Hungarian
Ügyszám:
.
320/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 61/1992. (XI. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/280
.
A döntés kelte: Budapest, 11/16/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítvány
  ügyében meghozta az alábbi

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy az Alkotmány 70/A. §
  (1)   bekezdésében  megfogalmazott  tilalom  - amennyiben  a
  különbségtétel sérti  az emberi  méltósághoz  való  jogot  -
  kiterjed az egész jogrendszerre.

  Az Alkotmánybíróság a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló
  1991.  évi    XC. törvény  6. §  (1) bekezdés  a  )  pontja,
  valamint   a  7. §  (1) g )  pontja  alkotmányellenességének
  megállapítására vonatkozó  indítványt, és  e  jogszabályhely
  megsemmisítése iránti kérelmet elutasítja.

  E  határozatát   az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

   1. Az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmány 70/A. §-
   át sérti  a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi
   XC. törvény  ( továbbiakban: Szja. ) 6. § (1)   bekezdésének
   a )  pontja. Eszerint bevételnek minősül az az egyébként nem
   adómentes összeg,  amelyet a  társas  vállalkozás  tagjának,
   vagy a  munkáltató alkalmazottjának ( ideértve a szövetkezet
   tagját is  ) nyújtott  hitel (  kölcsön )  visszafizetéséből
   elenged, illetőleg  az az  összeg, amelyet  a társaság tagja
   helyett fizet vissza. Éppen ezért nem élvez adómentességet a
   7. § (1) bek. g ) pontja szerint.

   Az indítványozó  szerint ez  hátrányos  megkülönböztetés  az
   adósok között  hitelezőik  szerint.  Azok  ugyanis,  akik  a
   pénzintézettől  felvett   hitelt  idő  előtt  visszafizetik,
   engedményt  kapnak,   -  és   ez   nem   számít   adóköteles
   jövedelemnek -;  a munkáltatói kölcsön elengedése, illetve a
   társaság tagja  helyetti visszafizetése  viszont az érintett
   törvényhely szerint már adóköteles jövedelem.

   2. Az  Alkotmánybíróság megítélése  szerint az indítvány nem
   megalapozott.

   Az Alkotmány  70/I.  §-a  az  állampolgárok  egyik  alapvető
   kötelezettségeként  mondja   ki,   hogy   mindenki   köteles
   jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelelően a közterhekhez
   hozzájárulni.  E hozzájárulás módját és mértékét az adókról,
   az illetékekről,  a vámokról stb. szóló törvények állapítják
   meg. Az említett törvények megalkotása során az Országgyűlés
   rendszerint   kedvezményeket    is   nyújt    a   jogszabály
   címzettjeinek meghatározott köre számára, illetőleg bizonyos
   tevékenységfajtákra  vagy   árucikkekre.  Amíg   azonban   a
   közterhekhez  való   hozzájárulás  az   állampolgároknak  az
   Alkotmányból  eredő   alapvető   kötelezettsége,   addig   a
   kötelezettség  alóli   mentesülésre  vagy  bizonyos  mértékű
   kedvezményre senkinek  sincs az  Alkotmányon alapuló  alanyi
   joga.

   A mentességek  és kedvezmények meghatározásánál a jogalkotót
   széleskörű mérlegelési  jog  illeti  meg.  Ennek  gyakorlása
   során  tekintettel   lehet  bizonyos,   az  Alkotmányban  is
   nevesített jogokra  - pl.  az egészséges környezethez vagy a
   szociális  biztonsághoz  való  jogra  -  de  ezen  túlmenően
   érvényre  juttathat   az  Alkotmányból  közvetlenül  le  nem
   vezethető,     esetenként      rövid     távra      irányadó
   gazdaságpolitikai, életszínvonal politikai, szociálpolitikai
   és egyéb  célkitűzéseket. Ekként  tehát, noha a jogalkotót a
   mentességek és  kedvezmények megállapításánál  is  kötik  az
   Alkotmányban  meghatározott   jogi  korlátok,  a  jogalkotói
   mérlegelésnél nem a jogi, hanem az egyéb szempontok játsszák
   a  meghatározó   szerepet,  s  ebből  eredően  az  esetleges
   helytelen,  a   társadalom  érdekeivel  ellentétes  tartalmú
   mérlegelés is  elsődlegesen politikai  felelősséget von maga
   után.

   A kifejtettekből következik, hogy a kedvezményekre vonatkozó
   jogszabályi  rendelkezések  alkotmányossági  felülvizsgálata
   során  az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe   kizárólag  annak
   ellenőrzése  tartozik:   a  jogalkotó   mérlegelési  jogának
   gyakorlása  során   nem  került-e  ellentétbe  az  Alkotmány
   valamely rendelkezésével, s az Alkotmánybíróság nem jogosult
   a jogalkotói mérlegelés célszerűségi - pl. gazdaságpolitikai
   - szempontú felülbírálatára.

