Hungarian
Ügyszám:
.
2128/G/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 8/1992. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/51
.
A döntés kelte: Budapest, 01/28/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a  miniszterelnöknek  az  Alkotmány
  értelmezése tárgyában előterjesztett indítványa alapján -
  Dr. Kilényi  Géza  és  Dr.  Schmidt  Péter  alkotmánybíró
  különvéleményével - meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  az Alkotmány  30/A. §  (1)  bekezdés
  h ),  i )   és   m )  pontja,  valamint  a  30/A. §   (2)
  bekezdése  értelmezése   alapján  megállapítja,   hogy  a
  köztársasági elnök a kinevezési jogkörébe tartozó döntést
  ésszerű határidőn  belül köteles  meghozni,  amely  annak
  megállapításához szükséges,  hogy a kinevezés alkotmányos
  feltételei fennállnak-e.

           E határidő túllépése alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a     Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A miniszterelnök az Alkotmány 30/A. §  (1)  bekezdés h ),
   i ) és  m ) pontja,  valamint a  30/A. §  (2)   bekezdése
   értelmezését kérte  " abból a szempontból, hogy az elnöki
   kinevezési jogkör gyakorlásához kötődik-e határidő " . Az
   indítvány   szerint     " az   elnöki   döntés   akárcsak
   hozzávetőleges időbeli  korlátainak meghatározása  nélkül
   adott esetben  lehetetlenülhet a  Kormány szándéka " ,  a
   köztársasági elnök  hallgatása révén  - anélkül,  hogy az
   elnök   a       kinevezés    megtagadásának   alkotmányos
   feltételeiről állást  foglalt volna  - ugyanolyan helyzet
   keletkezik, mintha megtagadta volna a kinevezést.

                              II.

   1. Az  Alkotmány a  köztársasági elnök  egyes jogköreinek
   gyakorlására kifejezetten  határidőt  szab  ( pl.  22. §,
   26. §,  28. §,   19/C. § ).  Más   jogkörökre   vonatkozó
   rendelkezések nem  tartalmaznak szabályt  a  joggyakorlás
   határidejéről. Ebből  azonban nem következik sem az, hogy
   a köztársasági  elnök jogkörének gyakorlása csak abban az
   esetben van  határidőhöz kötve,  ha a határidőt az illető
   jogkör szabályozása  kifejezetten  tartalmazza,  sem  az,
   hogy az  elnök minden  jogköréhez  határidő  tartozna.  A
   köztársasági elnök  alkotmányos jogállása  alapján, és az
   egyes   jogkörök   sajátosságai   szerint   értelmezéssel
   eldönthető, hogy  mely  jogkörök  alkotmányos  gyakorlása
   követel  meg   határidőt.  Az  Alkotmányban  kifejezetten
   szereplő, többnyire  konkrét határidőkkel szemben a többi
   jogkörre vonatkozó határidőt nem lehet napok vagy hónapok
   szerint meghatározni.  Ezekre nézve  csupán általános  és
   rugalmas   szabály    vezethető   le   az   Alkotmányból.
   Kivételesen ilyen  tipusú időmeghatározás  is szerepel az
   Alkotmányban ( 19/C. §  (3)  bekezdés ).

   2.  Az   Alkotmány  kifejezett  rendelkezéssel  háromféle
   határidőt állapít  meg a  köztársasági  elnök  döntésével
   kapcsolatban. Vannak  olyan határidők,  amelyeken belül a
   köztársasági elnöknek  nem csupán joga, hanem kötelessége
   is valamely intézkedés megtétele. Így a választást követő
   egy hónapon  belülre össze  kell hívnia  az  Országgyűlés
   alakuló ülését; a törvényt tizenöt, bizonyos esetekben öt
   napon  belül   ki  kell  hirdetnie;  a  választásokat  az
   Országgyűlés  megbizatásának   lejártától,  feloszlásától
   vagy  feloszlatásától   számított  három  hónapon  belüli
   időpontra ki kell írnia.

   Más esetekben az Alkotmány olyan döntésre szab kifejezett
   határidőt,  amelynek  meghozatala  az  elnök  belátásától
   függ, azaz  nem kötelező. Például a köztársasági elnök az
   elfogadott törvényt - aláírás előtt - tizenöt napon belül
   visszaküldheti az  Országgyűlésnek, vagy  megküldheti  az
   Alkotmánybíróságnak.

