English
Hungarian
Ügyszám:
.
1009/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 14/2002. (III. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/101
.
A döntés kelte: Budapest, 03/19/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !
                                
   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában
   meghozta a következő

                           határozatot:
                                
   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló 1973. évi I. törvény 171. § (2) bekezdése és a 227. §-a
   alkotmányellenes,  ezért  azokat a  határozat  közzétételének
   napjával megsemmisíti.

   2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló   1998.   évi  XIX.  törvény  342.  §   (3)   bekezdése
   alkotmányellenes,  ezért azt megsemmisíti.  Ennek  folytán  a
   rendelkezés nem lép hatályba.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
    1.  A Tapolcai Városi Bíróság bírája a lopás bűntette és  más
    bűncselekmény  miatt indított 1. B. 401/2000.  számú  büntető
    ügyben  –  az  eljárás felfüggesztése mellett  –  fordult  az
    Alkotmánybírósághoz.   A  bíróság   álláspontja   szerint   a
    büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (a továbbiakban:
    Be.)  171. § (2) bekezdésének első mondata sérti az Alkotmány
    57.  §  (1) bekezdése által védett pártatlan bírósághoz  való
    alkotmányos jogot.

    Felfüggesztő végzésében a bíróság hivatkozott arra,  hogy  az
    Alkotmány  X. és XI. fejezete egymástól még szerkezetileg  is
    elkülönítve   határozza  meg  a  bíróság  és   az   ügyészség
    feladatait.  Az  Alkotmány 50. § (1)  bekezdése  a  bíróságok
    feladatává  a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetését,  az
    51. § (2) bekezdése az ügyészség feladatává a bíróság előtt a
    vád  képviseletét teszi. Ezzel összhangban a  Be.  9.  §  (1)
    bekezdése   rögzíti   az  eljárási  feladatok   megosztásának
    alapelvét, amely szerint a büntetőeljárásban a vád, a védelem
    és  az  ítélkezés egymástól elkülönül; míg a (2)  bekezdés  a
    bíróság vádhoz kötöttségét írja elő. Ezzel szemben a Be. 171.
    §  (2)  bekezdés  “első  mondata, de  a  bíróság  álláspontja
    szerint   az  egész  /2/  bekezdés  maga  is”  összemossa   a
    vádhatóság és a bíróság feladatkörét, “a bíróságot kimozdítja
    abból  az alkotmányos alaphelyzetéből, amely azt tartalmazza,
    hogy  a  bíróság mintegy kívülállóként” döntsön a  vádról.  A
    bíróság  a hivatkozott rendelkezés következtében az ügyésznek
    a vád kiterjesztésére való felhívásával maga is vádlóként lép
    fel,  majd  utóbb saját prekoncepcióját bírálja felül.  Ennek
    folytán  a  támadott  rendelkezés  ellentétes  a  Be.   fenti
    alapelvével,  és sérti az Alkotmányban biztosított  pártatlan
    bírósághoz való jogot.

    2.  Az Alkotmánybíróság eljárásában beszerezte az igazságügy-
    miniszter véleményét.

    3. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy  a
    bírói   kezdeményezéssel  érintett  jogszabályi   rendelkezés
    szoros   tartalmi  összefüggésben  áll  a  Be.   227.   §-ban
    foglaltakkal. Ezért az alkotmányossági vizsgálatot  az  eddig
    folytatott következetes gyakorlatának megfelelően  ez  utóbbi
    tekintetében  is  lefolytatta.  [pl.  3/1992.  (I.  23.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  329,  330.;  6/1992.  (I.   30.)   AB
    határozat,  ABH  1992, 40, 41.; 54/1992. AB  határozat,  ABH,
    1992,  266, 268.; 60/1994. (XII. 24.) AB határozat, ABH 1994,
    342,  343.;  25/1993. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1993,  188,
    193.;  26/1995. (V. 15.) AB határozat, ABH 1995,  123,  124.;
    31/1995.  AB  határozat, ABH 1995, 158, 159.; 81/1995.  (XII.
    21.) AB határozat, ABH 1995, 421, 423.; 4/1998. (III. 1.)  AB
    határozat,  ABH 1998, 71, 72.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABH  1998,  140,  153.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat,  ABK
    2001,  április, 171, 184.; 31/2001. (VII. 11.) AB  határozat,
    ABK 2001, június-július 329, 335.]

    Megállapította  továbbá az Alkotmánybíróság azt  is,  hogy  a
    2003.  január 1-jén hatályba lépő, a büntetőeljárásról  szóló
    1998.  évi XIX. törvény (a továbbiakban: új Be.) 342.  §  (3)
    bekezdése a jelenleg hatályban lévő eljárási törvény 227.  §-
    val   megegyező   rendelkezést   tartalmaz.   A   nyilvánvaló
    összefüggés  okán ezért az 5/1999. (III. 31.) AB határozatban
    (ABH  1999,  75, 86.) és a 19/1999. (VI. 25.) AB határozatban
    (ABH,  150,  158.)  követett  gyakorlatának  megfelelően   az
    alkotmányossági     vizsgálatot    e     rendelkezésre     is
    kiterjesztette.
                                 II.

    1.  Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    “45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást  a
    Magyar  Köztársaság Legfelsőbb Bírósága,  az  ítélőtáblák,  a
    Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint a helyi és a
    munkaügyi bíróságok gyakorolják.
    (2)  A  törvény  az  ügyek meghatározott  csoportjaira  külön
    bíróságok létesítését is elrendelheti.”

    “50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik   és
    biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és
    törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”

    “51.  §  (2)  Az  ügyészség törvényben meghatározott  jogokat
    gyakorol  a nyomozással összefüggésben, képviseli a  vádat  a
    bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a büntetés-
    végrehajtás törvényessége felett.”

    “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

    2. A Be. - nek az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    “9.  §  (1)  A  büntetőeljárásban a  vád,  a  védelem  és  az
    ítélkezés egymástól elkülönül.
    (2)  Bírósági eljárás csak törvényes vád alapján indulhat.  A
    bíróság  annak  a  személynek  a  büntetőjogi  felelősségéről
    dönthet,  aki  ellen vádat emeltek, és csak olyan  cselekmény
    alapján, amelyet a vád tartalmaz.
    (3)  A  bírósági eljárásban a bizonyítás során  a  vádlót,  a
    terheltet és a védőt azonos jogok illetik meg.”

    “171.  § (2) Ha a vád kiterjesztésének lehet helye, a bíróság
    erre  az  ügyész  figyelmét felhívja. Felhívhatja  az  ügyész
    figyelmét  arra  is, hogy az ügy adatai a vád  tárgyává  tett
    cselekménnyel  szorosan  összefüggő bűncselekmény  miatt  más
    személlyel  szemben  is vádemelésre adnak  alapot.  Ebben  az
    esetben az iratokat az ügyésznek – indítványára – megküldi.”

