Hungarian
Ügyszám:
.
136/E/1995
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 31/1997. (V. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1997/154
.
A döntés kelte: Budapest, 05/13/1997
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
          A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az     Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megszüntetésére   irányuló,  hivatalból
  indított eljárásban meghozta a következő

              határozatot:

  1. Az   Alkotmánybíróság   megállapítja :   alkotmányellenes
  helyzet  állott  elő azáltal, hogy a jogalkotó nem megfelelő
  szinten és módon  szabályozza  az egyéni kegyelem elítélttel
  való közlésének módját.

  2. Az   Alkotmánybíróság  megállapítja :  az    Országgyűlés
  alkotmányellenes helyzetet  idézett  elő  akkor,  amikor nem
  szabályozta  törvényben  :   az   egyéni   kegyelem   milyen
  feltételek esetén veszti hatályát, milyen feltételek  esetén
  és milyen eljárásban kell  a büntetés vagy  annak  hátralevő
  része végrehajtásáról rendelkezni, ha a köztársasági elnök a
  büntetés végrehajtását  kegyelemből  próbaidőre felfüggeszti
  és   nem   rendelkezik   a   büntetés   elengedésének   vagy
  mérséklésének feltételeiről.

  Az  Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
  jogalkotói feladatát 1997. december 31-ig teljesítse.

  3.  Az  Alkotmánybíróság  a  büntetés-végrehajtási szervezet
  eljárásának   vizsgálatára   irányuló  kérelmet, valamint  a
  bíróság  határozata  ellen  benyújtott alkotmányjogi panaszt
  visszautasítja.

  Az   Alkotmánybíróság   határozatát    a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                               Indokolás

                                   I.

   1. Az  Alkotmánybírósághoz  forduló panaszost a köztársasági
   elnök     kegyelemben    részesítette  :    szabadságvesztés
   büntetésének végrehajtását 4 évi próbaidőre felfüggesztette.
   Beadványában   azt  sérelmezte,   szabadításakor   vele  sem
   írásban,  sem   szóban   nem  közölték,  hogy   a   kegyelem
   feltételes, a kegyelmi döntés csupán felfüggeszti próbaidőre
   a szabadságvesztés  végrehajtását,   így újabb bűncselekmény
   elkövetésekor  azt " visszavonják ", és  a  szabadságvesztés
   hátralévő részét végrehajtják.

   A  beadvány  előkészítő elemzése alapján az Alkotmánybíróság
   arra   a   következtetésre  jutott,  hogy a jogi szabályozás
   hiányosságai az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, 8. § (1) és
   (2) bekezdésének, valamint 55. § (1) bekezdésének sérelmével
   járó     alkotmányellenes   helyzetet   idéznek   elő.    Az
   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  a  jogalkotó
   szerv    jogszabály-alkotási    kötelezettségének    konkrét
   jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha
   alkotmányos alapjogok érvényesüléséhez szükséges jogszabályi
   garanciák   hiányoznak [  22/1990. ( X. 16. ) AB hat.  ( ABH
   1990,  83. ,  86. ) ;   22/1995 ( III. 31. ) AB   hat. ( ABH
   1995, 180. , 112-113. ) ] . Alkotmányellenes mulasztást kell
   tehát   megállapítani,  ha   az   állam  büntető  hatalmának
   gyakorlásával szorosan összefüggő kérdések szolgálnak a jogi
   szabályozási   igény   alapjául.    Erre   tekintettel    az
   Alkotmánybíróság az eljárást az  1989.  évi  XXXII.  törvény
   ( Abtv. ) 1. § e ) pontjában  meghatározott hatáskörében, az
   Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján hivatalból megindította.

   2. Az  alkotmányossági  vizsgálat  a  kegyelmi   elhatározás
   közlésének,  valamint   a  kegyelem  hatályvesztésének  jogi
   szabályozására  terjedt  ki.  Az Alkotmánybíróság vizsgálata
   nem érintette  a köztársasági  elnök  számára  az  Alkotmány
   30/A. §  (1)  bekezdés   k)   pontjában   biztosított egyéni
   kegyelmezési jogot.

