English
Hungarian
Ügyszám:
.
476/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 20/2005. (V. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/202
.
A döntés kelte: Budapest, 05/23/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   nemzetközi   szerződésbe
   ütközésének,    valamint   alkotmányellenességének    utólagos
   vizsgálatára  és  megsemmisítésére,  illetve  alkotmányellenes
   mulasztás   megállapítására,  irányuló  indítványok,   továbbá
   alkotmányjogi  panaszok  elbírálása  tárgyában  –  dr.  Bihari
   Mihály és dr. Holló András alkotmánybírák különvéleményével  –
   meghozta a következő

                            határozatot:
                                  
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1998.  évi  XIX.  törvény  360.  §-ának  (1)  bekezdése
   alkotmányellenes,   ezért   azt  a  határozat   kihirdetésének
   napjával megsemmisíti.

   2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló 1998. évi XIX. törvény 374. § (1) bekezdésének „vagy  az
   eljárást  a  188.  § (1) bekezdésének b) pontjában  írt  okból
   függeszti  fel,”, továbbá az a) pontnak a „  ,vagy  az  ezekre
   vonatkozó fellebbezés alaptalan,” szövegrésze, valamint  a  b)
   pontja    alkotmányellenes,   ezért   azokat    a    határozat
   kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   A megsemmisítést követően a Be. 374. § (1) bekezdése az alábbi
   szöveggel marad hatályban:
   „374.  § (1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373.  §  (1)
   bekezdésének  I. a) pontja alapján szünteti meg,  az  elsőfokú
   bíróság  ítéletének  az  elkobzásra,  vagyonelkobzásra  és   a
   polgári jogi igény megállapítására vonatkozó rendelkezését
   a)  hatályban  tartja,  ha  ezekre nézve  nem  jelentettek  be
   fellebbezést.”

   3.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
   alkotmányellenes  mulasztást  követett  el   azzal,   hogy   a
   büntetőeljárásról   szóló  1998.  évi  XIX.   törvényben   nem
   szabályozta   a   jogbiztonság  és  a   tisztességes   eljárás
   követelményeinek  megfelelően  azon  esetek  körét,  amikor  a
   másodfokú   bírósági  eljárásban  a  fellebbezés  elintézésére
   tanácsülésnek van helye.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
   jogalkotói  feladatának  2005.  október  31.  napjáig   tegyen
   eleget.

   4.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló   1998.   évi   XIX.  törvény  360.  §   (1)   bekezdése
   alkotmányellenes  volt,  ezért e rendelkezés  a  Jász-Nagykun-
   Szolnok  Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság  Bf.  671/2003.
   számú,  a  Fővárosi  Bíróság mint másodfokú  bíróság  29.  Bf.
   8790/2003.  számú,  a Fővárosi Bíróság mint másodfokú  bíróság
   22.  Bf.  9924/2003. számú, a Fővárosi Bíróság mint  másodfokú
   bíróság 20. Bf. XI. 8046/2004. számú, a Fővárosi Bíróság  mint
   másodfokú  bíróság 25. Bf. VIII. 8647/2004. számú,  a  Komárom
   Esztergom  Megyei  Bíróság  mint  másodfokú  bíróság  3.   Bf.
   328/2003.  számú, a Vas Megyei Bíróság mint másodfokú  bíróság
   Bf.  200/2004. számú, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei  Bíróság
   mint  másodfokú bíróság 1. Bf. 996/2004. számú, és  a  Borsod-
   Abaúj-  Zemplén Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság  1.  Bf.
   1905/2004   számú,  valamint  a  Békés  Megyei  Bíróság   mint
   másodfokú  bíróság 1. Bf. 184/2004. számú jogerősen befejezett
   ügyeiben nem alkalmazható.

   5. Az Alkotmánybíróság a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bíróság
   mint   másodfokú  bíróság  1.  Bf.  1905/2004  számú   jogerős
   határozata   vonatkozásában  benyújtott,  a  büntetőeljárásról
   szóló  1998. évi XIX. törvény 360. § (1) bekezdése  nemzetközi
   szerződésbe  ütközésének vizsgálatára  irányuló  alkotmányjogi
   panaszt visszautasítja.

   6.  Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló  1998.  évi
   XIX.    törvény    360.    §    (2)    és    (3)    bekezdései
   alkotmányellenességének     utólagos     megállapítása      és
   megsemmisítése tárgyában benyújtott indítványokat elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

        1. Az Alkotmánybírósághoz tizenhárom indítvány érkezett  a
    büntetőeljárás   során  benyújtott  fellebbezés   tanácsülésen
    történő  elbírálásával kapcsolatban. Az indítványozók  részben
    eltérő   érvek  alapján,  ám  többségükben  azonos  szempontok
    szerint  támadták  a büntetőeljárásról szóló  1998.  évi  XIX.
    törvénynek   (a  továbbiakban:  Be.)  a  másodfokú  eljárásban
    szereplő tanácsülés intézményére vonatkozó szabályozását.  Egy
    részük  a Be. 360. §-nak (1) bekezdése alkotmányellenességének
    megállapítását  és  –  esetenként  visszamenőleges  hatályú  –
    megsemmisítését kérte, mások az egész paragrafus  tekintetében
    indítványozták  ugyanezt,  míg  ismét  mások  alkotmányellenes
    mulasztások  kimondását, vagy azt is kérték. Az  alkotmányjogi
    panaszok  benyújtói  ezen kívül a konkrét ügyekben  kérték  az
    alkalmazási tilalom kimondását is.

        Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az alkotmányjogi
    panaszok  megfelelnek az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
    XXXII.   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  48.   §   (1)-(2)
    bekezdésében foglalt követelményeknek.

        Az   indítványok  tárgyának  azonosságára  tekintettel  az
    Alkotmánybíróság  az  ügyeket  egyesítette   és   azokat   egy
    eljárásban bírálta el.

        2.  Az egyik indítványozó mindenekelőtt arra mutatott  rá,
    hogy   a   fellebbezés  tanácsülésre  történő  kitűzésével   a
    másodfokú   bíróság  tanácselnöke  a  fellebbezés   eredményét
    meghatározó módon prejudikál, elvonva ezzel a tanács tagjainak
    jogkörét  is.  Az  eljárási törvény ugyanis  csak  részben  és
    hiányosan  ad  eligazítást az eljárási forma  megválasztásának
    szempontjait     illetően,    „behatárolhatatlanul”     széles
    mérlegelési jogkört biztosítva a tanácsülés, a nyilvános  ülés
    vagy  a  tárgyalás kitűzése felől dönteni jogosult tanácselnök
    számára.  A Be. további szabályaira is tekintettel az eljárási
    forma  megválasztása  olyan  előzetes  döntéshozatalt  jelent,
    amely   meghatározza  a  felülbírálat  körét,  a   fellebbezés
    elintézése során hozható határozatok fajtáját és tartalmát.  A
    tanács elnöke így – függetlenül a tanács értékítéletétől – már
    az  ügy kitűzésekor „egyszemélyben” előre kinyilvánítja,  hogy
    az  elsőfokú  bíróság  által megállapított  tényállást  tartja
    irányadónak,  kizártnak  tekint  minden  további  bizonyítást,
    feleslegesnek   ítéli   a  kontradikció   érvényesülését,   és
    mindezzel  előrevetíti a másodfokú eljárás végkimenetelét  is.
    Ez a megoldás a bíróság további tagjainak az ügy megismerésére
    nem  is  ad lehetőséget, minek folytán megalapozatlan döntések
    születhetnek.

        A    továbbiakban    rámutatott,   hogy    a    büntetőügy
    elintézésének, a vád kivizsgálásának alapvető, az Alkotmányban
    is  rögzített  formája a nyilvános tárgyalás, melynek  szerepe
    azonban  a  másodfokú  eljárásban indokolatlanul  másodlagossá
    válik.  A  terhelt  és  védője még a  tanácsülés  tényéről  és
    időpontjáról  sem  tudhat,  mert a  bíróságnak  ilyen  esetben
    értesítési  kötelezettsége  nincs,  de  a  tanácsülés  tartása
    fogalmilag  is kizárja a nyilvánosságot (tekintve,  hogy  azon
    csak  a bírák és a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen). Ez sérti
    az  Alkotmányban megfogalmazott nyilvános tárgyalás  elvét  és
    csorbítja a terhelt jogait. A Be. szabályozási hiányosságaiból
    adódóan  ugyanis  a  bíróság  a tanácsülésen  jogerős  döntést
    hozhat a terhelt bűnösségéről, a büntetés neméről, mértékéről,
    egy  olyan  eljárási rezsimben, amelyben a hibák korrigálására
    hivatott  rendkívüli  perorvoslat  hatóköre  is  igen   szűkre
    szabott.  Ez  a  szabályozás  –  az  indítványozó  szerint   –
    alkotmányellenes. A fair eljárás minimum követelménye  alapján
    –  írja – a Be-nek a Polgári perrendtartásról szóló 1952.  évi
    III.  törvényhez  (a továbbiakban: Pp). hasonlóan  lehetőséget
    kellene  biztosítani a terhelt és a védő számára  a  tárgyalás
    tartásának indítványozására. Ilyen jog azonban nem létezik.

        Összességében   az  indítványozó  arra  a   következetésre
    jutott,  hogy  a  jelenlegi szabályozás  mellett  a  másodfokú
    eljárás  a  tanácsülésre kitűzött ügyekben puszta formalitássá
    válik.  Ez sérti az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében, valamint
    a  Polgári  és  Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  (a
    továbbiakban:  Egyezségokmány) 14. cikkében  foglalt  jogokat.
    Ezért  a  Be.  360. § (1) bekezdésében a „tanácsülés  kitűzési
    lehetőségére    vonatkozó    fordulat”    alkotmányellenessége
    megállapítását és megsemmisítését indítványozta.

        3. Egy másik indítványozó utólagos normakontroll keretében
    a Be. 360. § és a 374. § (1) bekezdése alkotmányellenességének
    megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a
    támadott  rendelkezések az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe,  az
    50.  §  (1)  és  (3) bekezdéseibe, valamint az 57.  §  (1)-(3)
    bekezdéseibe ütközően sértik a fair eljáráshoz, a független és
    pártatlan   bírósághoz,  a  védelemhez   való   jogot   és   a
    jogbiztonság    követelményét.   A   vitatott    rendelkezések
    megsemmisítésének     elmaradása     esetére     indítványozta
    alkotmányellenes  mulasztás megállapítását, mert  a  jogalkotó
    nem az Alkotmány általa felhívott rendelkezéseinek megfelelően
    szabályozta a tanácsülés intézményének működését.

        Részletes indokolásában kifejtette: azáltal, hogy a Be.  a
    vádlott  és  védője  értesítési  kötelezettsége  nélkül  teszi
    lehetővé    az    ügydöntő   határozatok   ellen    benyújtott
    jogorvoslatok  tanácsülésen történő  elbírálását,  az  eljárás
    résztvevői a bíróság összetételéről nem szerezhetnek tudomást.
    Következésképpen    a    kizárás    körében    nem    élhetnek
    indítványtételi  jogukkal olyan bíró  részvétele  esetén  sem,
    akivel szemben a törvényben meghatározott okok felmerülnek. Az
    így   meghozott   jogerős   határozat  legfeljebb   rendkívüli
    perorvoslattal  támadható, ez azonban az  ügyek  elhúzódásához
    vezet. Hozzátette még, hogy a tanácsülésen hozott határozat  a
    Be. rendelkezései alapján nem is emelkedhet jogerőre, minthogy
    „a tanácsülés eljárásjogi szabályozottsága a kihirdetés tényét
    eleve lehetetlenné teszi”, noha a Be. 588. § (3) bekezdése ezt
    a  jogerő  feltételéül szabja. Jelenleg a bíróságok  a  jogerő
    tényét  és időpontját önkényesen állapítják meg, ami önmagában
    is   jogbizonytalanságot  idéz  elő.  Végül  az   1.   pontban
    foglaltakkal tartalmilag megegyező érveléssel kiemelte, hogy a
    tanácsülés    mint   eljárási   forma,   az   ügyfélegyenlőség
    alkotmányos   garanciáját,  a  védelemhez   és   a   nyilvános
    tárgyaláshoz  való  jogot  egyformán  csorbítja.   Álláspontja
    szerint  az  Alkotmány hivatkozott rendelkezéseire figyelemmel
    ugyanis   az   ügyek   érdemi  elbírálására   csak   nyilvános
    tárgyaláson  kerülhet sor, a tanácsülés, mint  eljárási  forma
    önmagában alkotmányellenes.

        4.   Egy  további  indítványozó  egyedi  ügyből  kiindulva
    utólagos  normakontroll keretében terjesztett elő  kérelmet  a
    Be.   360.   §   (1)   bekezdésének  alkotmányellenessége   és
    visszamenőleges  hatállyal történő  megsemmisítése  iránt.  Az
    indítvány alapjául az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, az 55.  §
    (1)  bekezdését,  s  az  57.  § (1)  bekezdését  jelölte  meg,
    hivatkozva  az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről
    szóló  a  Rómában, 1950. november 4-én kelt és  az  1993.  évi
    XXXI.   törvénnyel  kihirdetett  Egyezmény  (a   továbbiakban:
    Egyezmény)  6.  cikkének tartalmára, illetve az  Emberi  Jogok
    Európai  Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) ezzel  kapcsolatos
    döntéseire, valamint az Egyezségokmány 14. cikkére.

        Indokolásában   előadta,   hogy   az   Alkotmányból,    az
    Egyezményből,  az  Egyezségokmányból és a Bíróság  döntéseiből
    következően az igazságos és nyilvános tárgyaláshoz való jog, a
    védelem joga, a jogbiztonság követelménye, valamint a személyi
    szabadsághoz  és  biztonsághoz való jog  nemcsak  az  elsőfokú
    tárgyalás során illeti meg a terheltet. A támadott rendelkezés
    azonban   mindezeket  az  Alkotmányban  rögzített  garanciákat
    kirekeszti  a  másodfokú eljárásból. Lehetővé  teszi  ugyanis,
    hogy  a  bíróság  – akár a terhelt és védő kifejezett  kérelme
    ellenére  –  a  teljes  zártságot jelentő tanácsülésen  hozzon
    ügydöntő határozatot, melyet azután nyilvánosan nem is  hirdet
    ki.  A megelőző indítványokhoz hasonló indokokra hivatkozással
    utalt  továbbá arra, hogy a jogerős döntés jellegével  szemben
    sem  érvényesülnek korlátok, az éppenúgy lehet  az  első  fokú
    mtéletet helyben hagyó, mint súlyosító vagy enyhítő határozat.
    Hangsúlyozottan  sérelmezte,  hogy  a  bíróságok  a  jelenlegi
    szabályozás mellett a tanácsülést, mint döntéshozatali  formát
    az   ügyhátralék   ledolgozása  érdekében,  megengedhetetlenül
    széles  körben  „használják”, noha ezen  eljárási  formának  a
    másodfokú  bíróság  előtti eljárásban  történő  alkalmazása  a
    nyilvános  tárgyaláshoz  való  alkotmányos  jogra  figyelemmel
    nyíltan alkotmányellenes.

        5.  A  következő  indítványozó  a  Be.  360.  §-a  egészét
    érintően    terjesztett    elő   alkotmányellenes    mulasztás
    megállapítására  irányuló  kérelmet.  Álláspontja  szerint   a
    törvényhozó  nem  szabályozta konkrétan és kizárólagosan  azon
    esetek  körét, amikor a fellebbezés elintézésére  tanácsülésen
    kerülhet   sor,   s   nem  határozta  meg   azon   mérlegelési
    szempontokat sem, hogy mikor lehet, illetve kötelező  áttérnie
    a  bíróságnak tanácsülésről nyilvános ülésre vagy tárgyalásra.
    Nem  írta  elő továbbá, hogy az érintettek számára  a  bíróság
    kötelezően   adjon   tájékoztatást  a   tanácsülés   tényéről,
    időpontjáról,  valamint a fellebbezésre irányuló  észrevételek
    megtételéhez rendelkezésre álló időről. Mindez az Alkotmány 2.
    § (1) bekezdésébe ütköző jogbiztonság elvét sérti.

        Előadta,  hogy  a  Be.  tanácsülésről  szóló  szabályai  a
    törvényben  szétszórva találhatók, minek folytán „tág  határok
    között  mozog  annak megállapíthatósága, hogy  mely  esetekben
    tartható  tanácsülés  és  mikor  nem”.  A  Be.  360.   §   (1)
    bekezdésének   megfogalmazásából   az   következik,   hogy   a
    törvényben  alkalmanként külön is nevesített  eseteken  túl  a
    tanácsülés  általános,  a tárgyalással  egyenértékű  forma.  E
    bizonytalan    tartalmú    jogi    szabályozást    eredményező
    törvényszerkesztés    teret   enged    az    önkényes    bírói
    jogértelmezésnek.

        Nem  hagyható figyelmen kívül – folytatta érvelését – hogy
    a    fellebbezési   szakasz   is   alkotmányos    garanciákkal
    körülbástyázott  alapvető jogokat érint, ám  ezek  nagy  része
    tanácsülésen  nem érvényesül (pl. nyilvános tárgyaláshoz  való
    jog, védelemhez való jog). Végső soron mindez az Alkotmány 57.
    §   (5)   bekezdésében  garantált  jogorvoslathoz   való   jog
    kiüresedéséhez  vezet,  hiszen  a  Be.  a  „védelemhez  és   a
    nyilvános  tárgyaláshoz  való jog korlátozásával  a  terheltet
    megfosztja a tisztességes jogorvoslati eljárás lehetőségétől”.