    “227. § Ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn,  és
    az  ügyész  nincs  jelen a tárgyaláson, erről  a  bíróság  az
    ügyészt  a  tárgyalás elnapolása vagy az eljárás elkülönítése
    mellett értesíti.”

    3. Az új Be. érintett rendelkezése:

    “342. § (3) Ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn,
    és  az  ügyész nincs jelen a tárgyaláson, erről a bíróság  az
    ügyészt  a  tárgyalás elnapolása vagy az eljárás elkülönítése
    mellett értesíti.”

                                III.
       
    Az indítvány megalapozott.

    1.  Az Alkotmánybíróság már számos határozatában vizsgálta  a
    bírói    hatalmi   ág   függetlenségének   és   a   bíróságok
    pártatlanságának   alkotmányos   követelményrendszerét,    az
    igazságszolgáltatás alkotmányjogi fogalmát, a bíróságoknak és
    az ügyészségeknek az ebben betöltött szerepét.

    Az  Alkotmánybíróság  az 53/1991. (X. 31.)  AB  határozatában
    kimondta:  “A  bírói  hatalom –  amely  a  magyar  parlamenti
    demokráciában  is  elválik  a  törvényhozó  és  a  végrehajtó
    hatalomtól – az állami hatalomnak az a megnyilvánulása,  mely
    az   erre  rendelt  szervezet  útján  a  vitássá  tett   vagy
    megsértett jogról – törvényben szabályozott eljárás  során  –
    kötelező  erővel dönt.” [53/1991. (X. 31.) AB határozat,  ABH
    1991,  266, 267.; továbbá 627/B/1993. AB határozat, ABH 1997,
    767,  768.;  52/1996. (XI. 14.) AB határozat, ABH 1996,  159,
    161.]

    Leszögezte az Alkotmánybíróság azt is, hogy: “A bírói hatalom
    legfőbb sajátossága [...] az, hogy állandó és semleges. Ezt a
    semlegességet fogalmazza meg az Alkotmány 50. § (3) bekezdése
    annak  kimondásával,  hogy  a bírák  függetlenek  és  csak  a
    törvénynek   vannak  alávetve.”  [17/1994.  (III.   29.)   AB
    határozat, ABH 1994, 84, 85.]

    Az  52/1996. (XI. 14.) AB határozatában arra mutatott  rá  az
    Alkotmánybíróság,   hogy:  “Az  igazságszolgáltatásban   való
    részvétel  az ügyészség alkotmányos kötelessége. Az Alkotmány
    51.  §  (1)  bekezdése  szerint az ügyészség  gondoskodik  az
    állampolgárok   jogainak  védelméről  és  a   bűncselekmények
    üldözéséről. A bűnüldözés révén és a vádképviselet  útján  az
    ügyészség  önálló nevesített jogosítványokkal  (vádképviselet
    és   vádelv)   résztvevője   az  igazságszolgáltatásnak.   Az
    Alkotmány 51. § (2) bekezdése szerint az ügyészség ‘képviseli
    a  vádat  a bírósági eljárásban.’ A büntető eljárás  központi
    része a bírói eljárás ugyan, de az ítélő szakasz előkészítése
    is   része   az   igazságszolgáltatásnak,   mint   közhatalmi
    tevékenységnek.” [52/1996. (XI. 14.) AB határozat, ABH  1996,
    159, 161.]

    2.  A  Be.  az  alapelvek  között a  9.  §  (1)  bekezdésében
    kimondja,  hogy  a  büntető  igazságszolgáltatás   során   az
    eljárási   feladatok:  a  vád,  a  védelem  és  az  ítélkezés
    egymástól    elkülönülnek.    A    jelen    eljárásban     az
    Alkotmánybíróság ezen elvből (funkciómegosztás) kiindulva,  a
    Be. 9. § (2) bekezdésében részletesen is meghatározott vádelv
    tartalmát és érvényesülésének következményeit vizsgálta.

    A  történetileg változó tartalmú és eltérő eljárási kereteket
    között  alkalmazott  vádelv lényegét a hatályos  Be.  szerint
    alapjában  véve  három  elem  alkotja:  a  perbeli   funkciók
    megosztása, a vádló váddal való rendelkezési joga, a  bíróság
    vádhoz   kötöttsége  mind  az  eljárás  bírósági  szakaszának
    megindítása,   mind  annak  lefolytatása,   mind   pedig   az
    ítélethozatal során.

    A  vád,  a  védelem és az ítélkezés elkülönítésének  elméleti
    absztrakcióját  a  büntető eljárási  törvény  normává  emeli,
    amikor   az   adott  típusú  eljárási  feladatokhoz   tételes
    szabályaival  konkrét  jogosultságokat  és  kötelezettségeket
    rendel,  továbbá az adott funkcióval összefüggésben határozza
    meg   a   hatásköri,   illetékességi,   összeférhetetlenségi,
    kizárási  szabályokat [Be. 17. §, 18. § (4) bekezdés,  20.  §
    (1) bekezdés].

    A  Be.  további rendelkezései szabják meg azokat a kereteket,
    amelyek között a rájuk ruházott feladatokat a bíróságok és az
    ügyészségek  ellátják, megjelölve azokat  az  eszközöket  is,
    melyeket  a konkrét eljárási jogosítványok és kötelezettségek
    teljesítése során alkalmazhatnak.

    Az  ügyész a Be. tételes szabályai által előírt módon köteles
    a   nyomozás  törvényességét  felügyelni  és  intézkedéseivel
    biztosítani  [18. § (1), (2), (3) bekezdés].  Önálló  döntési
    jogosultsága   van   a  nyomozás  megtagadása,   a   nyomozás
    megszüntetése, a megalapozatlan vagy szükségtelen vádemelések
    elkerülése   érdekében  a  nyomozás  –  megrovás  alkalmazása
    mellett  vagy  anélkül történő – megszüntetése,  a  vádemelés
    mellőzése és elhalasztása tekintetében [Be. 127. §  (2),  (3)
    bekezdés; 127/A. § (1) bekezdés; 129. § (1) bekezdés; 139.  §
    (2),  (3)  bekezdés;  140.  §  (1)  bekezdés;  141/C.  §  (1)
    bekezdés; 147. §; 147/A. §; 303/A. §].

    A  Be. rendszeréből következően a nyomozás befejezése után  a
    nyomozás  adatait értékelve kizárólag a közvádlói  funkcióval
    felruházott   ügyész  dönthet  a  büntető   eljárás   további
    sorsáról. Az ügyész mérlegelő tevékenységének egyik eredménye
    a  vádemelés,  amellyel közhatalmi jogosítványát  gyakorolja.
    Ennek   folytán   kerül  a  konkrét  ügy  az  érdemi   döntés
    meghozatalára kizárólagosan jogosult bíróság elé.

