Hungarian
Ügyszám:
.
IV/03229/2012
Első irat érkezett: 07/10/2012
.
Az ügy tárgya: Kúria Kvk.37300/2012/2. számú határozata, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-a alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/25/2012
.
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Kvk.37300/2012/2. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri alkotmányjogi panasz keretében.
Az indítványozó aláírásgyűjtő ív hitelesítése iránti kérelemmel fordult az Országos Választási Bizottsághoz (OVB). Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt: "Egyetért-e Ön azzal, hogy a pénzintézetek a fogyasztói kölcsönszerződéseket utólag egyoldalúan ne módosíthassák?"
Az OVB 56/2012. (IV. 27.) határozatában az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta, mivel a feltenni szándékozott kérdés az Nsztv. 13. § (1) bekezdésében foglalt egyértelműség követelményének nem felel meg. Az OVB határozat ellen az indítványozó kifogással élt, melyet a Kúria a fenti számú határozatában elutasított, az OVB határozatot pedig helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a Kúria határozata sérti a jogállamiság elvét, mivel a feltenni szándékozott kérdés egyértelmű.
Az indítványozó szerint a jogállamiságot sérti, hogy a népszavazási kezdeményezésekről az OVB dönt, ezért kéri az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-ának megsemmisítését..
.
Támadott jogi aktus:
  az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §
  Kúria Kvk.37300/2012/2. számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B. cikk (1) bekezdés
.
A határozat száma: 3105/2013. (V. 17.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1714
.
A határozat kelte: Budapest, 05/13/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.02.18 15:00:00 2. öttagú tanács
2013.04.23 9:00:00 Teljes ülés
2013.05.13 13:00:00 Teljes ülés

.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria Kvk.37.300/2012/2. számú határozata, illetve az Országos Választási Bizottságnak a Kúria határozatával helybenhagyott 56/2012. (IV. 27.) OVB határozata, továbbá az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó 2012. július 5-én alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
  [2] Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján a Kúria Kvk.37.300/2012/2. számú határozata, illetve az Országos Választási Bizottságnak (a továbbiakban: OVB) a Kúria határozatával helybenhagyott 56/2012. (IV. 27.) OVB határozata (a továbbiakban: OVBh.) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerint pedig az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 4. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését indítványozta.

  [3] 2. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a panasz nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdés e) pontja által az indítványokkal szemben támasztott formai követelménynek. Az indítványozó ugyanis nem fejtett ki alkotmányjogilag értékelhető okfejtést sem a sérelmezett jogszabályi rendelkezés, sem konkrétan a bírói döntés alaptörvény-ellenességére vonatkozóan.
  [4] A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság Ügyrendjének 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke
    .
    Dr. Balogh Elemér s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kovács Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Pokol Béla s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    Dr. Szívós Mária s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    07/10/2012
    .
    Number of the Decision:
    .
    3105/2013. (V. 17.)
    Date of the decision:
    .
    05/13/2013
    .
    .