Hungarian
Ügyszám:
.
67/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 62/2009. (VI. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/553
.
A döntés kelte: Budapest, 06/15/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

     Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos   vizsgálatára,  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
  megállapítására,     valamint    mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
  tárgyában  —  dr.  Bragyova András, dr.  Kovács  Péter  és  dr.
  Trócsányi László alkotmánybírók különvéleményével — meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  felsőoktatásról
  szóló  2005. évi CXXXIX. törvény 54. § (2) bekezdésének második
  mondata alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
  A  megsemmisítést követően a felsőoktatásról  szóló  2005.  évi
  CXXXIX. törvény 54. § (2) bekezdése a következő szöveggel marad
  hatályban:
  „A  mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben és a  doktori
  képzésben a felsőoktatási intézmény bírálja el és rangsorolja a
  felvételi kérelmeket.”

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  a  felsőoktatásról
  szóló  2005.  évi  CXXXIX. törvény 103. § (1)  bekezdésének  h)
  pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

  3.  Az  Alkotmánybíróság  a  felsőoktatásról  szóló  2005.  évi
  CXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése, 27. § (8) bekezdésének  b)
  pontja,  34. § (3) bekezdése, 35. § (4) bekezdése,  39.  §  (6)
  bekezdése, 53. § (4) bekezdése, 54. § (1) bekezdése, 55. §  (2)
  bekezdése,  101. § (1) bekezdésének b) pontja és  115.  §  (10)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  4.  Az  Alkotmánybíróság a felsőoktatási intézmények  felvételi
  eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 25. § (4)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  5.  Az  Alkotmánybíróság  a  felsőoktatásról  szóló  2005.  évi
  CXXXIX.  törvény 152. § (4) bekezdésével, illetve  154.  §  (4)
  bekezdésével     összefüggésben    benyújtott,     mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
  indítványt elutasítja.

  6.  Az  Alkotmánybíróság  a  felsőoktatásról  szóló  2005.  évi
  CXXXIX. törvény 49. § e) pontja, 122. § (2) bekezdése, 125/A. §-
  a,    147.   §   10.   pontja   és   162.   §   (1)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

  7.  Az  Alkotmánybíróság  a  felsőoktatásról  szóló  2005.  évi
  CXXXIX.  törvény  101. § (1) bekezdésének b) pontja  nemzetközi
  szerződésbe   ütközésének  vizsgálatára   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  8.  Az Alkotmánybíróság a 2007-ben a felsőoktatásban felvehető,
  államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló 1108/2006.
  (XI.     20.)     Korm.    határozat    alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

     Hat  indítványozó,  köztük országgyűlési  képviselő  kérte  a
   felsőoktatásról   szóló   2005.   évi   CXXXIX.   törvény    (a
   továbbiakban: Fot.) különböző rendelkezéseinek megsemmisítését,
   illetve   ezekkel  összefüggésben  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását.

      1.  Két  indítványozó  a  Fot.  egyes,  gazdasági  tanáccsal
   vsszefüggő rendelkezéseinek alkotmányellenességét állította.

      1.1.  Az  egyik  indítványozó  szerint  a  Fot.  23.  §  (3)
   bekezdésének  az  a kitétele, amely szerint a gazdasági  tanács
   tagjainak felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük, sérti  az
   Alkotmány  70/F.  és  70/G. §-ait. Az indítványozó  sérelmezte,
   hogy bár a hallgatók is „egyetem-alkotó tényezőnek” minősülnek,
   a  Fot.  23.  §  (3)  bekezdése alapján még  sincs  lehetőségük
   személyesen  részt  venni a gazdasági tanács döntéshozatalában.
   Az indítványozó hivatkozott az Alkotmány 70/A. §-ának sérelmére
   is,   mivel   a   törvényi  rendelkezés  alapján   hátrányosabb
   helyzetben vannak, mint az oktatók és a kutatók.

     1.2.  Egy  másik  indítványozó  szerint  a  Fot.  27.  §  (8)
   bekezdésének  b)  pontja  sérti  a  felsőoktatási   intézmények
   Alkotmány  70/F.  és  70/G.  §-aiból  levezetett  autonómiáját.
   Álláspontja   szerint  a  gazdasági  tanács  alkotmányellenesen
   avatkozhat  be a szenátus működésébe azzal, hogy  az  gazdasági
   szervezetalakítási   kérdésekben  csak   a   gazdasági   tanács
   minősített  többséggel  elfogadott javaslata  alapján  dönthet.
   Mindez   az   indítványozó  szerint   sérti   a   felsőoktatási
   intézmények gazdálkodási autonómiáját.

     2.  Egy  másik  indítványozó  a  Fot.  azon  rendelkezéseinek
   megsemmisítését  kérte,  amelyek a felsőoktatási  intézményekbe
   történő felvételi rendszerét szabályozzák.

      2.1.   Az  indítványozó  kifogásolta  a  Fot.  101.  §   (1)
   bekezdésének  b) pontját, amely szerint a Kormány  határozatban
   állapítja  meg  az  adott évben államilag  támogatott  képzésbe
   felvehető  hallgatói  létszámot.  Az  indítványozó  szerint  az
   állami  támogatást — mivel az a művelődéshez  való  jog  anyagi
   garanciája   —  csak  jogszabály  szabályozhatja,   az   állami
   irányítás  egyéb  jogi eszközének minősülő  normatív  határozat
   nem.  Ezzel az indítványozó tartalmilag az Alkotmány 8.  §  (2)
   bekezdésének sérelmét állította.
    Ugyanezen okok miatt az indítványozó szerint a Fot. 101. § (1)
   bekezdésének  b) pontja ellentétes az 1976. évi 9. törvényerejű
   rendelettel  kihirdetett  Gazdasági,  Szociális  és  Kulturális
   Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával (a továbbiakban: GSZKE) is.
   A  GSZKE  4. cikke szerint ugyanis a felsőoktatással összefüggő
   jogok  csak  törvényi korlátozásoknak vethetők alá. Álláspontja
   szerint  a Fot. 101. § (1) bekezdésének b) pontja — a GSZKE-vel
   ellentétes  tartalma  miatt  — sérti  az  Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdését.
     A  fenti okok miatt az indítványozó kérte a Fot. 101.  §  (1)
   bekezdése  b)  pontjának felhatalmazására  alkotott  1108/2006.
   (XI.     20.)     Korm.    határozat    alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését is.

      2.2.  Az  indítványozó  alkotmányellenesnek  tartja  a  Fot.
   jelentkezők  rangsorba  állításáról szóló  54.  §-át,  valamint
   ezzel  összefüggésben  a  felsőoktatási  intézmények  felvételi
   eljárásairól  szóló  237/2006.  (XI.  27.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban: R.) 25. § (4) bekezdését. Az indítványozó szerint
   abból   következően,  hogy  az  Alkotmány  preambuluma  szerint
   Magyarország szociális piacgazdaság, az állam időnként  köteles
   beavatkozni a piaci viszonyokba. Az indítvány tartalma  szerint
   a  versenyhelyzet  megteremtése sérti az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésében    rögzített   piacgazdaságot.   Az   indítványozó
   álláspontja  szerint a felvételi eljárás Fot. által  bevezetett
   szabályai  szerint  a  hátrányos  területen  élőknek   kevesebb
   lehetősége lesz ténylegesen igénybe venni a felsőoktatást,  ami
   miatt  sérül  az  Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében  rögzített
   diszkriminációtilalom.
     Az indítványozó szerint a felvételi rendszer következtében  a
   kevésbé népszerű karokon előfordulhat olyan helyzet is, hogy  a
   kevés  államilag  támogatott hely miatt nem  indul  képzés.  Az
   ilyen  helyzet  a már felvett hallgatók tekintetében  sérti  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezetett jogbiztonság elvét.
     Hivatkozott  továbbá arra is, hogy az R.  előre  nem  látható
   fogalmakat   tartalmaz,  amely  ellentétes  a   normavilágosság
   követelményével. Az indítványozó szerint sérti  a  jogállamiság
   követelményét az is, hogy az R. hatályba lépésére  a  jogalkotó
   nem  biztosított kell időt, így nem volt lehetőség  felkészülni
   az alkalmazására.

     2.3. Végül az indítványozó szerint a Fot. 39. § (6) bekezdése
   sérti   a   felsőoktatási  autonómiát,  mivel   a   jelentkezők
   felvételéről  ténylegesen a Kormány dönt. Meglátása  szerint  a
   Kormány   csak   a   felvételi  eljárás  normatív   feltételeit
   határozhatja   meg,  az  Alkotmány  70/F.  és   70/G.   §-aival
   ellentétes,  ha  a  felvételi szintet is a  végrehajtó  hatalom
   állapítja meg.

     3.  Két  indítványozó  a  mesterképzés  államilag  támogatott
   létszámkeretére vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát  kérte
   az Alkotmánybíróságtól.

     3.1. Az egyik indítványozó szerint a Fot. 53. § (4) bekezdése
   alkotmányellenes  korlátot állít azzal, hogy  az  alapképzésben
   résztvevők  65%-át elzárja annak lehetőségétől, hogy  államilag
   támogatott   képzésben   folytassa  tanulmányait.   Álláspontja
   szerint  a  rendelkezés ellentétes az Alkotmány  70/A.  §-ával,
   mivel  „egyéb  helyzet” szerinti különbségtételt  valósít  meg,
   valamint sérti az Alkotmány 70/F. §-ában rögzített elvet, amely
   szerint a felsőoktatás mindenki számára hozzáférhető.

      3.2.  A  másik  indítványozó  —  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet   állító,   de    tartalmilag    utólagos
   normakontrollt  kérő  indítványában  —  a  Fot.  103.   §   (1)
   bekezdésének h) pontja alkotmányellenességét állítja. Nem látja
   biztosítottnak  az  Alkotmány  70/F.  §-ában  rögzített   elvek
   érvényesülését, továbbá álláspontja szerint sérti az  Alkotmány
   2.  §  (1)  bekezdését és 8. § (2) bekezdését  az,  hogy  nincs
   meghatározva,  hogy  a  miniszter milyen pályázati  rendszerben
   dönt az államilag támogatott hallgatói helyek intézmények közti
   megoszlásáról. Hivatkozik arra, hogy a pályázati  rendszer  nem
   egyértelmű, nem kiszámítható és eredménye nem látható előre, és
   az,  hogy  egyáltalán folytatható-e a választott  szakterületen
   mesterképzés, nem utalható a miniszter hatáskörébe.

     4.  Az egyik indítványozó szerint a Fot. 34. § (3) bekezdése,
   valamint  35.  §  (4) bekezdése ellentétes a  személyes  adatok
   védelmével. Az indítványozó abban látja, az Alkotmány 59. § (1)
   bekezdésének a sérelmét, hogy a hivatkozott rendelkezések által
   előírt,   80  évig  történő  adatkezelésnek  nincs  célja,   az
   adatkezelési idő indokolatlanul hosszú.

     5.  Az  egyik  indítványozó a Fot. 115. §  (10)  bekezdésének
   alkotmányellenességét  állítja.  Álláspontja  szerint  sérti  a
   felsőoktatási intézmények autonómiáját, hogy amikor a fenntartó
   keresettel  támadja  a felsőoktatási intézmény  határozatát,  a
   bíróság  nem  csak  jogszabálysértés esetén  járhat  el;  ebből
   kifolyólag    jogosult    jogszabályszerű    határozatot     is
   megváltoztatni.  Az indítványozó szerint a  Fot.  115.  §  (10)
   bekezdése  megfosztja a bíróságot jogalkalmazói szerepétől,  és
   így   közvetett,  de  diszkrecionális  beavatkozási  lehetősége
   keletkezik a fenntartónak az intézmény életébe.

    6. Az egyik indítványozó arra is hivatkozott, hogy a Fot. 122.
   §  (2)  bekezdése  következtében az állam egyes  esetekben  nem
   tagadhatja  meg  saját tulajdonában lévő,  de  a  felsőoktatási
   intézmény  kezelésébe  adott  tulajdonának  elidegenítését.  Az
   indítványozó szerint emiatt nem valósul meg az állami  tulajdon
   alkotmányos  védelme, amely az Alkotmány 13. § (1) bekezdésének
   sérelmét eredményezi.

     7.  Egy  másik  indítványozó  a  Fot.  55.  §  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérte.  Álláspontja szerint a jogalkotó, azzal, hogy legfeljebb
   12  féléven  keresztül  teszi lehetővé a tanulmányok  államilag
   támogatott  folytatását,  tartalmilag  megszüntette  a   tanári
   oklevéllel   rendelkezők   számára   a   második   tanár   szak
   költségmentességét.  Előadta,  hogy  a  jogalkotó   erről   nem
   tájékoztatta a felvételizőket kellő időben, és emiatt sérült az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezethető jogbiztonság elve.

     8. Két indítványozó a Fot. képzési hozzájárulással összefüggő
   rendelkezéseinek  megsemmisítését kérte. Az egyik  indítványozó
   szerint  a képzési hozzájárulás sérti az Alkotmány 70/F.  §-át,
   mert  nem  teszi  mindenki számára hozzáférhetővé  a  felsőfokú
   oktatást.  A  másik  indítványozó  szerint  valamilyen   tandíj
   bevezetése önmagában nem alkotmányellenes, az viszont sérti  az
   Alkotmány 70/G. §-át, hogy a felsőoktatási intézményeknek  szűk
   mozgástere van az összeg meghatározásánál. Továbbá az Alkotmány
   70/A.  §-ával  ellentétes  módon hátrányos  megkülönböztetésnek
   találta  azt  is,  hogy  a  Fot. 147. §  10.  pontjába  foglalt
   értelmező rendelkezés különbséget tesz egyes hátrányos helyzetű
   hallgatók között.

     9.  Végül  az  egyik indítványozó mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség       megállapítását        kérte        az
   Alkotmánybíróságtól,    a   Fot.   átmeneti    rendelkezéseivel
   összefüggésben.

      9.1.  Álláspontja  szerint  a  Fot.  152.  §  (4)  bekezdése
   ellentétes  a  Fot. 154. § (4) bekezdésével. Az ellentmondásból
   kifolyólag   nem   egyértelmű,  hogy   a   Fot.   rendelkezései
   kiterjednek-e  azokra  a  hallgatókra, akik  a  felsőoktatásról
   szóló  1993.  évi  LXXX.  törvény (a továbbiakban:  régi  Fot.)
   alapján kezdték meg tanulmányaikat. Meglátása szerint azért áll
   fenn   alkotmányellenes  mulasztás,  mert  a  törvényhozó   nem
   teremtette  meg  azokat  a  garanciális  szabályokat,   amelyek
   alapján  biztosított a 2006. szeptember 1. előtt  tanulmányokat
   kezdő hallgatók művelődéshez való joga.

     9.2.  Az indítványozó sérelmesnek találta a Fot. 162.  §  (1)
   bekezdését is, amely szerint a Kormány a létszámkeretet 2006 és
   2009 között mérlegelés alapján határozza meg. Hivatkozott arra,
   hogy  nincsenek meghatározva a mérlegelés szempontjai, és nincs
   törvényi  garancia  arra,  hogy  egyáltalán  biztosított-e   az
   államilag támogatott létszámkeret.

     A  tartalmilag  összefüggő indítványokat az  Alkotmánybíróság
   ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
   módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü
   határozat (ABK 2009. január, 3., a továbbiakban: Ügyrend) 28. §
   (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság egyesítette, és jelen
   határozatában egységesen bírálta el.
     Az  indítványok benyújtását követően „a felsőoktatásról szóló
   2005.  évi CXXXIX. törvény módosításáról” szóló 2007. évi  CIV.
   törvény  több ponton módosította a Fot. indítványokkal támadott
   szabályait.  Mivel  azonban a szabályok kifogásolt  tartalma  a
   módosítást követően is megmaradt, ezért az Alkotmánybíróság  az
   indítványokat  a  határozat meghozatalakor  hatályos  szabályok
   alapján  bírálta  el.  Érdemi, az indítványok  egyes  elemeinek
   elbírálhatóságát döntően befolyásoló módosítás azonban, hogy „a
   2008.  március  9-i  országos ügydöntő  népszavazásokon  hozott
   döntések  végrehajtásáról”  szóló  2008.  évi  IX.  törvény  (a
   továbbiakban:  Tv.)  hatályon kívül  helyezte  a  Fot.  képzési
   hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szabályait.
     További  jelentős módosításokat vezetett be 2009. január  1-i
   hatállyal  „a  felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.  törvény
   módosításáról” szóló 2008. évi XCVII. törvény (a  továbbiakban:
   Fotm.),    elsődlegesen   a   felsőoktatás   gazdálkodási    és
   vállalkozási tevékenysége területén.
      Az   Alkotmánybíróság   az   indítványok   egyes   elemeivel
   összefüggésben  kikérte  az oktatási  és  kulturális  miniszter
   véleményét. A miniszter azonban nem tájékoztatta a véleményéről
   az Alkotmánybíróságot.

                                 II.

    1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:

     „A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális
   piacgazdaságot  megvalósító  jogállamba  való  békés  politikai
   átmenet  elősegítése  érdekében az  Országgyűlés  —  hazánk  új
   Alkotmányának   elfogadásáig   —   Magyarország   Alkotmányának
   szövegét a következők szerint állapítja meg:
    (…)
      2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
    (…)
    8. § (…)
      (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    (…)
    9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
   köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő  védelemben
   részesül.
    (…)
     13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.
    (…)
     59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
    (…)
     70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (…)
     70/F.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
   számára a művelődéshez való jogot.
      (2)   A  Magyar  Köztársaság  ezt  a  jogot  a  közművelődés
   kiterjesztésével  és  általánossá  tételével,  az  ingyenes  és
   kötelező   általános  iskolával,  képességei  alapján  mindenki
   számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az
   oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
     70/G.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság tiszteletben  tartja  és
   támogatja  a  tudományos  és  művészeti  élet  szabadságát,   a
   tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
      (2)   Tudományos  igazságok  kérdésében  dönteni,  kutatások
   tudományos  értékét megállapítani kizárólag a tudomány  művelői
   jogosultak.”