   Az  Alkotmánybíróság   több  határozatában   foglalkozott  a
   kegyelmezési jogkörrel. Megállapította, hogy  a  közkegyelem
   és az  egyéni  kegyelem  gyakorlása  tekintetében  nincsenek
   alkotmányos  előírások   [ 39/1991. (VII. 3.) AB hat. (  ABH
   1991, 164. ) ] . A köztársasági  elnök  az  egyéni  kegyelem
   gyakorlásakor   az   állami  büntető  igényről  mond  le.  A
   büntetőjogi   felelősség    jogerős  megállapítása  után  ez
   fogalmilag a  kiszabott   büntetés    végrehajtásáról   való
   lemondást jelenti [ 878/B/1992.  AB  hat. ( ABH  1994,  552-
   553. ) ] . A  köztársasági  elnök  Alkotmányban  biztosított
   kegyelmezési  joga  nem korlátozható [ 11/1992. (III. 5.) AB
   hat. , ABH 1992, 77. , 94. ) ] .

                                II.

   Az  Alkotmánybíróság a kegyelemre vonatkozó jogi szabályozás
   áttekintése után megállapította, hogy  a  hatályos  szabály-
   rendszer [ 1978. évi  IV.  tv. / Btk. /,   1979. évi 5. tvr.
   /Btké. /, 1973. évi I.  tv. / Be. /, 107/1979.  (IK. 8.)  IM
   utasítás, 101/1981.  ( IK. 2. ) IM  utasítás,  6/1996. (VII.
   12.) IM rendelet ] az egyéni kegyelem anyagi jogi hatásaira,
   a  kegyelem    iránti  előterjesztésre, a  kegyelmi  kérelem
   teljesítése,  illetve elutasítása esetén szükséges teendőkre
   tartalmaz rendelkezéseket.

   1. A hatályos szabályozást áttekintve  megállapítható,  hogy
   az    egyáltalán    nem,    illetve   nem   a   jogbiztonság
   követelményeinek  megfelelő  szinten és módon szabályozza az
   egyéni   kegyelem  közlésének módját.  Hiányzik   a   közlés
   tartalmának   pontos  szabályozása,  formai  kellékeinek  és
   tartalmi elemeinek, vagyis annak jogszabályi rögzítése, hogy
   hogyan és  mit  kell   közölni   a   kegyelemben   részesült
   elítélttel.

   A  kegyelmi  döntést  követő  "közlési eljárást" a 107/1979.
   (IK. 8.)  IM utasítás, a   Büntetésvégrehajtási   Szabályzat
   végrehajtásáról  szóló,  többször  módosított 101/1981. (IK.
   2.) IM utasítás, illetve  a  szabadságvesztés és az előzetes
   letartóztatás   végrehajtásának  szabályairól  szóló 6/1966.
   (VII. 12.) IM rendelet szabályozza.

   A 107/1979. (IK. 8.) IM   utasítás   140.   §-ának (1) - (3)
   bekezdése szerint a köztársasági  elnök  kegyelmet  gyakorló
   határozatát  a  szabadlábon  levő  terhelt előtt az elsőfokú
   bíróság elnöke  vagy  helyettese  hirdeti  ki,  evégből   őt
   hivatali  helyiségébe  megidézi. Ha  a  terhelt  megjelenése
   aránytalan  költséggel járna, az elsőfokú bíróság a kegyelmi
   határozat  kihirdetése   végett   a   terhelt   lakó-   vagy
   tartózkodási helye szerint illetékes helyi bíróság   elnökét
   keresi  meg. A  katonai  bíróság  költségkímélés  okából  az
   említett   helyi  bíróság   elnökét  ugyancsak megkeresheti.
   Fogvalevő terhelttel  a  kegyelmi  határozatot a bv. intézet
   közli.

   A 101/1981. (IK. 2.) IM utasítás 41. § (3) bekezdése szerint
   a kegyelmi elhatározást  az  igazgatási  szolgálat  vezetője
   közli   az  elítélttel.  A    kegyelmi    döntés  közlésének
   alakiságára nézve jogszabályi előírás nincs.