   További határidők  nem  valamely  intézkedés  megtételére
   irányulnak,  hanem   az  intézkedés   előfeltételét  vagy
   tartalmát illetően  szabnak  időbeli  határt.  Például  a
   köztársasági  elnök  az  Országgyűlés  ülését  legfeljebb
   harminc  napra   napolhatja  el;   vagy  ha   a   Kormány
   megbizatásának  megszűnése     esetén      az      általa
   miniszterelnöknek javasolt  személyt negyven  napon belül
   nem választják meg, feloszlathatja az Országgyűlést.

   Mindhárom  esetben  a  határidőre  vonatkozó  szabály  az
   államszervezet folyamatos  működését szolgálja.  Ez a cél
   nyilvánvaló ott is, ahol a köztársasági elnök intézkedése
   nem kifejezetten  a folyamatosság  fenntartására irányul,
   mint például  a választások  kiírása vagy az Országgyűlés
   összehívása  esetén,   hanem   ahol   az   államszervezet
   működésébe tartalmilag  avatkozik  be.  Ilyen  intézkedés
   például  az   előzetes  normakontroll  indítványozása  az
   Alkotmánybíróságnál,  vagy   hogy  szükségállapot  esetén
   " haladéktalan "  tájékoztatással   kell  a  köztársasági
   elnök   rendkívüli    intézkedéseit    az    Országgyűlés
   ellenőrzése  alá   helyezni.  Az   utóbbi  intézkedésekre
   szabott határidők  arra szolgálnak,  hogy a  köztársasági
   elnök rendkívüli  közbelépése után  az  ügy  előrelátható
   időn belül, illetve a lehető leghamarább visszakerüljön a
   normális  körülmények   közötti  ügymenetbe,  illetve  az
   ügydöntő szervek hatáskörébe.

   A határidő  meghatározásának minden esetben megtalálható,
   döntő  oka   tehát  az   állam   folyamatos   működésének
   biztosítása.   Az    egyes   jogkörök    más    jellemzői
   lényegtelenek a  határidő szempontjából,  az Alkotmány  a
   legkülönbözőbb fajtájú és jelentőségű döntésekhez kapcsol
   határidőt.

   Az  államszervezet  normális  és  folyamatos  működtetése
   azonban  más   döntések  esetében   is  ugyanolyan  súlyú
   alkotmányos  érdek  és  követelmény,  mint  ahol  ezt  az
   Alkotmány kifejezett  határidővel biztosítja. Ha a jogkör
   az  államszervezet  folyamatos  működéséhez  kapcsolódik,
   nincs elvi  indoka annak,  ha  egyes  esetekben  szerepel
   határidő az Alkotmányban, s máskor nem. Történeti oka van
   annak, hogy  az alkotmányok  legtöbbször  a  parlamenttel
   kapcsolatban   tartalmaznak    határidőket   az   államfő
   intézkedéseire; leghamarább  és legteljesebben  ugyanis a
   törvényhozás önállósult  az  uralkodótól.  Ma  azonban  a
   köztársasági elnök  adott jogkörének  kapcsolata valamely
   hatalmi ággal  nem a  határidő meglétét, hanem legfeljebb
   meghatározása módját  befolyásolhatja. A határidő jellege
   viszont éppen  ennyire függ  gyakorlati  meggondolásoktól
   is.  ( Ezért   tér  el  az  Alkotmány  a  napok  szerinti
   határidőtűzéstől szükségállapot esetén. Ez indokolhatja a
   különbséget a törvény kihirdetése napokban meghatározott,
   illetve  a   nemzetközi  szerződés   megkötése   rugalmas
   határideje között,  noha e  jogkörök jellege megegyezik.)
   Különbséget tenni  tehát nem  a kifejezetten  határidőhöz
   kötött jogkörök  és az  összes többi, hanem azok között a
   jogkörök között  kell, amelyeknél a határidőben cselekvés
   alkotmányos  követelmény,  illetve  amelyeknél  a  kérdés
   ilyen felvetése nem lehetséges.