        6.  A tíz, túlnyomórészt hasonló érvelést tartalmazó  –  a
    Fővárosi  Bíróság, mint másodfokú bíróság 29.  Bf.  8790/2003.
    számú,  a  22.  Bf. 9924/2003. számú, a 20 Bf. XI.  8046/2004.
    számú és a 25. Bf. VIII. 8647/2004. számú, valamint a Borsod –
    Abaúj – Zemplén Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság 1.  Bf.
    996/2004.  számú,  valamint 1. Bf. 1905/2004  számú,  a  Jász-
    Nagykun-Szolnok  Megyei Bíróság, mint  másodfokú  bíróság  Bf.
    671/2003.  számú,  a  Komárom Esztergom Megyei  Bíróság,  mint
    másodfokú  bíróság  3.  Bf.  328/2003.  számú,  a  Vas  Megyei
    Bíróság, mint másodfokú bíróság Bf. 200/2004. számú,  a  Békés
    Megyei  Bíróság,  mint másodfokú bíróság  1.  Bf.  184/2004/6.
    számú  döntései ellen irányuló – alkotmányjogi  panasz  a  Be.
    360.    §-a    alkotmányellenességének    megállapítását    és
    megsemmisítését  indítványozta. Az indítványozók  valamennyien
    kérték, hogy az Alkotmánybíróság rendelje el a már „jogerősen”
    lezárt  ügyek  felülvizsgálatát.  Hat  panaszos  egybehangzóan
    sérelmezte, hogy a felmentésre, illetve az első fokú tárgyalás
    után   bekövetkezett   változásokra   figyelemmel   bizonyítás
    felvételére  irányuló fellebbezésüket – kifejezett,  tárgyalás
    kitűzésére   irányuló  kérelem,  s  ebben  a   jogintézménnyel
    szembeni alkotmányos aggályok kifejtése ellenére – a másodfokú
    bíróság  minden  értesítés  nélkül  tanácsülésen  bírálta  el.
    Többen azt is észrevételezték, hogy a tanácsülésen a másodfokú
    bíróság   a   megalapozatlanság  esetkörét  is  érintő   olyan
    bizonyítást vehet fel, amelyre legjobb esetben csak  nyilvános
    ülésen  lett volna módja, s ennek fényében – ám a kontradikció
    lehetőségének biztosítása nélkül – bírálta felül az első  fokú
    ítéletet.

        Az  alkotmányjogi panaszok szerint a támadott  rendelkezés
    sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság,
    az  57.  §  (1)  bekezdésében garantált  tisztességes  eljárás
    követelményét,  ütközik  az 50. § (1) bekezdésében  a  bíróság
    számára megfogalmazott alkotmányos feladatokkal, illetve a (3)
    bekezdésben   garantált  bírói  függetlenség  követelményével.
    Csorbítja  továbbá  az  57.  §  (3)  bekezdésében  biztosított
    védelemhez és az (5) bekezdésben rögzített jogorvoslathoz való
    jogot.  Az  egyik panaszos az Alkotmány 57. § (2) bekezdésében
    foglalt  ártatlanság  vélelmének  sérelmét  is  állította.  Az
    indítványozók  egy  része  –  álláspontja  alátámasztására   –
    szintén hivatkozott az Egyezmény 6. cikk (1) bekezdésére, a 3.
    cikk. c) pontjára, valamint a Bíróság esetjogára.

        A  panaszosok kifejtették, hogy a tanácsülés következtében
    a  védekezés lehetősége „lezárul az elsőfokú bíróság előtt,  a
    másodfokú   eljárás  az  ilyen  ügyekben  puszta   formalitást
    jelent”. A Be. még csak mérlegelési szempontokat sem ad  annak
    eldöntéséhez,  hogy valamely ügyben mikor  tarthat  a  bíróság
    tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást. Az  erről  szóló
    döntés   kizárólag   a   másodfokú   bíróság   tanácselnökének
    követhetetlenül    egyedi,    szubjektivitást    sem    kizáró
    „mérlegelésén”   alapszik,   amely   alkalmas   a   „pártatlan
    bíráskodásba  vetett hit aláásására”, a pártatlanság  látszata
    pedig   mindenképpen  elvész.  Mindez  többek   között   annak
    következménye – állították – hogy a törvény nem írja  körül  a
    tanácsülés    fogalmát,    nem    határoz    meg    értesítési
    kötelezettséget a tanácsülés tartásáról és az  eljáró  bíróság
    összetételéről.   A  törvény  255.  §-a  alapján   magáról   a
    tanácsülés  megtartásáról, a jelenlévők  személyéről,  az  ott
    történt eseményekről jegyzőkönyv készítése sem kötelező. Így a
    védelemnek  még utólag sincs módja érvényesíteni a  bírósággal
    szemben esetleg fennálló kizáró okokat. Nem ellenőrizheti  azt
    sem,  hogy  a  tanácsülést megtartották-e, ott a  határozatban
    feltüntetett összetételű tanács volt-e ténylegesen  jelen.  Ez
    pedig adott esetben a rendkívüli perorvoslat megalapozását  is
    ellehetetleníti.

        Az  alkotmányjogi panaszt előterjesztők többsége –  az  1.
    pontban  rögzítettekkel megegyező érvelést kifejtve –  szintén
    hivatkozott arra, hogy a tanács elnöke prejudikál az  eljárási
    forma  megválasztásával. Néhányan hozzátették, hogy a  védelem
    joga  ezek után csak látszat, hiszen a „bíróságnak” az  érdemi
    felülbírálatot megelőzően már egyértelmű álláspontja alakul ki
    az ügyről. Egyikük sérelmezte továbbá, hogy a tanácsülés, mint
    döntéshozatali   forma  megválasztása  diszkriminatív   lehet.
    „Tökéletesen  eshetőleges” ugyanis, hogy  mely  bíróság,  mely
    tanácsa  éppen  mikor  alkalmazza ezt  a  lehetőséget,  s  így
    előfordul,  hogy  az  eljárás módjának  megválasztása  nem  az
    ügynek, nem is a terheltnek, hanem pl. a védőjének szól.  Ezek
    mellett   az  indítványozók  –  a  2.  pontban  kifejtettekkel
    megegyezően   –   csaknem   egybehangzóan   állították,   hogy
    jogbiztonsági   kérdést   vet   fel   a   határozat   jogerőre
    emelkedésének problémája.

        Az  alkotmányjogi panaszt előterjesztők egyike kifejtette,
    hogy  a  tanácsülés,  mint  az  érdemi  döntés  meghozatalának
    lehetséges formája, nem illeszkedik a jogrendszerbe, nem felel
    meg  az  Alkotmányi 57. §-ában foglaltaknak. Rámutatott,  hogy
    bár  – megítélése szerint – a Be. 359. §-a taxatív felsorolást
    tartalmaz a tanácsülés tartásának lehetséges eseteiről, a 360.
    §   (1)   bekezdése  más  (a  gyakorlatban  is  meghonosodott)
    értelmezésre  szintén  lehetőséget  ad,  s  ez   önmagában   a
    jogbiztonság  követelményébe  ütközik.  A  hiányos  és   hibás
    szabályozás   a  jogorvoslati  jog  kiüresedése   mellett   az
    ártatlanság  vélelmének  sérelmével  is  jár,  mert  a  döntés
    közlésének  hiányában  a  terhelten olyan  büntetést  hajtanak
    végre,  amelyről nem is lehetett tudomása. A  vádlott  a  vele
    szemben     alkalmazott    jogkövetkezmény     megváltozásáról
    (súlyosbodásáról)  még  csak nem  is  az  ítéletből,  hanem  a
    büntetés-végrehajtás    rendszere    által    vele     szemben
    foganatosított  intézkedésekből szerez tudomást,  minthogy  az
    írásba foglalt határozatot csak jóval ezután kaphatja meg.

    Végül  a  panaszosok egyike kérte a Be. 360. §  (1)  bekezdése
    nemzetközi  szerződésbe  ütközésének megállapítását,  azon  az
    alapon, hogy a tanácsülés intézménye sérti az Egyezmény 6.  és
    13. cikkét.

        7. Az ügyben az Alkotmánybíróság beszerezte az igazságügy-
    miniszter véleményét.

                                  II.

        Az   indítványok   elbírálásával  az  alábbi   jogszabályi
    rendelkezések állnak összefüggésben:
        1. Az Alkotmány rendelkezései:

        „2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független, demokratikus
    jogállam.”

        „7.  §  (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert  szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
    összhangját.
    […]”

        „50.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik  és
    biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek,  a
    jogi   személyek  és  a  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
    szervezetek   jogait   és  törvényes  érdekeit,   büntetik   a
    bűncselekmények elkövetőit.
    […]
        (3)  A  bírák  függetlenek  és csak  a  törvénynek  vannak
    alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és  politikai
    tevékenységet nem folytathatnak.”

        „57.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  a  bíróság  előtt
    mindenki  egyenlő,  és mindenkinek joga  van  ahhoz,  hogy  az
    ellene  emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait  és
    kötelességeit  a  törvény  által  felállított   független   és
    pártatlan  bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson  bírálja
    el.
        (2)  A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek
    mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét a  bíróság  jogerős
    határozata nem állapította meg.
        (3)  A  büntetőeljárás  alá vont  személyeket  az  eljárás
    minden  szakaszában  megilleti a  védelem  joga.  A  védő  nem
    vonható   felelősségre  a  védelem  ellátása  során  kifejtett
    véleménye miatt.
        (4)  Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és büntetéssel
    sújtani  olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
    magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.
        (5)  A  Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
    szerint  mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy
    jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”

        2. A Be. rendelkezései:

        „360.  §  (1) A tanács elnöke az ügy érkezésétől számított
    harminc  napon  belüli  határnapra a fellebbezés  elbírálására
    tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást tűz ki.
        (2)  A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános
    ülést,  illetőleg tárgyalást tűzhet ki, ha úgy látja,  hogy  a
    fellebbezés   csak  nyilvános  ülésen,  illetőleg  tárgyaláson
    bírálható el.
        (3) A másodfokú bíróság a tanácsülésen hozható határozatot
    nyilvános ülésen, illetőleg tárgyaláson is meghozhatja, ha  az
    ennek  alapjául szolgáló okot a nyilvános ülésen, illetőleg  a
    tárgyaláson észleli.”

        „374.  § (1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a  373.  §
    (1)  bekezdésének I. a) pontja alapján szünteti meg,  vagy  az
    eljárást  a  188.  § (1) bekezdésének b) pontjában  írt  okból
    függeszti  fel, az elsőfokú bíróság ítéletének az  elkobzásra,
    vagyonelkobzásra  és  a  polgári  jogi  igény  megállapítására
    vonatkozó rendelkezését
        a)  hatályban  tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek  be
    fellebbezést, vagy az ezekre vonatkozó fellebbezés alaptalan,
        b)  megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő  határozatot
    hoz,   ha   az  elsőfokú  bíróság  az  ítéletében  jogszabályt
    helytelenül alkalmazott.
    […]”

                                 III.

        Döntése megalapozásához az Alkotmánybíróság áttekintette a
    jogorvoslati joggal kapcsolatos korábbi gyakorlatát,  valamint
    –  arra  tekintettel,  hogy indokolásában számos  indítványozó
    hivatkozott  az  Egyezmény  szabályaira  –  az  ide  vonatkozó
    strasbourgi   ítélkezési  gyakorlatot,  illetve   a   támadott
    jogintézmény  történeti  hátterét, fejlődését,  s  a  hatályos
    szabályozás szerinti tartalmát.

        1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott a
    jogorvoslathoz való jog alkotmányjogi tartalmával  és  esetről
    esetre  munkálta ki az Alkotmány 57. § (5) bekezdéséből fakadó
    követelmények rendszerét.

        E   határozatoknak  a  jelenlegi  vizsgálat  szempontjából
    releváns  érvei röviden a következőkben foglalhatók össze:  Az
    Alkotmány  57.  § (5) bekezdése által garantált jogorvoslathoz
    való  jog  lényege,  hogy „[...] a jogorvoslat  fogalmilag  és
    szubsztanciálisan  tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát.”
    A  jogorvoslati jog alapvető sajátossága az érdemi határozatok
    felett más szerv, vagy ugyanazon szerven belül magasabb  fórum
    döntési    jogkörének   biztosítása.   Ennek   elengedhetetlen
    feltétele, hogy az érdekeltek tudomást szerezzenek a jogaikat,
    jogos érdekeiket érintő határozatok tartalmáról [23/1998. (VI.
    9.)  AB  határozat, ABH 1998, 182, 186.; részletesen  továbbá:
    22/1995.  (III.  31.)  AB  határozat,  ABH  1995,  108,  110.;
    49/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 372, 382.; 19/1999.
    (VI.  25) AB határozat, ABH 1999, 150, 156.; 46/2003. (X. 16.)
    AB  határozat,  ABH  2003,  488, 502-503.].  „[A]  jogorvoslat
    biztosítása    a    jogállam   céljainak    és    feladatainak
    megvalósítását   szolgálja.  Ezért  kell  az  államnak   olyan
    jogszabályokat   megalkotnia,   amelyek   eljárási   garanciák
    nyújtásával   az  alanyi  jogok  érvényesítésének  lehetőségét
    megteremtik”  (602/D/1999.  AB  határozat,  ABH  2004,   1353,
    1356.).

        Elvi éllel mutatott rá az Alkotmánybíróság arra, miszerint
    az  Alkotmány  a  különböző eljárási  törvényekre  bízza  azon
    szabályok  kidolgozását, amelyek garantálják, hogy  „az  egyes
    jogintézmények  kapcsán  a  jogorvoslat  útján   a   bármilyen
    irányból    bekövetkező   jogsérelem   valóban   és   érdemben
    orvosolható  legyen” [pl. 47/2003. (X. 27.) AB határozat,  ABH
    2003, 525, 544.]. A jogági sajátosságok figyelembevételével  a
    tételes  jog  feladata  az  e  követelményeket  kielégítő,  az
    Alkotmánynak  megfelelő jogorvoslati formák, a  jogorvoslattal
    támadható  érdemi  határozatok  rendszerének  kidolgozása,   a
    jogorvoslati  fórumok és a jogorvoslati rendszer  fokozatainak
    megállapítása [49/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 372,
    382.;  46/2003. (X. 16.) AB határozat, ABH 2003,  488,  502  –
    503.].

        A     büntetőeljárás    perorvoslati     rendszerét     az
    Alkotmánybíróság  külön  is több határozatban  vizsgálta.  Bár
    ezek  a  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény  (a
    továbbiakban:  II. Be.) szabályait támadó indítványok  alapján
    születtek,   az  alkotmányossági  mércét  és  elvi  tételeiket
    illetően   a   jelen  ügy  szempontjából  is   irányadók.   Az
    Alkotmánybíróság korábbi döntéseiben is az Alkotmány 57. § (5)
    bekezdése  által  megszabott  követelményrendszerhez  mérte  a
    tételes   jog   szabályait,   s  a  jogorvoslattal   támadható
    büntetőeljárási határozatok köre, a jogorvoslati eljárás belső
    rendje,  a  másodfokú bíróság feladatai –  a  részletszabályok
    átalakulása  és  a  négyszintű bírósági  rendszer  kialakítása
    ellenére – lényegüket tekintve ma is változatlanok.

        A  megelőző  döntések lényegét is összegző  49/1998.  (XI.
    27.)  AB határozat kifejtette, hogy „a perorvoslat az  a  jogi
    eszköz,  amelynek segítségével a vád és a védelem az  elsőfokú
    bíróság  határozatát és eljárását kifogásolhatja úgy,  hogy  a
    magasabb bírói fórum annak felülvizsgálatára és az arról  való
    döntésre kötelezett. Sem a jogorvoslathoz való jog alkotmányos
    tartalma,  sem a jogorvoslati jogosultságnak a Be.  7.  §-ában
    rögzített  garanciális eljárási alapelve nem  biztosít  alanyi
    jogot   arra,  hogy  a  büntető  felelősségre  vonás  alapjául
    szolgáló  tényállás-megállapítást minden esetben  az  elsőfokú
    bíróság  végezze,  illetve  hogy  tényállási  hiba  esetén   a
    másodfokú  bíróság korrigáló döntése ellen újabb  jogorvoslati
    lehetőség  nyíljék, avagy ténykérdésekben a másodfokú  bíróság
    csupán  korlátozott  reformatórius jogkörrel  vagy  azzal  sem
    rendelkezzék.”  Rámutatott továbbá, miszerint  a  perorvoslati
    rend  legrészletesebb szabályozása sem képes garantálni,  hogy
    minden  ügyben az anyagi igazságnak megfelelő döntés szülessen
    (ABH 1998, 372, 382.).

        2.  Az Egyezmény a jogorvoslathoz való jogot kezdetben nem
    tartalmazta, a Bíróság az ezzel kapcsolatos sérelmeket is a 6.
    cikk  rendelkezései alapján bírálta el. A Strasbourgban, 1984.
    november  22-én kelt Hetedik Kiegészítő Jegyzőkönyv  2.  cikke
    azonban  ezt beépítette az Egyezmény rendelkezései  közé  (13.
    cikk).  Az  ennek nyomán (is) újraformálódó Bírósági gyakorlat
    kialakította  azt az egységes álláspontot, hogy a jogorvoslati
    eljárás  biztosítása  nem  abszolút kívánalom,  s  az  államok
    élveznek   bizonyos  mérlegelési  szabadságot  a   jogorvoslat
    módozatainak  kialakításában (pl. No. 26808/95,  Dec.  16.  1.
    96.,  D.  R.  84-A  p.  164.). Rámutatott azonban,  hogy  ahol
    jogorvoslati   fórumok   működnek,  a   jogorvoslati   eljárás
    tekintetében  is  érvényesek az Egyezmény 6. cikkében  foglalt
    követelmények  (Delcourt v. Belgium  judgment  of  17  January
    1970, Series A no. 84.).

