English
Hungarian
Ügyszám:
.
1505/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 46/1994. (X. 21.)AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/260
.
A döntés kelte: Budapest, 10/18/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenessége
   utólagos  vizsgálatára  irányuló  eljárásban  meghozta  a
   következő

                         határozatot :

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a honvédelemről
   szóló 1993.  évi CX. törvény 116.§ (3) bekezdésének a) és
   b) pontja  alkotmányellenes,  ezért  azokat  e  határozat
   közzétételének napjától megsemmisíti.

   A honvédelemről  szóló 1993.  évi CX.  törvény 103.§  (1)
   bekezdése   i)    pontja    alkalmazásánál    alkotmányos
   követelmény, hogy  e jogszabályi  rendelkezést  azokra  a
   hadkötelesekre  is   alkalmazzák,  akik   az  i)  pontban
   meghatározott  művészeti   diplomákkal   a   jogszabályok
   szerint  egyenértékű   diplomát  szereztek   és   művészi
   hivatásukat gyakorolják.

   2. Az  Alkotmánybíróság a  Büntető Törvénykönyvről  szóló
   1978. évi IV. törvény 334., 335., 336., 336/A, 336/B, 337
   és 338.§-ai;  az 1993.  évi CX. törvény 1.§ (1) bekezdése
   és  a   törvény  mellékletének  1.  pontja;  az  1.§  (4)
   bekezdése; az  57.§ (5)  és (6)  bekezdése; az  58.§  (1)
   bekezdése, a  69.§ (1) bekezdése; a 70.§ (1) bekezdésének
   első mondata; a 88.§ (2) bekezdés első mondata; a 91.§; a
   92.§ (1)  bekezdése; a  92.§ (2)  bekezdése; a  100.§ (5)
   bekezdésének C)  pontja, valamint  E) pontjának  c) és d)
   alpontjai, a  103.§ (1)  bekezdésének g)  pontja; a 103.§
   (2) bekezdésének  első és  második mondata;  a 103.§  (3)
   bekezdése; a  115-120.§-ok címe;  a 115.§ (1), (2) és (3)
   bekezdése; a  116.§ (1),  (2) és  (4) bekezdése; a 117.§;
   valamint az  e törvény  végrehajtásáról  szóló  178/1993.
   (XII.27.) Korm. rendelet 55.§ (1) bekezdésének f) pontja,
   70.§-a, 78.§  (2) bekezdése,  93.§-a, 95.§  (1) bekezdése
   második  mondata, (3)  bekezdése,  valamint  a   75/1989.
   (VII.7.) MT.  rendelet 14.§-a, továbbá a 2/1976. (VI.17.)
   HM rendelet 26.§  (1) bekezdése,  26/A.§  (1)  bekezdése,
   26/B.§-a  és  26/C.§-a  alkotmányellenességének  utólagos
   megállapítására vonatkozó indítványokat elutasítja.

   3. Az Alkotmánybíróság a honvédelemről szóló 1976. évi I.
   törvény   egyes   rendelkezései,   valamint   a   6/1976.
   (III.31.) MT rendelet 26.§ (1) bekezdése, továbbá 100.§-a
   alkotmányossági    vizsgálatára     vonatkozó    eljárást
   megszünteti.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

    Több indítványozó  kérte a  honvédelemről szóló 1976. évi
    I. törvénynek  (a továbbiakban:  RHvt.) a  nem  fegyveres
    katonai, illetve  polgári szolgálatra  vonatkozó bizonyos
    szabályai  utólagos   alkotmányossági   vizsgálatát.   Az
    alkotmánybírósági vizsgálat  ideje alatt  az Országgyűlés
    elfogadta a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvényt (a
    továbbiakban:   Hvt.),    amely   1994.    január   1-jei
    hatálybalépésével egyidejűleg  hatályon kívül helyezte az
    RHvt.-t.

    Az  indítványozók   által  kifogásolt  rendelkezések  egy
    részét a  Hvt. változatlan  tartalommal átvette az RHvt.-
    ből. Ezekre  a rendelkezésekre  nézve az Alkotmánybíróság
    folytatta az alkotmányossági vizsgálatot. A rendelkezések
    egy része  megváltozott tartalommal  került át a Hvt.-be.
    Ezekben     az      esetekben     az     Alkotmánybíróság
    nyilatkozattételre  szólította  fel  az  indítványozókat,
    hogy  indítványaikat   az  új   törvény  tekintetében  is
    fenntartják-e,   ha    igen,   milyen   tartalommal.   Az
    Alkotmánybíróság a fenntartott indítványok tekintetében -
    az indítványok  megváltozott  tartalmának  megfelelően  -
    folytatta az eljárást.

    Ugyancsak elvégezte  az Alkotmánybíróság  a vizsgálatot a
    Hvt.   néhány   új   rendelkezése,   illetve   az   annak
    végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet
    (a továbbiakban:  Vhr.)  egyes  kifogásolt  rendelkezései
    vonatkozásában.

    Az  indítványozók   által  visszavont,  illetve  meg  nem
    újított  indítványokat   illetően   az   Alkotmánybíróság
    megszüntette   az   eljárást.   Ugyanígy   járt   el   az
    Alkotmánybíróság az  RHvt.  azon  támadott  rendelkezései
    esetében, amelyeket  a Hvt.  változtatott tartalommal sem
    vett át,  valamint a  6/1976.  (III.  31.)  MT.  rendelet
    100.§-ának   a   tartalékos   hadkötelesek   illetményére
    vonatkozó, de  a  Vhr.  által  hatályon  kívül  helyezett
    rendelkezésével.

    Az indítványozók  egyike kifogásolta a 75/1989. (VII. 7.)
    MT.   rendelet    14.§-ának   a   polgári   szolgálatosok
    illetményére vonatkozó  rendelkezését. Tekintettel  arra,
    hogy  ennek  a  rendelkezésnek  a  hatályát  a  Hvt.  nem
    érintette,  ebben  a  vonatkozásában  az  alkotmányossági
    vizsgálat folytatásának nem volt akadálya.

    Az  indítványozók   egyike  külön  indítványban  kérte  a
    Büntető   Törvénykönyv   (Btk.)   XIX.   fejezete   egyes
    bűncselekményeinek     (334-338.§-ok)     alkotmányossági
    vizsgálatát.    Az    Alkotmánybíróság    a    honvédelmi
    kötelezettségek     elleni      ezen      bűncselekmények
    alkotmányossági     felülvizsgálatát     a     honvédelmi
    kötelezettségekre vonatkozó indítványokkal egy eljárásban
    bírálta el.

                               II.

    1. Indítvány érkezett a Hvt. 1.§ (1) bekezdésének második
    mondatának    alkotmányossági     felülvizsgálatára.    A
    kifogásolt rendelkezés  szerint:  "Az  ország  honvédelmi
    képességének   fenntartásában    a   Magyar   Köztársaság
    alapvetően   a    saját    erejére:    nemzetgazdaságának
    erőforrásaira,  fegyveres   erőinek  felkészültségére  és
    elszántságára, illetőleg  a polgároknak  a  haza  védelme
    iránti hazafias  elkötelezettségére és  áldozatkészségére
    épít."

    Az  indítványozó   kifogásolja  a   katonai   szolgálatot
    teljesítők  esküjének  az  élet  feláldozására  vonatkozó
    szövegrészét is. (Hvt. melléklete 1. pont második mondat:
    "A Magyar  Köztársaság érdekeit,  állampolgárainak jogait
    és szabadságát  bátran, a  törvények betartásával  életem
    árán is megvédem.")

    Az   indítványozó    álláspontja   szerint   a   támadott
    rendelkezések   azzal,   hogy   a   honvédelmi   képesség
    fenntartása érdekében  elszántságot, elkötelezettséget és
    áldozatkészséget, végső  esetben az  élet feláldozását is
    megkövetelik a  polgártól, sértik az Alkotmány 8.§ (1) és
    (4) bekezdését,  54.§ (1)  bekezdését, 60.§  (1)  és  (2)
    bekezdését, valamint a 70/H. § (2) bekezdését.

    Az Alkotmánybíróság  a Hvt.  1.§  (1)  bekezdése  második
    mondatának, illetve a törvény mellékletében szereplő eskü
    szövege      második       mondatának       elszántságot,
    elkötelezettséget és  áldozatkészséget, végső  esetben az
    élet   feláldozását   is   megkövetelő   rendelkezéseivel
    kapcsolatos indítványokat  megalapozatlannak  találta  és
    ezért elutasította.

    Az Alkotmánybíróság  a 23/1990.  (X. 31.) AB határozatban
    úgy foglalt állást, hogy a halálbüntetés az élethez és az
    emberi   méltósághoz    való   jog    lényeges   tartalma
    korlátozásának  tilalmába   ütközik,  hiszen  a  lényeges
    tartalmat nemcsak  korlátozzák, hanem  az életnek  és  az
    emberi méltóságnak,  illetve az  ezt biztosító  jognak  a
    teljes és  helyrehozhatatlan megsemmisítését engedik meg.
    Ezért az Alkotmánybíróság megállapította az élettől és az
    emberi  méltóságtól  halálbüntetéssel  való  megfosztásra
    vonatkozó    rendelkezések    alkotmányellenességét    és
    megsemmisítette   ezeket.    (ABH   1990,   88,   92)   A
    terhességmegszakítás      alkotmányosságát       vizsgáló
    64/1991.(XII. 17.)AB  határozatban az Alkotmánybíróság az
    élethez és  az emberi  méltósághoz való  jog egységét  és
    feltétlenségét fejtette  ki. (ABH  1991, 297,  308 kk.) E
    határozatok  értelmében  az  állam  nem  rendelkezhet  az
    emberi élet  elvételéről. Csupán  olyan  esetekről  lehet
    alkotmányosan szó,  amikor a  jog eltűri az emberi életek
    közötti választást,  és ennek  megfelelően nem bünteti az
    emberi élet kioltását. (ABH, 1991, 315.)

    Amikor az  állam  a  honvédelmi  kötelezettség  keretében
    végső  esetben   élete  feláldozását   is  megköveteli  a
    fegyveres szolgálatot  végző katonától, nem az élettől és
    az  emberi  méltóságtól  való  állam  általi,  bizonyosan
    bekövetkező megfosztásról  van szó. Az eskü szövegében az
    élet  feláldozásának  kockázatát  vállalja  a  katona.  A
    hadsereg alkotmányos  felhasználása  esetén  erre  csakis
    idegen hatalom  fegyveres  támadása  esetén  (Hvt.  2.§),
    illetve   az    Alkotmány   40/B. §    (2)   bekezdésében
    meghatározott fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett
    erőszakos cselekmények  elhárításában  való  közreműködés
    során kerülhet sor. Mindezek olyan szituációk, amelyekben
    a katona  élete értelemszerűen veszélyben van, s amelyben
    a jog eltűri, hogy a katona a támadók életét kioltsa.