   3.  Vannak   a  köztársasági   elnöknek  olyan  jogkörei,
   amelyekkel  kapcsolatban  értelmetlen  lenne  határidőről
   beszélni.  Ilyen    a   státuszt    meghatározó    jogkör
   ( " képviseli a  magyar államot ", 30/A. §  (1)  bekezdés
   a ) pont ).  Nem köthető határidőhöz az olyan jogkör sem,
   amelynek gyakorlása  kizárólag az elnök belátásától függ,
   s amelyben  ő a  kezdeményező, feltéve, hogy a jogkör nem
   illeszkedik egyébként  más szervek  döntési  láncolatába.
   Határidőtől függetlenek  tehát az  ugynevezett nem kötött
   jogkörök, ahol  a döntés  nem  más  szerv  előterjesztése
   alapján történik,  feltéve természetesen,  hogy a  jogkör
   gyakorlása nem kötelező. Például nincs határidőhöz kötve,
   hogy az elnök részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés
   és az  országgyűlési bizottságok ülésén, javaslatot tehet
   az Országgyűlésnek  intézkedés megtételére,  népszavazást
   kezdeményezhet   ( 30/A. § (1)  bekezdés  e ), f ) és g )
   pont ).

   Ahol a  fenti három  feltétel bármelyike  is hiányzik, az
   államszervezet folyamatos  működésének érdeke megköveteli
   a határidőt.  Ezt  az  Alkotmányban  kifejezetten  előírt
   határidők példája is alátámasztja. A választások kitűzése
   például nem  kötött jogkör,  viszont az elnök jogszabályi
   határidőn belül köteles erre ( 30/A. §  (1)  bekezdés d )
   pont ). A  törvényhozás láncolatának része a köztársasági
   elnöknek az  a döntése,  hogy a  már elfogadott  törvényt
   visszaküldi    az    Országgyűlésnek,    vagy    megküldi
   véleményezésre az  Alkotmánybíróságnak. Noha ez az elnöki
   döntés se  nem kötött,  se nem  kötelező, mégis a törvény
   kihirdetési rendjét  tereli más útra; s az államszervezet
   folyamatos   és   áttekinthető   működése   szempontjából
   indokolt,  hogy   a  törvény   sorsáról  a   kihirdetésre
   rendelkezésre álló időn belül döntés szülessék.

   4.   Az    Alkotmánybíróság  48/1991. (IX.26.) AB   számú
   határozatában megállapította,  hogy  az  Alkotmány  29. §
   (1)   bekezdése   a  köztársasági  elnök  egyik  alapvető
   feladatát  jelöli   meg  (  " őrködik  az  államszervezet
   demokratikus működése felett " ). Ezt az egyes hatáskörök
   értelmezésénél alapul  kell  venni.  Az  Alkotmánybíróság
   továbbá megállapította,  hogy a köztársasági elnök önálló
   politikai döntéseivel  ennek a  feladatának tesz  eleget.
   ( Önálló politikai  döntés  a  köztársasági  elnök  olyan
   döntése, amely  végleges, felülbírálhatatlan, de amelyért
   sem  a  köztársasági  elnök,  sem  más  szerv  nem  visel
   politikai   felelősséget   az   Országgyűlés   előtt.   A
   köztársasági elnöknek  az Alkotmány  olyan  esetekben  ad
   jogot önálló politikai döntésre, amikor az államszervezet
   működésében súlyos  zavarok támadnak,  amelyek elhárítása
   az ő beavatkozását igényli.)

