Hungarian
Ügyszám:
.
970/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 6/1997. (II. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/67
.
A döntés kelte: Budapest, 03/17/1997
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   irányuló   indítvány   tárgyában
  meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja: alkotmányellenes, hogy
  a köztisztviselők  jogállásáról szóló  1992.  évi  XXIII.
  törvény (Ktv.) 25. § (2) bekezdése és 72. § (1) bekezdése
  a közszolgálati  jogviszonyban töltött  idő számításánál,
  illetve a köztisztviselő besorolásánál a kötelező katonai
  szolgálatban töltött  időt nem  engedi  teljes  egészében
  figyelembe venni, illetve beszámítani.

  Az Alkotmánybíróság  ezért a Ktv. 25. § (2) bekezdését és
  a 72. § (1) bekezdését megsemmisíti.

  A megsemmisített  rendelkezések 1997.  november  hó    2.
  napján vesztik hatályukat.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   1. Több  indítványozó azért  támadja a  Ktv.  25.  §  (2)
   bekezdését és  72.  §  (1)  bekezdését,  mert  véleményük
   szerint diszkriminatív  (Alkotmány 70/A.  §) az,  hogy  e
   jogszabályok a  közszolgálati jogviszonyban  töltött  idő
   számításánál a  kötelező katonai szolgálatban töltött idő
   teljes  beszámítását  kizárják.  E  szabályok  ugyanis  a
   munkavégzési  kötelezettséggel   nem  járó,   megszakítás
   nélkül  6   hónapot  meghaladó   időtartamot  -   néhány,
   tételesen  meghatározott   más   esettől   eltekintve   -
   figyelmen  kívül   hagyni   rendelik.   Ezzel   hátrányos
   helyzetbe   hozzák   azokat,   akiknek   a   munkavégzési
   kötelezettsége a  törvény erejénél fogva kötelező katonai
   szolgálat teljesítése  és  nem  a  saját  elhatározásukra
   visszavezethető   ok    miatt   szünetelt.    Ez    pedig
   alkotmánysértő hátrányos  megkülönböztetést  valósít  meg
   (Alkotmány 70/A. §).

   2.  A  Ktv.  23.  §-a  szerint  a  köztisztviselőt  az  e
   törvényben meghatározott  feltételek teljesítése esetén -
   a   32.    §-ban   foglaltak    kivételével   -   iskolai
   végzettségének és a közszolgálati jogviszonyban eltöltött
   idejének megfelelően kell besorolni.

   A  24.  §  határozza  meg  az  iskolai  végzettség  és  a
   közszolgálati  jogviszonyban   töltött  idő   alapján   a
   besorolási és fizetési fokozatokat.

   A Ktv.  25. §  (2) bekezdése  szerint a  24.  §  szerinti
   közszolgálati jogviszonyban  töltött idő  számításánál  a
   munkavégzési  kötelezettséggel   nem  járó,   megszakítás
   nélkül 6 hónapot meghaladó időtartamot - kivéve a 10 éven
   aluli  gyermek  ápolásának,  gondozásának  időtartamát  -
   figyelmen kívül kell hagyni.

   A Ktv.  72. §  (1)  bekezdése  szerint  a  köztisztviselő
   besorolásánál (23.  §) a  munkaviszonyban, közszolgálati,
   közalkalmazotti   jogviszonyban,   bírósági   szolgálati,
   illetve munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos szolgálati
   jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
   töltött időt kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési
   kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot
   meghaladó időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A 10
   éven aluli  gyermek ápolására,  gondozására,  valamint  a
   tartós külszolgálatot  teljesítő dolgozó házastársa által
   igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát
   figyelembe kell venni.

                              II.

   Az indítványok megalapozottak.

   1. Az  Alkotmánybíróság már  több határozatban értelmezte
   az Alkotmány  70/A. §-ában  foglalt  tilalom  alkotmányos
   tartalmát, az  emberi méltósághoz  való joggal (Alkotmány
   54. § (1) bek.) is összefüggésben.