    A fegyveres  harcban életét kockáztató katona alkotmányos
    kötelezettség (Alkotmány 70/H. §) teljesítése során kerül
    a fenti  helyzetbe. Az  Alkotmány azonban lehetővé teszi,
    hogy  azok,   akik  az   emberi  élet   sérthetetlenségét
    felfüggesztő rendkívüli  helyzetben való  részvételt  nem
    tudják     összeegyeztetni      lelkiismeretükkel,     ne
    teljesítsenek  fegyveres   katonai  szolgálatot.   Ők   a
    kifogásolt esküt sem tehetik le.

    A fentiek  alapján a  katonai eskü szövege nem ütközik az
    Alkotmány 54.§ (1) bekezdésébe.

    2. Ugyancsak  az Alkotmány  8.§  (1)  és  (4)  bekezdése,
    illetve  az  54.§  (1)  bekezdése,  a  60.§  (1)  és  (2)
    bekezdése, továbbá  az 55.§  (1) bekezdése,  az 56.§,  az
    58.§, a 61.§ (1)  bekezdés, valamint a 70/A. § (1) és (2)
    bekezdés alapján tartja alkotmánysértőnek az indítványozó
    a Hvt.  1.§ (4)  bekezdését, mely  szerint: "A  fegyveres
    erők tagjait  általában megilletik  mindazok az emberi és
    szabadságjogok, amelyek  más állampolgárokat megilletnek.
    E jogok  csak  a  katonai  szolgálat  sajátosságai  által
    feltétlenül megkövetelt  mértékben  korlátozhatók,  ha  a
    korlátozás   elkerülhetetlenül   és   kényszerítő   okból
    szükséges."

    Az  indítványozó   álláspontja  szerint   az  emberi   és
    szabadságjogok  gyakorlásának  korlátozása  -  a  büntető
    jellegű  intézkedésektől   eltekintve  -  csak  önkéntes,
    személyes hozzájárulás esetén elképzelhető.

    Az   indítványt    az   Alkotmánybíróság    nem   találta
    megalapozottnak, ezért  elutasította.  A  fegyveres  erők
    tagjaira    a    törvény    kifogásolt    rendelkezésében
    megfogalmazott        alapjogkorlátozás        feltételei
    (elkerülhetetlenség és  arányosság) megfelelnek azoknak a
    feltételeknek,  amelyek   alapján   az   Alkotmánybíróság
    kialakított  joggyakorlata   alapján   alapjogkorlátozást
    alkotmányosnak lehet tekinteni.

    3. Indítvány  kifogásolta a  Hvt. 57.§-ának  (5)  és  (6)
    bekezdését. Ezek  a katonák  alapvető jogainak  következő
    korlátozását tartalmazzák: "(5) A katona nem csatlakozhat
    olyan   szervezethez,    amelynek   szerveződési   célja,
    tevékenysége a  fegyveres erők  törvényben  meghatározott
    feladataival   ellentétes."   "(6)   A   fegyveres   erők
    törvényben  meghatározott  feladataival  ellentétes  célú
    szervezethez tartozó  sor-, tartalékos  és  póttartalékos
    katona a katonai szolgálat időtartamára köteles a tagsági
    viszonyát   felfüggeszteni   és   az   azzal   összefüggő
    tevékenységet mellőzni."

    Az indítványozó  szerint ellentétes az Alkotmány 61.§ (1)
    bekezdésével, a 63.§ (1)  bekezdésével, továbbá a 70/A. §
    (1) és  (2) bekezdésével  az, hogy a törvény korlátozza a
    katonák egyesülési szabadságát szabadidejükben.

    A kifogásolt  rendelkezések a  katonákat  korlátozzák  az
    Alkotmány  63.§-a   által  biztosított  egyesülési  joguk
    gyakorlásában, azzal,  hogy tiltják  olyan szervezetekhez
    való    csatlakozásukat,    illetve    azokban    végzett
    tevékenységüket, amelyek szerveződési célja, tevékenysége
    a fegyveres  erők törvényben  meghatározott  feladataival
    ellentétes.

    Az Alkotmány  8.§ (2) bekezdésének az egyesülési jognak a
    fegyveres  erőkön   belüli   korlátozásával   kapcsolatos
    értelmezéséről már  rendelkezett az  Alkotmánybíróság  az
    51/1991. (X.  19.) AB  határozatban. Eszerint a fegyveres
    erők szolgálati  szabályzatának az  a rendelkezése, amely
    "politikai  vagy   egyéb   célú   társadalmi   szervezet"
    alakításának  kivételt   sem  engedő,   teljes   tilalmát
    jelenti, olyan mérvű korlátozás, amelynek elkerülhetetlen
    volta, és  az elérni  kívánt céllal  való arányossága nem
    igazolható és  ezért az  alapvető jog  lényeges tartalmát
    sérti. (ABH 1991, 258, 261-262)

    A Hvt. 57.§ (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések
    már nem általában korlátozzák a katonák egyesülési jogát,
    hanem csupán  a fegyveres  erők törvényben  meghatározott
    feladataival  ellentétes  célra  létesült  szervezetekben
    való tevékenységet  tiltják a  szolgálat ideje  alatt. Az
    Alkotmány  63.§-a  az  egyesülési  jogot  kifejezetten  a
    törvény által  nem tiltott  célok keretében biztosítja. A
    Hvt.  korlátozó   szabálya  az   Alkotmány   40/A. §  (1)
    bekezdésében és 70/H. §-ában megjelölt kötelesség - a haza
    katonai védelme  - végrehajtásához  szükséges. A hadsereg
    működőképessége megköveteli, hogy tagjai a fegyveres erők
    törvényes    feladataival     ellentétes     szervezetben
    szolgálatuk alatt  ne vegyenek  részt.  A  korlátozás  az
    elérni  kívánt  céllal  arányos  is:  míg  értelemszerűen
    tiltja  a   katonáknak  az   ilyen  szervezetekhez   való
    csatlakozást, a  szervezetek  tagjaitól  csak  a  tagsági
    viszony   felfüggesztését    és   az   azzal   összefüggő
    tevékenység mellőzését  követeli meg a szolgálat idejére.
    Az alapjog korlátozása tehát adott tevékenységhez kötött,
    s  hasonló   ahhoz,  ahogy   népi  ülnök  sem  folytathat
    politikai  tevékenységet  megbízatása  időtartama  alatt.
    (ABH 1992, 253)

    Az Alkotmánybíróság  rámutat, hogy  a fegyveres erőknek a
    Hvt. 22.§  (1)  bekezdésében  meghatározott  feladataival
    ellentétes célú  szervezetek nem  szükségképpen  olyanok,
    amelyek az  Alkotmányba vagy  az egyesülési  jogról szóló
    1989. évi  II. törvény  2.§-ába ütköznének és törvényesen
    nem lennének létrehozhatók. Ezért annak eldöntésére, hogy
    a katonának  egy adott  szervezethez való  csatlakozására
    vagy abban végzett tevékenységére jogszerűen alkalmazzák-
    e a  Hvt. tilalmát, az Alkotmány  70/K. §-a alapján bírói
    utat kell biztosítani.

    4. Az  indítványozók egyike  kifogásolta a  Hvt. 69.§ (1)
    bekezdését,  mely   szerint:  "Az  állampolgárok  a  haza
    védelme érdekében  általános honvédelmi kötelezettségként
    személyes   honvédelmi    kötelezettséget   és    vagyoni
    szolgáltatást kötelesek  teljesíteni." Ezzel  egyidejűleg
    az indítványozó  kérte felülvizsgálni  a  Hvt.  92.§  (1)
    bekezdését is,  mely szerint: "A szolgálati kötelezettség
    keretében a  hadköteles fegyveres  vagy  fegyver  nélküli
    katonai, illetőleg polgári szolgálatot teljesít."

    Az   indítványozó   szerint   a   polgári   szolgálat   a
    hadkötelesek egyfajta kényszerű foglalkoztatását jelenti,
    amely  ugyanakkor   megítélése  szerint   nincs   okozati
    összefüggésben az  általános honvédelmi kötelezettséggel.
    Az indítvány szerint az RHvt. azon rendelkezései, amelyek
    a polgári  szolgálat intézményét szabályozták (23.§, 24.§
    (3) b)  pont, 26/A.§  (1)-(3) bekezdések) ellentétesek az
    Alkotmány  70/B. §  (1)  bekezdésének   a  munka   és   a
    foglalkozás     szabad      megválasztását      garantáló
    rendelkezésével.

    Tekintettel arra,  hogy a polgári szolgálat intézményét -
    mint az általános honvédelmi kötelezettség körébe tartozó
    szolgálati     kötelezettség     teljesítésének     egyik
    alternatíváját - a Hvt. 92.§ (1) bekezdése is fenntartja,
    az Alkotmánybíróság  az  alkotmányossági  vizsgálatot  ez
    utóbbi rendelkezés tekintetében folytatta le.

    Az indítványozó szerint az Alkotmány 70/H. §-ában foglalt
    általános   honvédelmi    kötelezettségből   a    vagyoni
    szolgáltatás kötelezettségét nem lehet levezetni.

    Ugyancsak   az   Alkotmány  70/H. §-ának   az   általános
    honvédelmi  kötelezettségre  vonatkozó  előírása  alapján
    kifogásolta az  indítványozó a  Hvt. 70.§  (1)  bekezdése
    első mondatában,  valamint a  92.§  (1)  bekezdésében  az
    általános    hadkötelezettségre    történő    utalásokat.
    Felfogása szerint  a hadkötelezettségnek  az Alkotmányban
    nem szereplő fogalmából nem lehet levezetni sem a fegyver
    nélküli, sem a polgári szolgálat alkotmányos intézményét.

    a)  Az   Alkotmánybíróság  a   fegyver  nélküli   katonai
    szolgálatnak  és   a  polgári   szolgálatnak  -  mint  az
    általános   honvédelmi   kötelezettség   körébe   tartozó
    szolgálati kötelezettség  teljesítése módjainak  - a Hvt.
    92.§ (1) bekezdése általi lehetővé tétele tekintetében az
    indítványt nem találta megalapozottnak.