   3. Az  Alkotmánybíróság már  több határozatában foglalkozott
   az   Alkotmány    70/A.   §-ának   értelmezésével.   Bár   a
   jogegyenlőség    fogalma    csupán   a   hivatkozott  §  (3)
   bekezdésének  szövegében   lelhető  fel,   a   jogegyenlőség
   követelménye jelen van a 70/A. § valamennyi szabályában.

   A jogegyenlőség  lényege, hogy  az állam, mint közhatalom, s
   mint  jogalkotó   köteles  egyenlő  elbánást  biztosítani  a
   területén  tartózkodó   minden  személy  számára.  Ebben  az
   összefüggésben nem  tehet különbséget  közöttük  faj,  szín,
   nem, nyelv,  vallás, politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti
   vagy társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy  egyéb
   helyzet szerint.

   Az Alkotmány  70/A. § (1)  bekezdésében  foglalt tilalom nem
   csak az  emberi, illetve  az alapvető  állampolgári  jogokra
   irányadó, hanem  e tilalom  -  amennyiben  a  különbségtétel
   sérti az  emberi méltósághoz  való jogot - kiterjed az egész
   jogrendszerre, ide  értve azokat  a jogokat  is, amelyek nem
   tartoznak   az   emberi   jogok,   illetőleg   az   alapvető
   állampolgári jogok közé.

   A jogegyenlőség  nem jelenti  a természetes  személyeknek  a
   jogon kívüli  szempontok szerinti egyenlőségét is. Az ember,
   mint a  társadalom  tagja  hivatása,  képzettsége,  kereseti
   viszonyai stb. szerint különbözhet és ténylegesen különbözik
   is más emberektől.

   Az állam  joga, - s egyben bizonyos körben kötelezettsége is
   -, hogy  a jogalkotás  során  figyelembe  vegye  az  emberek
   között ténylegesen    meglévő  különbségeket.  Az  Alkotmány
   70/A.  §    (1)    bekezdése    ugyanis    nem    bármifajta
   különbségtételt tilt,  -    egy  ilyen    általános  tilalom
   összeegyeztethetetlen lenne   a   jog   rendeltetésével    -
   hanem   csupán   az   emberi méltósághoz  való  jogot  sértő
   megkülönböztetéseket.

   Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság nyomatékosan rámutat:
   az Alkotmány  hivatkozott rendelkezésének  a vagyoni helyzet
   szerinti különbségtételt  tiltó  szabályát  is  csak  ekként
   szabad   értelmezni.  Amikor  tehát  az Alkotmány  70/I. §-a
   kifejezetten    a     vagyoni     viszonyoknak     megfelelő
   közteherviselést írja  elő, ez  nem jelent  az alaptörvényen
   belüli   ellentétet  a 70/A.  §  (1)  bekezdésével.  Sem   a
   jogegyenlőségből,   sem    a   hátrányos    megkülönböztetés
   tilalmából nem következik ugyanis, hogy

   - vagyoni  helyzetére való  tekintet nélkül  mindenki azonos
   mértékben  lenne   köteles  hozzájárulni   a   közterhekhez,
   illetőleg

   - az  állam bizonyos,  kifejezetten  a  hátrányos  szociális
   helyzet ellensúlyozását  szolgáló jogok  ( pl.  a  szociális
   bérlakás kiutalására  való jogosultság  )  ,  segélyek  vagy
   kedvezmények  szabályozásánál   ne  vehetné   figyelembe  az
   érintett személyek vagyoni helyzetét.

   4.  Az   elbírált  ügyben   az   Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre   jutott,   hogy   az   indítványozó   által
   sérelmezett adókedvezmény-szabály sem az  Alkotmány 70/A. §-
   ával,  sem   egyéb  rendelkezésével   nem  áll  ellentétben.
   Magánszemély   ugyanis    hitelt   (   kölcsönt   )   kaphat
   pénzintézettől,  munkáltatójától  és  másik  magánszemélytől
   ( pl. hozzátartozójától ).  Ha a hitelező a hitel egy részét
   elengedi, az  az  adós  szempontjából  mindhárom  relációban
   jövedelemnek számít  és elvileg adókötelezettség alá esik. A
   jogalkotó pénzügypolitikai megfontolásból - annak érdekében,
   hogy az adósokat ösztönözze a pénzintézetektől felvett hitel
   határidő előtti  visszafizetésére - a hitelnek a pénzintézet
   által  elengedett   részét   adómentessé   minősítette.   Ez
   kétségtelenül   különbségtételt    jelent   a    két   másik
   hitelkonstrukcióhoz   képest,    ám   e   különbségtétel   a
   kifejtettek  szerint   nem  alkotmányellenes,   s  ezért  az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal               Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                           alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter               Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    61/1992. (XI. 20.)
    Date of the decision:
    .
    11/16/1992
    .
    .