   Ilyen rendelkezést a panasz benyújtását követően megalkotott
   6/1996. (VII. 12.) IM rendelet sem tartalmaz. Az IM rendelet
   előírja, hogy azt az elítéltet,  akinek  a  szabadságvesztés
   hátralévő részét kegyelemből  elengedték vagy mérsékelték, a
   kegyelmi   döntésben   megállapított   napon  szabadon  kell
   bocsátani   ( 201.   §   (1)   bek. d) pont ) . A   szabadon
   bocsátásról  72  órán  belül  értesíteni kell a bíróságot, a
   rendőrkapitányságot   és  a    Belügyminisztérium  illetékes
   szervét. Ez - a  hatóságoknak  szóló - értesítés tartalmazza
   "kegyelem esetén a határozat számát és a rendelkező részének
   a tartalmát"   ( 201-202. § ) . Maga a  szabaduló  igazolást
   kap,  ami  a  szabadítás  jogcímét és időpontját tartalmazza
   ( 201 - 204. § ) .

   A közlés  szabályozásának  jelenlegi  szintje  és   tartalma
   önmagában  sérti   az   Alkotmány   2.  §  (1) bekezdését, a
   jogállamiság    lényegi    elemét     képező    jogbiztonság
   követelményét.   A  jogbiztonság  -   az    Alkotmánybíróság
   értelmezésében - az államtól és  elsősorban  a  jogalkotótól
   azt   várja  el, hogy a jog egésze,  egyes  részterületei és
   egyes   szabályai  is   világosak,   egyértelműek, hatásukat
   tekintve kiszámíthatóak és a norma címzettjei  számára előre
   láthatóak legyenek. Az előreláthatóság és a  kiszámíthatóság
   különösen fontos követelmény  az  állam  büntető  hatalmának
   jogi feltételrendszerével szemben [ V. ö. 11/1992. (III. 5.)
   AB hat. , ( ABH 1992, 77. , 84-85. ) ] .

   Kétségtelen, hogy az egyéni kegyelem  közlését  elsődlegesen
   szabályozó  igazságügy-miniszteri  utasítások  címzettjei  a
   megjelölt   bírósági   vezetők   és  a büntetés-végrehajtási
   szervezet,  azonban    az    egyéni   kegyelem   tartalmának
   megismeréséhez   alapvető   érdekei   fűződnek a kegyelemben
   részesülő  személynek. Sem   a  valaha jogszabálynak,  1988.
   január 1-jétől   pedig  az   állami  irányítás  egyéb   jogi
   eszközének   minősülő   utasítások,   sem   pedig  a 6/1996.
   (VII. 12.)  IM  rendelet szabályai ezt a garanciális érdeket
   nem elégítik ki.

   A köztársasági elnök az egyéni kegyelem megadásával az állam
   büntető igényéről mond le. Garanciális követelmény, hogy  az
   állam büntető hatalmát konkrét esetben gyakorló  bíróság  és
   büntetés-végrehajtási  szervezet   a  kegyelmi  elhatározást
   hitelesen és  utólag  ellenőrizhetően közölje az elítélttel.
   Ellenkezik      a     jogbiztonsággal,  ha     az    elítélt
   bizonytalanságban marad   büntető   felelősségre   vonásának
   alakulásáról,  illetve,   ha   a   bíróság   és  a büntetés-
   végrehajtási szervezet eljárása utólag nem ellenőrizhető. Az
   Alkotmánybíróság  álláspontja    szerint  jogszabályban kell
   előírni, hogy  melyik  szervezet  milyen  eljárásban, milyen
   alakiság  mellett közölje a kegyelmi elhatározást. Különösen
   indokolt a  kegyelmi aktus közlésének garanciális kötöttsége
   abban  az  esetben,  ha  a  köztársasági  elnök  a  büntetés
   elengedését vagy mérséklését feltételtől teszi függővé.