    A polgári  szolgálat kifogásolt  jogintézményét nemcsak a
    Hvt.  tartalmazza,   hanem  az   alkotmányos  rangra   is
    emelkedett az Alkotmány 70/H. § (2) bekezdésének következő
    rendelkezésével:   "Az    állampolgárok   az    általános
    honvédelmi kötelezettség  alapján fegyveres  vagy fegyver
    nélküli   katonai   szolgálatot,   illetőleg   törvényben
    meghatározott  feltételek   szerint  polgári  szolgálatot
    teljesítenek." Vagyis  az  indítványozó  tartalmilag  egy
    alkotmányos rendelkezés alkotmányellenességét állítja.

    Az  Alkotmánybíróság   nem  vizsgálhatja   felül  és  nem
    semmisítheti meg az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem.
    Ha valamely  rendelkezés  az  országgyűlési    képviselők
    kétharmadának szavazatával  az  Alkotmány  részévé  vált,
    fogalmilag   sem    lehet   annak   alkotmányellenességét
    megállapítani. (23/1994.(IV.  29.)AB  végzés,  ABK  1994.
    április, 179.)   Ezért  az Alkotmánybíróság az indítványt
    elutasította.

    A támadott  rendelkezés továbbá  nem áll az Alkotmány más
    rendelkezésével sem  olyan látszólagos  ellentétben, hogy
    annak      feloldására       az       Alkotmánybíróságnak
    alkotmányértelmezést kellene  végeznie.  Az  indítvánnyal
    ellentétben  a   kifogásolt  rendelkezés   nem  sérti  az
    Alkotmánynak a  munka szabad  megválasztásának  alapjogát
    megfogalmazó  70/B. §  (1)  bekezdését.  Az  Alkotmányban
    meghatározott  jogok  és  kötelezettségek  értelemszerűen
    egymásra tekintettel és egymást korlátozva érvényesülnek.
    Így például  a tulajdonhoz való jog és a közteherviselési
    kötelezettség egymást  kölcsönösen korlátozza;  hasonló a
    helyzet a  munka szabad  megválasztásához való  jog és az
    Alkotmányban előírt  honvédelmi szolgálati  kötelezettség
    között. Az  utóbbinak  mindegyik  alkotmányos  formája  -
    nemcsak a kifogásolt polgári szolgálat, hanem a fegyveres
    és   a   fegyver   nélküli   katonai   szolgálat   is   -
    értelemszerűen   korlátozza    a    foglalkozás    szabad
    megválasztását.   Alkotmányossági   kérdés   atekintetben
    merülhet  fel,   hogy   az   alkotmányi   rendelkezéseket
    végrehajtó törvények valóban olyan mértékben korlátozzák-
    e az  egyik alapjogot,  amilyet egy  másik  alapjog  vagy
    kötelezettség  érvényesülése   megkíván.   Az   indítvány
    azonban nem  ilyen  kérdést  vet  fel,  hanem  a  polgári
    szolgálat  létét   támadja  az   Alkotmány   70/B   §-ára
    hivatkozva.  Ezt  az  indítványt  a  fentiek  alapján  az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    b) Az indítványozónak az az álláspontja, hogy a Hvt. 69.§
    (1)   bekezdésében    szereplő   vagyoni    szolgáltatási
    kötelezettség, illetve  a 70.§  (1) bekezdésében  foglalt
    hadkötelezettség azért  ellentétes az  Alkotmány 70/H. §-
    ával, mert  "nem vezethető  le belőle", nem megalapozott.
    Az  a   körülmény,  hogy   az  Alkotmány   a   honvédelmi
    kötelezettség egyes  részkötelezettségeit  nem  nevesíti,
    nem  teszi   azokat  alkotmányellenessé.   A  törvényhozó
    kötelessége,   hogy    az   Alkotmányt    végrehajtva   a
    részletszabályokat  meghozza.  Az  Alkotmánybíróság  utal
    arra, hogy  a vagyoni  szolgáltatásokat a közteherviselés
    kötelezettségét kimondó 70/I. § is megalapozza. A Hvt. VI.
    fejezetében  szabályozott   "honvédelmi   kötelezettségek
    rendszerével" szemben  az indítvány tartalmi kifogást nem
    hozott fel. Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt ebben
    a vonatkozásban is elutasította.

    5. Az  indítványozó a  Hvt. 70.§  (1)  bekezdésének  első
    mondatát ("Az  általános hadkötelezettség  alapján minden
    magyar állampolgárságú  és a Magyar Köztársaság területén
    élő férfi  hadköteles.") azon  az alapon  is kifogásolta,
    hogy ezzel  a  törvényhozó  -  az  Alkotmány 70/H. §-ával
    ellentétesen -  nem magyar állampolgárságú személyekre is
    kiterjesztette a hadkötelezettséget.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapította,  hogy   téves   az
    indítványozónak az az értelmezése, miszerint a kifogásolt
    rendelkezés a nem magyar állampolgárok hadkötelezettségét
    írja  elő.   A   törvényi   megfogalmazásban   a   magyar
    állampolgárság és  a Magyar Köztársaság területén élés az
    általános hadkötelezettség  konjunktív feltételei,  tehát
    nem magyar  állampolgárt a  Hvt.  alapján  nem  terhelhet
    hadkötelezettség.  Ezért   az  Alkotmánybíróság   ezt  az
    indítványt elutasította.

    6. Több  indítványozó is  kifogásolta az RHvt. 30.§-ának,
    valamint a  végrehajtásáról rendelkező 6/1976. (III. 31.)
    MT rendelet 26.§ (1) bekezdésének, továbbá a 2/1976. (VI.
    16.)  HM  rendelet  26.§  (1)  bekezdésének,  26/A.§  (1)
    bekezdésének,    26/B.§-ának,     26/C.§-ának    a    nők
    hadkötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

    Az indítványozók  egyike az Alkotmány 66.§-ának a férfiak
    és nők egyenjogúságára vonatkozó rendelkezése sérelmeként
    értékelte az RHvt. 30.§-át, mely a nők hadkötelezettségét
    csak meghatározott szakképzettségű és foglalkozású nőkre,
    és csak  a 18.  évük betöltésétől  a 45. évük betöltéséig
    írta elő.  (A nőknek  ez a  korlátozott hadkötelezettsége
    magában foglalta  a  nyilvántartásba  vételhez  szükséges
    megjelenési  és   bejelentési  kötelezettséget,  valamint
    háború idején a katonai szolgálati kötelezettséget is, de
    csak meghatározott  szakszolgálatok körében. Ugyanakkor a
    törvény   megtiltotta   a   nők   fegyveres   szolgálatra
    kötelezését a hadkötelezettség alapján.)

    Az    indítványozó     álláspontja    szerint    a    nők
    hadkötelezettségének    ez,    a    férfiakéhoz    képest
    korlátozottabb volta  ellentétes volt  az RHvt. 23.§-ában
    megfogalmazott általános hadkötelezettséggel is.

    A Hvt.  70.§-ának (1)  bekezdése a  hadkötelezettséget  a
    férfiakra korlátozza. Ez a megoldás az indítványozó által
    kifogásolt  egyenlőtlenséget   a  nemek   között  nemcsak
    fenntartotta, hanem  fokozta. Ezért az Alkotmánybíróság a
    hadkötelezettségnek    a     férfiakra     korlátozásának
    alkotmányosságát vizsgálta.

    Az   Alkotmánybíróság   megállapítása   szerint   a   nők
    hadkötelezettségének megszüntetése  önmagában nem jelenti
    azt,   hogy   egy   Alkotmányban   foglalt   állampolgári
    kötelezettség tekintetében  tartalmazna  alkotmányellenes
    hátrányos  megkülönböztetést   a  törvény.  Az  Alkotmány
    70/H. §-a   ugyanis     az    állampolgárok    honvédelmi
    kötelezettségét írja  elő. Nem sérti azonban az Alkotmány
    70/A. §    (1)     bekezdésében     foglalt     hátrányos
    megkülönböztetés   tilalmát,   hogy   a   törvényhozó   a
    honvédelmi       kötelezettség       körébe       tartozó
    részkötelezettségek meghatározásakor  tekintetbe veszi  a
    női  nem  sajátosságait,  valamint  azt  a  történelmileg
    kialakult hagyományt,  amely szerint a hadviselés a férfi
    nem  képviselőinek   feladata.  Lényegében  ezt  tette  a
    honvédelmi    törvény     is,    hiszen     miközben    a
    hadkötelezettséget   a    férfiakra    korlátozta,    nem
    mentesítette  a   női  nem   képviselőit   a   honvédelmi
    kötelezettség egyéb elemeinek teljesítése alól.

    A nők  ilyen pozitív  diszkriminációja tehát nem sérti az
    Alkotmány  66.§-át,  az  ennek  megállapítására  irányuló
    indítványt az Alkotmánybíróság elutasította.

    7. Az indítványozó szerint alkotmánysértő a Hvt. 88.§ (2)
    bekezdés  első   mondata,  amely  szerint:  "A  külföldön
    tartózkodó  hadköteles  a  hadkiegészítési  parancsnokság
    felhívására köteles  hazatérni, és  a megjelölt helyen és
    időpontban megjelenni."  Az  indítvány  értelmében  ez  a
    megfellebbezhetetlen döntés  ellentétes az Alkotmány 58.§
    (1) bekezdésével és a 70/K. §-ban foglaltakkal.

    Az Alkotmány  58.§ (1)  bekezdése a  szabad mozgás  és  a
    tartózkodási hely  szabad megválasztásának  jogát  mondja
    ki. Ez  - az  Alkotmányban külön is részletezve - magában
    foglalja az  ország elhagyásához  való jogot  is. Ebből a
    jogból az is következik, hogy a külföldön tartózkodót nem
    lehet hazatérésre  kötelezni.  A  szabadságjogok  azonban
    nem korlátlanul érvényesülnek; az 58.§ pedig kifejezetten
    tartalmazza, hogy  az abban  foglalt jogok  alól  törvény
    kivételt tehet. Ilyen kivételes esetet határoz meg a Hvt.
    88.§  (2)   bekezdése,  amely   a  külföldön   tartózkodó
    hadkötelesek  hazatérési  kötelezettségéről  szól.  Ez  a
    jogkorlátozás    alkotmányos,     mert    a    honvédelmi
    kötelezettség   teljesítéséhez   szükséges.   Semmi   nem
    indokolja,   hogy    a   törvény   szerint   megjelenésre
    kötelezettek közül  mentesüljenek  azok,  akik  külföldön
    tartózkodnak.

