Hungarian
Ügyszám:
.
351/B/2005
Előadó alkotmánybíró: Bagi István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 351/B/2005. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/1543
.
A döntés kelte: Budapest, 10/10/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az        Alkotmánybíróság       jogszabályi        rendelkezés
  alkotmányellenességének     utólagos     megállapítására     és
  megsemmisítésére   irányuló  indítvány   alapján   meghozta   a
  következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  a  közúti közlekedés  szabályairól  szóló
  1/1975.  (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 48. § (5)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
   (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 48. §
   (5)  bekezdésének megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól,
   mert  álláspontja  szerint  a gépjárművekben  a  biztonsági  öv
   kötelezően    előírt   használata,   valamint    a    használat
   elmulasztásának szankcionálása alkotmányellenes.

   Annak  a  meggyőződésének adott hangot, hogy  a  biztonsági  öv
   becsatolásakor  még  nem  tudható  előre,  lesz-e  szükség  rá,
   bekövetkezik-e   baleset,  egyébként   pedig   „csak   bizonyos
   esetekben  óv  meg,  más esetekben lehet éppen  a  halál  oka”,
   továbbá a légzsák esetében is ugyanez a helyzet. Ezért hamisnak
   vélte az élet védelmére való hivatkozást.

   Kifejtette  azt  a  nézetét,  hogy  a  biztonsági  öv  csak  az
   esetleges  baleset bekövetkeztével, a baleset  során  fejti  ki
   hatását,  amikor  a  gépjárművezetőnek már nincs  befolyása  az
   eseményekre,  továbbá,  hogy  használatának  elmulasztása   más
   személynek  nem  okoz  kárt, nem is veszélyezteti,  vagyis  nem
   állítható   megalapozottan,  hogy  e  mulasztás   veszélyes   a
   társadalomra; sértené vagy veszélyeztetné a Magyar  Köztársaság
   állami,  társadalmi, vagy gazdasági rendjét,  az  állampolgárok
   személyét vagy javait, akadályozná a közigazgatás működését.

   Az indítvány arra is utalt, hogy a biztonsági öv használata nem
   tekinthető olyan kötelezettségnek, amely elengedhetetlen  volna
   valamely  foglalkozás vagy tevékenység gyakorlásához, egyébként
   maga   a   támadott   jogszabályhely  sem   teszi   feltétlenül
   kötelezővé,  ugyanis  meghatároz kivételeket.  Az  indítványozó
   szerint  a  fentiekből  az következik,  hogy  a  biztonsági  öv
   használatának elmulasztását nem lehet a társadalomra  veszélyes
   cselekmény  gyanánt bűncselekményként, avagy  szabálysértésként
   meghatározni, ennek ellenére szabálysértésnek minősül, és  mint
   ilyen, szankcióval jár.

   Az  indítványozó  azt  is hangsúlyozta,  hogy  az  egészségügyi
   törvény  nevesíti  az  állampolgárok önrendelkezési  jogát,  az
   állampolgárok  szabadon  választhatják  meg,  milyen   kezelést
   fogadnak  el,  melyiket  utasítják vissza,  ezzel  pedig  saját
   életesélyeikről is döntenek, avagy – másik példával  élve  –  a
   dohányzás  súlyos egészségkárosító hatása közismert,  ám  saját
   gépkocsijában,  lakásában  mindenki  szabadon  dohányozhat.  De
   hasonlónak látta a helyzetet a vágóhidakon kötelezően  használt
   acél  védő  kesztyű  használatával is, amely  a  háztartásokban
   tetszés szerint mellőzhető. Ezért úgy vélte, hogy az állam –  a
   cigarettás  dobozok  figyelmeztető  felirataihoz  hasonlóan   –
   csupán  a  figyelem  felhívás, a veszélyre való  figyelmeztetés
   eszközével  élhet,  a szankcionálás azonban  már  nélkülözi  az
   alkotmányos alapokat.

   Mindezek     alapján     kérte    a    támadott     rendelkezés
   alkotmányellenességének     megállapítását,     illetőleg     a
   megsemmisítését,  mert  az  „sérti  a  büntetés  tilalmát,   az
   önrendelkezés jogát és az egyenlő bánásmód elvét”.

                                 II.

   1.   Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései  az
   alábbiak:

       „54.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaságban  minden  embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
        (2)  Senkit  nem  lehet kínzásnak, kegyetlen,  embertelen,
   megalázó  elbánásnak  vagy büntetésnek alávetni,  és  különösen
   tilos  emberen  a  hozzájárulása nélkül orvosi vagy  tudományos
   kísérletet végezni.”