     2.  A  Fot.  vonatkozó,  az indítvány elbírálásakor  hatályos
   rendelkezései:

    „23. § (…)
   (3)  A  gazdasági  tanácsnak  hét  vagy  kilenc  tagja  van.  A
   gazdasági  tanács  létszámát a működés megkezdéséhez  szükséges
   engedélyben meghatározott hallgatói létszám adatai alapján kell
   meghatározni a következők szerint: ha a felsőoktatási intézmény
   maximális hallgatói létszáma
    a) nem éri el a tizenötezret, hét,
    b) eléri a tizenötezret, kilenc
     tagból  áll. A gazdasági tanács tagja az lehet, aki felsőfokú
   végzettséggel  rendelkezik.  A  gazdasági  tanács  tagjainak  a
   megbízatása  öt  évre  szól,  amely legfeljebb  egy  alkalommal
   meghosszabbítható.
    (…)

    27. § (…)
     (8)  A  szenátus az a)–m) pont tekintetében dönt, illetve  az
   n)–q) pont tekintetében dönthet (…)
     b) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben
   részesedés   szerzéséről  [121.  §],  gazdálkodó   szervezettel
   történő  együttműködésről, feltéve, ha azt a  gazdasági  tanács
   tagjai  legalább  kétharmadának igenlő  szavazatával  meghozott
   véleménye támogatja,
    (…)

    34. § (…)
     (3) A felsőoktatási intézmény az alkalmazottak és a hallgatók
   személyes   adatait   csak  a  foglalkoztatással,   juttatások,
   kedvezmények,      kötelezettségek     megállapításával      és
   teljesítésével,    állampolgári   jogok   és    kötelezettségek
   teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági  okokból,  az  e
   törvényben  meghatározott nyilvántartások kezelése céljából,  a
   célnak  megfelelő  mértékben,  célhoz  kötötten  kezelheti.   A
   felsőoktatási intézmény az alkalmazottak személyes adatait — ha
   a társadalombiztosítási szabályok eltérően nem rendelkeznek — a
   foglalkoztatás  megszűnésétől számított tíz évig  kezelheti.  A
   felsőoktatási  intézmény  a  hallgatók  személyes   adatait   a
   hallgatói  jogviszony  megszűnésétől  számított  nyolcvan  évig
   kezelheti.
    (…)

    35. § (…)
     (4)  A felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős
   szerv  a  hallgatóknak hallgatói azonosító  számot  ad  ki.  Az
   azonosító  szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggő  jogok  és
   kötelezettségek    érvényesülésének   figyelemmel    kísérésére
   szolgál.  Nem  kell  új  azonosító számot  adni  annak,  aki  a
   közoktatásban  kapott tanulói azonosító számot. A  felsőoktatás
   információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A
   hallgatói  nyilvántartás a 2. számú mellékletben  meghatározott
   adatokat  tartalmazza.  A hallgatói nyilvántartásból  személyes
   adat  —  az  érintetten  kívül — csak  hallgatói  jogviszonyhoz
   kapcsolódó  juttatás,  illetőleg  a  hallgatói  hitel  jogszerű
   igénybevételének   megállapítása   céljából   továbbítható    a
   szolgáltatást   nyújtó   vagy   az  igénybevétel   jogosságának
   ellenőrzésére  hivatott  részére. A hallgatói  nyilvántartásban
   adatot    a   hallgatói   jogviszony   megszűnésére   vonatkozó
   bejelentéstől számított nyolcvan évig lehet kezelni.
   (…)

    39. § (…)
     (6)  A  jelentkezések elbírálásának rendjét, a  jelentkezések
   rangsorba    állítását   és   ennek   alapján   a   jelentkezők
   rangsorolását, továbbá a felvételi követelmények teljesítésének
   feltételeit,  a  felvételhez  szükséges  szintet,  valamint   a
   felvételi  eljárás során kérhető eljárási díj  megállapításának
   rendjét  és  a  díj  legmagasabb  összegét,  illetőleg  a   díj
   befizetése alóli mentesülés eseteit a Kormány határozza meg.
    (…)

    49. § (…)
     e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési
   kötelezettségét,   így  különösen  költségtérítéses   képzésben
   költségtérítést fizessen.
    (…)

    53. § (…)
     (4) A mesterképzésre felvehető államilag támogatott hallgatói
   létszámkeret   az   adott   évet   megelőző   harmadik    évben
   megállapított új belépők létszámkeretének harmincöt  százaléka.
   A  doktori  képzésre és a szakirányú továbbképzésre  felvehetők
   létszámkerete  a  mesterképzésre  felvehető  létszámkeret   tíz
   százaléka.
    (…)

     54.  §  (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben  az
   államilag    támogatott   hallgatói   helyeket   a    felvételi
   jelentkezések  rangsora és a jelentkezési  lapokon  felállított
   intézményi   rangsorok  alapján  kell   elosztani.   Az   adott
   felsőoktatási  intézmény  az alapító  okiratában  meghatározott
   maximális   hallgatói   létszám   mértékéig   annyi   államilag
   támogatott   hallgatót   fogadhat,  ahány   felvételi   kérelem
   teljesítése az adott felsőoktatási intézményre jut.
     (2)  A  mesterképzésben, a szakirányú  továbbképzésben  és  a
   doktori  képzésben  a  felsőoktatási intézmény  bírálja  el  és
   rangsorolja a felvételi kérelmeket. A miniszter határozza  meg,
   hogy  e  körben  hány  államilag támogatott  hallgatói  hellyel
   rendelkezik a felsőoktatási intézmény.
    (…)

    55. § (…)
      (2)   Egy   személy  tizenkét  féléven   át   folytathat   a
   felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a
   továbbiakban:   támogatási   idő),   beleértve   a    felsőfokú
   szakképzést  is.  A  fogyatékossággal élő  hallgató  támogatási
   ideje  négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe  be  kell
   számítania megkezdett államilag támogatott félévet is,  kivéve,
   ha  betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható  ok
   miatt  nem  sikerült  befejezni a  félévet.  A  támogatási  idő
   számításánál  figyelmen  kívül kell  hagyni  a  támogatási  idő
   terhére   teljesített  félévet,  ha  megszűnt  a  felsőoktatási
   intézmény  anélkül,  hogy a hallgató a  tanulmányait  be  tudta
   volna  fejezni,  feltéve,  hogy tanulmányait  nem  tudta  másik
   felsőoktatási  intézményben  folytatni.  Figyelmen  kívül  kell
   hagyni  azt  a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál  a
   felsőoktatási  intézmény  a  megszűnt  intézményben  befejezett
   félévekből  nem  ismert  el. A támogatási  idő  legfeljebb  két
   félévvel  megnő,  ha  a hallgató egységes, osztatlan  képzésben
   vesz  részt,  és a képzési követelmények szerint a képzési  idő
   meghaladja  a  tíz  félévet.  A  részidős  képzés  ideje  és  a
   távoktatás ideje legfeljebb négy félévvel meghosszabbítható.  A
   doktori   képzésben  részt  vevő  hallgató   támogatási   ideje
   legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag
   támogatott   képzésben  való  részvételt   nem   zárja   ki   a
   felsőoktatásban  szerzett  fokozat és  szakképzettség  megléte,
   azzal  a  megkötéssel, hogy aki államilag támogatott  képzésben
   valamely    képzési   ciklusban   végbizonyítványt    szerzett,
   ugyanabban  a  képzési  ciklusban  nem  vehet  részt  államilag
   támogatott  képzésben.  Ezt a rendelkezést  alkalmazni  kell  a
   felsőfokú szakképzés tekintetében is.
    (…)

    101. § (1) A Magyar Köztársaság Kormánya (…)
      b)   határozatban  megállapítja  az  adott  évben  államilag
   támogatott  képzésbe  felvehető  hallgatói  létszámot,  továbbá
   elosztja a képzési területek, a képzés munkarendje és a  képzés
   szintje szerint,
    (…)

    103. § (1) A miniszter felsőoktatás-szervezési feladatai: (…)
     h)  pályázat  alapján  meghatározza az  államilag  támogatott
   mester-    és   doktori   képzésre,   valamint   a   szakirányú
   továbbképzésre felvehető hallgatói létszám intézmények  közötti
   elosztását.
    (…)

    115. § (…)
     (10)  A  bírósági  eljárás a megszabott  határidő  lejártától
   számított harminc napon belül indítható meg. A bíróság nemperes
   eljárásban,  soron  kívül  határoz.  A  határidő  jogvesztő.  A
   bíróság a fenntartó kérésére a felsőoktatási intézmény döntését
   megváltoztathatja, illetve elrendelheti, hogy  a  felsőoktatási
   intézmény  részben  vagy  egészben tegyen  eleget  a  fenntartó
   felhívásában foglaltaknak. Az eljárásra a Fővárosi  Bíróság  az
   illetékes.  A  kérelem  benyújtásának a  döntés  végrehajtására
   halasztó hatálya van.
    (…)

    122. § (…)
    (2) Az állami felsőoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévő
   állami  vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben, a Magyar  Állam
   nevében eljárva átruházhatja. Az értékesítés
       a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános
                 rendelkezések figyelembevételével,
    b) a vagyon valós piaci értékének ellenértéke fejében,
    c) a miniszter előzetes egyetértésével,
     d)  a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értékesítést megelőző
   értesítése mellett,
     e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési  —
   fővárosban az ingatlan fekvése szerinti kerületi — önkormányzat
   elővásárlási jogának biztosításával
   történhet.
     (3)  A  miniszter  hozzájárulásáról az  értékesítési  szándék
   írásbeli  bejelentésétől számított harminc  napon  belül  dönt,
   amennyiben   ezen  időpontig  döntést  nem   hozott,   úgy   az
   egyetértést  megadottnak  kell  tekinteni.  Nem  szükséges   az
   előzetes egyetértés abban az esetben ha ingatlan értékesítésére
   azért    kerül   sor,   mert   az   intézmény   legkésőbb    az
   intézményfejlesztési tervében meghatározott  időtartamon  belül
   az értékesítendő ingatlannal azonos településen másik ingatlant
   kíván   vásárolni.  A  minisztert  az  értékesítés  megkezdését
   megelőzően erről tájékoztatni kell.
    (…)

    147. § (…)
    10. hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás
   időpontjában  huszonötödik életévét  be  nem  töltött  hallgató
   (jelentkező),   akit   középfokú  tanulmányai   során   családi
   körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe  vett,
   illetve   aki   után   rendszeres   gyermekvédelmi   támogatást
   folyósítottak,  illetve rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményre
   jogosult, vagy állami gondozott volt,
    (…)

    152. § (…)
     (4)  Az  1993.  évi  felsőoktatásról  szóló  törvény  alapján
   megkezdett  képzéseket  —  folyamatos képzésben  —  változatlan
   szakmai   követelmények,  változatlan   vizsgarend   keretében,
   változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.
    (…)

    154. § (…)
     (4)  Az  e  törvény  hatálybalépésekor  működő  felsőoktatási
   intézmények  2006. június 30-ig felülvizsgálják  szervezeti  és
   működési  szabályzatukat, és megküldik a  fenntartónak.  Az  új
   szervezeti  és  működési szabályzatot 2006. szeptember  1-jétől
   kell  alkalmazni valamennyi hallgató tekintetében,  függetlenül
   attól,  hogy  a hallgatói jogviszony mikor keletkezett.  Az  új
   szervezeti  és működési szabályzatban kell meghatározni  azokat
   az  átmeneti szabályokat, például a tanulmányi és vizsgarendet,
   amelyek  a  korábbi képzési rendszerben megkezdett  tanulmányok
   befejezéséhez  szükségesek.  2006.  június  30-ig  a  hallgatói
   önkormányzatok   elkészítik   alapszabályukat   és    megküldik
   jóváhagyás céljából a szenátusnak.
    (…)

     162.  §  (1)  Az  53.  §  (3) bekezdésében  foglaltakat  első
   alkalommal   a   2006.  szeptember  1-jén  induló  alapképzések
   tekintetében   kell   alkalmazni.  A  mesterképzésre,   doktori
   képzésre,   szakirányú   továbbképzésre   felvehető   államilag
   támogatott hallgatói keretszámot első alkalommal 2009-ben  kell
   e    rendelkezések   alapján   megállapítani.   A   Kormány   a
   mesterképzésre   felvehető   államilag   támogatott   hallgatói
   létszámot  a  2006-2009-es  tanévekre  mérlegelés  alapján,   a
   felsőoktatásban   államilag  támogatott  képzésben   résztvevők
   összlétszáma alapján határozza meg.”

    3. Az R vonatkozó rendelkezései:

    „25. § (1) A Hivatal a besorolási döntést
    a) a februárban induló szemeszterre történő jelentkezés esetén
   legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 15. napjáig,
     b)  a szeptemberben induló szemeszterre történő jelentkezések
   esetén  legkésőbb a képzés indítása szerinti  év  augusztus  1.
   napjáig
     hozza meg. A besorolási döntés időpontját a Hivatal állapítja
   meg.
     (2)  Besorolási  döntéskor  arról  születik  döntés,  hogy  a
   jelentkező  felvehető-e bármely általa a  felvételi  kérelmében
   megjelölt  képzésre  és  ha igen, melyikre.  Egyazon  felvételi
   eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.
     (3)  A  Hivatal  a besorolásról a felsőfokú szakképzésre,  az
   alapképzésre  és az egységes, osztatlan képzésre  a  jelentkező
   felvételéről   képzési   áganként   vagy   szakonként   (önálló
   szakképzettséget   adó   szakirányonként)    egységes    —    a
   mesterképzésre  jelentkezők  esetében  intézményi   —   rangsor
   alapján  dönt. A felsőfokú szakképzéseket a besorolási döntések
   során egy képzési ágként kell kezelni.
    (4) A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni
     a)  a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkező által
   meghatározott    jelentkezési    sorrendet,     beleértve     a
   mesterképzésre benyújtott jelentkezést is,
    b) az 5. § (1) bekezdése szerint közzétett létszámot,
    c) a működési engedélyben szereplő intézményi kapacitást,
     d)  a  Kormány által az adott évre meghatározott,  országosan
   felvehető államilag támogatott hallgatók létszámkeretét,
    e) a képzési áganként, szakonként vagy önálló szakképzettséget
   eredményező  szakirányonként  az előző  három  évben  átlagosan
   felvett hallgatói létszám összlétszámon belüli arányát,  azzal,
   hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
     f)  a művészeti és művészetközvetítő képzési területek esetén
   művészeti áganként az egyes intézményekbe az előző három  évben
   átlagosan  felvett  hallgatói  létszámot,  azzal,  hogy   attól
   legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
      g)   a   felsőoktatási  intézménybe  az  előző  három  évben
   költségtérítéses képzésre felvett hallgatók arányának  átlagát,
   azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
     h)  a  felsőoktatási  intézmény  számára  a  miniszter  által
   pályázat  keretében  képzési területenként  és  munkarendenként
   megállapított államilag támogatott mesterképzési létszámot.
     (5)  A  jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár
   alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti
   eredménnyel  senki  nem  sorolható be, azt,  aki  a  ponthatárt
   elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni.

    25/A. § (1) A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és a
   felsőoktatási intézmények vesznek részt.
     (2)  A  besorolási  döntés előkészítéseként  a  Hivatal  —  a
   rendelkezésre álló adatok alapján — tervezetet készít az  egyes
   képzések ponthatárára.
     (3) A javaslat alapján a felsőoktatási intézmények — az 5.  §
   (1)   bekezdése   szerint  meghatározott  felvehető   létszámra
   figyelemmel — kezdeményezhetik
     a) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb
   keretszám növelését;
      b)   az   egyes   képzésekre   a  Tájékoztatóban   közzétett
   legalacsonyabb keretszám csökkentését.
     (4)  A  felsőoktatási intézmények döntései alapján a  Hivatal
   újabb tervezetet készít.
     (5)  A (3)–(4) bekezdésben leírtakat az adott évben felvehető
   államilag   támogatott   hallgatói  létszámkeret   legteljesebb
   kitöltéséig,   illetve  a  besorolási   döntés   napjáig   kell
   ismételni.
      (6)   A   felsőoktatási  intézmények   a   (2)   bekezdésben
   meghatározott   javaslat   elkészítésének   a   Hivatal   által
   meghatározott  időpontjáig kötelesek  továbbítani  az  Oktatási
   Hivatalnak a jelentkezők általuk meghatározott eredményeit.
     (7)  A  felsőoktatási intézmények számára a  (2)  bekezdésben
   meghatározott   javaslat  elkészítésétől  kezdve   folyamatosan
   biztosítani   kell   az  egyes  képzéseikre  jelentkezőkről   a
   jelentkezési  sorszámok  és  a  felvételi  pontszámok  szerinti
   létszámot megmutató statisztikát.

     25/B.  § (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését  a  Ket.
   előírásai szerinti határozatban közli a jelentkezővel.
     (2)  A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező
   valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást.
     (3)  A  Hivatal  a besorolásról szóló döntést  eljuttatja  az
   érintett felsőoktatási intézményeknek is.”

                                III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

     1.  Az  Alkotmánybíróság a felvételi  rendszerrel  összefüggő
   indítványok elbírálását megelőzően áttekintette a felsőoktatási
   intézmények autonómiájának alkotmányos szabályozását.

     Az  Alkotmány 70/F. §-a biztosítja a művelődéshez való jogot,
   amelyet  a  Magyar  Köztársaság a „képességei alapján  mindenki
   számára  hozzáférhető”  felsőoktatás  útján  valósít  meg.   Az
   Alkotmány   szövegéből   következően  tehát   a   felsőoktatási
   intézmények   léte  és  működése  az  Alkotmány  70/F.   §-ában
   rögzített alapjog intézményi garanciája.
      Az   Alkotmány  70/G.  §-a  szerint  a  Magyar   Köztársaság
   „tiszteletben   tartja   és  támogatja”   a   tudományos   élet
   szabadságát; a (2) bekezdés értelmében „[t]udományos  igazságok
   kérdésében  dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani
   kizárólag  a  tudomány művelői jogosultak”. Az  Alkotmánynak  e
   rendelkezése   „kizárja   bizonyos  eredmények   állam   általi
   preferálását,  tudományos  igazságként  való  deklarálását   és
   oktrojálását,  hangsúlyozva  az  államnak  a  tudományos   élet
   területén  tanúsítandó semlegességét” [34/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozat, ABH 1994, 177, 182.]. Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-
   aiból   az   vezethető  le,  hogy  a  felsőoktatási   autonómia
   alkotmányos  célja  kettős: egyrészt a  művelődéshez  való  jog
   intézményes   kereteinek   biztosítása,   másrészt   az   állam
   tudományos kérdésekben való semlegességének a garantálása.

     A  felsőoktatási intézmények eme autonómiáját a régi Fot. 64.
   és  65.  §-ai  konkretizálták. A régi Fot. 65. § (2)  bekezdése
   pedig  —  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
   (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja alapján — lehetővé tette
   a  felsőoktatási intézményeknek, hogy az önkormányzatukat sértő
   jogszabályokat  és egyedi döntéseket az Alkotmánybíróság  előtt
   megtámadják.

     Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság kezdeti  döntéseiben  a
   felsőoktatás  „törvény keretei közötti” autonómiáját  védte.  A
   35/1995. (VI. 2.) AB határozat a régi Fot.-ból vezette le, hogy
   a  felsőoktatási intézményeknek a felvételi eljárás, tanulmányi
   és  vizsgarend  kérdésében döntési joga  van  (ABH  1995,  163,
   166–167.),   a  40/1995.  (VI.  15.)  AB  határozat   pedig   a
   felsőoktatási  autonómiát sértő, oktatói  létszám  alakításáról
   szóló  kormányhatározatot azért semmisítette meg, mert  az  ily
   módon  ellentétessé  vált  a  régi  Fot.  autonómiát  biztosító
   rendelkezéseivel. A megsemmisítés oka tehát  nem  az  Alkotmány
   70/G.  §-a,  hanem  35. § (2) bekezdése volt  (ABH  1995,  170,
   173.).  Azt,  hogy a felsőoktatási autonómia csak  a  „törvényi
   keretek   között”   érvényesül,   kifejezetten   rögzítette   a
   870/B/1997.  AB  határozat, amely az autonómiát „törvény  által
   garantált  önkormányzati jogokként” értelmezte (ABH 1999,  611,
   613.).
     Az  Alkotmánybíróság e döntéseiből az a következtetés vonható
   le,   hogy  kizárt  a  felsőoktatási  törvény  rendelkezéseinek
   megsemmisítése a felsőoktatási autonómia sérelme miatt,  hiszen
   az   autonómia  csak  a  törvényben  rögzítettekre  terjed  ki.
   Mindemellett az Alkotmánybíróság e döntéseiben is  elismerte  a
   törvényben rögzített autonómia és az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-
   ainak a kapcsolatát.

     Későbbi  határozataiban az Alkotmánybíróság  a  felsőoktatási
   autonómia  jelentéstartalmát eltérően  határozta  meg.  Már  az
   51/2004.  (XII. 8.) AB határozat (ABH 2004, 679.)  sem  a  régi
   Fot.   64-65.   §-aiból,  hanem  közvetlenül  az   Alkotmányból
   eredeztette  a felsőoktatási autonómiát, és az alapjoggal  való
   szoros összefüggés miatt alkotmányellenesnek minősítette a régi
   Fot.    azon   rendelkezését,   amely   a   Kormánynak    adott
   felhatalmazást a többciklusú képzési szerkezet bevezetésére.
    Ezt követően a 41/2005. (X. 27.) AB határozat (a továbbiakban:
   Abh.)   részletesen   kibontotta  a   felsőoktatási   autonómia
   terjedelmét  és  elemeit.  Rámutatott,  hogy  a  „felsőoktatási
   autonómia  folytán a felsőoktatási intézmény a  kormánytól,  az
   államigazgatástól  önálló  és  független.   Az   önállóság   és
   függetlenség  nem  csak  a  szűk  értelemben  vett  tudományos,
   oktatási  és  kutatási  tevékenységre  terjed  ki.  A  tudomány
   autonómiájának biztosítása érdekében a felsőoktatási intézményt
   szervezetalakítási,  működési  és  gazdálkodási  önállóság   is
   megilleti”  (ABH  2005,  459, 475.). A felsőoktatási  autonómia
   Abh.-beli értelmezése nem változtatott azon, hogy annak célja a
   művelődéshez való jog, illetve az állam tudományos  kérdésekben
   való   semlegességének  a  biztosítása.  Ennek  érdekében  kell
   biztosítani  a felsőoktatási intézmények végrehajtó  hatalomtól
   való  függetlenségét.  Tekintve  azonban,  hogy  ez  értelmezés
   mellett  az  autonómia  nem törvényből,  hanem  közvetlenül  az
   Alkotmányból következik, az Alkotmánybíróságnak lehetősége  van
   vizsgálni a törvényi rendelkezések alkotmányosságát is, ha azok
   nem    biztosítják    kellően    a   felsőoktatási    intézmény
   függetlenségét a Kormánytól és az államigazgatástól.
     Az  Abh. a felsőoktatási autonómia három elemét különböztette
   meg:  egyrészt a tudomány autonómiáját (ABH 2005,  459,  470.),
   amely   alapján  tudományos  kérdésekben  a  tudomány   művelői
   jogosultak dönteni, másrészt a szervezeti autonómiát (ABH 2005,
   459,   474.),   amely  a  felsőoktatási  intézmény  szervezeti,
   működési  önállóságát biztosítja, és harmadrészt a gazdálkodási
   autonómiát  (ABH 2005, 459, 475.), amely a pénzeszközök  szabad
   felhasználását  teszi  lehetővé.  Ezt  az  autonómia  felfogást
   erősítette  meg  a 39/2006. (XI. 27.) AB határozat  (ABH  2006,
   498.).

      Jelen   határozatában   az  Alkotmánybíróság   megmaradt   a
   felsőoktatási  autonómia  kialakult értelmezésénél,  figyelembe
   véve  annak a fentiekben rögzített célját: a művelődéshez  való
   jog   intézményes  kereteinek,  valamint  az  állam  tudományos
   kérdésekben való semlegességének biztosítását.

     2.  Ezt  követően  az Alkotmánybíróság a  Fot.  alapképzésre,
   illetve  osztatlan képzésre vonatkozó felvételi eljárás  és  az
   állami támogatás szabályozásának alkotmányosságát vizsgálta.

     2.1.  A  felvételi eljárás szabályozásával összefüggésben  az
   Alkotmánybíróság az alábbiakat állapította meg:
     2.1.1.  A  felsőoktatási  autonómia folytán  a  felsőoktatási
   intézmény  a  kormánytól,  az államigazgatástól  független.  Az
   Alkotmány  70/F.  és  70/G.  §-aiból  azonban  nem  csupán  eme
   intézményi   védelem  vezethető  le,  hanem   azokból   konkrét
   alapjogok   is  következnek.  Ezek  közé  tartozik  a   tanítás
   szabadsága,  amely  nem csupán az egyetemi  oktatás  kérdéseire
   terjed  ki,  hanem  a felvételi eljárásra  is;  arra,  hogy  az
   egyetemek  és főiskolák önállóan meghatározhassák, hogy  milyen
   képességgel és előképzettséggel rendelkező személyeket tartanak
   alkalmasnak  a  felsőoktatási intézményben  oktatott  ismeretek
   elsajátítására  (1310/D/1990.  AB  határozat,  ABH  1995,  579,
   586.).
     Mindez  azonban önmagában nem zárja ki a Kormány  jogalkotási
   jogosultságát    a    felvételi   eljárás   tekintetében.    Az
   oktatáspolitika meghatározása ugyanis — az Alkotmány 35. §  (1)
   bekezdésének  f) pontjára is figyelemmel — a Kormány  feladata.
   Ennek  ellátása  során  a  Kormánynak  számos  körülményt  kell
   mérlegelnie, amelynél az Alkotmánybíróság vizsgálata csak  arra
   terjedhet  ki,  hogy  a kialakított szabályozás  megfelel-e  az
   Alkotmány  rendelkezéseinek. A Kormánynak a Fot. felhatalmazása
   alapján  ezért  mérlegelési  joga van  a  tekintetben,  hogy  a
   felvételre  milyen szabályok alapján kerül sor  [lásd  28/2005.
   (VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290, 298–299.].
     A  felsőoktatási intézmények autonómiájából  nem  vonható  le
   olyan  következtetés, hogy az egyetemek, főiskolák  jogszabályi
   kötöttségek  nélkül  dönthetnék  el,  hogy  milyen   képzéseket
   indítanak,   és  azokra  kiket  vesznek  fel.  A  felsőoktatási
   felvételi rendszer normatív szabályozása mindaddig megfelel  az
   Alkotmány  70/F. és 70/G. §-ainak, amíg a szabályozás  objektív
   kritériumokon  alapul, és kizárja a Kormány, az  államigazgatás
   önkényes beavatkozását.
    Az oktatáspolitika célszerűsége és időszerűsége, csakúgy, mint
   az  indítványozó által hivatkozott „versenyhelyzet” kialakítása
   nem  képezi  alkotmányossági  vizsgálat  tárgyát.  A  felvételi
   eljárás  szabályozása  mindaddig nem  vet  fel  alkotmányossági
   kérdést,  amíg  teljesül  az Alkotmány 70/F.  §-ában  rögzített
   követelmény,  amely  szerint  a  felsőfokú  oktatás  képességei
   szerint mindenki számára hozzáférhető.
     A  művelődéshez való jog alapjogi jellegéből  az  következik,
   hogy  a felsőoktatás felvételi rendszeréről normatív jelleggel,
   legfelsőbb szinten törvényben kell rendelkezni. Sem a  Kormány,
   sem   az   államigazgatás  más  szerve  nem  sértheti   meg   a
   felsőoktatás  tudományos  autonómiáját;  nem  felelne  meg   az
   Alkotmány  70/F.  §-ának  olyan rendelkezés,  amely  alapján  a
   felsőoktatásba történő felvételről az autonómia alanyai  nélkül
   a  végrehajtó hatalom döntene. Nem jelenti azonban a tudományos
   autonómia sérelmét, ha a Kormány törvényben felhatalmazást  kap
   a   felvételi  rendszer  részletszabályainak  rendeleti  szintű
   szabályozására.
     A  Fot. megalkotásával a törvényhozó a felsőoktatási felvétel
   új  rendszerét vezette be. A régi Fot. szabályaival ellentétben
   az  államilag  támogatott hallgatók intézményenkénti  létszámát
   nem az állam és az adott felsőoktatási intézmény megállapodása,
   hanem  az  határozza  meg,  hogy a legjobb  eredményeket  elért
   jelentkezők  mely  intézményeket és milyen sorrendben  jelölték
   meg.   A   felvételiket   követően  az   Oktatási   Hivatal   a
   jelentkezőket  —  az  R. 25. §-ában meghatározottak  szerint  —
   egységes  rangsorba  állítja,  és  ennek,  valamint  a  Kormány
   határozatában   megjelölt   államilag   támogatott    hallgatói
   létszámnak   alapul   vételével   meghatározza   a    felvételi
   ponthatárokat.   Az  így  meghatározott  ponthatár   képezi   a
   besorolási  döntés  alapját.  A  ponthatárt  elérő,  vagy   azt
   meghaladó  jelentkezőket  kötelező besorolni,  elsődlegesen  az
   általa  első helyen megjelölt intézménybe. Ha azonban az  adott
   egyetem vagy főiskola az intézményi kapacitását már meghaladta,
   a  jelentkezőt  az általa megjelölt következő intézménybe  kell
   besorolni.
      A   Fot.  39.  §  (6)  bekezdéséből  nem  vonható  le  olyan
   következtetés,  amely  szerint a Kormány  döntene  a  felvételi
   szintről. Azt ugyanis, hogy a jelentkezőt felveszik-e az  adott
   intézménybe,  nem  a  Kormány  döntése,  hanem  elsődlegesen  a
   felvételi eredménye határozza meg.
     Nem  megalapozott  az  sem,  hogy a  bevezetett  szabályozási
   rendszer   hátrányos   megkülönböztetést   valósítana   meg   a
   felvételizők  között. A kialakított szabályozásban  a  hallgató
   felvételének,  illetve  állami támogatásban  részesítésének  fő
   szempontja a felvételi eredménye. Ez a szempont objektív, amely
   nem  ad  lehetőséget  arra, hogy a Kormány  vagy  a  végrehajtó
   hatalom   a   felvétel   vagy   az  állami   támogatás   tényét
   befolyásolja.  Az  egységes rendszer alkalmazásával  az  azonos
   szakra  jelentkezők ugyanazon szempontrendszer alapján kerülnek
   besorolásra,   függetlenül  attól,  hogy   melyik   intézménybe
   jelentkeztek.     Erre    tekintettel    az    Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a Fot. 39. § (6) bekezdése és az R. 25.  §
   (3)–(5)  bekezdései  nem sértik az Alkotmány  70/A.,  70/F.  és
   70/G. §-ait.

     2.1.2.  Az  Alkotmánybíróság szerint a Fot. által kialakított
   felsőoktatási felvételi rendszer nem sérti a piacgazdaság elvét
   sem.  Jelen  esetben  ugyanis  az indítványozó  nem  az  állami
   beavatkozást,      hanem     annak      elmaradását      tartja
   alkotmányellenesnek;   olyan   szabály   megalkotását    tartja
   szükségesnek,  amely inkább figyelembe veszi  az  egyes  régiók
   között   meglévő  tényleges  különbségeket.  A  34/E/2006.   AB
   határozat   rámutatott,  hogy  „[a]z   Alkotmány   9.   §   (1)
   bekezdéséből   nem   vezethető   le   az   állam   beavatkozási
   kötelezettsége  a  piaci  viszonyokba;  az  állami  beavatkozás
   elmaradása   nem   eredményezheti   a   piacgazdaság    elvének
   nyilvánvaló sérelmét” (ABH 2007, 1914, 1917.).
     Az  Alkotmánybíróság nem látta megalapozottnak  az  Alkotmány
   preambulumában   szereplő  „szociális   piacgazdaság”   elvének
   sérelmét  sem.  A  32/1991. (VI. 6.) AB  határozat  szerint  az
   „Alkotmány  preambuluma — amelyből egyébként sem  vezethető  le
   direkt  módon  alkotmányos  jog —, az alkotmányos  szabályozást
   illetően fogalmaz meg célokat, így abból törvényi rendelkezések
   alkotmányellenessége  közvetlenül  nem  következtethető”   (ABH
   1991, 146, 162.).

     2.1.3.  Az  indítványozó hivatkozott  arra  is,  hogy  az  R.
   felkészülésére a jogalkotó nem biztosított megfelelő  időt.  Az
   Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében védeni rendelt  jogállamiság
   egyik  fontos  alkotóeleme a jogbiztonság,  amely  megköveteli,
   hogy  az  állampolgárok  jogait és kötelességeit  a  törvényben
   megszabott  módon  kihirdetett és  bárki  számára  hozzáférhető
   jogszabályok rendezzék, továbbá meglegyen a tényleges lehetőség
   arra,  hogy  a  jogalanyok magatartásukat  a  jog  előírásaihoz
   tudják   igazítani.  A  jogalkotónak  kellő  időt  kell   tehát
   biztosítania  arra,  hogy az érintettek a  jogszabály  szövegét
   megismerhessék,   és   eldöntsék,   miként   alkalmazkodnak   a
   jogszabály   rendelkezéseihez.  A  jogszabály  kihirdetése   és
   hatálybalépése     közötti    „kellő    idő”     mértékét     a
   jogszabálytervezet  kidolgozójának,  illetve   a   jogalkotónak
   esetileg   kell  vizsgálnia,  az  adott  jogszabály   jellegét,
   valamint   a   jogszabály  végrehajtására   való   felkészülést
   befolyásoló   egyéb  tényezőket  alapul  véve.  Alkotmányossági
   szempontból az bírálható el, hogy a jogalkotó biztosított-e  az
   irintettek számára legalább minimális felkészülési időt, vagyis
   lehetőségük  volt-e  az  érintetteknek  a  jogszabály  előzetes
   megismerésére.   Alkotmányellenesség   csak   a   felkészülésre
   szolgáló    időtartam   kirívó,   a   jogbiztonságot   súlyosan
   veszélyeztető   vagy  sértő  hiánya  esetén  állapítható   meg.
   [34/1991.  (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170.; 7/1992.  (I.
   30.)  AB  határozat,  ABH  1992, 45.;  25/1992.  (IV.  30.)  AB
   határozat, ABH 1992, 131.; 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH
   1992,  155.;  41/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997,  292.;
   723/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 795.; 10/2001. (IV. 12.) AB
   határozat, ABH 2001, 123.; 1022/B/2001. AB határozat, ABH 2002,
   1568.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456.].
    Az R. a Magyar Közlöny 2006. évi 145. számában, 2006. november
   27-én  jelent meg. Rendelkezései ugyan főszabály szerint  2006.
   december 1-én hatályba léptek, de azokat elsőként csak  a  2007
   szeptemberében induló tanévben kellett alkalmazni.
     A  „kellő  idő” megállapítása során nem annak van  elsődleges
   jelentősége,  hogy az adott jogszabály mikor  lépett  hatályba,
   hanem  annak,  hogy  a jogalanyok számára biztosítva  volt-e  a
   megfelelő    felkészülési   idő   annak    alkalmazására.    Az
   Alkotmánybíróság továbbá figyelembe vette azt a körülményt  is,
   hogy   az   R.   végrehajtási  rendelet,  amely  —  származékos
   jogforrástani  jellegéből eredően —  a  szabályozás  során  nem
   szakadhat el a felhatalmazást adó Fot. rendelkezéseitől.
     Ezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság azt állapította  meg,
   hogy  az  R. megalkotása során a jogalkotó figyelembe vette  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezethető „kellő felkészülési
   idő” követelményét.

     2.1.4. Nem látta az Alkotmánybíróság megalapozottnak  azt  az
   indítványozói   felvetést  sem,  hogy   az   R.   25.   §-a   a
   normavilágosság sérelme miatt lenne ellentétes az Alkotmány  2.
   §   (1)  bekezdésével.  A  normavilágosság  sérelme  miatt   az
   alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha a  szabályozás  a
   jogalkalmazó számára értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre
   ad  módot  és  ennek  következtében a  norma  hatását  tekintve
   kiszámíthatatlan,   előre  nem  látható  helyzetet   teremt   a
   címzettek   számára,  illetőleg  a  normaszöveg  túl  általános
   megfogalmazása   miatt  teret  enged  a  szubjektív,   önkényes
   jogalkalmazásnak  [pl.: 1160/B/1992. AB  határozat,  ABH  1993,
   607,  608.;  10/2003.  (IV. 3.) AB határozat,  ABH  2003,  130,
   135–136.;  1063/B/1996. AB határozat, ABH 2005, 722,  725–726.;
   381/B/1998.    AB    határozat,   ABH   2005,    766,    769.].
   Alkotmánysértésnek  csak  az minősül tehát,  ha  a  sérelmezett
   jogszabály    tartalma   olyan   mértékben    homályos,    vagy
   rendelkezései  annyira ellentmondásosak, hogy a  feloldására  a
   jogszabály-értelmezés nem elegendő (1263/B/1993. AB  határozat,
   ABH  1994,  672,  673.). Jelen esetben az Alkotmánybíróság  nem
   látta  megállapíthatónak,  hogy az R.  rendelkezéseit  az  azok
   alkalmazására hivatott szervek jogszabály-értelmezés  útján  ne
   tudnák értelmezni.
     Hasonlóképpen  nem látta megalapozottnak az  Alkotmánybíróság
   azt  sem,  hogy  a  felvételi eljárás Fot.,  illetve  R.  által
   meghatározott szabályai amiatt sértenék az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdését,  mert  a sikeresen felvételiző hallgató  sem  lehet
   biztos  afelől, hogy az általa választott intézmény  részesül-e
   állami  támogatásban.  Az R. 7. § (4)  bekezdése  értelmében  a
   felsőoktatási  intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra  hozza
   azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a meghirdetett
   szakot nem indítja. Ezek között az intézmény meghatározza azt a
   minimális  hallgatói  létszámot  is,  amely  alatt   a   képzés
   beindítására nem kötelezhető. Ez az adat a jelentkezők  számára
   előzetesen hozzáférhető, így a jogbiztonság sérelme  nem  merül
   fel.
     A  fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a Fot. 39. § (6)
   bekezdése,   valamint   az   R.  25.   §   (3)–(5)   bekezdései
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasította.

