Hungarian
Ügyszám:
.
1083/H/2006
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 26/2007. (IV. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/332
.
A határozat kelte: Budapest, 04/24/2007
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának, illetve az  azon  szereplő
  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatban hozott  határozata  ellen
  benyújtott  kifogás alapján — dr. Kiss László és dr.  Lenkovics
  Barnabás  alkotmánybírók párhuzamos indokolásával — meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 573/2006.
  (XI. 22.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az    indítványozó    országos    népszavazási    kezdeményezés
   aláírásgyűjtő  ívének mintapéldányát nyújtotta  be  hitelesítés
   céljából  az  Országos Választási Bizottsághoz (a továbbiakban:
   OVB). Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
   „Egyetért-e  ön  azzal, hogy vendéglátó üzletek  vendégeinek  a
   sörért ne kelljen fizetniük?”

   Az  OVB álláspontja szerint a kezdeményezés ellentétben áll  az
   Alkotmány  9.  §-ában foglaltakkal, amely szerint  Magyarország
   gazdasága  olyan  piacgazdaság, amelyben  a  köztulajdon  és  a
   magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül, illetve
   a  Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát
   és a gazdasági verseny szabadságát.
   Az  OVB  a  kezdeményezést  ellentétesnek  találta  továbbá  az
   Alkotmány  28/C. § (5) bekezdése b) pontjával is, mely  szerint
   nem  lehet  országos  népszavazást tartani hatályos  nemzetközi
   szerződésből  eredő  kötelezettségekről.  Az  OVB   álláspontja
   szerint  a  kezdeményezés  sérti az  1994.  évi  I.  törvénnyel
   kihirdetett,  a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek  és
   azok    tagállamai   között   társulás   létesítéséről   szóló,
   Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás (a
   továbbiakban:  Európai Megállapodás) 62. cikkét.  Ezen  indokok
   alapján  az  OVB  az  573/2006.  (XI.  22.)  OVB  határozatával
   megtagadta az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését.
   A kezdeményező a törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be
   az    Alkotmánybírósághoz   az   OVB   határozatával   szemben.
   Álláspontja  szerint  a határozat indokolásában  a  hitelesítés
   megtagadásának  érvei  alkotmányosan  megalapozatlanok.   Ezért
   indítványozta,  hogy  az Alkotmánybíróság  az  OVB  határozatát
   semmisítse meg, és új eljárás lefolytatására kötelezze.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  a  kifogást az  Alkotmány,  a  választási
   eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, (a továbbiakban: Ve.) az
   országos  népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló  1998.
   évi  III.  törvény,  (a  továbbiakban: Nsztv.)  és  az  Európai
   Megállapodás alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:
   Az Alkotmány vonatkozó rendelkezései:
    „28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   (…)
   b)  hatályos  nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve    az   e   kötelezettségeket   tartalmazó    törvények
   tartalmáról.
   (...)”
   Nsztv.
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

   (…)
   c)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
    (…)”
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.
   (2)   A   konkrét  kérdést  a  kezdeményezésben  megfogalmazott
   formában kell népszavazásra bocsátani.”
   Ve.:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   is   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
   Európai Megállapodás:
   „62. Cikk

   1.  A Megállapodás megfelelő működésével, amennyiben érinthetik
   a    Közösség    és    Magyarország   közötti    kereskedelmet,
   összeegyeztethetetlenek a következők:
   (…)
   (iii)  bármely  állami támogatás, amely azáltal, hogy  előnyben
   részesít   egyes  vállalatokat  vagy  egyes  áruk   termelését,
   torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget.”

                                III.
    
   Az   Alkotmánybíróság   az   OVB  573/2006.   (XI.   22.)   OVB
   határozatának     rendelkező    részét     helybenhagyta     az
   Alkotmánybíróság jelen határozatában foglaltak szerint.
   Az    Alkotmánybíróság   hatáskörét   a   jelen    ügyben    az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott eljárása
   jogorvoslati  eljárás,  melynek  során  az  Alkotmánybíróság  —
   alkotmányos jogállásával és rendeltetésével összhangban  —  azt
   vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2)
   bekezdésének   a)-c)  pontjaiban,  valamint  a   130.   §   (1)
   bekezdésében  foglalt  feltételeknek,  valamint   az   OVB   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és az
   irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.
   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kifogás — tartalmát
   tekintve — megfelel a törvényi feltételeknek, ezért azt  a  Ve.
   130. § (3) bekezdése alapján érdemben bírálta el.