        A Bíróság igen nagy számú döntésében vizsgálta a nyilvános
    tárgyaláshoz  és a nyilvános ítélethirdetéshez kapcsolódóan  a
    6.  cikk.  1.  bekezdését, összekapcsolva a  „public  hearing”
    követelményét  a jogorvoslat hatékonyságának,  a  tisztességes
    eljárásnak  és  a  védelemhez  való  jognak  a  kérdésével.  A
    döntések  leszögezték,  hogy a rendelkezés  által  megkövetelt
    nyilvánosság   minden  ügyben,  minden  fokon  és   mindenféle
    eljárási   rendben  a  tisztességes  eljárás   olyan   kiemelt
    követelménye,  amely megvédi az eljárás résztvevőit  a  titkos
    eljárásoktól  és ítéletektől, ugyanakkor növeli a  bíróságokba
    vetett  bizalmat is (pl. Weber v. Switzerland judgment  of  22
    May  1990,  Series  A  no. 177.). Fő szabályként,  függetlenül
    attól,  hogy adott esetben jogorvoslati eljárásról van-e  szó,
    nyilvános   „meghallgatást”  kell  tartani.  A  büntetőeljárás
    egységes egésznek tekintendő, amely a jogerős döntéssel  zárul
    le,   így  a  6.  cikk  követelményei  annak  egész  tartamára
    irvényesek.   A  nyilvánosság  alóli  kivételek  szűk   körben
    érvényesülnek,  gyakorlatilag külön  indokolási  kötelezettség
    alá   tartoznak  a  jogalkotás  és  a  jogalkalmazás  szintjén
    egyaránt  (pl. No. 13800/88, Dec. 1. 7. 91., D.  R.,  p.  94.;
    Rolf Gustafson v. Sweden judgment of 1 July 1997, Reporst 1997
    1997-IV, p. 1149.).

        Az  államonként  is  eltérő funkciókat betöltő  és  eltérő
    sajátosságokkal  rendelkező jogorvoslati eljárásban  többnyire
    igen   kevés   olyan  lehetőség  van,  amely   mentesíthet   a
    nyilvánosság követelménye alól. Erre legfeljebb akkor kerülhet
    sor,   ha   a   „vizsgálható  körülmények”  különösen   szűkre
    szabottak.  Elfogadható a nyilvánosság mellőzése s  az  ítélet
    nyilvános  kihirdetése  pl. akkor, ha a bíróság  kompetenciája
    csak   az   elbírált  határozat  hatályon  kívül  helyezésének
    megítélésére, s az új eljárásra kötelezés kimondására, vagy  a
    fellebbezés elfogadására vagy elutasítására terjed ki (pl. No.
    17265/90, Dec. 21. 10. 93. D. R. 75, p. 76.; 172, pp.  13-14.;
    Helmers  v. Sweden judgement of 29 Ocober 1991, Series  A  no.
    212-B.;  Allan  Jacobsson v. Sweden  No.  2.  judgment  of  19
    February 1998, Reports 1998-I, p. 154.). Elvi éllel mondta  ki
    azonban  a  Bíróság  több  esetben  is,  hogy  a  nyilvánosság
    kérdésének  szempontjából a felülvizsgálat szűkre  szabottsága
    nem  dönthető  el egyszerűen annak a kérdésnek a mentén,  hogy
    ennek   terjedelme   tény-   vagy   jogkérdésre   terjed   ki.
    Mindenképpen szigorúbbak azonban a követelmények akkor,  ha  a
    jogorvoslat  elbírálása  során  ténykérdésékben   is   döntési
    jogköre  van a bíróságnak. Még e tekintetben is más azonban  a
    helyzet  attól  függően,  ha  a  jogorvoslati  fórum  végleges
    döntést  hozhat, vagy ha – akár csak részben is – új eljárásra
    kötelezést  mondhat  ki,  továbbá ha  megilleti  a  bizonyítás
    felvételének   joga,   illetőleg  ha  ez  csak   korlátozottan
    érvényesül (vö: No. 17265/90, Dec. 21. 10. 93. D.  R.  75,  p.
    76.; Ekbatani v. Sweden judgment of 26 May 1998, Series A  no.
    134.).

        A  csak  jogkérdésben  történő  döntéshozatal,  illetve  a
    harmadfokú   eljárás  döntően  csupán  akkor   viseli   el   a
    nyilvánosság  alóli kivételeket, ha a bíróságnak nincs  széles
    reformatórius jogköre (vö: Josef Prinz v. Austria judgment  of
    8  February 2000.). Még ekkor is vizsgálni kell a nyilvánosság
    elmaradásából következő „várható vagy lehetséges” – és  nem  a
    ténylegesen   előforduló   –   érdeksérelem   bekövetkezésének
    lehetőségét. A 6. cikkben foglalt garanciákkal szemben ugyanis
    követelmény, hogy jogoknak nem teoretikusan, hanem ténylegesen
    és  valóságosan  kell  érvényesülniük  (vö:  Fejde  v.  Sweden
    judgment  of 29 October 1991, Series A no. 212-C.; Meftah  and
    Others v. France judgment of 26 July 2002, Reports 2002-VII.).

        A   Bíróság   rámutatott,  hogy  a  tisztességes   eljárás
    követelményrendszerének  egyes  elemeit  nem  lehet  egymástól
    elszigetelten  értékelni. A nyilvánosságból  (közvetlenségből)
    fakadó „előnyöket” még a fegyveregyenlőség biztosítása mellett
    sem  (azaz  pl.  a  vád és a védelem egyidejű  távoltartása  a
    bíróságtól)  pótolja önmagában, hogy a feleknek  jogukban  áll
    írásbeli  észrevételt tenni az elsőfokú döntésre, vagy  egymás
    nyilatkozataira. Az állam pedig pusztán azzal nem mentheti  ki
    magát,  hogy  az  elsőfokú bírósági szakaszban biztosította  a
    nyilvánosságot  (pl. Ekbatani v. Sweden  judgment  of  26  May
    1998,  Series A no. 134). A tárgyalás tartásáról a felek  csak
    saját  akaratukból mondhatnak le (pl. Hakansson and  Sturesson
    judgment  of 21 February 1990, Series A no. 171.). A tárgyalás
    tartására    irányuló   kérelem   ellenben    olyan    pozitív
    kötelezettséget  ró  az  államra, mely szerint  ilyen  esetben
    nemigen  lehet alap annak mellőzésére. Amennyiben pedig  ilyen
    esetben    a    jogorvoslati    fórumként    eljáró    bíróság
    ténykérdésekben  is jogosult az alapítélet felülbírálatára  és
    nem  biztosítja  a  6. cikk követelményeit,  ez  az  Egyezmény
    megsértését  jelentheti,  minthogy  önmagában  is  alkalmas  a
    fellebbező  fél  oldalán jelentős érdeksérelem megállapítására
    (részletesen pl. No. 17265/90, Dec. 21. 10. 93. D. R.  75,  p.
    76.;  JanĹke Andersson v. Sweden judgment of 29 October  1991,
    Series A no. 212-C.; 570.; Ekbatani v. Sweden judgment  of  26
    May 1998, Series A no. 134.).

        Hangsúlyozta   továbbá  a  Bíróság,  hogy  a  nyilvánosság
    kérdése szoros összefüggésben áll a 6. cikk egészével,  így  a
    védelemhez  való joggal is. A jogorvoslati eljárás  nem  lehet
    „indokolatlanul  formális”  (unduly  formalistic)   és   adott
    esetben  lehetővé  kell  tenni a  védelem  számára  a  szóbeli
    érvelést  ennek keretén belül is (pl. 10532/83, Dec.  15.  12.
    87, D.R. 54, p. 19.; No. Van Geyseghem v. Belgium judgment  of
    21  January  1999,  no.  26103/95.). A terhelt  részvétele  az
    ellene  folyó eljárásban fontos alapelv, s különösen ha súlyos
    büntetés kiszabásának lehetősége áll fenn, nem fosztható meg a
    személyes  érvelés nyújtotta előnyöktől (pl.; Zana  v.  Turkey
    judgment of 25 November 1997, Reports 1997-VII, p. 2533.).

        Végül  figyelmet érdemel az a követelmény, mely szerint  a
    bírósági  út,  illetve  ezen belül  az  egyes  fórumok/szintek
    igénybevételével   kapcsolatos   szabályoknak   egyértelműnek,
    világosnak,   precíznek  kell  lenniük,  s   a   rájuk   épülő
    joggyakorlatnak mindezt vissza kell igazolnia. A  jogbiztonság
    sérelme adott esetben önmagában is előidézhet egyezménysértést
    (pl. Geouffre de la Pradelle v. France judgment of 16 December
    1992,  Series  A  no.  253-B.; Serghides and  Christoforou  v.
    Cyprus judgment of 5 May 2002.).

        3.  A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. tc.
    (a továbbiakban: I. Bp.) már ismerte a másodfokú eljárás során
    válaszható  tanácsülés intézményét. Erre  vonatkozó  szabályai
    azonban   a   hatályos  törvényben  szereplő  nyilvános   ülés
    fogalmának   és  követelményrendszerének  feleltethetők   meg,
    azzal,  hogy az itt meghozható döntések a kasszatórikus jogkör
    gyakorlásán nem mentek túl. A tanácsülés mint eljárási  forma,
    biztosította az ügyfélnyilvánosságot, az „érdemi” döntés pedig
    csupán     abszolút     (alaki)    eljárási    szabálysértések
    következményeinek  megállapítására,  illetve  szűk  körben   a
    járulékos kérdések felülbírálatára szorítkozott.

        Az   újabb   kori   jogalkotásban  a  fellebbezés   érdemi
    elintézése   során   alkalmazható  tanácsülés   intézménye   a
    büntetőeljárásról  szóló  1962.  évi  8.  számú   törvényerejű
    rendeletben (a továbbiakban: I. Be.) jelent meg először. Az I.
    Bp.-t  felváltó,  a büntető perrendtartásról szóló  1951.  évi
    III. törvény (a továbbiakban II. Bp.), illetve a módosításáról
    szóló 1954. V. törvény (a továbbiakban: Bpn. I) ugyanis akként
    rendelkezett,  hogy másodfokon minden ügyet  tárgyalásra  kell
    kitűzni  [Bp. 194. § (2) bekezdés, Bpn. I. 76. §]. A  II.  Bp.
    módosításáról  szóló  1958. évi 16. sz. törvényerejű  rendelet
    néhány,  érdemi felülbírálatot nem jelentő kérdésben (áttétel,
    eljárási akadályok miatti megszüntetés) megengedte az ún. zárt
    ülés  tartását, a tanácsülést pedig a tárgyalás előkészítésére
    szolgáló formaként tartotta fenn. Az elsőfokú határozat érdemi
    felülvizsgálata minden esetben tárgyalás tartását kívánta meg.

        Az I. Be. a törvényben taxatíve meghatározott esetekben az
    eljárás  egyszerűsítése érdekében tette lehetővé a fellebbezés
    tanácsülésen  való  elbírálását. A  döntés  csak  a  járulékos
    kérdésekben   jelenthetett  tényleges  revíziót.  Tanácsülésen
    csupán  az  eljárás – törvényben körülírt esetekben történő  –
    megszüntetéséről, felfüggesztéséről, vagy az  ítélet  abszolút
    eljárási  hibák  miatti  hatályon kívül helyezéséről  lehetett
    határozni  (244. §, 246. §). Az ülés még ezekben az  esetekben
    is nyilvános, az eljárás fő szereplőinek részvételét és jogaik
    gyakorlását  biztosító eljárási módot, mintegy „egyszerűsített
    tárgyalást” jelentett (245. §).

        A II. Be. (a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény)
    a tanácsülésen hozható határozatok körét voltaképpen az I. Be-
    vel megegyezően szabályozta, pontosan felsorolva az e formában
    eldönthető  kérdések körét. Az elsőfokú döntéssel  kapcsolatos
    reformatórius  jogkör  érdemi gyakorlására  továbbra  is  csak
    járulékos kérdésekben kerülhetett sor. Ekkor változott azonban
    a  tanácsülés zárt üléssé, azon már csak a tanács tagjai és  a
    jegyzőkönyvvezető lehettek jelen.

        4.  A  Be.  az  ülés  zárt formáját megtartva,  jelentősen
    bővítette a tanácsülésen meghozható határozatok körét, anélkül
    azonban, hogy áttekinthető, világos rendszerben tartalmazná  a
    tanácsülés  tartásának  lehetséges eseteit.  A  jogszabály  az
    eljárás  formáját  nem köti össze az ott  hozható  határozatok
    típusával  sem. A legfontosabb változást azonban  az  jelenti,
    hogy   a   büntetőjogi   főkérdésekben  is   lehetőség   nyílt
    tanácsülésen a reformatórius jogkör gyakorlására is.  Az  ülés
    zárt  jellegére figyelemmel viszont a döntés kihirdetésre  nem
    kerül,   a  tanácsülés  tényéről  és  időpontjáról   a   felek
    előzetesen nem értesülnek, s jegyzőkönyv hiányában nem is  áll
    módjukban az ott történtek ellenőrzése.

        A hatályos törvény szerint a másodfokú bíróságot a korábbi
    szabályozáshoz hasonlóan széles revíziós jogkör illeti meg  az
    elsőfokú bíróság érdemi határozataival szemben: azt a megelőző
    eljárással együtt felülbírálja. A döntés megalapozottságára, a
    bűnösség  megállapítására,  a  bűncselekmény  minősítésére,  a
    jogkövetkezmények alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket arra
    tekintet   nélkül   vizsgálja,  hogy  ki   és   milyen   okból
    fellebbezett.   Ellenőrzi  továbbá  az  eljárás   szabályszerű
    lefolytatásához  fűződő legfőbb követelmények  megtartását,  s
    hivatalból  dönt  a  járulékos kérdésekben  [Be.  348.  §  (1)
    bekezdés].

        Tartalmát és következményeit tekintve a másodfokú  bíróság
    az  első  fokú  döntéssel kapcsolatban  továbbra  is  öt  féle
    határozatot hozhat: a fellebbezést elutasíthatja, az  ítéletet
    helyben  hagyhatja, megváltoztathatja, a határozatot  hatályon
    kívül  helyezheti  és  az  eljárást  megszüntetheti,  vagy  az
    elsőfokú  bíróságot az eljárás megismétlésre utasít[hat]ja.  A
    döntés  formájára nézve a Be. 370. § (2) bekezdése csupán  azt
    írja  elő,  hogy  az ítélet megváltoztatása esetén  ítélettel,
    minden más esetben végzéssel kell dönteni. Ebből következően a
    reformatórius   döntés  mindig  ítéleti  formát   igényel.   A
    határozat  formájának megválasztása önmagában csak  dogmatikai
    kérdés.  Alkotmányossági problémává azzal válik,  miszerint  a
    törvény egyetlen szabálya sem tartalmazza, hogy ítéletet  csak
    tárgyaláson lehet hozni, s ezzel megnyílik az út a reformációs
    jogkör akár tanácsülésen történő gyakorlása előtt is.

    A fellebbezés elbírálásának kereteit a hatályos Be. egyfelől a
    bíróság  eljárásának  –  részben –  új  formáihoz:  tárgyalás,
    nyilvános ülés, tanácsülés, másfelől pedig a másodfokú  döntés
    típusához  köti.  Az eljárási forma kiválasztása  tekintetében
    még  a reformatórius jogkör gyakorlásának szükségessége esetén
    is  csupán  annak  lehet  – nem minden esetben  meghatározó  –
    szerepe,  hogy  a  másodfokú  bíróság  tanács  elnöke  szerint
    szükséges-e a tényállást érintő bizonyítás felvétele. Az ilyen
    bizonyítás  felvételére  tárgyalást  kell  kitűzni,  s  még  a
    nyilvános    ülésen    is   legfeljebb   a   büntetéskiszabási
    körülményekre lehet a vádlottat meghallgatni (Be. 353. §).

        Az  eljárási  formákról  a  Be.  egységesen  a  tárgyalási
    szakaszra vonatkozó – s így a másodfokú eljárásban is irányadó
    –  általános  szabályok  között rendelkezik.  A  terminológiai
    azonosság ellenére azonban az egyes eljárási formák a bírósági
    eljárás különböző szakaszaiban eltérő funkciókat töltenek  be.
    Az  eltérő szerep viszont a törvény tételes szabályaiban  csak
    eseti  jelleggel  jelenik meg, főként ha a Be.  a  garanciális
    szempontból  „alacsonyabb szintű” formát  is  megengedhetőnek,
    esetleg  célszerűnek  tartja némely döntés  meghozatalához.  A
    különböző  eljárási  formában  meghozható  határozatok  között
    azonban  – néhány kivételtől eltekintve – a törvény súlyuk  és
    az  ügyre  gyakorolt  hatásuk szerint  nem  tesz  különbséget.
    Figyelembe   véve  a  másodfokú,  a  külön  és  a   különleges
    eljárásokra,  továbbá  a rendkívüli perorvoslatokra  vonatkozó
    szabályokat   is,  „egyszerűsített”  formában   (tanácsülésen,
    nyilvános  ülésen) egyaránt sor kerülhet az  eljárás  ügydöntő
    határozattal  történő  végleges lezárására,  ebben  (akár  új)
    jogkövetkezmény  alkalmazására, az eljárás továbbfolytatásának
    elrendelésére,  eljárási szankció kiszabására, vagy  pervezető
    jellegű döntés meghozatalára.