    A  kifogásolt   törvényi   szabállyal   kapcsolatban   az
    indítványozó   által    hivatkozott   másik    alkotmányi
    rendelkezés,  az   Alkotmány  70/K. §-a,  alapjogsérelmek
    esetére bírósági  hatáskört megállapító  szabály. Ez  nem
    jelenti  azt,   hogy  minden,   állampolgári   kötelesség
    teljesítésével kapcsolatban  hozott állami  döntés elleni
    kifogás  közvetlenül   a  70/K. § alapján  bíróság  előtt
    érvényesíthető, függetlenül  attól, hogy  az adott esetre
    vannak-e külön eljárási rendelkezések, és annak melyek az
    alkotmányos  korlátai.   Az  Alkotmánybíróság   abban   a
    határozatában  sem   tekintette  a  bírói  felülvizsgálat
    lehetőségét   korlátlannak,    amelyben    kötelezte    a
    törvényhozót   az   Alkotmány   50.§   (2)   bekezdésének
    végrehajtására,  azaz   az  államigazgatási   határozatok
    törvényessége  bírói  felülvizsgálatának  szabályozására.
    (ABH 1990,  145, 147).  A kifogásolt rendelkezés esetében
    a bírósági felülvizsgálatot az államigazgatási eljárásról
    szóló 1957.  évi IV. törvény 72.§ (4) bekezdésének a Hvt.
    262.§-a   által   módosított   f)   pontja   kizárja.   A
    megjelenésre    való    felhívás    a    hadkötelezettség
    teljesítésének része,  amelynek eseteit a Hvt. 80-86 §-ai
    szabályozzák.  Ezek   olyan   esetek   (sorozás,   orvosi
    vizsgálat,   adategyeztetés,    kérelem   elbírálása   és
    hasonlók)  amelyek   tekintetében  az   esetleg   jogilag
    kifogásolható felhívás  nem okoz  olyan sérelmet, amely a
    honvédelmi   érdekkel    szemben   előnyben   részesülne;
    ellenkezőleg, a helyzet tisztázása a kötelezett érdekében
    is   áll.   Ezért   nem   alkotmányellenes   a   felhívás
    törvényessége bírói felülvizsgálatának kizárása. Mindezek
    alapján  az  Alkotmánybíróság  a  kifogásolt  rendelkezés
    alkotmányellenességének     megállapítására      irányuló
    indítványt elutasította.

    8. Az indítványozó kérte felülvizsgálni a Hvt. 91.§-át és
    a Vhr.  ehhez kapcsolódó  70.§-át. Az  előbbi értelmében:
    "Aki  a  hadkötelezettséggel  kapcsolatos,  e  törvényben
    foglalt  megjelenési  kötelezettségének  önhibájából  nem
    tesz   eleget,    azt   a    hadkiegészítési   parancsnok
    határozatában elrendeltek szerint a rendőrség elővezeti."
    A  Vhr.  szerint:  "Az  elővezetés  elrendeléséről  szóló
    határozatot a  hadkiegészítő parancsnok  az  elővezetésre
    illetékes rendőri  szervnek küldi  meg. Sürgős  esetben a
    hadkiegészítő  parancsnok   az  elővezetést   szóban   is
    kérheti; ilyenkor az elővezetést elrendelő határozatot az
    elővezetés napjának  végéig a rendőri szervnek megküldi."
    Az indítványozó  álláspontja szerint ezek a rendelkezések
    ellentétesek az  Alkotmány 55.§ (1) bekezdésének, illetve
    az  58.§   (1)  bekezdésének   a  személyi,   illetve   a
    mozgásszabadságot garantáló rendelkezéseivel.

    Az   indítványt    az   Alkotmánybíróság    nem   találta
    megalapozottnak  és  azt  elutasította.  Az  indítványozó
    által hivatkozott  mindkét alkotmányos  rendelkezés -  az
    55.§ (1)  bekezdése és  az 58.§ (1) bekezdése - megengedi
    az  abban   foglalt   alapjog   törvényi   úton   történő
    korlátozását. Erre a korlátozásra azért van szükség, hogy
    az Alkotmány 70/H. §-ában foglalt honvédelmi kötelezettség
    egyik  elemének   érvényt  lehessen   szerezni  azzal  az
    állampolgárral szemben,  aki annak  önhibájából nem  tesz
    eleget. Az  Alkotmánybíróság megállapítása  szerint ez  a
    korlátozás   szükséges   az   alkotmányos   kötelezettség
    érvényesítéséhez és azzal arányban áll.

    9. Az  indítványozók egyike az Alkotmány 60.§-ban foglalt
    lelkiismereti szabadság  sérelmét  látja  abban,  hogy  a
    törvényi szabályozás mind a fegyver nélküli katonai, mind
    pedig a  polgári szolgálat teljesítését engedélyhez köti.
    Az RHvt.  26.§  (3),  illetve  26/A.§  (1)  bekezdéseiben
    foglalt ezt  az engedélyezési  rendszert a  Hvt. 92.§ (2)
    bekezdése, továbbá a 115-120.§-ai átvették.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy önmagában abból a
    tényből,  hogy   az  Alkotmány  70/H. § (2)  bekezdése  e
    szolgálati módokat  a fegyveres szolgálat mellett szintén
    az   általános   honvédelmi   kötelezettség   teljesítése
    módozataiként említi, nem következik kényszerítően alanyi
    jogon történő  választhatóságuk. Az Alkotmány 70/H. § (2)
    bekezdése  a   törvényi  feltételeket   csak  a   polgári
    szolgálat vonatkozásában  említi. Az  Alkotmány történeti
    értelmezése  azonban   azt   támasztja   alá,   hogy   az
    alkotmányozó nem kívánt olyan különbséget tenni a fegyver
    nélküli katonai  és a  polgári szolgálat  között, hogy az
    előbbi alanyi  jogon lenne  választható,  míg  a  második
    engedélyhez  kötött.  Az  indítványozók  is  mind  a  két
    szolgálati kötelezettség  engedélyezéstől való függőségét
    tartják alkotmányellenesnek.

    A  fegyver  nélküli  szolgálat  és  a  polgári  szolgálat
    intézménye  elismerésének  mind  hazai,  mind  nemzetközi
    történetéből közismert, hogy annak alapja a lelkiismereti
    szabadság biztosítása, nevezetesen a fegyveres honvédelmi
    kötelezettséggel  való   ellentéte  feloldása   volt.   E
    szolgálatok konkrét  kialakításánál  egyaránt  tekintetbe
    kell  venni   a  honvédelmi   kötelezettséggel  terheltek
    lelkiismereti   szabadságát,   de   ugyanígy   az   állam
    kötelességét a  hon  védelmének  biztosítására,  amelyhez
    kellő  számú   fegyveres  szolgálatot   teljesítő  katona
    kiképzése szükséges.  A védelmi  képesség  fenntartása  a
    lelkiismereti  szabadságot   biztosító  alkotmányos  rend
    fennmaradásának  is   feltétele.  Figyelembe  kell  venni
    továbbá azt,  hogy az egyenlő elbánásnak nemcsak a jogok,
    hanem az  állampolgári kötelességek,  s így  a honvédelmi
    kötelezettséggel    járó     terhek    tekintetében    is
    érvényesülnie kell. A fegyver nélküli katonai szolgálatot
    vállalók lelkiismereti  konfliktusa sokkal kisebb, mint a
    csak polgári  szolgálatra hajlandóké:  hiszen az előbbiek
    csak  a  közvetlen,  sajátkezű  fegyverhasználatot  érzik
    lelkiismeretükkel    összeegyeztethetetlennek,    de    a
    fegyverek használatához  való közvetlen  segítségnyújtást
    nem;  ezzel   szemben  a   polgári  szolgálatot  vállalók
    lelkiismeretével    mindenfajta     katonai     szolgálat
    összeegyeztethetetlen.  Nem  indokolható,  hogy  éppen  a
    súlyosabb lelkiismereti  konfliktus kiküszöbölésére szóló
    megoldás   legyen   feltételhez   kötve.   E   szempontok
    mérlegelése és  összeegyeztetése alapján - az Alkotmányba
    a polgári  szolgálatra kifejezetten  felvett szabályozási
    fenntartás nélkül  is  -  alkotmányos  lenne,  illetve  a
    fegyver nélküli  szolgálat vonatkozásában  alkotmányos  a
    honvédelmet  elsősorban   megvalósító  és   főszabályként
    kötelező  fegyveres  katonai  szolgálattól  eltérő  módok
    választásának feltételhez  kötése. Ez  a  feltétel  az  -
    értelemszerűen    a     fegyveres    katonai    szolgálat
    teljesítésével szembeálló - "lelkiismereti ok" (Hvt. 92.§
    (2) bekezdés;  116.§ (2)  bekezdés); amely  az  intézmény
    bevezetésének okával és alkotmányos indokával összhangban
    van.

    Ezért az  Alkotmánybíróság  a  fegyver  nélküli  katonai,
    illetve   polgári   szolgálat   engedélyezési   rendszere
    alkotmányellenességének     megállapítására      irányuló
    indítványt elutasította.

    10. Az  indítványozók egyike  azt is  kifogásolta, hogy a
    fegyver  nélküli   katonai,  illetve  polgári  honvédelmi
    szolgálat kizárólag  lelkiismereti  okból  engedélyezhető
    (RHvt. 26.§  (3) és  26/A.§  (1)  bekezdés),  illetve  az
    engedély  kiadása   megtagadható,  ha   a  kérelmet   nem
    lelkiismereti okra  hivatkozva terjesztették  elő  (RHvt.
    26/B.§ (4)  bekezdés a)  pont).  Az  előbbi  rendelkezést
    lényegében megismétli  a Hvt.  92.§ (2) bekezdése, míg az
    utóbbi abban a változott formában került a Hvt. 116.§ (2)
    bekezdésének első  mondatába,  hogy  az  engedély  iránti
    kérelmet  el   kell  utasítani,  ha  a  körülményekből  a
    lelkiismereti   okra    való   hivatkozás   alaptalansága
    megállapítható.

    Az   indítványozó    szerint   e    rendelkezések   azért
    alkotmánysértőek,   mert    a    lelkiismeret    törvényi
    meghatározása  hiányában   a  vallási,  etikai,  morális,
    filozófiai,  ideológiai,  politikai  vagy  egyéb  indokok
    alapján     előterjesztett     kérelmek     automatikusan
    elutasításban részesülnek.