   2. A köztársasági elnök kegyelmi  határozata  általában  nem
   rendelkezik a kegyelem hatályvesztésének feltételeiről. Ez a
   rendszerinti  helyzet   még   a   büntetés   végrehajtásának
   próbaidőre   felfüggesztése  esetén is, amikor pedig magától
   értetődő, hogy a kegyelem valamilyen feltételtől függő.

   A hatályos büntető jogszabályok egyáltalán nem  tartalmaznak
   rendelkezést a  büntetés végrehajtását feltételesen elengedő
   egyéni kegyelem  jogkövetkezményeiről. Hiányzik  annak  jogi
   rendezése, hogy  amennyiben a  köztársasági elnök a büntetés
   végrehajtását  próbaidőre  felfüggeszti  és  a  döntésben  a
   kegyelem hatályvesztéséről  külön  nem  rendelkezik,  milyen
   feltételek esetén állapítható meg a próbaidő sikeres eltelte
   vagy sikertelensége,  illetve  milyen  esetekben  és  milyen
   eljárásban  kell   a  próbaidőre   felfüggesztett   büntetés
   végrehajtásáról rendelkezni.

   Az Alkotmánybíróság  hangsúlyozza :   a  köztársasági  elnök
   kegyelmezési jogkörének korlátlanságából következően nem azt
   tekinti alkotmányellenes  helyzetnek, hogy a kegyelmi döntés
   nem   tartalmazza    a   próbaidő    eredményes   elteltének
   feltételeit, hanem azt, hogy amennyiben ilyen rendelkezést a
   köztársasági elnök határozata nem tartalmaz, úgy nincs olyan
   törvényi szabályozás, amely - eltérő rendelkezés hiányában -
   a kegyelem  hatályvesztéséről, így a büntetés vagy hátralévő
   része végrehajtása elrendelésének eseteiről és az elrendelés
   módjáról rendelkezne.

   Az     állami      büntető     hatalom      érvényesítésének
   alkotmányosságához    megkívánt     garanciális     törvényi
   szabályozást a  Legfelsőbb Bíróság Büntető Kollégiumának BK.
   25.  számú   állásfoglalása  pótolja  -  több  mint  40  éve
   lényegében azonos tartalommal.  ( A kollégiumi állásfoglalás
   eredetije a  Bírósági  Határozatok  1956.  évi  9.  számában
   közzétett BK.  162.  számú  állásfoglalás.  )  A  Legfelsőbb
   Bíróság következetes  iránymutatása  szerint  a  kegyelemmel
   próbaidőre    felfüggesztett     büntetés    végrehajtásának
   feltételei azonosak azzal, amit a mindenkor hatályos büntető
   törvény   a    bíróság   által    felfüggesztett    büntetés
   végrehajtásának elrendelésére  előír. Ez jelenleg a Btk. 91.
   § (1)  bekezdés b)  pontja,  ami  szerint  a  felfüggesztett
   büntetést végre  kell hajtani,  ha az  elkövetőt a  próbaidő
   alatt   elkövetett    bűncselekmény   miatt    végrehajtandó
   szabadságvesztésre ítélik.

   Ennek megfelelően  a BK.  25. számú állásfoglalás rendelkező
   része  a   következő,    -  a  bíróságok  számára  csupán  a
   Legfelsőbb Bíróság  szakmai tekintélye  okán  -  iránymutató
   rendelkezést tartalmazza  :   "Ha  a  köztársasági  elnök  a
   büntetés végrehajtását  kegyelemből próbaidőre felfüggeszti,
   ennek a  büntetésnek a  végrehajtását akkor kell elrendelni,
   ha az  elkövetőt a  próbaidő alatt  elkövetett bűncselekmény
   miatt  végrehajtandó   szabadságvesztésre   ítélik.   "   Az
   állásfoglalás  indokolásában   rendelkezik  arról,  hogy  "A
   bíróságnak   az    újabb,   a    szabadságvesztést   kiszabó
   határozatában -  a Be.  220. §  (1) bekezdésének  c)  pontja
   értelmében  -   a  felfüggesztett  büntetés  végrehajtásának
   elrendeléséről kifejezetten rendelkeznie kell. "

   A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása nyomán a joggyakorlat az
   egyéni kegyelem  hatályvesztésének eseteit  kétségtelenül  a
   lehető legszűkebb  körre, a  próbaidő alatt elkövetett olyan
   bűncselekmény miatti elítélésre korlátozza, amikor a bíróság
   a  Btk.   büntetési  rendszerében   kiszabható  legsúlyosabb
   büntetést,   a    végrehajtandó   szabadságvesztést   tartja
   indokoltnak. Ez a bűncselekmény azonban lehet szándékos vagy
   gondatlanságból elkövetett is.

