Hungarian
Ügyszám:
.
1785/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 16/2011. (III. 23.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/901
.
A döntés kelte: Budapest, 03/22/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  és  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
  határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 663/2010.
  (XI.  17.)  OVB  határozatát — az indokolás  kiegészítésével  —
  helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény   (a
   továbbiakban:  Ve.)  130.  §  (1)  bekezdése  alapján   kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  663/2010.  (XI.  17.)   OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
   A  kezdeményező  —  aki  azonos  a  kifogástevővel  —  országos
   népszavazás   kezdeményezésére  irányulóan   aláírásgyűjtő   ív
   mintapéldányát   nyújtotta  be,  amelyen   az   alábbi   kérdés
   szerepelt:   „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy   az   állampolgárok
   magánnyugdíjpénztári    tagdíjait    kizárólag    az    általuk
   kiválasztott magánnyugdíjpénztár kezelheti?”
   Az  OVB  az  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának  hitelesítését
   megtagadta.  Megállapította, hogy  a  kezdeményezésben  foglalt
   kérdés  nem  felel  meg  az  országos  népszavazásról  és  népi
   kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban:
   Nsztv.)   13.   §   (1)   bekezdésében  foglalt   egyértelműség
   követelményének.
   A  népszavazásra feltenni kívánt kérdés ugyanis  megtévesztő  a
   választópolgárok  számára, mivel azt a téves  látszatot  kelti,
   mintha  a  különböző  magánnyugdíjpénztárak részére  befizetett
   tagdíjakat   jelenleg   nem  a  pénztártag   által   választott
   magánnyugdíjpénztár kezelné. A társadalombiztosítás ellátásaira
   és  a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások
   fedezetéről  szóló  1997.  évi LXXX. törvény  (a  továbbiakban:
   Tbj.)  és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló
   1997.  évi  LXXXII.  törvény  (a továbbiakban:  Mpt.)  hatályos
   rendelkezései szerint azonban a befizetett tagdíjakat kizárólag
   az  a magánnyugdíjpénztár kezeli, amellyel a pénztártag tagsági
   jogviszonyt létesített.
   A  népszavazásra  feltenni kívánt kérdés továbbá  azt  a  téves
   látszatot  kelti,  mintha  a magánnyugdíjpénztárral  létesített
   tagsági  jogviszony  a  pénztártag  állampolgárságán  alapulna.
   Ezzel szemben az Mpt. 3. § (2) bekezdése határozza meg pontosan
   azon  feltételeket,  melyek szükségesek  ahhoz,  hogy  valamely
   természetes személy pénztártaggá váljon.
   Az  OVB álláspontja szerint megtévesztő továbbá a népszavazásra
   feltenni  kívánt  kérdés  abban  a  tekintetben  is,  hogy  nem
   egyértelmű,  hogy  a kezdeményező a magánnyugdíjpénztárak  mely
   formájára  —  kizárólag a kötelező, vagy kizárólag az  önkéntes
   belépéssel   keletkező  pénztártagsági  jogviszonyra,   esetleg
   mindkettőre   egyszerre  —  kívánja  alkalmazni   a   kérdésben
   foglaltakat.
   Mindezekre tekintettel az OVB — hivatkozással az Nsztv.  10.  §
   c)  pontjára  és 13. § (1) bekezdésére — a kérdés hitelesítését
   megtagadta.
   A kifogástevő szerint az OVB mérlegelése helytelen és az általa
   idézett  —  az  egyértelműség  követelményével  kapcsolatos   —
   alkotmánybírósági határozatokba ütközik.
   Érvelése szerint az OVB döntése meghozatalakor figyelmen  kívül
   hagyta,  hogy  maga az Mpt. is használja a kezelés,  illetve  a
   vagyonkezelés  kifejezéseket, továbbá a kérdés a  népszavazásra
   bocsátását követően nyilvános vita tárgyává válik, ami  szintén
   a választópolgárok tájékozódását segíti.
   Kifejti  továbbá, hogy a köznyelvben inkább az állampolgár  szó
   kerül   alkalmazásra  a  jogi  nyelvben  szakszóként  (terminus
   technicusként)  használatos  természetes  személy  kifejezéssel
   szemben,    amit   a   jogi   személyek   fogalmától    történő
   elhatárolásként használnak.
   Véleménye  szerint  az OVB azon érve, mely  szerint  nem  lehet
   tudni, hogy a kérdés kötelező vagy önkéntes tagságra vonatkozik
   irreleváns,  mert  az  Mpt.  4.  §  (2)  bekezdés   c)   pontja
   meghatározza a pénztártag fogalmát. A kifogástevő által idézett
   rendelkezés értelmében pénztártag az a természetes személy, aki
   pályakezdőként, vagy önkéntes döntés alapján pénztárba belép és
   e   törvény   szerint  tagdíjat  fizet,  illetve  a  pénztártól
   nyugdíjszolgáltatásban részesül.
   Mindezekre  tekintettel a kifogástevő az OVBh.  megsemmisítését
   és    az   OVB   új   eljárásra   való   utasítását   kéri   az
   Alkotmánybíróságtól.
   Az  OVB  kifogással támadott határozata a Magyar Közlöny  2010.
   évi  175.  számában 2010. november 17-én jelent meg, a kifogást
   2010.   november   26-án  —  a  törvényi  határidőn   belül   —
   terjesztették elő az OVB-nél.
                                  