   Az államszervezet demokratikus működése feletti őrködés -
   mint  a  köztársasági  elnöki  intézmény  egyik  alapvető
   feladata  -  nemcsak  az  elnök  rendkívüli  beavatkozási
   jogosítványai  esetén   szolgál  az   alkotmányértelmezés
   alapjául. Következik  ebből a  feladatból az  is, hogy  a
   köztársasági elnöknek  hatásköri jogai  gyakorlása  során
   mindig figyelemmel  kell lennie  az egész  államszervezet
   demokratikus működésére, beleértve ebbe annak eljárási és
   technikai   szempontjait    is.   Az    " őrködés "   nem
   korlátozódik  tehát  krízishelyzetek  feloldására,  hanem
   része  az   államügyek  szokásos  menetének,  s  benne  a
   köztársasági elnök  saját joggyakorlásának  is. Az  elnök
   döntése igen  gyakran a  döntést kezdeményező, illetve az
   azért  politikai  felelősséget  viselő  szerv  jogkörének
   gyakorlásával kapcsolódik  össze, úgy,  hogy csak  a  két
   döntés együtt  váltja ki  a kívánt joghatást. Más esetben
   pedig az  elnök  kezdeményező  aktusát  más  szervnek  az
   elnököt is  kötelező döntése  követI. Az  elnöki jogkörök
   beágyazódása  a   legfelsőbb   állami   szervek   döntési
   mechanizmusába  alapot  ad  a  köztársasági  elnök  mások
   döntésével     összefüggő     jogosítványainak      olyan
   értelmezésére, hogy  azokat a köztársasági elnök bizonyos
   határidőn  belül  köteles  gyakorolni  akkor  is,  ha  az
   Alkotmány  szövege  az  illető  jogkör  gyakorlására  sem
   kötelességet, sem  határidőt nem  ír elő kifejezetten. Ez
   az  értelmezés  a  fentiek szerint az Alkotmány 29. § (1)
   bekezdésére  épül.   Emellett  a   jogállamiság   elvéből
   ( Alkotmány  2. §    (1)   bekezdés )  is  következik  az
   Alkotmányban szabályozott  szerveknek az  a  kötelessége,
   hogy alkotmányos  jelentőségű hatásköreiket  jóhiszeműen,
   feladataik     teljesítését     kölcsönösen      segítve,
   együttműködve gyakorolják.  Ebből is  levezethető, hogy a
   köztársasági  elnök   jogainak  gyakorlása  nem  határidő
   nélküli  -   kivéve  azokat   a  jogköröket,   amelyekhez
   értelemszerűen  nem  rendelhető  határidő.  ( Lásd  fenn,
   3.pont.)

   5.  A   köztársasági  elnök  jogköre  gyakorlására  olyan
   határidőn belül  köteles, amely  a fenti  elvi indokoknak
   megfelel.  Ez   a   határidő   egyrészt   biztosítja   az
   államszervezet folyamatos  működését ( tehát  tekintettel
   van  a  döntési  láncban  résztvevők,  illetve  az  egész
   államszervezet  szempontjaira ),  másrészt  szükséges  és
   ésszerűen elegendő  ahhoz, hogy  az elnök  megalapozottan
   döntsön ( s  ennyiben a köztársasági elnök szempontjaihoz
   is  igazodik ).  Az  Alkotmányban  kifejezetten  meg  nem
   határozott határidő  napok szerint  értelmezés útján  nem
   állapítható meg.

   6. A  köztársasági elnök  kinevezési jogköre az Alkotmány
   értelmében kötött jogkör, a kinevezést nem a köztársasági
   elnök kezdeményezi,  hanem törvényben  meghatározott  más
   szerv.  A   bírák  kinevezését   kivéve  a   kinevezéshez
   miniszterelnöki vagy  miniszteri ellenjegyzés  szükséges,
   illetve  a   minisztereket   a   köztársasági   elnök   a
   miniszterelnök javaslatára  nevezi kI. A kinevezésekért a
   politikai felelősséget  a Kormány,  a bírák kinevezéséért
   pedig az előterjesztő viseli. Az elnök kinevezési jogköre
   tehát mindig  beleágyazódik más  - a  döntésért felelős -
   szervek   döntéshozatalába.    Kinevezési   jogkörét    a
   köztársasági  elnöknek   az  előterjesztéstől   számított
   ésszerű határidőn  belül gyakorolnia  kell: vagy alá kell
   írnia a  kinevezési okmányt, vagy pedig nyilatkoznia kell
   a kinevezés megtagadásáról.

   Kinevezési   jogköre   gyakorlása   során   az   elnöknek
   egyeztetnie  kell  azt  a  két  kötelezettségét,  amelyek
   mindegyike  az   államszervezet   demokratikus   működése
   feletti  őrködésből,   mint  elnöki   feladatból  folyik.
   Egyrészt a  kinevezésről  indokolatlan  késedelem  nélkül
   döntenie  kell,   különben  az   államszervezet  érintett
   hatalmi  ágainak   demokratikus  működését   akadályozná;
   másrészt kellő  időre van  szüksége  ahhoz,  hogy  eleget
   tehessen a  kinevezési jogkörrel  kapcsolatos garanciális
   feladatának.  Ez   utóbbi  révén   a  köztársasági  elnök
   kinevezési  aktusa  nem  puszta  formalitás,  s  az  arra
   nyitvaálló  határidő  sem  pusztán  az  aláírás  hivatali
   lebonyolításához  szükséges   idő.  A  kinevezési  jogkör
   gyakorlása   alkotmányosságához    megkívánt    " ésszerű
   határidő " formulája  mindkét  szempontra  vonatkozik,  s
   azokat egyezteti.

