Hungarian
Ügyszám:
.
1009/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 14/2002. (III. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/101
.
A határozat kelte: Budapest, 03/19/2002
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
                               
  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában
  meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló 1973. évi I. törvény 171. § (2) bekezdése és a 227. §-a
  alkotmányellenes,  ezért  azokat a  határozat  közzétételének
  napjával megsemmisíti.

  2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló   1998.   évi  XIX.  törvény  342.  §   (3)   bekezdése
  alkotmányellenes,  ezért azt megsemmisíti.  Ennek  folytán  a
  rendelkezés nem lép hatályba.

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                
                                I.
   1.  A Tapolcai Városi Bíróság bírája a lopás bűntette és  más
   bűncselekmény  miatt indított 1. B. 401/2000.  számú  büntető
   ügyben  –  az  eljárás felfüggesztése mellett  –  fordult  az
   Alkotmánybírósághoz.   A  bíróság   álláspontja   szerint   a
   büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban:
   Be.)  171. § (2) bekezdésének első mondata sérti az Alkotmány
   57.  §  (1) bekezdése által védett pártatlan bírósághoz  való
   alkotmányos jogot.

   Felfüggesztő végzésében a bíróság hivatkozott arra,  hogy  az
   Alkotmány  X. és XI. fejezete egymástól még szerkezetileg  is
   elkülönítve   határozza  meg  a  bíróság  és   az   ügyészség
   feladatait.  Az  Alkotmány 50. § (1)  bekezdése  a  bíróságok
   feladatává  a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetését,  az
   51. § (2) bekezdése az ügyészség feladatává a bíróság előtt a
   vád  képviseletét teszi. Ezzel összhangban a  Be.  9.  §  (1)
   bekezdése   rögzíti   az  eljárási  feladatok   megosztásának
   alapelvét, amely szerint a büntetőeljárásban a vád, a védelem
   és  az  ítélkezés egymástól elkülönül; míg a (2)  bekezdés  a
   bíróság vádhoz kötöttségét írja elő. Ezzel szemben a Be. 171.
   §  (2)  bekezdés  “első  mondata, de  a  bíróság  álláspontja
   szerint   az  egész  /2/  bekezdés  maga  is”  összemossa   a
   vádhatóság és a bíróság feladatkörét, “a bíróságot kimozdítja
   abból  az alkotmányos alaphelyzetéből, amely azt tartalmazza,
   hogy  a  bíróság mintegy kívülállóként” döntsön a  vádról.  A
   bíróság  a hivatkozott rendelkezés következtében az ügyésznek
   a vád kiterjesztésére való felhívásával maga is vádlóként lép
   fel,  majd  utóbb saját prekoncepcióját bírálja felül.  Ennek
   folytán  a  támadott  rendelkezés  ellentétes  a  Be.   fenti
   alapelvével,  és sérti az Alkotmányban biztosított  pártatlan
   bírósághoz való jogot.

   2.  Az Alkotmánybíróság eljárásában beszerezte az igazságügy-
   miniszter véleményét.

   3. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy  a
   bírói   kezdeményezéssel  érintett  jogszabályi   rendelkezés
   szoros   tartalmi  összefüggésben  áll  a  Be.   227.   §-ban
   foglaltakkal. Ezért az alkotmányossági vizsgálatot  az  eddig
   folytatott következetes gyakorlatának megfelelően  ez  utóbbi
   tekintetében  is  lefolytatta.  [pl.  3/1992.  (I.  23.)   AB
   határozat,  ABH  1992,  329,  330.;  6/1992.  (I.   30.)   AB
   határozat,  ABH  1992, 40, 41.; 54/1992. AB  határozat,  ABH,
   1992,  266, 268.; 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994,
   342,  343.;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1993,  188,
   193.;  26/1995. (V. 15.) AB határozat, ABH 1995,  123,  124.;
   31/1995.  AB  határozat, ABH 1995, 158, 159.; 81/1995.  (XII.
   21.) AB határozat, ABH 1995, 421, 423.; 4/1998. (III. 1.)  AB
   határozat,  ABH 1998, 71, 72.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat,
   ABH  1998,  140,  153.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat,  ABK
   2001,  április, 171, 184.; 31/2001. (VII. 11.) AB  határozat,
   ABK 2001, június-július 329, 335.]

   Megállapította  továbbá az Alkotmánybíróság azt  is,  hogy  a
   2003.  január 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról  szóló
   1998.  évi XIX. törvény (a továbbiakban: új Be.) 342.  §  (3)
   bekezdése a jelenleg hatályban lévő eljárási törvény 227.  §-
   val   megegyező   rendelkezést   tartalmaz.   A   nyilvánvaló
   összefüggés  okán ezért az 5/1999. (III. 31.) AB határozatban
   (ABH  1999,  75, 86.) és a 19/1999. (VI. 25.) AB határozatban
   (ABH,  150,  158.)  követett  gyakorlatának  megfelelően   az
   alkotmányossági     vizsgálatot    e     rendelkezésre     is
   kiterjesztette.
                                II.

   1.  Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

   “45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást  a
   Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága,  az  ítélőtáblák,  a
   Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a
   munkaügyi bíróságok gyakorolják.
   (2)  A  törvény  az  ügyek meghatározott  csoportjaira  külön
   bíróságok létesítését is elrendelheti.”

   “50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik   és
   biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és
   törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”

   “51.  §  (2)  Az  ügyészség törvényben meghatározott  jogokat
   gyakorol  a nyomozással összefüggésben, képviseli a  vádat  a
   bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-
   végrehajtás törvényessége felett.”

   “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

   2. A Be. - nek az indítvánnyal érintett rendelkezései:

   “9.  §  (1)  A  büntetőeljárásban a  vád,  a  védelem  és  az
   ítélkezés egymástól elkülönül.
   (2)  Bírósági eljárás csak törvényes vád alapján indulhat.  A
   bíróság  annak  a  személynek  a  büntetőjogi  felelősségéről
   dönthet,  aki  ellen vádat emeltek, és csak olyan  cselekmény
   alapján, amelyet a vád tartalmaz.
   (3)  A  bírósági eljárásban a bizonyítás során  a  vádlót,  a
   terheltet és a védőt azonos jogok illetik meg.”

   “171.  § (2) Ha a vád kiterjesztésének lehet helye, a bíróság
   erre  az  ügyész  figyelmét felhívja. Felhívhatja  az  ügyész
   figyelmét  arra  is, hogy az ügy adatai a vád  tárgyává  tett
   cselekménnyel  szorosan  összefüggő bűncselekmény  miatt  más
   személlyel  szemben  is vádemelésre adnak  alapot.  Ebben  az
   esetben az iratokat az ügyésznek – indítványára – megküldi.”

