English
Hungarian
Ügyszám:
.
402/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/1998. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/251
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az  Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a
   következő

                           határozatot :

        Az Alkotmánybíróság megállapítja: az Alkotmány 70/E.  §-
   ában   meghatározott  szociális  biztonsághoz  való   jog   a
   szociális   ellátások   összessége  által   nyújtandó   olyan
   megélhetési  minimum állami biztosítását  tartalmazza,  amely
   elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz    való    jog
   megvalósulásához.

         Az  Alkotmánybíróság  a  szociális  igazgatásról  és  a
   szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  (a
   továbbiakban: Sztv.) 37/A. § (2) bekezdés b) pontja tárgyában
   folytatott eljárását 1998. november 1-ig felfüggeszti.

        Az  Alkotmánybíróság  az Sztv.  37/C.  §  (1)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

         Az   Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát   a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                              Indokolás
                                 
                                 I.
                                 
         Az  indítványozó  azon az alapon  kifogásolja  az  Sztv.
    37/A. § (2) bekezdése b) pontját, hogy az ellentétben áll  az
    Alkotmánynak     a     szociális    biztonságra     vonatkozó
    rendelkezéseivel. Az Sztv. 37/C. § (1) bekezdése tekintetében
    abban jelöli meg az alkotmányellenességet, hogy az ellentétes
    az  Sztv.  93.  §  (1) bekezdésében foglalt  előírásokkal  és
    egyúttal  sérti  az Alkotmány munkához való  jogra  vonatkozó
    rendelkezését.

                                 II.

        Az Sztv. kapcsolódó rendelkezései a következők.
    37/A.  §  (1)A  települési önkormányzat rendszeres  szociális
    segélyt állapít meg annak a személynek, aki
    a)   a   18.   életévét  betöltötte,   de   aktív   korú   és
    munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette,  illetve  vakok
    személyi járadékában részesül,
    b) [Hatályon kívül helyezte: 1997. évi LXXXIV. törvény 13.  §
    (2) aa). Hatálytalan: 1998. I. 1-től.]
    c) aktív korú nem foglalkoztatott,
    feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
    (2)  Az  (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított  a
    megélhetése
    a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személynek, ha havi
    jövedelme,  valamint  családjában  az  egy  főre  jutó   havi
    jövedelem  nem  haladja  meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori
    legkisebb összegének 80%-át,
    b) az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt személynek, ha havi
    jövedelme  nem  haladja  meg az öregségi  nyugdíj  mindenkori
    legkisebb összegének 70%-át, valamint családjában az egy főre
    jutó  havi  jövedelem  nem haladja meg  az  öregségi  nyugdíj
    mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
    és vagyona sem neki, sem családjának nincs.
    (3)  Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában aktív korú  nem
    foglalkoztatott  személynek minősül az, aki a  jövedelempótló
    támogatás  folyósításának időtartamát kimerítette,  illetőleg
    igazolja,  hogy a rendszeres szociális segély iránti  kérelme
    benyújtását  megelőző  három  évben  az  illetékes  munkaügyi
    központtal  legalább  két év időtartamig  együttműködött,  és
    keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve az Sztv. 34. §
    (3) bekezdés d) pontja szerinti keresőtevékenységet.

    A   37/C.  §  (1)  Az  önkormányzat  rendelete  a  rendszeres
    szociális  segély folyósításának feltételeként az aktív  korú
    nem    foglalkoztatott   személy   esetében   előírhatja    a
    családsegítő   szolgálattal   vagy   a   kijelölt   szociális
    intézménnyel     való     együttműködési     kötelezettséget.
    Együttműködésen  az  ellátásban részesülő  személy  szociális
    helyzetéhez   és  mentális  állapotához  igazodó   programban
    történő részvételt kell érteni.

    Az  Sztv.  37/A. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdés  b)
    pontja  határozza  meg  az  aktív  korú  nem  foglalkoztatott
    számára   nyújtott   rendszeres   szociális   segélyre   való
    jogosultsági feltételeket. Az Sztv. 37/D. §-a rendelkezik  az
    ellátás összegszerűségéről.
    37/D.   §  A  rendszeres  szociális  segély  havi  összegének
    megállapítására   a   36.  §  rendelkezéseit   értelemszerűen
    alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az aktív  korú  nem
    foglalkoztatott   személy  esetében   az   öregségi   nyugdíj
    mindenkori legkisebb összegének 70%-a az irányadó.
    36.  § (1) A jövedelempótló támogatás havi összegét úgy  kell
    megállapítani, hogy az
    a) a jövedelemmel nem rendelkező munkanélküli jogosult esetén
    érje el;
    b)  jövedelemmel rendelkező munkanélküli jogosult  esetén  az
    egyéb  jövedelmekkel  együtt  érje  el  az  öregségi  nyugdíj
    mindenkori legkisebb összegének 80%-át.
    93. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
    igénybevétele   önkéntes,  az  ellátást   igénylő   kérelmére
    történik. Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet
    törvényes   képviselője  terjeszti   elő.   A   korlátozottan
    cselekvőképes   személy  kérelmét  törvényes   képviselőjének
    beleegyezésével  terjesztheti  elő.  Ha  közöttük  a  kérelem
    kérdésében vita van, arról a gyámhatóság dönt.