        Ennek   következtében   –  a  korlátozó   szabályokat   is
    figyelembe  véve – a másodfokú eljárásban tág  tere  marad  az
    eljárási forma bíróság (illetve a tanács elnöke) általi, a Be.
    360.   §  (1)  bekezdésére  alapított  választhatóságának.   A
    másodfokú eljárásra irányadó szabályok ugyanis nem zárják ki a
    tárgyaláson   kívüli  elintézési  módot  akkor   sem,   ha   a
    felülbírálat során azonos tényállás alapján felmentés  helyett
    bűnösség  megállapítására kerül sor, a  cselekmény  minősítése
    módosul,  s  ha ebből az okból, vagy más indokkal  a  büntetés
    mértékén kíván változtatni a bíróság. A Be. szabályaiból tehát
    az  eljárási formák alkalmazhatóságát illetően nem  vezethetők
    le olyan rendező elvek, amelyek kétség esetén a formaválasztás
    kérdésében  hibátlanul  eligazíthatnák  a  jogalanyokat  és  a
    jogalkalmazókat.

        A   tárgyalási  szakaszra  vonatkozó  általános  szabályok
    szűkszavúan csak azt rögzítik, hogy a bíróság tárgyalást tart,
    ha   a   vádlott  büntetőjogi  felelősségének  megállapítására
    bizonyítást kell felvenni. Minden más esetben ülés, tanácsülés
    vagy nyilvános ülés tartását teszik lehetővé [234. § (1) – (2)
    bekezdés]. Ez a rendelkezés az ügy érdemi elbírálására – egyes
    külön  eljárásokat  kivéve  –  a  tárgyalás  tartását  tekinti
    általános  formának,  lévén,  hogy  a  büntetőjogi  felelősség
    fennállásáról,  vagy  hiányáról a bíróság  fő  szabályként  az
    általa  lefolytatott  bizonyítást  követően  dönt.  A  szabály
    érvényesülése azonban a másodfokú eljárásban (és a  rendkívüli
    perorvoslatok esetén is) számos ponton megtörik.

        A  másodfokú  eljárásra  irányadó szabályok  a  bizonyítás
    felvételének     lehetőségét    szűkítik,     lényegében     a
    ténymegállapítás  egyes  gyakorlati teendőire  korlátozzák.  A
    másodfokú bíróság fő szabályként kötve van az elsőfokú bíróság
    által  megállapított  tényálláshoz  (tényálláshoz  kötöttség).
    Bizonyításnak    az    első    fokú    ítélet    tényállásának
    megalapozatlansága esetén, illetőleg akkor  van  helye,  ha  a
    fellebbezésben  új  tényt  állítottak  vagy  új   bizonyítékra
    hivatkoztak [323. § (3) bekezdés, 345. §, 351. § (1) bekezdés,
    353.  §  (1)  bekezdés].  A  törvény behatárolja  a  tényállás
    megalapozatlanságának  ismérveit, s  körülírja  azt  is,  hogy
    ennek mely típusai küszöbölhetők ki bizonyítással [351. §  (2)
    bekezdés;  353.  §  (2)  bekezdés].  A  további  rendelkezések
    tartalmazzák,   hogy  ezen  belül  mely  esetekben   szükséges
    tárgyalást,  illetve  nyilvános  ülést  tartani  [361.  §  (1)
    bekezdés, 363. § (2) bekezdés].

        A  tényállás  megalapozatlanságához  kapcsolódó  –  néhány
    nevesített esetkörökön túlmenően – a Be. 360. § (1)  bekezdése
    a  másodfokú  tanács elnökének mérlegelési  jogkörébe  utalja,
    hogy  a tanácsülés, a nyilvános ülés avagy a tárgyalás mellett
    döntsön,  s ezzel meghatározza az első fokú (érdemi) határozat
    felülbírálatának  kereteit. A törvény nem állít  korlátokat  a
    tanácsülés   alkalmazása  elé  akkor  sem,  ha   a   másodfokú
    határozatban  a  bűnösség,  a büntethetőség,  a  minősítés,  a
    büntetések  vagy  intézkedések  tekintetében  kerül(het)   sor
    eltérő döntés meghozatalára, s hasonlóképpen nem „rangsorolja”
    kihatásuk  szerint  az  itt  meghozható  járulékos  kérdésekre
    vonatkozó  esetköröket  sem. A Be.  360.  §  (1)  bekezdésének
    rangsorából,   s  a  miniszteri  indokolásból   egyenesen   az
    következik,  hogy  a  tanácsülés az elsődleges  döntéshozatali
    forma.  A  másodfokon meghozható határozatok formája a  döntés
    jellegére szintén nincs befolyással.

                                  IV.

        Az indítványok részben megalapozottak.

        1.  A  büntetőeljárás  garanciarendszere  szerteágazó.   A
    törvényi  garanciák  egy  része  közvetlenül  az  Alkotmányból
    származó,  vagy annak egyes rendelkezéseiből levezethető,  sok
    esetben  a Be. alapvető rendelkezéseiben külön is megerősített
    szabályokat  tartalmaz. Az alkotmányi garanciákat a  jogalkotó
    még  törvényben  sem  zárhatja ki, nem  korlátozhatja  és  nem
    függesztheti  fel,  mert ez alapvető jog lényeges  tartalmának
    korlátozását  jelentené,  s  így  az  Alkotmány   8.   §   (2)
    bekezdésébe ütközően alkotmányellenes [42/1993. (VI.  30.)  AB
    határozat,  ABH 1993, 304.; 49/1998. (XI. 27.)  AB  határozat,
    ABH  372, 377.]. Következésképpen a Be. egyes jogintézményekre
    vonatkozó rendelkezéseiben ezeknek közvetlenül tükröződniük és
    alkotmányos    tartalommal    érvényesülniük    kell.    Ilyen
    mindenekelőtt az Alkotmány 57. § (1) bekezdése és a 2.  §  (1)
    bekezdése  egymásra  vonatkoztatásával  megállapított   –   az
    Egyezmény  6. cikkében szabályozott – tisztességes eljárás,  a
    független, pártatlan bíróság követelménye, az Alkotmány 57.  §
    (3)  bekezdésében  foglalt  – a 6. cikk.  3.  bekezdése  által
    körülírt  –  védelemhez, valamint a 13.  cikkel  közel  azonos
    szabályozást  tartalmazó,  az 57. §  (5)  bekezdésben  foglalt
    jogorvoslathoz való jog elve.

        Az  Alkotmánybíróság következetes álláspontja szerint:  „A
    ’tisztességes   eljárás’   (fair   trial)   követelménye   nem
    egyszerűen  egy a bíróságnak és az eljárásnak itt  megkövetelt
    tulajdonságai közül (ti. mint ’igazságos tárgyalás’), hanem az
    idézett,  az  Egyezségokmánynak és  az  Emberi  Jogok  Európai
    Egyezményének – az Alkotmány alkotmányi rendelkezésben foglalt
    követelményeken túl – különösen a büntetőjogra és –  eljárásra
    vonatkozóan  –  az 57. § többi garanciájának  teljesedését  is
    átfogja.  Sőt  az 57. §-a tartalmához és szerkezetéhez  mintát
    adó   –   eljárási  garanciákat  tartalmazó  cikkei  általában
    elfogadott  értelmezése szerint a fair  trial  olyan  minőség,
    amelyet     az    eljárás    egészének    és    körülményeinek
    figyelembevételével  lehet  csupán  megítélni.   Ezért   egyes
    részletek    hiánya   ellenére   éppúgy,   mint   az    összes
    részletszabály    betartása   dacára    lehet    az    eljárás
    ’méltánytalan’  vagy ’igazságtalan’, avagy ’nem  tisztességes”
    [6/1998. (III. 11) AB határozat, ABH 1998, 91, 95.].

        A  14/2004. (V. 7.) AB határozat az Alkotmánybíróságnak  a
    tisztességes  eljáráshoz  való  jogra  vonatkozó   gyakorlatát
    összegezve  megállapította,  hogy „a  tisztességes  eljáráshoz
    való   jog   abszolút  jog,  amellyel  szemben   nem   létezik
    mérlegelhető más alapvető jog vagy alkotmányos cél,  mert  már
    maga  is  mérlegelés eredménye. A büntetőeljárás szempontjából
    ezek   a   tételek  a  büntető  igazságszolgáltatás  történeti
    rendszereinek    felhalmozódott    tapasztalatán    alapulnak.
    Eszerint:  az igazság feltárásának az a legmegfelelőbb  módja,
    ha  az  ítélkezésben független és pártatlan bíróság  nyilvános
    tárgyaláson,   a  bizonyítás  tekintetében  egyenlő   jogokkal
    résztvevő  felek  aktív közreműködésével lefolytatott  eljárás
    eredményeként, közvetlen észlelése útján szerzett bizonyítékok
    szabad  mérlegelésével  állapítja meg a  büntető  felelősségre
    vonás  eldöntéséhez szükséges tényeket.” Hangsúlyozta továbbá,
    hogy  a  büntetőeljárás szabályrendszerének  megalkotásakor  a
    tisztességes  eljárás  követelményei az  eljárás  szereplőinek
    jogai  és  védelme érdekében olyan garanciákat is  megkívánnak
    amelyek,  még  az  igazság  megállapításának  lehetőségeit  is
    szűkíthetik (ABH 2004, 241, 266.).

        Mindazonáltal  az  Alkotmánybíróság  több  döntésében   is
    elismerte   az   eljárás  egyszerűsítésének   lehetőségét,   s
    hangsúlyozta   az  időszerűség  követelményének   fontosságát.
    Minden esetben kitért azonban arra is, hogy gazdaságossági  és
    célszerűségi  okokból  az  eljárási,  s  főként  a   közvetlen
    alkotmányi garanciák érvényesítéséről ezen eljárások során  is
    gondoskodni kell, s erre az érdekeltek akaratának tiszteletben
    tartása  mellett kerülhet sor [részletesen: pl. 5/1999.  (III.
    31.)  AB  határozat,  ABH  1999, 75,  88-89.;  422/B/1999.  AB
    határozat,  ABH  2004,  1316,  1320,  1322.].  A  kiindulópont
    ugyanis  minden esetben csak az Alkotmány 57. § (1)  bekezdése
    lehet,   mely  szerint  mindenkinek  joga  van  az  igazságos,
    nyilvános tárgyaláshoz és független, pártatlan bírósághoz.

        2.    Az    Alkotmánybíróság   a   tisztességes    eljárás
    követelményeivel szorosan összefüggő jogbiztonságra  vonatkozó
    döntéseiben azt is hangsúlyozta, hogy az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdése nemcsak „egyes normák egyértelműségét követeli  meg,
    de  az  egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát  is
    […].”  [összefoglalóan: 47/2003. (X. 27.)  AB  határozat,  ABH
    2003, 525, 535.]. A kiszámíthatóság követelményei között  első
    helyen  említette  a  jogalkalmazásnak, különösen  a  bírósági
    eljárásnak a kiszámítható és következetes működését, a döntést
    befolyásoló  processzuális  szabályoknak  félreérthetetlen,  a
    gyakorlatban   érvényesülő  mérlegelési  szempontok   határait
    kijelölő  megfogalmazását [pl. 9/1992. (I. 30.) AB  határozat,
    ABH  1992,  50, 59, 70.]. A 47/2003. (X. 27.) AB határozatában
    pedig   arra   mutatott  rá,  hogy:  „[a]z  alkotmányosan   is
    elfogadott rendszerképző jogértelmezésnek megvannak a határai:
    ez  nem  kerülhet  szembe  a jogbiztonság  követelményével.  A
    jogalkalmazói  jogértelmezés  ezért  csak  olyan   működőképes
    jogszabályra  épülhet,  amely  világosan  kijelöli  az   adott
    jogintézmény célját, alkalmazásának kereteit, szempontjait  és
    rendjét,  az alkalmazásával érintettek körét, azok  jogait  és
    kötelezettségeit  és  az  intézménnyel összefüggésben  igénybe
    vehető jogorvoslati rendet” (ABH 2003, 525, 549.).

        Ahogyan   azt   a  III.  fejezet  4.  pontja   részletesen
    tartalmazza, az eljárási formák választhatósága körében a  Be.
    360.   §   (1)   bekezdése,  illetve   a   másodfokú   eljárás
    lefolytatásával  kapcsolatos  rendelkezései  nem  tartalmaznak
    egyértelmű szabályokat. A törvénynek valamennyi, a mérlegelési
    jogkört  behatároló szabályát figyelembe véve is fennmarad  az
    ügyek  igen  széles köre, amelyekben kizárólag  a  tanácselnök
    döntése   határozza  meg  a  másodfokú  eljárás   alkalmazandó
    formáját. A döntést meghatározó tartalmi kritériumok azonban a
    törvényből  még  áttételesen sem állapíthatók meg,  csupán  az
    eljárási formák felsorolásának sorrendjéből következik, hogy a
    tanácsülés az elsődleges forma. A Be. ugyanis sem pozitív  sem
    negatív  megfogalmazásban  nem  tartalmaz  semmiféle,  az  ügy
    típusához,  a  bűncselekmény  tárgyi  súlyához,  a  kiszabható
    büntetés  vagy  a  változtatás lehetséges mértékéhez,  illetve
    (egyes  bizonyítási  korlátokon túl) bármely  más  szemponthoz
    igazodó előírást.

        A   fentiekben  részletezett  hiányos,  s  ekként   eltérő
    értelmezésre  lehetőséget kínáló szabályozási mód  közvetlenül
    sérti  az  Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság
    követelményét,   s   kiszámíthatatlan   hatást   gyakorol    a
    jogorvoslathoz való jog tartalmi érvényesülésére, mert  szinte
    bírósági   tanácsonként  más-más  gyakorlat  követését   teszi
    lehetővé.  Mindez alapjogi sérelmeket okoz és  a  tisztességes
    eljárás további követelményeinek sérülését is előidézi.

         3.1   A   bírósági  jogalkalmazásnak  egyaránt  része   a
    tényállás  és  az alkalmazandó jog megállapítása,  valamint  a
    jogkövetkezmények  meghatározása.  Ezen  összetett   folyamat,
    eljárási periódusoktól függetlenül magában foglalja a  jogilag
    releváns tények objektív feltárását, összegezését, értékelését
    és  a  jogkérdések  megismerését. A bíró  belső  meggyőződése,
    amely   lehetővé   teszi  számára  –  a   bírói   függetlenség
    alkotmányos   elve  által  oltalmazott  –  a  lelkiismeretének
    megfelelő  döntés meghozatalát, ezen tényezők hatására  alakul
    ki.  A  büntetőeljárási törvénynek tehát  az  ehhez  szükséges
    eljárási kereteket és módszereket biztosítania kell valamennyi
    bíró számára.

        Az  Alkotmány 46. § (1) bekezdésében rögzített és a Be-ben
    is főszabálynak tekintett társasbíráskodás elvéből következően
    a  jogerős döntés meghozatalára rendelt másodfokú eljárásban a
    ténymegállapítás, a jogértelmezés és a döntés a  bírói  tanács
    tagjait  közösen  illeti  meg és őket  együttes  tevékenységre
    kötelezi.   A   Be.   rendelkezéseiből,  szóhasználatából   ez
    félreérthetetlen, minthogy az elsőfokú döntés felülbírálatát a
    három szakbíróból álló tanácsra bízza.

        A   társasbíráskodás  és  a  bírói  függetlenség   egymást
    kiegészítő  és  a tisztességes eljárás követelményével  szoros
    összefüggésben  lévő  alkotmányi  követelmények.   A   bíróság
    függetlenségének  ereje  mutatkozik  meg  és  a   tisztességes
    eljárás fokozott garanciája fejeződik ki abban, hogy a  külön-
    külön     lelkiismeretének    megfelelő    törvényes    döntés
    meghozatalára   feljogosított  bírákból  álló   bírói   tanács
    mérlegelő  tevékenységének  eredményeképpen  születik  meg   a
    jogerős  döntés,  melynek  meghozatalához  legalább  két  bíró
    egyetértése szükséges. Ez azonban csak akkor biztosított, ha a
    tanács  minden tagja a döntésnek keretet adó eljárási kérdések
    megítélésére  is  egyenrangú  befolyást  gyakorolhat,  s  ezen
    keresztül  egyenlő  esélyt  kap  mindazon  eljárási  módszerek
    gyakorlására és bizonyítási eszközök igénybevételére,  amelyek
    az  első fokú határozat felülvizsgálatához szükséges ismeretek
    megszerzését lehetővé teszik számára.

        A  Be.  360.  §  (1)  bekezdése  azonban  az  alkalmazandó
    eljárási  forma  felőli döntést kizárólag a  tanács  elnökének
    döntési jogkörébe utalja. Ekként a társasbíráskodás alkotmányi
    –  és  a Be. szabályai szerint másodfokon kivételt nem tűrő  –
    elve  ellenére  az  eljárási  formára  vonatkozó,  mérlegelési
    szempontok  nélküli diszkrecionális jogkörben, „egyesbíróként”
    meghozott   tanácselnöki  elhatározás  az  érdemi  határozatra
    közvetlenül  kiható, a bírói függetlenség követelményét  sértő
    döntéssé is válhat.