    A bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének előfeltétele a
    törvényes  vád  megléte.  A bíróság elsőként  hivatalból  azt
    vizsgálja,   hogy  a  vádnak  megvannak-e  a  büntetőeljárási
    törvényben meghatározott alaki és tartalmi kellékei.

    A  törvényes  vád  alaki feltétele, hogy a Be.-ben  a  vádlói
    jogosultságokkal  felruházott  ügyésztől  [Be.  18.   §   (4)
    bekezdés; 295. § (1) bekezdés; 333. § (1) bekezdés]  vagy  az
    ügyek  meghatározott körében a magánvádlótól [Be. 54.  §  (1)
    bekezdés]   származzék  (vádlói  legitimáció).  A   minimális
    tartalmi követelményeket a Be. 146. § (2) bekezdése a vádirat
    szükséges   elemeinek  szabályozásáról  szóló   rendelkezései
    között  határozza meg. A közvád képviselőjének minden esetben
    konkrétan körülírt cselekmény miatt, annak a büntető  törvény
    szerinti  minősítését  is tartalmazó,  pontosan  azonosítható
    személy   felelősségre  vonására  irányuló  megalapozott,   a
    bizonyítékok megjelölését és indítványait is magában  foglaló
    összefoglalt  vádat  kell  a hatáskörrel  és  illetékességgel
    rendelkező bíróság elé terjesztenie.

    A  Be.  XVI.  fejezetében szabályozott  bíróság  elé  állítás
    intézményének alkalmazásakor a Be. 349. § (2) bekezdése a vád
    szóban történő előterjesztését kívánja meg, azonban a szóbeli
    formának  –  eltérő szabály híján – ugyanazokat  az  elemeket
    kell  tartalmaznia, mint az írásbeli vádnak. Tény az is, hogy
    az  egységesen kialakított országos ügyészi gyakorlat szerint
    ezekben az esetekben is készül egy írásbeli ún. “feljegyzés”,
    amely  a  vádlott  személyi adatait és a  vád  tárgyává  tett
    cselekmény   leírását,   illetve  a  cselekmény   minősítését
    tartalmazza.

    A  Be.  szerint  a  magánvád tartalmi  kellékei  a  közvádnál
    kevésbé    szigorúak,   azonban   a   vizsgált    rendelkezés
    szempontjából a magánvádas ügyeknek nincs jelentősége.

    A törvényes vádhoz a bíróság az eljárás során mindvégig kötve
    van,  csak  a megvádolt személy vád tárgyává tett cselekménye
    miatti  felelősségéről dönthet, ugyanakkor  a  vádat  köteles
    kimeríteni [Be. 163. § (2) bekezdés; 250. § III. pont]. A vád
    tárgyává tett tények köre határozza meg a bíróság hatáskörét,
    illetékességét,   az   eljárás  módját   (bűntetti,   vétségi
    eljárás),  az általa felvett bizonyítás irányait, terjedelmét
    és az ítélethozatal kereteit.

    A   vádfunkció  hatékony  gyakorlását  biztosítják   azok   a
    rendelkezések, amelyek a vád módosítását is lehetővé teszik a
    vádló  számára. Amennyiben az eredeti vádemelés után valamely
    új  elem  (új  bizonyíték  vagy a tények  jogi  megítélésének
    módosulása)  indokolja,  a vád megváltoztatható  (módosítható
    vagy kiterjeszthető).

    A    vád   megváltoztatását   és   tárgyi   értelemben   vett
    kiterjesztését  magába foglaló vádmódosítás  tekintetében  az
    ügyész közvádlói jogosultságainak kizárólagossága megtörik. A
    Be.   ezeket   a   lehetőségeket  az  első   fokú   határozat
    meghozatalát  megelőző  tanácsülésig  engedélyezi  az  ügyész
    számára  [Be. 209. § (2) bekezdés], azonban ezzel egyidejűleg
    a bíróság részére is hasonló tartalmú, a vádfunkcióhoz tapadó
    párhuzamos   jogosultságokat,   illetőleg   kötelezettségeket
    határoz  meg. A tárgyalás előkészítő szakaszában a bíróságnak
    a  Be. 171. § (2) bekezdésében, tárgyalási szakaszban pedig a
    227.   §-ban   megfogalmazott   rendelkezésből   következőleg
    kötelessége   a   tárgyi   értelemben  vett   vádkiterjesztés
    lehetőségére  felhívnia  az ügyész figyelmét.  A  vádlott(ak)
    mellett  további  személy(ek) elleni  vádemelés  lehetőségére
    történő  figyelemfelhívás az előkészítő szakaszban  ugyancsak
    kötelezettségként, míg a tárgyalási szakaszban  lehetőségként
    nyert szabályozást.

    Egészen  az  első  fokú bíróság ítéletének  meghozataláig  az
    ügyésznek  lehetősége  van  arra,  hogy  az  eredetileg   vád
    tárgyává  nem  tett  cselekmény(ek)  vonatkozásában  a  vádat
    jelentős mértékben átalakítsa, mi több, az eljárási szabályok
    megtartásával  akár  eredetileg  meg  nem  vádolt  személlyel
    szemben  is vádat emeljen. Ez az állam büntetőjogi  igényének
    érvényesítése és a pergazdaságosság biztosítása szempontjából
    egyaránt  indokolt.  A bíróság számára széles  körben  előírt
    “figyelemfelhívási”  kötelezettség  és  jog  azonban  azt  is
    jelenti, hogy a bíróság olyan jelentős befolyást szerezhet  a
    vád  felett,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  a  vád  kereteit
    előzetesen saját “elképzelésének” megfelelően tágítsa ki.  Az
    ügyész   közvádlói  jogosítványainak  részbeni   átvétele   a
    pártatlan bíró helyett a vádló-bírót helyezi előtérbe, míg  a
    vádnak  a  bíróság igényeivel való előzetes megfeleltetése  a
    közvádló oldalán semmiféle kockázati tényezőt nem jelent.

    3.1.  Az  Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata  szerint:
    “[...]      a     büntető     igazságszolgáltatást     érintő
    alkotmánybírósági  döntések elvi  alapja,  hogy  demokratikus
    jogállamban   a  büntető  hatalom  alkotmányosan  korlátozott
    közhatalmi jogosítvány és egyben alkotmányos kötelezettség. A
    büntető    hatalom    gyakorlásának,    a    büntető    igény
    érvényesítésének  intézmény-  és  eszközrendszere   közvetlen
    alkotmányos  jelentőséggel bír; a büntető felelősségre  vonás
    szabályai   alkotmányos   jelentőségűek.   A   büntetőeljárás
    közhatalmi  jellegéből, feladatának természetéből következően
    szükségképpen   érinti  az  egyének  alkotmányos   alapjogait
    [részletesen: 42/1993. (VI. 30.) AB hat., ABH 1993, 300., 304-
    305.].”  [49/1998.  (XI. 27.) AB határozat,  ABH  1998,  372,
    376.]