    A fegyver  nélküli katonai,  illetve  polgári  honvédelmi
    szolgálat  kizárólag  lelkiismereti  ok  alapján  történő
    kérvényezésével    kapcsolatban    az    Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy bár a Hvt. valóban nem tartalmazza a
    lelkiismeret  legális   definícióját,  ugyanakkor   ennek
    tartalma tekintetében  a jogalkalmazást  eligazíthatja az
    Alkotmánybíróság  eddigi  joggyakorlata.  Az  abortuszról
    szóló   64/1991.    (XII.   17.)   AB   határozatban   az
    Alkotmánybíróság   a    lelkiismereti    szabadságot    a
    személyiség  integritásához   való  jogként   értelmezte:
    "...az állam  senkit nem  kényszeríthet olyan  helyzetbe,
    amely   meghasonlásba   vinné   önmagával,   azaz   amely
    összeegyeztethetetlen   a    személyiséget    meghatározó
    valamely lényeges meggyőződésével. Az államnak nemcsak az
    a kötelessége, hogy ilyen kényszertől tartózkodjék, hanem
    az is,  hogy lehetővé tegye - ésszerű keretek között - az
    alternatív magatartást." (ABH 1991, 297, 313)

    A   volt   egyházi   ingatlanok   tulajdoni   helyzetének
    rendezéséről      szóló      törvény      alkotmányossági
    felülvizsgálata kapcsán  született 4/1993.  (II. 12.)  AB
    határozatban  az   Alkotmánybíróság  továbbfűzte   ezt  a
    gondolatot, mondván:  "A  lelkiismereti  szabadság  és  a
    vallásszabadság külön  is nevesített  joga azt ismeri el,
    hogy a  lelkiismereti meggyőződés,  s  ezen  belül  adott
    esetben a  vallás az  emberi minőség része, szabadságuk a
    személyiség    szabad     kibontakozásához    való    jog
    érvényesülésének feltétele." (ABH 1993, 48, 51)

    A lelkiismeret  fogalmának  ez  az  értelmezése  lehetővé
    teszi,   hogy   a   hadköteles   minden   olyan   indokra
    hivatkozhasson fegyver  nélküli katonai,  illetve polgári
    szolgálat kérelmezésekor,  amely összefüggésbe  hozható a
    személyiségét     meghatározó      valamely      lényeges
    meggyőződéssel, legyen  az vallási,  erkölcsi vagy  egyéb
    természetű. A törvényben foglalt lelkiismereti ok tehát -
    amely   maga is  egy alkotmányos  alapjog érvényesítésére
    utal -  kellően tág kategória lévén, az ennek szűk voltát
    kifogásoló, a  Hvt. 92.§  (2) bekezdésének, illetve 116.§
    (2)  bekezdés  alkotmányellenességét  állító  indítványok
    megalapozatlanok,   így    azokat   az   Alkotmánybíróság
    elutasította.

    11. Indítvány  érkezett a  Hvt. 100.§ (5) bekezdésének C)
    pontjára  vonatkozóan,  amely  a  sorkatonai  szolgálatra
    történő behívásnak  a (4)  bekezdésben foglalt  általános
    feltételeihez (a  25.  életév  betöltése  évének  végéig)
    képest  szigorúbb   szabályokat  állapít   meg  azokra  a
    hadkötelesekre  nézve,   akik  fegyver  nélküli  katonai,
    illetőleg polgári  szolgálat iránti  kérelmet  nyújtottak
    be, de  azt elutasították.  Az ilyen személyek az akadály
    megszűnésétől számított további két éven belül legfeljebb
    annak  az   évnek  a   végéig,  amelyben  30.  életévüket
    betöltik,   akkor   is   behívhatóak,   ha   az   akadály
    megszűnésekor már elmúltak 25 évesek.

    Az  Alkotmánybíróság   az  indítványt   megalapozatlannak
    ítélte.   A    kifogásolt   rendelkezés    értelmében   a
    hadkötelesek különféle  csoportjait, akiket  a  főszabály
    szerinti sorköteles  korukban (abban  az évben,  amelyben
    25. életévüket  betöltik, Hvt.  100.§ (4)  bekezdés)  nem
    hívtak be  sorkatonai  szolgálatra,  a  behívási  akadály
    megszűntétől számított  két éven  belül be  lehet  hívni.
    Nincs helye  azonban behívásnak  annak az  évnek december
    31.  napja  után,  amelyben  a  hadköteles  30.  életévét
    betölti. Ez  a szabály  nem valósít  meg alkotmányellenes
    megkülönböztetést a  25 illetve  30 éves korig behívhatók
    között,  hiszen   a  második  csoport  tagjait  a  rendes
    sorköteles  korban   nem  lehetett   behívni.  Éppen   az
    ellenkezne az  egyenlő  teherviseléssel,  ha  a  behívási
    akadály megszűnése  esetén  ez  a  csoport  mentesülne  a
    szolgálati  kötelezettségtől.   Az  a  szabály,  amely  a
    behívást két  éven belül  teszi csak  lehetővé, és  a 30.
    éves  korral   abszolút  határt   is  szab,   kellőképpen
    mérlegeli a  hadköteles illetve  a behívások tervezésének
    szempontjait. Az  Alkotmánybíróság rámutat  arra, hogy  a
    Hvt. 100.§  (5) bekezdése  az összes sorköteles korban be
    nem hívottat  egyenlően kezeli,  függetlenül attól,  hogy
    behívására miért  nem került  vagy kerülhetett sor. Ezért
    az Alkotmánybíróság  nem állapította meg a Hvt. 100.§ (5)
    bekezdés  C)   pontjának  alkotmányellenességét,   és  az
    indítványt elutasította.

    12. Az  indítványozó kifogásolta  a gyakorló lelkészeknek
    és  művészi   hivatást  gyakorlóknak  a  Hvt.  100.§  (5)
    bekezdése E)  pont c)  és d)  alpontjaiban foglalt  külön
    szabályozását is. Ezeket a rendelkezéseket azonban a Hvt.
    103.§ (1)  bekezdés g)  és i)  pontjaival  összefüggésben
    tartja  alkotmánysértőnek   az  indítványozó.  Ez  utóbbi
    rendelkezések   értelmében   ugyanis   nem   hívható   be
    sorkatonai szolgálatra  a hivatását gyakorló lelkész és a
    Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyetemi tagozatán, a
    Magyar Táncművészeti  Főiskolán, illetve  az Artistaképző
    Intézetben  művészeti   diplomát  szerzett,   és  művészi
    hivatását   gyakorló    hadköteles.    Az    indítványozó
    álláspontja szerint  ez  a  szabályozás,  amely  bizonyos
    hivatást  gyakorló,   illetve   bizonyos   intézményekben
    diplomát  szerzett   személyek  nevesített  csoportjaival
    kapcsolatban pozitív diszkriminációt alkalmaz, ellentétes
    az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésével és a 70/H. § (1) és
    (2)   bekezdésével.    Ha   ez    utóbbi    rendelkezések
    alkotmányellenessége     megállapítást     nyerne,     az
    automatikusan alkotmányellenessé tenné az előbbieket is.

    Az   Alkotmánybíróság    ezeket   az   indítványokat   is
    megalapozatlannak   ítélte.    A   103.§    igen   eltérő
    csoportoknak,  különféle   -  pl.  egészségi,  szociális,
    pszichológiai stb. - indokok alapján biztosít mentességet
    a behívás  alól; ezért  azok alkotmányosságát külön-külön
    kell   vizsgálni.    A   g)    pont    alkotmányosságának
    megalapozására  nem   elégséges  az,   hogy  a   lelkész-
    privilégiumnak   történelmi    hagyományai   vannak.   Az
    alkotmányossági  vizsgálatban   nem   a   papok   egykori
    társadalmi helyzetéből,  hanem az  állam  és  egyház  mai
    elválasztásából  és   a  vallásszabadság   biztosításának
    jelenlegi    feltételeiből     kell     kiindulni.     Az
    Alkotmánybíróság több  határozatát alapozta arra, hogy az
    állam egyes  alapjogok gyakorlása  feltételeihez jogi  és
    szervezeti szabályozással  köteles hozzájárulni;  továbbá
    hogy  megalapozhatja   a  pozitív   diszkriminációt,   ha
    alapjogok gyakorlásához  az állam  biztosítja  az  anyagi
    feltételeket.  Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata
    szerint ilyen  - anyagi megkülönböztetést is megalapozó -
    alapjogok   az    önkormányzáshoz   való    jog   és    a
    vallásszabadság joga.  (ABH 1993,  48, 65.kk.)  A Hvt.  -
    hivatása gyakorlása  idejére - mentesíti a behívás alól a
    lelkészt,  s   hasonlóképpen  -   a   képviselőjelöltség,
    illetőleg a  mandátum fennállásáig  - az országgyűlési és
    önkormányzati  képviselőjelöltet,  illetve  megválasztott
    képviselőt. Az  illetők mentessége  mindkét esetben  arra
    szolgál,   hogy    egyrészt    a    választópolgárok    a
    népszuverenitást és a helyi önkormányzáshoz való jogukat,
    másrészt  a   hívők  a  vallásszabadság  jogán  belül  az
    Alkotmányban  külön   is  nevesített   kultuszszabadságot
    gyakorolhassák. A legtöbb egyházban fennálló lelkészhiány
    - és  az, hogy  a  behívott  lelkész  az  adott  közösség
    számára nehezebben pótolható, mint a behívott képviselő -
    ennek az érvnek külön súlyt ad.

    A gyakorló művészek esetében azért nem alkotmányellenes a
    mentesség,   mert   a   művészi   pálya   megköveteli   a
    folytonosságot,  mind   a  felkészülés,  mind  a  hivatás
    gyakorlása, a teljesítmények vonatkozásában. A sorkatonai
    szolgálat -  minden lehető  kedvezménnyel is  -  ezen  az
    életpályán  helyre  nem  hozható  törést  okozhat.  Ezért
    indokolt a  személyiség szabad  kibontakozásához való jog
    és  a  honvédelmi  kötelezettség  összeütközését  ezen  a
    pályán  a   mentesítéssel  feloldani;  hiszen  a  művészi
    fejlődés folyamatosságát a polgári szolgálat is megtörné.

    Az Alkotmánybíróság  a fentiek  alapján az  indítványokat
    elutasította.

