Hungarian
Ügyszám:
.
605/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Bagi István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 605/B/2002. AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2005/1632
.
A döntés kelte: Budapest, 04/11/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
     Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                             végzést:
     
     Az    Alkotmánybíróság    a   közérdekű    bejelentésekről,
  javaslatokról  és  panaszokról  szóló  1977.  évi  I.  törvény
  preambulumának „a szocialista törvényesség” és a  „szocialista
  demokratizmusnak”   szövegrésze,   valamint   a   4.   §   (1)
  bekezdésében   fellelhető  „vagy  ellentétes   a   szocialista
  erkölccsel,  a szocialista gazdálkodás elveivel,”  szövegrésze
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló eljárást megszünteti.
                              Indokolás

      Az   Alkotmánybírósághoz   előterjesztett   kérelmében   az
   indítványozó  a  közérdekű bejelentésekről,  javaslatokról  és
   panaszokról szóló 1977. évi I. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
   preambulumának,  valamint  a 4. §  (1)  bekezdésének  utólagos
   normakontrollját  kérte, az e helyeken  szereplő  "szocialista
   törvényesség”,   „szocialista   demokratizmus”,   "szocialista
   erkölcs”,  valamint  „szocialista  gazdálkodás”  szófordulatok
   tekintetében.  Előadta, hogy ezek nem egyeztethetők  össze  az
   Alkotmány által megjelölt szociális piacgazdaság, illetőleg  a
   többpárti  demokrácia céljával, továbbá ellentétben állnak  az
   Alkotmány  9.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében  foglaltakkal;  a
   köztulajdon   és   magántulajdon  egyenlő   védelmén   alapuló
   piacgazdaság  követelményével, valamint a vállalkozás  jogával
   és a gazdasági verseny szabadságával.

      Az  Alkotmánybíróság a vizsgálat során megállapította, hogy
   a   Magyar   Köztársaságnak   az   Európai   Unióhoz   történő
   csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető  törvény
   hatálybalépésének  napjától,  2004.  május  1–jétől  a   Kbtv.
   egészét    hatályon   kívül   helyezte   az   európai    uniós
   csatlakozással    összefüggő   egyes    törvénymódosításokról,
   törvényi  rendelkezések hatályon kívül helyezéséről,  valamint
   egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004.  évi
   XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés e) pontja.

      Az Alkotmánybíróság hatáskörébe főszabályként csak hatályos
   jogszabályok  utólagos vizsgálata tartozik. A  hatályon  kívül
   helyezett     jogszabály     alkotmányosságát     csak      az
   Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés vagy
   a  törvény  48.  §-ában foglalt alkotmányjogi  panasz  esetén,
   vagyis  kivételesen vizsgálja. Mivel az indítvány nem tartozik
   ezek közé, az Alkotmánybíróság az Abtv. 20. §-ára valamint  az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről    és     annak
   közzétételéről  szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü. határozat 31.  §  a)  pontjára
   figyelemmel  (ABH 2002, 1791, 1802.) – a támadott  rendelkezés
   időközben történt hatályon kívül helyezése miatt – az eljárást
   megszüntette.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Bagi István           Dr. Bihari Mihály
              előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
                                   
              Dr. Erdei Árpád         Dr. Harmathy Attila
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kiss László        Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    605/B/2002
    Date of the decision:
    .
    04/11/2005
    .
    .