    Kifejtette  az Alkotmánybíróság azt is, hogy “a  jogállamiság
    és  jogbiztonság  elvéből  fakadnak  az  eljárási  garanciák,
    amelyek   alapvető  jelentőségűek  az  egyes   jogintézmények
    működésének kiszámíthatósága szempontjából. Az Alkotmány  nem
    biztosít  alanyi  jogot az anyagi igazság érvényesülésére,  a
    törvénysértő  bírósági ítéletek kizárására. Ezek  a  jogállam
    céljai   és   feladatai,   amelyek  megvalósulása   érdekében
    megfelelő   –  elsősorban  eljárási  garanciákat   nyújtó   –
    intézményeket kell létrehoznia és az érintett alanyi  jogokat
    garantálnia.  Az  Alkotmány tehát az anyagi igazság  érvényre
    juttatásához szükséges – és az esetek többségében alkalmas  –
    eljárásra ad jogot (ABH 1992, 65.).” [49/1998. (XI.  27.)  AB
    határozat, ABH 1998, 372, 376, 377.]

    A tisztességes eljárás követelményének alapfeltétele a vádlói
    és   az  igazságszolgáltatási  funkciók  szétválasztása.   Az
    ügyészség  és a bíróság feladatainak elkülönítése,  az  egyes
    tevékenységi   körökre  vonatkozó  részletes  szabályok,   az
    eljárás  alanyai számára előírt kötelezettségek és a részükre
    biztosított  jogosultságok konstrukciója eljárási garanciákat
    is jelent a védelem számára.

    A   büntetőeljárás   végső  szakaszában  a   bíróság   vádhoz
    kötöttsége   nemcsak  az  ügyész  és  a  bíróság  kapcsolatát
    határolja  be,  hanem  a  vádlott védekezéshez  való  jogának
    tartalma  szempontjából  is alapvető jelentőségű.  A  terhelt
    számára a jogszerű és eredményes védekezéshez elengedhetetlen
    annak  ismerete,  hogy  milyen tények, összefüggések,  adatok
    alapján, milyen bűncselekmény miatt kerül sor vele szemben  a
    felelősségre vonását célzó bírósági eljárás lefolytatására. A
    vád  pontos ismerete biztosíthatja a védelem számára – többek
    között – a bűnösség vagy a minősítő körülmények fennállásának
    hiányát jelentő, illetőleg a cselekmény privilegizált  esetét
    megalapozó  ok-okozati összefüggésekre vonatkozó bizonyítékok
    feltárását,  a  cselekmény elbírálása szempontjából  jelentős
    motívumokra,  enyhítő körülményekre történő  figyelemfelhívás
    lehetőségét.  Ennek hiányában nem áll módjában  az  ügyésszel
    egyenrangú félként érvei kifejtése, indítványainak megtétele,
    vagyis  a védekezés jogának a Be. 9. § (3) bekezdése szerinti
    tartalommal való kitöltése.

    Noha  a  hatályos szabályozásból következőleg a törvényes  és
    megalapozott   vád   központi  kérdés  az  eljárás   bírósági
    szakaszában,   ez  nem  jelenti  a  kontradiktórius   eljárás
    keretében  felvett  bizonyítás  eredményéhez  képest  a   vád
    megváltoztathatatlanságát. A 9/1992. (I. 30.) AB határozatban
    az   Alkotmánybíróság  rámutatott  azonban  arra,   hogy   “a
    bűnüldözésnek  szigorú anyagi jogi és  eljárási  korlátok  és
    feltételek   között  kell  folynia,  s  hogy   a   bűnüldözés
    sikertelenségének   kockázatát  az  állam   viseli.   Ezt   a
    kockázatelosztást   az  ártatlanság  vélelmének   alkotmányos
    garanciája [57. § (2) bekezdés] külön szabályként kifejezésre
    is  juttatja.” [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH, 1992, 59,
    70.]  Alapvető kívánalom tehát, hogy a vád megváltoztatásának
    a  keretei, a terhelt által is előre számításba vehető  módon
    az  eljárási  törvényben előzetesen rögzítésre kerüljenek.  A
    szabályok   technikai  kiszámíthatósága  mellett  azonban   a
    vádlott  számára  az ügyészség és a bíróság  jogosítványainak
    tartalmilag   is  –  az  eljárási  törvényben   meghatározott
    feladatukkal  összhangban álló módon –  kalkulálhatónak  kell
    lenniük.  E  tekintetben meghatározó  kérdés  a  váddal  való
    rendelkezés  jogának és ezen belül is a vádkiterjesztésnek  a
    szabályozása.

    3.2.  Az Alkotmánnyal összhangban a büntető eljárásról  szóló
    törvény a közvádra üldözendő bűncselekmények miatti vádemelés
    tekintetében a döntés felelősségét kivételt nem tűrő módon az
    ügyészre  ruházza.  A  vádemeléssel az  ügyész  azt  juttatja
    kifejezésre, hogy a rendelkezésére bocsátott nyomozási iratok
    alapján  milyen,  a terhelt felelősségét megalapozó  tényeket
    állapított meg és ezekkel kapcsolatban mi a jogi álláspontja.
    A   vádképviselet  azzal  a  kötelezettséggel  jár,  hogy   a
    bizonyítás   eredményéhez  képest  az   ügyész   a   szakmai,
    hivatásbeli  felelősség  szabályai  szerint  eljárva  a   vád
    terjedelmében  változtatást  eszközöljön.  A  Be.   szabályai
    szerint  az ügyészi vádkiterjesztés esetén a terhelt  részére
    még  a  tárgyalás  elnapolása révén  is  biztosítani  kell  a
    védekezéshez  való  jog tényleges gyakorlását  az  újabb  vád
    vonatkozásában  [209. § (3) bekezdés], tekintettel  arra  is,
    hogy  a  bíróság  ítélkezésének  alapját  a  továbbiakban   a
    megváltoztatott vád képezi.

    A  büntető  ügyekben  a  bíróságnak az  Alkotmány  és  a  Be.
    szerinti  eljárási  feladata, hogy a vád  felől  tisztességes
    eljárás lefolytatása után pártatlan döntést hozzon.