   A köztársasági  elnök a  büntetés végrehajtásának próbaidőre
   felfüggesztésével az  állam  büntető  igényéről  feltételhez
   kötötten mond  le, a  büntetést vagy  egy részét feltételhez
   kötötten  engedi   el.  A  kegyelmezési  jogkör  alkotmányos
   szabályozásából következik, hogy a köztársasági elnök joga a
   feltételek meghatározása.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja
   az, hogy  amennyiben a  köztársasági elnök  ezzel nem  él, a
   feltételeket,   a    próbaidőre   adott    egyéni   kegyelem
   "visszavonásának" eseteit  és módját  a törvényhozónak  kell
   általánosságban  meghatároznia.  Ilyen  esetben  ugyanis  az
   állami  büntető   igény  "feléledéséről"   és   a   büntetés
   végrehajtásában megnyilvánuló  ismételt érvényesítéséről van
   szó. Így  a négy  évtizedes "élő jog" nem pótolja a törvényi
   szintű szabályozást.

   A büntetőjogi  büntetés lényegét  tekintve jogkorlátozás,  a
   fő-   és    mellékbüntetések   többsége    alapjogot    vagy
   alkotmányosan védett jogot és értéket érint [ v. ö. 11/1992.
   (III. 5.)  AB hat.  ,  ( ABH  1992, 77. , 85. ) ] . Az állam
   büntető hatalma  legmarkánsabban a  büntetés végrehajtásának
   menetében   nyilvánul    meg,    ott    válik    valóságosan
   érzékelhetővé. A  megbüntetés jogalapját a büntetőeljárásban
   megszülető  jogerős   bírósági  határozat   tartalmazza,   a
   megbüntetés  tényleges   jogelvonó,  jogkorlátozó  hatása  a
   büntetés-végrehajtásban     érvényesül.      A      büntetés
   végrehajtására  adott   egyéni  kegyelem  "visszavonása",  a
   büntető  felelősségre   vonás  folytatását   jelenti.  Ennek
   feltételeit - arra az esetre, ha a köztársasági elnök ezeket
   külön nem  jelöli meg  - előre  törvényben kell rögzíteni és
   törvényben kell meghatározni magát az eljárást is.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontjának   kialakításánál   nem
   hagyhatta figyelmen  kívül, hogy  a kollégiumi állásfoglalás
   nem  kötelező   a   bíróságokra.   Ennek   megfelelően   nem
   jogszabálysértés, ha  valamelyik bíróság  nem követi  az  LB
   iránymutatását.  Így  elképzelhető,  hogy  egyik  bíróság  a
   próbaidő  alatt   elkövetett   újabb   bűncselekmény   miatt
   kiszabott pénzbüntetés  esetén  "szünteti  meg"  a  kegyelmi
   rendelkezést,   a    másik   bíróság   pedig   végrehajtandó
   szabadságvesztés esetén sem rendelkezik erről.