   Megállapította,  hogy  "a  jognak  mindenkit  egyenlőként
   (egyenlő méltóságú  személyként) kell  kezelnie, azaz  az
   emberi  méltóság   alapjogán  nem  eshet  csorba,  azonos
   tisztelettel és  körültekintéssel, az  egyéni  szempontok
   azonos mértékű  figyelembevételével kell  a jogosultságok
   és    a     kedvezmények    elosztásának     szempontjait
   meghatározni." (9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,
   46, 48.)

   Rámutatott arra  is, hogy  "az  alapjognak  nem  minősülő
   egyéb  jogra   vonatkozó,  személyek   közötti  hátrányos
   megkülönböztetés vagy más korlátozás alkotmányellenessége
   akkor állapítható  meg, ha  a sérelem  összefüggésben áll
   valamely  alapjoggal,  végső  soron  az  emberi  méltóság
   általános személyiségi jogával, és a megkülönböztetésnek,
   illetve  korlátozásnak   nincs   tárgyilagos   mérlegelés
   szerint   ésszerű  indoka,  vagyis   önkényes." (35/1994.
   (VI.24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.)

   Az Alkotmánybíróság ezeket a megállapításokat irányadónak
   tekintette a jelen ügy elbírálásánál is.

   2.  Az,   hogy  a  törvényhozó  hogyan  határozza  meg  a
   közszolgálati  jogviszonyban   töltött  idő   számítását,
   alapjognak nem  minősülő egyéb  jogra vonatkozik,  ekként
   általánosságban  a   törvényhozó   szabadságára   tartozó
   kérdés. A  szabályozás tartalmi korlátját jelenti viszont
   a diszkrimináció-tilalom  és az  emberi méltósághoz  való
   általános  személyiségi   jog,   az   egyenlő   méltóságú
   személyként való kezelés alkotmányos követelménye.

   A   hatályos    rendelkezések   több   olyan   körülményt
   szabályoznak, amelyek  fennállása esetén  a  munkaviszony
   (munkavégzésre    irányuló     jogviszony)    átmenetileg
   munkavégzési kötelezettséggel  nem jár. Példának okáért a
   dolgozó jogszabályban meghatározott esetekben - kérelmére
   - hosszabb  tartamú fizetés nélküli szabadságra jogosult,
   más  esetekben   pedig  jogszabály   vagy  a   munkáltató
   engedélye alapján  mentesül a  munkavégzési kötelezettség
   alól. Ezeket  az eseteket  közérdek, nyomós egyéni érdek,
   valamint személyi és családi körülmények indokolják.

   Munkaviszonyra    vonatkozó    szabály    több    esetben
   jelentőséget tulajdonít  a  munkaviszonyban  töltött  idő
   tartamának. A  köztisztviselőknél például  -  az  iskolai
   végzettség  mellett   -  a  munkaviszonyban  töltött  idő
   tartamának van  jelentős hatása  a dolgozó  besorolására,
   fizetési  fokozatára.  Más  esetekben  a  jogszabályok  a
   munkaviszonyban  töltött   időtől   is   függővé   teszik
   meghatározott   juttatások    (pl.   jubileumi   jutalom)
   folyósítását vagy mértékét.

   A törvényhozó általában szabadon döntheti el azt is, hogy
   a közszolgálati  jogviszonyban töltött  idő  számításánál
   hogyan veszi  figyelembe a  munkavégzési kötelezettséggel
   nem járó  időtartamot. Ennek  során azonban nem járhat el
   önkényesen, azaz  az emberi  méltóság alapjogán nem eshet
   csorba,  azonos   tisztelettel  és  körültekintéssel,  az
   esetleg    eltérő     egyéni     szempontok     megfelelő
   figyelembevételével kell eljárnia.