    A  6/1998.  (III.  11.) AB határozatában az  Alkotmánybíróság
    elvi  éllel  szögezte  le:  “A ’tisztességes  eljárás’  (fair
    trial)  követelménye nem egyszerűen egy a  bíróságnak  és  az
    eljárásnak  itt  megkövetelt tulajdonságai  közül  (ti.  mint
    ‘igazságos   tárgyalás’),   hanem   az   idézett   alkotmányi
    rendelkezésben  foglalt követelményeken  túl  —  különösen  a
    büntetőjogra  és  eljárásra vonatkozóan  —  az  57.  §  többi
    garanciájának    teljesedését    is    átfogja.    Sőt,    az
    Egyezségokmánynak és az Emberi Jogok Európai Egyezményének  —
    az  Alkotmány 57. §-a tartalmához és szerkezetéhez mintát adó
    — eljárási garanciákat tartalmazó cikkei általában elfogadott
    értelmezése  szerint a fair trial olyan minőség,  amelyet  az
    eljárás egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet
    csupán  megítélni.  Ezért  egyes  részletek  hiánya  ellenére
    éppúgy, mint az összes részletszabály betartása dacára  lehet
    az  eljárás  ‘méltánytalan’ vagy ‘igazságtalan’,  avagy  «nem
    tisztességes»”. [6/1998. (III. 11.) AB határozat,  ABH  1998,
    91, 95.]

    A  tisztességes eljárásnak számos nem nevesített, de elismert
    és  több kifejezetten nevesített összetevője van. Ez utóbbiak
    közül az egyik a bíróság pártatlanságának kívánalma, amelynek
    a védelemhez való joggal összefüggésben is kiemelt a szerepe.

    Az  Alkotmánybíróság  a  bíróság pártatlanságának  alkotmányi
    követelményrendszerét első ízben vizsgáló 67/1995. (XII.  7.)
    AB  határozatában  rámutatott, hogy: “A pártatlan  bírósághoz
    való  alkotmányos alapjog az eljárás alá vont személy  iránti
    előítéletmentesség és elfogulatlanság követelményét támasztja
    a  bírósággal szemben. Ez egyrészt magával a bíróval, a  bíró
    magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt  az
    eljárás szabályozásával kapcsolatos objektív követelmény:  el
    kell  kerülni  minden olyan helyzetet, amely  jogos  kétséget
    kelt a bíró pártatlansága tekintetében.” [67/1995. (XII.  7.)
    AB határozat, ABH 1995, 346, 347.]

    Ugyanezen  határozatában  az  Alkotmánybíróság  elemezte   az
    Emberi  Jogok  Európai  Bírósága által  az  emberi  jogok  és
    alapvető  szabadságok védelméről szóló  az  1993.  évi  XXXI.
    törvénnyel kihirdetett Egyezmény 6. cikk 1. pontjában foglalt
    fair  eljárás  érvényesülésének vizsgálata során  alkalmazott
    ún.  kettős  tesztet. Az Európai Bíróság a  szubjektív  teszt
    keretében  az eljáró bíró személyes magatartását, vagyis  azt
    vizsgálja,   hogy   volt   e   az   eljárás   során    “olyan
    megnyilvánulása, amelyből a pártatlanságának  hiányára  lehet
    következtetni.” [67/1995. (XII. 7.) AB határozat,  ABH  1995,
    346, 347.] Az objektív megközelítés pedig: “annak vizsgálata,
    hogy   függetlenül   a  bíró  személyes   magatartásától,   a
    folyamodónak volt-e jogos, indokolt, objektíve igazolható oka
    a  pártatlanság  hiányának feltételezésére. Ehhez  a  Bíróság
    részletesen  vizsgálja, hogy az adott  jogrendszer  szabályai
    szerint  a  bíró  korábban milyen jellegű eljárásban,  milyen
    feladatokat látott el, és milyen annak a szervezetnek a belső
    felépítése,  amelynek  keretében a pártatlanságát  kétségessé
    tevő  döntések születtek.” [67/1995. (XII. 7.) AB  határozat,
    ABH 1995, 346, 348.]

    Az  Emberi  Jogok  Európai Bíróságának az  objektív  teszttel
    kapcsolatos  gyakorlatából  egyértelműen  kitűnik,  hogy   az
    eljárás  során  a  bíró  által ellátott  funkciók  vizsgálata
    alapvető  kérdés.  A  funkcióhalmozódás,  vagyis  azon  eset,
    amikor  a  bíró  ítélkezésen kívüli, a  vizsgálattal  vagy  a
    váddal  kapcsolatos feladatokat is ellát, a  Bíróság  szerint
    jogos  kételyeket  ébreszt  a pártatlanságával  kapcsolatban.
    Alapvető  kérdés,  hogy a bíró, aki a  felek  felett  áll,  a
    felektől  különüljön el. A büntető eljárás feltétele  a  vád,
    amelyet  a  védelem  támad, ezért a bíró  elkülönültsége  úgy
    biztosítható,  ha  a  vádat nem ő fogalmazza  meg,  a  váddal
    kapcsolatos feladatokat egy tőle elkülönült személy látja el.
    A vád és az ítélkezés feladatainak egy eljáráson belül azonos
    személy  által  történő ellátása önmagában  alkalmas  a  bíró
    pártatlanságának megkérdőjelezésére, függetlenül attól,  hogy
    milyen  személyes magatartást tanúsított. [Eur. Court H.  R.,
    Case  of De Cubber v. Belgium, Ser. A-86.; Eur. Court H.  R.,
    Case of Piersack v. Belgium, Ser. A-53.]

    Több  ízben vizsgálta az Emberi Jogok Európai Bírósága  és  a
    Bizottság     a     bíróság    előtti    eljárás     tartalmi
    kiszámíthatóságának feltételrendszerét is. Ennek során többek
    között  –  éppen  egy  Magyarországgal kapcsolatos  ügyben  –
    kifejtette,  hogy a vádlottnak a vádról történő értesítése  a
    tisztességes  eljárás kívánalma szerint  nem  pusztán  formai
    követelmény.