   “227. § Ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn,  és
   az  ügyész  nincs  jelen a tárgyaláson, erről  a  bíróság  az
   ügyészt  a  tárgyalás elnapolása vagy az eljárás elkülönítése
   mellett értesíti.”

   3. Az új Be. érintett rendelkezése:

   “342. § (3) Ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn,
   és  az  ügyész nincs jelen a tárgyaláson, erről a bíróság  az
   ügyészt  a  tárgyalás elnapolása vagy az eljárás elkülönítése
   mellett értesíti.”

                               III.
      
   Az indítvány megalapozott.

   1.  Az Alkotmánybíróság már számos határozatában vizsgálta  a
   bírói    hatalmi   ág   függetlenségének   és   a   bíróságok
   pártatlanságának   alkotmányos   követelményrendszerét,    az
   igazságszolgáltatás alkotmányjogi fogalmát, a bíróságoknak és
   az ügyészségeknek az ebben betöltött szerepét.

   Az  Alkotmánybíróság  az 53/1991. (X. 31.)  AB  határozatában
   kimondta:  “A  bírói  hatalom –  amely  a  magyar  parlamenti
   demokráciában  is  elválik  a  törvényhozó  és  a  végrehajtó
   hatalomtól – az állami hatalomnak az a megnyilvánulása,  mely
   az   erre  rendelt  szervezet  útján  a  vitássá  tett   vagy
   megsértett jogról – törvényben szabályozott eljárás  során  –
   kötelező  erővel dönt.” [53/1991. (X. 31.) AB határozat,  ABH
   1991,  266, 267.; továbbá 627/B/1993. AB határozat, ABH 1997,
   767,  768.;  52/1996. (XI. 14.) AB határozat, ABH 1996,  159,
   161.]

   Leszögezte az Alkotmánybíróság azt is, hogy: “A bírói hatalom
   legfőbb sajátossága [...] az, hogy állandó és semleges. Ezt a
   semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése
   annak  kimondásával,  hogy  a bírák  függetlenek  és  csak  a
   törvénynek   vannak  alávetve.”  [17/1994.  (III.   29.)   AB
   határozat, ABH 1994, 84, 85.]

   Az  52/1996. (XI. 14.) AB határozatában arra mutatott  rá  az
   Alkotmánybíróság,   hogy:  “Az  igazságszolgáltatásban   való
   részvétel  az ügyészség alkotmányos kötelessége. Az Alkotmány
   51.  §  (1)  bekezdése  szerint az ügyészség  gondoskodik  az
   állampolgárok   jogainak  védelméről  és  a   bűncselekmények
   üldözéséről. A bűnüldözés révén és a vádképviselet  útján  az
   ügyészség  önálló nevesített jogosítványokkal  (vádképviselet
   és   vádelv)   résztvevője   az  igazságszolgáltatásnak.   Az
   Alkotmány 51. § (2) bekezdése szerint az ügyészség ‘képviseli
   a  vádat  a bírósági eljárásban.’ A büntető eljárás  központi
   része a bírói eljárás ugyan, de az ítélő szakasz előkészítése
   is   része   az   igazságszolgáltatásnak,   mint   közhatalmi
   tevékenységnek.” [52/1996. (XI. 14.) AB határozat, ABH  1996,
   159, 161.]

   2.  A  Be.  az  alapelvek  között a  9.  §  (1)  bekezdésében
   kimondja,  hogy  a  büntető  igazságszolgáltatás   során   az
   eljárási   feladatok:  a  vád,  a  védelem  és  az  ítélkezés
   egymástól    elkülönülnek.    A    jelen    eljárásban     az
   Alkotmánybíróság ezen elvből (funkciómegosztás) kiindulva,  a
   Be. 9. § (2) bekezdésében részletesen is meghatározott vádelv
   tartalmát és érvényesülésének következményeit vizsgálta.

   A  történetileg változó tartalmú és eltérő eljárási kereteket
   között  alkalmazott  vádelv lényegét a hatályos  Be.  szerint
   alapjában  véve  három  elem  alkotja:  a  perbeli   funkciók
   megosztása, a vádló váddal való rendelkezési joga, a  bíróság
   vádhoz   kötöttsége  mind  az  eljárás  bírósági  szakaszának
   megindítása,   mind  annak  lefolytatása,   mind   pedig   az
   ítélethozatal során.

   A  vád,  a  védelem és az ítélkezés elkülönítésének  elméleti
   absztrakcióját  a  büntető eljárási  törvény  normává  emeli,
   amikor   az   adott  típusú  eljárási  feladatokhoz   tételes
   szabályaival  konkrét  jogosultságokat  és  kötelezettségeket
   rendel,  továbbá az adott funkcióval összefüggésben határozza
   meg   a   hatásköri,   illetékességi,   összeférhetetlenségi,
   kizárási  szabályokat [Be. 17. §, 18. § (4) bekezdés,  20.  §
   (1) bekezdés].

   A  Be.  további rendelkezései szabják meg azokat a kereteket,
   amelyek között a rájuk ruházott feladatokat a bíróságok és az
   ügyészségek  ellátják, megjelölve azokat  az  eszközöket  is,
   melyeket  a konkrét eljárási jogosítványok és kötelezettségek
   teljesítése során alkalmazhatnak.

   Az  ügyész a Be. tételes szabályai által előírt módon köteles
   a   nyomozás  törvényességét  felügyelni  és  intézkedéseivel
   biztosítani  [18. § (1), (2), (3) bekezdés].  Önálló  döntési
   jogosultsága   van   a  nyomozás  megtagadása,   a   nyomozás
   megszüntetése, a megalapozatlan vagy szükségtelen vádemelések
   elkerülése   érdekében  a  nyomozás  –  megrovás  alkalmazása
   mellett  vagy  anélkül történő – megszüntetése,  a  vádemelés
   mellőzése és elhalasztása tekintetében [Be. 127. §  (2),  (3)
   bekezdés; 127/A. § (1) bekezdés; 129. § (1) bekezdés; 139.  §
   (2),  (3)  bekezdés;  140.  §  (1)  bekezdés;  141/C.  §  (1)
   bekezdés; 147. §; 147/A. §; 303/A. §].

   A  Be. rendszeréből következően a nyomozás befejezése után  a
   nyomozás  adatait értékelve kizárólag a közvádlói  funkcióval
   felruházott   ügyész  dönthet  a  büntető   eljárás   további
   sorsáról. Az ügyész mérlegelő tevékenységének egyik eredménye
   a  vádemelés,  amellyel közhatalmi jogosítványát  gyakorolja.
   Ennek   folytán   kerül  a  konkrét  ügy  az  érdemi   döntés
   meghozatalára kizárólagosan jogosult bíróság elé.