     2.2.  Ezt követően az Alkotmánybíróság az alapképzés, illetve
   az  osztatlan képzés állami támogatására vonatkozó szabályozást
   vizsgálta.

     2.2.1.  Az  Alkotmány 70/F. § (2) bekezdéséből következően  a
   Magyar   Köztársaság   képességei  alapján   mindenki   számára
   hozzáférhetővé  teszi  a felsőoktatást,  és  anyagi  támogatást
   biztosít   az  oktatásban  részesülőknek.  Az  Alkotmány   ezen
   szakaszából  nem  következik azonban az, hogy  a  felsőoktatási
   képzésben  való részvétel állami finanszírozása  alapjog  lenne
   (657/B/2000. AB határozat, ABH 2001, 1407, 1411.). Az  államnak
   nem    alkotmányos   kötelezettsége,   hogy   a   felsőoktatási
   intézményekben ingyenes oktatást biztosítson, az viszont  igen,
   hogy   anyagi  támogatással  is  ténylegesen  teremtse  meg   a
   tanulmányok   felsőoktatási  intézményben  való   folytatásának
   lehetőségét.
     E  kötelezettségének a jogalkotó számos módon  eleget  tehet.
   Megvalósítható   a   felsőoktatási   intézményeken   keresztüli
   közvetett,    vagy   a   hallgatók   közvetlen   támogatásával,
   ösztöndíjak alapításával vagy más módon. Az Alkotmány  70/F.  §
   (2)   bekezdésében   rögzített  anyagi   támogatásnál   azonban
   követelmény, hogy ilyen esetben is a tudomány szempontjait kell
   érvényesíteni,  és  nem  szabad pusztán  piaci  hasznossági  és
   politikai célszerűségi szempontokat figyelembe venni (Abh., ABH
   2005, 459, 475.).

    Önmagában nem eredményez alkotmányellenességet, ha a jogalkotó
   valamely  állami feladat pénzellátását maximálja [49/1997.  (X.
   6.) AB határozat, ABH 1997, 506, 507.; 41/B/1993. AB határozat,
   ABH  2004,  1019, 1049.; 87/2008. (VI. 18.) AB  határozat,  ABK
   2008.   június,   867,  883.].  Ugyanez  igaz  a   felsőoktatás
   területére   is:   „[a]hhoz,   hogy   az   egyetem    korszerű,
   hasznosítható tudást tudjon nyújtani hallgatóinak, szükség  van
   a  hallgatói létszám korlátozására, hiszen a személyi és tárgyi
   feltételek  adottak, és behatárolják azt a hallgatói létszámot,
   amely   még   megfelelő  szinten  oktatható”  (375/B/2001.   AB
   határozat, ABH 2004, 1527, 1530.).
     A  „hallgatókövető” támogatási rendszer bevezetése nem  eleve
   ellentétes az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdéséből következő azon
   követelménnyel,  amely szerint az államnak  képességei  szerint
   mindenki számára hozzáférhetővé kell tennie a felsőoktatást.

     2.2.2. Az Alkotmánybíróság számos alkalommal foglalkozott  az
   egyedi   és   a   normatív   határozatok   megkülönböztetésének
   problémájával.  Határozatai  értelmében  az  Alkotmány   és   a
   jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.)  rendelkezései alapján a Kormány határozata  nem  minősül
   jogszabálynak.  A  Jat. 46. § (1) bekezdése alapján  a  Kormány
   határozatban   szabályozza   az   általa   irányított   szervek
   feladatait,  a saját működését és állapítja meg a feladatkörébe
   tartozó   terveket.  A  (2)  bekezdés  kimondja,  hogy   ez   a
   rendelkezés  nem  érinti  a  Kormánynak  az  egyedi   határozat
   kibocsátására  vonatkozó  jogát. E törvényi  szabályok  alapján
   megállapítható,  hogy nem minden kormányhatározat  tartozik  az
   állami   irányítás  egyéb  jogi  eszközei  körébe.  Az   állami
   irányítás  egyéb  jogi  eszközének  a  Kormány  azon   normatív
   határozatai  tekinthetők, amelyek a Jat. 46. § (1) bekezdésében
   meghatározott  tartalommal bírnak. A 46. § (2) bekezdése  pedig
   kifejezetten   kizárja  ebből  a  körből   a   Kormány   egyedi
   határozatait  [elsőként lásd 52/1993. (X. 7.)  AB  végzés,  ABH
   1993, 407, 408.].

     A  Kormánynak az a határozata, amellyel dönt a felsőoktatásba
   újonnan  belépők  államilag  támogatott  létszámkeretéről   nem
   tekinthető  a  Jat.  46.  § (1) bekezdése  szerinti  (normatív)
   határozatnak.  A  felsőoktatási  intézmények  nem  tartoznak  a
   Kormány  által irányított szervek közé, és az állami  támogatás
   szakonkénti    megállapítása   nem   tekinthető    a    Kormány
   feladatkörébe tartozó tervnek sem. Önmagában az, hogy a Kormány
   államilag  támogatott létszámkeretet megállapító  határozatának
   alanyi köre nyitott (a határozat nem rendelkezik arról, hogy  a
   támogatást mely intézmények vehetik igénybe), nem jelenti  azt,
   hogy  az  ilyen  határozat a Jat. 46. § (1) bekezdése  szerinti
   határozatnak minősülne.
     Jelentős körülmény továbbá az is, hogy a Kormány az államilag
   támogatott létszámkeretet megállapító határozatait nem  a  Jat.
   46.   §  (1)  bekezdése  alapján,  hanem  a  Fot.  101.  §  (1)
   bekezdésének b) pontja alapján hozta.
      Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  államilag
   támogatott  létszámkeretet  megállapító  határozatokat   egyedi
   határozatoknak   minősítette,   és   emiatt   a   2007-ben    a
   felsőoktatásban   felvehető,  államilag  támogatott   hallgatói
   létszámkeretről  szóló  1108/2006. (XI.  20.)  Korm.  határozat
   alkotmányossági  vizsgálatára irányuló indítványt  —  hatásköre
   hiányában   —   az   Ügyrend   29.   §   b)   pontja    alapján
   visszautasította.

     2.2.3.  Az  indítványozó a Fot. 101. §  (1)  bekezdésének  b)
   pontját   azért   tartotta   alkotmányellenesnek,   mert   arra
   hatalmazza  fel  a Kormányt, hogy határozatban rendelkezzen  az
   államilag  támogatott  hallgatói  létszámkeretről.  A   fentiek
   alapján az államilag támogatott hallgatói létszámkeretről szóló
   kormányhatározat  nem  minősül  a  Jat.  46.  §  (1)  bekezdése
   szerinti határozatnak, ezért a Fot. 101. § (1) bekezdésének  b)
   pontja  nem áll okozati összefüggésben az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésében rögzített követelménnyel, miszerint alapvető jogot
   csak  törvény korlátozhat. Ezért a határozati forma  nem  eleve
   ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel.
     Az Alkotmánybíróságnak ezt követően tartalmilag is vizsgálnia
   kellett,   hogy  a  Fot.  létszámkeret  meghatározására   adott
   felhatalmazása  megfelel-e az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdéséből
   eredő követelményeknek.
     A felsőfokú tanulmányok végzése ugyan nem alapvető jog, de  a
   felsőfokú  intézményekben a létszámnak az  oktatás  színvonalát
   szem    előtt   tartó   megállapítása,   valamint   az   előírt
   képességekkel  rendelkező  személyek  ezen  intézményekbe  való
   felvételéről szóló döntés alapvető jogot érint (1310/D/1990. AB
   határozat,   ABH   1995,  579,  588.).  Erre   tekintettel   az
   Alkotmánybíróság  a  felsőoktatásba újonnan  belépők  államilag
   támogatott  létszámkeretének  meghatározására  adott   törvényi
   felhatalmazást    az    alapjogot   érintő    felhatalmazásokra
   kialakított gyakorlata alapján vizsgálta.
     Az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető  jogokra
   vonatkozó szabályokat törvényben kell megállapítani. A 64/1991.
   (XII. 17.) AB határozat értelmében valamely alapjog tartalmának
   meghatározása  és  lényeges garanciáinak  megállapítása  csakis
   törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen
   és   jelentős  korlátozásához.  Mindazonáltal  nem  mindenfajta
   összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg  a  törvényi  szintű
   szabályozást. Közvetett és távoli összefüggés esetében elegendő
   a  rendeleti  szint is (ABH 1991, 297, 300.).  Alapjoggal  való
   összefüggés  esetén  nem  adható felhatalmazás  olyan  rendelet
   meghozatalára, amely semmilyen támpontot nem ad a  megalkotandó
   jogszabály kereteit illetően. [21/1994. (IV. 16.) AB határozat,
   ABH 1994, 117, 124.; 14/1996. (IV. 24.) AB határozat, ABH 1996,
   56, 59.; 2/2003. (II. 7.) AB határozat, ABH 2003, 33, 40.]. Bár
   jelen  esetben  a Fot. nem rendelet, hanem a  Jat.  46.  §  (2)
   bekezdése szerinti határozat megalkotására ad felhatalmazást, a
   felhatalmazást   adó   szabályok   akkor   felelnek   meg    az
   alkotmányossági követelményeknek, ha tartalmazzák az  államilag
   támogatott  létszámkeret kialakítására  vonatkozó  legfontosabb
   elveket, rendelkezéseket.
     A  Fot.  számos olyan rendelkezést tartalmaz,  amely  köti  a
   Kormányt    a    létszámkeretre   vonatkozó   egyedi    döntése
   meghozatalánál. A Kormánynak figyelembe kell vennie, hogy az új
   belépők létszámkerete nem haladhatja meg az esedékesség  évében
   nappali  rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a középiskola
   utolsó évfolyamára járó tanulók e törvény szerint meghatározott
   arányát  [53.  §  (3)  bekezdés],  a  közép-  és  hosszú   távú
   munkaerőpiaci  igényeket  és a „kis létszámú”  szakok  érdekeit
   [53.  §  (5) bekezdés], a pályakövetési rendszert és a diplomás
   munkanélküliség   helyzetének  az  értékelését   [53.   §   (6)
   bekezdés]. Döntésének kialakítása során figyelembe kell  vennie
   a  Felsőoktatási és Tudományos Tanács javaslatát  [112.  §  (3)
   bekezdés],   a   döntésbe  be  kell  vonnia  a   munkaerő-piaci
   szereplőket, és az adott képzési területen belül a létszámkeret
   növelése  vagy  csökkentése nem haladhatja meg az  előző  évben
   biztosított  létszámkeret tíz százalékát [53. § (6)  bekezdés].
   Ezek  elmulasztása  esetén  a Kormány  határozata  törvénysértő
   lenne.
      Nem   állapítható   meg  tehát,  hogy   a   Kormány   biankó
   felhatalmazást kapott volna az új belépők államilag  támogatott
   létszámkeretének  meghatározására. A fentiekre  figyelemmel  az
   Alkotmánybíróság a Fot. 54. § (1) bekezdése, valamint101. § (1)
   bekezdése  b)  pontjának megsemmisítésére  irányuló  indítványt
   elutasította.

     2.2.4. Az egyik indítványozó szerint sérti az Alkotmány 7.  §
   (1) bekezdését, hogy az állami támogatás Fot. által kialakított
   rendszere  ellentétes  a  GSZKE 13.  cikk  2.  bekezdésének  c)
   pontját. Ezáltal az indítványozó tartalmilag azt kéri, hogy  az
   Alkotmánybíróság  állapítsa meg a Fot.  nemzetközi  szerződésbe
   ütközését.
      Az  Abtv.  21.  §  (3)  bekezdése  meghatározza,  hogy  mely
   szervezet,   illetve   személyi  kör  jogosult   a   jogszabály
   nemzetközi szerződésbe ütközése vizsgálatának kezdeményezésére.
   Tekintettel   arra,  hogy  az  indítványozó  nem   tartozik   a
   törvényben  felsoroltak  közé,  az  Alkotmánybíróság  az   erre
   irányuló  indítványt  az  Ügyrend  29.  §  c)  pontja   alapján
   visszautasította.

     3.  Ezt követően az Alkotmánybíróság a Fot. azon szabályainak
   az  alkotmányosságát vizsgálta, amelyek a mester- és a  doktori
   képzés állami támogatására vonatkoznak.

      3.1.  A  jelen  határozat  III.  részének  2.2.3.  pontjában
   kifejtettekre figyelemmel nem sérti az Alkotmány  70/F.  §-ának
   (2)  bekezdését  az,  hogy a Fot. 101. §  (1)  bekezdésének  b)
   pontja felhatalmazza a Kormányt arra, hogy az alapképzés  során
   határozatban állapítsa meg az államilag támogatott  új  belépők
   létszámkeretét. Az alapképzés és az osztatlan  képzés  során  a
   Fot.  arra  ad  felhatalmazást a Kormánynak,  hogy  számszerűen
   határozza   meg   az   államilag   támogatott   létszámkeretet,
   mesterképzésnél és doktori képzésnél pedig a  Fot.  53.  §  (4)
   bekezdése   százalékos  arányszámot  határoz  meg.   Ennek   az
   eltérésnek nincs alkotmányjogi relevanciája. Az Alkotmány 70/F.
   §  (2)  bekezdésében  rögzített anyagi támogatásban  részesülők
   száma   mind  tételesen,  mind  a  korábbi  évekre  (bázisévre)
   visszautalva meghatározható.
     A  Fot.  53.  § (4) bekezdése kizárólag az állami támogatásra
   vonatkozik, nincs akadálya annak, hogy az alapképzést  befejező
   hallgató  —  költségtérítéses formában  —  akkor  is  folytassa
   tanulmányait, ha a mesterképzés államilag támogatott  keretében
   nem  kapott  helyet.  A  mester- illetve  a  doktori  képzésben
   történő  államilag támogatott részvételre pedig  a  hallgatónak
   nincs  Alkotmányból  levezethető  joga.  Erre  tekintettel   az
   Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy a  Fot.  53.  §  (4)
   bekezdése nem sérti az Alkotmány 70/F. §-át.
     A  mester-  illetve a doktori képzés kialakított szabályozása
   nem   veti   fel  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát.   A
   szabályozás  semmilyen tekintetben nem vet fel diszkriminációt.
   Épp  ellenkezőleg,  a  Fot.  43.  §  (4)  bekezdése  szerint  a
   mesterképzésre,  a  szakirányú  továbbképzésre  és  a   doktori
   képzésre  történő felvétel további feltételeit a  felsőoktatási
   intézmény  határozhatja meg, azzal a megkötéssel,  hogy  azonos
   felvételi   követelményeket  köteles  alkalmazni,   függetlenül
   attól,   hogy  a  jelentkező  mely  felsőoktatási  intézményben
   szerezte az oklevelét.
     A  szabályozás nem vet fel alkotmányellenes megkülönböztetést
   az  osztott, illetve az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók
   között   sem.  Osztott  képzés  esetén  az  alapképzés   állami
   támogatásának  létszámkeretét a Kormány határozatban  állapítja
   meg.  Mivel  pedig a kormányhatározatban rögzített létszámkeret
   csak  az alapképzésre vonatkozik, az ott támogatásban részesülő
   hallgatónak nincs alkotmányjogilag értékelhető várománya  arra,
   hogy  tanulmányait a mesterképzés során is az  állam  támogatni
   fogja.   Osztott   képzésnél  ugyanis   a   mesterképzés   csak
   „lehetséges  folytatása” az alapképzésnek.  Már  az  alapképzés
   elvégzése felsőfokú végzettséget ad (BA., illetve BSc.),  és  e
   képzéstől  a  mesterképzés szerkezetileg  elkülönül.  Osztatlan
   képzésnél   ilyen  elkülönülés  nincsen,  az  ilyen   képzésben
   résztvevő   hallgatók   tanulmányaikat   egységes   rendszerben
   folytatják.
     Ebből  megállapíthatóan  az  osztott,  illetve  az  osztatlan
   képzésben tanulmányokat folytató hallgatók nem tartoznak azonos
   szabályozási körbe, így e személycsoportok között az  Alkotmány
   70/A. §-ának a sérelme nem merül fel.
     Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot. 53.  §  (4)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    3.2. Az Alkotmánybíróság jelen határozata III. részének 2.2.3.
   pontjában  megállapította,  hogy  az  alapképzés,  illetve   az
   osztatlan    képzés   államilag   támogatott   létszámkeretének
   meghatározására adott felhatalmazást az Alkotmánybíróságnak  az
   alapjogot   érintő  felhatalmazásokra  kialakított   gyakorlata
   alapján kellett vizsgálnia.
     Ugyanez  igaz  az  államilag támogatott  mester-  és  doktori
   képzésre,    valamint   szakirányú   továbbképzésre   felvehető
   hallgatói létszám intézmények közötti megosztására. A Fot. 103.
   §  (1)  bekezdés  h)  pontjában a miniszter  nem  egy  normatív
   aktusra (jogszabály megalkotására) kapott felhatalmazást a Fot.-
   ban,  hanem  arra,  hogy egyedi döntésekben  határozza  meg  az
   államilag  támogatott  mester- és  doktori  képzésre,  valamint
   szakirányú    továbbképzésre   felvehető   hallgatói    létszám
   intézmények  közötti megoszlását. Alapjoggal  való  összefüggés
   esetén   azonban  a  biankó  felhatalmazás  tilalma  az  egyedi
   döntésekre  is  vonatkoztatható; a felhatalmazást  adó  szabály
   csak   abban  az  esetben  felel  meg  az  Alkotmányból   eredő
   követelményeknek,   ha   tartalmazza   a   döntésre   vonatkozó
   legfontosabb   elveket,  rendelkezéseket.   Ellenkező   esetben
   teljesen   hiányoznának  az  alapjog  érvényesülését  biztosító
   jogszabályi    garanciák,   ami   az    alapjog    kiüresedését
   eredményezhetné.
     A  Fot. nem határozza meg a pályázati követelményeket, és nem
   tartalmaz   részletes   leírást  arra   vonatkozóan,   hogy   a
   miniszternek  mit  kell  mérlegelnie  a  pályázatok  elbírálása
   során.  Ebből  kifolyólag elképzelhető  az  is,  hogy  valamely
   intézmény  annak  ellenére  nem részesül  államilag  támogatott
   helyben,  hogy  az  alapképzés során volt államilag  támogatott
   hallgatója. Mindezekre tekintettel az állapítható meg,  hogy  a
   miniszter  teljes döntési szabadsággal rendelkezik  a  pályázat
   kiírása és elbírálása terén.
     A kifejtettek alapján a miniszter nem dönthet diszkrecionális
   jogkörben  intézmények megszüntetéséről,  átszervezéséről,  így
   arról  sem,  hogy  az államilag támogatott mester-  és  doktori
   képzésre,    valamint   szakirányú   továbbképzésre   felvehető
   hallgatói  létszám  hogyan oszlik meg  az  intézmények  között.
   Önmagában az nem sérti az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ait, ha  a
   végrehajtó   hatalom   pályázat   alapján   dönt   az    állami
   támogatásról, az viszont — az alapjoggal való összefüggés miatt
   —  igen, ha a mesterképzés, doktori képzés állami támogatásának
   főbb elemeit nem törvény határozza meg.
    A Fot. semmilyen szabályt nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy
   a  miniszter milyen szempontokat mérlegel a pályázat kiírásánál
   és  elbírálásánál, továbbá hiányoznak azok a garanciák, amelyek
   e  vonatkozásban  a  hallgatók és a  felsőoktatási  intézmények
   Alkotmány   70/F.   §-ából   eredő  jogait   biztosítanák.   Az
   Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy a Fot. 103.  §  (1)
   bekezdésének h) pontja — a biankó felhatalmazás miatt  —  sérti
   az  Alkotmány 70/F. §-át, ezért azt megsemmisítette. Amennyiben
   a  törvényhozó a mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori
   képzés  állami  támogatását pályázati  rendszer  útján  kívánja
   megvalósítani,   akkor   a   szabályozás   kialakítása    során
   biztosítania  kell  a  felsőoktatási intézmények  autonómiáját,
   továbbá   a   hallgatók   képesség  szerinti   hozzáférését   a
   felsőoktatáshoz.

