Hungarian
Ügyszám:
.
526/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 526/B/2003. AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2005/1649
.
A döntés kelte: Budapest, 10/10/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenessége  utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő
                             végzést:

  Az  Alkotmánybíróság a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról
  és  panaszokról  szóló  1977. évi I. törvény  2.  §  e)  pontja
  alkotmányellenessége   megállapítására   és    megsemmisítésére
  irányuló eljárást megszünteti.
                              Indokolás

   Az  indítványozó a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról  és
   panaszokról szóló 1977. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2.
   §   e)   pontja   alkotmányellenességének   megállapítását   és
   megsemmisítését kérte, mivel álláspontja szerint e  rendelkezés
   az  Alkotmány állam és az egyház elválasztott működését rögzítő
   60. § (3) bekezdését sérti.

   Eljárása során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Tv.-t
   az    európai    uniós    csatlakozással    összefüggő    egyes
   törvénymódosításokról,  törvényi rendelkezések  hatályon  kívül
   helyezéséről,    valamint    egyes    törvényi    rendelkezések
   megállapításáról  szóló  2004. évi XXIX.  törvény  148.  §  (2)
   bekezdés  e)  pontjával,  a  Magyar Köztársaságnak  az  Európai
   Unióhoz  történő  csatlakozásáról  szóló  szerződést  kihirdető
   törvény  hatálybalépése  napjával,  azaz  2004.  május  1-jével
   hatályon  kívül  helyezte.  Az  Alkotmánybíróság  hatásköre  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  b)  pontja  szerinti  hatáskörben
   eljárva      főszabályként     csak     hatályos     jogszabály
   alkotmányosságának  elbírálására terjed ki.  Hatályát  vesztett
   jogszabály    alkotmányellenességének   vizsgálatára    –    az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint – csak kivételesen,
   az  Abtv.  38.  §-a szerinti bírói kezdeményezés,  valamint  az
   Abtv.  48.  §-ában  szabályozott alkotmányjogi  panasz  alapján
   kerülhet  sor.  A vizsgált indítvány azonban egyik  kategóriába
   sem  tartozik.  Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  –   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.) Tü. határozata  31.  §  a)  pontja
   alapján – az eljárást megszüntette.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Bragyova András               Dr. Erdei Árpád
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Harmathy Attila               Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kovács Péter             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    526/B/2003
    Date of the decision:
    .
    10/10/2005
    .
    .