   A bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének előfeltétele a
   törvényes  vád  megléte.  A bíróság elsőként  hivatalból  azt
   vizsgálja,   hogy  a  vádnak  megvannak-e  a  büntetőeljárási
   törvényben meghatározott alaki és tartalmi kellékei.

   A  törvényes  vád  alaki feltétele, hogy a Be.-ben  a  vádlói
   jogosultságokkal  felruházott  ügyésztől  [Be.  18.   §   (4)
   bekezdés; 295. § (1) bekezdés; 333. § (1) bekezdés]  vagy  az
   ügyek  meghatározott körében a magánvádlótól [Be. 54.  §  (1)
   bekezdés]   származzék  (vádlói  legitimáció).  A   minimális
   tartalmi követelményeket a Be. 146. § (2) bekezdése a vádirat
   szükséges   elemeinek  szabályozásáról  szóló   rendelkezései
   között  határozza meg. A közvád képviselőjének minden esetben
   konkrétan körülírt cselekmény miatt, annak a büntető  törvény
   szerinti  minősítését  is tartalmazó,  pontosan  azonosítható
   személy   felelősségre  vonására  irányuló  megalapozott,   a
   bizonyítékok megjelölését és indítványait is magában  foglaló
   összefoglalt  vádat  kell  a hatáskörrel  és  illetékességgel
   rendelkező bíróság elé terjesztenie.

   A  Be.  XVI.  fejezetében szabályozott  bíróság  elé  állítás
   intézményének alkalmazásakor a Be. 349. § (2) bekezdése a vád
   szóban történő előterjesztését kívánja meg, azonban a szóbeli
   formának  –  eltérő szabály híján – ugyanazokat  az  elemeket
   kell  tartalmaznia, mint az írásbeli vádnak. Tény az is, hogy
   az  egységesen kialakított országos ügyészi gyakorlat szerint
   ezekben az esetekben is készül egy írásbeli ún. “feljegyzés”,
   amely  a  vádlott  személyi adatait és a  vád  tárgyává  tett
   cselekmény   leírását,   illetve  a  cselekmény   minősítését
   tartalmazza.

   A  Be.  szerint  a  magánvád tartalmi  kellékei  a  közvádnál
   kevésbé    szigorúak,   azonban   a   vizsgált    rendelkezés
   szempontjából a magánvádas ügyeknek nincs jelentősége.

   A törvényes vádhoz a bíróság az eljárás során mindvégig kötve
   van,  csak  a megvádolt személy vád tárgyává tett cselekménye
   miatti  felelősségéről dönthet, ugyanakkor  a  vádat  köteles
   kimeríteni [Be. 163. § (2) bekezdés; 250. § III. pont]. A vád
   tárgyává tett tények köre határozza meg a bíróság hatáskörét,
   illetékességét,   az   eljárás  módját   (bűntetti,   vétségi
   eljárás),  az általa felvett bizonyítás irányait, terjedelmét
   és az ítélethozatal kereteit.

   A   vádfunkció  hatékony  gyakorlását  biztosítják   azok   a
   rendelkezések, amelyek a vád módosítását is lehetővé teszik a
   vádló  számára. Amennyiben az eredeti vádemelés után valamely
   új  elem  (új  bizonyíték  vagy a tények  jogi  megítélésének
   módosulása)  indokolja,  a vád megváltoztatható  (módosítható
   vagy kiterjeszthető).

   A    vád   megváltoztatását   és   tárgyi   értelemben   vett
   kiterjesztését  magába foglaló vádmódosítás  tekintetében  az
   ügyész közvádlói jogosultságainak kizárólagossága megtörik. A
   Be.   ezeket   a   lehetőségeket  az  első   fokú   határozat
   meghozatalát  megelőző  tanácsülésig  engedélyezi  az  ügyész
   számára  [Be. 209. § (2) bekezdés], azonban ezzel egyidejűleg
   a bíróság részére is hasonló tartalmú, a vádfunkcióhoz tapadó
   párhuzamos   jogosultságokat,   illetőleg   kötelezettségeket
   határoz  meg. A tárgyalás előkészítő szakaszában a bíróságnak
   a  Be. 171. § (2) bekezdésében, tárgyalási szakaszban pedig a
   227.   §-ban   megfogalmazott   rendelkezésből   következőleg
   kötelessége   a   tárgyi   értelemben  vett   vádkiterjesztés
   lehetőségére  felhívnia  az ügyész figyelmét.  A  vádlott(ak)
   mellett  további  személy(ek) elleni  vádemelés  lehetőségére
   történő  figyelemfelhívás az előkészítő szakaszban  ugyancsak
   kötelezettségként, míg a tárgyalási szakaszban  lehetőségként
   nyert szabályozást.

   Egészen  az  első  fokú bíróság ítéletének  meghozataláig  az
   ügyésznek  lehetősége  van  arra,  hogy  az  eredetileg   vád
   tárgyává  nem  tett  cselekmény(ek)  vonatkozásában  a  vádat
   jelentős mértékben átalakítsa, mi több, az eljárási szabályok
   megtartásával  akár  eredetileg  meg  nem  vádolt  személlyel
   szemben  is vádat emeljen. Ez az állam büntetőjogi  igényének
   érvényesítése és a pergazdaságosság biztosítása szempontjából
   egyaránt  indokolt.  A bíróság számára széles  körben  előírt
   “figyelemfelhívási”  kötelezettség  és  jog  azonban  azt  is
   jelenti, hogy a bíróság olyan jelentős befolyást szerezhet  a
   vád  felett,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  vád  kereteit
   előzetesen saját “elképzelésének” megfelelően tágítsa ki.  Az
   ügyész   közvádlói  jogosítványainak  részbeni   átvétele   a
   pártatlan bíró helyett a vádló-bírót helyezi előtérbe, míg  a
   vádnak  a  bíróság igényeivel való előzetes megfeleltetése  a
   közvádló oldalán semmiféle kockázati tényezőt nem jelent.