     Mivel  az Alkotmánybíróság a Fot. 103. § (1) bekezdésének  h)
   pontját   alkotmányellenesnek   találta   és   megsemmisítette,
   egyúttal — szoros tárgyi összefüggés miatt — megsemmisítette  a
   Fot.  54. § (2) bekezdésének második mondatát is [54/1992.  (X.
   29.)  AB  határozat,  ABH 1992, 266, 268.].  Ez  a  rendelkezés
   ugyanis  elválaszthatatlanul kapcsolódik az  alkotmányellenessé
   nyilvánított szövegrészhez, e szabály is a miniszternek  azt  a
   hatáskörét  deklarálja, amely alapján jogosult megállapítani  a
   mester-    és   doktori   képzés   hallgatói   létszámkeretének
   intézmények  közti megoszlását. Mivel tehát a Fot.  54.  §  (2)
   bekezdésének    második    mondata   ugyanazon    okok    miatt
   alkotmányellenes, mint amelyek miatt az Alkotmánybíróság a Fot.
   103.  §  (1) bekezdésének h) pontját megsemmisítette, ezért  az
   Alkotmánybíróság  a  Fot.  103. § (1) bekezdésének  h)  pontját
   támadó  indítványt  a  Fot.  54.  §  (2)  bekezdésének  második
   mondatára is vonatkoztatta.
     Szoros  tárgyi  összefüggés okán  az  Alkotmánybíróság  akkor
   semmisít  meg indítvánnyal egyébként szövegszerűen nem támadott
   rendelkezéseket,    ha    azok    a    megsemmisítés    folytán
   alkalmazhatatlanokká  válnak  [pl.  109/2008.  (IX.   26.)   AB
   határozat,  ABK 2008. szeptember, 1179, 1194.].  Jelen  esetben
   nem  erről  van szó; mivel a miniszter egyedi döntéséhez  nincs
   szükség  külön  felhatalmazásra, a Fot. 54. § (2)  bekezdésének
   második   mondata   akkor   is  alkalmazható   lenne,   ha   az
   Alkotmánybíróság  a  Fot.  103. § (1) bekezdésének  h)  pontját
   megsemmisíti.  Sőt, a megsemmisítés folytán így a  miniszternek
   pályázatot sem kellene kiírnia, azt ugyanis csak a Fot. 103.  §
   teszi kötelezővé, az 54. §-a nem.
      Az  indítvány  iránya  azonban  köti  az  Alkotmánybíróságot
   [22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 249.].  Ha  az
   indítványozó hivatkozása szerint a miniszter alkotmányellenesen
   széles    körben   kapott   felhatalmazást   valamely    döntés
   meghozatalára,    akkor    a    megsemmisítés    folytán     az
   Alkotmánybíróság  a felhatalmazás kereteit nem  tágíthatja.  Az
   Alkotmánybíróság alkotmányos rendeltetésének az felel  meg,  ha
   ilyen  esetben  is kiterjeszti az alkotmányossági  vizsgálatát.
   Ennek   alapján  a  Fot.  103.  §  (1)  bekezdés  h)  pontjának
   alkotmányellenessé nyilvánítása és megsemmisítése jelen  ügyben
   maga után vonta a Fot. azonos okból alkotmányellenes 54. §  (2)
   bekezdése második mondatának megsemmisítését is.

                                 IV.

     1.  Az  Alkotmánybíróság ezt követően a  gazdasági  tanáccsal
   kapcsolatos indítványi elemeket vizsgálta.

    1.1.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a „felsőoktatási
   intézmény, mint minden autonómiával, vagyis önkormányzatisággal
   rendelkező   intézmény,   választott   képviseleti    szervvel,
   vnkormányzattal kell, hogy rendelkezzen. Az érintettek joga  az
   autonóm  képviseleti szervek megalakítása,  s  ezek  a  szervek
   gyakorolhatják    a    felsőoktatási    intézményt    megillető
   önkormányzati jogköröket” [Abh., ABH 2005, 459, 474.].
      A   861/B/1996.   AB   határozat  megállapította,   hogy   a
   felsőoktatási  „autonómia  hordozója  pedig  az  intézmény,  az
   egyetem;  (…)  vele  szemben  merül  fel  az  elvárás,  hogy  a
   tanszabadság letéteményese legyen, s biztosítékot  jelentsen  a
   tudományos szabadság érvényesítéséhez is. A tudomány művelői és
   a  tanszabadság hordozói tehát — az egyetemi tanárok mellett  —
   az  egyéb  oktatók, a tudományos kutatók, de maguk a  hallgatók
   is” (ABH 1998, 650, 654.). Hasonlóan foglalt állást az Abh. is,
   amely  szerint a felsőoktatási autonómia hordozója „az oktatók,
   a  tudományos  kutatók  és  a  hallgatók  közössége.  Ezért  az
   oktatók,  tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani
   kell az autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredő
   jogosultságok gyakorlásában” (ABH 2005, 459, 474.).
     Az  egyik indítványozó azt kifogásolta, hogy a Fot. 23. § (3)
   bekezdése  —  amely  szerint csak az lehet a  gazdasági  tanács
   tagja,  aki  felsőfokú végzettséggel rendelkezik  —  kizárja  a
   hallgatókat   a  gazdasági  tanácsban  való  részvételtől.   Az
   Alkotmánybíróság  fentiekben ismertetett gyakorlatából  valóban
   következik,  hogy  megfelelő alkotmányos  indok  hiányában  nem
   lehet olyan autonóm képviseleti szervet létrehozni, amelyben az
   autonómia valamelyik hordozójának (így a hallgatók) képviselete
   nem  biztosított. A Fot. vonatkozó rendelkezése ugyan tételesen
   nem  zárja  ki  a hallgatók részvételét a gazdasági  tanácsban,
   csupán  a  felsőfokú  végzettséget követeli  meg  annak  tagjai
   számára.  A  felsőoktatásban természetesen  részt  vehet  olyan
   hallgató,  akinek már van felsőfokú végzettsége, mégis  a  Fot.
   23.  §  (3)  bekezdése  nagy mértékben  leszűkíti  a  hallgatói
   részvétel elvi lehetőségét.
    A Fot. 23. §-a alapján a gazdasági tanács gazdasági stratégiai
   döntéseket  előkészítő,  és végrehajtást  ellenőrző  szervezet,
   amelyet  állami fenntartású felsőoktatási intézményben kötelező
   létrehozni. A gazdasági tanács tagjainak egy részét a szenátus,
   más  részét a miniszter delegálja a testületbe, a rektor  és  a
   gazdasági (fő)igazgató pedig hivatalból tagja a testületnek.
     A  39/2006.  (XI. 27.) AB határozat — előzetes  normakontroll
   keretében  — megállapította, hogy bár „a gazdasági tanácsban  a
   szenátus  által  delegált tagok a rektorral  együtt  többségben
   vannak,   [az]  mégsem  tekinthető  a  felsőoktatási  intézmény
   autonóm  képviseleti szervének, hiszen ebben a  testületben  az
   oktatási  és  kulturális  miniszter  által  delegált  tagok  is
   szavazati   joggal   bírnak.  Ezért  a   gazdasági   tanács   a
   felsőoktatási  intézmény  autonómiájába  tartozó  önkormányzati
   jogokat  nem  gyakorolhat”  (ABH  2006,  498,  504.).  Mivel  a
   gazdasági  tanács nem a felsőoktatási autonómia  szerve,  saját
   jogon  nem  gyakorol önkormányzati jogokat, ezért az  Alkotmány
   70/G.  §-ából  levezethető követelmény, miszerint az  autonómia
   hordozói az önkormányzatisággal bíró szervekben részt vehetnek,
   a  gazdasági  tanácsra  nem  vonatkozik.  Nem  sérti  tehát  az
   Alkotmány 70/G. §-át, hogy a Fot. 23. § (3) bekezdése csak szűk
   körben ad elvi lehetőséget a hallgatóknak a gazdasági tanácsban
   való részvételre.

     1.1.2.  Az  indítványozó szerint a Fot. 23. §  (3)  bekezdése
   hátrányos  megkülönböztetést tartalmaz azokra nézve,  akik  nem
   rendelkeznek    felsőfokú   végzettséggel.   A   diszkrimináció
   tilalmával    kapcsolatban    az    Alkotmánybíróság    korábbi
   határozatában   megállapította,  hogy   „a   jognak   mindenkit
   egyenlőként (egyenlő méltóságú személyként) kell kezelnie, azaz
   az   emberi   méltóság  alapjogán  nem  eshet  csorba,   azonos
   tisztelettel  és körültekintéssel, az egyéni szempontok  azonos
   mértékű   figyelembevételével  kell  a   jogosultságok   és   a
   kedvezmények  elosztásának szempontjait meghatározni”  [9/1990.
   (IV.  25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.]. Ezért az Alkotmány
   70/A.  §  (1)  bekezdésének vonatkozásában  személyek  közötti,
   alkotmánysértő  hátrányos  megkülönböztetés  akkor  állapítható
   meg,  ha  valamely  személyt  vagy embercsoportot  más,  azonos
   helyzetben   lévő   személyekkel   vagy   csoporttal    történt
   összehasonlításban  kezelnek hátrányosabb módon  [21/1990.  (X.
   4.)  AB  határozat,  ABH 1990, 73, 78.; 32/1991.  (VI.  6.)  AB
   határozat,  ABH  1991, 146, 162.; 43/B/1992. AB határozat,  ABH
   1994,    744,    745.].   A   megkülönböztetés   pedig    akkor
   alkotmányellenes, „ha a jogszabály a szabályozás  szempontjából
   azonos    csoportba   tartozó   (egymással   összehasonlítható)
   jogalanyok   között  tesz  különbséget  anélkül,   hogy   annak
   alkotmányos indoka lenne” (191/B/1992. AB határozat, ABH  1992,
   592,  593.). Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is,  hogy  „az
   alapjognak  nem  minősülő  egyéb  jogra  vonatkozó,   személyek
   közötti   hátrányos   megkülönböztetés  vagy   más   korlátozás
   alkotmányellenessége  akkor  állapítható  meg,  ha  a   sérelem
   összefüggésben áll valamely alapjoggal, végső soron  az  emberi
   méltóság     általános    személyiségi    jogával,     és     a
   megkülönböztetésnek,  illetve korlátozásnak  nincs  tárgyilagos
   mérlegelés  szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes”  [35/1994.
   (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.].
     Jelen  esetben  a  Fot.  nem  tartalmaz  megkülönböztetést  a
   gazdasági   tanács  tagjainak  végzettségére   vonatkozóan;   a
   felsőfokú  végzettség  mint  követelmény  a  gazdasági   tanács
   valamennyi  tagjára  egyformán vonatkozik. Ezért  az  Alkotmány
   hátrányos megkülönböztetést tiltó 70/A. §-ának sérelme fel  sem
   merül,     valamely    törvényi    feltétel    célszerűségének,
   indokoltságának    vizsgálata    pedig    nem    tartozik    az
   Alkotmánybíróság hatáskörébe.
     Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Fot.  23.  §  (3)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

     1.2.  Ezt  követően az Alkotmánybíróság azt  vizsgálta,  hogy
   sérti-e  a  felsőoktatási  intézmény 70/G.  §-ából  levezethető
   autonómiáját az, hogy a Fot. 27. § (8) bekezdésének  b)  pontja
   alapján  a  szenátus  csak akkor dönthet  gazdálkodó  szervezet
   alapításáról,  gazdálkodó szervezetben részesedés  szerzéséről,
   gazdálkodó  szervezettel  történő együttműködésről,  ha  azt  a
   gazdasági tanács tagjainak kétharmada támogatja.

      A  korábbiakban  az  Alkotmánybíróság  rámutatott,  hogy   a
   gazdasági  tanács nem a felsőoktatási autonómia  szerve.  Ebből
   következően  nem  akadályozhatja meg az  önkormányzati  szervek
   döntéseinek  meghozatalát, az önkormányzati  jogok  gyakorlását
   sem [39/2006. (XI. 27.) AB határozat, ABH 2006, 498, 504.].
     Az  Abh.  pedig  arra  mutatott  rá,  hogy  a  „felsőoktatási
   autonómia  folytán a felsőoktatási intézmény a  kormánytól,  az
   államigazgatástól  önálló  és  független.   Az   önállóság   és
   függetlenség  nem  csak  a  szűk  értelemben  vett  tudományos,
   oktatási  és  kutatási  tevékenységre  terjed  ki.  A  tudomány
   autonómiájának biztosítása érdekében a felsőoktatási intézményt
   szervezetalakítási,  működési  és  gazdálkodási  önállóság   is
   megilleti.  (…)  Az intézményi autonómiájához  hozzátartozik  a
   gazdálkodási  autonómia is. Ennek megfelelően  a  felsőoktatási
   intézmény  —  a törvény keretei között — megállapíthatja  saját
   költségvetését, illetve pénzeszközeivel önállóan  gazdálkodhat”
   (ABH 2005, 459, 475.).
     A  gazdálkodó szervezet alapításának, illetve az  abban  való
   részvételnek  a  szabadsága a pénzeszközökkel való  gazdálkodás
   egy  módja.  A Fot. vonatkozó rendelkezése alapján  a  szenátus
   ilyen  döntést  csak akkor hozhat, ha azzal a gazdasági  tanács
   minősített   többsége  egyetért.  E  szabály   tehát   előzetes
   hozzájárulási  jogot  biztosít a szenátus  bizonyos,  gazdasági
   tárgyú  döntéseihez,  e  tekintetben a gazdálkodási  autonómiát
   korlátozza. A törvényi szabály azonban nem vonja el a  szenátus
   döntési  jogosultságát;  a  Fot.  27.  §  (8)  bekezdésének  b)
   pontjában  szereplő  döntések  meghozatalára  a  szenátus   nem
   kényszeríthető.  Ezért az Alkotmánybíróság  a  szabályt  nem  a
   gazdálkodási   autonómia  megvonásának,  hanem   korlátozásának
   tekintette.
      A   gazdálkodási  autonómiát  korlátozó  szabály  nem  eleve
   ellentétes  az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aival.  Az  autonómia
   ugyanis  nem zárja ki az autonóm jogkörök megengedett  törvényi
   korlátozását.  „Törvény  a  felsőoktatási  intézmény  gazdasági
   hatékonyságát  és  szervezeti ésszerűségét ösztönző,  korlátozó
   szabályokat  is  megállapíthat.  (…)  Nem  alkotmányellenes   a
   felsőoktatási intézmények tudományos, oktatási tevékenységeinek
   gazdaságossági és szervezeti racionalizálási szempontok alapján
   való  ellenőrzése,  gazdaságossági  követelmények  előírása   a
   fenntartó  részéről,  a  költségvetési eszközök  és  juttatások
   teljesítményhez  kötött  biztosítása”  (Abh.,  ABH  2005,  459,
   476.).
     A  felsőoktatási intézmények gazdasági önállósága azonban nem
   öncélú.  Jelen határozatában az Alkotmánybíróság  abból  indult
   ki,  hogy  a  gazdálkodási  autonómia alapvetően  a  tudományos
   szabadság  érvényesülésének  a garanciája.  Minél  közelebbi  a
   kapcsolat a tudományos és a vállalkozási tevékenység között,  a
   felsőoktatási intézmény gazdálkodási autonómiája annál  nagyobb
   alkotmányi védelmet élvez. Ha viszont a felsőoktatási intézmény
   gazdasági   tevékenysége  csak  érintőlegesen   kapcsolódik   a
   tudományos szabadsághoz és a tanítás szabadságához, akkor ez  a
   védelem is kisebb szintű. Ez utóbbi esetekben is — az Alkotmány
   70/G.  §-ából  eredő  — követelmény, hogy a  tényleges  döntést
   felsőoktatási  autonómiával rendelkező szerv hozza  meg,  de  a
   törvényhozó    szabadsága   nagyobb   a   döntés    korlátainak
   meghatározásánál.
    A 39/2006. (IX. 27.) AB határozat a gazdasági tanács átfogó, a
   gazdasági  kérdések széles körére kiterjedő  egyetértési  jogát
   tartotta  alkotmányellenesnek. Ha ugyanis a gazdasági tanács  a
   felsőoktatási   intézmény  valamennyi  gazdálkodási   kérdésére
   kiterjedő  tartalmi jogkörrel rendelkezik, akkor  az  sérti  az
   autonómia  Alkotmány  70/G. §-ából  eredő  más  elemeit  is.  E
   határozatból  azonban  nem  következik  az,  hogy   egyes,   az
   intézmény  gazdálkodására  lényeges  hatást  gyakorló   (de   a
   tudományos    szabadság   érvényesülése    szempontjából    nem
   meghatározó) döntéseknél alkotmányos akadálya lenne annak, hogy
   a  törvényhozó  valamely  autonómián kívüli  szerv  hatáskörébe
   utalja  a döntés célszerűségének a vizsgálatát. Ilyen kérdésben
   az  előzetes hozzájárulás megkövetelése mindaddig nem veti  fel
   az  Alkotmány  70/F.  és  70/G.  §-ainak  a  sérelmét,  amíg  a
   korlátozás   az  autonómia  egyéb  elemeit,  a  tudományos   és
   szervezeti önállóságot nem veszélyezteti.
     A  gazdálkodó  szervezet alapítása,  illetve  az  abban  való
   részesedés-szerzés  alapvetően vállalkozási tevékenység,  amely
   lehetővé  teszi az intézmény számára a piacon való megjelenést,
   elősegíti  az  intézmény  javaival való hatékony  gazdálkodást.
   Kétségtelen,  hogy  a  felsőoktatási  intézmény  ilyen  jellegű
   tevékenysége   is   végső   soron  a   tudományos   tevékenység
   fejlesztését  szolgálja,  de  annak  kapcsolata  a   tudományos
   szabadsággal közvetett.
     Ezeknél  közvetlenebb  a  logikai kapcsolat  a  felsőoktatási
   intézmény  tudományos autonómiája és a gazdálkodó  szervezettel
   való  együttműködés között. Az intézmény például együttműködési
   szerződést  köthet gazdálkodó szervezetekkel hallgatói  szakmai
   gyakorlatának  teljesítéséről, vagy  az  oktatáshoz  kapcsolódó
   kiegészítő  tevékenységek ellátásáról. Azonban ilyen  esetekben
   sem   jelenti  a  hozzájárulás  megkövetelése  a  felsőoktatási
   autonómia  alkotmányellenes korlátozását;  az  Alkotmánybíróság
   nem  látta  igazoltnak,  hogy  a  szabad  tudományos,  kutatói,
   oktatói   tevékenység  csak  úgy  volna  biztosítható,   ha   a
   felsőoktatási    intézmény    törvényi    kötöttségek    nélkül
   választhatná  meg a gazdálkodó szervezettel való  együttműködés
   terjedelmét és formáit.
     Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Fot.  27.  §  (8)
   bekezdésének b) pontját támadó indítványt elutasította.

