó autonóm szervezetek.
   Ez  az  autonómia  megköveteli,  hogy  az  állam,  ha  valamely
   intézményének  hatáskört biztosít az egyesületek felügyeletére,
   akkor  azt törvényben pontosan körülhatárolt módon, az alapjog-
   korlátozás alkotmányos mércéjének megfelelően tegye.
   A  jelenleg  irányadó  Egytv.  és Ütv.  szabályok  azonban  nem
   rendelkeznek arról, hogy az ügyészség ellenőrzési jogköre  mire
   terjed  ki:  az  egyesület  teljes  működésére  vagy  csak   az
   általános  érvényű,  illetve  egyedi  döntéseire.  Nem  rendezi
   törvény,  hogy az ügyészség eljárhat-e hivatalból  vagy  csupán
   kezdeményezésre, és nem szabályozza azt sem, hogy az ügyész  az
   ellenőrzés  során  mit  tehet,  s  ha  törvénysértést   észlel,
   miképpen cselekedhet.
   Tekintettel   arra,   hogy  az  ügyészi   kontroll   lehetősége
   korlátozza   az   egyesüléshez   való   alapjogot,   ezért    a
   törvényhozónak pontosan meg kell határoznia, hogy  mire  terjed
   ki  az  ügyészség  hatásköre,  s hogy  e  hatáskör  mit  foglal
   magában.
   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg, mert az Országgyűlés  nem
   alkotta  meg azokat a különös törvényi rendelkezéseket, amelyek
   alapján  az  ügyész  –  az  Alkotmány 63.  §  (1)  bekezdésének
   megfelelően   –   törvényességi  felügyeletet  gyakorolhat   az
   egyesületek  felett. Ez a hiányosság az egyesülés szabadságához
   fűződő jog érvényesülését közvetlenül érinti.
                                  
                                 V.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően  azt  az   indítványt
   vizsgálta, amely szerint az Egytv. 14. § (1) bekezdése, továbbá
   az  Ütv.  3. § (2) bekezdés g) pontja, 13-16. §-ai az Alkotmány
   63.  §  (1)  bekezdésébe ütköző módon rendelkeznek a társadalmi
   szervezetek feletti törvényességi felügyeletről.
   Az   Alkotmánybíróság  a  társadalmi  szervezetekre   vonatkozó
   ügyészi  törvényességi felügyeleti jogkör  terjedelmével  eddig
   nem   foglalkozott.  Állást  foglalt  viszont  az  alapítványok
   feletti  törvényességi ellenőrzésről. A 63/2008. (IV.  30.)  AB
   határozat  szerint  az  ügyész a következő  intézkedések  közül
   választhat  az  alapítvány felügyelete  során:  kezdeményezheti
   általános   érvényű   rendelkezés   (szabályzat,   alapszabály)
   kiadását,  módosítását  vagy  egyes  rendelkezéseinek  hatályon
   kívül helyezését; megtekintheti az alapítvány általános érvényű
   rendelkezéseit és egyedi döntéseit, szükség esetén  vizsgálatot
   tarthat  a  törvényesség érdekében, s a kezelő szerv vezetőitől
   iratok   és   adatok  rendelkezésre  bocsátását,   megküldését,
   felvilágosítás adását kérheti [Ütv. 13. § (2) bekezdés c),  e),
   f) pontja; ABH 2008, 559, 578-579.].
   Az  Alkotmánybíróság tehát úgy ítélte meg, hogy az alapítványok
   esetében  az ügyész a törvényességi felügyeleti eszközök  közül
   kizárólag  azokat alkalmazhatja, amelyek összhangban állnak  az
   alapítvány  magánjogi  jellegével. Tekintettel  arra,  hogy  az
   Alkotmánybíróság  az  alapítványok, mint  magánjogi  jogalanyok
   esetében  csak  az  Ütv.-ben foglalt  törvényességi  felügyelet
   három eszközét tartotta alkalmazhatónak, az egyesületek feletti
   törvényességi  ellenőrzés  körében  is  csupán  ezen   eszközök
   alkalmazásának  lehetőségét vette figyelembe.  Az  egyesüléshez
   fűződő  alkotmányos  alapjog alapján  létrejött  egyesületek  —
   személyegyesítő  jellegük folytán —  az  Alkotmány  63.  §  (1)
   bekezdése    révén    közvetlenebb    alkotmányos    védelemben
   részesülnek, mint például az alapítványok. Ezért az  a  minimum
   követelmény,   amelyet  az  Alkotmánybíróság  az   alapítványok
   esetében   meghatározott,  bizonyosan  irányadó   a   speciális
   alapjogi   védelemben   részesülő   egyesületek   esetében.   A
   következőkben  az  Alkotmánybíróság az alapjogi  teszt  alapján
   eljárva   egyenként   vizsgálta,  hogy   ezeknek   az   ügyészi
   eszközöknek   az   egyesületek  esetében  történő   alkalmazása
   összhangban van-e az Alkotmány 63. § (1) bekezdésével.