         3.2.    Az    Alkotmánybíróság   működésének   kezdetétől
    különbséget   tett  a  bírói  függetlenség  külső   és   belső
    aspektusai  között. „A 19/1999. (VI. 25.) AB  határozatában  –
    vsszegezve addigi gyakorlatát – az Alkotmánybíróság elvi éllel
    állapította  meg,  hogy  „a bírói hatalom,  amelyhez  a  bírói
    függetlenség kapcsolódik döntően az ítélkezésben ölt testet. A
    bírói   függetlenség  az  ítélkezésre  vonatkozik;  a  további
    státusbeli és szervezeti garanciák is a független ítélkezéshez
    szükségesek.  A  bírónak  mindenkitől  –  más  bírótól  is   –
    függetlennek  kell  lennie, függetlenségét  garanciáknak  kell
    biztosítani  minden  befolyásolás ellen,  származzék  akár  az
    külső   hatalmi   jogkör  gyakorlásától,   akár   a   bírósági
    szervezeten belülről. A bírói függetlenség egyedi aspektusában
    […]  a bíró szervezeti és státusbeli szabadságának garanciáját
    jelenti,  annak érdekében, hogy az egyedi ügyekben a  jogviták
    eldöntése és a jogsérelmek orvoslása tárgyában hozott kötelező
    erejű  és  végrehajtható  döntését mindenféle  befolyásolástól
    mentesen,   a  törvények,  illetve  általában  a  jogszabályok
    alapján,  belső  meggyőződése szerint hozza meg.”  (ABH  1999,
    150, 153.)

         A  Be.  360.  §  (1) bekezdésében foglalt  rendelkezés  –
    megfelelő   korlátozás  nélkül  –  a  kifejtett  kívánalmakkal
    ellentétes hatás kiváltását eredményezheti.

        A   tanácselnöki  státus  a  bíróságok  szervezetéről   és
    igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény, továbbá  a  bírák
    jogállásáról  és  javadalmazásáról  szóló  1997.  évi   LXVII.
    törvény   alapján   is  pusztán  olyan  igazgatási   feladatok
    ellátását  jelenti,  amelynek  tartalmát  az  egyes  bíróságok
    szervezeti  és  működési szabályai részletezik. Az  igazgatási
    státusból  levezethető hatáskörök semmiképpen nem válhatnak  a
    bírói  függetlenség gátjává. E tevékenység nem gyakorolhat  az
    ügy érdemére kiható befolyást, illetőleg nem teremthet a bírói
    meggyőződés    kialakulását   akadályozó    kényszerhelyzetet,
    amelyben   a   tanács   tagjainak  a  függetlensége   sérelmet
    szenvedhet.

         A  jogorvoslati eljárás megteremtése azt bizonyítja, hogy
    a   jogalkotó  számol  az  első  fokú  eljárás,  s  az  ítélet
    meghozatala során elkövethető hibákkal. Az a tény pedig,  hogy
    szűkre  szabott  rendkívüli  jogorvoslati  rezsim  mellett,  a
    jogorvoslati   eljárásban   kivétel   nélkül   az   egyenrangú
    „szakbírói”     státus    elvén    alapuló    társasbíráskodás
    érvényesülését tartja megfelelőnek, kifejezi annak az igénynek
    az érvényesülését, hogy a jogerős határozatokban körültekintő,
    a   lehető   legmagasabb   szintű  jogalkalmazói   tudást   és
    értékítéletet    szintetizáló   döntések   tükröződjenek.    A
    tisztességes  eljárás  követelményeiből  kiindulva   ezzel   a
    másodfokú ítélkezési tevékenységet – az egyes bírák  esetén  –
    akadályozó  körülmények  nem  férnek  össze,  s  alkotmányosan
    elfogadhatatlan az olyan szabályozás, amely alkalmas  lehet  a
    bírói függetlenség sérelmének előidézésére.

         A  látszólag csupán az eljárási formát meghatározó, ám  a
    törvény   további  szabályai  következtében  a   „jogorvoslás”
    mélységére is kiható előzetes tanácselnöki értékelés valójában
    szervezeten   belüli   „hatáskörelvonást”   jelent.   A    Be.
    rendszerében  az eljárási forma megválasztása ugyanis  mintegy
    előkérdése  annak,  hogy  az elsőfokú  döntés  felülvizsgálata
    során  a  tételes  jog mely további rendelkezései  kerülhetnek
    alkalmazásra,   milyen   hatókörű  lesz   a   jogorvoslat.   A
    tanácselnöki „választás” előzetesen eldönti, hogy helytállóak-
    e a megalapozatlanságra hivatkozó indítványok, a reformatórius
    jogkör   gyakorlására  sor  kerülhet-e,  s  ha  igen,   milyen
    terjedelemben,  indokolt-e  a büntetéskiszabási  körülményekre
    vonatkozó  adatok  kiegészítése, sor  kerülhet-e  a  minősítés
    megváltoztatására,  stb. Ilyen módon a másodfokú  bírói  munka
    érdemét  jelentő,  a jogorvoslás lényegére vonatkozó  kérdések
    megállapítására   a   tanács   elnöke   egyszemélyben    válik
    jogosulttá,  a  tanács  tagjai esetleges  eltérő  álláspontjuk
    ellenére is csak az általa előzetesen meghatározott körben  és
    kijelölt irányban láthatják el bírói feladataikat. Az eljárási
    kérdésekben  diszkrecionális  döntésre  jogosító  tanácselnöki
    státus   tehát   végső  soron  lehetőséget   teremt   tartalmi
    kérdésekben  a  döntés  jogának  a  tanács  tagjaitól  történő
    elvonására,    s   gátolhatja   az   ügy   jogilag    releváns
    körülményeinek  a  bírói meggyőződés kialakításához  szükséges
    mértékű  megismerését. Az így kialakult helyzet pedig a  bírói
    függetlenség  mellett a tisztességes eljárás  követelményeinek
    érvényesülését is veszélyezteti, mert torzulásokat  okozhat  a
    jogorvoslás folyamatában, minthogy a különböző eljárási formák
    már   a   fellebbezés  megalapozottságának  vizsgálatára   sem
    nyújtanak azonos esélyt.

         Az  Alkotmánybíróság ismételten leszögezi, hogy  a  bírói
    függetlenség    egyetlen   korlátja   a   törvényeknek    való
    alávetettség  lehet, nem pedig a szervezeten belüli  praktikus
    szempontokon  alapuló,  vagy  a  szervezeten  kívülről  érkező
    nyomás    kielégítésére   törekvő   célszerűségi   indíttatású
    megfontolás [részletesen pl.: 53/1991. (X. 31.) AB  határozat,
    ABH  1991,  266,  267.; 38/1993. (VI. 11.) AB  határozat,  ABH
    1993,  256,  261.; 45/1994. (X. 21.) AB határozat,  ABH  1994,
    254,  256.; 627/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 767, 769.].  A
    jogalkotóra  mindez  azt a kötelezettséget  hárítja,  hogy  az
    ítélkezési   tevékenységgel  szorosan  összefüggő   igazgatási
    szabályok  megalkotása során is az Alkotmány  rendelkezéseinek
    megfelelően  járjon el. Így az eljárási törvény  szintjén  nem
    teremthető  olyan helyzet, amely a jogalkalmazás  folyamatában
    lehetőséget nyújt a döntési kompetenciákra vonatkozó elvek  és
    a  „hatáskört-telepítő”  szabályok tartalmának  kiüresítésére,
    korlátokat  állítva ezáltal alkotmányi garanciák érvényesülése
    elé.

        4.  Az  Egyezségokmány, valamint az Egyezmény a  tárgyalás
    nyilvánosságát  az  igazságszolgáltatás  működésének  alapvető
    követelményeként   határozzák  meg,   s   az   minden   modern
    büntetőeljárás  olyan  eminens  rendelkezései  közé  tartozik,
    amely  csak  indokolt esetben és szűk körben  korlátozható.  A
    tárgyalási   elv,   az   ehhez  kapcsolódó   nyilvánosság,   a
    közvetlenség és a szóbeliség az Alkotmány és a Be. alapján  is
    a büntetőeljárás elsőrendű garanciális követelménye.

        Az  Alkotmánybíróság az 58/1995. (IX. 15.) AB határozatban
    kifejtette:   a  büntetőeljárásban  elsősorban   a   tárgyalás
    nyilvánossága  és  a  bírósági  döntés  nyilvános  kihirdetése
    jelenti  az  eljárás nyilvánosságát. Ez egyfelől a  társadalom
    részéről   biztosítja   az   igazságszolgáltatás   működésének
    ellenőrzését,  másfelől  pedig „a büntető  felelősségre  vonás
    nyilvánossága az egyik útja annak, hogy a büntetőjog parancsai
    és  tilalmai eljussanak a közösség tagjaihoz. […] Az Alkotmány
    a  nyilvánosság  garanciális  oldalára  helyezi  a  hangsúlyt,
    amikor  az alapvető jogok között rögzíti mindenki jogát ahhoz,
    hogy  az  ellene emelt vádat a bíróság igazságos és  nyilvános
    tárgyaláson   bírálja  el  [57.  §  (1)  bek.].”  Hangsúlyozta
    továbbá,  hogy  a  nyilvánosság  korlátozhatósága  körében  az
    Egyezségokmány  és az Egyezmény szabályai lehetnek  irányadók.
    Következésképpen  arra  csak erkölcsi  okból,  a  közrend,  az
    állambiztonság,  az  államtitok  vagy  a  felek  magánéletének
    védelme okán, illetve esetenként mérlegelendő, a felek oldalán
    felmerülő   különleges   körülmények  folytán,   illetve   más
    alapjogok  védelme érdekében kerülhet sor. Ám az ítéletet  még
    ezen  esetekben is nyilvánosan kell kihirdetni (ABH 1995, 289,
    292-293.).

        A már hivatkozott döntések a nemzetközi dokumentumokkal és
    a  Bíróság  határozataival  megegyezően  a  bírósági  eljárást
    egységes  egésznek  tekintik, s a  nyilvánossággal  összefüggő
    követelmények   érvényesülését  nem  szorítják   az   elsőfokú
    bírósági szakaszra. Az ellenkező felfogás azt jelentené,  hogy
    az  elsőfokú  bírósági eljárást követően az  ügy  a  nyomozási
    szakaszhoz hasonlatos „inkvizitórius” fázisba jutna,  sőt  még
    ahhoz  képest  is  fokozottan lehetővé  válnék  az  érintettek
    kirekesztése az eljárásból.

        A   másodfokú  bírósági  eljárásban  döntően  az  elsőfokú
    határozat  felülbírálatára kerül sor, ám  a  felülbírálat  nem
    csupán a döntést, hanem az annak meghozatalához vezető eljárás
    felülvizsgálatát  is  jelenti. Az eljárás jogorvoslati  joggal
    rendelkező  résztvevői  formálisan az  első  fokú  határozatot
    támadják, de túlnyomórészt az ügy végleges eldöntését kérik. A
    másodfokú  bíróságnak pedig a fellebbezés kereteit meghaladóan
    hivatalból  is jogában áll számos kérdésben új döntést  hozni,
    vagy  az  elmulasztott rendelkezéseket pótolni. Az  eldönthető
    anyagi-  és eljárásjogi kérdések skálája széles, a mérlegelést
    igénylő  büntetőjogi  főkérdésektől  (bűnösség,  büntetés)   a
    törvény  kötelező rendelkezésein alapuló járulékos  kérdésekig
    (pl.  lefoglalás megszüntetése) terjedhet. A jogalkotónak  van
    mérlegelési  szabadsága a tekintetben, hogy ezek közül  melyek
    és  milyen  esetben  nem  kívánják meg a  nyilvános  tárgyalás
    megtartását,  mikor  célszerű  ennek  mellőzése.  Ennek  során
    azonban  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  másodfokú  bíróság
    eljárása  – a hatályon kívül helyezés kivételével –  az  ügyet
    véglegesen  lezárja.  Ez  a döntés a kivételesnek  számító,  a
    határozat  végrehajtására még az engedélyezhető esetekben  sem
    feltétlenül halasztó hatályú rendkívüli perorvoslatokon  kívül
    más  módon  nem  támadható. Az új eljárást eredményező  tiszta
    kasszáción,   a   fellebbezésnek  a   formai   okból   történő
    elutasításán,  vagy  az  eljárásnak a Büntető  Törvénykönyvről
    szóló   1978.  évi  IV.  törvényben  (a  továbbiakban:   Btk.)
    nevesített büntethetőséget megszüntető okból (halál, elévülés,
    kegyelem)   történő  megszüntetésén  túlmenően   az   „eljárás
    résztvevői nélküli döntéshozatal” lehetővé tétele szemben  áll
    az  Alkotmány  57.  § (1) bekezdése által garantált  nyilvános
    tárgyalás követelményével.

        A  büntetőjogi  főkérdések  és  az  ezek  eldöntése  által
    befolyásolt  járulékos  kérdések  esetében  –  függetlenül   a
    másodfokú ügydöntő határozat tartalmától (megváltoztatás  vagy
    helybenhagyás) – nem hozható fel alkotmányosan is  elfogadható
    érv  amellett,  hogy a súlyos jogkövetkezmények alkalmazásával
    járó  büntető ügyekben a szűkebb körű, legalább az  érintettek
    részvételét  biztosító  nyilvánosság követelményét  korlátozni
    lehetne.  Ez  ugyanis  az  Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt nyilvános tárgyaláshoz való jog sérelmén kívül további
    alapjogi sérelmekhez vezet.

        5.  Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint  a
    jogállami büntetőeljárás tisztességes voltának lényeges  eleme
    a   nyilvánosság  kérdéséhez  szorosan  kapcsolódó   pártatlan
    bírósághoz való jog, a védelemhez való jog érvényesülése és  a
    fegyverek   egyenlőségének   elve.   A   nyilvánosság   teljes
    kizárásával   folyó   eljárásban   ezen   utóbbi    alkotmányi
    követelmények vagy nyíltan is sérülnek, vagy a rájuk vonatkozó
    eljárási szabályok betartásának ellenőrizhetetlensége  folytán
    sérelmet szenvedhetnek, ami ugyancsak alkotmányellenes.

        5.1.  A  büntetőeljárásban részt vevők alkotmányos  jogait
    korlátozza,  hogy  amikor a másodfokú bíróság  tanácselnöke  a
    tanácsülési  elbírálást  tartja  indokoltnak,   ők   erről   a
    fellebbezés  elbírálásának egész tartama alatt sem értesülnek.
    Kétségtelen,  a törvény nem zárja ki, hogy az eljárás  alanyai
    az   eljárási  formára  vonatkozóan  indítványt  tegyenek.  Az
    indítvány  azonban  egyfelől nem köti  a  bíróságot,  másfelől
    pedig  nincs  olyan  szabály, amelynek  alapján  az  indítvány
    elutasításáról a bíróságnak az ügydöntő határozatot megelőzően
    külön  rendelkeznie,  s arról az eljárás alanyait  értesítenie
    kellene.  Emellett  a vádló, a vádlott, a védő,  s  a  további
    érintettek  (magánfél,  egyéb  érdekelt)  még  csak  abban   a
    helyzetben   sincsenek,   hogy   egymás   esetleges   írásbeli
    fellebbezéseire, az azokhoz benyújtott további észrevételekre,
    a későbbiek során tett indítványokra írásban reflektáljanak. A
    törvény   csupán   az   ügyészi  fellebbezésnek,   illetve   a
    főügyészség  átiratának a vádlott részére  történő  kiadásáról
    rendelkezik, arról azonban nem, hogy a megküldést követően  az
    észrevételek megtétele céljából a másodfokú bíróság várakozási
    időt  iktasson  be.  Tartalmilag tehát ez a „megismerési  jog”
    üres,  mert nem garantálja, hogy a védelem álláspontja  még  a
    döntés előtt megjelenjen a másodfokú tanács előtt.

        Ez  a helyzet a vádlott oldalán már önmagában a védelemhez
    való jog sérelmével jár, de indokolatlanul hátrányos helyzetbe
    hozhatja  mind  az  állam  büntető  igényének  érvényesítésére
    hivatott   közvádlót,  mind  pedig  a  pótmagánvádlót   és   a
    magánvádlót   is.   (A   magánfél   és   az   egyéb   érdekelt
    vonatkozásában  pedig  még – a bármely  oldalról  érkező  –  a
    fellebbezés  rájuk  vonatkozó  részének  puszta  közlése   sem
    kívánalom,  mint  ahogyan az ő részükről  érkező  jogorvoslati
    kérelem sem kerül kiadásra az eljárás fő személyeinek.)

        Ekként,  az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
    tisztességes    eljárás    lényegéhez    tartozó     fegyverek
    egyenlőségének  követelménye még látszólag sem  jut  érvényre,
    vagy   legfeljebb   csak  „annyiban”,  hogy   a   kontradikció
    lehetőségének  tökéletes kiiktatásával a törvény  a  másodfokú
    eljárástól   valamennyi  fellebbezésre  jogosultat  „egyformán
    távol  tartja”.  E szabályozás, szemben áll a  „fair  eljárás”
    minden      elemével,     tartalmilag      akadályozza      az
    igazságszolgáltatáshoz    való   hozzáférést,    s    vákuumot
    keletkeztet    a    hatékony    jogorvoslathoz    való     jog
    érvényesülésében.  Az  eljárási  határidőkre,  az   ügymenetre
    vonatkozó,  részben  eljárási,  részben  ügyviteli   szabályok
    egymásra  vonatkoztatott értelmezéséből ugyanis az állapítható
    meg,  hogy az eljárás alanyainak oldalán ezek újabb korlátokat
    szabnak  az  iratok  időben  történő  megismerésének,   némely
    esetben még az ezekhez való hozzáférésnek is, s ezen keresztül
    akadályozzák   jogaik  tényleges  gyakorlását.  A   bírósággal
    szemben  viszont  nem  fogalmaznak meg olyan  követelményeket,
    amelyek alkalmasak lehetnének ennek kompenzálására.

        5.2.  A  fellebbezés  tanácsülésen  történő  elbírálásakor
    ellehetetlenül   a   törvényesség,  a   pártatlan   bíráskodás
    követelményeinek ellenőrzése, s végső soron az ezek  sérelmére
    alapított rendkívüli jogorvoslathoz való jog gyakorlása is.