   A kérdés  büntető eljárási  jogi része  is rendezetlen. A BK
   25.  szerint   a  bíróságnak   a  szabadságvesztést  kiszabó
   határozatában  "a   Be.  220.   §  (1)  bekezdés  c)  pontja
   értelmében"  kifejezetten   rendelkeznie  kell   a  büntetés
   végrehajtásának   elrendeléséről.    A    Be.    hivatkozott
   rendelkezése az  ítélet tartalmaként "a jogszabályon alapuló
   egyéb rendelkezéseket" jelöli meg. Ilyen jogszabály nincs, a
   kollégiumi  állásfoglalás   nem  jogszabály.   ( A  panaszos
   ügyében a  bíróság  az  ítélet  rendelkező  részében  nem  a
   szabadságvesztés  végrehajtását   rendelte  el,   hanem   az
   alkalmazott kegyelmi  rendelkezést "megszüntette", az ítélet
   indokolásában  pedig  megállapította,  hogy  a  köztársasági
   elnök  által   alkalmazott  egyéni   végrehajtási   kegyelem
   "hatályát veszti". )

   A  törvényi   szintű  rendezés  hiánya  valamennyi  büntetés
   esetében a  jogbiztonság jogállami követelményének sérelmét,
   valamint az alapvető jogok törvényi szintű szabályozására az
   Alkotmány 8.  § (1)   és  (2) bekezdéséből  eredő jogalkotói
   kötelezettség  megsértését  jelenti.  Amennyiben  az  egyéni
   kegyelem    szabadságvesztés     büntetés    végrehajtásának
   felfüggesztésében nyilvánult meg, úgy a törvényi szabályozás
   hiánya közvetlenül  az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított alapvető  jog sérelmével  is jár.  E rendelkezés
   szerint ugyanis senkit sem lehet szabadságától másként, mint
   a  törvényben   meghatározott  okokból   és   a   törvényben
   meghatározott   eljárás    alapján    megfosztani.    Azonos
   követelményt támaszt a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi
   Egyezségokmányának 9. cikk 1. pontja ( 1976. évi 8. tvr. ) ,
   valamint az  Európai Emberi Jogi Egyezmény 5. Cikk 1. pontja
   ( 1993. évi XXXI. tv. ) is.

   Az Alkotmánybíróság  fentiekre tekintettel megállapítja :  a
   jogalkotó  alkotmányellenes  helyzetet  idézett  elő  akkor,
   amikor nem szabályozta törvényben :  ha a köztársasági elnök
   a büntetés végrehajtását kegyelemből próbaidőre felfüggeszti
   és nem rendelkezik a próbaidő tartalmáról,  akkor a kegyelem
   milyen feltételek  esetén veszti hatályát, milyen feltételek
   esetén és  kinek, milyen  módon kell  a büntetés  vagy annak
   hátralevő része végrehajtásáról rendelkeznie.

   3.  A   panaszos     az  Alkotmánybíróság  által  hivatalból
   megindított  eljárás  alapjául  szolgáló,  majd  az  eljárás
   menetében benyújtott  beadványaiban  a  kegyelem  közlésének
   konkrét hiányosságait,  az  eljáró  hatóságok  "jogtiprását"
   kifogásolta. Az Alkotmánybíróság az egyedi ügy vizsgálatát -
   hatáskör hiányában - visszautasította.

   A  panaszos   az  1996.   november  25-én  kelt  beadványban
   "alkotmányjogi panaszt"  nyújtott  be  a  Szekszárdi  Városi
   bíróság 1.  B. 736/1994/46.  számú ítélete  ellen,  amely  a
   Tolna  Megyei   Bíróság  Bf.  213/1995/6.  számú  ítéletével
   emelkedett jogerőre,  mivel az  sérti az Alkotmány 55. § (1)
   bekezdését. Az  alkotmányjogi panasz  a bírósági ítéletet az
   újabb bűncselekmények  tekintetében tartja megalapozatlannak
   és  az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdésével  ellentétesnek,
   illetve a  panaszos a  másodfokú határozat  közlését  követő
   hatvan nap elteltével nyújtotta be. A beadvány nem felel meg
   az alkotmányjogi  panasz tartalmi  és időbeli  feltételeinek
   ( Abtv.  48.  §  (1) - (2)  bek.  ) .  Erre  tekintettel  az
   Alkotmánybíróság     az     alkotmányjogi     panaszt     is
   visszautasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                Dr. Holló András
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza               Dr. Lábady Tamás
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                        előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    31/1997. (V. 16.)
    Date of the decision:
    .
    05/13/1997
    .
    .