   1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt  vizsgálta,  hogy  a  sör
   ingyenessé  tétele  a  vendéglátó  üzletek  látogatói   számára
   ellentétes-e a Európai Megállapodás 62. cikkével és ezáltal  az
   Alkotmány  28/C. § (5) bekezdés b) pontjába ütközik-e,  ahogyan
   azt az OVB megállapította. Az OVB álláspontja szerint ugyanis a
   kezdeményezés ellentétes az Alkotmány 28/C. § (5)  bekezdés  b)
   pontjával,  mivel  sérti  az Európai Megállapodás  62.  cikkét,
   amely  kimondja,  hogy  a Megállapodással összeegyeztethetetlen
   „bármely   állami  támogatás,  amely  azáltal,  hogy   előnyben
   részesít   egyes  vállalatokat  vagy  egyes  áruk   termelését,
   torzítja a versenyt vagy azzal fenyeget”.
     Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  az  OVB  határozata
   indokolását   nem  az  Európai  Megállapodásra  kellett   volna
   alapozni,  mivel  az  formálisan  ugyan  nincs  hatályon  kívül
   helyezve, ténylegesen már nem hatályos nemzetközi szerződés. Az
   Európai  Megállapodást Magyarország az Európai  Közösséggel  és
   annak  tagállamaival kötötte 1991-ben, amikor még nem tartozott
   az  Európai  Unió  tagállamai  közé.  Az  Európai  Megállapodás
   Preambuluma   rögzíti,   hogy   a   Megállapodás   megkötésénél
   figyelembe  vették „Magyarországnak azt a határozott szándékát,
   hogy teljes mértékben része kíván lenni az új Európa politikai,
   gazdasági   és   biztonsági   rendszerének”,   továbbá,    hogy
   Magyarország végső célja, a Közösség tagjává válás. Az  Európai
   Megállapodást  Magyarország Európai Unióhoz  való  csatlakozása
   elősegítése  érdekében  kötötték. Ez a  cél  megvalósult,  s  a
   csatlakozási szerződéssel Magyarország 2004. május 1.  napjától
   az Európai Unió tagállama lett, ami egyben — az Európai Unióról
   szóló szerződés 1. cikke szerint — az Európai Közösséghez  való
   tartozást  is  jelenti.  Így  Magyarország,  mint  az   Európai
   Közösség  tagállama  — miután a csatlakozási  okmány  2.  cikke
   alapján  az  EU (ideértve az EK-t is) intézményei  csatlakozást
   megelőzően elfogadott jogi aktusai, így a társulási szerződések
   is,  az  új tagállamok számára kötelezőek — önmagával, valamint
   az   EU-val,   illetve  az  EK-val,  mint  annak  tagja   állna
   szerződéses kapcsolatban. Ez azért is lehetetlen lenne, mert az
   EK szerződés 310. cikke szerint a Közösség társulási szerződést
   csak  harmadik államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel köthet
   — saját tagjaival természetesen nem.