    Az Alkotmánybíróság  egyben a  Hvt. 103.§ (1) bekezdés i)
    pontjának alkalmazásával szemben alkotmányos követelményt
    állapított meg.  Az i) pont a sorkatonai szolgálatra való
    behívás alóli  mentességet a  Liszt Ferenc  Zeneművészeti
    Főiskola  egyetemi   tagozatán,  a  Magyar  Táncművészeti
    Főiskolán, illetve  az Artistaképző  Intézetben  szerzett
    művészeti diplomához  köti. Mindazok  az indokok azonban,
    amelyek  e   mentesség   alkotmányosságát   megalapozzák,
    vonatkoznak azokra  a hadkötelesekre  is, akik  ezekkel a
    diplomákkal  az   erre  vonatkozó   jogszabályok  szerint
    egyenértékű  diplomát   szereztek  (például   külföldön);
    ezeknek  a  művészeknek  a  kizárása  a  mentességből  az
    Alkotmány  70/A. §  (1)  bekezdésébe   ütköző   hátrányos
    megkülönböztetés lenne.

    13.  Az   indítványozó  az  Alkotmány  60.§  (1)  és  (2)
    bekezdésével  ellentétesnek   ítéli  a   Hvt.  103.§  (2)
    bekezdését, valamint  (3) bekezdésének  első  és  második
    mondatát is,  amelyek értelmében  ha a  hadköteles az (1)
    bekezdésben szereplő  kizáró  ok  ellenére  a  sorkatonai
    szolgálatra való behívás várható időpontjáról értesítést,
    illetve behívóparancsot kap, a behívás alóli mentesítését
    kérheti a  honvédség vezérkari  főnökétől,  a  kérelemnek
    azonban -  melyet 15  napon belül el kell bírálni - nincs
    halasztó hatálya a behívás teljesítésére. Az indítványozó
    szerint ez  a  rendelkezés  a  fegyver  nélküli  katonai,
    illetve polgári  szolgálat iránti  kérelmük miatt  be nem
    hívható hadkötelesek esetében ellentétes a Hvt. 115.§ (4)
    bekezdésének azzal  a szabályával, mely szerint a kérelem
    jogerős elbírálásáig a hadköteles nem hívható be.

    Az Alkotmánybíróság  az  indítványokat  megalapozatlannak
    találta.

    Nem alkotmányellenes  a 103.§ (2) bekezdése, amely csak a
    kizáró ok  ellenére behívottaknak  a  vezérkari  főnökhöz
    címzendő mentesítési  kérelmét szabályozza. Ugyancsak nem
    sérti az  Alkotmányt a (3) bekezdés második mondatának az
    a rendelkezése,  amely a  vezérkari főnök  eljárására  15
    napos   ügyintézési    határidőt    állapít    meg.    Az
    Alkotmánybíróság  osztja   az  indítványozó  álláspontját
    abban, hogy  a 103.§  (3) bekezdése  első mondata,  amely
    szerint a  mentesítési kérelemnek a behívás teljesítésére
    nincs halasztó  hatálya,  ellentétes  a  Hvt.  115.§  (4)
    bekezdésének   első    mondatában   szereplő    azzal   a
    rendelkezéssel,  melynek  értelmében  a  fegyver  nélküli
    katonai, illetve polgári szolgálat iránti kérelem jogerős
    elbírálásáig a  hadköteles nem  hívható be.  Egyetért  az
    Alkotmánybíróság azzal  is, hogy  a rendelkezés önmagában
    véve sérti a kérelmező lelkiismereti szabadságát.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja azonban,  hogy  a  Vhr.
    78.§ (1)  bekezdés a)  pontja  úgy  rendelkezik,  hogy  a
    bevonulási   helyről    a   hadkiegészítő   parancsnokság
    képviselőjének intézkedésére  el  kell  bocsátani  azt  a
    hadkötelest, aki a fegyver nélküli katonai vagy a polgári
    szolgálat teljesítésére  irányuló kérelmet  adott be.  Ha
    tehát az  ilyen szolgálatot  kérelmezőt   adminisztrációs
    hiba miatt  mégis behívják, nem kerülhet olyan helyzetbe,
    hogy sorkatonai szolgálatot kelljen kezdenie. Önmagában a
    megjelenési      kötelezettség       nem       tekinthető
    alkotmányellenesnek. Ezért az Alkotmánybíróság a kérelmet
    elutasította.

    Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a 103.§ (1) bekezdése
    alkotmányosságát más hadkötelesek tekintetében nem, hanem
    csakis az  Alkotmány 60.§-a  vonatkozásában vizsgálhatta,
    mert az  indítványozó csak  erre az  alkotmányi szabályra
    hivatkozott. Ennek  az alkotmányi  rendelkezésnek viszont
    nincs  relevanciája   a  fegyver   nélküli   és   polgári
    szolgálatosokon kívüli  többi be  nem hívható  hadköteles
    tekintetében. Ez  nem jelenti azt, hogy ezen hadkötelesek
    vonatkozásában  bizonyosan   alkotmányos  lenne,  hogy  a
    mentesítési kérelemnek  nincs halasztó  hatálya a behívás
    teljesítésére. (Gondoljunk  csak arra,  hogy egy  katonai
    szolgálatra  alkalmatlannak   nyilvánított  személynek  a
    kérelem elbírálásáig be kell vonulnia.)

    14. Indítvány  érkezett a  Hvt.  115.§  (2)  bekezdésének
    második mondatával,  és a Vhr. ehhez kapcsolódó 93.§-ával
    kapcsolatban,  melyek   értelmében  a   fegyver   nélküli
    katonai, illetve  polgári  szolgálat  engedélyezésekor  a
    kérelemhez   a   jogszabályban   meghatározott   adatokat
    tartalmazó   formanyomtatványt    kell   mellékelni.   Az
    indítványozó szerint  a formanyomtatvány  kitöltésével  a
    kérelmező  kénytelen  megvallani  lelkiismereti,  vallási
    vagy egyéb  meggyőződését, ami  ellentétes  az  Alkotmány
    60.§-ában foglaltakkal.

    Az Alkotmánybíróság  az  indítványokat  megalapozatlannak
    találta így azokat elutasította.

    Az   Alkotmánybíróság    nem   találta    az    Alkotmány
    lelkiismereti szabadsággal  kapcsolatos  rendelkezéseivel
    ellentétesnek, hogy  a fegyver  nélküli katonai,  illetve
    polgári   katonai    szolgálat   a   törvény   értelmében
    lelkiismereti okból  kért engedély  alapján teljesíthető,
    illetve, hogy a kérelem elutasítható a lelkiismereti okra
    való hivatkozás  alaptalansága címén.  Ilyen  szabályozás
    mellett a  lelkiismereti  ok,  illetve  az  arra  történő
    hivatkozás alapossága nem állapítható meg anélkül, hogy a
    kérelmező megvallja  lelkiismereti okait. A lelkiismereti
    meggyőződés kinyilvánításának  mellőzésére vonatkozó,  az
    Alkotmány  60.§   (2)  bekezdésében   foglalt  jog  ilyen
    korlátozása tehát szükséges és nem aránytalan ahhoz, hogy
    a kérelmező érvényesíthesse lelkiismereti szabadságát.

    15.  Az   indítványozók  egyike  az  Alkotmány  60.§-ában
    foglalt lelkiismereti  szabadság  sérelmét  látta  abban,
    hogy  a  törvény  időben  korlátozta  a  fegyver  nélküli
    katonai, illetve  polgári szolgálatra  vonatkozó kérelmek
    előterjesztését.

    Az RHvt. 26/B.§-a értelmében a sorköteles fegyver nélküli
    katonai, illetve  polgári  szolgálat  iránti  kérelmet  a
    katonai nyilvántartásba  vételtől kezdődően  a  sorozáson
    való személyes  megjelenésig, de legkésőbb a katonai eskü
    letételéig terjeszthette  elő.  A  tartalékos  hadköteles
    számára  a   tartalékos  szolgálatra  való  behívóparancs
    kézbesítését  megelőző   napig  állt   nyitva  a  kérelem
    előterjesztésének lehetősége. Ezeken a szabályokon a Hvt.
    változtatott. A  115.§ értelmében  a katonai  szolgálatot
    még    nem     teljesített    hadköteles     a    katonai
    nyilvántartásbavételt követően,  legkésőbb a katonai eskü
    letételéig nyújthatja  be a  kérelmet ((1)  bekezdés),  a
    tartalékos,    póttartalékos     hadköteles    pedig    a
    behívóparancs  kézbesítéséig   ((3)  bekezdés).   A  Hvt.
    elfogadását   követően    benyújtott   indítványában   az
    indítványozó   csak   a   tartalékos   és   póttartalékos
    hadkötelesek fegyver  nélküli  katonai,  illetve  polgári
    szolgálat engedélyezésére vonatkozó kérelme benyújtásának
    korlátozását  ((3)  bekezdés)  kifogásolta,  mégpedig  az
    Alkotmány 8.§  (1) és  (4) bekezdése, az 56.§, a 60.§ (1)
    és  (2)   bekezdése,  valamint  a  70/A. §   (1)  és  (2)
    bekezdésének sérelme miatt.

    A fegyver  nélküli  katonai,  illetve  polgári  szolgálat
    iránti kérelmek  előterjesztésének időbeli korlátozásával
    kapcsolatban az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az
    valóban korlátozza  azok lelkiismereti  szabadságát, akik
    az eskü letételét, illetve a tartalékos szolgálatra szóló
    behívó   kézhezvételét    követően    változtatták    meg
    lelkiismereti  meggyőződésüket.   Erre   a   korlátozásra
    azonban    egy    Alkotmányban    foglalt    állampolgári
    kötelezettség  teljesítése   érdekében  olyan  időpontban
    kerül  sor,   amikor   az   állampolgár   esküjével   már
    kötelezettséget vállalt  a  fegyveres  katonai  szolgálat
    teljesítésére. A  tartalékos hadköteles számára a törvény
    még az  esküt követően  a  tartalékoskénti  behívásig  is
    megadja  a   lehetőséget  a   lelkiismereti   meggyőződés
    megváltozása    folytán    szükségessé    váló    kérelem
    előterjesztésére.

    Mindezek  alapján  a  fegyver  nélküli  katonai,  illetve
    polgári  szolgálat   engedélyezését   időben   behatároló
    rendelkezések nem  tekinthetők a  lelkiismereti szabadság
    aránytalan   korlátozásának.    Ellenkezőleg,   ezzel   a
    megoldással a  törvényhozó arányosan  vette tekintetbe  a
    hadköteles     személyiségfejlődését,     meggyőződésének
    változását  vagy  kései  kikristályosodását,  másrészt  a
    hadsereg fegyelmezett működéséhez fűződő érdeket. Ezért a
    Hvt.   115.§    (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló  indítványt az  Alkotmánybíróság
    elutasította.