       „70/A.  §  (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.”

   2.    A   KRESZ   indítvánnyal   támadott   rendelkezése   „[A]
   közlekedésben  való  részvétel  külön  feltételei”  cím   alatt
   lelhető fel és a következőket rögzíti:

       „48.   §  (5)  Olyan  gépkocsival,  amelynek  meghatározott
   üléseit  biztonsági  övvel  kell  felszerelni,  továbbá   olyan
   gépkocsival, amelynek hátsó üléseit biztonsági övvel  szerelték
   fel,  csak  abban az esetben szabad közlekedni, ha a biztonsági
   övvel  felszerelt  ülésen  utazó személy  becsatolt  biztonsági
   övvel  van rögzítve. A személygépkocsi hátsó ülésén utazó,  12.
   életévét még be nem töltött és 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket
   biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni.

    a) Nem kell becsatolni a biztonsági övet:
    aa) a hátramenetben közlekedő gépkocsi vezetőjének;
    ab)  a  taxi  gépkocsi vezetőjének, ha taxi  üzemmódban  utast
   szállít;
    ac)  a  mentő  gépkocsi betegellátó terében  utazóknak,  ha  a
   becsatolás   a   beteg   állapotának  romlását   okozhatja,   a
   betegellátást akadályozza;
    ad)  a  járművezetés  oktatása és  az  azt  követő  gyakorlati
   vizsga során az oktatónak.
    b)  A  személygépkocsi hátsó ülésén utazó 12. életévét még  be
   nem  töltött  és  150  cm-nél alacsonyabb  gyermeket  nem  kell
   biztonsági gyermekülésben rögzíteni, ha:
    ba)  a  biztonsági gyermekülés beszerelésére a személygépkocsi
   gyári kialakítása alapján nem alkalmas;
    bb)   a   gyermek   az  üléshez  beszerelt  biztonsági   övvel
   megfelelően, biztonságosan rögzíthető;
    bc)  a  46.  § (2) bekezdése alapján és a szállított személyek
   számából következően egy ülőhelyen két gyermek foglal helyet;
    bd)  az  egyidőben szállítani kívánt gyermekek száma  miatt  a
   biztonsági gyermekülésben történő rögzítés nem oldható meg;
    be)  a  szállítás  taxi üzemmódban használt taxi  gépkocsival,
   személygépkocsis    személyszállítást    végző     gépkocsival,
   rendvédelmi   szervek   gépkocsijával  vagy   a   mentőgépkocsi
   betegellátó terében történik.”

                                III.
                                  
   1.   Az  Alkotmánybíróság 8/1990. (IV.  23.)  AB  határozatában
   fejtette  ki,  hogy az emberi méltósághoz való  jog  lényegében
   azonos   az   általános   személyiségi  joggal,   annak   egyik
   megfogalmazása.   (ABH  1990,  42,  44.)  Az   Alkotmánybíróság
   személyiségi jogként nevesítette egyebek közt az önrendelkezési
   jogot  is,  állandó gyakorlata az egyéni önrendelkezéshez  való
   jogként  értelmezi  az  emberi méltósághoz  való  jogot,  amely
   elválaszthatatlanul  szoros kapcsolatban áll  az  élethez  való
   joggal.  A 23/1990. (X. 31.) AB határozatban foglaltak  szerint
   az   emberi  élet  és  az  emberi  méltóság  „elválaszthatatlan
   egységet  alkot  és minden mást megelőző legnagyobb  érték.  Az
   emberi  élethez  és  méltósághoz való  jog  ugyancsak  egységet
   alkotó  olyan  oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog,  amely
   számos egyéb alapjognak forrása és feltétele. Az emberi élet és
   méltóság  egységéből fakadó alapjogokat az alkotmányos jogállam
   a  vonatkozó  nemzetközi egyezmények és  az  alapvető  jogelvek
   figyelembevételével az Alkotmányban meghatározott közösségi  és
   egyéni érdekek szolgálatában hivatott szabályozni.” (ABH  1990,
   88, 93.)

   A  60/1993.  (XI. 29.) AB határozat rámutatott  arra,  hogy  az
   államnak   az  élethez,  egészséghez,  biztonsághoz  való   jog
   tiszteletben  tartására és védelmére irányuló kötelezettségéből
   számos,  a  közúti  közlekedés  szabályaiba  foglalt  korlátozó
   jellegű  előírás megalkotásának szükségessége következik.  (ABH
   1993, 507, 510.)