    “A  bűncselekmény tényállási elemei döntő fontosságú szerepet
    játszanak  a  büntetőeljárásban, amennyiben az e  tényállások
    megvalósulását  állító  irat  kézbesítésének  pillanata   az,
    amelytől  fogva a gyanúsítottat úgy kell tekinteni, mint  aki
    formálisan  kézhez kapta az ellene felhozott  vádak  tény  és
    jogbeli alapját tartalmazó írásos értesítést (Eur. Court  HR,
    Kamasinski v. Austria judgement, of 19 December 1989,  Series
    A  no.  168,  pp.  36-37, § 79.). Az Egyezmény  6.  cikke  3.
    bekezdésének  (a)  pontja nemcsak azt a  jogot  biztosítja  a
    vádlott  számára,  hogy  a  vád ‘okáról’  –  azaz  azokról  a
    cselekményekről, amelyeket a vádlott állítólagosan elkövetett
    és  amelyeken a vád alapul – tájékoztatást kapjon, hanem  azt
    is,  hogy  a terhére rótt cselekmények jogi minősítéséről  is
    tájékoztassák.  A  tájékoztatásnak részletesnek  kell  lennie
    [Eur. Court HR, Pélissier és Sassi v. France (GC), judgement,
    of  25  March  1999, 25444/94, § 51, ECHR 1999-II].  [...]  A
    Bíróság   továbbá  emlékeztet  arra,  hogy  a  6.   cikk   3.
    bekezdésének (a) és (b) pontja egymással összefügg és hogy  a
    vád  természetére  és  okára vonatkozó  tájékoztatáshoz  való
    jogot  a  vádlott  védekezésre  való  felkészüléséhez  fűződő
    jogának  fényében kell megítélni.” (Eur. Court H.R., Case  of
    Zoltán  Dallos  v.  Hungary, judgement, of 8  February  2001,
    29082/95, § 47, ECHR 2001-II; magyar nyelvű kivonat: Bírósági
    Határozatok, 2001/5, 392, 396.)

    Mindebből  az  következik, hogy az  ügyészség  és  a  bíróság
    feladatainak   elkülönítése  nem  pusztán   a   vádemelés   –
    vádképviselet szabályainak formális betartását jelenti, hanem
    súlyozott   szerepe  van  a  vád  tartalmi  értelemben   vett
    törvényessége   szempontjából  is.   A   bírói   és   ügyészi
    tevékenységre  vonatkozó  részletes  eljárási  szabályok,  az
    eljárás  alanyai számára előírt kötelezettségek és a részükre
    biztosított   jogosultságok  konstrukciója   a   tisztességes
    eljárás  követelménye szempontjából alapvető jelentőségű.  Az
    eljárási   funkciók   közötti  “átjárhatóság”   lehetőségének
    megteremtése,  sőt kötelezettségként történő előírása,  amely
    az eljárás teljes bírósági szakaszában töretlenül érvényesül,
    a vád tartalmi törvényességét kérdőjelezi meg és ekként sérti
    a tisztességes eljárás követelményét.

    3.3. A Be. vizsgált szabályai a bírót arra kötelezik, hogy az
    eléje  kerülő konkrét ügyben a vád oldalán, az adott  terhelt
    ellenében  avatkozzék  be  a  felek  kapcsolatába,   sőt   az
    eljárásban  addig  nem  is  szereplő  személlyel  szemben   –
    előzetes eljárás nélkül – a vádemelést szorgalmazza. Ezzel  a
    beavatkozással  megbomlik  a  funkciómegosztásból   következő
    egyensúly,  a  bíróság pedig átlép azon a határon,  amely  az
    Alkotmányban   és  a  Be.-ben  megfogalmazott  feladatköréből
    következik.   A  vád  kompetenciájába  tartozó  jogosultságok
    gyakorlása,  amely már előkészítő szakaszban az eléje  kerülő
    ügyben előzetesen kinyilvánítandó állásfoglalásra készteti  a
    bírót,   egyfelől  ténylegesen  alkalmas  lehet  arra,   hogy
    elfogulttá  váljék,  másfelől  pedig  ennek  következtében  a
    pártatlansága a látszat szerint kétségbe vonhatóvá  válik.  A
    vádkiterjesztés  lehetőségének a bíró  általi  megfogalmazása
    azt   a   feltételezést  vonhatja  maga  után,  hogy  már   a
    bizonyítási  eljárás  megkezdése  előtt  döntött  a  bűnösség
    kérdésében,  sőt  az  eredeti vádban megfogalmazott  mértéken
    túlmenően  is  felelősnek  tartja a  vádlottat.  Mindezek  az
    aggályok  fokozottan  jelentkeznek abban  az  esetben,  ha  a
    bíróság  felhívása  nyomán  az  ügyész  olyan  személy  ellen
    emelhet  vádat,  akivel  szemben eredetileg  nem  is  kívánta
    érvényesíteni  a  vádemelés közhatalmi jogosultságát,  akivel
    szemben esetleg nyomozás nem is folyt.

    Nem  változtat  ezen  az a tény sem, hogy  a  bíró  felhívása
    ellenére  az  ügyész  a vádat nem köteles  kiterjeszteni.  Mi
    több,    a   szabályozásnak   ez   a   módja   az   eljárásba
    megengedhetetlen  bizonytalansági tényezőt  épít  be.  A  vád
    képviselőjének  nyilatkozatától függetlenül  az  ügy  uraként
    eljáró  bíróság  valódi  álláspontja  a  terhelt  előtt   már
    ismertté  vált,  s ez jogosan ébreszthet kételyeket  benne  a
    további bizonyítási eljárás irányultsága tekintetében  is.  A
    védelem szempontjából ez esetben nem tekinthető minden alapot
    nélkülözőnek  az  a  feltételezés, hogy  az  ügyész  nemleges
    nyilatkozata  ellenére a bíróság az eljárás  során  mégiscsak
    megkísérli a vádkiterjesztésben megfogalmazott álláspontjának
    az  alátámasztását,  vagy a büntetés  kiszabása  során  vonja
    értékelési   körébe   azokat   a   tényezőket,   amelyek    a
    vádkiterjesztésre történő felhívást eredetileg  megalapozták.
    Miután  annak nincs eljárási akadálya, hogy vádhatóság  utóbb
    változtasson    a   vádkiterjesztés   kérdésében    elfoglalt
    álláspontján,  mind  az  ügyész,  mind  a  bíróság   működése
    tartalmilag,  az eljárási funkciókat tekintve  is  a  védelem
    szempontjából kiszámíthatatlanná válik.

    A közvádlói és a bírói szerep összemosása, a bíróságnak a vád
    oldalán  történő  beavatkozása az  eljárásba,  a  szabályozás
    lényegéből  fakadóan  alkalmas lehet  arra,  hogy  kételyeket
    ébresszen    a   bíróság   pártatlansága   tekintetében.    E
    vonatkozásban  pedig az Alkotmánybíróság – az  ide  vonatkozó
    gyakorlatát  legutóbb  összegző  –  17/2001.  (VI.   1.)   AB
    határozatában  elvi éllel szögezte le, hogy  alkotmányellenes
    egy  eljárásjogi intézmény olyan szabályozása, amely azon elv
    ellen  hat “hogy a bírónak nem csak pártatlannak kell lennie,
    hanem pártatlannak is kell látszania.” [17/2001. (VI. 1.)  AB
    határozat, ABK 2001, május, 248, 250.]