   2.1.  Az Ütv. 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján az ügyész  a
   törvényesség   biztosítása  érdekében  a  hatáskörébe   tartozó
   területi  és  helyi  szerveknél általános  érvényű  rendelkezés
   (szabályzat,  alapszabály,  stb.)  kiadását,  módosítását  vagy
   egyes     rendelkezéseinek    hatályon     kívül     helyezését
   kezdeményezheti.
   A   jogszabályi  rendelkezés  megfogalmazása  (területi,  helyi
   szerv,  rendelkezés  kiadása) a közigazgatási  szervek  feletti
   törvényességi  ellenőrzésre  utal.  Ennek  ellenére  adható   a
   szabálynak olyan értelem, amely alapján az ügyészség például az
   egyesület  tagjai  által elfogadott alapszabályt  vizsgálhatja.
   Ezt    az   értelmezést   követi   az   ügyészi   törvényességi
   felügyeletről   szóló  13/1994.  (ÜK.  12.)  LÜ   utasítás   (a
   továbbiakban:  LÜ  utasítás), amelynek 2.  §  (1)  bekezdés  d)
   pontja alapján általában az ügyészi törvényességi felügyelet „a
   működés,  valamint  a működés körében hozott  belső  normák  és
   egyedi    döntések   tekintetében”   kiterjed   a    társadalmi
   szervezetekre is. Tekintettel azonban arra, hogy az LÜ utasítás
   kizárólag  az  Ütv. rendelkezéseivel összhangban  értelmezhető,
   ezért  az  ügyészségnek az Ütv. 13. § (2)  bekezdés  c)  pontja
   alapján   csupán   a   normatív   jellegű   általános   érvényű
   rendelkezések tekintetében van kezdeményezési joga.
   Az  ügyésznek  az egyesületek alapszabálya feletti  ellenőrzési
   jogköre   korlátozza  az  Alkotmány  63.  §   (1)   bekezdésben
   biztosított egyesülés szabadságát. E jogkorlátozás az Alkotmány
   keretei között marad, ha szükségesnek és arányosnak minősül.
   Az   egyesületi   lét   egyik   meghatározó   tulajdonsága   az
   önszabályozás.   Az   egyesület  szabadon   dönthet   a   saját
   szervezetére  és  a  működésére  vonatkozó  alapvető  szabályok
   megalkotásáról   és  azok  megváltoztatásáról.   Az   egyesülés
   szabadságával összeegyeztethetetlen volna az olyan  jogszabály,
   amely  felhatalmazná  az  ügyészt  az  egyesületi  szabályzatok
   előzetes  közhatalmi ellenőrzésére, értékelésére, minősítésére.
   Ez  ugyanis  egy előzetes tartalmi vizsgálatot,  azaz  cenzúrát
   megvalósító  rendelkezés volna. [Lásd: 20/1997. (III.  19.)  AB
   határozat, ABH 1997, 85, 95.]
   Az egyesületi önszabályozási jog ugyanakkor nem terjed ki arra,
   hogy  az  egyesület  jogszabálysértő belső  normákat  alkosson.
   Vagyis  működése  során az egyesületnek is be kell  tartania  a
   törvényeket   és   más  jogszabályokat.  Az  ügyészi   fellépés
   alkotmányos  célja,  hogy  őrködjön az  egyesületek  törvénynek
   megfelelő működése felett, s az egyesület törvénysértő működése
   esetén megtegye a szükséges intézkedéseket. Ennek érdekében  az
   ügyész   az   egyesület   által  alkotott   általános   jellegű
   intézkedéseket   utólag,  a  jogszabályszerűség   szempontjából
   vizsgálhatja.  Sor kerülhet erre például, ha  az  egyesület  az
   Egytv.  6.  és  7.  §-ában foglalt előírásokat figyelmen  kívül
   hagyva  fogadja  el  alapszabályát. Ilyen  esetben  az  ügyészi
   fellépésre  az Alkotmány 51. § (3) bekezdése ad felhatalmazást,
   amely  szerint  törvénysértés esetén léphet  fel  az  ügyész  a
   törvényesség védelmében.
   Az   Ütv.  13.  §  (2)  bekezdés  c)  pont  alapján  az  ügyész
   kezdeményezheti   egy   adott  általános  érvényű   (jellemzően
   alapszabálybeli)  rendelkezés  megalkotását,  módosítását  vagy
   egyes  rendelkezések  hatályon kívül helyezését.  Az  ügyésznek
   tehát csak kezdeményező és nem döntési joga van. Ahogyan azt az
   Alkotmánybíróság   korábban  már   hangsúlyozta,   az   ügyészi
   törvényességi  felügyelet körében „az ügyész nem  hozhat  olyan
   döntéseket,  amelyek közvetlenül és akként érintik az  ügyfelek
   jogállását,  hogy  részükre  állapítanak  meg,  vagy   terhükre
   kötelezettséget írnak elő”. [59/E/1994. AB határozat, ABH 1995,
   851,   852-853.].   Mégis,   ez   a   kezdeményezési   jog   is
   megvalósíthatja a magánjogi jogalanyok egyesülési szabadságának
   aránytalan   korlátozását,  ha  a  gyakorlatban  arra   mintegy
   szúrópróbaszerűen, a törvénysértés elkerülése  érdekében  kerül
   sor.
   Ennek az alkotmányossági problémának a megoldása azonban nem az
   Ütv.-beli   rendelkezés   megsemmisítésével   orvosolható.   Az
   alkotmányellenességet  ugyanis nem  az  Ütv.  létező  szabályai
   okozzák,  hanem  éppen az Ütv. hiányossága. Az Alkotmánybíróság
   ezért  az  Ütv.  13. § (2) bekezdés c) pontja  megsemmisítésére
   irányuló  indítványt  elutasította, de a  határozat  rendelkező
   részében   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet
   állapított meg.

   2.2.  Az  Ütv. 13. § (2) bekezdés e) pontja alapján  az  ügyész
   megtekintheti   az  ügyészi  törvényességi  felügyelet   körébe
   tartozó  szervek  általános érvényű  rendelkezéseit  és  egyedi
   döntéseit,  a törvényesség érdekében szükség esetén vizsgálatot
   tarthat,   illetőleg  az  ellenőrzési  és  felügyeleti   joggal
   felruházott  szervet  vizsgálat tartására  kérheti  fel;  ezzel
   összefüggésben a szervek területére, helyiségeibe beléphet.
   Ugyanezen   bekezdés  c)  pontjához  hasonlóan   az   e)   pont
   megfogalmazása  (ellenőrzési,  felügyeleti  joggal  felruházott
   szerv)  is a közigazgatás törvényes működése feletti kontrollra
   utal.  E  jogszabályi  szakasz alapján jelenleg  az  ügyész  az
   egyesületek    alapszabályait,    egyéb    általános    érvényű
   rendelkezését és egyedi döntéseit megtekinti, vizsgálatot tart,
   és  ennek során az egyesület területére, helyiségébe belép.  Az
   Alkotmánybíróságnak azt a kérdést kellett megválaszolnia,  hogy
   ezek  az  ügyészi  jogosítványok  szükséges  és  arányos  módon
   korlátozzák-e az egyesülés szabadságát.
   Ahogyan   azt  az  Alkotmánybíróság  a  c)  pont  vizsgálatakor
   megállapította,  az  Alkotmány 51.  §  (3)  bekezdésében  adott
   felhatalmazás   alapján  az  ügyész  utólag,   a   törvényesség
   szempontjából   vizsgálhatja  az   egyesület   által   alkotott
   általános   jellegű  intézkedéseket.  Ugyanez   vonatkozik   az
   egyesület egyedi döntéseire is. Sem az Ütv., sem más jogszabály
   nem  rendelkezik azonban arról, hogy az ügyész milyen  indokkal
   tekintheti  meg az egyesület általános és egyedi intézkedéseit,
   s arról sem, hogy milyen jogi eszközei vannak az egyesületnek a
   jogszerűtlennek tartott ügyészi beavatkozással szemben.
   Külön  vizsgálatot igényel az a jogszabályi rendelkezés,  amely
   alapján  az ügyész az egyesület területére, helyiségébe  belép.
   Az  Alkotmánybíróság már több döntésében foglalkozott  azzal  a
   kérdéssel,  hogy  milyen  feltételek  mellett  alkotmányos   az
   államigazgatási    szervek   (adóhatóság,   egészségbiztosítási
   felügyelet,   stb.)  magántulajdonban  álló  területekre   való
   belépése.
   A  24/2006. (VII. 7.) AB határozat az adóhatósági átvizsgálásra
   vonatkozó  szabályokat  a  hiányzó  törvényi  garanciák   miatt
   alkotmánysértőnek minősítette, mert az adott ügyben a helyszín,
   a  helyiség,  a  gépjármű  és  a  lakás  átvizsgálására  azonos
   szabályok vonatkoztak, és a törvény egyik esetben sem  követelt
   bírói  engedélyt vagy ügyészi jóváhagyást, de még bűncselekmény
   egyszerű gyanúját sem. (ABH 2004, 398, 417.)
   A    87/2008.    (VI.    18.)   AB   határozat    viszont    az
   egészségbiztosítási felügyelet vizsgálati jogát  alkotmányosnak
   tartotta,  mert  az csupán a „legvégső eszköz” lehetett,  és  a
   visszaélésszerű  alkalmazással szemben garanciát  jelentett  az
   előzetes   bírói   engedély,  továbbá  a   háttérjogszabályként
   alkalmazandó Ket. (ABH 2008, 707, 713.)
   Az  ügyészség  nem államigazgatási, hanem önálló állami  szerv.
   (59/E/1994.  AB határozat, ABH 1995, 851, 853.) Ennek  ellenére
   az Alkotmánybíróságnak a fenti alkotmányos követelményeket szem
   előtt  tartva kellett megvizsgálnia az ügyésznek az egyesületek
   területére   és  helyiségeibe  belépést  biztosító  jogszabályi
   rendelkezés alkotmányosságát.
   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   törvényesség
   biztosítása  érdekében  bizonyos  esetekben  szükség  lehet   a
   törvénysértő   egyesület   helyiségeibe   való   belépésre.   A
   kifogásolt jogszabályi rendelkezés azonban nem nyújt  megfelelő
   és elegendő garanciát az esetleges visszaélésekkel szemben. Sem
   előzetes   bírói  engedélyre  nincs  szükség,   sem   megfelelő
   jogorvoslati eszköz nem áll az egyesület rendelkezésére  ahhoz,
   hogy  a jogszerűtlennek tartott ügyészi intézkedésekkel szemben
   fellépjen.
   Az  Ütv.  13.  §-a – és ezen belül a (2) bekezdés  az  e)  pont
   utolsó   fordulata   –  elsődlegesen  a  közigazgatás   feletti
   törvényességi   ellenőrzés,  és  nem  az  egyesületek   feletti
   kontroll   eszközeit  sorolja  fel.  Az  egyesületi   autonómia
   aránytalan korlátozását ezért nem az Ütv. 13. § (2) bekezdés e)
   pontjában  foglalt szabály okozza, hanem annak hiányossága.  Az
   Alkotmánybíróság mindezek alapján az Ütv. 13. § (2) bekezdés e)
   pontja megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította, de  a
   határozat   rendelkező   részében  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg.

   2.3.  Az Ütv. 13. § (2) bekezdés f) pontja alapján az ügyész  a
   törvényesség  biztosítása  érdekében az  ügyészi  törvényességi
   felügyelet  során  a  szervek  vezetőitől  iratok   és   adatok
   rendelkezésre   bocsátását,  illetőleg   megküldését,   továbbá
   felvilágosítás adását kérheti.
   E  jogszabályi  rendelkezés megfogalmazása – az imént  említett
   ellenőrzési  eszközökhöz  hasonlóan  (szervek  vezetői)   –   a
   közigazgatási szervek feletti törvényességi ellenőrzésre  utal.
   Az   LÜ  utasítás  12.  §-a  is  a  közigazgatás  ellenőrzésére
   vonatkozóan   szól  arról,  hogy  az  ügyészség  akkor   kérhet
   felvilágosítást  és  adatot  a szervek  vezetőitől,  ha  ez  a)
   vizsgálat   keretében  vagy  törvényességi  kérelem  elbírálása
   érdekében;  b) vizsgálat vagy vizsgálat kezdeményezés  előtt  a
   vizsgálandó  szervek  kiválasztásához; c)  a  felettes  ügyészi
   szervek  informálásához szükséges, illetőleg d) az  ügyész  ily
   módon kíván tájékozódni arról, hogy egyes szervek miként tettek
   eleget  a jogszabályban meghatározott ellenőrzési, felügyeleti,
   vagy a jogalkalmazás körébe tartozó kötelezettségüknek.
   Az  LÜ  utasítás  12.  §  b), c) és d)  pontja  az  egyesületek
   esetében  nem  értelmezhető. Az egyesüléshez való  szabadságjog
   (és  az információs önrendelkezési jog) kizárja, hogy az állami
   intézmények   magánjogi  jogalanyoktól  törvénysértés   gyanúja
   hiányában  készletre gyűjtsenek adatot, vagyis kizárólag  azért
   kérjenek  információt,  hogy később aztán  esetleg  a  megadott
   információk alapján végezzenek vizsgálatot, és kizárja azt  is,
   hogy  az  ügyészség  pusztán felettes  szervének  tájékoztatása
   érdekében gyűjtsön adatokat. A d) pontban foglaltak pedig azért
   nem  értelmezhetők az egyesületek esetében, mert az egyesületek
   számára  jogszabály  nem  ír  elő ellenőrzési,  felügyeleti  és
   jogalkalmazási körbe tartozó kötelezettséget.
   Az Ütv. 13. § (2) bekezdés f) pontjából és az LÜ utasítás 12. §
   a)   pontjából  kiindulva  tehát  az  ügyészség  akkor   kérhet
   felvilágosítást   az   egyesület  képviselőjétől,   ha   az   a
   törvényességi  ellenőrzés keretében szükséges, illetve  azt  az
   Ütv.   25.  §-ában  foglalt  törvényességi  kérelem  elbírálása
   elkerülhetetlenné  teszi.  Nem rendelkezik  azonban  jogszabály
   arról,  hogy az ügyész felvilágosítás-kéréssel milyen esetekben
   fordulhat  az  egyesület képviselőjéhez. Előfordulhat  például,
   hogy  az ügyészség azt észleli, hogy az egyesület legalább  egy
   éve  nem  működik, vagy tagjainak létszáma tartósan  az  Egytv.
   által  megkövetelt  10  személy alatt  van.  Ebben  az  esetben
   például az ügyészség jogszerűen kérhet információt arról,  hogy
   ténylegesen  működik-e a nyilvántartásba  vett  egyesület.  Nem
   egyeztethető  össze viszont az Alkotmány 63. § (1) bekezdésével
   az  a  lehetőség,  hogy az ügyész bármikor  bármilyen  indokkal
   felvilágosítást,  iratot vagy akár személyes adatot  kérhet  az
   egyesület   képviselőjétől.   Ez  ugyanis   folyamatos   állami
   kontrollt jelentene az egyesületek felett.
   Az  Alkotmánybíróság ezért egyrészt az Ütv. 13. § (2)  bekezdés
   f) pontja megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította, de
   a  határozat  rendelkező  részében  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg.
                                  
                                 VI.

   1.  Az  indítványozó  az  Ütv. 3. § (2) bekezdés  f)  pontjának
   megsemmisítését is kezdeményezte. Az f) pont jelölését a  2004.
   évi  XXXI.  törvény g) pontra módosította, s ez  a  törvény  az
   indítvány  előterjesztésekor hatályos  szöveget  [az  ügyészség
   „elősegíti,   hogy  az  állami  szervek,  a  bíróságon   kívüli
   jogalkalmazó  szervek,  a  társadalom  valamennyi   szervezete,
   valamint   az   állampolgárok  a  jogszabályok   rendelkezéseit
   megtartsák (ügyészi törvényességi felügyelet)”] tartalmilag  is
   megváltoztatta  [az ügyészség „elősegíti, hogy  a  jogszabályok
   rendelkezéseit megtartsák (ügyészi törvényességi felügyelet)”].
   Később,  az  egyes  rendészeti tárgyú és az azokkal  összefüggő
   törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVII. törvény 2.  §-a
   az  Ütv. 3. § (2) bekezdés g) pontját úgy módosította, hogy  az
   ügyészségi   törvényességi  felügyelet  fogalmát  az   Rtv.-ben
   meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat
   ellátó     szerv    megbízhatósági    vizsgálatára    vonatkozó
   tevékenységének felügyeletére alkalmazta. Ebből következően  az
   Ütv.  3.  § (2) bekezdés g) pontjának hatályos szövege már  nem
   utal    az   egyesületek   törvényességi   felügyeletére.    Az
   Alkotmánybíróság  ezért  az Ütv. 3. § (2)  bekezdés  g)  pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   indítvány
   alapján  indult eljárást az Ügyrend 31. § e) pontja  alapján  –
   okafogyottság miatt – megszüntette.

   2.1.  Két  indítvány  is kezdeményezte  az  Egytv.  16.  §  (2)
   bekezdés  c)  pontjának  megsemmisítését.  Az  egyik  indítvány
   szerint e jogszabályi rendelkezés sérti az Alkotmány 63. §  (1)
   bekezdését  és  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  lefektetett
   jogállamiság elvének egyik lényeges elemét, a jogbiztonságot. E
   rendelkezés alapján ugyanis a társadalmi szervezet tevékenysége
   felfüggesztésének, ellenőrzésére felügyelőbiztos kirendelésének
   kezdeményezése  és  az arról való döntés az ügyész,  illetve  a
   bíróság tetszőleges belátásán múlik.
   A  másik  indítvány  szerint az Egytv. 16. §  (2)  bekezdés  c)
   pontja  ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével,  mert  a
   Djogalkalmazás  során fel nem ismerhető normatartalmat  hordoz”
   [47/2008. (IV. 17.) AB határozat]. Az indítvány példaként  utal
   az  Egytv.  16.  §  (2)  bekezdés d) pontjára,  amely  pontosan
   megszabja, hogy az Egytv. 2. § (2) bekezdés sérelme váltja ki a
   jogkövetkezményt. Ezzel ellentétben a c) pont nem  jelöli  meg,
   hogy  mely rendelkezés megsértése válthatja ki az abban foglalt
   intézkedéseket.  Emiatt  nem  világos,  hogy   a   „tevékenység
   felfüggesztése”  miféle  aktus,  pontosan  mit  „ellenőriz”   a
   felügyelőbiztos, ki jelölhető ki felügyelőbiztossá,  és  mik  a
   felügyelőbiztos jogai és kötelességei. Az indítvány szerint  az
   Egytv.  16.  §  (2)  bekezdés c) pontjának értelmezhetetlensége
   miatt  sérül  az  Alkotmány 63. §-ban biztosított  egyesüléshez
   való jog.

   2.2.   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokkal  összefüggésben
   elsőként azt vizsgálta, hogy az indítványok tárgya nem minősül-
   e  ítélt dolognak. Az Ügyrend 31. § c) pontja értelmében „ítélt
   dolog”  címén  az  eljárás megszüntetésének van  helye,  ha  az
   indítvány  az  Alkotmánybíróság  által  érdemben  már  elbírált
   jogszabállyal   azonos  jogszabály  (jogszabályi   rendelkezés)
   felülvizsgálatára  irányul és az indítványozó  az  Alkotmánynak
   ugyanarra  a  §-ára, illetőleg alkotmányos elvére (értékére)  –
   ezen  belül – azonos alkotmányos összefüggésre hivatkozva  kéri
   az    alkotmánysértés   megállapítását.   Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlata szerint az indítványban felvetett kérdés  akkor  res
   iudicata,   ha   az  újabb  indítványt  ugyanazon   jogszabályi
   rendelkezésre  vonatkozóan  azonos  okból  vagy  összefüggésben
   terjesztik  elő.  (1620/B/1991. AB határozat,  ABH  1991,  972,
   973.)  Ha  viszont  az újabb indítványt más okra,  illetve  más
   alkotmányossági összefüggésre alapítják, az Alkotmánybíróság az
   újabb  indítvány alapján érdemben vizsgálódik.  [35/1997.  (VI.
   11.)  AB határozat, ABH 1997, 200, 212.; 17/1999. (VI. 11.)  AB
   határozat, ABH 1999, 131, 133.; 5/2002. (II. 22.) AB határozat,
   ABH  2002,  78, 81.; 37/2004. (X. 15.) AB határozat, ABH  2004,
   908, 911.]
   Az  Alkotmánybíróság  az Egytv. 16. § (2)  bekezdés  c)  pontja
   alkotmányosságát az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szempontjából
   az 1431/B/1996. AB határozatában már vizsgálta. Az indítványozó
   abban  az ügyben azt kifogásolta, hogy az ügyészi törvényességi
   felügyelet elvonja az egyén bírósághoz fordulásának  jogát.  Az
   Alkotmánybíróság ezzel szemben azt állapította meg,  hogy  „nem
   jelenti  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében foglaltak sérelmét
   az,  hogy  a  törvényalkotó  a társadalmi  szervezetek  feletti
   törvényességi  felügyeleti  jogkört  az  ügyészre  ruházta,   a
   törvényességi felügyelet ugyanis nem az egyén bírói úthoz  való
   jogát  csorbító rendelkezés.” A társadalmi szervezet  tagjainak
   az Egytv. biztosítja a bírói úthoz való jogot, azok pedig, akik
   nem  tagjai  az  egyesületnek a Ptk. alapján  a  Pp.  általános
   szabályai  szerint  jogosultak a keresetindításra.  (ABH  2001,
   886, 888.)
   A  jelen  eljárás  alapjául szolgáló indítvány  ugyan  érdemben
   elbírált    jogszabályi   rendelkezéssel   azonos   jogszabályi
   rendelkezésre  irányul, de az indítványozó az  Alkotmány  egyéb
   rendelkezéseire  hivatkozott,  és  a  korábbihoz   képest   más
   összefüggésben  kérte az Egytv. 16. § (2)  bekezdés  c)  pontja
   megsemmisítését, ezért az ügy nem tekinthető ítélt dolognak. Az
   Alkotmánybíróság   tehát   az   indítvány    által    felvetett
   alkotmányossági kérdéseket érdemben vizsgálta.

   2.3.   Elsőként  azt  az  érvet,  amely  szerint  a  társadalmi
   szervezet    tevékenysége   felfüggesztésének,    ellenőrzésére
   felügyelőbiztos kirendelésének kezdeményezése és az arról  való
   döntés  az  ügyész,  illetve  a bíróság  tetszőleges  belátásán
   múlik.
   Az  Egytv.  16.  §-a  felsorolja, hogy  az  ügyész,  illetve  a
   törvénysértő   egyesületi  határozatot  sérelmező   tag   által
   indított  perben  (Egytv.  10.  §)  a  bíróság  a  törvényesség
   helyreállítása   érdekében   milyen   döntéseket   hozhat.    E
   rendelkezés  a  törvénysértések  súlyosságához  és   jellegéhez
   igazodó döntési lehetőségeket biztosít a bíróság számára. Ennek
   megfelelően  az ügyész keresete alapján a bíróság a  társadalmi
   szervezet  törvénysértő  határozatát  megsemmisítheti,  szükség
   esetén   új  határozat  hozatalát  rendelheti  el,  a   működés
   törvényességének   helyreállítása  céljából   összehívhatja   a
   társadalmi  szervezet legfelsőbb szervét. Ha ezek  az  eszközök
   kevésnek  bizonyulnak, vagy várhatóan nem hoznák meg  a  kívánt
   eredményt   (azaz,   ha  a  társadalmi  szervezet   működésének
   törvényessége   másképpen   nem   biztosítható),   a    bíróság
   felfüggesztheti  a társadalmi szervezet tevékenységét,  illetve
   ellenőrzésére  felügyelő biztost rendelhet ki.  [Lásd  27/1993.
   (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993, 444, 447.]
   Az  ügyész,  és döntése meghozatalakor a bíróság is szem  előtt
   tartja  a  szankciók közötti fokozati különbségeket. Az  Egytv.
   ugyanis fokozatos lépéseket tartalmaz, az ügyész csak abban  az
   esetben     kezdeményezheti    az     egyesület     működésének
   felfüggesztését,  ha meg van győződve arról, hogy  a  szervezet
   törvényes  működése  más  módon  nem  biztosítható,   mert   az
   egyesület  működésének  zavara állandósult,  így  önerőből  nem
   tudja   az   Egytv.-nek   és   az  alapszabálynak   megfelelően
   helyreállítani tevékenységét. Ilyen például az az eset,  amikor
   az   egyesület   működése  nem  biztosítja  a  tagok   jogainak
   érvényesülését,  illetve  ha  a szervezet  vezetésének  válsága
   állandósult,  s  ez lehetetlenné teszi az alapszabály  szerinti
   működést. [Lásd KGD1998. 60.; KGD2000. 293.]
   Az  ügyész  tehát  akkor kezdeményezheti,  s  a  bíróság  akkor
   dönthet  az  egyesület felfüggesztéséről,  ha  az  a  törvényes
   működés biztosítása érdekében nélkülözhetetlen. Kizárólag ebben
   az esetben kerülhet sor a felügyelőbiztos kirendelésére.

   2.4.  Az  indítványozó másik érve szerint az Egytv. 16.  §  (2)
   bekezdés  c)  pontja  nem  jelöli meg,  hogy  mely  rendelkezés
   megsértése válthatja ki az abban foglalt intézkedéseket. Emiatt
   nem  világos, hogy a „tevékenység felfüggesztése” miféle aktus,
   pontosan  mit  „ellenőriz” a felügyelő biztos, ki jelölhető  ki
   felügyelőbiztossá,  és  mik  a  felügyelő   biztos   jogai   és
   kötelességei.
   Önmagában  az  Egytv. szövege valóban nem ad választ  ezekre  a
   kérdésekre. Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján  azonban  „a
   jogszabályt  értelmezett és alkalmazott tartalmával  együttesen
   kell  érteni”  („élő  jog”) [először:  57/1991.  (XI.  28.)  AB
   határozat,  ABH  1991,  272,  277.;  legutóbb  1352/B/2007.  AB
   határozat,   ABK  2010.  május,  619,  622.].  Azaz   a   norma
   tartalmának megállapításakor figyelemmel kell lenni arra,  hogy
   hogyan alkalmazzák azt a bíróságok.
   A  bíróság  az  egyesület tevékenységét ítélettel  függesztheti
   fel.  Ezt  a  határozatot  be  kell  jegyeztetni  a  társadalmi
   szervezetek nyilvántartásába. [6/1989. (VI. 8.) IM  rendelet  a
   társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól
   6.   §  (2)  bekezdés]  A  bírói  joggyakorlatban  a  szervezet
   tevékenységének   a   felfüggesztése   azzal   jár,   hogy    a
   felfüggesztés   tartama  alatt  a  társadalmi   szervezet   nem
   folytathatja addigi tevékenységét. A felfüggesztés a  szervezet
   egész működésére, az ügyintéző és képviseleti szervek munkájára
   is   kihat.   Az   egyesület  nevében   és   képviseletében   a
   felfüggesztést követően ugyanis nem járhatnak el a  képviseleti
   szervek. Az egyesület ügyintéző szervének ilyen esetben  együtt
   kell működnie a felügyelő biztossal.
   A felügyelő biztos személyére az ügyész tesz indítványt, s ha a
   bíróság  úgy ítéli meg, hogy a javasolt személy képzettsége  és
   szakmai  tapasztalatai,  továbbá  addigi  tevékenysége  alapján
   alkalmas  a  feladat  elvégzésére, nem  érdekelt  az  egyesület
   ügyeiben  és  nem  elfogult, továbbá meghatározott  időn  belül
   vállalja  az  egyesület törvényes működésének  helyreállítását,
   akkor a bíróság dönt a kirendelésről. (BH1998. 617.)
   A  bíróság  előzetesen  nyilatkoztatja  a  felügyelő  biztosnak
   jelölt   személyt,  hogy  a  feladatok  elvégzését  a  megadott
   határidőre  vállalja-e, és milyen díjazásra  tart  igényt.  Ezt
   követően a bírósági ítélet részletesen és konkrétan megjelöli a
   felügyelőbiztos  feladatát, valamint  díjazásának  mértékét  és
   módját. (KGD 1998. 110.)
   A felügyelő biztos a törvényes működés helyreállítása érdekében
   –  többek között – új közgyűlést hívhat össze, közreműködhet  a
   határozatképes közgyűlés megtartásában, az Egytv.-nek megfelelő
   alapszabály  elfogadásában, az állandósult zavaros pénzügyi  és
   számviteli   helyzet   rendezésében,  az  éves   költségvetések
   közgyűlési  jóváhagyásában. (KGD2000. 293.) A  bíróság  döntése
   alapján  rendelkezhet  az  egyesület  bankszámlája  és  vagyoni
   eszközei felett, vagyonleltár készítésére lehet köteles,  és  a
   bíróság  előírhatja,  hogy  a  felügyelő  biztos  meghatározott
   időközönként tevékenységéről a bíróságnak beszámoljon.
   A  felügyelő biztosnak meghatározott időközönként, de  legalább
   az    egyesület   évi   taggyűlésén   az   egyesületi   tagokat
   tájékoztatnia  kell  az  általa végzett  tevékenységről  és  az
   egyesület vagyoni, jogi helyzetéről.
   A   bírói  gyakorlat  az  Egytv.  megalkotása  óta  megtöltötte
   tartalommal   16.  §  (2)  bekezdés  c)  pontját,   ezért   nem
   állapítható  meg,  hogy  az  a  „jogalkalmazás  során  fel  nem
   ismerhető  normatartalmat  hordozna”,  és  emiatt  sértené   az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdését.

   2.5.  Az Alkotmány 63. § (1) bekezdése szempontjából azonban  a
   felügyelő  biztosokra vonatkozó bírói gyakorlat  önmagában  nem
   biztosít elégséges garanciát az egyesületi autonómia aránytalan
   korlátozásával szemben.
   Nem  rendelkezik  a törvény a felügyelő biztosok  jogállásáról,
   hatásköréről és kirendelésének szabályairól. Holott a felügyelő
   biztos  kirendelése  lényegesen  érinti  az  egyesület  autonóm
   működését.  A  felügyelő  biztos kirendelésének  célja  ugyanis
   éppen   az,   hogy   az   egyesületi  autonómiába   beavatkozva
   intézkedjen az egyesület ügyeiben.
   Más  törvények  minden olyan esetben, amikor  felügyelő  biztos
   kirendelésére  lehetőséget  adnak,  meghatározzák  a  felügyelő
   biztos  jogköreit  is.  Külön  cím  alatt  (8.  cím  82-83.  §)
   rendelkezik     a     felügyelő    biztos     jogköreiről     a
   cégnyilvánosságról,    a   bírósági    cégeljárásról    és    a
   végelszámolásról  szóló 2006. törvény V. törvény.  A  felügyelő
   biztos   jogállását  a  köztestületekről  szóló  törvények   is
   szabályozzák.  Ilyen például az egészségügyben  működő  szakmai
   kamarákról  szóló  2006.  évi XCVII.  törvény,  a  személy-  és
   vagyonvédelmi,    valamint    a    magánnyomozói    tevékenység
   szabályairól  szóló  2005.  évi  CXXXIII.  törvény,  a  Nemzeti
   Akkreditáló  Testület szervezetéről, feladata- és hatásköréről,
   valamint  eljárásáról  szóló  2005.  évi  LXXVIII.  törvény,  a
   gazdasági   kamarákról  szóló  1999.  évi  CXXI.  törvény,   az
   igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV.  törvény,
   a  nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a
   bírósági  végrehajtásról szóló 1994. évi  LIII.  törvény  és  a
   közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény.
   Ha   a   gazdasági   társaságok,  köztestületek,   sőt   állami
   intézmények  esetében törvény szabályozza a kirendelt  biztosok
   jogállását,   az  alkotmányos  alapjogon  alapuló   egyesületek
   esetében  ez  még inkább elvárható. Tekintettel arra,  hogy  az
   egyesületi     autonómia    alkotmányellenes     korlátozásának
   lehetőségét  nem  az  Egytv. 16. § (2)  bekezdés  c)  pontjában
   foglalt  szabály,  hanem  annak  hiányossága  teremti  meg,  az
   Alkotmánybíróság  az  Egytv.  16.  §  (2)  bekezdés  c)  pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló   indítványt  elutasította.  Ugyanakkor  a   határozat
   rendelkező       részében      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg.
                                  
                                VII.

   Az  Alkotmánybíróság az alábbiakban azt az indítványi felvetést
   vizsgálta,  amely  azt  hiányolta, hogy az  Egytv.  az  ügyészi
   fellépésre  nem  szab  határidőt. Az  indítványozó  szerint  az
   Egytv.  14. § (1) bekezdése és az Egytv. 16. § (2) bekezdésének
   c)  pontja  együttes értelmezése alapján sem  állapítható  meg,
   hogy   az  ügyész  milyen  időtartamon  belül  kezdeményezheti,
   illetve a bíróság milyen időtartamra rendelheti el a társadalmi
   szervezet  tevékenységének felfüggesztését, és  felügyelőbiztos
   kirendelését.   Egy  másik  indítvány  szerint   a   társadalmi
   szervezetek életében jogbizonytalanságot eredményez  az  ügyész
   időbeli korlátozás nélküli joga, amely alapján megtámadhatja  a
   párt vagy a társadalmi szervezet határozatát.

   1.  Az  Alkotmánybíróság a 2/2000. (II.  25.)  AB  határozatban
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
   meg,  mert  az Ütv. ügyészi óvásra vonatkozó szabályai  időbeli
   korlátozás nélkül lehetővé tették az államigazgatási  határozat
   hatályon  kívül helyezését, megváltoztatását, ha a törvényesség
   helyreállítása  jóhiszeműen szerzett  és  gyakorolt  jogot  nem
   sértett. (ABH 2000, 25.)
   Az   Alkotmány   51.   §  (3)  bekezdése  alapján   az   ügyész
   törvénysértés esetén – a törvényben meghatározott esetekben  és
   módon  –  fellép  a  törvényesség védelmében.  Az  Alkotmány  e
   szabálya  egyfelől az ügyészi fellépés jogalapját teremti  meg,
   másrészt  felhatalmazza a törvényalkotót  az  ügyészi  fellépés
   kereteinek szabályozására.
   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nincs olyan alkotmányos
   kötelezettség,  amely  alapján a jogalkotónak  a  felfüggesztés
   kezdeményezésére és annak elrendelésére minden esetben irányadó
   időtartamot  kellene  meghatároznia.  Az  ügyész  az  egyesület
   tevékenységének   felfüggesztését  a   fentiekben   kifejtettek
   alapján akkor kezdeményezheti, ha megbizonyosodott arról,  hogy
   nem  áll  rendelkezésére  egyéb eszköz az  egyesület  törvényes
   működésének   helyreállítására.  Az   egyesület   működése,   a
   törvénysértés   jellege   azonban   hatással   van   e   döntés
   meghozatalára. Minden egyes egyesületeket érintő ügyben más  és
   más   tényállás   vezetheti  az  ügyészt   arra,   hogy   ilyen
   kezdeményezéssel éljen. Az állandósult működési zavar egy aktív
   egyesület  életében rövid időn belül nyilvánvalóvá válhat,  míg
   egy  kevésbé  tevékenyen működő szervezet esetében csupán  évek
   alatt  juthat az ügyész arra a következtetésre, hogy az  Egytv.
   16. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt eljárást kezdeményezi.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt is, hogy mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet  eredményez-e,   hogy   az
   Egytv.  nem tartalmaz időbeli korlátot arra vonatkozóan, amikor
   az  ügyész  megtámadja  a  párt  vagy  a  társadalmi  szervezet
   határozatát.
   Az  Alkotmánybíróság  a  30/1994.  (V.  20.)  AB  határozatában
   részben érintette ezt a problémát. E döntés utal arra,  hogy  a
   törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész eljárása során nincs
   határidőhöz  kötve,  intézkedéseit  időbeli  korlátozás  nélkül
   teheti  meg. Ugyanakkor a határozat is kiemeli, hogy  abban  az
   esetben,  ha  az  egyesület határozatát  az  ügyész  keresettel
   bíróság  előtt  megtámadja,  „rá az időmúlás  következményei  –
   hasonlóan  a  társadalmi szervezet tagjához az általa  indított
   peres  eljárás  vonatkozásában – ugyancsak  vonatkoznak”.  (ABH
   1994,  161,  165.)  Az  Egytv. 10. § (1)  bekezdése  alapján  a
   társadalmi    szervezet    valamely   szervének    törvénysértő
   határozatát  bármely tag – a tudomására jutástól  számított  30
   napon    belül   –   a   bíróság   előtt   megtámadhatja.    Az
   alkotmánybírósági  értelmezés szerint  az  ügyésznek  ugyanezen
   feltételekkel,  azaz a tudomásra jutástól  számított  30  napon
   belül   van  lehetősége  a  törvénysértő  egyesületi  határozat
   megtámadására.
   Az  Egytv.  4.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  párt  munkahelyi
   szerveződésére,  gazdálkodására,  valamint  megszűnésére  külön
   törvény  rendelkezései  az irányadóak.  Az  Egytv.  10.  §  (3)
   bekezdése  arról  is  rendelkezik, hogy a  párt  tagja  a  párt
   határozatát  csak az Egytv., valamint a pártok  működéséről  és
   gazdálkodásáról szóló törvény megsértése esetén támadhatja meg.
   Egyebekben  azonban  az  Egytv.  rendelkezései,  mint  mögöttes
   szabályok, a pártokra is irányadóak. A párt tagjai tehát  –  az
   egyesületi tagokhoz hasonlóan – a tudomásra jutástól  számított
   30   napon   belül  támadhatják  meg  a  törvénysértőnek   vélt
   párthatározatot.
   A  pártok  az  Alkotmány  3.  § (2) bekezdésében  meghatározott
   feladat,  a népakarat kialakításában és kinyilvánításában  való
   közreműködés ellátására alakulnak. Emiatt az ügyész mint állami
   szerv   a   pártok   felett  törvényességi   felügyeletet   nem
   gyakorolhat.  Az Egytv. 14. § (2) bekezdésének  megfelelően  az
   ügyésznek arra van hatásköre, hogy a párt törvénysértése esetén
   keresetet  indítson  a  párt ellen. Tekintettel  arra,  hogy  a
   pártok   esetében  az  ügyészi  keresetindításra  nyitva   álló
   határidőről törvény eltérően nem rendelkezik, az Egytv.  10.  §
   (1)  bekezdésében megjelölt, a tudomásra jutástól számított  30
   napos  határidő  az  ügyész által indított peres  eljárásra  is
   irányadó.
   A  fentiekben  foglalt  indokok alapján az  Alkotmánybíróság  a
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló indítványokat elutasította.
                                  
                                VIII.

   1.  Az  Alkotmánybíróság ezt követően azt  vizsgálta,  hogy  az
   alkotmányjogi panaszok megfelelnek-e az Abtv. 48. § (1) és  (2)
   bekezdéseiben foglalt feltételeknek:
   „(1)  Az  Alkotmányban  biztosított jogainak  megsértése  miatt
   alkotmányjogi  panasszal  fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
   akinek  a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
   folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit  már
   kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára
   biztosítva.
   (2) Az alkotmányjogi panaszt a jogerős határozat kézbesítésétől
   számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani.”
   Az Alkotmánybíróság irányadó gyakorlata szerint az Abtv. 48.  §
   (1)   és   (2)   bekezdésében  foglalt  törvényi   feltételeket
   együttesen  kell értelmezni, és figyelembe venni [23/1991.  (V.
   18.)  AB  végzés,  ABH  1991, 361-362.;  41/1998.  (X.  2.)  AB
   határozat, ABH 1998, 306, 309.].
   Az    Alkotmánybíróság   több   határozatában   vizsgálta    az
   alkotmányjogi    panasz   elbírálására   és   a    mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
   hatáskörök   egymáshoz   való   viszonyát.   E   határozataiban
   hangsúlyozta: az alkotmányjogi panasz benyújtásának  feltétele,
   hogy   az   Alkotmányban   biztosított   jogok   sérelme    „az
   alkotmányellenes  jogszabály alkalmazása  folytán”  következzék
   be.   Ezért   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló  indítvány  alkotmányjogi  panaszként
   való  előterjesztése az Abtv.-ből nem vezethető  le.  [27/2001.
   (VI.  29.)  AB határozat, ABH 2001, 252, 257.; 1044/B/1997.  AB
   határozat, ABH 2004, 1160, 1176.; 986/B/1999. AB határozat, ABH
   2005,  889,  900.; 1105/D/2004. AB határozat, ABH  2005,  1316,
   1326.;  1124/D/2004.  AB  határozat,  ABH  2006,  1702,  1719.;
   188/D/2002.  AB határozat, ABH 2008, 3398.] Az Alkotmánybíróság
   –  erre  tekintettel  –  a  Legfelsőbb Bíróság  mint  másodfokú
   bíróság  a  Kf.VI.38.210/2001/19. számú ítéletével kapcsolatban
   benyújtott  alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 29. § e)  pontjára
   tekintettel visszautasította.

   2.  Az  Abtv.  1.  §  b)  pontja  alapján  az  Alkotmánybíróság
   hatáskörébe tartozik a jogszabály, valamint az állami irányítás
   egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata.
   Az  Abtv. 22. § (2) bekezdése szerint az indítványnak a kérelem
   alapjául  szolgáló  ok megjelölése mellett határozott  kérelmet
   kell   tartalmaznia.   Az   Abtv.   37.   §-a   kimondja:   „Az
   alkotmányellenesség   utólagos   megállapítását    kezdeményező
   indítványban  javasolni  kell  a  jogszabály  vagy  az   állami
   irányítás     jogi    eszközének    teljes    vagy     részbeni
   megsemmisítését.”
   Az  Alkotmánybíróság  eljárása során  megállapította,  hogy  az
   indítványozó  –  az  alkotmányellenesnek  tartott  joggyakorlat
   megváltoztatása   érdekében  –  csupán  a   norma   alkotmányos
   tartalmának   megállapítását  és  ez  alapján  a   jogalkalmazó
   szerveknek   szóló   alkotmányos  követelmény   megfogalmazását
   kezdeményezte.  Az  Alkotmánybíróság  kizárólag  az   Abtv.-ben
   meghatározott   hatásköreiben   eljárva   –   azokkal    szoros
   összefüggésben  –  állapíthat  meg  alkotmányos   követelményt.
   Jogszabály  vagy  állami  irányítás  jogi  eszköze  alkotmányos
   normatartalmának  megállapítására,  illetve   –   önmagában   –
   alkotmányos  követelmény megállapítására az Alkotmánybíróságnak
   nincs  önálló  hatásköre. [292/B/2001.  AB  végzés  (ABH  2001,
   1591.) megerősítve: 46/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH  2007,
   592.; 23/2010. (III. 4.) AB határozat, ABK 2010. március,  212,
   219-220.]
   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az alkotmányos követelmény
   megállapítására vonatkozó indítványt az Ügyrend 29. § c) pontja
   alapján visszautasította.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. §  b)  pontja  alapján,
   hatásköre  hiányában  visszautasította az  indítványnak  azt  a
   részét  is,  amely  azt kérte az Alkotmánybíróságtól,  hogy  az
   Országgyűlést   meghatározott  tartalmú  törvényi   módosításra
   kötelezze.
   Az  Alkotmánybíróság  a  mulasztás megállapítására  tekintettel
   rendelte el e határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét.
                       Dr. Paczolay Péter s. k.,
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró

        Dr. Balogh Elemér s. k.,     Dr. Bihari Mihály s. k.,
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

        Dr. Bragyova András s. k.,    Dr. Holló András s. k.,
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

        Dr. Kiss László s. k.,        Dr. Kovács Péter s. k.,
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

        Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
        alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                        Dr. Stumpf István s. k.,
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    10/2011. (III. 9.)
    Date of the decision:
    .
    03/08/2011
    .
    .