        A  Be.  szabályai  szerint  a tanácsülés  kitűzéséről,  az
    eljáró   tanács   összetételéről  az  eljárás   részt   vevőit
    értesíteni  nem  kell, a tanácsülésen pedig  –  a  hozzáfűződő
    joghatások   ellenére  –  jegyzőkönyv  sem  készül.   Mindezek
    hiányában  a  bíróság összetétele csak a határozat aláírásából
    és csak utólag állapítható meg. Így a tisztességes eljárás egy
    további  aspektusának, a pártatlanság követelményének érvényre
    jutása szintén veszélybe kerül, s alkalmazhatatlanná válnak az
    eljárás    résztvevőinek   a   kizárás   érvényesíthetőségével
    kapcsolatos  eljárási  jogosítványai,  ideértve  a  rendkívüli
    perorvoslatok egyes eseteinek kezdeményezését is.

        Az  Alkotmánybíróság a 67/1995. (XII. 7.) AB határozatában
    fejtette ki részletesen a bíróság pártatlanságával kapcsolatos
    álláspontját. „A pártatlan bírósághoz való alkotmányos alapjog
    az  eljárás  alá  vont  személy iránti  előítéletmentesség  és
    elfogulatlanság követelményét támasztja a bírósággal  szemben.
    Ez   egyrészt   magával  a  bíróval,  a  bíró  magatartásával,
    hozzáállásával   szembeni   elvárás,   másrészt   az   eljárás
    szabályozásával  kapcsolatos  objektív  követelmény:  el  kell
    kerülni  minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget  kelt  a
    bíró   pártatlansága  tekintetében”  (ABH  1995,  346,  347.).
    Leszögezte  továbbá  azt  is,  hogy  a  pártatlanság  kérdését
    objektív és szubjektív nézőpontból egyaránt vizsgálni kell. „A
    pártatlanság […] egyrészt azt a követelményt támasztja, hogy a
    bíróság  tagjai  személyes előítéletektől  mentesek  legyenek,
    másrészt  –  objektív  nézőpontból  vizsgálva  –  megvan-e   a
    pártatlanság  megfelelő látszata.” [részletesen  továbbá:  pl.
    32/2002.  (VI. 4.) AB határozat, ABH 2002, 153, 161.; 17/2001.
    (VI. 1.) AB határozat, ABH 2001, 222, 227-228.]

        A  tanácsülés szabályozása egyik tekintetben sem felel meg
    a hivatkozott határozatokban kifejtett, az Alkotmány 57. § (1)
    bekezdéséből fakadó követelményeknek.

        A  korábbiakban már részletezettek alapján (IV/2. pont), a
    kitűzéskor    irányadó    mérlegelési    szempontok     hiánya
    sugalmazhatja  olyan következtetés levonását, mely  szerint  a
    másodfokú  bíróság  az  eljárási forma megválasztásával  eleve
    kialakította  álláspontját az ügy érdeméről. Ez már  önmagában
    is  kétségbe  vonhatja a bíróság pártatlanságát. Hasonlóképpen
    aggályos, hogy a tanács összetételéről szóló információ  híján
    a  fellebbezésre jogosultak nem élhetnek a kizárási  indítvány
    előterjesztésének   lehetőségével,  s  jegyzőkönyv   hiányában
    utólag   sem   áll   módjukban  az  erre  alapított   utólagos
    jogkövetkezmények (felülvizsgálat) érvényesítése sem.

        A  jegyzőkönyv  a büntetőeljárás minden szakaszában  olyan
    közokiratnak  minősül, amely hitelt érdemlően tanúsítja,  hogy
    az    eljárási   cselekmények   lefolytatására    a    törvény
    rendelkezéseinek  megtartásával került  sor  és  azoknál  kik,
    milyen minőségben voltak jelen. A Be. szabályainak megfelelően
    készült   jegyzőkönyv   az  eljárás  alanyainak   távollétében
    megtartható bármely bíróság előtti eljárási cselekmény  esetén
    az  egyetlen  hiteles  bizonyítéka az előírások  betartásának.
    Hiányában    a   büntetőeljárás   szabályszerű   menete    nem
    ellenőrizhető,  következésképpen  még  az  abszolút   eljárási
    szabályszegések  miatti jogkövetkezmények sem érvényesíthetők.
    A   közokirat  hiánya  végső  soron  a  tanácsülés   tényleges
    megtartását is vitathatóvá teheti.

         Az  Alkotmánybíróság már számos döntésében  hangsúlyozta,
    hogy a jogbiztonság szabályszerű jogalkotást és jogalkalmazást
    kíván meg. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének érvényesüléséhez
    hozzátartozik,  hogy  „csak  az eljárási  normák  betartásával
    működnek  alkotmányosan a jogintézmények [...]”  [9/1992.  (I.
    30.)  AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. Az alkotmányos működés
    kontrollálásának  és  kikényszeríthetőségének  pedig  alapvető
    feltétele  a  tisztességes  eljárás  követelményeinek   valódi
    érvényesülését  garantáló eljárási jogszabályok  megtartásának
    ellenőrizhetősége.  Ez  azonban  –  a  legfeljebb   a   tanács
    elnökének   külön   rendelkezése   alapján   eseti   jelleggel
    készítendő,    az    eljárás    résztvevői    számára    pedig
    hozzáférhetetlen – jegyzőkönyv hiányában nem lehetséges.

        5.3. A III. 4. pontban az Alkotmánybíróság már utalt arra,
    hogy az eljárási formákra vonatkozó szabályok nem tükrözik azt
    a   funkcionális  különbséget,  amelyek  az  egyes  fázisokban
    hozzájuk   tapadnak.  Amennyiben  pedig  ugyanazon   elnevezés
    szerinti   forma  eltérő  rendeltetést  tölt  be  a  különböző
    eljárási szinteken, az egységes szabályozás nem minden  –  így
    jelen  –  esetben sem alkalmas a jogbiztonság követelményeinek
    kielégítésére. Az eljárási formák célra rendeltségének szükség
    esetén   meg  kell  mutatkoznia  a  rájuk  vonatkozó  eljárási
    szabályok tartalmi különbözőségében, méghozzá olyan mértékben,
    amely  a jogbiztonság mellett a védelem jogának érvényesülését
    is garantáló fair eljárás követelményeit is kielégíti.

        „A   védelemhez   való  jog  alkotmányos   büntetőeljárási
    alapelve     az    eljárás    egész    menetében     számtalan
    részletszabályban ölt testet [ami] a büntetőeljárás  alá  vont
    személy    azon    jogaiban,   illetve   a   hatóságok    azon
    kötelezettségeiben realizálódik, amelyek biztosítják,  hogy  a
    vele  szemben  érvényesített  büntetőjogi  igényt  megismerje,
    arról  álláspontját kifejthesse, az igénnyel  szembeni  érveit
    felhozhassa,    a   hatóságok   tevékenységével    kapcsolatos
    iszrevételeit és indítványait előterjeszthesse,  továbbá  védő
    segítségét  vehesse igénybe. A védelemhez való  jog  tartalmát
    képezik   a  védő  azon  eljárási  jogosítványai,  illetve   a
    hatóságok  azon  kötelezettségei, amelyek részéről  a  védelem
    ellátását  lehetővé teszik.” [25/1991. (V. 18.) AB  határozat,
    ABH  1991, 414, 415.]. A 6/1998 (III. 11.) AB határozatban  az
    Alkotmánybíróság   kifejtette  azt  is,  hogy   az   Alkotmány
    rendelkezéseinek  csak  az „eredményes  működésében  tekintett
    védelemhez való jog” felel meg, mely csak az elkerülhetetlenül
    szükséges és arányos mértékben, a lényeges tartalmat  illetően
    pedig nem korlátozható (ABH 1998, 91, 94.).

        A védelemhez való jog természetszerűleg az ellenérdekű fél
    előadásaira   és  indítványaira  a  közvetlen   reagálást,   a
    személyes  jelenlétben megnyilvánuló meggyőző  erőt  biztosító
    tárgyalási részvétel útján gyakorolható a leghatékonyabban.  A
    kontradiktórius  tárgyalási szakaszban ettől csak  kivételesen
    indokolt  eltekinteni,  pl.  ha a  terhelt  kivonja  magát  az
    eljárásból, vagy ha mások jogainak védelme (pl. tanú), s  ezen
    keresztül  az  állam büntető igényének hatékony  érvényesítése
    ezt  megkívánja.  Még  ezekben az esetekben  is  eltérő  lehet
    azonban  a  vádlott és a védő jelenlétének  megítélése,  s  ez
    számos tekintetben tükröződik is a Be. szabályaiban.

        A   védelem  gyakorlásának  további  részjogosítványai   a
    tájékoztatáshoz,  a védekezésre való felkészüléshez  szükséges
    idő  biztosításához, a szükséges iratok birtoklásához, az  ügy
    megismeréséhez    való   mindazon   jogok,   amelyek    szoros
    összefüggésben  állnak a tisztességes eljárás követelményével.
    Ezek    korlátozhatóságára   ugyancsak    szigorú    szabályok
    vonatkoznak [részletesen: 6/1998. (III. 11.) AB határozat, ABH
    1998,   91,  94-96.].  Érvényesítésüknek  feltétele  pedig   a
    működésében független és pártatlan bíróság.

        Az     Alkotmánybíróság    a    védelemhez    való     jog
    korlátozhatóságát     a     szükségesség     és     arányosság
    követelményeiből  kiindulva  vizsgálja.  A  korlátozás   akkor
    alkotmányellenes, ha az azzal elérni kívánt  cél,  vagy  annak
    módja  nem  felel  meg az Alkotmány 8. § (1)-(2)  bekezdéseire
    alapozottan  kialakított  szükségességi  –  arányossági  teszt
    követelményeinek. Az Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata
    szerint  az  állam  ugyanis  csak  akkor  nyúlhat  az  alapjog
    korlátozásának  eszközéhez, ha azt  másik  alapvető  jog  vagy
    szabadság   védelme  vagy  érvényesülése,  egyéb   alkotmányos
    értékek védelme, illetve valamilyen alkotmányos cél indokolja.
    Vizsgálni   kell   továbbá   a  korlátozással   elérhető   cél
    fontosságának  és az alapjogi sérelem súlyának egymáshoz  való
    viszonyát is. „Alkotmányellenes a jog tartalmának korlátozása,
    ha az kényszerítő ok, nyomós közérdek nélkül történik, […] nem
    elkerülhetetlenül  szükséges, […] a  korlátozás  által  elérni
    kívánt célhoz aránytalan [65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH
    2002, 357, 361-362.].

        A   másodfokú   eljárás  formáira  vonatkozó   szabályozás
    következtében a védelemhez való jog az Alkotmány 57. § (1)  és
    (3)  bekezdésébe  ütköző  módon  számos  tekintetben  sérelmet
    szenved.  Szükségtelen,  tehát  alkotmányosan  elfogadhatatlan
    korlátozást jelent, hogy a bíróság a tanácsülés megtartásáról,
    annak   időpontjáról  sem  a  terheltet,  sem  a   védőt   nem
    tájékoztatja,  ha  az  eljárás formájával kapcsolatos  védelmi
    indítványokat megfelelő időben nem bírálja el, vagy  erről  az
    érintetteket nem értesíti. Ugyancsak megengedhetetlen, hogy  a
    már   kifejtett,  a  határidőkre,  a  kézbesítési  szabályokra
    vonatkozó anomáliák folytán a terheltnek s a védőnek  nem  áll
    rendelkezésre  kellő  idő  a  védelemre  való  felkészüléshez.
    Hasonlóképpen   e   rendelkezésbe   is   ütközik,    hogy    a
    jegyzőkönyvezés  szabályai  nem  megoldottak,  a  pártatlanság
    követelményével  összefüggő igények  érvényesítése  tanácsülés
    esetén   úgyszólván  lehetetlen.  Ezen  túlmenően  is  azonban
    azokban az esetekben, amikor az eljárás végleges lezárására  a
    büntetőjogi  felelősség érdemi vizsgálata mellett  kerül  sor,
    nincs  alkotmányosan elfogadható indoka a személyesen  történő
    védekezéstől megfosztásnak sem.

        Indifferens e tekintetben az is, hogy a másodfokú  eljárás
    végeredményeképpen reformatórius döntésre, avagy  az  elsőfokú
    határozat helybenhagyására kerül-e sor. A másodfokú bíróságnak
    mindkét    esetben   az   a   feladata,   hogy   a    bűnösség
    megállapítására, a jogkövetkezmények alkalmazására  vonatkozó,
    valamint az ezekhez kapcsolódó járulékos kérdéseket a megelőző
    eljárással   együtt,  részben  a  fellebbezésre   figyelemmel,
    részben pedig hivatalból megvizsgálja. A törvény szerint annak
    sincs  akadálya,  hogy az eredeti keretek  között,  a  bármely
    oldalról  benyújtott  fellebbezés tartalma,  indokolása  annak
    bejelentése   után,   egészen  a   másodfokú   bíróság   által
    megtartandó  tanácskozásig módosuljon,  vagy  megváltozzék.  A
    tárgyalás   tisztességéhez  hozzátartozik  az   is,   hogy   a
    bíróságnak  még  a  csak  hivatalból  vizsgálandó  kérdésekben
    felmerülő  aggályokat is láthatóvá kell  tenni.  Erről  a  Be.
    szabályai a bizonyítás anyagának a tárgyalás részévé  tételére
    vonatkozó  szabályai  megfelelő  kereteket  is  teremtenek.  A
    vádlottnak  s  a  védőnek a másodfokú eljárás érdemi  részétől
    való  távoltartása  azonban  megakadályozza,  hogy  a  változó
    érvekre  és  körülményekre  a védelem  megfelelően  reagáljon,
    megfosztva  egyúttal a bíróságot is attól a  támogatottságtól,
    amelyet    a    közvetlenség   és   szóbeliség   a    döntések
    megalapozásában jelent.

        A    védelem    jogához   kapcsolódó   fentebb   megjelölt
    korlátozások  mögött semmilyen felismerhető alkotmányos-  vagy
    elfogadható  államcél,  nyomós közérdek,  nem  ismerhető  fel,
    következésképpen  ezek  szükségesnek nem  tekinthetők.  Bár  a
    bíróság   munkaterhének   csökkentése   –   az   „időszerűség”
    támogatására   alkalmas  –  fontos  körülmény   lehet,   olyan
    szempontnak  tekinthető  csupán, amely  alkotmányos  alapjogok
    korlátozását nem indokolja.

        A tisztességes eljárás követelményeinek széles értelmezése
    magában    foglalja   az   ésszerű   időn   belüli   elbírálás
    követelményét,  ami  igazolhatja  az  egyszerűsített  eljárási
    formák  meghonosítását és bizonyos körben akár  a  tárgyaláson
    kívüli  ügyintézést  is. Az időszerűség  követelménye  azonban
    csak egy a tisztességes eljárás elmei közül, amelynek érvényre
    juttatása  végletekig  nem fokozható, s amely  a  tisztességes
    eljárás  további  szempontjai fölött  nem  szerezhet  uralkodó
    befolyást,  más  alapjogot pedig semmiképpen  nem  sérthet.  A
    védelem   jogainak  korlátozásából  eredő  „időnyereség”   nem
    tekinthető  olyan  számottevő értéknek, amely  az  alkotmányos
    jogok  és  követelmények  megszorítását  indokolhatná.  Ez   a
    megfontolás  az  igazságszolgáltatás  Alkotmánynak   megfelelő
    működéséhez    méltatlan,   merőben   praktikus    szempontnak
    tekinthető, amellyel szemben áll a bíróságnak az ügyek  alapos
    felderítésére,  a  bizonyítékok körültekintő mérlegelésére,  a
    súlyosító  és  enyhítő körülmények hibátlan felderítésére,  az
    igazságos  és a jogszabályoknak megfelelő döntés meghozatalára
    vonatkozó kötelezettsége, összefoglalóan: a büntető igénynek a
    tisztességes   eljárás  követelményrendszere  keretei   között
    történő  érvényesítése. Hatékony jogorvoslat a védelem jogának
    ellehetetlenítését   eredményező   formalista   megközelítésén
    nyugvó,  tartalmilag  azonban üres  szabályozás  mentén  pedig
    elképzelhetetlen.

        6.  A tanácsülésen hozott határozat problémákat vet fel  a
    határozat jogereje szempontjából is.

        Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint  a  jogerő
    intézménye a jogbiztonság szempontjából alapvető fontosságú. A
    9/1992. (I. 30) AB határozat elvi éllel állapította meg,  hogy
    „a  jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként való  pontos
    meghatározottsága   a   jogállamiság   részeként   alkotmányos
    követelmény.    Az   Alkotmánynak   megfelelően    biztosított
    jogorvoslati  lehetőségek mellett beállott jogerő tiszteletben
    tartása a jogrend egészének biztonságát szolgálja.” (ABH 1992,
    59, 65-66.)

        A  jogerőnek ezen, a jogállamiság szempontjából kiemelkedő
    jelentősége   miatt  a  jogerő  feltételeinek  és   beálltának
    megállapíthatósága    ugyancsak    kiemelkedő    fontosságúnak
    tekintendő.   A   másodfokú   bíróság   tanácsülésen    hozott
    határozatai   jogerejének   beálltát   azonban   a    hatályos
    rendelkezések  nem teszik megállapíthatóvá.  E  tény  mind  az
    elsőfokú  határozatot  megváltoztató (reformatórius),  mind  a
    helybenhagyó  tanácsülési határozatok  esetében  alkotmányosan
    elfogadhatatlan következményekhez vezet.