    2. Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése értelmében a magántitok és
   a személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog. „Az
   Alkotmány  59.  §-ában biztosított személyes adatok  védelméhez
   való   jognak  eszerint  az  a  tartalma,  hogy  mindenki  maga
   rendelkezik     személyes     adatainak     feltárásáról     és
   felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
   tehát  általában  csakis  az érintett  beleegyezésével  szabad;
   mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni  az
   adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni,
   ki,  hol,  mikor,  milyen célra használja fel  az  ő  személyes
   adatát.   Kivételesen  törvény  elrendelheti   személyes   adat
   kötelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás  módját
   is.  Az  ilyen  törvény korlátozza az információs önrendelkezés
   alapvető  jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány
   8.   §-ában   megkövetelt  feltételeknek.  (…)  Az  információs
   önrendelkezési   jog   gyakorlásának   feltétele   és    egyben
   legfontosabb garanciája a célhozkötöttség. Ez azt jelenti, hogy
   személyes  adatot  feldolgozni csak pontosan  meghatározott  és
   jogszerű  célra  szabad” [15/1991. (IV. 13.) AB határozat,  ABH
   1991, 40, 41–42.].
     A Fot. 34. és 35. §-ai azokat a szabályokat rögzítik, amelyek
   mellett   a  felsőoktatási  intézmények  a  hallgatók   és   az
   alkalmazottak adatait kezelhetik. Mivel ez az adatkezelés  csak
   részben  alapszik az érintett szabad beleegyezésén, e szabályok
   a személyes adatok védelméhez való jogot korlátozzák.
     Valamely  alapjog korlátozásának alkotmányossága az Alkotmány
   8.  §  (2) bekezdése alapján ítélhető meg. Ez alapján a  Magyar
   Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
   szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog   lényeges
   tartalmát  azonban  nem korlátozhatja. Az,  hogy  a  korlátozás
   érinti-e  az  alapjog  lényeges tartalmát, az  Alkotmánybíróság
   által  kidolgozott alapjogi teszt segítségével dönthető  el.  E
   szerint  „[a]z  állam  akkor nyúlhat az alapjog  korlátozásának
   eszközéhez,  ha  másik alapvető jog és szabadság  védelme  vagy
   érvényesülése,  illetve  egyéb alkotmányos  érték  védelme  más
   módon    nem    érhető    el.    Az   alapjog    korlátozásának
   alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
   alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
   érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
   az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
   köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
   alkalmazni.   Alkotmányellenes  a  jog   korlátozása,   ha   az
   kényszerítő ok nélkül, önkényesen történik vagy ha a korlátozás
   súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan” [30/1992.  (V.
   26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.].
     A  Fot.  34. és 35. §-aiban rögzítet jogkorlátozás törvényben
   jelenik  meg,  ezzel  eleget  tesz  az  Alkotmány  8.   §   (2)
   bekezdésében     rögzített    formai     követelménynek.     Az
   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a  munkáltatói   jogok
   gyakorlásához, a hallgatói jogok, kedvezmények elbírálásához és
   igazolásához szükséges eszköz az alkalmazottak és  a  hallgatók
   adatainak  nyilvántartása,  így  az  nem  eleve  ellentétes  az
   Alkotmány  59.  §  (1) bekezdésével. A korlátozás  továbbá  nem
   tekinthető  aránytalannak  sem;  a  Fot.  2.  számú  melléklete
   meghatározza    ugyanis,    hogy    milyen    adatokat    lehet
   nyilvántartani,  és azokat milyen célból lehet  továbbítani,  a
   Fot.   34.  §  (4)  bekezdése  alapján  pedig  a  felsőoktatási
   intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni  kell
   az adatkezelés és -továbbítás rendjét.
     A  Fot.  2.  számú  mellékletében rögzített hallgatói  adatok
   nyilvántartásának   és   kezelésének   célja   a    tanulmányok
   befejezésével  sem  szűnik meg. Az adatok  további  kezelésének
   számos  célja  lehet.  Lehetővé teszi  a  pályakövetést  és  az
   oktatáspolitika  stratégiai  tervezését,  valamint  szükségessé
   válik abban az esetben, ha a volt hallgató a későbbiekben ismét
   hallgatói  jogviszonyt  kíván  létesíteni  (például  az  állami
   támogatás  megítéléséhez).  Egyes  esetekben  pedig  az  adatok
   hosszú időn át történő tárolása kifejezetten a hallgató érdeke;
   ennek  segítségével a felsőoktatási intézmény  az  adatkezelési
   időn  belül  hiteles  igazolást tud kibocsátani  a  megszerzett
   oklevélről, diplomáról, végzettségről.
     Ezekre  tekintettel nem sérti a személyes  adatok  védelméhez
   való jogot az, hogy a Fot. 34. § (3) bekezdése, valamint 35.  §
   (4)  bekezdése hosszú, nyolcvan éven át tartó adatkezelést tesz
   lehetővé,  ezért  az ezek megsemmisítésére irányuló  indítványt
   elutasította.

     3.  Az Abh. részletesen vizsgálta a felsőoktatási intézmények
   fenntartói   szerepvállalásának  alkotmányosságát.  Rámutatott,
   hogy  „[a]  felsőoktatási intézmény, mint minden  autonómiával,
   vagyis  önkormányzatisággal  rendelkező  intézmény,  választott
   képviseleti  szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen.
   Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítása,
   s  ezek  a  szervek  gyakorolhatják a felsőoktatási  intézményt
   megillető  önkormányzati jogköröket. A felsőoktatási  autonómia
   hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók,
   a  tudományos  kutatók  és  a  hallgatók  közössége.  Ezért  az
   oktatók,  tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani
   kell az autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredő
   önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe
   az  oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül  külső
   szakembereket,  az alapító, a fenntartó szervezet  képviselőjét
   is   be   lehet  vonni,  de  csak  a  felsőoktatási   intézmény
   autonómiájának biztosítása mellett” (ABH 2005, 459, 474–475.).
    A felsőoktatási intézmények önkormányzatisága tehát nem csak a
   végrehajtó hatalommal szemben, hanem a fenntartóval szemben  is
   érvényesül.   A   fenntartó  szerepvállalása  a   felsőoktatási
   intézmények   működésében  azonban  nem  eleve  ellentétes   az
   Alkotmány  70/G.  §-ával;  a fentiek  nem  jelentik  azt,  hogy
   törvény  ne  állapíthatná  meg  a  fenntartói  irányítás   azon
   kereteit,  amelyek  között a felsőoktatási  intézmény  jogszerű
   működése ellenőrizhető.
     A  Fot.  115.  §  (9)  bekezdése  arra  ad  felhatalmazást  a
   fenntartónak,  hogy  bírósági  eljárást  kezdeményezzen,  ha  a
   felsőoktatási intézmény az e § (5)–(8) bekezdéseiben  rögzített
   fenntartói  felhívásnak nem tesz eleget. A  Fot.  115.  §  (10)
   bekezdése   pedig  reformatórius  jogkörrel   ruházza   fel   a
   bíróságot,   illetve  felhatalmazza  arra,  hogy   felhívja   a
   felsőoktatási    intézményt    arra,    hogy    a    fenntartói
   kezdeményezésnek tegyen eleget.
      A   bíróság   eme  eljárása  közigazgatási  eljárás.   Ennek
   jellegzetessége  folytán  a  bíróság felülvizsgálata  kizárólag
   jogszerűségi  szempontok szerint történhet;  azt  vizsgálhatja,
   hogy   a   felsőoktatási  intézmény  eleget  tett-e  törvényben
   rögzített kötelezettségeinek. A Fot. 115. § (10) bekezdése  nem
   teszi   lehetővé  a  bíróság  számára,  hogy  a   felsőoktatási
   intézmény  döntéseit,  intézkedéseit célszerűségi  vizsgálatnak
   vesse alá. A felsőoktatási intézmények döntéseinek jogszerűségi
   felülvizsgálata pedig nem sérti az Alkotmány 70/F. és 70/G.  §-
   ait,  ezért  az  Alkotmánybíróság a Fot. 115. § (10)  bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.
      Az  Alkotmánybíróság  megfelelő  indítvány  hiányában  jelen
   eljárása során nem vizsgálhatta egyenként, hogy a Fot.  115.  §
   (5)–(8) bekezdéseiben rögzített fenntartói jogkörök megfelelnek-
   e az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak.

     4.  Ezt  követően  az  Alkotmánybíróság  a  Fot.  55.  §  (2)
   bekezdésével összefüggésben benyújtott indítványt vizsgálta.  E
   rendelkezés  meghatározza  azt  a  támogatási  időt   (tizenkét
   félév), amely alatt államilag támogatott képzés folytatható. Az
   indítványozó szerint ez a szabály azért sérti a jogbiztonságot,
   mert tartalmilag megszűntette a második tanár szak „az egyetemi
   és    főiskolai   hallgatók   által   fizetendő   díjakról   és
   térítésekről,    valamint    a   részükre    nyújtható    egyes
   támogatásokról” szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. rendeletben  (a
   továbbiakban:  tandíjR1.)  biztosított  tandíjmentességét,  oly
   módon,  hogy  a  változásra való felkészülésre a jogalkotó  nem
   biztosított kellő időt.
    Az „állam nem köteles a felsőfokú képzésben való részvételt, a
   felsőfokú   tanulmányok  folytatását  elősegítő,  a   felsőfokú
   képzettség megszerzésére esélyt teremtő támogatását mindenkinek
   korlátlan  ideig biztosítani” (1103/B/2001. AB  határozat,  ABH
   2002,  1579,  1581.).  Az  „Alkotmány  nem  garantálja  (…)   a
   felsőoktatási  intézmények hallgatóinak azt  az  alanyi  jogot,
   hogy  a  második vagy további diplomájuk megszerzése  érdekében
   valamilyen  normatív állami támogatásban részesüljenek.  (…)  A
   második  vagy további diplomák megszerzésének szabad választási
   lehetősége ugyan biztosított, de ez a jog nem jelenti azt, hogy
   e    továbbképzés    megvalósulásához   az   államnak    anyagi
   hozzájárulási   kötelezettsége   is   lenne”   (304/B/1995   AB
   határozat, ABH 1999, 501, 502.). Az a körülmény tehát,  hogy  a
   Fot.  meghatározza  azt  az időszakot,  amely  alatt  államilag
   támogatott képzés folytatható, nem sérti az Alkotmány 2. §  (1)
   bekezdését.
      A  tandíjR1.  18.  §  (1)  bekezdésének  b)  pontja  alapján
   tandíjmentesség  illette  meg  a  bármely  közismereti  szakon,
   hittanár-nevelő szakon szerzett egyszakos tanári oklevéllel már
   rendelkező,  valamint bármely közismereti  első  tanári  szakon
   tanulmányokat  folytató  magyar  állampolgárságú  hallgatót   a
   második   közismereti   tanári  szakképzettség   megszerzésekor
   nappali,  esti  és  levelező  tagozatokon  legfeljebb  az  első
   alkalommal    felvett    második   tanári    szak    képesítési
   követelményében meghatározott képzési időtartamban.  E  szabály
   azonban  csak  az  első  tanári szakon már  diplomát  szerzett,
   valamint azokra a hallgatókra vonatkozott, akik az első  tanári
   szakos  tanulmányaik alatt kezdték meg a második tanári  szakos
   képzést  (párhuzamos  képzés). A tandíjR1.  nem  keletkeztetett
   szerzett  jogot az egy tanári szakos képzést folytató hallgatók
   számára  arra,  hogy diplomájuk megszerzését  követően  további
   tanári szakot is tandíjmentesen végezhetnek el.
      A   későbbi   szabályozásban   a   felsőoktatási   hallgatók
   juttatásairól  szóló 175/2006. (VIII. 14.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban:  tandíjR2.)  majd a  felsőoktatásban  részt  vevő
   hallgatók   juttatásairól   és  az  általuk   fizetendő   egyes
   térítésekről  szóló  51/2007.  (III.  26.)  Korm.  rendelet  (a
   továbbiakban: tandíjR3.) fenntartottak egyes, a tandíjR1. által
   bevezetett  kedvezményeket.  A tandíjR2.  3.  §  (1)  bekezdése
   differenciált átmeneti rendelkezéseket tartalmaz;  a  hallgatói
   jogviszony      létesítésének     időpontjának     függvényében
   meghatározza,  hogy  a  második tanári  szakot  végző  hallgató
   milyen feltételek esetén jogosult tandíjmentességre. A jelenleg
   hatályos  tandíjR3.  36.  § (1) bekezdése  hasonló  kedvezményt
   biztosít azon hallgatók számára, akik 2006. december 31.  előtt
   létesítettek hallgatói jogviszonyt.
     Az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből nem következik tehát, hogy
   a   jogalkotó   ne   határozhatna   meg   támogatási   időt   a
   felsőoktatásban,  és a Fot. 153. §-ának felhatalmazása  alapján
   alkotott  kormányrendeletek (tandíjR2., tandíjR3.) az  átmeneti
   rendelkezések  biztosításával kellő időt biztosítottak  a  Fot.
   55.  §  (2) bekezdésében rögzített állami támogatási rendszerre
   való felkészüléshez. Ez alapján nem találta az Alkotmánybíróság
   megalapozottnak  az  indítványozó azon kifogását,  miszerint  a
   jogalkotó a második tanár szakos hallgatók szerzett jogát vonta
   volna meg, ezért a Fot. 55. § (2) bekezdésének megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

     5.  Az  indítvány benyújtásakor a Fot. 122. §  (2)  bekezdése
   azokat   az  eseteket  határozta  meg,  amelyeknél  az   állami
   felsőoktatási intézmény vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon
   elidegenítéséhez  való  hozzájárulás  nem  tagadható  meg.   Az
   indítványozó szerint ez a szabály azért sérti az Alkotmány  13.
   §   (1)   bekezdését,  mert  nem  biztosítja  a   felsőoktatási
   intézménnyel szemben az állami tulajdon védelmét.
     Az  indítvány benyújtását követően a Fotm. módosította a Fot.
   122. §-át, amely ezt követően részletes szabályokat tartalmaz a
   felsőoktatási     intézmények     vagyongazdálkodásáról.     Az
   Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének  utólagos
   vizsgálatát  kezdeményező indítvány tárgyában „a  régi  helyébe
   lépő  új  szabályozás tekintetében akkor folytatja  le,  ha  az
   tartalmilag a korábbival azonos és ezáltal azonos a vizsgálandó
   alkotmányossági probléma” [137/B/1991. AB határozat, ABH  1992,
   456,  457.;  163/B/1991. AB határozat,  ABH  1993,  544,  545.;
   4/1999.   (VI.   3.)  AB  határozat,  ABH  1999,   396,   399.;
   1314/B/1997.  AB végzés, ABH 2000, 1049.]. Tekintettel  azonban
   arra, hogy az új szabályozás nem veti fel az indítványozó által
   feltett   alkotmányossági   kérdéseket,   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy az indítvány e vonatkozásában  okafogyottá
   vált,  és ezért a Fot. 122. §-ának alkotmányossági vizsgálatára
   irányuló   eljárást  az  Ügyrend  31.  §  e)   pontja   alapján
   megszüntette.

     6.1.  Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól  a  Fot.
   képzési       hozzájárulást      megállapító      rendelkezései
   megsemmisítését. Az indítványok benyújtását követően azonban  a
   Tv.  4.  § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte a Fot. képzési
   hozzájárulási kötelezettséget előíró szabályait, ezek között  a
   Fot.  indítványozók által kifogásolt 49. § e) pontját, valamint
   125/A. §-át.
     Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint hatályban nem
   lévő   jogszabály  alkotmányellenességének  vizsgálatára   csak
   kivételesen,  az Abtv. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti  bírói
   kezdeményezés és a 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi panasz
   alapján  kerülhet  sor. Az indítvány nem az  Abtv.  38.  §  (1)
   bekezdése vagy 48. §-a szerinti kérelem. Az Ügyrend  31.  §  a)
   pontja  értelmében az Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti,
   ha az indítvány benyújtása után a vizsgálat alá vont jogszabály
   hatályát vesztette, és ezzel az indítvány tárgytalanná vált.
     Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot.  49.  §  e)
   pontja és 125/A. §-a alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére  irányuló  indítvány  tárgyában  az   eljárást
   megszüntette.

     6.2.  Az indítványozó arra hivatkozással kérte a Fot. 147.  §
   10.    pontja    alkotmányellenességének   megállapítását    és
   megsemmisítését,  mert  az  a  képzési  hozzájárulás   fizetése
   tekintetében   alkotmányellenes   megkülönböztetést   tartalmaz
   hátrányos helyzetű hallgatók között. Tekintettel azonban  arra,
   hogy   a   Tv.   a   képzési  hozzájárulás   megfizetésének   a
   kötelezettségét  megszüntette,  és  az  indítványozó   csak   e
   tekintetben  kérte a Fot. 147. § 10. pontjának megsemmisítését,
   ezért  az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az  indítvány
   okafogyottá vált, és az eljárást e tekintetben az Ügyrend 31. §
   e) pontja alapján megszüntette.

     7. Végül az Alkotmánybíróság a Fot. átmeneti rendelkezéseinek
   alkotmányellenességét állító indítványi elemeket vizsgálta.