    A   33/2001.  (VII.  11.)  AB  határozatában  kifejtette   az
    Alkotmánybíróság   azt   is,  hogy  a  pártatlanság   elvének
    következetes   érvényesülését  sérti  az  olyan  jogintézmény
    puszta  léte, amely “beleütközik a bíróság előtti  egyenlőség
    elvébe”  azáltal,  hogy az eljárás egyik  résztvevőjének,  az
    ügyésznek   “többletjogokat  biztosít,  amellyel  szemben   a
    terhelt  [...] lépéshátrányba kerül.” [részletesen:  33/2001.
    (VII.  11.) AB határozat, ABK 2001. június-július, 347,  348,
    349.]

    Az ügyész “közvádlói funkciójának gyakorlása során az ügyészi
    szakmai  felelősség  követelményeit  is  szem  előtt   tartva
    köteles   eljárni.”  [34/B/1996.  AB  határozat,  ABK   2001,
    április,   190,   192.]  A  váddal  való   rendelkezési   jog
    gyakorlásával összefüggő, szakmai kötelezettségeit  a  Magyar
    Köztársaság  ügyészségéről szóló  1972.  évi  V.  törvény  (a
    továbbiakban: Ütv.) III. fejezete a bírósági eljárásban  való
    részvétel  tekintetében külön is szabályozza.  Az  ügyészségi
    szolgálati  viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről  szóló
    1994. évi LXXX. törvény 53. § (1) bekezdés a) pontja pedig  –
    többek  között az Ütv.-ben szabályozott – hivatali kötelesség
    vétkes  megszegése esetére biztosítja az ügyésszel szemben  a
    fegyelmi felelősségre vonás lehetőségét.

    A  Be.  szabályai szerint a vádfunkcióból következő feladatok
    gyakorlása  elválaszthatatlanul az ügyészhez tapad.  Mivel  a
    váddal való rendelkezés teljes körűen az ügyészt illeti  meg,
    a bíróság nincs is olyan jogi eszközök birtokában, amelyekkel
    a  vádemelést vagy a vádmódosítást akár vétlen,  akár  vétkes
    mulasztás    esetén   kikényszeríthetné.    Ilyen    eszközök
    biztosítása a funkciók egyesítését vonná magával,  amely  már
    súlyosan  sértené a pártatlan bírósághoz való jog  alkotmányi
    követelményét.

    A   váddal  való  rendelkezésből  fakadó  eljárási  feladatok
    teljesítése vagy elmulasztása kizárólag az ügyész hivatásbeli
    felelőssége.   Az  ügyésznek  az  e  feladat   teljesítéséhez
    szükséges  jelenléti,  kérdezési,  indítványtételi  és  egyéb
    jogát  a  Be. a bírósági eljárásban teljes körűen biztosítja.
    Annak  vizsgálata  pedig,  hogy az ez  irányú  felelősségéből
    fakadó   kötelezettségeinek  az   ügyész   tárgyaláson   vagy
    tárgyaláson  kívül  hogyan  tesz  eleget,  milyen  szempontok
    vezérlik  a tárgyaláson való részvétel jogának gyakorlásánál,
    kizárólag célszerűségi kérdés, s mint ilyen, nem tartozik  az
    Alkotmánybíróság  által  értékelendő  szempontok  sorába.  Az
    állami  büntető  igény  érvényesítése az  ügyész  alkotmányos
    kötelezettsége  és ennek a szakmai, hivatásbeli  mulasztásból
    eredő  elenyészése kockázatát is az ügyész viseli. A kockázat
    csökkentéséhez fűződő érdek semmiképp nem lehet erősebb, mint
    a   tisztességes   eljáráshoz  való  jog  érvényesítése.   Ez
    utóbbinak viszont alapvető feltétele az eljárásbeli  funkciók
    tiszta elkülönítése.

    3.4.   Az  Alkotmánybíróság  a  bírói  szervezetre  vonatkozó
    határozataiban következetesen hangsúlyozta, hogy az Alkotmány
    2. § (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság egyik alkotó
    eleméből a hatalommegosztás alkotmányi elvéből következően “a
    hatalmi  ágak  elválasztásának  alkotmányos  szerkezetében  a
    bírói  hatalom  függetlenségének  kitüntetett  szerepe  van.”
    [17/1994.  (III.  29.) AB határozat, ABH  1994,  84,  85.]  A
    hatalommegosztás elvéből következik a bíróságnak az Alkotmány
    45.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  igazságszolgáltatási
    monopóliuma, amely végső soron az egyedi ügyekben,  a  46.  §
    (1)    bekezdésében    rögzített    ítélkezési    tevékenység
    kizárólagosságában ölt testet.

    Az   Alkotmánybíróság  az  igazságszolgáltatás  alkotmányjogi
    fogalmát  több, egymáshoz szervesen kapcsolódó  határozatában
    bontotta   ki.   Az   52/1996.  (XI.  14)  AB   határozatában
    leszögezte:  “A  bírói  hatalomhoz  kapcsolódó,  az  eljárási
    törvényben    szabályozott    közhatalmi    tevékenység    az
    igazságszolgáltatás.” [52/1996. (XI. 14.) AB  határozat,  ABH
    1996,  159,  161.] Az 1481/B/1992. AB határozatban ugyanakkor
    arra  utalt,  hogy:  “Az ‘igazságszolgáltatás’  alkotmányjogi
    fogalma  nem  értelmezhető  úgy, hogy  az  csakis  a  konkrét
    ügyekben    való   ítélkezésre   vonatkozik,   hanem    ennél
    szükségképpen szélesebb kört ölel fel.” (ABH 1993, 756, 757.)

    A    folyamatában    vizsgált   büntető   igazságszolgáltatás
    rendszerében  a bíróságon kívül más szervezetek és  személyek
    is  részt  vesznek.  A  résztvevő szervezetekhez  (rendőrség,
    ügyészség,  bíróság)  a  büntető eljárás  egyes  szakaszaiban
    eltérő  feladatok  kapcsolódnak,  amelyek  teljesítésében  az
    eljárási  és  a  rájuk vonatkozó szervezeti  törvények  által
    meghatározott   jogszabályi  kereteken   és   elveken   belül
    önállóak.  A büntető igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó  egyes
    funkciókat  az  Alkotmány is elkülöníti,  s  a  már  említett
    ítélkezési  tevékenységen kívül az  51.  §  (2)  bekezdésében
    nevesíti   az  ügyészség  vádmonopóliumát,  az  57.   §   (3)
    bekezdésében pedig a védelemhez való jogot. A Be.  9.  §  (1)
    bekezdésében   rögzített   funkciómegosztás   elvének   tehát
    közvetlenül   alkotmányi  alapja  van.  Ezek  az   alkotmányi
    rendelkezések egyben olyan garanciái is az ítélkezés,  a  vád
    és  védelem  közötti  egyensúlyteremtésnek,  amelyek  a  fair
    eljárás  alapvető  biztosítékai,  s  amelyeknek  az  eljárási
    törvényben is töretlenül érvényesülniük kell.