    16. Két  indítványozó az alkotmányossági felülvizsgálatot
    kérte kiterjeszteni  a polgári  szolgálat iránti kérelmek
    megtagadásának a  törvényben foglalt  arra az esetére is,
    ha    a    hatóság    rendelkezésére    álló    adatokból
    megállapítható,  hogy   a  kérelmező   olyan  cselekményt
    követett   el,    amely   a   lelkiismereti   okra   való
    hivatkozásának alaptalanságát  bizonyítja  (RHvt.  26/B.§
    (4) bekezdés b) pont). Az indítványozók szerint a törvény
    nem  határozta   meg   kellő   pontossággal   az   "olyan
    cselekményeket", amelyek  korábbi elkövetése elégséges az
    engedély megtagadásához. Ez a helyzet lehetőséget adott a
    jogalkalmazói  önkényre.   Az   indítványozók   egyikének
    felfogása  szerint   a  kifogásolt  törvényhelynek  az  a
    rendelkezése,  amely   lehetővé  tette,  hogy  a  hatóság
    rendelkezésére álló  adatok alapján  hozza meg  döntését,
    sértette az  Alkotmánynak  a  személyes  adatok  védelmét
    garantáló 59.§-át is.

    A Hvt.  116.§-ának (3)  bekezdésének a)  és b)  pontja  a
    lelkiismereti okra való hivatkozás alaptalanságára utaló,
    példálózó  jelleggel   felsorolt  körülménynek   minősíti
    egyebek  között,   ha  a   hadköteles   "lőfegyvertartási
    engedéllyel  rendelkezik,   vagy  a  kérelem  benyújtását
    megelőző egy  évben rendelkezett;  engedély nélkül  tart,
    vagy  a  kérelem  beadását  megelőző  egy  évben  tartott
    lőfegyvert,    lőszert     vagy    robbanóanyagot."    Az
    indítványozók  szerint   a  felsorolt   körülmények   nem
    jelentik   szükségképpen    azt,   hogy    a    kérelmező
    lelkiismereti   kifogásai    minden   kétséget   kizáróan
    alaptalanok. Ezért  álláspontjuk szerint  e rendelkezések
    ellentétesek az  Alkotmány 8.§ (1) és (4) bekezdésével, a
    60.§ (1)  és (2)  bekezdésével, valamint a 70/A. § (1) és
    (2) bekezdésével.

    Az  Alkotmánybíróság   az  indítványokat  megalapozottnak
    ítélte.  A   lőfegyvertartási  engedéllyel   rendelkezők,
    illetve   a    lőfegyvert    engedély    nélkül    tartók
    szükségképpeni  kizárása   a  fegyver   nélküli  katonai,
    illetve polgári  szolgálat lehetőségéből  a lelkiismereti
    szabadság  indokolatlanul  tág  korlátozását  jelenti.  A
    lőfegyvert -  engedéllyel vagy anélkül - például vadászat
    vagy sportlövészet céljából tartók fegyveres szolgálattól
    lelkiismereti okból  való tartózkodása  nem  zárható  ki.
    Ugyancsak nincs  tekintettel a  rendelkezés arra,  hogy a
    korábban  lőfegyvert   tartó   személyiségfejlődése   azt
    eredményezheti,  hogy   a  kérelem   benyújtása   idejére
    megváltozott a viszonya a fegyveres katonai szolgálathoz.
    Az    Alkotmánybíróság     tehát    azért     minősítette
    alkotmányellenesnek  és  semmisítette  meg  a  kifogásolt
    rendelkezéseket, mert  azok -  mint  a  lelkiismereti  ok
    alaposságát kötelezően kizáró ismérvek -  túl szélesek.

    17.  Indítvány   támadja  a   Hvt.   117.§-ának   azt   a
    rendelkezését, mely  szerint az a hadköteles, aki polgári
    szolgálat   teljesítésére   kapott   engedélyt,   katonai
    szolgálatot kérelmére  sem teljesíthet.  Az  indítványozó
    szerint ez a rendelkezés, azzal, hogy nincs tekintettel a
    lelkiismereti, vallási meggyőződés esetleges változására,
    sérti az Alkotmány 60.§-ának (1) és (2) bekezdését.

    Az  Alkotmánybíróság      az   alkotmányossági   kifogást
    alaptalannak találta.  A polgári  szolgálat bevezetésének
    indoka a lelkiismereti szabadság biztosítása, nevezetesen
    a fegyveres  honvédelmi  kötelezettséggel  való  ellentét
    feloldása. Ennek  megfelelően a  részletes szabályozásnak
    is biztosítania  kell a  honvédelmi kötelezettséggel való
    egyeztetés   keretei    között,   hogy    a   személyiség
    fejlődésében  bekövetkezett   változások,  adott  esetben
    gyökeres  fordulatok   se  vezessenek   a   lelkiismereti
    szabadság sérelmére.  Ennek  megfelelően  teszi  lehetővé
    például a Hvt., hogy a fegyver nélküli, illetve a polgári
    szolgálat engedélyezése  iránti kérelmet  a katonai  eskü
    letételéig  be   lehet  nyújtani,   illetve,  hogy  ilyen
    szolgálat engedélyezése  iránti kérelmet  a tartalékos és
    póttartalékos hadköteles  is benyújthat (115.§ (1) és (3)
    bekezdés). Ugyanakkor - a 15. pontban kifejtettek szerint
    - a  honvédelmi kötelezettség teljesítéséhez fűződő érdek
    miatt  nem   alkotmányellenes  a  kérelmek  benyújtásának
    időbeli korlátozása.

    A szolgálati  kötelezettség teljesítéséhez,  fegyelmezett
    végrehajtásához  fűződő   érdek   a   polgári   szolgálat
    teljesítésére engedélyt  kapott  hadköteles  esetében  is
    kielégítően indokolja,  hogy az  engedély  megadása  után
    szolgálati  idejét   töltse  le,  s  ne  kérje  át  magát
    fegyveres szolgálatra. Ez a szabály arányos korlátozása a
    lelkiismereti  szabadságnak.   Aki  a  polgári  szolgálat
    törvényben    meghatározott    időtartamát    letöltötte,
    teljesítette   hadkötelezettségét    (Hvt.   119.§    (2)
    bekezdés).  A   Hvt.  a   honvédelmi,  és  azon  belül  a
    szolgálati  kötelezettségeket  szabályozza,  s  egyezteti
    össze   adott    esetben   a    lelkiismereti   szabadság
    érvényesülésével. A  polgári szolgálatot  letöltött,  már
    nem hadköteles  személy esetén a honvédelmi kötelezettség
    és    a     lelkiismereti    szabadság     egyeztetésének
    alkotmányossága nem  is vethető fel; a Hvt. 117.§ ugyanis
    értelemszerűen  nem   arra  -  a  Hvt-ben  egyébként  sem
    szabályozott -  kérdésre vonatkozik,  hogy nem hadköteles
    személynek joga van-e katonai szolgálat teljesítésére.

    Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    18. Az  Alkotmány 54.§ (1) bekezdésével, és a 70/A. § (1)
    és (2)  bekezdésével ellentétesnek ítéli az indítványozók
    egyike  a   Vhr.  néhány   olyan  rendelkezését,  amelyek
    megítélése  szerint   azt  a   célt  szolgálják,  hogy  a
    hadköteleseket visszatartsák  a fegyver  nélküli katonai,
    illetve polgári  szolgálat kérelmezésétől.  Az  55.§  (1)
    bekezdésének f) pontja értelmében sorozásra kell rendelni
    azt a  hadkötelest, aki  fegyver nélküli katonai, illetve
    polgári szolgálat engedélyezése iránti kérelmet adott be.
    A 78.§  (2) bekezdése  szerint  a  bevonulási  helyről  -
    egyebek között a fegyver nélküli katonai, illetve polgári
    szolgálat  iránti  kérelemre  tekintettel  -  elbocsátott
    hadkötelesnek  8   napon  belül   kell  a   hadkiegészítő
    parancsnokságon megjelennie.  A 95.§  (3) bekezdése pedig
    úgy  rendelkezik,   hogy  azt  a  hadkötelest,  akinek  a
    sorkatonai szolgálatát  fegyver nélküli  katonai, illetve
    polgári szolgálat  iránti kérelmének  elbírálása céljából
    félbeszakították,  ezt   követően   azonban   az   érdemi
    elbírálás eredményeként  kérelmét elutasították,  ahhoz a
    katonai szervezethez  kell ismét behívni, ahol a kérelmet
    benyújtotta.

    Az   Alkotmánybíróság    a    kifogásolt    rendelkezések
    tekintetében  megállapította,   hogy  azok  nem  hozhatók
    összefüggésbe sem az Alkotmány 54.§ (1) bekezdésével, sem
    70/A. §-ának (1) és  (2)  bekezdésével.  Ezért  az  ezzel
    kapcsolatos     indítványokat     az     Alkotmánybíróság
    elutasította.

    19. Az  indítványozók egyike  kérte felülvizsgálni a Vhr.
    95.§  (1)   bekezdésének   második   mondatát,   amelynek
    értelmében a  jegyző csak akkor köteles a fegyver nélküli
    katonai, illetve  polgári szolgálatról  szóló határozatát
    az illetékes  megyei munkaügyi  központnak is megküldeni,
    ha a  polgári  szolgálatot  jogerősen  engedélyezték.  Az
    indítványozó feltételezése  szerint e  rendelkezés mögött
    az a  "kimondatlan" szabály  húzódik meg,  hogy a jegyzői
    határozatot      a       hadkiegészítési       parancsnok
    megfellebbezheti. Ez  pedig  az  indítványozó  szerint  -
    mivel  "döntési   helyzetbe   hozza   a   hadkiegészítési
    parancsnokot" -  ellentétes az  Alkotmány 60.§ (1) és (2)
    bekezdésével.

    Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy az indítványozó
    amikor   az   általa   kifogásolt   rendelkezést   akként
    értelmezte, mint  amivel a  jogalkotó fellebbezési  jogot
    kívánt adni a polgári szolgálat engedélyezésére vonatkozó
    jegyzői   határozattal    szemben    a    hadkiegészítési
    parancsnoknak, valójában  a Hvt.  116.§ (1)  bekezdésének
    második mondatát  kifogásolta. Ez  a rendelkezés  ugyanis
    feljogosítja a  hadkiegészítő  parancsnokságot,  hogy  az
    eljárásban ügyfélként részt vegyen. Az ügyféli minőségnek
    ez  a   törvényi  lehetősége  pedig  magában  foglalja  a
    fellebbezési jogot  is. Az Alkotmánybíróság megállapítása
    szerint -  ellentétben az  indítványozó állításával  -  a
    fellebbezési jog  nem jelenti  azt, hogy  a hadkiegészítő
    parancsnokság  ezzel   "döntési  helyzetbe   kerülne".  A
    fellebbezési jog  önmagában nem  sérti az Alkotmány 60.§-
    át,  ezért   az  Alkotmánybíróság  az  ezzel  kapcsolatos
    indítványt elutasította.