     7.1.  A  28/2005.  (VII. 14.) AB határozat a  felsőoktatással
   összefüggésben alkotmányossági követelményként állapította meg,
   hogy  „ha  a jogalkotó valamely korábban, hosszú ideig fennálló
   és  működő  rendszerhez kapcsolódóan radikális változtatásokkal
   alapjaiban  új rendszert vezet be, azt úgy [kell tennie],  hogy
   az  érintetteknek megfelelő idő álljon rendelkezésre a rendszer
   egészének,  valamint a részletszabályoknak nem  csak  a  teljes
   körű  megismerésére,  hanem  azok megértésére  és  alkalmazásuk
   elsajátítására  is” (ABH 2005, 290.). Erre tekintettel  a  Fot.
   számos átmeneti rendelkezést tartalmaz azokra vonatkozóan, akik
   tanulmányaikat a régi Fot. alapján kezdték meg.
     A  Fot. 152. § (4) bekezdése elvi jelleggel rögzíti,  hogy  a
   régi  Fot. alapján megkezdett képzéseket — folyamatos képzésben
   —  változatlan  szakmai  követelmények, változatlan  vizsgarend
   keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni. Ebből
   következően a felsőoktatás lényeges tartalmi kérdéseit tekintve
   a régi Fot. hatálya alatt tanulmányokat kezdett hallgatókat nem
   éri  hátrány; képzésük fő szabályai a korábbi szabályok alapján
   történik.  Erre tekintettel a 2006 előtt tanulmányokat  kezdett
   hallgatók művelődéshez való joga nem korlátozott.
     Nem  ad okot ezzel ellentétes értelmezésre a Fot. 154. §  (4)
   bekezdése  sem.  Az  a tény, hogy 2006. szeptember  1.  után  a
   felsőoktatási intézményekben új, a Fot. előírásainak  megfelelő
   szervezeti  és  működési  szabályzatot  kell  alkalmazni,   nem
   jelenti   a   hallgatók  művelődési  jogának   alkotmányellenes
   korlátozását, abban az esetben sem, ha az a régi  Fot.  alapján
   tanulmányokat kezdett hallgatókra is vonatkozik.  A  szervezeti
   és  működési  szabályzatban foglalt rendelkezések  többsége  az
   intézmény  felépítésére, tevékenységére  vonatkozó  szabályokat
   tartalmaz,  amelyek  csak  közvetett  összefüggésben  állnak  a
   hallgatók művelődéshez való jogával. Mindamellett a Fot. 154. §
   (4)  bekezdése  kifejezetten előírja a felsőoktatási  intézmény
   számára,  hogy szervezeti és működési szabályzatában állapítson
   meg  olyan  átmeneti  szabályokat, amelyek  a  korábbi  képzési
   rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szükségesek.
    Erre tekintettel az Alkotmánybíróság nem látta megalapozottnak
   azt  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állító
   indítványt,  amely  szerint a törvényhozó  nem  teremtette  meg
   azokat a garanciális szabályokat, amelyek alapján biztosított a
   2006.   szeptember  1.  előtt  tanulmányokat  kezdő   hallgatók
   művelődéshez való joga.

     7.2.  A  Fot.  162.  §  (1) bekezdésében  rögzített  átmeneti
   rendelkezésből következően a mesterképzésre felvehető államilag
   támogatott létszámkeretet a 2006–2009. között induló tanévekben
   a  Kormány mérlegelés alapján határozza meg. E bekezdés második
   mondatából  pedig az következik, hogy a mesterképzés  államilag
   támogatott  keretszámot  először 2009-ben,  a  2010-ben  induló
   tanévre vonatkozóan kell a Fot. 53. §-a szerint megállapítani.
     A „2009-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott
   hallgatói  létszámkeretről” szóló 1051/2008. (VII.  28.)  Korm.
   határozat  2. pontjában a Kormány már meghatározta  a  2009-ben
   államilag   támogatott   mesterképzésre   felvehető   hallgatók
   létszámát.  E kormányhatározat alkotmányossági vizsgálatára  az
   Alkotmánybíróságnak  —  a jelen határozat  III.  részének  2.7.
   pontjában kifejtettek alapján — nincs hatásköre. A Fot. 162.  §
   (1) bekezdésének harmadik mondata tehát a jövőben már nem kerül
   alkalmazásra.
     A Jat. 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát, ha
   más  jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban
   meghatározott  határidő  lejárt.  A  Jat.  nem  határozza   meg
   egyértelműen, hogy utóbbi határidőnek kifejezetten a jogszabály
   hatályának   megszűnésére,   vagy   alkalmazhatóságára   kell-e
   vonatkoznia. Az Alkotmánybíróság több határozatában a  Jat.-nak
   ezt  a  rendelkezését a jogszabály alkalmazhatóságára vonatkozó
   rendelkezésként   értelmezte.   Következetesen    érvényesített
   álláspontja  szerint  a szabály alkalmazására  a  jogszabályban
   előírt határidő leteltével, azzal, hogy a kifejezetten hatályon
   kívül  nem  helyezett  jogszabályi  rendelkezések  teljesedésbe
   mentek,  és már nincs mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi
   rendelkezés alapján jogot szerezzenek, a jogszabály  lényegében
   hatályát  veszti [1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991, 905,  906.;
   298/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 696, 700.; 880/B/1992.  AB
   végzés,  ABH  1996, 803, 804–806.; 385/B/2001. AB  végzés,  ABH
   2001,  1670,  1672–1673.; 35/2004. (X. 6.)  AB  határozat,  ABH
   2004, 504, 505.].
     Az  Alkotmánybíróság főszabály szerint  csak  hatályban  lévő
   jogszabály alkotmányossági vizsgálatát végzi el. Hatályban  nem
   lévő  jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság  csak  az
   Abtv.  38.  §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy  48.  §-ában
   foglalt  alkotmányjogi panasz esetén vizsgálja. A jelen  ügyben
   elbírált indítvány nem tartozik a konkrét normakontroll  e  két
   esete közé.
     Ennek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fot.
   162. § (1) bekezdése az indítvány benyújtását követően hatályát
   vesztette,  és  ezáltal  az indítvány e  vonatkozásban  történő
   elbírálása tárgytalanná vált. Ezért az Alkotmánybíróság a  Fot.
   162. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az Ügyrend 31.  §
   a) pontja alapján az eljárást megszüntette.

     8. A határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv.
   41. §-án alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke,
                         előadó alkotmánybíró

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Paczolay Péter          Dr. Kiss László
              az Alkotmánybíróság elnöke,   alkotmánybíró
                        az aláírásban akadályozott
                        Dr. Holló András
                        alkotmánybíró helyett

              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
    Dr.   Kovács  Péter  és  Dr.  Trócsányi  László  alkotmánybírók
    különvéleménye

     Nem    értünk    egyet   a   Fot.   39.   §   (6)   bekezdése,
    53. § (4) bekezdése, 54. § (1) bekezdése és 101. § (1) bekezdés
    b)    pontja    alkotmányellenességének   megállapítására    és
    megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításával.

     1.  A  Fot. megalkotásával új felsőoktatási felvételi rendszer
    jött  létre,  amelyhez  szorosan  kapcsolódik  a  felsőoktatási
    intézmények  állami finanszírozása. A Fot. 101. § (1)  bekezdés
    b)  pontja  alapján  a Kormány felhatalmazást  kap  arra,  hogy
    határozattal  országos  szinten  megállapítsa  az  adott  évben
    államilag támogatott képzésbe felvehető hallgatói létszámot.  A
    Kormány   által   képzési  területenkénti   bontásban   közölt,
    államilag  támogatott  hallgatói  létszámkeret  sajátos   módon
    oszlik meg a felsőoktatási intézmények között. Az egyes képzési
    területekre  jutó  államilag támogatott hallgatói  létszámkeret
    elosztása  ugyanis  —  a  Fot. 39. § (6)  bekezdése  és  54.  §
    (1)   bekezdése,  valamint  az  R.  25.  §-a  értelmében  —   a
    jelentkezők rangsorolása alapján történik.
     Az  alapképzésre,  illetve  az  egységes,  osztatlan  képzésre
    jelentkezők  rangsorolását  az R.  szabályozza.  Az  R.  10.  §
    (2)   bekezdése   alapján   a   felvételi   kérelemben   minden
    jelentkezőnek   meg  kell  jelölnie,  hogy  mely  felsőoktatási
    intézménybe   és   milyen  szakra,  illetve   képzési   formára
    jelentkezik,  továbbá  milyen  finanszírozási  formára  kéri  a
    jelentkezését.  A  jelentkezők  teljesítményét  az   R.   által
    meghatározott  módon,  pontokban kifejezve  kell  értékelni.  A
    felsőoktatási  intézmények az R. 25/A. § (6) bekezdése  szerint
    kötelesek  a  jelentkezők  pontokban kifejezett  eredményét  az
    Oktatási  Hivatalnak  továbbítani.  A  pontszámok  alapján   az
    Oktatási  Hivatal  az R. 25. §-a értelmében besorolási  döntést
    hoz, vagyis képzési áganként vagy szakonként rangsort állít fel
    a  jelentkezők  között.  A felsőoktatási  intézmények  pedig  e
    rangsor  alapján hozzák meg a felvételi döntést. Az R. 26.  §-a
    szerint a felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi  fel,
    aki hozzá lett besorolva.
     E  felvételi rendszer alapján csak azok a jelentkezők kerülnek
    be  az  alapképzésbe, illetve az egységes, osztatlan  képzésbe,
    akik  az  Oktatási  Hivatal  besorolási  döntése  alapján  arra
    jogosulttá  válnak.  A  felsőoktatási intézménynek  pedig  csak
    annyi  államilag finanszírozott hallgatói hely jut, ahányat  az
    Oktatási  Hivatal besorolási döntése alapján kap.  Az  Oktatási
    Hivatal  a  besorolási  döntésnél köteles  a  jelentkező  által
    meghatározott  jelentkezési sorrendet és  a  Kormány  által  az
    adott   évre  meghatározott,  országosan  felvehető   államilag
    támogatott    hallgatók   létszámkeretét   figyelembe    venni.
    Amennyiben   az   államilag  támogatott  hallgatók   országosan
    meghatározott  létszámkeretébe  jelentkezők  nem,   vagy   csak
    alacsony  számban jutnak be valamely felsőoktatási intézménybe,
    akkor  ez  a  felsőoktatási intézmény nem, vagy  csak  alacsony
    mértékben   részesül   az  állam  által  támogatott   hallgatói
    helyekből, s végeredményben az állami támogatásból. A Fot. 127-
    133/A.  §-ai  értelmében  ugyanis a  felsőoktatási  intézmények
    túlnyomórészt  az  államilag támogatott  képzésben  részt  vevő
    hallgatóik   létszáma  szerint  részesednek   a   költségvetési
    normatívából,  így  valamely  felsőoktatási  intézmény   állami
    támogatása  alapvetően  az  államilag finanszírozott  hallgatói
    helyek megszerzésétől függ.
     Az    indítványozók   azért   kifogásolták   az    ismertetett
    rendelkezéseket,  mert  álláspontjuk  szerint  a   felsőoktatás
    finanszírozásának    a   jelentkezők   rangsorához    igazítása
    következtében   előfordulhat,   hogy   valamely   felsőoktatási
    intézmény  nem  kapja  meg  az  általa  nyújtott  és  államilag
    engedélyezett   képzés   biztosításához   szükséges   államilag
    támogatott    hallgatói   létszámot.   Ebből    kifolyólag    a
    felsőoktatási  intézmény nem, vagy csak  aránytalanul  alacsony
    mértékű   állami   támogatásban   részesül,   mely   az   ilyen
    intézménynek,   —   s  rajta  keresztül  az   adott   intézmény
    hallgatóinak — indokolatlan hátrányos megkülönböztetését  idézi
    elő.  Ezért  álláspontunk  szerint az  Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett   volna  állapítania  a  felsőoktatás  finanszírozására
    vonatkozó rendelkezések alkotmányellenességét.

     2.  Az  Alkotmány  70/A. § (1) bekezdésébe  foglalt  hátrányos
    megkülönböztetés tilalma alapján a jognak mindenkit egyenlőként
    kell  kezelnie. A jogosultságok és kedvezmények  elosztása  nem
    feltétlenül kell, hogy egyenlő legyen, de a döntéshozatal során
    minden    érintett   szempontjait   azonos   tisztelettel    és
    körültekintéssel  kell  mérlegre tenni [9/1990.  (IV.  25.)  AB
    határozat,   ABH   1990,   46,   48.].   Az   alkotmánybírósági
    gyakorlatban a megengedhetetlen megkülönböztetés tilalma a jogi
    személyekre is vonatkozik [59/1992. (XI. 6.) AB határozat,  ABH
    1992,  271,  273.].  Következésképpen  a  jogalkotó  köteles  a
    felsőoktatási  intézményeket is egyenlőként kezelni,  az  egyes
    felsőoktatási  intézmények szempontjait azonos körültekintéssel
    és   elfogulatlansággal  figyelembe  venni.   A   felsőoktatási
    intézmények állami támogatása kapcsán a jogalkotó nem járhat el
    önkényesen.
     A   jogi   szabályozásnak  nemcsak  látszólag  kell   semleges
    előírásokat tartalmaznia [63/2008. (IV. 30.) AB határozat,  ABH
    2008, 559, 570.], hanem azt is biztosítania kell, hogy a minden
    felsőoktatási  intézményre  egyformán  érvényes  jogi  norma  a
    felsőoktatási  intézmények  egy jól körülhatárolható  csoportja
    esetében  de  facto ne eredményezzen alkotmányos indok  nélküli
    hátrányos megkülönböztetést.
     A  felsőoktatási  intézmények, —  mint  autonóm  közjogi  jogi
    személyek   —  az  állam  által  meghatározott  vagy   elismert
    közszolgáltatásokat   nyújtanak.  E  közszolgáltatás   nyújtása
    történhet közvetlen állami finanszírozás mellett is. Amennyiben
    a   jogalkotó  a  felsőoktatási  intézmények  közvetlen  állami
    költségvetési   támogatása  mellett  dönt,   a   szabályozásnak
    biztosítania kell azt, hogy a költségvetési támogatás  [ésszerű
    és   a   felsőoktatási   intézmények   állam   által   elismert
    (minősített),  oktató-kutató  kapacitással  és   az   ellátandó
    feladattal    arányosan]   minden   felsőoktatási    intézményt
    megillessen.

     3.  A felsőoktatási felvételi és támogatási rendszer jelenlegi
    szabályozása — az államilag támogatott hallgatói létszámkeretre
    jelentkezők  által felállított rangsor alapul vételével  —  azt
    eredményezi, hogy a különböző felsőoktatási intézmények  eltérő
    mértékű  állami  finanszírozásban, s a különböző  felsőoktatási
    intézmények   hasonló  képzési  területére  felvett   hallgatók
    eltérően   finanszírozott  képzésben  részesülnek.  Vizsgálandó
    ezért, hogy a jogalkotó által okozott megkülönböztetés megfelel-
    e    az    Alkotmány   70/A.   §   (1)   bekezdésében   foglalt
    követelményeknek.
     A   jogalkotó   az  egyes  felsőoktatási  intézmények   állami
    támogatásának  jelentős  hányadát az  államilag  finanszírozott
    hallgatói  helyekre  jelentkezők választására  bízza.  Valamely
    felsőoktatási    intézmény   akkor    részesül    költségvetési
    támogatásban (mindenekelőtt hallgatói juttatásokhoz nyújtott és
    képzési   normatívában),  ha  az  adott   intézményt   választó
    jelentkezőknek   sikerül   államilag   finanszírozott    helyet
    szerezniük. Vizsgálandó ezért, hogy az államilag finanszírozott
    hallgatói   helyekre,  de  más-más  felsőoktatási   intézménybe
    jelentkezők által képzett rangsor alkotmányos módon  figyelembe
    vehető-e   egy   adott  felsőoktatási  intézmény  támogatásának
    megállapításakor,   illetve  alkotmányosan   indokolhatja-e   a
    felsőoktatási intézmények eltérő támogatását.
     Az  intézmények  különböző  mértékű  támogatásának  alapja  az
    államilag támogatott hallgatói helyekre történő jelentkezés. Ez
    egyáltalán   nem,   vagy   legalábbis  nem   szükségszerűen   a
    felsőoktatási  intézmény  tevékenységét  minősíti.  Nem  ritkán
    ugyanis   éppen   a   felsőoktatási  intézmény  tevékenységével
    összefüggésbe   nem  hozható  szempontok   határozzák   meg   a
    jelentkezők választását, így például a felsőoktatási  intézmény
    és  a  jelentkező  lakhelye közötti távolság,  a  felsőoktatási
    intézmény    székhelyén    vagy    annak    közelében    remélt
    munkalehetőség,  stb.  Nem  lehetetlen,  hogy  a  jelentkező  a
    felsőoktatási  intézmények  közül  éppen  azt  fogja   előnyben
    részesíteni,  amelyben  könnyebben  végezheti  el   az   általa
    választott  szakot;  ilyen módon a jelentkezők  preferenciáihoz
    igazodó támogatási rendszer akár kontraproduktív is lehet:  nem
    a   színvonalas,   hanem   a  középszerű   intézmények   állami
    támogatásához járul hozzá.
     A  jelenlegi  szabályozás alapján lehetnek olyan felsőoktatási
    intézmények,   amelyek  annak  ellenére  nem   részesülnek   az
    államilag  finanszírozott hallgatói létszámból, azaz az  állami
    finanszírozásból, hogy az adott képzés megindítását számukra az
    állam  engedélyezte,  az  intézményi  kapacitást,  a  maximális
    hallgatói  létszámot az állam hatósági úton megállapította,  és
    az  adott  szakra  elegendő  számban  nyújtottak  be  felvételi
    jelentkezést.   Az   államilag  támogatott   hallgatói   helyek
    intézmények  közötti  elosztása  ugyanis,  —  bár  látszólag  a
    jelentkezők preferenciáihoz igazodik —, valójában mégsem képezi
    le  az adott intézménybe jelentkező összes felvételiző, illetve
    az adott intézménybe ténylegesen felvett hallgatók választását.
    A  felsőoktatási  intézmény állami finanszírozása  továbbá  nem
    viszonyul az Oktatási Hivatal által az adott intézmény  képzési
    területére  vonatkozóan  megállapított  legmagasabb   hallgatói
    létszámhoz, illetve az intézményi kapacitáshoz.
     A   legaggályosabb   ugyanakkor  az,  hogy   a   felsőoktatási
    intézmény állami finanszírozása a felsőoktatási intézmény által
    ellátott  közfeladathoz,  illetve  a  közfeladat  (színvonalas)
    ellátásának  tényleges  költségéhez  sem  igazodik.  Semmi  sem
    garantálja  ugyanis  azt,  hogy a  felsőoktatási  intézmény  az
    általa   nyújtott  (államilag  akkreditált)  képzéshez   állami
    finanszírozást  kap, s főként nincs biztosíték  arra,  hogy  az
    általa    ellátott   feladattal   arányosan   részesül   állami
    támogatásban.
     Összegezve  a  fentieket: a jelenlegi  szabályozás  alapján  a
    finanszírozásból való kimaradás egyedüli és kizárólagos oka az,
    hogy az összesített országos rangsornak abban a részében, amely
    a  Kormány  által meghatározott keretszámon belül  van  („vonal
    felett”)   nem  található  olyan  jelentkező,  aki   az   adott
    felsőoktatási intézményt jelölte meg első helyen.