   3.1.  Az  Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata  szerint:
   “[...]      a     büntető     igazságszolgáltatást     érintő
   alkotmánybírósági  döntések elvi  alapja,  hogy  demokratikus
   jogállamban   a  büntető  hatalom  alkotmányosan  korlátozott
   közhatalmi jogosítvány és egyben alkotmányos kötelezettség. A
   büntető    hatalom    gyakorlásának,    a    büntető    igény
   érvényesítésének  intézmény-  és  eszközrendszere   közvetlen
   alkotmányos  jelentőséggel bír; a büntető felelősségre  vonás
   szabályai   alkotmányos   jelentőségűek.   A   büntetőeljárás
   közhatalmi  jellegéből, feladatának természetéből következően
   szükségképpen   érinti  az  egyének  alkotmányos   alapjogait
   [részletesen: 42/1993. (VI. 30.) AB hat., ABH 1993, 300., 304-
   305.].”  [49/1998.  (XI. 27.) AB határozat,  ABH  1998,  372,
   376.]

   Kifejtette  az Alkotmánybíróság azt is, hogy “a  jogállamiság
   és  jogbiztonság  elvéből  fakadnak  az  eljárási  garanciák,
   amelyek   alapvető  jelentőségűek  az  egyes   jogintézmények
   működésének kiszámíthatósága szempontjából. Az Alkotmány  nem
   biztosít  alanyi  jogot az anyagi igazság érvényesülésére,  a
   törvénysértő  bírósági ítéletek kizárására. Ezek  a  jogállam
   céljai   és   feladatai,   amelyek  megvalósulása   érdekében
   megfelelő   –  elsősorban  eljárási  garanciákat   nyújtó   –
   intézményeket kell létrehoznia és az érintett alanyi  jogokat
   garantálnia.  Az  Alkotmány tehát az anyagi igazság  érvényre
   juttatásához szükséges – és az esetek többségében alkalmas  –
   eljárásra ad jogot (ABH 1992, 65.).” [49/1998. (XI.  27.)  AB
   határozat, ABH 1998, 372, 376, 377.]

   A tisztességes eljárás követelményének alapfeltétele a vádlói
   és   az  igazságszolgáltatási  funkciók  szétválasztása.   Az
   ügyészség  és a bíróság feladatainak elkülönítése,  az  egyes
   tevékenységi   körökre  vonatkozó  részletes  szabályok,   az
   eljárás  alanyai számára előírt kötelezettségek és a részükre
   biztosított  jogosultságok konstrukciója eljárási garanciákat
   is jelent a védelem számára.

   A   büntetőeljárás   végső  szakaszában  a   bíróság   vádhoz
   kötöttsége   nemcsak  az  ügyész  és  a  bíróság  kapcsolatát
   határolja  be,  hanem  a  vádlott védekezéshez  való  jogának
   tartalma  szempontjából  is alapvető jelentőségű.  A  terhelt
   számára a jogszerű és eredményes védekezéshez elengedhetetlen
   annak  ismerete,  hogy  milyen tények, összefüggések,  adatok
   alapján, milyen bűncselekmény miatt kerül sor vele szemben  a
   felelősségre vonását célzó bírósági eljárás lefolytatására. A
   vád  pontos ismerete biztosíthatja a védelem számára – többek
   között – a bűnösség vagy a minősítő körülmények fennállásának
   hiányát jelentő, illetőleg a cselekmény privilegizált  esetét
   megalapozó  ok-okozati összefüggésekre vonatkozó bizonyítékok
   feltárását,  a  cselekmény elbírálása szempontjából  jelentős
   motívumokra,  enyhítő körülményekre történő  figyelemfelhívás
   lehetőségét.  Ennek hiányában nem áll módjában  az  ügyésszel
   egyenrangú félként érvei kifejtése, indítványainak megtétele,
   vagyis  a védekezés jogának a Be. 9. § (3) bekezdése szerinti
   tartalommal való kitöltése.

   Noha  a  hatályos szabályozásból következőleg a törvényes  és
   megalapozott   vád   központi  kérdés  az  eljárás   bírósági
   szakaszában,   ez  nem  jelenti  a  kontradiktórius   eljárás
   keretében  felvett  bizonyítás  eredményéhez  képest  a   vád
   megváltoztathatatlanságát. A 9/1992. (I. 30.) AB határozatban
   az   Alkotmánybíróság  rámutatott  azonban  arra,   hogy   “a
   bűnüldözésnek  szigorú anyagi jogi és  eljárási  korlátok  és
   feltételek   között  kell  folynia,  s  hogy   a   bűnüldözés
   sikertelenségének   kockázatát  az  állam   viseli.   Ezt   a
   kockázatelosztást   az  ártatlanság  vélelmének   alkotmányos
   garanciája [57. § (2) bekezdés] külön szabályként kifejezésre
   is  juttatja.” [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH, 1992, 59,
   70.]  Alapvető kívánalom tehát, hogy a vád megváltoztatásának
   a  keretei, a terhelt által is előre számításba vehető  módon
   az  eljárási  törvényben előzetesen rögzítésre kerüljenek.  A
   szabályok   technikai  kiszámíthatósága  mellett  azonban   a
   vádlott  számára  az ügyészség és a bíróság  jogosítványainak
   tartalmilag   is  –  az  eljárási  törvényben   meghatározott
   feladatukkal  összhangban álló módon –  kalkulálhatónak  kell
   lenniük.  E  tekintetben meghatározó  kérdés  a  váddal  való
   rendelkezés  jogának és ezen belül is a vádkiterjesztésnek  a
   szabályozása.

   3.2.  Az Alkotmánnyal összhangban a büntető eljárásról  szóló
   törvény a közvádra üldözendő bűncselekmények miatti vádemelés
   tekintetében a döntés felelősségét kivételt nem tűrő módon az
   ügyészre  ruházza.  A  vádemeléssel az  ügyész  azt  juttatja
   kifejezésre, hogy a rendelkezésére bocsátott nyomozási iratok
   alapján  milyen,  a terhelt felelősségét megalapozó  tényeket
   állapított meg és ezekkel kapcsolatban mi a jogi álláspontja.
   A   vádképviselet  azzal  a  kötelezettséggel  jár,  hogy   a
   bizonyítás   eredményéhez  képest  az   ügyész   a   szakmai,
   hivatásbeli  felelősség  szabályai  szerint  eljárva  a   vád
   terjedelmében  változtatást  eszközöljön.  A  Be.   szabályai
   szerint  az ügyészi vádkiterjesztés esetén a terhelt  részére
   még  a  tárgyalás  elnapolása révén  is  biztosítani  kell  a
   védekezéshez  való  jog tényleges gyakorlását  az  újabb  vád
   vonatkozásában  [209. § (3) bekezdés], tekintettel  arra  is,
   hogy  a  bíróság  ítélkezésének  alapját  a  továbbiakban   a
   megváltoztatott vád képezi.

   A  büntető  ügyekben  a  bíróságnak az  Alkotmány  és  a  Be.
   szerinti  eljárási  feladata, hogy a vád  felől  tisztességes
   eljárás lefolytatása után pártatlan döntést hozzon.