         Az  Alkotmány  70/E. § (1) bekezdése alapján:  a  Magyar
    Köztársaság   állampolgárainak   joguk   van   a    szociális
    biztonsághoz;   öregség,  betegség,  rokkantság,   özvegység,
    árvaság  és  önhibájukon kívül bekövetkezett  munkanélküliség
    esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.

         Az  Alkotmány  70/B.  §  (1) bekezdésének  rendelkezései
    szerint:  a  Magyar  Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.
    III.

          Az   Alkotmánybíróság  a  határozatát  az   alábbiakkal
    indokolja.

         1.  Az indítványozó azon az alapon kifogásolja az  Sztv.
    37/A. § (2) bekezdése b) pontját, hogy az ellentétben áll  az
    Alkotmánynak     a     szociális    biztonságra     vonatkozó
    rendelkezéseivel,   mivel  a  létminimum   alatti   összegben
    határozza   meg   a   rendszeres  szociális   segélyre   való
    jogosultság  feltételeit,  illetve  a  rendszeres   szociális
    ellátás összegét.

         Az Sztv. 37/A. § (2) bekezdésének b) pontja meghatározza
    azt   a  jövedelem-határt,  amely  alatti  jövedelem  illetve
    jövedelem-nélküliség esetén az aktív korú nem foglalkoztatott
    rendszeres   szociális   segélyre  jogosult.   A   rendszeres
    szociális  járadék  összegének  meghatározását  az  Sztv.  az
    önkormányzatokra bízza, azzal, hogy annak legkisebb összege a
    jövedelemmel  nem  rendelkező aktív korú nem  foglalkoztatott
    esetében  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
    70  %-a,  a  jövedelemmel rendelkező személy  esetében  pedig
    annyi,   amennyi   a   jövedelmet  eddig   az   összeghatárig
    kiegészíti.  Az önkormányzatoknak saját forrásból lehetőségük
    van   ennél  magasabb  összegű  rendszeres  szociális  segély
    megállapítására is.

         Az Alkotmánybíróság több ízben foglalkozott az Alkotmány
    70/E.  §-ának  értelmezésével.  Ennek  keretében  fokozatosan
    bővítette  azoknak  a  jellemzőknek  és  követelményeknek   a
    meghatározását,   amelyek   az  e  szakaszban   megállapított
    társadalombiztosításhoz, szociális  ellátási  rendszerhez  és
    szociális    biztonság    alapjogához    kapcsolódnak.     Az
    Alkotmánybíróság   a  32/1991.  (VI.  6.)  AB   határozatában
    rámutatott  arra, hogy az állam az 70/E. §-ban megfogalmazott
    kötelezettségének   eleget  tesz,  ha  a  szociális   ellátás
    biztosítására megszervezi és működteti a társadalombiztosítás
    és a szociális támogatások rendszerét. Ezen belül a jogalkotó
    maga  határozhatja  meg,  hogy  milyen  eszközökkel  éri   el
    társadalompolitikai céljait. Az államnak a polgárai szociális
    biztonsága tekintetében fennálló kötelezettségeit ugyanis  az
    Alkotmány   70/E.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  általános
    jelleggel nevesítik. [ABH 1991. 163.]

         Az  alkotmányi feladatok megvalósításának,  a  szociális
    jogok  érvényesítésének  eszközei és mértéke  tekintetében  a
    jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez. Az állam  széles
    körű  jogosítványokkal  rendelkezik a  szociális  ellátásokon
    belüli változtatásokra, átcsoportosításokra és átalakításokra
    a  gazdasági  viszonyok függvényében.  A  változtatások  joga
    azonban  nem minden korlátozás nélkül illeti meg az  államot,
    állapította meg az Alkotmánybíróság a 26/1993. (IV.  29.)  AB
    határozatában. [ABH 1993. 196, 199, 200.]

          Az   Alkotmánybíróság   a   43/1995.   (VI.   30.)   AB
    határozatában pedig félreérthetetlenül kinyilvánította: annak
    elbírálásánál,  hogy a ténylegesen élvezett szolgáltatásokból
    mit és hogyan lehet alkotmányosan megvonni, a szociális jogok
    annyiban  játszanak  szerepet, hogy az  elvonások  folytán  a
    szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet a 70/E.  §
    szerint megkövetelhető minimális szint alá. [ ABH 1995. 192.]