    Az   eljárás   bírósági   szakaszában   a   vádrendszerű   és
    kontradiktórius  eljárás lényegéből fakadó követelmény,  hogy
    az  Alkotmány  szerint az igazságszolgáltatás  monopóliumával
    rendelkező  bíróság  és  a közvádlói  hatalmat  kizárólagosan
    birtokló   ügyészség   hatásköre,  tevékenysége,   mozgástere
    egyaránt  átlátható, kiszámítható legyen. A  funkciómegosztás
    elvét  és  az  Alkotmány  45.  §  (1),  valamint  51.  §  (2)
    bekezdését  egyaránt sérti az a megoldás,  amely  az  eljárás
    bármely  résztvevőjének jogi helyzetét lerontva,  lehetőséget
    teremt  az  eljárás során az eljárás bármely  alanyától  való
    feladatkör     elvonásra.     Az    Alkotmány     hivatkozott
    rendelkezéseiből  az  következik, hogy  az  ügyész  közvádlói
    monopóliumának éppúgy töretlennek kell lennie,  mint  ahogyan
    az  ítélkezésben  a bírói függetlenséget és a  pártatlanságot
    megtestesítő állásfoglalásnak kell kifejezésre jutnia.

    Kétségtelen tény, hogy az ügyész közvádlói monopóliuma járhat
    olyan    hátrányos   következményekkel   (pl.   a   vádemelés
    elmulasztása,  vagy  indokolatlan  vádelejtés),   amelyek   a
    sértettek  érdekeit  hátrányosan befolyásolhatják.  Az  ilyen
    hibák elhárításának és hiányosságok kiküszöbölésének módja  a
    jogalkotó által létrehozott vádkorrektívumok rendszere  útján
    lehetséges   (pl.   az   új   Be.  által   ismét   bevezetett
    pótmagánvád).  A  közvádló  oldalán  jelentkező  vétkes  vagy
    vétlen  mulasztások, esetleges szakmai hibák  kiküszöbölésére
    szolgáló     korrektívumok    azonban     semmiképpen     sem
    eredményezhetik  a  vád és az ítélkezés eljárási  funkcióinak
    összemosását.

    Az  Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB  határozatában
    kifejtette,   hogy   a   jogállamiság  alapvető   ismérve   a
    jogbiztonság,  amely nemcsak “az egyes normák egyértelműségét
    követeli   meg,   de  az  egyes  jogintézmények   működésének
    kiszámíthatóságát is.” (ABH 1992, 59, 65.) A  közvádló  és  a
    bíróság viszonyában alapvető kívánalom, hogy az egyes konkrét
    eljárások  során  ne  váljon  megkérdőjelezhetővé   a   bírák
    függetlensége  és  pártatlansága, de a  közvádlói  monopólium
    belső lényege sem. Ez csak akkor valósulhat meg, ha a büntető
    eljárásban  részt vevő hatóságok működése tartalmi értelemben
    kiszámítható, ha a bíróság és az ügyészség által az  eljárási
    törvény   rendelkezései  következtében  ténylegesen  ellátott
    feladatok  megfelelnek  az  Alkotmány  által  rájuk  ruházott
    közhatalmi funkcióknak.

    Az  Alkotmány ide vonatkozó rendelkezései, így:  a  bíróságok
    igazságszolgáltatási monopóliumát rögzítő 45. § (1) bekezdése
    és  az  ehhez  szorosan  tapadó,  az  ítélkezési  tevékenység
    kizárólagosságára vonatkozó 46. § (1) bekezdése, az ügyészség
    vádmonopóliumát meghatározó 51. § (2) bekezdése,  valamint  a
    védelemhez való jogot garantáló 57. § (3) bekezdése éppen  az
    ügyek  tisztességes  eljárás  keretében  történő,  előítélet-
    mentes,   pártatlan   eldöntését  hivatottak   szolgálni.   A
    pártatlanság  viszont az egyik alapfeltétele annak,  hogy  az
    ügyekben helyes és megalapozott ítélet szülessen.

    A    fenti    indokokra   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy a vizsgált rendelkezések szemben  állnak
    a    büntető    igazságszolgáltatáshoz    kapcsolódó    egyes
    feladatoknak  közvetlenül az Alkotmányból levezethető,  és  a
    Be.  9.  §-ában külön is nevesített funkciómegosztás elvével,
    minek  folytán  alapjaiban sértik a  tisztességes  eljáráshoz
    való  jog elvének garanciális szabályait. Az Alkotmánybíróság
    már a 6/1998. (III. 11.) AB határozatában kifejtette, hogy az
    Alkotmány  57.  §-ában foglalt elvek képezik  a  tisztességes
    eljáráshoz  való  jognak  a gerincét,  azonban  a  “tárgyalás
    tisztessége”  ezek  betartásában  nem  merül  ki.  Leszögezte
    továbbá azt is, hogy: “Nincs olyan szükségesség, amely  miatt
    a   tárgyalás  ‘tisztességes’  voltát  arányosan  ugyan,   de
    korlátozni lehetne.” (ABH 1998, 91, 95, 99.)

    A  fentebb kifejtettekből az is következik, hogy a bíróságnak
    a  Be.  171.  § (2) bekezdésében és 227. §-ban megfogalmazott
    vádkiterjesztéssel   kapcsolatos  kötelezettsége   sérti   az
    Alkotmány   57.   §  (1)  bekezdésében  rögzített   pártatlan
    bírósághoz  való jog alkotmányos elvét. A szabályozás  nyomán
    előálló  jogbizonytalanság folytán sérül továbbá az Alkotmány
    57.  § (3) bekezdése által garantált védelemhez való jog elve
    is.   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   a   vizsgált
    rendelkezéseket az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.
    törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  42.  §  (1)  bekezdésében
    foglaltaknak megfelelően a határozat közzétételének  napjával
    megsemmisítette.

    Az   új   Be.   342.   §   (3)  bekezdése   ugyanazon   okból
    alkotmányellenes,   mint   a   Be.   227.   §-a.    Így    az
    Alkotmánybíróság  az  Abtv.  42.  §  (2)  bekezdése   alapján
    megállapította, hogy a már kihirdetett, de még  hatályba  nem
    lépett törvény ezen rendelkezése 2003. január 1-jével nem lép
    hatályba.

    Az Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az Abtv. 41. §-
    a alapján rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 171 para. (2) and Section 227 of Act I of 1973 on Criminal Procedure and Section 342 para. (3) of Act XIX of 1998 on Criminal Procedure
     Number of the Decision:
     .
     14/2002. (III. 20.)
     Date of the decision:
     .
     03/19/2002
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0014_2002.pdfen_0014_2002.pdf