    20. Az  indítványozók egyike az Alkotmány  70/A. §-ának a
    jogegyenlőséget   garantáló   szabályával   ellentétesnek
    ítélte a  polgári  és  a  fegyveres  katonai  szolgálatot
    teljesítők eltérő  illetményét. A  75/1989. (VII. 7.) MT.
    rendelet  14.§-a   értelmében   a   polgári   szolgálatot
    teljesítőnek   a    rendfokozat   nélküli   sorkatonáéval
    megegyező összegű  havi illetmény  jár a szolgálat teljes
    időtartamára.

    A   polgári    szolgálatosoknak   a   fegyveres   katonai
    szolgálatot     teljesítőkétől      eltérő     illetménye
    alkotmányosságával   kapcsolatban   az   Alkotmánybíróság
    megállapítja, hogy  az nem  ütközik az Alkotmány 70/A. §-
    ába. A 70/A. § a  hátrányos megkülönböztetés  tilalmát az
    emberi,  illetve   állampolgári  jogokkal  összefüggésben
    fogalmazza meg.  Az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata
    szerint ez  a tilalom  értelemszerűen vonatkoztatható  az
    alkotmányos kötelezettségekre  is. Az  Alkotmánybíróság a
    hátrányos  megkülönböztetés  tilalmát  kiterjesztette  az
    emberi  és   állampolgári  jogokon   túlmenően  az  egész
    jogrendszerre is,  feltéve, hogy  a  megkülönböztetés  az
    emberi méltósághoz  való  jogot  sérti.  A  nem-alapjogok
    tekintetében   csak    az    önkényes    megkülönböztetés
    alkotmányellenes. (ABH  1992, 280, illetve ABK 1994, 264,
    274.)

    Sem a  fegyveres szolgálatot  teljesítők, sem  a  polgári
    szolgálatot teljesítők  illetménye nem alapjogi kérdés, s
    nem az  a közöttük lévő különbség sem. Nem önkényes az az
    eltérés,  hogy   a  polgári   szolgálatosok   szolgálatuk
    időtartamának a  sorkatonai  szolgálat  idejét  meghaladó
    részére  is   a  sorkatonai   illetményt  kapják,  míg  a
    fegyveres   szolgálat    12   hónapja   után   tartalékos
    szolgálatra  behívottaknak  magasabb  illetmény  jár.  Az
    Alkotmánybíróság  szerint   a  megkülönböztetés   ésszerű
    alapja az,  hogy  a  polgári  és  a  katonai  szolgálatot
    teljesítők   folyamatosan    teljesítendő   szolgálatának
    időtartama  különböző.   A  tartalékos  katonák  magasabb
    javadalmazását   kielégítően   indokolja   az,   hogy   a
    tartalékos szolgálatra  már -  a katonai szolgálat után -
    kialakított egzisztenciájú  hadköteleseket hívnak be; míg
    a  polgári  szolgálatra  rendesen  a  saját  egzisztencia
    kialakítása előtt  kerül sor, s e szolgálati módban nincs
    is későbbi behívásra lehetőség.

    21. Az  egyik indítványozó  az Alkotmány  8.§-ának (1) és
    (4) bekezdésével,  54.§ (1) bekezdésével, 60.§ (1) és (2)
    bekezdésével,    továbbá   70/A. §    (1)    bekezdésével
    ellentétesnek  ítélte   Büntető  Törvénykönyv  honvédelmi
    kötelezettség elleni  bűncselekményeket  szabályozó  XIX.
    fejezetének   a   bevonulási   kötelezettség   megszegése
    (334.§),  kibúvás   a  katonai  szolgálat  alól  (335.§),
    katonai  szolgálat   megtagadása   (336.§),   a   polgári
    szolgálat alóli  kibúvás (336/A.§),  a polgári  szolgálat
    teljesítésének megakadályozása  (336/B.§), a jelentkezési
    kötelezettség   elmulasztása    (337.§),    valamint    a
    hadkötelezettség teljesítésének  megakadályozása  (338.§)
    alcímet viselő tényállásait.

    Az   indítványt    az   Alkotmánybíróság    nem   találta
    megalapozottnak.  A   Btk.  XIX.   fejezetében   foglalt,
    kifogásolt büntetőjogi tényállások az  Alkotmány 70/H. §-
    ában foglalt  honvédelmi kötelezettség nem teljesítésének
    szankciói.  A   támadott  büntető   rendelkezések   által
    kilátásba   helyezett    szabadságelvonás    tehát    egy
    alkotmányos  állampolgári   kötelezettség  érvényesítését
    szolgálja.  Ez   a  büntetőjogi  szankcionálás  éppen  az
    alternatív honvédelmi  szolgálat alkotmányos  és törvényi
    lehetőségének  bevezetése   óta  általában   nem  hozható
    összefüggésbe a  lelkiismereti és  vallásszabadságnak  az
    Alkotmány  60.§-ában   garantált   jogával.   Azoknak   a
    hadköteleseknek ugyanis,  akik  lelkiismereti  okból  nem
    kívánnak  katonai   szolgálatot  teljesíteni,   e   joguk
    érvényesítése érdekében nem kell elkövetniök a kifogásolt
    tényállások egyikét  sem, hiszen  rendelkezésükre áll  az
    alternatív szolgálat legális lehetősége.

    Az indítványozó  érvelése szerint  léteznek olyan vallási
    kisfelekezetek,   amelyek    a   civil   szolgálatot   is
    elutasítják. Az  ilyen felekezetek  képviselői esetében a
    kifogásolt   szabályozás    kétségkívül   korlátozza    a
    lelkiismereti és  vallásszabadságot. Az  Alkotmánybíróság
    állandó joggyakorlata  szerint az  állam akkor nyúlhat az
    alapjog korlátozásának  eszközéhez, ha másik alapvető jog
    és szabadság  védelme vagy  érvényesülése, illetve  egyéb
    alkotmányos érték  védelme más  módon nem érhető el. (Vö.
    pl. 30/1992.  (V. 26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 171.)
    Ilyen alkotmányos  értéket képvisel a haza védelme, amely
    az  Alkotmány 70/H. §  (1)  bekezdése  értelmében  minden
    állampolgár     kötelessége.      Az     Alkotmánybíróság
    megállapítása  szerint   a  haza   védelmének   érdekével
    arányban  áll   az  az  alapjogsérelem,  amelyet  azok  a
    hadkötelesek kénytelenek  elszenvedni, akik  a honvédelmi
    kötelezettség  teljesítésének  az  Alkotmány 70/H. §  (2)
    bekezdésében biztosított  egyik lehetőségét  sem fogadják
    el.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  Btk.  XIX.  fejezete
    kifogásolt      tényállásai       alkotmányellenességének
    megállapítására irányuló indítványt elutasította.

                              III.

    1. Indítvány  érkezett a fegyver nélküli katonai, illetve
    polgári  honvédelmi   szolgálatnak  a  fegyveres  katonai
    szolgálattól   az    RHvt.-ben   eltérően    szabályozott
    időtartamával kapcsolatban is. Az indítványozó szerint az
    RHvt. szabályozása  sértette az Alkotmány 70/A. §-ának  a
    jogegyenlőséget garantáló  előírását.  (Az  RHvt.  38.§-a
    értelmében a fegyveres katonai szolgálat 12 hónapos volt,
    amihez  legfeljebb   10  hónapos   tartalékos   szolgálat
    járulhatott, a  fegyver nélküli  szolgálat időtartama  15
    hónap volt,  legfeljebb 7  hónapos tartalékos  szolgálati
    idővel, míg  a  polgári  szolgálat  időtartama  az  RHvt.
    38/A. §-a szerint egységesen 22 hónap volt.) A Hvt. 96. §
    (1) bekezdése értelmében a fegyveres és a fegyver nélküli
    katonai szolgálat  időtartama  a  jövőben  egységesen  12
    hónap, a  polgári szolgálaté  pedig a 118.§ (1) bekezdése
    szerint 18 hónap.

    Tekintettel  arra,   hogy  az  indítványozók  a  Hvt.  új
    rendelkezéseivel   kapcsolatban    nem   tartották   fenn
    indítványukat, az Alkotmánybíróság az RHvt. rendelkezései
    vonatkozó kérelmek tekintetében megszüntette az eljárást.

    2. Az  indítványozók egyike  azon az  alapon  támadta  az
    RHvt. 30.§-át  és ennek végrehajtási rendelkezéseit, hogy
    azok    a     nők    korlátozott     hadkötelezettségének
    szabályozásával hátrányos  megkülönböztetést tartalmaznak
    meghatározott  szakképzettségű  vagy  foglalkozású  nőkre
    nézve. Az egyenlőtlenséget ebben az esetben tehát nem nők
    és férfiak  vonatkozásában vetette  fel az  indítványozó,
    hanem a nők egyes csoportjai között.

    A Hvt.  már idézett 70.§ (1) bekezdése megszüntette a nők
    hadkötelezettségét,  ezzel   a   kifogásolt   alkotmányos
    probléma megszűnt.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  ebben  a
    tekintetben megszüntette az eljárást.

    3. Ugyancsak megszüntette az eljárást az Alkotmánybíróság
    a 6/1976.  (III. 31.)  MT. rendelet 100.§-a tekintetében,
    melynek értelmében  a  tartalékos  hadkötelest  10  napig
    átlagkeresete és  természetbeni ellátás  illette meg ((1)
    bekezdés), 10 napon túl pedig illetményt és természetbeni
    juttatást      kapott,      valamint      munkáltatójától
    átlagkeresetének mértékéig  terjedő keresetkiegészítésben
    részesült (2)  bekezdés). Ezt a rendelkezést a Vhr. 182.§
    (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.
                         Dr. Sólyom László
                       előadó alkotmánybíró
                    az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal                 Dr. Kilényi Géza
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás                 Dr. Schmidt Péter
           alkotmánybíró                     alkotmánybíró

           Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre                  Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Several provisions of the National Defence Act (Act no. CX of 1993) and of a government decree executing the law challenged on the details of military and civilian service
     Number of the Decision:
     .
     46/1994. (X. 21.)
     Date of the decision:
     .
     10/18/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-015?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .