Hungarian
Ügyszám:
.
1178/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1178/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/564
.
A döntés kelte: Budapest, 04/20/1993
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a Munka  Törvénykönyvéről szóló  1992.  évi
  XXII.   törvény  106. §  (1)   és   (2)   bekezdésében   foglalt
  rendelkezések alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
  indítványt és  e jogszabályhelyek megsemmisítése iránti kérelmet
  elutasítja.
                              Indokolás

                                  I.

   1. Az  indítványozó a Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II.
   törvény 35.  §  (3)  bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a
   Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.)  MT
   rendelet 39.  §-ában foglalt rendelkezés alkotmányellenességének
   a megállapítását kérte.

   A támadott  törvényi rendelkezés  az ún.  kirendelés intézményét
   szabályozta, amelynek  alapján a  dolgozó kötelezhető volt arra,
   hogy  ideiglenesen  más  munkáltatónál  is  munkát  végezzen.  E
   kötelezésre   vonatkozó    részletszabályokat   tartalmazta    a
   végrehajtási rendelet sérelmezett 39. §-a.

   Az indítványozó  álláspontja szerint  a  támadott  rendelkezések
   ellentétesek  a  szerződési  szabadság  alkotmányos  elvével,  a
   munkavállalót kiszolgáltatottá  teszik, mert  olyan munkaadó alá
   kényszerítik, akivel  nem áll jogviszonyban. A más munkáltatóhoz
   való kirendelés  szabálya egyidejűleg  sérti a munkavállalónak a
   személyes adatok  védelméhez  való  alkotmányos  jogát,  mert  a
   munkaviszonnyal  kapcsolatos   adatokat   munkáltatója   az   új
   munkáltatóhoz  továbbítja,   s  ezzel  ez  utóbbi  olyan  adatok
   birtokába  jut,   amelyek  kiszolgáltatásához   a   munkavállaló
   engedélyt nem adott.

   2. A  Munka Törvénykönyvéről  szóló 1992.  évi XXII. törvény ( a
   továbbiakban :   Mt  ) a támadott törvényi rendelkezést hatályon
   kívül  helyezte  és  a  103/1992.(VI.26.)  Korm.  rendelettel  a
   végrehajtási rendelet is hatályon kívül helyezésre került. Az Mt
   106. § (1) és (2) bekezdése azonban  a  támadott rendelkezéseket
   lényegében   azonos    tartalommal    fenntartotta,   így     az
   Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot  az  Mt hatályos
   rendelkezése vonatkozásában folytatta le.

   Az Mt  106. §  (1) bekezdése  értelmében a  munkavállaló  az  Mt
   105. §-ában  foglalt feltételek szerint írásban ideiglenesen más
   munkáltatónál    történő     munkavégzésre    is     kötelezhető
   (  kirendelés  ).     Az     ennek    következtében    felmerülő
   többletköltségeit  a  munkáltató   köteles   megtéríteni. A  (2)
   bekezdés  pedig  úgy   rendelkezik,   hogy  az  (1)   bekezdében
   meghatározott  esetben  meg  kell  jelölni  a munkáltatói jogkör
   gyakorlóját is.

   Az Mt  105. §  (1)  -  (5)  bekezdésében írt rendelkezések a más
   munkakörben  való   munkavégzésre   kötelezés   feltételeit   és
   garanciális,  a   munkavállaló  érdekeit  védelmező  szabályokat
   tartalmazzák.

                                 II.

   Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

   1.  A   szerződési  szabadság   elvét  az   Alkotmánybíróság   a
   13/1990. ( VI. 18. ) AB  határozatában az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésében  írt   piacgazdaság  lényegi   elemének  és  önálló
   alkotmányos jognak  tekintette,  amelynek  lényegi  vonatkozása,
   hogy a szerződés tartalmát a felek szabadon állapíthatják meg és
   a szerződésekre  vonatkozó jogszabályi  rendelkezésektől  egyező
   akarattal eltérhetnek.  A szerződési szabadság egyik aspektusát,
   a munka  és foglalkozás  szabad  megválasztásásához  való  jogot
   fejezi ki az Alkotmány 70/B. §  (1)  bekezdése.

   A kifogásolt  jogszabályi rendelkezések  az  önálló  alkotmányos
   jogként  felfogott   szerződési  szabadság  követelményével  nem
   ellentétesek. Az  Mt 13. §  (3)  bekezdése értelmében a feleknek
   a munkaviszonyra  vonatkozó  megállapodása  a  törvény  Harmadik
   Részében meghatározott  szabályoktól -  ha a  törvény  egyébként
   másként nem  rendelkezik -  eltérhet.  Az  eltérés  egyébként  a
   munkavállalóra kedvezőbb feltételek mellett történhet csak meg.

   A  munkaviszonyra  vonatkozó  részletes  szabályokat  a  törvény
   Harmadik Része tartalmazza. Itt foglalnak helyet az indítványozó
   által támadott  rendelkezések is.  Az Mt  76. §   (1)  bekezdése
   szerint  a   munkaviszony  -   hacsak  a   törvény  másként  nem
   rendelkezik -  munkaszerződéssel  jön  létre.  A  munkaszerződés
   tartalmát a  fentiek szerint a felek szabadon állapítják meg, az
   Mt-ben foglalt  és a munkaszerződésre vonatkozó rendelkezésektől
   a munkavállaló javára eltérhetnek.

   A munkavállalónak  tehát szabadságában  áll a  munkaszerződésben
   kikötni a  kirendelésre vonatkozó  munkáltatói jog mellőzését. A
   törvény  rendelkezése   csak  az   erre  vonatkozó  megállapodás
   hiányában érvényesül,  ilyen  körülmények  között  a  munkáltató
   kirendelésre  vonatkozó   lehetősége  nem   sérti  a  szerződési
   szabadság alkotmányos jogát, illetőleg a munkavállalónak a munka
   és foglalkozás szabad megválasztásához való jogát sem.

   2. Az Alkotmány 59. §  (1)  bekezdésében írt rendelkezés szerint
   a Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet a  személyes adatok
   védelméhez   való    jog.   Ennek    -    az    Alkotmánybíróság
   15/1991.(IV.13.)  AB  határozatával  információs  önrendelkezési
   jogként értelmezett  - alkotmányos  alapjognak a  munkaviszonyra
   vonatkozó konkrét  törvényi megfogalmazását  adja az Mt 77. §-a.
   Eszerint a  munkáltató a  munkavállalót csak  olyan  nyilatkozat
   megtételére vagy  adatlap kitöltésére  kérheti,  illetőleg  vele
   szemben csak  olyan alkalmassági  vizsgálatot alkalmazhat, amely
   személyiségi jogait nem sérti és amely a munkaviszony létesítése
   szempontjából nyújt lényeges tájékoztatást. A törvény ugyanakkor
   az  információs  önrendelkezési  jog  lényeges  tartalmi  elemét
   alkotó adattovábbítási  tilalmat is  kimondja. Az  Mt 3. §  (2)
   bekezdése  szerint   ugyanis  a   munkáltató  a   munkavállalóra
   vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel kizárólag
   a  törvényben   meghatározott  esetekben   vagy  a  munkavállaló
   hozzájárulásával közölhet.  Mivel kirendelés  esetén a törvény a
   munkáltatót  az   adattovábbítás  jogával  nem  ruházza  fel,  a
   munkavállaló   adatait    a   kirendelésben    érintett    másik
   munkáltatóval csak a munkavállaló hozzájárulásával közölheti.

   E   garanciális    törvényi   rendelkezések    tehát   megfelelő
   biztosítékot adnak  mind a  szerződési szabadság,  mind pedig az
   információs önrendelkezési  jog alkotmányos elveinek betartására
   és érvényesülésére,  ezért az  indítványban kifogásolt  törvényi
   rendelkezés nem  áll ellentétben  az Alkotmány előírásaival, így
   az Alkotmánybíróság az alaptalan indítványt elutasította.
                           Dr. Sólyom László
                       az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal               Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                            Dr. Kilényi Géza
                             alkotmánybíró

                            Dr. Lábady Tamás
                          előadó alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter                  Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön             Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    1178/B/1991
    Date of the decision:
    .
    04/20/1993
    .
    .