   A kötelező  (sor- vagy  tartalékos) katonai  szolgálat az
   Alkotmány 70/H.  §-a  alapján,  a  honvédelmi  törvényben
   meghatározottak  szerint   rendelhető  el;   az  érintett
   személynek   ezzel    kapcsolatban   szabad    választási
   lehetősége nincs.  A  munkavégzési  kötelezettség  tartós
   szünetelése egyedül az ilyen személyek esetében vezethető
   vissza  alkotmányos   kötelezettségre.   Az   alkotmányos
   kötelezettség   teljesítése   olyan   jellegű   speciális
   szempont  a  vizsgált  körben,  amelyet  a  mérlegelésnél
   megkülönböztetetten kell figyelembe venni.

   A  vizsgált   szabályok  erre   a  szempontra  egyáltalán
   nincsenek tekintettel,  mert alkotmányossági  szempontból
   értékelhetően   lényegesen    eltérő   helyzetben    lévő
   csoportokra  az  adott  szabályozási  koncepció  azonosan
   vonatkozik.

   Alkotmányellenességhez  nem   csak  az  vezet,  ha  adott
   szabályozási koncepción belül valamely (azonos helyzetben
   lévő) csoportra  -  alkotmányos  indok  nélkül  -  eltérő
   szabályozás vonatkozik,  hanem hátrányos megkülönböztetés
   az is, ha az adott szabályozási koncepció alkotmányossági
   szempontból lényegesen eltérő helyzetben lévő csoportokra
   azonosan vonatkozik,  vagyis e körülményt figyelmen kívül
   hagyja. Ha  az ilyen hátrányokozásnak nem ismerhető fel a
   tárgyilagos mérlegelés  szerint  való  ésszerű  indoka  -
   tehát önkényes -, alkotmányellenesség állapítható meg.

   A sor-  és tartalékos katonai szolgálat az Alkotmány és a
   honvédelmi törvény  alapján  kötelező;  nem  az  érintett
   személy választásától függ, mint a kifogásolt szabályozás
   hatálya alá tartozó más esetekben.

   A kötelező  sor- és  tartalékos katonai  szolgálat  ideje
   mint állampolgári kötelezettség teljesítése ideje alatt a
   munkavégzési kötelezettség  szünetel.  Az  ilyen  személy
   katonai szolgálati  viszonyban áll, amely a honvédelemről
   szóló 1993.  évi CX.  törvény (Htv.)  51. §-a  szerint az
   állam és  a tényleges  katonák között  a  haza  fegyveres
   védelmére létesült  olyan sajátos  jogviszony, amelyben a
   fegyveres szolgálat teljesítése szigorú függelmi rendben,
   fokozott  veszélyeztetettségben  történik.  A  hadköteles
   katonák szolgálati viszonyáról az 1996. évi XLIV. törvény
   szól. Ennek  értelmében a  katonai szolgálat  ideje alatt
   szolgálatteljesítésre kerül sor.

   A Hvt.  70. §-a  értelmében az általános hadkötelezettség
   alapján  minden   magyar  állampolgárságú   és  a  Magyar
   Köztársaság   területén    élő   férfi    hadköteles.   A
   hadkötelezettség a  17. életév  betöltésekor kezdődik  és
   annak az  évnek a december 31. napjáig áll fenn, amelyben
   a hadköteles  az 50. életévét betölti (hadköteles kor). A
   hadkötelezettség   magában    foglalja    a    szolgálati
   kötelezettséget is.  A Hvt.  92.  §-a  kimondja,  hogy  a
   szolgálati kötelezettség keretében a hadköteles fegyveres
   vagy   fegyver   nélküli   katonai,   illetőleg   polgári
   szolgálatot  köteles   teljesíteni.  A  Htv.  93.  §  (1)
   bekezdése  szerint  a  katonai  szolgálati  kötelezettség
   alapján a  hadköteles sor-,  tartalékos és  póttartalékos
   katonai szolgálatot teljesít.

   A sor-,  tartalékos és  póttartalékos  katonai  szolgálat
   teljesítése alatt  az állam  és a  katona között - a haza
   fegyveres védelmére - sajátos jogviszony létesül. A sor-,
   tartalékos    és    póttartalékos    katonai    szolgálat
   teljesítésének  időtartama  nem  minősül  munkaviszonyban
   töltött időnek  és a  hatályos szabályok  azt sem  teszik
   lehetővé, hogy  ezt az időt a munkaviszonyban töltött idő
   számításánál teljes egészében figyelembe vegyék.