   A  6/1998.  (III.  11.) AB határozatában az  Alkotmánybíróság
   elvi  éllel  szögezte  le:  “A ’tisztességes  eljárás’  (fair
   trial)  követelménye nem egyszerűen egy a  bíróságnak  és  az
   eljárásnak  itt  megkövetelt tulajdonságai  közül  (ti.  mint
   ‘igazságos   tárgyalás’),   hanem   az   idézett   alkotmányi
   rendelkezésben  foglalt követelményeken  túl  —  különösen  a
   büntetőjogra  és  eljárásra vonatkozóan  —  az  57.  §  többi
   garanciájának    teljesedését    is    átfogja.    Sőt,    az
   Egyezségokmánynak és az Emberi Jogok Európai Egyezményének  —
   az  Alkotmány 57. §-a tartalmához és szerkezetéhez mintát adó
   — eljárási garanciákat tartalmazó cikkei általában elfogadott
   értelmezése  szerint a fair trial olyan minőség,  amelyet  az
   eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet
   csupán  megítélni.  Ezért  egyes  részletek  hiánya  ellenére
   éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára  lehet
   az  eljárás  ‘méltánytalan’ vagy ‘igazságtalan’,  avagy  «nem
   tisztességes»”. [6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
   91, 95.]

   A  tisztességes eljárásnak számos nem nevesített, de elismert
   és  több kifejezetten nevesített összetevője van. Ez utóbbiak
   közül az egyik a bíróság pártatlanságának kívánalma, amelynek
   a védelemhez való joggal összefüggésben is kiemelt a szerepe.

   Az  Alkotmánybíróság  a  bíróság pártatlanságának  alkotmányi
   követelményrendszerét első ízben vizsgáló 67/1995. (XII.  7.)
   AB  határozatában  rámutatott, hogy: “A pártatlan  bírósághoz
   való  alkotmányos alapjog az eljárás alá vont személy  iránti
   előítéletmentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja
   a  bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a  bíró
   magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt  az
   eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény:  el
   kell  kerülni  minden olyan helyzetet, amely  jogos  kétséget
   kelt a bíró pártatlansága tekintetében.” [67/1995. (XII.  7.)
   AB határozat, ABH 1995, 346, 347.]

   Ugyanezen  határozatában  az  Alkotmánybíróság  elemezte   az
   Emberi  Jogok  Európai  Bírósága által  az  emberi  jogok  és
   alapvető  szabadságok védelméről szóló  az  1993.  évi  XXXI.
   törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. cikk 1. pontjában foglalt
   fair  eljárás  érvényesülésének vizsgálata során  alkalmazott
   ún.  kettős  tesztet. Az Európai Bíróság a  szubjektív  teszt
   keretében  az eljáró bíró személyes magatartását, vagyis  azt
   vizsgálja,   hogy   volt   e   az   eljárás   során    “olyan
   megnyilvánulása, amelyből a pártatlanságának  hiányára  lehet
   következtetni.” [67/1995. (XII. 7.) AB határozat,  ABH  1995,
   346, 347.] Az objektív megközelítés pedig: “annak vizsgálata,
   hogy   függetlenül   a  bíró  személyes   magatartásától,   a
   folyamodónak volt-e jogos, indokolt, objektíve igazolható oka
   a  pártatlanság  hiányának feltételezésére. Ehhez  a  Bíróság
   részletesen  vizsgálja, hogy az adott  jogrendszer  szabályai
   szerint  a  bíró  korábban milyen jellegű eljárásban,  milyen
   feladatokat látott el, és milyen annak a szervezetnek a belső
   felépítése,  amelynek  keretében a pártatlanságát  kétségessé
   tevő  döntések születtek.” [67/1995. (XII. 7.) AB  határozat,
   ABH 1995, 346, 348.]

   Az  Emberi  Jogok  Európai Bíróságának az  objektív  teszttel
   kapcsolatos  gyakorlatából  egyértelműen  kitűnik,  hogy   az
   eljárás  során  a  bíró  által ellátott  funkciók  vizsgálata
   alapvető  kérdés.  A  funkcióhalmozódás,  vagyis  azon  eset,
   amikor  a  bíró  ítélkezésen kívüli, a  vizsgálattal  vagy  a
   váddal  kapcsolatos feladatokat is ellát, a  Bíróság  szerint
   jogos  kételyeket  ébreszt  a pártatlanságával  kapcsolatban.
   Alapvető  kérdés,  hogy a bíró, aki a  felek  felett  áll,  a
   felektől  különüljön el. A büntető eljárás feltétele  a  vád,
   amelyet  a  védelem  támad, ezért a bíró  elkülönültsége  úgy
   biztosítható,  ha  a  vádat nem ő fogalmazza  meg,  a  váddal
   kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy látja el.
   A vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos
   személy  által  történő ellátása önmagában  alkalmas  a  bíró
   pártatlanságának megkérdőjelezésére, függetlenül attól,  hogy
   milyen  személyes magatartást tanúsított. [Eur. Court H.  R.,
   Case  of De Cubber v. Belgium, Ser. A-86.; Eur. Court H.  R.,
   Case of Piersack v. Belgium, Ser. A-53.]

   Több  ízben vizsgálta az Emberi Jogok Európai Bírósága  és  a
   Bizottság     a     bíróság    előtti    eljárás     tartalmi
   kiszámíthatóságának feltételrendszerét is. Ennek során többek
   között  –  éppen  egy  Magyarországgal kapcsolatos  ügyben  –
   kifejtette,  hogy a vádlottnak a vádról történő értesítése  a
   tisztességes  eljárás kívánalma szerint  nem  pusztán  formai
   követelmény.