                                 II.

   Az Alkotmánybíróság az OVB határozata ellen benyújtott kifogást
   az alábbi rendelkezések alapján vizsgálta meg:

   1. Az Nsztv. érintett rendelkezései:
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.
   10.   §   Az   Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (…)
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   (…).”

   2. A Ve. érintett rendelkezései:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

   3.   Az   Mpt.-nek  az  országos  népszavazás  kezdeményezésére
   irányulóan   aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának  benyújtásakor
   hatályos rendelkezései:
   „3.  §  (2) Önkéntes döntése alapján pénztártaggá válhat  az  a
   pályakezdőnek nem minősülő természetes személy, aki
   a) Magyarországon nyugdíj-biztosítási jogviszonyban áll, és nem
   töltötte be a 30. életévét;
   b)   első   ízben  létesít  Magyarországon  nyugdíj-biztosítási
   jogviszonyt;
   c)   a   Tbj.-ben   meghatározottak  szerinti  harmadik   állam
   állampolgára,  illetőleg  hontalan, ha Magyarországon  nyugdíj-
   biztosítási jogviszonyban áll.
   4. §
   (…)
   c)  pénztártag:  az a természetes személy, aki  pályakezdőként,
   vagy  önkéntes  döntés alapján pénztárba  belép  és  e  törvény
   szerint     tagdíjat     fizet,    illetve     a     pénztártól
   nyugdíjszolgáltatásban részesül,
   (…).”

   4. Az Mpt.-nek a kifogás elbírálásakor hatályos rendelkezései:
   3.  §  (2)  Önkéntes döntése alapján pénztártaggá válhat  az  a
   természetes személy, aki
   a) Magyarországon nyugdíj-biztosítási jogviszonyban áll, és nem
   töltötte be a 30. életévét;
   b)   első   ízben  létesít  Magyarországon  nyugdíj-biztosítási
   jogviszonyt;
   c)   a   Tbj.-ben   meghatározottak  szerinti  harmadik   állam
   állampolgára,  illetőleg  hontalan, ha Magyarországon  nyugdíj-
   biztosítási jogviszonyban áll.
   4. §
   (…)
   c) pénztártag: az a természetes személy, aki pénztárba belép és
   e   törvény   szerint  tagdíjat  fizet,  illetve  a  pénztártól
   nyugdíjszolgáltatásban részesül,.
   (…).”
                                  
                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1. Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  a kifogás  alapján  lefolytatott
   eljárása  jogorvoslati eljárás. Ennek során az Alkotmánybíróság
   —  alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban —  a
   beérkezett  kifogás  keretei  között  azt  vizsgálja,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés  megfelel-e  a
   jogszabályi  feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek  megfelelően járt-e el.  [63/2002.  (XII.  3.)  AB
   határozat, ABH 2002, 342, 344.].

   2.   Az  Alkotmánybíróság  korábban  már  számos  határozatában
   értelmezte  az  Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdésében  foglalt,   a
   népszavazásra    bocsátandó   kérdéssel   szemben    támasztott
   egyértelműség     követelményét.    E     határozataiban     az
   Alkotmánybíróság   rámutatott  arra,  hogy   az   egyértelműség
   követelménye   a   népszavazáshoz  való  jog   érvényesülésének
   garanciája.    Az   egyértelműség   követelménye    ebben    az
   összefüggésben   azt   jelenti,  hogy  a  népszavazásra   szánt
   kérdésnek  egyértelműen megválaszolhatónak kell lennie.  Ahhoz,
   hogy   a   választópolgár  a  népszavazásra  feltett   kérdésre
   egyértelműen  tudjon válaszolni az, szükséges,  hogy  a  kérdés
   világos  és  kizárólag  egyféleképpen  értelmezhető  legyen,  a
   kérdésre   „igen”-nel   vagy  „nem”-mel   lehessen   válaszolni
   (választópolgári egyértelműség).
   Az  eredményes  népszavazással hozott döntés az Országgyűlésnek
   az Alkotmány 19. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörét —
   Alkotmányban szabályozottan — korlátozza, mivel az Országgyűlés
   köteles   az  eredményes  népszavazásból  következő  döntéseket
   meghozni.   A  kérdés  egyértelműségének  megállapításakor   az
   Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kell azt is, hogy a  népszavazás
   eredménye  alapján  az Országgyűlés — az akkor  hatályban  lévő
   jogszabályok  szerint  —  el tudja-e  dönteni,  hogy  terheli-e
   jogalkotási   kötelezettség,   és   ha   igen,   akkor   milyen
   jogalkotásra köteles (jogalkotói egyértelműség). [51/2001. (XI.
   29.)  AB határozat, ABH 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.)  AB
   határozat,  ABH  2004,  381,  386.;  24/2006.  (VI.   15.)   AB
   határozat,  ABH  2006,  358, 360-361.; 84/2008.  (VI.  13.)  AB
   határozat, ABH 2008, 695, 703.].

   2.1. Az OVB a kifogással támadott határozatában megállapította,
   hogy  a  kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. § (1)  bekezdésében
   foglalt  egyértelműség követelményének, ugyanis  megtévesztő  a
   választópolgárok  számára, mivel azt a téves  látszatot  kelti,
   mintha  a  magánnyugdíjpénztárak részére befizetett  tagdíjakat
   jelenleg  nem a pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár
   kezelné,  valamint  mintha a magánnyugdíjpénztárral  létesített
   tagsági  jogviszony a pénztártag állampolgárságán alapulna.  Az
   Alkotmánybíróság   —   az  OVB  határozatában   foglalt   fenti
   indokokkal  egyetértve  annak  helyességére  tekintettel  —   a
   kifogást nem találta megalapozottnak.