   2.  Az  Alkotmánybíróság ezt követően  azt  vizsgálta,  hogy  a
   hitelesítésre  benyújtott aláírásgyűjtő  íven  szereplő  kérdés
   megfelel-e  az  Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdésében  szabályozott
   egyértelműség kritériumának.
   Az   Alkotmánybíróság   ez   idáig   már   több   határozatában
   foglalkozott  az  Nsztv.  13.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  a
   népszavazásra  feltenni kívánt kérdésekkel  szemben  támasztott
   egyértelműség követelményével [51/2001. (XI. 29.) AB határozat,
   ABH,  2001,  392, 396.; 25/ 2004. (VII. 7.) AB  határozat,  ABH
   2004,  381,  386.; 24/2006. (VI. 15.) AB határozat,  ABK  2006.
   június,  429,  430.].  Az  Alkotmánybíróság  által  kialakított
   gyakorlat az egyértelműség követelményét a népszavazáshoz  való
   jog  érvényesülésének alkotmányos garanciájaként  értelmezi.  A
   népszavazásra  bocsátott kérdésnek egyrészt  a  választópolgár,
   másrészt  a  jogalkotó  számára egyértelműnek  kell  lennie.  A
   választópolgári    egyértelműség   követelménye    szerint    a
   népszavazásra feltett kérdésnek egyértelműen eldönthetőnek kell
   lennie, arra a választópolgárnak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell
   tudnia   válaszolni.  Mindez  feltételezi  a   feltett   kérdés
   tényleges  egyértelműségét,  érthetőségét.  A  fent  leírtakból
   következik, hogy a túl bonyolult, érthetetlen vagy félreérthető
   kérdés sem tekinthető egyértelműnek.
   A  jogalkotói  egyértelműség megkívánja, hogy  a  népszavazásra
   bocsátott  kérdésben született eredmény alapján az Országgyűlés
   el  tudja  dönteni,  milyen tartalmú jogalkotási  kötelezettség
   terheli a népszavazás eredményeként, mivel az Nsztv. 8.  §  (1)
   bekezdése  értelmében „[a]z eredményes ügydöntő  népszavazással
   hozott  döntés  az  Országgyűlésre kötelező”. Az  aláírásgyűjtő
   íven  szereplő kérdés egyértelműségének megítélésénél egyébként
   sem  az  aláírás gyűjtését kezdeményezők szándéka, sem pedig  a
   népszavazás  általuk  remélt eredménye  nem  bír  jelentőséggel
   [76/2006.  (XII.  20.) AB határozat, ABK 2007.  február,  1088,
   1091.].

   Az Alkotmánybíróság szerint a kérdés a jogalkotói egyértelműség
   követelményének azért nem felel meg, mivel nem  határozza  meg,
   hogy  — eredményes népszavazás esetén — az Országgyűlést milyen
   jogalkotási kötelezettség terheli, ugyanis nem jelöli meg, hogy
   milyen  forrásból  kellene biztosítani  a  vendéglátóüzletekben
   kötelezően ingyenesen felszolgált sör ellenértékét.

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  minden  népszavazásra
   feltenni kívánt kérdés, amely valamely termék vagy szolgáltatás
   kötelező  ingyenességére  irányul  csak  akkor  felel   meg   a
   jogalkotói   egyértelműség  követelményének,  ha   meghatározza
   milyen  forrásból  kell  az ingyenesen elfogyasztott  termékek,
   illetve    ellenérték   megfizetése   nélkül    igénybe    vett
   szolgáltatások  árát  fedezni,  vagyis  ha  megjelöli,  hogy  a
   fogyasztó illetve a szolgáltatás igénybevevője helyett ki lenne
   a  gazdasági teher viselője. Ennek indoka, hogy az ingyenesség,
   térítésmentesség szükségképpen azt jelenti, hogy a termék  vagy
   szolgáltatás   ellenértékét  nem   a   fogyasztó,   illetve   a
   szolgáltatást  igénybe  vevő,  hanem  valaki  más  fedezi.   Az
   alkotmányos piacgazdaságban (Alkotmány 9. §) általános szabály,
   hogy  minden  áru és szolgáltatás ellenértékét  az  igénybevevő
   maga   fizeti   meg.  Piacgazdaságban  e  szabálytól   lehetnek
   alkotmányosan   indokolható  eltérések  (pl.:   a   gyógyszerek
   esetében,  vagy  bizonyos szociális indíttatású ártámogatások),
   amelyeket  az állami költségvetés fedez. Ha tehát  a  jogalkotó
   valamely áru vagy szolgáltatás kötelező ingyenességét írja elő,
   gondoskodnia  kell  arról is, hogy ki, milyen  forrásból  fogja
   fedezni   az  azok  előállításához  szükséges  költségeket.   A
   népszavazásra     feltenni    kívánt     kérdés     alkotmányos
   megengedettsége is csak annak ismeretében dönthető el,  hogy  a
   kezdeményező   kire   kívánja   ennek   szükségszerű    terheit
   áthárítani.
   A     jogalkotói    egyértelműséggel    szorosan     összefüggő
   választópolgári  egyértelműség követelményének  része,  hogy  a
   választópolgárok   a   kérdés   megválaszolásának    lehetséges
   következményeit    világosan   lássák.   Következésképpen    az
   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a   választópolgárokat
   félrevezető,   félreérthető  kérdések  nem  felelnek   meg   az
   egyértelműség  követelményének.  A  választópolgároknak   jelen
   esetben a kérdés alapján úgy kellene döntésüket meghozni,  hogy
   nem  lenne  egyértelmű számukra: a kezdeményezés sikere  esetén
   kinek  kellene megtérítenie a vendéglátó üzletekben a  vendégek
   által  ingyenesen elfogyasztott sör ellenértékét,  továbbá  azt
   sem    tudhatnák,   a   sört   nem   fogyasztókat    terhelné-e
   többletkötelezettség   a   vendéglátóüzletek   vendégei   által
   elfogyasztott  sör ellenértékének fedezésével  kapcsolatban.  A
   választópolgárok tehát döntésük meghozatalakor a kérdés alapján
   nem lehetnének tisztában azzal, miről döntenek.
   A  fent kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
   hogy  az  aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés —  „Egyetért-e  ön
   azzal, hogy a vendéglátóüzletek vendégeinek a sörért ne kelljen
   fizetniük?”—  nem  felel  meg  sem  a  választópolgári,  sem  a
   jogalkotói egyértelműség követelményeinek, vagyis az Nsztv. 13.
   § (1) bekezdésében foglaltaknak.

   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB 573/2006. (XI. 22.)
   határozatának     rendelkező    részét    helybenhagyta,     az
   Alkotmánybíróság jelen határozatában kifejtett indokok alapján.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  az OVB határozatai  elleni  kifogások
   elbírálásakor — ahogyan azt már az Alkotmánybíróság fentebb  is
   említette   —   jogorvoslati  fórum.   Alkotmányvédő   szerepét
   jogorvoslati   hatáskörének  keretei  között  gyakorolja.   „Az
   Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban az Alkotmányból  —
   a  taxatív  módon  felsorolt tiltott kérdéskörökön  kívül  —  a
   népszavazásnak  más korlátai is levezethetők.” [25/1999.  (VII.
   7.)  AB határozat, ABH 1999, 251, 263.] Ilyen korlát, hogy csak
   olyan     népszavazási    kérdés    tekinthető    alkotmányosan
   megengedhetőnek, amely nem áll ellentétben a népszavazásnak  az
   alkotmányos    berendezkedésben   betöltött    szerepével.    A
   népszavazás        alkotmányos        funkciójával         való
   összeegyeztethetőséget  az  Alkotmánybíróság   a   népszavazási
   kérdés egyértelműsége részének tekinti és esetenként vizsgálja.
   Az  Alkotmánybíróság által az OVB népszavazási ügyekben  hozott
   határozatai  elleni kifogások elbírálása során — Nsztv.  13.  §
   (1)  bekezdése  alapján — kialakított, de alkotmányos  rangúnak
   tekintett   egyértelműségi  teszt  [32/2001.   (VII.   1.)   AB
   határozat,  ABH 2001, 287, 296.; 52/2001. (XI. 29.)  ABH  2001,
   399, 403.; 76/2006. (XII. 20.) AB határozat, ABK 2007. február,
   1088,  1091.] Az egyértelműség követelményének lényege, hogy  a
   népszavazási kérdésnek döntésre alkalmasnak kell lennie, aminek
   a  jogalkotói  és  a választópolgári egyértelműség  feltétlenül
   szükséges, de nem egyetlen feltétele. Az egyértelműség részének
   tekinti   az  Alkotmánybíróság  azt  is,  hogy  a  népszavazási
   kérdésben    foglalt    döntési   kötelezettség    ne    legyen
   kivitelezhetetlen,     végrehajthatatlan,     következményeiben
   kiszámíthatatlan. Ezért az Alkotmánybíróság a jövőben az  egyes
   népszavazási  kérdések  alkotmányos  megengedhetőségéről  szóló
   döntéseiben e szempontot is figyelembe fogja venni.

   Az   Alkotmánybíróság   határozatának   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Balogh Elemér             Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Holló András                  Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
                    Dr. Bihari Mihály
                    az Alkotmánybíróság elnöke,
                    az aláírásban akadályozott
          Dr. Kovács Péter              Dr. Kukorelli István
          alkotmánybíró helyett                alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lenkovics Barnabás             Dr. Lévay Miklós
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
                    Dr. Bihari Mihály
                    az Alkotmánybíróság elnöke,
                    az aláírásban akadályozott
          Dr. Paczolay Péter             Dr. Trócsányi László
          alkotmánybíró helyett                 alkotmánybíró
    Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértek  azzal,  hogy az Alkotmánybíróság  helybenhagyja  az
    Országos   Választási  Bizottság  573/2006.   (XI.   22.)   OVB
    határozatát,  amely  nem hitelesítette  az  indítványozónak  az
    országos    népszavazási   kezdeményezés   aláírásgyűjtő    íve
    mintapéldányán szereplő kérdést.

    A határozat indokolását azonban más alapokra helyezném, illetve
    szükségesnek tartanám azt is, hogy az Alkotmánybíróság rögzítse
    álláspontját a feltett kérdés kapcsán is.

    Részletesebben:

    1.  Az  Alkotmánybíróság  döntését mindenekelőtt  az  Alkotmány
    28/B.   §   (1)  bekezdésére  alapoznám,  amelynek   értelmében
    „Országos   népszavazás   és  népi  kezdeményezés   tárgya   az
    Országgyűlés  hatáskörébe tartozó kérdés lehet”.  Ennek  alapja
    pedig  az,  hogy  az  Országgyűlés  a  sör  árának  (ingyenessé
    tételének)    meghatározása   tekintetében   nem    rendelkezik
    hatáskörrel,  lévén hogy ehhez hiányzik az árhatósági  jogköre.
    Elvi  tételként  hangsúlyoznám, és  pedig  valamennyi  országos
    népszavazásra kiterjedően: ha a hitelesítésre szánt kérdés  nem
    tartozik  az  Országgyűlés hatáskörébe,  akkor  minden  esetben
    elutasításnak  van  helye és további  vizsgálódás  már  nem  is
    szükséges.

    A  megoldás  tehát  –  a  jelen  esetben  –  már  a  „küszöbön”
    megtalálható,  nincs  szükség arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság
    részletes  vizsgálatokat  folytasson  atekintetben,  sérti-e  a
    népszavazásra  bocsátandó  kérdés  az  Alkotmány  28/C.  §  (5)
    bekezdése   b)  pontjában  foglaltakat.  Ez  utóbbi   részletes
    taglalása  messze értékén felül kezelné a hitelesíttetni  szánt
    kérdést.

    2.  A  konkrét  ügy vizsgálata néhány általánosabb  összefüggés
    megvilágítását is szükségessé teszi.

    Az Alkotmánybíróság már több határozatában hangsúlyozta, hogy a
    Magyar  Köztársaság  alkotmányos  rendjében  a  népszuverenitás
    gyakorlásának  elsődleges  formája a képviselet  útján  történő
    hatalomgyakorlás,  amelyhez képest az  országos  népszavazással
    való  döntés  csak  kivételes lehet.  Népszavazás  is  csak  az
    Alkotmány és az alkotmányosan alkotott törvények keretei között
    dönthet az Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyben.

    Az   Alkotmány   28/C.   §-ának  (5)  bekezdése   az   országos
    népszavazásra nem bocsátható kérdéseket határozza  meg.  Minden
    negatív  taxatio  magában hordozza azonban az olyan  értelmezés
    veszélyét,  mely  szerint a felsorolásban nem szereplő  bármely
    kérdésben  szabadon lehetne országos népszavazást tartani.  Ezt
    az értelmezést magam nem osztom.

    Álláspontom    alátámasztása    céljából    hangsúlyozom:    az
    Alkotmánybíróság más összefüggéseket vizsgálva  már  rámutatott
    arra,  hogy az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdésében meghatározott
    ügyekben  sem  kötelező,  sem  fakultatív,  sem  ügydöntő,  sem
    véleménynyilvánító    népszavazásnak    helye     nincs.     Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban – a taxatív  módon
    felsorolt tiltott kérdéskörökön kívül – a népszavazásnak  egyéb
    más  korlátai  is vannak [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH
    1999, 260-261, 263.].

    Éppen a konkrét vizsgálat tárgyát képező ügy veti fel az „egyéb
    alkotmányos  korlátok”  megjelölésének  és  időszerűségének  az
    indokoltságát.