   “A  bűncselekmény tényállási elemei döntő fontosságú szerepet
   játszanak  a  büntetőeljárásban, amennyiben az e  tényállások
   megvalósulását  állító  irat  kézbesítésének  pillanata   az,
   amelytől  fogva a gyanúsítottat úgy kell tekinteni, mint  aki
   formálisan  kézhez kapta az ellene felhozott  vádak  tény  és
   jogbeli alapját tartalmazó írásos értesítést (Eur. Court  HR,
   Kamasinski v. Austria judgement, of 19 December 1989,  Series
   A  no.  168,  pp.  36-37, § 79.). Az Egyezmény  6.  cikke  3.
   bekezdésének  (a)  pontja nemcsak azt a  jogot  biztosítja  a
   vádlott  számára,  hogy  a  vád ‘okáról’  –  azaz  azokról  a
   cselekményekről, amelyeket a vádlott állítólagosan elkövetett
   és  amelyeken a vád alapul – tájékoztatást kapjon, hanem  azt
   is,  hogy  a terhére rótt cselekmények jogi minősítéséről  is
   tájékoztassák.  A  tájékoztatásnak részletesnek  kell  lennie
   [Eur. Court HR, Pélissier és Sassi v. France (GC), judgement,
   of  25  March  1999, 25444/94, § 51, ECHR 1999-II].  [...]  A
   Bíróság   továbbá  emlékeztet  arra,  hogy  a  6.   cikk   3.
   bekezdésének (a) és (b) pontja egymással összefügg és hogy  a
   vád  természetére  és  okára vonatkozó  tájékoztatáshoz  való
   jogot  a  vádlott  védekezésre  való  felkészüléséhez  fűződő
   jogának  fényében kell megítélni.” (Eur. Court H.R., Case  of
   Zoltán  Dallos  v.  Hungary, judgement, of 8  February  2001,
   29082/95, § 47, ECHR 2001-II; magyar nyelvű kivonat: Bírósági
   Határozatok, 2001/5, 392, 396.)

   Mindebből  az  következik, hogy az  ügyészség  és  a  bíróság
   feladatainak   elkülönítése  nem  pusztán   a   vádemelés   –
   vádképviselet szabályainak formális betartását jelenti, hanem
   súlyozott   szerepe  van  a  vád  tartalmi  értelemben   vett
   törvényessége   szempontjából  is.   A   bírói   és   ügyészi
   tevékenységre  vonatkozó  részletes  eljárási  szabályok,  az
   eljárás  alanyai számára előírt kötelezettségek és a részükre
   biztosított   jogosultságok  konstrukciója   a   tisztességes
   eljárás  követelménye szempontjából alapvető jelentőségű.  Az
   eljárási   funkciók   közötti  “átjárhatóság”   lehetőségének
   megteremtése,  sőt kötelezettségként történő előírása,  amely
   az eljárás teljes bírósági szakaszában töretlenül érvényesül,
   a vád tartalmi törvényességét kérdőjelezi meg és ekként sérti
   a tisztességes eljárás követelményét.

   3.3. A Be. vizsgált szabályai a bírót arra kötelezik, hogy az
   eléje  kerülő konkrét ügyben a vád oldalán, az adott  terhelt
   ellenében  avatkozzék  be  a  felek  kapcsolatába,   sőt   az
   eljárásban  addig  nem  is  szereplő  személlyel  szemben   –
   előzetes eljárás nélkül – a vádemelést szorgalmazza. Ezzel  a
   beavatkozással  megbomlik  a  funkciómegosztásból   következő
   egyensúly,  a  bíróság pedig átlép azon a határon,  amely  az
   Alkotmányban   és  a  Be.-ben  megfogalmazott  feladatköréből
   következik.   A  vád  kompetenciájába  tartozó  jogosultságok
   gyakorlása,  amely már előkészítő szakaszban az eléje  kerülő
   ügyben előzetesen kinyilvánítandó állásfoglalásra készteti  a
   bírót,   egyfelől  ténylegesen  alkalmas  lehet  arra,   hogy
   elfogulttá  váljék,  másfelől  pedig  ennek  következtében  a
   pártatlansága a látszat szerint kétségbe vonhatóvá  válik.  A
   vádkiterjesztés  lehetőségének a bíró  általi  megfogalmazása
   azt   a   feltételezést  vonhatja  maga  után,  hogy  már   a
   bizonyítási  eljárás  megkezdése  előtt  döntött  a  bűnösség
   kérdésében,  sőt  az  eredeti vádban megfogalmazott  mértéken
   túlmenően  is  felelősnek  tartja a  vádlottat.  Mindezek  az
   aggályok  fokozottan  jelentkeznek abban  az  esetben,  ha  a
   bíróság  felhívása  nyomán  az  ügyész  olyan  személy  ellen
   emelhet  vádat,  akivel  szemben eredetileg  nem  is  kívánta
   érvényesíteni  a  vádemelés közhatalmi jogosultságát,  akivel
   szemben esetleg nyomozás nem is folyt.

   Nem  változtat  ezen  az a tény sem, hogy  a  bíró  felhívása
   ellenére  az  ügyész  a vádat nem köteles  kiterjeszteni.  Mi
   több,    a   szabályozásnak   ez   a   módja   az   eljárásba
   megengedhetetlen  bizonytalansági tényezőt  épít  be.  A  vád
   képviselőjének  nyilatkozatától függetlenül  az  ügy  uraként
   eljáró  bíróság  valódi  álláspontja  a  terhelt  előtt   már
   ismertté  vált,  s ez jogosan ébreszthet kételyeket  benne  a
   további bizonyítási eljárás irányultsága tekintetében  is.  A
   védelem szempontjából ez esetben nem tekinthető minden alapot
   nélkülözőnek  az  a  feltételezés, hogy  az  ügyész  nemleges
   nyilatkozata  ellenére a bíróság az eljárás  során  mégiscsak
   megkísérli a vádkiterjesztésben megfogalmazott álláspontjának
   az  alátámasztását,  vagy a büntetés  kiszabása  során  vonja
   értékelési   körébe   azokat   a   tényezőket,   amelyek    a
   vádkiterjesztésre történő felhívást eredetileg  megalapozták.
   Miután  annak nincs eljárási akadálya, hogy vádhatóság  utóbb
   változtasson    a   vádkiterjesztés   kérdésében    elfoglalt
   álláspontján,  mind  az  ügyész,  mind  a  bíróság   működése
   tartalmilag,  az eljárási funkciókat tekintve  is  a  védelem
   szempontjából kiszámíthatatlanná válik.

   A közvádlói és a bírói szerep összemosása, a bíróságnak a vád
   oldalán  történő  beavatkozása az  eljárásba,  a  szabályozás
   lényegéből  fakadóan  alkalmas lehet  arra,  hogy  kételyeket
   ébresszen    a   bíróság   pártatlansága   tekintetében.    E
   vonatkozásban  pedig az Alkotmánybíróság – az  ide  vonatkozó
   gyakorlatát  legutóbb  összegző  –  17/2001.  (VI.   1.)   AB
   határozatában  elvi éllel szögezte le, hogy  alkotmányellenes
   egy  eljárásjogi intézmény olyan szabályozása, amely azon elv
   ellen  hat “hogy a bírónak nem csak pártatlannak kell lennie,
   hanem pártatlannak is kell látszania.” [17/2001. (VI. 1.)  AB
   határozat, ABK 2001, május, 248, 250.]