   Az   említett   ügyekben   vizsgált,  a  közúti   közlekedéssel
   összefüggő  normák vizsgálata abban a vonatkozásban feltétlenül
   eltérő  volt,  amelyet a jelen ügyben benyújtott  indítvány  az
   önrendelkezési  jog sérelmeként emelt ki, nevezetesen,  hogy  a
   biztonsági  öv használata látszólag más személyét,  javait  nem
   érinti, használatának elmulasztása folytán látszólag csupán  az
   érintett  személy  károsodik.  Az indítványozó  –  társadalomra
   veszélyesség,   továbbá   szabálysértési   tényállás   alapjául
   szolgáló cél hiányában – ezért nem látja megalapozottnak az  öv
   használatának  hatósági  ellenőrzését, illetve  szankció  útján
   történő  kikényszerítését.  Az  indítványban  kifejtett   nézet
   szerint  ez  egyik  itt említett céllal sem igazolható,  de  az
   érintett életének, testi épségének, egészségének szempontja sem
   alapozhatja  meg, hiszen számos balesetnél épp a biztonsági  öv
   használata vezet súlyosabb következményekre.

   Az  Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott  arra,  hogy
   „nem  vizsgálhatja  a támadott jogszabályok célszerűségének  és
   igazságosságának   a  kérdéseit,  mert  az   nem   tartozik   a
   hatáskörébe.” [772/B/1990. AB határozat, ABH 1991,  447,  449.;
   26/1993. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1993, 196, 203.]

   Az  Alkotmánybíróság  az 1/1995. (II. 8.) AB  határozatában  is
   hangsúlyozta: „[A]z Alkotmánybíróság nem jogalkotó  szerv,  nem
   vizsgálhatja  a jogszabályok szükségességét, célszerűségét,  de
   igazságosságát   sem.   Önmagában   az   anyagi   igazság,   az
   igazságosság  érvényesülésére  nem  biztosít  alanyi  jogot  az
   Alkotmány.    A    részleges    és   szubjektív    igazságosság
   követelményével   szemben   az  Alkotmány   által   biztosított
   joguralmi   elv   előbbre  való”  (ABH  1995,   31,   52.)   Az
   Alkotmánybíróság  más  esetekben – úgy a  büntetőjogi,  mint  a
   szabálysértési felelősséget megállapító normák vizsgálata során
   – ugyancsak arra az álláspontra helyezkedett, hogy nem jogosult
   a  jogalkotói mérlegelés célszerűségi szempontú felülbírálatára
   és  az egyes koncepciók értéktartalmának minősítésére, az ezért
   való  politikai  és  jogpolitikai  felelősséget  a  törvényhozó
   viseli. Az Alkotmánybíróság a semlegesség talaján állva  csupán
   azt  látta  vizsgálhatónak,  hogy a  szabályok  megállapítására
   vonatkozó  diszkrecionális jogával összefüggésben „a  jogalkotó
   mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e ellentétbe az
   Alkotmány  valamely rendelkezésével” [13/2002.  (III.  20.)  AB
   határozat,  ABH  2002,  85,  93.  és  71/2002.  (XII.  17.)  AB
   határozat, ABH 2002, 417, 429–430.].

   A  fenti megállapításokat az Alkotmánybíróság a jelen ügyben is
   irányadónak tekintette. Az állam az alkotmányos határok  között
   szabadon  dönthet  arról,  hogy  a  közúti  közlekedésben  való
   részvétellel kapcsolatban az életet, testi épséget,  egészséget
   védelmező   milyen  biztonsági  szabályokat   tart   ésszerűnek
   bevezetni, ezek közül melyek betartását látja ellenőrizhetőnek,
   illetőleg  mely  szabályok végrehajtását  látja  célszerűnek  –
   szükség  esetén  hatósági kényszer útján is  –  biztosítani.  A
   biztonsági  öv  használatának szakmailag  kimutatható  előnyei,
   illetőleg   hátrányai,   a   baleset  alkalmával   valószínűnek
   mutatkozó  következmények felmérésére irányuló statisztikai  és
   egyéb  elemzések, a közlekedés biztonságával összefüggő szakmai
   megállapítások  – vagyis a célszerűség szempontjai  –  a  jelen
   ügyben   sem   szolgálhatnak  az  alkotmányosság  megítélésének
   alapjául.