     4.  A  felsőoktatási  intézmények állami  támogatásának  olyan
    módja,  mely  a  jelentkezők  szűk körének  —  a  felsőoktatási
    intézmény  tevékenységével nem, vagy nem feltétlenül összefüggő
    szempontok   szerint   kialakított   —   preferenciáira   épül,
    alkotmányos  indok  nélkül hozza hátrányos helyzetbe  azokat  a
    felsőoktatási intézményeket, amelyeket az államilag  támogatott
    hallgatói    helyekre    jelentkezők   alacsonyabb    mértékben
    választottak.  Ilyenformán a jogalkotó egy, a  támogatás  célja
    szempontjából  nem  egyedül  releváns  szempont,  az  államilag
    támogatott  hallgatói helyekre jelentkezők  választása  alapján
    juttat  eltérő mértékű költségvetési támogatást a felsőoktatási
    intézményeknek,   s   így  indokolatlanul   megkülönbözteti   a
    felsőoktatási  intézményeket. Ez sérti  az  Alkotmány  70/A.  §
    (1) bekezdését.
     A   felsőoktatási  intézmények  támogatásának   az   államilag
    támogatott  hallgatói helyekre jelentkezőktől  történő  függővé
    tétele   látszólag   semleges,  hiszen   minden   felsőoktatási
    intézmény  számára biztosítja, hogy költségvetési  támogatáshoz
    jusson.   Valójában  azonban  e  szabályozás  a   felsőoktatási
    intézmények  indokolatlanul  eltérő  támogatásával  egyenlőtlen
    helyzetbe  juttatja  a  felsőoktatási  intézményeket:  bizonyos
    felsőoktatási  intézmények előnyös helyzetét  konzerválja,  míg
    mások hátrányos helyzetét erősíti.
     Az  állam a felsőoktatási intézmények finanszírozásának számos
    módja  közül választhat. Amennyiben azt a megoldást  választja,
    hogy  az  azonos  szakokat  vagy  képzési  területeket  gondozó
    (államilag  alapított  és/vagy államilag elismert)  intézmények
    finanszírozásának fő eszköze az államilag támogatott  hallgatói
    létszámból   való  részesedés,  nem  választhat   a   jelenlegi
    szabályok   szerinti  megoldást,  azaz  nem  oszthatja   el   a
    finanszírozást  kizárólag  az  államilag  támogatott  hallgatói
    helyekre jelentkezők akaratától függően. E szabályozás  ugyanis
    hátrányosan megkülönbözteti azokat az intézményeket, amelyeknek
    hallgatói  más  intézmények azonos szakán  tanuló  hallgatókhoz
    képest  aránytalanul  alacsonyabb mértékű  állami  támogatásban
    részesülő  képzésben  vesznek részt.  Az  azonos  szakokon,  de
    különböző    felsőoktatási   intézményben   tanuló    hallgatók
    képzésének    támogatásában    jelentkező    aránytalanság    a
    felsőoktatási  intézmények, s ezáltal az intézmények  hallgatói
    között is indokolatlan megkülönböztetést eredményez.

     5.  A  hátrányos  megkülönböztetés ráadásul alkotmányos  jogot
    érint.  Az  Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése  alapján  az  állam
    támogatni köteles a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. „A
    tanítás   szabadsága  megnyilvánulhat  egyéni   és   intézményi
    formában,  az utóbbi körbe tartozik a felsőoktatási intézmények
    tevékenysége.” (870/B/1997. AB határozat, ABH 1999, 611,  613.)
    Tehát  az  állam támogatni köteles a felsőoktatási  intézmények
    tevékenységét. Nem tesz eleget az állam e kötelezettségének, ha
    a  jogszabályok  értelmében bizonyos felsőoktatási  intézmények
    tevékenysége   támogatásban  részesül,  míg  más  felsőoktatási
    intézmények  azonos  tevékenysége nem, vagy  csak  aránytalanul
    alacsonyabb mértékben kap az államtól támogatást.
     Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdése alapján továbbá az állam  —
    a  művelődéshez  való jog részeként — az oktatásban  részesülők
    anyagi  támogatásával köteles biztosítani a képességei  alapján
    mindenki  számára hozzáférhető felsőfokú oktatást. „Az államnak
    a  felsőoktatással  kapcsolatos alkotmányos  feladata,  hogy  a
    tanuláshoz való jog objektív, személyi és tárgyi előfeltételeit
    megteremtse  és  azok  fejlesztésével e  jogot  igénye  szerint
    bármely,  a  felsőfokú oktatásban való részvétel  szempontjából
    megfelelő   képességekkel   rendelkező   állampolgár    számára
    biztosítsa.” (1310/D/1990. AB határozat, ABH 1995,  579,  586.)
    Az  állam  nem  teljesíti,  vagy  legalábbis  csak  részlegesen
    teljesíti az oktatásban részesülők anyagi támogatására irányuló
    kötelezettségét,  ha  csak  bizonyos felsőoktatási  intézmények
    hallgatóit,  illetve  csak  bizonyos felsőoktatási  intézmények
    tevékenységét támogatja.

     6.  A  Fot.  53.  §  (4)  bekezdése az ún.  bolognai  folyamat
    keretében végrehajtott reformokra épül, melynek perspektívái és
    előnyei   vitathatatlanok,  ideértve  a  belső  és   nemzetközi
    mobilitás   javulását,  azt,  hogy  az  ipari,   mezőgazdasági,
    kereskedelemi  környezet, a társadalom  szükségleteinek  jobban
    megfelelő,   az  aktuális  munkaerőpiaci  változásokra   jobban
    reagáló, az egyéni életvitel alakítását jobban szolgáló képzési
    formákat  lehet teremteni. A bachelor-képzés és a master-képzés
    rugalmassága,  az  egymás fölé illeszthető,  nem  szükségképpen
    azonos  alapképzésben  végzett  tanulmányokra  ráépülő  második
    fokozat rendszere a diverzifikált munkaerőigényt feltehetően  a
    jelenleginél   jobban   kielégíti,   illetve   az   alapképzést
    elégségesnek tekintő munkaerőpiaci igények esetében  mentesítik
    az  egyént  olyan tanulmányok elvégzésétől, amelyek  egy  része
    talán   valóban  inkább  hagyományokra,  mintsem  ma   is   élő
    szükségletekre irányulnak.
     Mindazonáltal  az  a  választott  megoldás,  hogy  a  bachelor
    képzésben   résztvevők  mindössze  35   %-a   részesül   állami
    finanszírozásban   a   master  képzés  során,   alkotmányossági
    szempontból  több  problémát is felvet.  Jelenleg  a  jogalkotó
    bizonyos   képzési   formák   esetében   —   mindenekelőtt    a
    tanárszakokon  —  nem  tette világossá azt,  hogy  a  bachelor-
    diploma  mire, milyen foglalkozások betöltésére képesít.  Ezért
    az,  aki  valóban  használható,  a  munkaerőpiacon  megkövetelt
    diplomát   akar,  kénytelen  tanulmányait  a  master   képzésen
    továbbfolytatni.  Ekkor viszont már csak  35  %-os  esélye  van
    arra,  hogy költségmentes helyre kerüljön. Ha nem kerül  be  az
    államilag támogatott keretbe, akkor tanulmányi eredményétől  és
    választott   egyeteme   (amennyiben   az   be   tudja   fogadni
    mesterszakra) anyagi lehetőségeitől függ, hogy milyen  összeget
    kell   fizetnie   kvázi  tandíjként.  Eltérően   az   ipar,   a
    mezőgazdaság és a kereskedelem által preferált szakoktól  (ahol
    a  jogalkotó szinte vélelmezi a majdani munkáltató nyitottságát
    a   képzéshez  való  hozzájárulásra),  feltételezhető,  hogy  a
    közigazgatás,  a  közoktatás nem fog  belépni  a  finanszírozók
    körébe.  Ugyanakkor  a  bolognai  rendszerhez  nem  csatlakozó,
    egységes  képzést  folytató intézményekben (orvosi,  fogorvosi,
    állatorvosi,  gyógyszerész,  építész,  jogász),   aki   egyszer
    bekerült   egy   államilag   finanszírozott   helyre,   az    a
    követelmények teljesítése esetén ott is marad.
     Nincs  tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű  indoka  annak,
    hogy   a   jogalkotó   az   azonos  körbe   tartozók   (ti.   a
    felsőoktatásban  résztvevők) között  miért  kezeli  eltérően  a
    master-képzést folytató, illetve az osztatlan képzés utolsó két
    évét  végző hallgatókat, miért csökkentette radikálisan 35 %-ra
    az  előbbiek  esélyét  az  állami  finanszírozású  helyen  való
    képzésre.  Mivel  ez a 35 % minden master képzésre  vonatkozik,
    azaz   azokra  is,  amelyek  a  munkaerőpolitika  szempontjából
    preferenciát élveznek, mivel hosszabb távon is reális  munkaerő
    igény  van  irányukban,  ily  módon  az  sem  állítható,   hogy
    önmagában   ez  a  megoldás  az  állítólagos  humán   túlképzés
    csökkentését  szolgálja.  Ezzel  a  megoldással   a   jogalkotó
    egységes  körbe tartozónak tekintette azokat, akiknek  már  van
    egy   „igazi”  diplomájuk  (és  amellett  akarnak  egy  újabbat
    szerezni,  akármilyen okból is), és azokat,  akiknek  valójában
    még nincs „igazi” diplomájuk, mivel a bachelor-diplomával (pl.:
    a közoktatásban) való elhelyezkedés kritériumrendszere egyelőre
    nem  került  kidolgozásra. Így tehát — indok nélkül  —  második
    képzésnek  és második diplomának tekinti azt is, ami  valójában
    az  alapképzés  szükségszerű lezárása.  Bizonyos  szakok  (pl.:
    tanári)  esetében  tehát a de jure osztott képzés  ellenére  de
    facto osztatlan, vagy legalábbis folyamatos képzésről van  szó,
    hiszen  a  bachelor-diploma legfeljebb csak a munkapiacon  való
    elhelyezkedéshez elengedhetetlen master-diploma  megszerzésének
    előfeltételét képezi (acte-condition).
     Az   Alkotmánybíróságnak   a  fentebb   már   hivatkozott,   a
    diszkrimináció     tilalmával    összefüggésben     kialakított
    gyakorlatát [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.;
    21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 78.; 35/1994. (VI.
    24.)  AB határozat, ABH 1994, 197, 200.; 49/1991. (IX. 27.)  AB
    határozat,  ABH  1991,  246, 249.] a  jelen  esetre  alkalmazva
    megállapítható,  hogy  a jogalkotó az egyes  képzési  területek
    állami  finanszírozása  szempontjából indokolatlan  különbséget
    tesz  azok  között, akik a megkezdett szakon olyan végzettséget
    kívánnak   elérni,   amely   foglalkoztatásuk   elengedhetetlen
    előfeltételét  képezi.  Az  indoklás  nélküli  megkülönböztetés
    önkényes, ekként alkotmányellenes.
     Meg  kell  említeni az ütközés veszélyét azokkal a  nemzetközi
    kötelezettségvállalásokkal is, amelyeket Magyarország  e  téren
    tett,  többek között a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok
    Nemzetközi   Egyezségokmányának  ratifikációjával,  figyelemmel
    ezen    egyezmény   monitoring   testülete   által   elfogadott
    értelmezésre  (lásd  Dr.  Kovács Péter  alkotmánybíró  által  a
    951/B/1999.  AB határozathoz fűzött párhuzamos indokolást,  ABH
    2007,  1212, 1221-1223.). Az Európa Tanácson belül pedig,  ahol
    az Európai Szociális Charta jeleníti meg lényegében ugyanezeket
    a  kötelezettségeket, a 10. cikk 1. pontja a releváns. Amikor a
    magyar  kormányjelentést elemezte az Európai Szociális  Charta,
    2008.  novemberében közreadott dokumentumában  [Charte  sociale
    européenne, Comité européen des droits sociaux, Conclusions XIX-
    1(Hongrie)], emlékeztetett arra, hogy a gyakorlat értelmében  a
    10.   cikk   1.  pontja  a  teljes  oktatási  és  felsőoktatási
    vertikumra vonatkozik (Doc. cit. 13. o.), valamint arra, hogy a
    felvétel  egyedüli kritériuma az egyéni képesség  lehet,  s  az
    Európai  Szociális Chartának való megfelelés szempontjából  ami
    döntő,   az   a   befogadó  képesség,  az   oktatásügy   összes
    költségvetési  kiadása a GDP %-ában mérve, a hallgatók  szakmai
    és  munkaerőpiaci sikerei. A testület újabb információkat  kért
    is  nem  tudott dönteni arról, hogy Magyarország e  tekintetben
    teljesítette-e kötelezettségeit (Doc. cit. 14. o.). Ugyanitt  a
    díjak   és  támogatások  vonatkozásában  arra  az  értelmezésre
    jutott,  hogy  egységesen,  az anyagi lehetőségek  függvényében
    vagy  tanulmányi érdemesség alapján kell a támogatásokat  adni.
    Itt  a  szakértői bizottság lényegében ugyanazokat  a  pontokat
    vizsgálta,  mint  az  Alkotmánybíróság,  és  mivel   nem   volt
    megelégedve    a    Kormány   által   továbbított    kiegészítő
    információkkal,  újabbakat kért, hangsúlyozva, hogy  amennyiben
    nem   találja   elegendőnek  azokat  sem,   akkor   nem   tudja
    megállapítani,  hogy Magyarország teljesítette volna  a  Charta
    10.  cikk 4. pontjából származó kötelezettségét (Doc. cit.  16.
    o.).

     7.  A  felvételi  eljárás  jelenlegi  szabályozása  alapján  a
    költségtérítéses  képzésre jelentkezők is az  Oktatási  Hivatal
    besorolási   döntése  alapján  kerülnek  be   a   felsőoktatási
    intézményekbe.
     Az   Alkotmánybíróság   korábban   megállapította,   hogy    a
    jogalkotónak  „biztosítani  kell  a  tudomány  művelői   önálló
    döntési    jogát   és   függetlenségét,   vagyis   a   tudomány
    autonómiáját.” [41/2005. (X. 27.) AB határozat, ABH 2005,  459,
    474.]  Az  Alkotmány  70/G.  § (1) bekezdésével  összefüggésben
    pedig  rámutatott  arra, hogy a „tanítás  szabadságának  egyik,
    intézményi   megnyilvánulási  formája  az  egyes  felsőoktatási
    intézmények,   az  egyetemek  és  főiskolák  önállósága   annak
    meghatározása   tekintetében,  hogy  milyen  képességekkel   és
    előképzettséggel rendelkező személyeket tartanak alkalmasnak  a
    felsőoktatási  intézményben oktatott ismeretek elsajátítására.”
    (1310/D/1990.  AB  határozat,  ABH  1995,  579,   586.)   Nincs
    alkotmányos indoka a tanszabadság és a tanítás szabadsága olyan
    korlátozásának,   amelynek  révén  a  felsőoktatási   intézmény
    önállósága   nem  érvényesülhet  a  költségtérítéses   képzésre
    történő    felvételnél,    illetve    amelynek    alapján     a
    költségtérítéses  képzésre jelentkező  csak  az  államigazgatás
    döntésétől függően kerülhet be a felsőoktatási intézménybe.

     8.  A  Fot.  101. § (1) bekezdés b) pontja szerint  a  Kormány
    „határozatban megállapítja az adott évben államilag  támogatott
    képzésbe  felvehető  hallgatói létszámot,  továbbá  elosztja  a
    képzési  területek, a képzés munkarendje és  a  képzés  szintje
    szerint”.  E  rendelkezés  alapján tehát  a  Kormány  arra  kap
    felhatalmazást, hogy az államilag támogatott képzésbe felvehető
    hallgatói  létszám  megállapítása és elosztása  révén  normatív
    módon keretek közé szorítsa valamennyi felsőoktatási intézmény,
    illetve a felsőoktatásban részesülők állami támogatását.  Ezért
    a  Fot.  101.  §  (1)  bekezdés b) pontja valójában  egy  olyan
    költségvetési kérdés kormányhatározatba foglalását rendeli  el,
    mely  az  államilag  támogatott  képzésbe  felvehető  hallgatói
    létszám  megállapítása  és elosztása  révén  végeredményben  az
    Alkotmány  70/F.  §-ában  foglalt  közművelődéshez   való   jog
    biztosítását érinti.
     Az    államnak    az    alapjogok    biztosítására    irányuló
    kötelezettségéből az következik, hogy az alapvető jogokat  csak
    az  Alkotmányban megengedett módon korlátozhatja. Az  Alkotmány
    8.   §   (2)   bekezdése   szerint  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.  Az
    Alkotmánybíróság  ugyanakkor az alapvető  jogok  korlátozásával
    kapcsolatban  utalt arra, hogy „nem mindenfajta összefüggés  az
    alapjogokkal  követeli  meg  a  törvényi  szintű  szabályozást.
    Valamely   alapjog   tartalmának  meghatározása   és   lényeges
    garanciáinak megállapítása csakis törvényben történhet, törvény
    kell  továbbá  az alapjog közvetlen és jelentős  korlátozásához
    is. Közvetett és távoli összefüggés esetében azonban elegendő a
    rendeleti  szint  is.  Ha  nem így  lenne,  mindent  törvényben
    kellene  szabályozni.” [64/1991. (XII. 17.) AB  határozat,  ABH
    1991, 297, 300.)
     Valamely   alapjogot  érintő  korlátozás  tehát  az  Alkotmány
    alapján mindenképpen jogszabályi szintű szabályozást igényel. A
    Fot.  101. § (1) bekezdés b) pontja ezzel szemben a jogszabályi
    szintre    tartozó    kérdés   határozati   formában    történő
    megállapítására   hatalmazza  fel  a  Kormányt,   s   ezért   e
    felhatalmazó    rendelkezés    —    véleményünk    szerint    —
    alkotmányellenes.

    Budapest, 2009. június 15.

             Dr. Kovács Péter         Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    A különvélemény 1-4. pontjaihoz csatlakozom:
                                                Dr. Bragyova András
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     62/2009. (VI. 16.)
     Date of the decision:
     .
     06/15/2009
     .
     .