        A  Be.  szabályai  szerint  a másodfokú  bíróság  ügydöntő
    határozata  a kihirdetéssel emelkedik jogerőre. A tanácsülésen
    hozott ítélet, s az azzal egyenértékű ügydöntőnek minősülő, az
    első  fokú  ítélet  helybenhagyásáról  szóló  végzés  jogerőre
    emelkedésének  kérdését  az eljárási  mód  teszi  vitathatóvá,
    hiszen ott a tanács tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül  más
    nem  lehet  jelen,  azaz  a kihirdetés fogalmilag  kizárt.  Ez
    azonban a jogbiztonság jelentős csorbulását is jelenti, hiszen
    kérdésessé   válik,   hogy  az  egyes,   tanácsülésen   hozott
    határozatok milyen joghatások kiváltására alkalmasak, minthogy
    a  jogerő  megállapítására  gyakorlatilag  a  törvény  tételes
    szabályainak mellőzésével kerülhet csak sor.

        A  tanácsülésen meghozott, az első fokú ítéletet  hatályon
    kívül  helyező végzés ugyancsak nem kerül kihirdetésre.  Ekkor
    azonban  egyrészt nem ügydöntő határozatról van szó,  másrészt
    pedig  kellő  garanciát  jelent a  tárgyalás  megismétlése.  A
    reformatórius  jogkörben hozott ítélet viszont  az  első  fokú
    döntéshez   képest  tartalmilag  is  új  döntést   jelent.   A
    helybenhagyó végzés sem pusztán deklaratív döntést  tartalmaz,
    része  lehet ennek új kötelezés megállapítása is (pl.  bűnügyi
    költség),  s  hasonló a helyzet az anyagi  jogi  okból  hozott
    megszüntető,   illetve  a  formai  okból   történő   elutasító
    határozat esetében is.

        Ennek  folytán  a jogállamiság követelményéből  eredően  a
    jogbiztonság   egyik  alappillérét  is  jelentő,   az   érdemi
    határozat   jogerejének  megállapítására  vonatkozó   eljárási
    rendelkezések    nem    tekinthetők   „csökkent    értékűnek”,
    megtartásuk  nem  mellőzhető. Az  ezzel  kapcsolatos  törvényi
    előírások  olyan  tartalmi  követelmények,  amelyektől   bírói
    mérlegeléssel,  célszerűségi  szempontok  alapján  nem   lehet
    eltérni.  A  Be. tanácsülés tartására vonatkozó szabályai,  az
    ott  hozható  határozatok jellege és a határozatok  jogerejére
    vonatkozó rendelkezések között viszont olyan, az Alkotmány  2.
    §   (1)   bekezdését   sértő  alkotmányosan   megengedhetetlen
    ellentmondás    van,   amely   meghaladja   a    jogalkalmazói
    jogértelmezés lehetőségét.

        7.   A  határozatban  kifejtett  érvekre  figyelemmel   az
    Alkotmánybíróság    megállapította,    hogy    a    tanácsülés
    intézményének  jelenlegi szabályozása a támadott rendelkezések
    tekintetében  sérti a tisztességes eljáráshoz és a  védelemhez
    való  jog,  a bírói függetlenség és a jogbiztonság  alkotmányi
    követelményét.  Alkotmányellenes, hogy a  tanács  elnökének  a
    360.  §  (1)  bekezdésében  biztosított,  az  eljárási  formát
    meghatározó,  kellően  be nem határolt  döntési  joga  folytán
    lehetőség nyílik a másodfokú tanácsülésen reformatórius jogkör
    gyakorlására és az elsőfokú ítélet helyben hagyására.

        Alkotmányellenes  mulasztás  áll  fenn  amiatt,  hogy   az
    eljárási formák közötti választáshoz a Be. nem kellő mértékben
    határoz   meg   mérlegelési   szempontokat.   Alkotmányellenes
    helyzetet  eredményez az is, hogy a Be.  nem  tartalmaz  olyan
    előírásokat,  amelyek  alapján a  tanácsülés  megtartásáról  a
    bíróságnak  az  eljárás  alanyait  értesítenie  kellene,   nem
    gyakorolhatják   alapvető,   az  Alkotmányban   is   garantált
    jogaikat,   különös  tekintettel  a  védelemhez   való   egyes
    aspektusaira, nem érvényesülnek a bíróság pártatlanságához, az
    eljárás  szabályszerű lefolytatásához kapcsolódó garanciák,  s
    így  sérülnek  a  tisztességes eljárás  követelményei.  Mindez
    kiüresíti  a  hatékony jogorvoslathoz való jog  tartalmát  is.
    Szintén  alkotmányellenes, hogy a tanácsülésen hozott ügydöntő
    határozat  jogerejének kérdése és a jogerőhöz  fűződő  hatások
    alkalmazhatósága bizonytalan és tisztázatlan.

        A  vizsgált esetben – a rendelkezésre álló adatokból:  így
    az  alkotmányjogi  panaszok  dokumentációiból,  az  ítélkezési
    gyakorlatot tükröző és egyben alakító esetjogból,  illetve  az
    azt    feldolgozó   kommentárokból   –   az   Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  a jogintézményre vonatkozó  szabályozás
    súlyos   fogyatékosságokban  szenved,  amely  alkotmányellenes
    helyzetet  idéz elő a gyakorlati alkalmazás során.  Elsődleges
    okai   ennek  mindazok  az  Alkotmányban  biztosított  jogokat
    (jogbiztonság,  tisztességes eljáráshoz való  jog,  védelemhez
    való   jog,   független,   pártatlan  bírósághoz   való   jog,
    jogorvoslathoz   való  jog)  érintő  jogalkotói   mulasztások,
    amelyeket   a   határozat  a  IV.  fejezet   2-6.   pontjaiban
    részletesen  kifejtett.  Ezen jogok  gyakorlását  a  megfelelő
    keretek  között az eljárás résztvevőinek azokban az  esetekben
    is  biztosítani  kell  (pl. értesítéssel,  az  indítványok  és
    iratok   hozzáférhetővé  tételével,  a  tanácsülésről  felvett
    jegyzőkönyvvel  stb.),  amikor  egyébként  a  fellebbezés   az
    Alkotmány további rendelkezéseinek sérelme nélkül tanácsülésen
    is elintézhető.

        Az  alkotmányellenes  helyzetben  tartalmilag  közvetlenül
    alkotmánysértővé   vált  a  Be.  360.   §   (1)   bekezdésének
    felhatalmazó  értelmű  és  a törvény más  rendelkezéseivel  is
    kollíziót  előidéző  szabálya, amely előzetesen  meghatározott
    szempontok nélküli, egyszemélyi tanácselnöki jogkörbe adja  az
    eljárási  formák közötti választás lehetőségét. Ez  pedig  azt
    eredményezi,   hogy  a  rendelkezés  folytán   a   mulasztáson
    túlmenően is – annak fennállásáig – sérül a jogbiztonság és  a
    bírói függetlenség követelménye.

        A  360.  §  (1) bekezdésében foglalt – az eljárási  formák
    szabad választhatóságát megengedő rendelkezés következtében  –
    azáltal,  hogy  büntetőjogi főkérdések eldöntésére  és  érdemi
    határozatok  meghozatalára tanácsülésen van mód –  közvetlenül
    sérül  az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében garantált nyilvános
    tárgyaláshoz való jog. Ez az alkotmányellenesség a mulasztások
    megszüntetésétől  és  bírói  függetlenség  sérelmét   előidéző
    rendelkezések megváltozásától függetlenül is fennáll.

        Mindenekelőtt  a jogbiztonság követelményét  is  kielégítő
    módon, a jogalkotás szintjén kell tisztázni azon feltételeket,
    amikor  a  felülbírálat során a számos garanciális  elemnek  –
    köztük  a  nyilvánosságnak  –  híján  lévő  tanácsülés,   mint
    döntéshozatali   forma   alkalmazható.  Elsődlegesen   ugyanis
    törvényhozói  kompetenciába tartozik az egyensúly megteremtése
    az  alkotmányos  elveket  tükröző  eljárási  garanciák  és  az
    időszerűség  követelményét  támogató  egyszerűsített  eljárási
    formák  között. A jogalkalmazási harmónia csak olyan szabályok
    mellett  alakulhat  ki,  amelyek eleve  kizárják  a  jelenlegi
    egymástól  rendkívül távoleső, az Alkotmány 57. § (1)  és  (3)
    bekezdését sértő jogértelmezés lehetőségét.

        8.  A  Be. 374. § (1) bekezdése sérti a vádlotton kívül  a
    magánfél  és az egyéb érdekeltek hatékony jogorvoslathoz  való
    alkotmányos jogát is, s helyzetükben jogbizonytalanságot  idéz
    elő.  Tanácsülés esetén számukra a törvény még olyan mértékben
    sem  biztosítja  a  megfelelő tájékoztatáshoz,  tájékozódáshoz
    való  jogot,  mint  pl. a vádlott esetében, lehetetlenné  téve
    ezáltal,    hogy    a   fellebbezés   őket   érintő    részére
    észrevételeiket, indítványaikat megtegyék, érveiket kifejtsék,
    rendelkezési  jogukat  gyakorolják.  Sőt,  őket   a   támadott
    rendelkezés  –  a  tanácselnöki mérlegeléstől függetlenül  is,
    esetükben   valóban   a  tanácsülést  avatva   főszabállyá   –
    eredendően marginális szerepre kárhoztatja.

        Az  egyéb  érdekeltek  részére a törvény  (Be.  55.  §)  a
    tárgyaláson történő megjelenést is biztosító erős pozíciót ad,
    az   alkotmányos   védelem   alatt  álló   tulajdoni   igényük
    érvényesítését  pedig  – a tanácsülés  esetében  csak  nehezen
    irtelmezhető  – jogerőhöz köti. A bűncselekmény  következtében
    kárt   szenvedett  sértettnek  magánféli  pozíciót  biztosítva
    számára  a  törvény kedvező helyzetet kívánt teremteni  azzal,
    hogy  esetében  a  büntetőeljárás keretén belül  biztosítja  a
    bűncselekménnyel   okozott  kár  megtérítését.   Az   adhéziós
    eljárásban  a  kártérítési  igény elbírálásának  természetéből
    következően  a  bíróságnak alapvetően a  Be.  szabályait  kell
    követnie,  a  Pp. előírásait csak kisegítő jelleggel,  s  csak
    annyiban alkalmazhatja, amennyiben azok nem ellentétesek a Be.
    rendelkezéseivel, illetőleg a büntetőeljárás jellegével.

        A Pp. a feleknek az eljárás formájának megválasztásában is
    rendelkezési  jogot biztosít. Ennek részeként a Pp.  256/A.  §
    (1)  bekezdés  e)  és f) pontjában, illetve (2)  bekezdésében,
    valamint  (4)  bekezdésében foglaltak  alapján  a  fellebbezés
    elbírálására tárgyaláson kívül csak a fél döntése alapján  van
    mód.  A bíróság (és nem a tanács elnöke) mérlegelheti ugyan  a
    tárgyaláson  kívüli elintézési módot, azonban a  (3)  bekezdés
    rendelkezése  szerint  ehhez kötelező jelleggel  a  fellebbező
    hozzájárulását   kell   kérnie.  A  Be.  szerinti   tanácsülés
    szabályozása  azonban mindezen jogok gyakorlását kizárja,  sőt
    az elsőfokú eljárás lezárása után lényegében minden információ
    nélkül  „hagyja”, szinte kirekeszti az ügyből  –  az  adhéziós
    eljárás  szabályaira  figyelemmel a fél  pozíciójában  lévő  –
    magánfelet.

        Végeredményben  ez  azt jelenti, hogy  a  magánfél  a  két
    eljárási típus közötti különbözőségek folytán alkotmányos  jog
    gyakorlásának lehetőségétől esik el, noha a jogrend a  polgári
    jogi    igény    büntető   ügyben   történő   érvényesítésének
    lehetőségével  – az időszerűség követelményeit is  szem  előtt
    tartva  –  az  azonos  pozíció  megteremtését  célozza.  Ez  a
    követelmény  – ahogyan azt az Alkotmánybíróság az 1167/B/1997.
    AB határozatban összefoglalóan kifejtette – része az Alkotmány
    57. § (1) bekezdésében foglalt bíróság előtti egyenlőségnek. A
    határozat   hangsúlyozta,   hogy  a  kétféle   szabályrendszer
    különbözőségéből  fakadóan  a  kártérítési  szabályok  közötti
    különbségtétel   nem  alkotmányellenes,  ám   a   jogviszonyok
    tartalmi    és   tárgyi   azonossága   esetén    „a    bíróság
    igénybevételére vonatkozó alkotmányos jogoknak egyformán  kell
    érvényesülnie” (ABH 2004, 1179, 1181-1182.). A  26/1990.  (XI.
    8.)  AB  határozatban  és az 1/1994. (I. 7.)  AB  határozatban
    kifejtette  azt  is,  hogy  a  rendelkezési  jog  indokolatlan
    korlátozása  az  Alkotmányba ütközik (részletesen:  ABH  1990,
    120, 121.; ABH 1994, 29, 35, 37).

        Minderre  figyelemmel az Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  a  Be.  támadott,  374. § (1)  bekezdésének  szabálya  a
    rendelkezési     jog     indokolatlan    korlátozásával     és
    gyakorolhatóságának elbizonytalanításával sérti  az  Alkotmány
    2.  §  (1) bekezdésében és az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében
    foglalt jogokat és ezért alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság
    legutóbb  éppen  a jogbiztonsággal összefüggésben  a  42/2004.
    (XI.   9.)   AB   határozatban  fejtette  ki:  a  jogorvoslati
    eljárásban  a  törvény szabályainak „azt kell  a  fél  számára
    lehetővé  és  a jogorvoslati fórumra nézve kötelezővé”  tenni,
    hogy hibás döntés esetén a sérelem valóban orvosolható legyen.
    Amennyiben  pedig egy jogintézmény – jelesül  a  tanácsülés  –
    megfelelő  eljárási garanciák nélkül működik,  a  jogbiztonság
    sérelmet  szenved (ABH 2004. 551, 574.). Jelen  esetben  ez  a
    sérelem    áttevődik    a    bírósági    eljárással    szemben
    követelményként   felállított,  az   Alkotmány   57.   §   (1)
    bekezdésében meghatározott minőségére, kétségessé téve  a  Be.
    374.  § (1) bekezdése által érintettek hatékony jogorvoslathoz
    való jogának érvényesülését is.

        Utal   arra  is  az  Alkotmánybíróság,  hogy  a  jelenlegi
    szabályozás a sértettek esetén szemben áll a büntetőeljárásban
    a  sértett  jogállásáról szóló, a Tanács  2001.  március  15-i
    2001/220/IB  számú,  kerethatározatában  foglaltakkal  is.   A
    kerethatározat kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy  a
    nemzeti     büntetőjog    rendszerében    a    bűncselekmények
    sértettjeinek  „igényeit  átfogó és  összehangolt  módon  kell
    megközelíteni   és   kezelni,   elkerülve   a   részleges   és
    következetlen megoldásokat […]. Ennek érdekében a  tagállamnak
    biztosítania kell, hogy a sértettek a büntetőjogi  rendszerben
    „tényleges és megfelelő szereppel rendelkezzenek”, joguk van a
    meghallgatáshoz   és  bizonyítékok  szolgáltatásához,   és   a
    „bűnüldöző  szervekkel  történő  első  érintkezéstől   kezdve”
    minden  az  érdekeik védelmét biztosító információhoz  történő
    hozzáféréshez,   és   kártérítési   igényük   érvényesítéséhez
    (bevezető  rendelkezések,  2. cikk,  3.  cikk,  4.  cikk).  (A
    jogharmonizáció határideje e cikkek tekintetében 2002. március
    22-ével letelt.)

        9.1.    A    határozatban    kifejtettek    alapján     az
    Alkotmánybíróság a Be. 360. § (1) bekezdését, illetve a 374. §
    (1)    bekezdésének   b)   pontját,   továbbá   a)   pontjának
    alkotmányellenes szövegrészeit megsemmisítette, s rendelkezett
    mindazon  mulasztások pótlásának kötelezettségéről, amelyek  a
    jogintézmény  alkotmányos  működéséhez  elengedhetetlenek.   A
    megsemmisítés  időpontját az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
    évi   XXXII.  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  42.  §   (1)
    bekezdésének megfelelően állapította meg.

        A  64/1997. (XII. 17.) AB határozatban az Alkotmánybíróság
    részletezte,  hogy  az  ex nunc hatályú megsemmisítéstől  csak
    akkor   lehet  eltérni,  „ha  jogbiztonság  vagy  az  eljárást
    kezdeményező  különösen fontos érdeke indokolja.”  (ABH  1997,
    380,   388.)   A   66/1997.   (XII.   29.)   AB   határozatban
    megerősítette,   hogy  az  Abtv.  42.   §   (1)   bekezdéséből
    következően „főszabály nem a jövőbeni, hanem az ex nunc,  azaz
    az  alkotmánybírósági határozat közzététele  napjától  történő
    megsemmisítés[...]” (ABH 1997, 397, 407.).

        Az  ex  nunc  hatályú  megsemmisítés  következtében  sincs
    akadálya  annak,  hogy  a  törvényben  meghatározott  mindazon
    esetekben,    amelyek    a   tanácsülés    alkalmazására    az
    indítványokban   nem  támadott  esetekben  jogosítja   fel   a
    bíróságot,  továbbra is választható legyen ezen eljárási  mód.
    Nem  kerülhet  azonban sor a fellebbezés ezen  keretek  között
    történő  elbírálására  azokban  az  esetekben,  amikor  ez  az
    alkotmányos jogok sérelmét idézné elő.