   2.2. Az OVBh. továbbá hivatkozott arra is, hogy a népszavazásra
   feltenni   kívánt  kérdés  azért  is  megtévesztő,   mert   nem
   egyértelmű,  hogy  a kezdeményező a magánnyugdíjpénztárak  mely
   formájára  —  kizárólag a kötelező, vagy kizárólag az  önkéntes
   belépéssel   keletkező  pénztártagsági  jogviszonyra,   esetleg
   mindkettőre   egyszerre  —  kívánja  alkalmazni   a   kérdésben
   foglaltakat.
   Az  Alkotmánybíróság az érdemi vizsgálat során  megállapította,
   hogy   az   országos   népszavazás  kezdeményezésére   irányuló
   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányának   benyújtása   után    az
   Országgyűlés  2010.  október  25-én a  nyugdíjpénztár-választás
   szabadságáról  szóló  2010.  évi  C.  törvényt  és   a   magán-
   nyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról
   szóló  2010.  évi CI. törvényt, 2010. december  13-án  pedig  a
   Nyugdíjreform  és  Adósságcsökkentő  Alapról,   és   a   szabad
   nyugdíjpénztár-választás  lebonyolításával   összefüggő   egyes
   törvénymódosításokról  szóló 2010. évi CLIV.  törvényt  fogadta
   el,  melyek  alapvetően megváltoztatták a Tbj., az  Mpt.  és  a
   társadalombiztosítási   nyugellátásról    szóló    1997.    évi
   LXXXI. törvény rendelkezéseit.
   A   jogszabályváltozások  következtében  megszűnt  a   kötelező
   magánnyugdíj-pénztári  tagság, valamint a  magánnyugdíjpénztári
   tagdíj-befizetés  14  hónapra — 2010.  november  1-e  és  2011.
   december 31-e között — felfüggesztésre került, az ezen  időszak
   alatt    fizetett   egyéni   járulék   teljes    egészében    a
   Nyugdíjbiztosítási Alapot illeti meg. A jogszabályok értelmében
   tehát  az  a  munkavállaló, aki eddig  a  kötelező  kétpilléres
   nyugdíjrendszer  tagja volt 2011. január  31-ig  választhatott,
   hogy    visszalép   az   állami   nyugdíjrendszerbe   vagy    a
   magánnyugdíjpénztár   tagja   marad,   vállalva   ezzel,   hogy
   „kiszerződik”  az  állami nyugdíjpillérből. Aki  vissza  kívánt
   lépni  az  állami  nyugdíjrendszerbe, annak  a  visszaléptetése
   automatikusan  megtörtént,  aki viszont  fenn  kívánta  tartani
   magánnyugdíjpénztári  tagságát, annak erről  a  fent  megjelölt
   időpontig nyilatkoznia kellett. Ezen felül, aki akar,  továbbra
   is önkéntes nyugdíjpénztári tag lehet.
   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  fent  nevesített
   törvények   elfogadásával   alapvetően   megváltozott   az    a
   jogszabályi   háttér,  amelyhez  igazítottan   a   népszavazási
   kezdeményezést  megfogalmazták,  ezért  a  kérdés   a   kifogás
   elbírálásának időpontjában értelmezhetetlenné vált.
   Az  Alkotmánybíróság a jelen eljárásban megállapította, hogy  a
   népszavazásra  feltenni kívánt kérdés azért nem  felel  meg  az
   Nsztv.   13.   §   (1)   bekezdésében   foglalt   egyértelműség
   követelményének, mert a választópolgárok nem tudják  megítélni,
   hogy  milyen  jogalkotást támogatnak, és eredményes népszavazás
   esetén   a   jogalkotó   sem  tudná  meghatározni   jogalkotási
   kötelezettsége tartalmát [ld. korábban: 51/2008.  (IV.  24.  AB
   határozat, ABH 2008, 502, 504.; 52/2008. (IV. 24. AB határozat,
   ABH  2008, 506, 508.; 53/2008. (IV. 24. AB határozat, ABH 2008,
   510, 512-513.].

   A  fent kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság a kifogást  nem
   találta   megalapozottnak,  ezért  az  OVBh.-t   —   az   OVBh.
   indokolásának  a  jelen határozatban foglalt kiegészítésével  —
   helybenhagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                       Dr. Paczolay Péter s. k.,
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                       
         Dr. Balogh Elemér s. k.,     Dr. Bihari Mihály s. k.,
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András s. k.,    Dr. Holló András s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László s. k.,        Dr. Kovács Péter s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                       Dr. Stumpf István s. k.,
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    16/2011. (III. 23.)
    Date of the decision:
    .
    03/22/2011
    .
    .