    Az  Alkotmánybíróság  az elékerülő egyes  népszavazási  ügyeket
    bírálja  el.  Tette ezt eddig úgy, hogy az országos népszavazás
    egyes összefüggéseiről már kialakított alkotmányos elveket (pl.
    az   országos   népszavazás   a  hatalomgyakorlás   kiegészítő,
    másodlagos  formája,  az  országos népszavazás  nem  irányulhat
    burkolt alkotmánymódosításra). Ugyanakkor – s éppen a precedens
    bíráskodás  jellegéből  következően – az  országos  népszavazás
    intézményéről átfogó, az intézmény rendeltetésével  összhangban
    álló,  illetőleg  az  intézmény rendeltetésétől  eltérő,  ezért
    alkotmányosan meg nem engedhető kereteiről még nem  fogalmazott
    meg  alkotmányos elvárásokat. A most vizsgált ügy  kapcsán  már
    elérkezettnek látom az időt arra, hogy az országos  népszavazás
    alkotmányos    rendeltetésének   meghatározása   céljából    az
    Alkotmánybíróság  a  korábbi  precedenseiben   kimondott   elvi
    tételeket továbbiakkal gazdagítsa.

    3.   Kiindulópont  tehát  az,  hogy  a  hatalomgyakorlás  egyik
    (kivételes) formájának számító országos népszavazás  intézménye
    csak  rendeltetésszerűen gyakorolható. A  hitelesítendő  kérdés
    tárgya  nem a rendeltetésszerű joggyakorlás előtt nyitna  utat,
    hanem  annak  „befogadása”  éppenhogy  alkotmányos  intézmények
    [Országgyűlés  (Alkotmány  II. fejezete);  az  Alkotmánybíróság
    (Alkotmány   IV.  fejezete);  országos  népszavazás   és   népi
    kezdeményezés (Alkotmány 28/B. §-28/E. §)] zavartalan működését
    akadályozná. E – demokratikus hatalomgyakorlásban meghatározóan
    fontos    szerepet   betöltő   –   szervek    és    intézmények
    rendeltetésszerű működéséhez, e munkájuk zavartalansághoz pedig
    alkotmányos érdek fűződik.

    Ez  az  érdek  olyan  érdek, amely az állam  „intézményvédelmi”
    kötelezettsége alá esik. A céljának, rendeltetésének  megfelelő
    népszavazás   intézményének  védelmében  állapította   meg   az
    52/1997. (X. 14.) AB határozat, hogy a népszavazáshoz való  jog
    olyan  fontos politikai alapjog, amely maga után vonja az állam
    objektív   intézményvédelmi  kötelezettségét   a   joggyakorlás
    feltételeinek   a   biztosítására.  (ABH   1997,   331,   343).
    Hangsúlyozom  azonban: ez az intézményvédelmi  kötelezettség  a
    céljának,   rendeltetésének   megfelelő,   azt   szolgáló    és
    kifejezésre juttató országos népszavazást illeti meg, s nem azt
    jelenti,  hogy mindenre tekintet nélkül elsőbbséget élvez  egy-
    egy  népszavazási  kezdeményezés.  Az  intézményvédelem  körébe
    tartozik   tehát  az  is,  ha  az  állam  a  nem  céljának   és
    rendeltetésének  megfelelő népszavazási  kezdeményezéseket  nem
    részesíti  védelemben. A nyilvánvalóan komolytalan népszavazási
    kezdeményezések  kétséget kizáróan nem élvezhetnek  alkotmányos
    védelmet.   Köztudott   az  állampolgárok   (mint   potenciális
    népszavazás  kezdeményezők) előtt is az, mire szolgál  maga  az
    intézmény.    Minden   olyan   kérdésfeltevés   tehát,    amely
    nyilvánvalóan  az  állam alkotmányos szerveinek  (Országgyűlés,
    Alkotmánybíróság,  Országos  Választási  Bizottság)  felesleges
    munkát    okoz    –   álláspontom   szerint   –    rosszhiszemű
    kérdésfeltevésnek minősíthető.

    Másképpen  fogalmazva:  ha valamely indítványozó  olyan  kérdés
    hitelesítését kéri, amely e szervek munkáját (és a  népszavazás
    intézményét)    nyilvánvalóan   eltéríti   azok    alkotmányos,
    rendeltetésszerű    gyakorlásától,   úgy   megállapítható    az
    indítványozó rosszhiszeműsége.

    Nem  állt  volna tőlem távol ezért annak felvetése sem,  ha  az
    Alkotmánybíróság az indítványozó esetében alkalmazta  volna  az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  28.  §  (2)
    bekezdésében     foglaltakat,    melynek    értelmében:     „Az
    Alkotmánybíróság     az    eljárásából    eredő     költségeket
    felszámíthatja az indítványozónak, ha annak rosszhiszeműsége az
    indítvány   előterjesztésével   kapcsolatban   megállapítható.”
    (Álláspontom szerint a költségek megtérítésének felvetését  nem
    befolyásolhatta  volna az a körülmény, hogy az Alkotmánybíróság
    jelen ügyben folyó eljárása jogorvoslati eljárás. Az Abtv.  28.
    §   (2)   bekezdése   –   álláspontom  szerint   –   valamennyi
    Alkotmánybíróság előtt folyó eljárásra gondolva lehetővé  teszi
    a rosszhiszemű indítványozókkal szemben a költségek megtérítési
    kötelezettségének előírhatóságát.)

    Az  Alkotmánybíróság  elnöke – az Alkotmánybíróság  működésének
    elején – két esetben mérlegelte már a költségek felszámításának
    lehetőségét:

    a)  A  2215/B/1991. elnöki végzésben kimondta: „Az  indítványok
    előterjesztését  illetően megállapítható volt  az  indítványozó
    rosszhiszeműsége    is,   mivel   úgy   kért    alkotmányossági
    vizsgálatot,  hogy  a támadott jogszabályi helyeket  önkényesen
    ragadta ki a normaszövegből. Ennél fogva a támadott jogszabályi
    rendelkezések  más  értelmet  nyertek,  mint   ami   a   teljes
    normaszövegből   következett,   illetve   maga   a   jogszabály
    tartalmazott   olyan  rendelkezéseket,  amelyek   hiányára   az
    indítványozó   a   beadványát  »alapozta«…Végezetül,   bár   az
    indítványozó  rosszhiszeműsége az indítványok előterjesztésénél
    –  az  Abtv.  28.  §  (2) bekezdése értelmében  –  egyértelműen
    megállapítható,   az  Alkotmánybíróság  az   eljárásból   eredő
    költségek  felszámításától – ez esetben  –  eltekintett.”  (ABH
    1993, 942.)

    b)  A  1673/B/1992. elnöki végzés a következőket emeli ki:  „Az
    indítvány     az    Alkotmánybíróság    hatáskörébe     tartozó
    alkotmányossági   problémát   nem   jelöl   meg,    ezért    az
    Alkotmánybíróságról szóló 1989.
    évi  XXXII.  tv.  23.  §-ának  (1)  bekezdése  alapján  –  mint
    nyilvánvalóan  alaptalant  – elutasítom.  Bár  az  indítványozó
    rosszhiszeműsége az indítvány előterjesztésénél megállapítható,
    az  Alkotmánybíróság az eljárásból eredő költségeknek az  Abtv.
    28.  §  (2)  bekezdése szerinti felszámításától – ez esetben  –
    eltekintett.” (ABH 1993, 947.)

    A  költségtérítés  Alkotmánybíróság  (nem  az  Alkotmánybíróság
    elnöke)  általi megállapítását annál is inkább megfontolandónak
    ítélem,   mivel   –   mint   fentebb   hangsúlyoztam    –    az
    Alkotmánybíróság alkotmányos kötelessége az is,  hogy  védje  a
    rendeltetésszerűen működő alkotmányos szervek  munkáját,  s  az
    alapvetően képviseleti demokrácia elvén nyugvó hatalomgyakorlás
    védelme  érdekében  megállapítsa a  közvetlen  hatalomgyakorlás
    alkotmányos korlátait, jelen esetben azt a „küszöböt”, amely  e
    két  hatalomgyakorlási formát a maga valós és  rendeltetésszerű
    alkotmányos  szerepkörében tartja meg.  Az  Alkotmánybíróságnak
    ezt     az    önmeghatározását    általános    alkotmányvédelmi
    szerepköréből egyenesen levezethetőnek is látom.
    Ettől  független  dolog az, hogy magának az Országgyűlésnek  is
    arra  kell  törekednie, hogy az országos  népszavazásról  szóló
    törvényi szabályozás maga is pontosan és világosan rögzítse  az
    országos    népszavazás   formájában   megvalósuló    közvetlen
    hatalomgyakorlás igénybevételének lehetőségeit és korlátait.

    Budapest, 2007. április 24.
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                             Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    26/2007. (IV. 25.)
    Date of the decision:
    .
    04/24/2007
    .
    .