   A   33/2001.  (VII.  11.)  AB  határozatában  kifejtette   az
   Alkotmánybíróság   azt   is,  hogy  a  pártatlanság   elvének
   következetes   érvényesülését  sérti  az  olyan  jogintézmény
   puszta  léte, amely “beleütközik a bíróság előtti  egyenlőség
   elvébe”  azáltal,  hogy az eljárás egyik  résztvevőjének,  az
   ügyésznek   “többletjogokat  biztosít,  amellyel  szemben   a
   terhelt  [...] lépéshátrányba kerül.” [részletesen:  33/2001.
   (VII.  11.) AB határozat, ABK 2001. június-július, 347,  348,
   349.]

   Az ügyész “közvádlói funkciójának gyakorlása során az ügyészi
   szakmai  felelősség  követelményeit  is  szem  előtt   tartva
   köteles   eljárni.”  [34/B/1996.  AB  határozat,  ABK   2001,
   április,   190,   192.]  A  váddal  való   rendelkezési   jog
   gyakorlásával összefüggő, szakmai kötelezettségeit  a  Magyar
   Köztársaság  ügyészségéről szóló  1972.  évi  V.  törvény  (a
   továbbiakban: Ütv.) III. fejezete a bírósági eljárásban  való
   részvétel  tekintetében külön is szabályozza.  Az  ügyészségi
   szolgálati  viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről  szóló
   1994. évi LXXX. törvény 53. § (1) bekezdés a) pontja pedig  –
   többek  között az Ütv.-ben szabályozott – hivatali kötelesség
   vétkes  megszegése esetére biztosítja az ügyésszel szemben  a
   fegyelmi felelősségre vonás lehetőségét.

   A  Be.  szabályai szerint a vádfunkcióból következő feladatok
   gyakorlása  elválaszthatatlanul az ügyészhez tapad.  Mivel  a
   váddal való rendelkezés teljes körűen az ügyészt illeti  meg,
   a bíróság nincs is olyan jogi eszközök birtokában, amelyekkel
   a  vádemelést vagy a vádmódosítást akár vétlen,  akár  vétkes
   mulasztás    esetén   kikényszeríthetné.    Ilyen    eszközök
   biztosítása a funkciók egyesítését vonná magával,  amely  már
   súlyosan  sértené a pártatlan bírósághoz való jog  alkotmányi
   követelményét.

   A   váddal  való  rendelkezésből  fakadó  eljárási  feladatok
   teljesítése vagy elmulasztása kizárólag az ügyész hivatásbeli
   felelőssége.   Az  ügyésznek  az  e  feladat   teljesítéséhez
   szükséges  jelenléti,  kérdezési,  indítványtételi  és  egyéb
   jogát  a  Be. a bírósági eljárásban teljes körűen biztosítja.
   Annak  vizsgálata  pedig,  hogy az ez  irányú  felelősségéből
   fakadó   kötelezettségeinek  az   ügyész   tárgyaláson   vagy
   tárgyaláson  kívül  hogyan  tesz  eleget,  milyen  szempontok
   vezérlik  a tárgyaláson való részvétel jogának gyakorlásánál,
   kizárólag célszerűségi kérdés, s mint ilyen, nem tartozik  az
   Alkotmánybíróság  által  értékelendő  szempontok  sorába.  Az
   állami  büntető  igény  érvényesítése az  ügyész  alkotmányos
   kötelezettsége  és ennek a szakmai, hivatásbeli  mulasztásból
   eredő  elenyészése kockázatát is az ügyész viseli. A kockázat
   csökkentéséhez fűződő érdek semmiképp nem lehet erősebb, mint
   a   tisztességes   eljáráshoz  való  jog  érvényesítése.   Ez
   utóbbinak viszont alapvető feltétele az eljárásbeli  funkciók
   tiszta elkülönítése.

   3.4.   Az  Alkotmánybíróság  a  bírói  szervezetre  vonatkozó
   határozataiban következetesen hangsúlyozta, hogy az Alkotmány
   2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság egyik alkotó
   eleméből a hatalommegosztás alkotmányi elvéből következően “a
   hatalmi  ágak  elválasztásának  alkotmányos  szerkezetében  a
   bírói  hatalom  függetlenségének  kitüntetett  szerepe  van.”
   [17/1994.  (III.  29.) AB határozat, ABH  1994,  84,  85.]  A
   hatalommegosztás elvéből következik a bíróságnak az Alkotmány
   45.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  igazságszolgáltatási
   monopóliuma, amely végső soron az egyedi ügyekben,  a  46.  §
   (1)    bekezdésében    rögzített    ítélkezési    tevékenység
   kizárólagosságában ölt testet.

   Az   Alkotmánybíróság  az  igazságszolgáltatás  alkotmányjogi
   fogalmát  több, egymáshoz szervesen kapcsolódó  határozatában
   bontotta   ki.   Az   52/1996.  (XI.  14)  AB   határozatában
   leszögezte:  “A  bírói  hatalomhoz  kapcsolódó,  az  eljárási
   törvényben    szabályozott    közhatalmi    tevékenység    az
   igazságszolgáltatás.” [52/1996. (XI. 14.) AB  határozat,  ABH
   1996,  159,  161.] Az 1481/B/1992. AB határozatban ugyanakkor
   arra  utalt,  hogy:  “Az ‘igazságszolgáltatás’  alkotmányjogi
   fogalma  nem  értelmezhető  úgy, hogy  az  csakis  a  konkrét
   ügyekben    való   ítélkezésre   vonatkozik,   hanem    ennél
   szükségképpen szélesebb kört ölel fel.” (ABH 1993, 756, 757.)

   A    folyamatában    vizsgált   büntető   igazságszolgáltatás
   rendszerében  a bíróságon kívül más szervezetek és  személyek
   is  részt  vesznek.  A  résztvevő szervezetekhez  (rendőrség,
   ügyészség,  bíróság)  a  büntető eljárás  egyes  szakaszaiban
   eltérő  feladatok  kapcsolódnak,  amelyek  teljesítésében  az
   eljárási  és  a  rájuk vonatkozó szervezeti  törvények  által
   meghatározott   jogszabályi  kereteken   és   elveken   belül
   önállóak.  A büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó  egyes
   funkciókat  az  Alkotmány is elkülöníti,  s  a  már  említett
   ítélkezési  tevékenységen kívül az  51.  §  (2)  bekezdésében
   nevesíti   az  ügyészség  vádmonopóliumát,  az  57.   §   (3)
   bekezdésében pedig a védelemhez való jogot. A Be.  9.  §  (1)
   bekezdésében   rögzített   funkciómegosztás   elvének   tehát
   közvetlenül   alkotmányi  alapja  van.  Ezek  az   alkotmányi
   rendelkezések egyben olyan garanciái is az ítélkezés,  a  vád
   és  védelem  közötti  egyensúlyteremtésnek,  amelyek  a  fair
   eljárás  alapvető  biztosítékai,  s  amelyeknek  az  eljárási
   törvényben is töretlenül érvényesülniük kell.