        9.2. Az Alkotmánybíróság a vizsgálat során megállapította,
    hogy  a  támadott  rendelkezések és az  Alkotmány  50.  §  (1)
    bekezdésében meghatározott bírósághoz való jog, illetve az 57.
    §  (2) bekezdésében rögzített ártatlanság vélelme, valamint  a
    (4)  bekezdésben  tilalmazott visszaható hatály  között  nincs
    alkotmányi összefüggés.

        Az  a tény, hogy a tanácsülés intézményének szabályozására
    a fentebb megállapítottak szerint egyébként az Alkotmány egyes
    rendelkezéseinek  megsértésével került  sor,  önmagában  nincs
    hatással  a  bírósághoz fordulás jogára. A  jogerő  kérdésével
    összefüggésben  megállapított  alkotmányellenesség  a  fentebb
    kifejtettek  szerint  a  jogbiztonság  sérelmét  és   nem   az
    ártatlanság vélelmének megsértését eredményezi.

        9.3.  Az egyes indítványozók által szintén támadott a  Be.
    360.  §  (2) és (3) bekezdése tekintetében az Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy  tartalmuk nem csorbítja  az  eljárásban
    részt vevőknek az indítványozók által megjelölt jogait, hiszen
    azok  nem  megszorító,  hanem  megengedő  jellegű  szabályokat
    tartalmaznak. Eszerint a bíróság az ügy elintézésére,  illetve
    a   határozat  kihirdetésére  az  eredetitől  eltérő,  többlet
    garanciákat  biztosító eljárási formát is alkalmazhat,  vagyis
    tanácsülés  helyett nyilvános ülést, ez utóbbi  helyett  pedig
    tárgyalást   tarthat.  Így  az  indítványokat  e   tekintetben
    elutasította.

        9.4.  Az  egyik indítványozó a Be. 360. § (1) bekezdésének
    nemzetközi    szerződésbe   ütközését   is    állította.    Az
    alkotmányjogi   panasz   előterjesztője   azonban   jogszabály
    nemzetközi      szerződésbe     ütközésének      vizsgálatának
    indítványozására  –  az Abtv. 21. § (3)  bekezdése  értelmében
    jogosultsággal nem rendelkezik. Ezért az Alkotmánybíróság – az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről    és     annak
    közzétételéről  szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 29. § c) pontjára  is
    figyelemmel   –   a  Be.  360.  §  (1)  bekezdése   nemzetközi
    szerződésekbe  ütközésének vizsgálatára irányuló alkotmányjogi
    panaszt érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

        9.5.  Az indítványozók az Abtv. 48. §-a szerint benyújtott
    alkotmányjogi  panaszokban az Abtv.  43.  §  (4)  bekezdésében
    foglaltak  alapján kérték, hogy ügyeikben az  Alkotmánybíróság
    mondja   ki   az  alkotmányellenes  rendelkezések  alkalmazási
    tilalmát  is.  E  kérelmek  megalapozottak,  minthogy  a   Be.
    támadott  rendelkezésének  alkalmazására  –  az  alkotmányjogi
    panaszok  benyújtóinak  jelentős  érdeksérelmet  okozva  –  az
    alkotmányellenesség kimondását is eredményező több  alkotmányi
    rendelkezés megsértésével került sor. Ennek orvoslására a  Be.
    406.  §  (1)  bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján  van
    lehetőség.

        9.6.  A  határozat közzétételére vonatkozó rendelkezés  az
    Abtv. 41. §-án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
           Dr. Bagi István                  Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
           előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
           Dr. Kiss László                Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Bihari Mihály alkotmánybíró különvéleménye

         1.  A  többségi  határozat rendelkező részének  1.  és  2.
     pontjában  foglalt megsemmisítésekkel valamint  a  4.  pontban
     foglalt  alkalmazási tilalom elrendelésével nem  értek  egyet.
     Egyetértek ugyanakkor a többségi határozat rendelkező részének
     3.     pontjában     foglalt    mulasztásban     megnyilvánuló
     alkotmányellenesség megállapításával, az  5.  pontban  foglalt
     visszautasítással és a 6. pontban foglalt elutasítással.
        
         2.  A  többségi határozat rendelkező részének 1. pontjában
     az  Alkotmánybíróság „ex nunc” hatállyal megsemmisítette a Be.
     360.  §  (1) bekezdésében foglalt – a tanácsülés, a  nyilvános
     ülés  és  a  tárgyalás kitűzésére vonatkozó  –  azon  törvényi
     rendelkezést,  amely  a  tanács elnöke  számára  –  a  Be.-ben
     foglalt törvényi keretek között – lehetővé tette, hogy az  ügy
     érkezésétől  számított  harminc  napon  belüli  határnapra   a
     fellebbezés  elbírálására tanácsülést,  nyilvános  ülést  vagy
     tárgyalást tűzzön ki.
        
         Álláspontom  szerint a megsemmisített törvényi rendelkezés
     önmagában    (tartalmilag)    nem   alkotmányellenes,    ebből
     következően  azt  nem  kellett  volna  az  Alkotmánybíróságnak
     megsemmisíteni.
        
         A  többségi  határozat azon érvelésével, amely  szerint  a
     jogalkotót  terhelő alkotmányellenességet előidéző mulasztások
     következtében előállt alkotmányellenes helyzetben a Be. 360. §
     (1)     bekezdése    maga    is    tartalmilag     közvetlenül
     alkotmányellenessé vált nem értek egyet.
         Álláspontom  szerint  az,  hogy  a  többségi  határozatban
     felhívott   alkotmányos   jogok   maradéktalan   érvényesülése
     érdekében   a  Be.-nek  a  fellebbezés  tanácsülésen   történő
     elbírálására  vonatkozó  hatályos  szabályozása  pontosítására
     szorul,  differenciáltabb és több eljárási garanciát biztosító
     további  törvényi  rendelkezések  megalkotására  van  szükség,
     önmagában  még  nem  teszi  a támadott  törvényi  rendelkezést
     tartalmilag  közvetlenül alkotmányellenessé,  és  nem  szolgál
     alapul  a  tartalmilag egyébként nem alkotmányellenes törvényi
     rendelkezés megsemmisítésére.
        
         A  többségi  határozat  rendelkező részének  3.  pontjában
     foglalt,  az Országgyűlést terhelő alkotmányellenes  mulasztás
     megállapításával   magam   is   egyetértek,   a   jogalkotónak
     differenciáltabb,   egyértelműbb   és   világosabb    eljárási
     szabályokon  keresztül kell meghatároznia, azon esetek  körét,
     amikor   a   másodfokú  bíróság  a  fellebbezés   elintézésére
     tanácsülést tarthat, mert csak az ilyen szabályozás felel  meg
     a  jogállamiság  részét képező jogbiztonság és a  tisztességes
     eljárás alkotmányos követelményeinek.
        
         Álláspontom   szerint  ugyanakkor  az  Alkotmánybíróságnak
     fokozott  körültekintéssel  kell  eljárnia  a  kódex   jellegű
     törvények  –  ezek  támadott rendelkezései  –  alkotmányossági
     vizsgálata  során,  és  a normák lehetséges  kíméletének  szem
     előtt  tartásával, a döntést úgy kell meghozni, hogy  annak  a
     kódex  szabályozásának egészére kiható következményeivel előre
     számolni  kell. Az Alkotmánybíróságnak az adekvát és megfelelő
     súlyú  alkotmányos eszköz megválasztásával kell az alkotmányos
     jogsérelmet  orvosolni,  és  kizárólag  a  támadott   törvényi
     rendelkezés  közvetlen  tartalmi  alkotmányellenessége  esetén
     indokolt a legsúlyosabb eszközhöz, a megsemmisítéshez nyúlni.
        
         A  jelen  ügyben  a többségi határozat az alkotmányellenes
     helyzet  kialakulásának elsődleges okaként az általa felhívott
     alkotmányos  jogokat  (jogbiztonság,  tisztességes  eljáráshoz
     való  jog, védelemhez való jog, független pártatlan bírósághoz
     való   jog,  jogorvoslathoz  való  jog)  érintő  (a   többségi
     határozat   IV.   fejezetének   2-6   pontjaiban   részletesen
     kifejtett) jogalkotói mulasztásokat jelölte meg.
         Megítélésem   szerint   –  erre  is   figyelemmel   –   az
     alkotmányellenes   helyzet  felszámolásához   elegendő   súlyú
     alkotmányos  eszköz lett volna a rendelkező rész 3.  pontjában
     foglalt   mulasztás   –   esetleg   ehhez   kapcsolódóan   egy
     jogfejlesztő funkciójú alkotmányos követelmény – megállapítása
     is.
        
         A  Be.  360.  §  (1)  bekezdésének  a  megsemmisítése  azt
     eredményezi,   hogy   a   fellebbezés   tanácsülésen   történő
     elbírálására – meghatározott esetekben – nem kerülhet sor, ezt
     a  Be.-ben  szabályozott eljárási formát tehát  a  fellebbezés
     elbírálása  során  nem  alkalmazhatják (választhatják)  minden
     esetben az eljáró bíróságok.
         Ezzel lényegében az Alkotmánybíróság egy – nézetem szerint
     –   tartalmilag  közvetlenül  nem  alkotmányellenes   törvényi
     szabály   megsemmisítésével  „beleír”  a  Be.  szabályozásába,
     leszűkíti   egy   a   Be.-ben  szabályozott   eljárási   forma
     (tanácsülésen     történő    döntéshozatal)     alkalmazásának
     lehetőségét.
        
         Megítélésem szerint a megsemmisített törvényi rendelkezést
     a  Be.  egészének  a rendszerében elhelyezve  annak  az  adott
     jogintézményt  (tanácsülés)  szabályozó  –  de   különösen   a
     fellebbezés  elbírálására vonatkozó  –  eljárási  szabályaival
     kölcsönhatásban kellett volna vizsgálni, előre felmérve az „ex
     nunc”   hatályú   megsemmisítésnek  a   kódex   szabályozására
     gyakorolt várható hatásait.
        
         A  Be.  360.  § (1) bekezdése nem csak a tanácsülés  de  a
     nyilvános  ülés  és  a  tárgyalás  kitűzésére  vonatkozóan  is
     egyértelműen  meghatározta  azt, hogy  ki  (a  tanács  elnöke)
     illetve  milyen határidőn belül (az ügy érkezésétől  számított
     harminc   napon  belüli  határnapra)  kell,  hogy  kitűzze   a
     fellebbezés elbírálására ezen eljárási formák valamelyikét.  A
     megsemmisítés   következtében   a   fellebbezés   előkészítése
     keretében az utóbbi két eljárási forma tekintetében (nyilvános
     ülés,    illetve    tárgyalás)    nem    látom    egyértelműen
     szabályozottnak a fenti kérdéseket.
         A megsemmisítés következtében szabályozatlannak látom azt,
     hogy  a  többségi határozat indokolásában is hivatkozott  azon
     esetekben,   amikor   a   fellebbezés   tanácsülésen   történő
     elbírálása nem idézi elő alkotmányos jogok sérelmét  ki  által
     és   milyen   határidőn  belül,  kerülhet  sor  a   tanácsülés
     kitűzésére.
        
         A  fentieken túlmenően nem tartom meggyőzőnek  és  kellően
     alátámasztottnak  a  többségi  határozatnak  a  Be.   360.   §
     (1)  bekezdését  megsemmisítő rendelkező részi rendelkezéséhez
     kapcsolódó  indokolását, különösen ennek azt a  részét,  amely
     azt  kívánja alátámasztani, hogy a Be. 360. § (1) bekezdésének
     az  alkalmazásával  kitűzött  tanácsülésen  az  előterjesztett
     fellebbezés  alapján  sor kerülhet a büntetőjogi  főkérdést  –
     tehát  nem csak a járulékos, illetve egyéb eljárási kérdéseket
     –  érintően  az elsőfokú ítéletben foglaltaktól eltérő  érdemi
     döntés meghozatalára is.
        
         Ellentmondásosnak érzem továbbá, hogy a többségi határozat
     lényegében  azonos érvekkel kívánja alátámasztani a rendelkező
     rész  1.  és  2.  pontjaiban foglalt megsemmisítéseket  és  az
     alkotmányellenes mulasztás megállapítását.
        
         3.  A  rendelkező rész 2. pontjában foglalt megsemmisítést
     szintén   nem   tartom  megalapozottnak,  az  ezt  alátámasztó
     indokolást  nem látom meggyőzőnek és kellően alátámasztottnak.
     Álláspontom  szerint a többségi határozat rendelkező  részének
     2.  pontjában megsemmisített törvényi rendelkezések  közvetlen
     tartalmi  alkotmányellenessége – a Be. megsemmisített  360.  §
     (1) bekezdéséhez hasonlóan – nem áll fenn.
        
         A  magánfél  és  az egyéb érdekeltek eljárási  helyzetében
     jelentkező   szabályozási  hiányokat  (bizonytalanságokat)   a
     rendelkező  rész  3. pontjában megállapított  alkotmányellenes
     mulasztások jogalkotó által történő megszüntetésével orvosolni
     lehet.
        
         Véleményem   szerint  a  Be.  360.  §   (1)   bekezdéséhez
     kapcsolódóan   a   bíróságok   joggyakorlatában   megmutatkozó
     bizonytalanságokat,  jogértelmezési problémákat  a  jogegységi
     eljárás,  míg  a  differenciálatlan és hiányos  –  a  többségi
     határozatban  felhívott alkotmányos jogok sérelmére  vezető  –
     szabályozási   elégtelenségeket   (kodifikációs   hibákat)   a
     jogalkotó kell, hogy kiküszöbölje.
        
         Egyedi  ügyekben meghozott bírói ítéletek alkotmányosságát
     alkotmányjogi   panaszok   esetén   sem   bírálhatja   el   az
     Alkotmánybíróság,  és  a  jogalkotót  terhelő  –  sok  esetben
     szakmai vitákkal terhes – kodifikációs feladatokat sem  veheti
     át az Alkotmánybíróság a jogalkotótól.
        
         A jelen ügyben a többségi határozat rendelkező részének 3.
     pontjában  foglalt alkotmányellenes mulasztás megállapításával
     is   a   jogalkotó   arra   történő  felhívásával,   hogy   az
     alkotmányellenes   mulasztást   az   Alkotmánybíróság    által
     meghatározott    határidőn    belül    szüntesse    meg     az
     Alkotmánybíróság   megtette   az   alkotmányellenes    helyzet
     felszámolásához szükséges és elégséges intézkedést, azonban  a
     tartalmilag   közvetlenül   nem   alkotmányellenes    törvényi
     rendelkezések megsemmisítésére – a fent kifejtettek szerint  –
     már nem kellett volna, hogy sor kerüljön.
        
         Tekintettel  arra,  hogy a rendelkező  rész  1.  pontjában
     foglalt  megsemmisítéssel nem értek egyet,  így  a  rendelkező
     rész  4.  pontjában elrendelt alkalmazási tilalmat  sem  látom
     elrendelhetőnek.

     Budapest, 2005. május 23.
                                                  Dr. Bihari Mihály
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye
                                    
         Nem  értek egyet a Határozat rendelkező részének 1. és  az
     ezzel  összefüggő  –  az  alkalmazási tilalmat  kimondó  –  4.
     pontjával.
         A  Be.-  360.  §  (1)  bekezdése nem  alkotmányellenes:  a
     megsemmisítésére   irányuló  indítványt   el   kellett   volna
     utasítani. A hivatkozott törvényi rendelkezés szerint a tanács
     elnöke az ügy érkezésétől számított 30 napon belüli határnapra
     a  fellebbezés elbírálására tanácsülést, nyilvános ülést, vagy
     tárgyalást tűz ki. Ez a törvényi előírás – álláspontom szerint
     – egy igazgatási jellegű norma, amely felsorolja a fellebbezés
     elbírálásának lehetséges ítélkezési formáit. Az elnök  döntése
     tehát  igazgatási döntés; a törvény alapján kell kiválasztania
     a megfelelő ítélkezési formát.
        
         Ehhez  képest  a  Be.  360.  §  (1)  bekezdése  nem  sérti
     Alkotmány    50.   §   (3)   bekezdésében   deklarált    bírói
     függetlenséget,   amely   –   az   Alkotmánybíróság    korábbi
     határozataiban  kifejtett értelmezése szerint  –  az  ítélkező
     tevékenységben,  azaz  itt  a  Be.  360.  §  (1)  bekezdésében
     meghatározott mindhárom formában érvényesül(het).
         A   hivatkozott   törvényi  szabályban  a   felsorolás   –
     álláspontom  szerint, szemben a Határozatban kifejtettekkel  –
     nem  rangsor; a megfelelő forma kiválasztásának a  Be.-n  kell
     alapulnia.
        
         Amennyiben a Be. 360. § (1) bekezdésének alkalmazásánál  a
     bírói  gyakorlatban  merül fel probléma  (erre  van  utalás  a
     Határozatban), annak elhárítására lehetőséget ad  a  bíróságok
     szervezetéről  és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.  törvény
     III. fejezete.
        
         Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatára  utalva,  elképzelhető
     megoldás  lehetett  volna alkotmányos  követelmény  kimondása,
     miszerint  a Be. 360. § (1) bekezdés alkalmazásánál az  elnöki
     (igazgatási)   döntés,   az  ítélkezési   forma   kiválasztása
     kizárólag a Be. rendelkezésein alapulhat.

     Budapest, 2005. május 23.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Section 360 para. (1) and Section 374 para. (1) in Act XIX of 1998 on Criminal Procedure
      Number of the Decision:
      .
      20/2005. (V. 26.)
      Date of the decision:
      .
      05/23/2005
      .
      .
      en_0020_2005.pdfen_0020_2005.pdf