   Ezzel a katonai szolgálatot teljesített hadkötelesek mint
   munkavállalók  hátrányos   helyzetbe   kerülnek   azokhoz
   képest,  akiket  hasonló  alkotmányos  kötelezettség  nem
   terhel,  vagy   katonai  szolgálatot  bármely  okból  nem
   kellett  teljesíteniük.   Az  alkotmányos   kötelezettség
   teljesítése   és    emiatt    az    elvben    szerezhető,
   munkaviszonyban töltött  idő korlátozott  volta a fentiek
   szerint olyan súlyú egyéni szempont a katonai szolgálatot
   teljesített  hadköteles   személyek  mint   munkavállalók
   esetében,     amelyet     különös     tisztelettel     és
   körültekintéssel,  fokozott   mértékű  figyelembevétellel
   kell  mérlegelni   a  jogosultságok   és  a  kedvezmények
   elosztásakor.

   A  törvényhozónak   gondoskodnia  kell   arról,  hogy  az
   alkotmányos   kötelezettség    teljesítése   ne   okozzon
   hátrányos munkavállalói  helyzetet, függetlenül attól is,
   hogy a  kötelező katonai szolgálat teljesítése előtt vagy
   alatt   a    katonai   szolgálatra   kötelezett   személy
   munkaviszonyban vagy  azzal  egy  tekintet  alá  eső  más
   jogviszonyban állt-e.

   Az indítványok  a Ktv.  25. § (2) bekezdését és 72. § (1)
   bekezdését támadták  abból az  okból, hogy  e szabályok a
   kötelező katonai  szolgálatban töltött idő munkaviszonyba
   való mikénti  beszámítására is  kiterjedő rendelkezéseket
   tartalmaznak.

   Az  Alkotmánybíróság  az  ABtv.  20.  §-a  értelmében  az
   indítvány alapján  jár el.  Az eljárás  tárgya  ezért  az
   indítványban megjelölt,  az alkotmányosság  szempontjából
   elkülöníthetően vizsgálható rendelkezés (norma) volt.

   Az ABtv.  40. §-a  értelmében, ha  az Alkotmánybíróság  a
   jogszabály  alkotmányellenességét   állapítja  meg,   azt
   teljesen vagy részben megsemmisíti. Az elbírált esetben a
   Ktv. támadott  szabályainak  részleges  megsemmisítése  a
   szövegösszefüggésekre,  a  jogszabálynak  a  gyakorlatban
   való alkalmazhatósága  szempontjaira is  figyelemmel  nem
   volt   lehetséges.    Az   Alkotmánybíróság    ezért   az
   alkotmányellenesség következményeit  - az  ABtv. 40.  §-a
   alapján -  a Ktv.  25. §  (2)  bekezdése  és  72.  §  (1)
   bekezdése teljes  egészében való  megsemmisítésével vonta
   le.

   Az Alkotmánybíróság a hatályvesztésről az Abtv. 43. § (4)
   bekezdése alapján  rendelkezett. Ennek  során figyelemmel
   volt    arra,     hogy     a     vizsgált     rendelkezés
   alkotmányellenessége csak  törvényalkotással küszöbölhető
   ki teljes  egészében, addig  viszont a  jogszabályoknak a
   határozat  közzététele   napján  való  hatályvesztése  az
   alkotmányellenessé nyilvánítottnál hátrányosabb helyzetet
   eredményezhetne.

   Minderre  figyelemmel   az  Alkotmánybíróság  a  támadott
   jogszabályok  alkotmányellenességét  állapította  meg  és
   megsemmisítette azokat.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Holló András         Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás       Dr. Szabó András
              alkotmánybíró           alkotmánybíró

                     Dr. Tersztyánszky Ödön
                      előadó alkotmánybíró

                         Dr. Vörös Imre
                          alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    6/1997. (II. 7.)
    Date of the decision:
    .
    03/17/1997
    .
    .