   Az   eljárás   bírósági   szakaszában   a   vádrendszerű   és
   kontradiktórius  eljárás lényegéből fakadó követelmény,  hogy
   az  Alkotmány  szerint az igazságszolgáltatás  monopóliumával
   rendelkező  bíróság  és  a közvádlói  hatalmat  kizárólagosan
   birtokló   ügyészség   hatásköre,  tevékenysége,   mozgástere
   egyaránt  átlátható, kiszámítható legyen. A  funkciómegosztás
   elvét  és  az  Alkotmány  45.  §  (1),  valamint  51.  §  (2)
   bekezdését  egyaránt sérti az a megoldás,  amely  az  eljárás
   bármely  résztvevőjének jogi helyzetét lerontva,  lehetőséget
   teremt  az  eljárás során az eljárás bármely  alanyától  való
   feladatkör     elvonásra.     Az    Alkotmány     hivatkozott
   rendelkezéseiből  az  következik, hogy  az  ügyész  közvádlói
   monopóliumának éppúgy töretlennek kell lennie,  mint  ahogyan
   az  ítélkezésben  a bírói függetlenséget és a  pártatlanságot
   megtestesítő állásfoglalásnak kell kifejezésre jutnia.

   Kétségtelen tény, hogy az ügyész közvádlói monopóliuma járhat
   olyan    hátrányos   következményekkel   (pl.   a   vádemelés
   elmulasztása,  vagy  indokolatlan  vádelejtés),   amelyek   a
   sértettek  érdekeit  hátrányosan befolyásolhatják.  Az  ilyen
   hibák elhárításának és hiányosságok kiküszöbölésének módja  a
   jogalkotó által létrehozott vádkorrektívumok rendszere  útján
   lehetséges   (pl.   az   új   Be.  által   ismét   bevezetett
   pótmagánvád).  A  közvádló  oldalán  jelentkező  vétkes  vagy
   vétlen  mulasztások, esetleges szakmai hibák  kiküszöbölésére
   szolgáló     korrektívumok    azonban     semmiképpen     sem
   eredményezhetik  a  vád és az ítélkezés eljárási  funkcióinak
   összemosását.

   Az  Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB  határozatában
   kifejtette,   hogy   a   jogállamiság  alapvető   ismérve   a
   jogbiztonság,  amely nemcsak “az egyes normák egyértelműségét
   követeli   meg,   de  az  egyes  jogintézmények   működésének
   kiszámíthatóságát is.” (ABH 1992, 59, 65.) A  közvádló  és  a
   bíróság viszonyában alapvető kívánalom, hogy az egyes konkrét
   eljárások  során  ne  váljon  megkérdőjelezhetővé   a   bírák
   függetlensége  és  pártatlansága, de a  közvádlói  monopólium
   belső lényege sem. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a büntető
   eljárásban  részt vevő hatóságok működése tartalmi értelemben
   kiszámítható, ha a bíróság és az ügyészség által az  eljárási
   törvény   rendelkezései  következtében  ténylegesen  ellátott
   feladatok  megfelelnek  az  Alkotmány  által  rájuk  ruházott
   közhatalmi funkcióknak.

   Az  Alkotmány ide vonatkozó rendelkezései, így:  a  bíróságok
   igazságszolgáltatási monopóliumát rögzítő 45. § (1) bekezdése
   és  az  ehhez  szorosan  tapadó,  az  ítélkezési  tevékenység
   kizárólagosságára vonatkozó 46. § (1) bekezdése, az ügyészség
   vádmonopóliumát meghatározó 51. § (2) bekezdése,  valamint  a
   védelemhez való jogot garantáló 57. § (3) bekezdése éppen  az
   ügyek  tisztességes  eljárás  keretében  történő,  előítélet-
   mentes,   pártatlan   eldöntését  hivatottak   szolgálni.   A
   pártatlanság  viszont az egyik alapfeltétele annak,  hogy  az
   ügyekben helyes és megalapozott ítélet szülessen.

   A    fenti    indokokra   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a vizsgált rendelkezések szemben  állnak
   a    büntető    igazságszolgáltatáshoz    kapcsolódó    egyes
   feladatoknak  közvetlenül az Alkotmányból levezethető,  és  a
   Be.  9.  §-ában külön is nevesített funkciómegosztás elvével,
   minek  folytán  alapjaiban sértik a  tisztességes  eljáráshoz
   való  jog elvének garanciális szabályait. Az Alkotmánybíróság
   már a 6/1998. (III. 11.) AB határozatában kifejtette, hogy az
   Alkotmány  57.  §-ában foglalt elvek képezik  a  tisztességes
   eljáráshoz  való  jognak  a gerincét,  azonban  a  “tárgyalás
   tisztessége”  ezek  betartásában  nem  merül  ki.  Leszögezte
   továbbá azt is, hogy: “Nincs olyan szükségesség, amely  miatt
   a   tárgyalás  ‘tisztességes’  voltát  arányosan  ugyan,   de
   korlátozni lehetne.” (ABH 1998, 91, 95, 99.)

   A  fentebb kifejtettekből az is következik, hogy a bíróságnak
   a  Be.  171.  § (2) bekezdésében és 227. §-ban megfogalmazott
   vádkiterjesztéssel   kapcsolatos  kötelezettsége   sérti   az
   Alkotmány   57.   §  (1)  bekezdésében  rögzített   pártatlan
   bírósághoz  való jog alkotmányos elvét. A szabályozás  nyomán
   előálló  jogbizonytalanság folytán sérül továbbá az Alkotmány
   57.  § (3) bekezdése által garantált védelemhez való jog elve
   is.   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   a   vizsgált
   rendelkezéseket az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  42.  §  (1)  bekezdésében
   foglaltaknak megfelelően a határozat közzétételének  napjával
   megsemmisítette.

   Az   új   Be.   342.   §   (3)  bekezdése   ugyanazon   okból
   alkotmányellenes,   mint   a   Be.   227.   §-a.    Így    az
   Alkotmánybíróság  az  Abtv.  42.  §  (2)  bekezdése   alapján
   megállapította, hogy a már kihirdetett, de még  hatályba  nem
   lépett törvény ezen rendelkezése 2003. január 1-jével nem lép
   hatályba.

   Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az Abtv. 41. §-
   a alapján rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    14/2002. (III. 20.)
    Date of the decision:
    .
    03/19/2002
    .
    .