         Az Alkotmánybíróság e határozatában általános alkotmányi
    követelményként állapította meg, hogy az Alkotmány  70/E.  §-
    ában   meghatározott  szociális  biztonsághoz  való   jog   a
    szociális   ellátások   összessége  által   nyújtandó   olyan
    megélhetési  minimum állami biztosítását  tartalmazza,  amely
    elengedhetetlen    az    emberi    méltósághoz    való    jog
    megvalósulásához.  Eme  alkotmányi  feladatok   megvalósítása
    során  a  jogalkotó viszonylag nagy szabadságot élvez  és  az
    egyes   ellátások   minimumösszegeit   meghatározhatja    más
    jövedelemfajták   (öregségi  nyugdíj   mindenkori   legkisebb
    összege, minimálbér, stb.) százalékában is.

         Az  Alkotmánybíróság  azért függesztette  fel  az  Sztv.
    37/A.   §   (2)  bekezdés  b)  pontja  tárgyában   folytatott
    eljárását,  hogy a törvényalkotás előkészítésében közreműködő
    szervektől  várt  vizsgálati  eredmények  figyelembevételével
    dönthesse  el: az aktív korú nem foglalkoztatott  számára  az
    Sztv.  szerint  járó  rendszeres szociális  segély  minimális
    összege a szociális ellátások jelenlegi rendszerében az egyéb
    juttatásokkal  együtt  biztosítja-e —  a  rendelkező  részben
    megfogalmazott  alkotmányi követelménynek  megfelelően  —  az
    emberi  méltósághoz való jog megvalósulásához elengedhetetlen
    megélhetési minimumot.

         2.  Az  indítványozó arra is hivatkozott, hogy az  Sztv.
    37/C.   §   (1)   bekezdésének  és  93.  §  (1)  bekezdésének
    rendelkezései   nincsenek  összhangban.  Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata    szerint   alkotmányellenesség   megállapítására
    törvényi  rendelkezések kollíziója miatt csak akkor  kerülhet
    sor,  ha az alkotmányos elvek vagy jogok valamelyike megsérül
    annak    folytán,    hogy    a   szabályozás    ellentmondása
    jogszabályértelmezéssel  nem  oldható  fel   és   ez   anyagi
    alkotmányellenességhez vezet. [35/1991. (VI. 20.) AB hat. ABH
    1991.  176-177.] Az indítványozó a mentálhigiénés  programban
    való kötelező részvétel szabályát egyrészt azért kifogásolja,
    mert  ez  állítása  szerint ellentétes az  Sztv.  93.  §  (1)
    bekezdésében  megállapított önkéntességgel,  másrészt  azért,
    mert  a kötelező együttműködést előíró rendelkezés a munkához
    való alkotmányos jog sérelmét is jelenti.

          Az   Alkotmánybíróság   a   21/1994.   (IV.   16.)   AB
    határozatában  kifejtette, hogy a munkához  való  jog  alanyi
    jogi    értelemben   a   munka   (foglalkozás,   vállalkozás)
    megválasztásának  és  gyakorlásának  szabadságát  jelenti.  A
    munkához   való   jogtól   mint  alanyi   jogtól   meg   kell
    különböztetni a munkához való jogot mint szociális  jogot,  s
    különösen  annak  intézményi oldalát, az  állam  kötelességét
    megfelelő foglalkoztatáspolitikára, munkahelyteremtésre  stb.
    [ABH 1994. 120-121.]

         A kifogásolt együttműködési kötelezettség célja a tartós
    munkanélküliségből  eredő  életvezetési  nehézségek,  illetve
    mentális   problémák  kezelése.  A  programok  azt   kívánják
    elősegíteni, hogy a rendszeres szociális segélyben  részesülő
    személy esetében csökkenjen a tartós munkanélküliségből eredő
    kedvezőtlen  hatás,  illetve  ezzel  összefüggésben  mentális
    okokból  ne  rosszabbodjon az egyén  munkaerőpiaci  helyzete.
    Amikor az állam, figyelemmel a foglalkoztatási igényekre  is,
    az  önkormányzatok  számára lehetővé  teszi,  hogy  a  tartós
    munkanélküliek   elhelyezkedését   is   segítő   szolgáltatás
    igénybevételéhez  kössék az ellátást,  a  munkához  való  jog
    szociális tartalmának megvalósítását is szolgálja.  Az  Sztv.
    által  előírt  keretek  közötti együttműködési  kötelezettség
    önkormányzatok   részére  adott  szabályozási  felhatalmazása
    tehát   nem  áll  ellentétben  az  Alkotmány  70/B.   §   (1)
    bekezdésének    rendelkezésével.    Mindezek    alapján    az
    Alkotmánybíróság az indítványt e tekintetben elutasította.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
               Dr. Ádám Antal            Dr. Bagi István
               előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
                                  
               Dr. Erdei Árpád          Dr. Holló András
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                  
               Dr. Kilényi Géza          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                  
               Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
               alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                  
                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 37/A para. (2) item b) of Act III/1993 on social administration and welfare benefits
     Number of the Decision:
     .
     32/1998. (VI. 25.)
     Date of the decision:
     .
     06/22/1998
     .
     .
     en_0032_1998.pdfen_0032_1998.pdf