   A   kinevezési    jog   gyakorlásával    kapcsolatban   a
   48/1991. (IX. 26.) AB határozat a következőket állapította
   meg.  " A  köztársasági  elnöknek  meg  kell  tagadnia  a
   kinevezést, illetve  a jóváhagyást,  ha észleli,  hogy az
   ahhoz jogszabályban  előírt feltételek  nem  teljesültek.
   Ezen kívül  csak akkor alkotmányos a kinevezés, illetve a
   jóváhagyás megtagadása,  ha a  köztársasági elnök  alapos
   okkal arra  következtet, hogy  a javaslat  teljesítése az
   államszervezet demokratikus  működését súlyosan  zavarná.
   Az utóbbi szempontból a köztársasági elnök a kinevezésnél
   kizárólag a  személyre tett javaslatot, jóváhagyás esetén
   pedig  kizárólag  a  mindenkori  előterjesztés  tartalmát
   vizsgálhatja felül."  A köztársasági elnöknek tehát akkor
   kell  megtagadnia   formai   okból   a   kinevezést,   ha
   " észleli "  a   jogszabályi   feltételek   hiányát.   Az
   államszervezet  demokratikus   működése  feletti  őrködés
   feladata  nem  arra  kötelezi  az  elnököt,  hogy  minden
   előterjesztés  jogszerűségének   ügyében   kiterjedt   és
   részletekbe menő  vizsgálatot folytasson,  hanem  hogy  a
   nyilvánvaló vagy  egyébként tudomására jutott jogsértések
   esetén  fellépjen.   Az  " ésszerű  határidő "  az  ahhoz
   szükséges időtartam,  hogy a  köztársasági elnök  e  jogi
   kötelességének eleget tehessen.

   Hasonlóképpen nem  köteles a  köztársasági  elnök  minden
   kinevezési javaslat  esetén kideríteni,  fennáll-e  annak
   veszélye, hogy a kinevezendő személye súlyosan megzavarná
   az  államszervezet  demokratikus  működését.  Csak  ha  a
   tényekből    következően    alapos    oka    van    ilyen
   feltételezésre, köteles  az  elnök  ennek  utánajárni,  s
   megbizonyosodni, hogy  gyanuja megalapozott-e.  Ha  olyan
   személy kinevezésére  szóló javaslat kerül a köztársasági
   elnök  elé,  akinek  kinevezése  súlyosan  megzavarná  az
   államszervezet demokratikus  működését, ez önmagában is a
   demokratikus államszervezet  működésének  fogyatékossága.
   Ennek  kiküszöbölése,   s  a   felelősség   megállapítása
   érdekében  a   minél  gyorsabban   meghozott  döntés   az
   " ésszerű ".

   A fenti  szempontok figyelembevételével is csak a konkrét
   eset körülményei  alapján döthető  el, hogy adott esetben
   mi az ésszerű határidő.

   7.  Az  Alkotmány  31. §   (4)   bekezdése  és  31/A. §-a
   szerint a  köztársasági elnök  jogilag felelős  azért, ha
   tisztsége  gyakorlása   során  szándékosan   megsérti  az
   Alkotmányt vagy valamely más törvényt.

   A  köztársasági  elnök köteles  az Alkotmány 30/A. §  (1)
   bekezdés  h ),  i ) és  m )  pontjában,  a  32/D. §   (2)
   bekezdésében, a  33. §  (4)  bekezdésében és a 48. §  (1)
   és  (2)  bekezdésében meghatározott kinevezési jogkörében
   a kinevezési javaslat előterjesztésétől számított ésszerű
   határidőn belül  döntést hozni. E kötelezettség szándékos
   megsértéséért a  köztársasági  elnök  jogi  felelősséggel
   tartozik.