   Mindezek  alapján tehát nem állapítható meg, hogy a sérelmezett
   rendelkezés  ellentétes az emberi méltósághoz való  joggal,  az
   érintettek önrendelkezési jogával, ezért az Alkotmánybíróság az
   indítványt elutasította.

   2.   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  az  indítvánnyal
   támadott  jogszabályhely,  valamint  az  Alkotmány  54.  §  (2)
   bekezdésében  meghatározott  tilalom  –  a  kínzás,  kegyetlen,
   embertelen, megalázó elbánás vagy büntetés tilalma – között nem
   lelhető fel tartalmi összefüggés, ennek hiányában az indítványt
   elutasította.

   3.   Az  Alkotmánybíróság  számos  határozatában  értelmezte  a
   hátrányos megkülönböztetésnek az Alkotmány 70/A. §-ában foglalt
   tilalmát.   Kialakult  gyakorlata  szerint   az   Alkotmány   e
   rendelkezését  a  jogegyenlőség  általános  elvét  megfogalmazó
   alkotmányi  követelményként  értelmezte.  Kimondta,   hogy   az
   alkotmányi   tilalom   elsősorban  az   alkotmányos   alapjogok
   tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki,  abban  az
   esetben,  ha a megkülönböztetés nem az emberi vagy az  alapvető
   állampolgári  jog  tekintetében történt, az eltérő  szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz  való  jogot  sérti.  Az  Alkotmánybíróság   eddigi
   gyakorlata    során    ez    utóbbi   körben    akkor    ítélte
   alkotmányellenesnek a jogalanyok közötti megkülönböztetést,  ha
   a  jogalkotó  önkényesen, ésszerű indok nélkül tett különbséget
   az azonos szabályozási kör alá vont jogalanyok között. [9/1990.
   (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB
   határozat,  ABH  1990,  73,  77-78.;  61/1992.  (XI.  20.)   AB
   határozat,  ABH  1992,  280, 281-282.; 35/1994.  (VI.  24.)  AB
   határozat,  ABH  1994,  197, 203-204.; 30/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat,  ABH  1997,  130, 138-140.;  2/2000.  (II.  25.)  AB
   határozat, ABH 2000, 255, 34.; stb.]

   Az  Alkotmánybíróság  a  diszkrimináció  tilalmát  vizsgálva  a
   43/B/1992.  AB  határozatában  is  rámutatott,  hogy  személyek
   közötti  diszkriminációról csak akkor lehet  szó,  ha  valamely
   személyt  vagy  embercsoportot  más,  azonos  helyzetben   lévő
   személyekkel   vagy   csoporttal   történt   összehasonlításban
   kezelnek hátrányosabb módon (ABH 1994, 744, 745.).

   Az  indítványozó abban látja a diszkrimináció megnyilvánulását,
   hogy  maga  a  támadott bekezdés határoz meg kivételként  olyan
   eseteket,   amikor   az   öv  használata   nem   kötelező.   Az
   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   a   törvényhozó   nem
   önkényesen, így nem az Alkotmányban tilalmazott módon emelt  ki
   egyes  csoportokat  a  szabályozással érintett  alanyok  közül,
   hanem külön meghatározott, sajátos élethelyzetek alapján.  Ezen
   csoportok  tevékenysége  a gépjármű vezetés  során  előforduló,
   általánosnak    tekintett    (biztonsági    öv    használatának
   kötelezettségével  járó) helyzethez képest a  jármű  jellegére,
   vagy  a jármű segítségével végzett feladatra tekintettel  olyan
   eltérést  mutat,  amely  eltérés  folytán  az  ilyen  gépjármű-
   vezetési  helyzetben  lévők nem tekinthetők  azonos  csoportnak
   valamennyi  más  gépjárművezetővel, így a  csoport  képzés  nem
   tekinthető  önkényesnek, ezen túlmenően a szabályozás  tárgyára
   és   tartalmára,  továbbá  a  fent  kifejtettekre   tekintettel
   alkotmányjogi szempontból hátrányos kezelés sem mutatható ki.

   Mivel  a  szabályozás hátrányos megkülönböztetést  nem  valósít
   meg, az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.
     Dr. Bagi István                               Dr. Erdei Árpád
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró

                          Dr.Harmathy Attila
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    351/B/2005
    Date of the decision:
    .
    10/10/2005
    .
    .