   Az alkotmányos  határidő  meghatározásánál  a  kinevezési
   döntés hivatali lebonyolításához szükséges időt, valamint
   azt az  időt kell  figyelembe  venni,  amely  a  javaslat
   jogszabályi   feltételei    megtartásának,   illetve    -
   rendkívüli esetben  - a  kinevezés  tartalmi  okból  való
   megtagadása  megalapozottságának   vizsgálatához   az   e
   határozatban kifejtettek szerint szükséges.

   Nem vonható  az " ésszerű  határidő " fogalmába  az olyan
   idő, amelynek  során nem  folyik  vizsgálat,  vagy  olyan
   tárgyban folyik,  amely nem tartozik sem a kinevezés jogi
   feltételeihez, sem a személyre tett javaslat tartalmához.
   Az   előterjesztőre,    illetve   az    elnök   aktusáért
   felelősséget   viselő    ellenjegyzőre   tartozik   annak
   eldöntése, hogy  a kinevezés  mikor esedékes.  Az elnök a
   már megindult  kinevezési folyamatba  kapcsolódik bele. A
   kinevezés célszerűsége,  esedékessége, a betölteni kívánt
   tisztséghez tartozó jogosítványok vizsgálata kívül esik a
   köztársasági elnök  kinevezési jogkörén.  Az indokolatlan
   késlekedés -  ideértve a  köztársasági  elnök  hatáskörén
   kívüli körülmények  vizsgálatára fordított  időt is  - az
   ésszerű határidőn belüli döntésre vonatkozó kötelezettség
   megszegésének minősül.
                        Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal            Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza                Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró               alkotmánybíró
    Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró és
    Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

    A  köztársasági   elnök  kinevezési  jogkörét  a  kormány
    előterjesztésére,   miniszteri    ellenjegyzés    mellett
    gyakorolja. A  kinevezési hatáskörre vonatkozó alkotmányi
    rendelkezés értelmezéséről  szóló  48/1991. (IX.26.)  AB.
    határozathoz fűzött különvéleményünket fenntartjuk.

    Szükségesnek   tartjuk    ismételten    kifejteni    azon
    álláspontunkat,  mely  szerint  az  Alkotmány  megosztott
    hatáskört hozott létre a kormány és a köztársasági elnök,
    ( az   előterjesztő,   a   köztársasági   elnök   és   az
    ellenjegyző ) között. Ennek lényege az, hogy a résztvevők
    egyike   sem   dönthet   kizárólagosan,   azaz   közöttük
    konszenzusnak kell létrejönni.

    Az Alkotmánynak  e  határozatban  foglalt  értelmezése  a
    köztársasági  elnök   kinevezési   jogkörét   a   kormány
    előterjesztésének alkotmányossági  ellenőrzésére  szűkíti
    le.  Az   Alkotmány  ezzel   szemben   a   kinevezést   a
    köztársasági  elnökre   bízza  és  e  jogkört  a  kormány
    előterjesztési jogával  és  ellenjegyzésével  korlátozza.
    Ebből  következik   az  is,  hogy  a  köztársasági  elnök
    kinevezési   jogköre    gyakorlása   során   nemcsak   az
    előterjesztés  alkotmányszerűségét,  hanem  annak  minden
    vonatkozását vizsgálhatja.

    Egyetértünk  azzal,   hogy   a   konszenzus   alapján   a
    kinevezésnek  az   ország  kormányozhatósága,  az  állami
    feladatok ellátása érdekében ésszerű határidőn belül kell
    létrejönnie. Ennek  alkotmányos  biztosítékát  a  kormány
    parlamentnek való  felelőssége és a köztársasági elnöknek
    az Alkotmány  30/A. §-ában meghatározott jogi felelőssége
    jelenti.

    A  konszenzusteremtés   módjáról  és   határidejéről   az
    Alkotmány nem rendelkezik. Így a kialakult ellentmondás a
    döntésben  résztvevők  jobb  együttműködésével,  vagy  az
    Alkotmány módosításával  oldható fel,  de semmiképpen nem
    tekinthető  az  alkotmányértelmezés  tárgykörébe  tartozó
    kérdésnek.

    Budapest, 1992. január 28.

            Dr. Kilényi Géza         Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró             alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     8/1992. (I. 30.)
     Date of the decision:
     .
     01/28/1992
     .
     .