Hungarian
Ügyszám:
.
363/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 33/2006. (VII. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/447
.
A határozat kelte: Budapest, 07/11/2006
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!


  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára    irányuló   indítvány,   valamint   mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megszüntetésére  hivatalból
  indított  eljárás alapján – Dr. Bihari Mihály és  Dr.  Paczolay
  Péter alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  1. Az Alkotmánybíróság hivatalból megállapítja: az Országgyűlés
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett  elő
  azáltal,  hogy  nem  biztosított törvényben a  természetvédelmi
  területek védetté nyilvánításának esetére a tulajdonosoknak  az
  Alkotmány  57. § (5) bekezdésével összhangban álló jogorvoslati
  lehetőséget.
  Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatának 2007. március 31. napjáig tegyen eleget.

  2.  Az Alkotmánybíróság a természet védelméről szóló 1996.  évi
  LIII.  törvény  3.  §-a, 4. §-a, 15. §-a,  23.  §  (2)  és  (4)
  bekezdései, 25. §-a, 26. § (2) bekezdése, 28. §-a,  29.  §  (3)
  bekezdése,  31. §-a 32. §-a, 33. §-a és a 72. §  (1)  bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  3.  Az Alkotmánybíróság a természet védelméről szóló 1996.  évi
  LIII. törvény 23. § (2) és (4) bekezdései, valamint a 26. § (2)
  bekezdése      alkotmányellenessége     megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

  4.  Az  Alkotmánybíróság  a törvény rendelkezései  módosítására
  irányuló indítványt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozók panasszal fordultak az Alkotmánybírósághoz  a
   természet   védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.   törvény   (a
   továbbiakban:   Tvt.)  alkalmazása  ellen,  és  kérték   „annak
   felülvizsgálatát; módosítását vagy végrehajtási utasítással  az
   észlelt    hiányosságok   megszüntetését.”   Az   indítványozók
   előadták,  hogy  azért élnek panasszal a fenti  törvény  ellen,
   „mert  a Kőszegi Tájvédelmi Körzetben a most folyó üzemtervezés
   során   jutott   tudomásukra,  hogy  valamennyi  ott   szereplő
   gazdasági  rendeltetésű erdőt a törvényre hivatkozva  ’átírnak’
   természetvédelmi rendeltetésűvé.” Az indítvány a Tvt. 3. §  (1)
   bekezdése, 4. § e) és g) pontjai, 15. §-a, 25. §-a, 26.  §  (2)
   bekezdése, 28. §-a, 29. § (3) bekezdése, 32. §-a, 33. §-a,  68.
   §-a   valamint   72.   §   (1)   bekezdése   felülvizsgálatára,
   módosítására    és   kiegészítésére   vonatkozó    javaslatokat
   tartalmazott.

   Az  Alkotmánybíróság tájékoztatta az indítványozókat a beadvány
   hiányosságairól.  Felhívta  az indítványozókat  arra,  hogy  az
   indítvánnyal   csak  abban  az  esetben  tud  foglalkozni,   ha
   megjelölik     a     sérelmesnek    tartott    jogszabályhelyek
   vonatkozásában,  hogy  mely  alkotmányos  rendelkezés  sérelmét
   milyen  okból állítják, és határozott kérelmet kell  benyújtani
   az    általuk    alkotmányellenesnek   tekintett    jogszabályi
   rendelkezések    megsemmisítésére.    Az    indítványozók    az
   Alkotmánybíróság   felhívását  követő  beadványukban   a   Tvt.
   visszamenőleges   hatályú  részbeni  megsemmisítését,   és   az
   „előidézett    alkotmányellenes   helyzet    megváltoztatásának
   előírását”  kérték.  Az indítványban megjelölték  az  Alkotmány
   azon   rendelkezéseit,  amelyekkel  kapcsolatosan  a   támadott
   rendelkezéseket aggályosnak vélik, így az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdését,  13.  §-át, 14. §-át, valamint 57.  §  (1)  és  (5)
   bekezdését.

   Az  indítványozók sérelmezik, hogy a Tvt. 3 – 4. §-ai, 15. §-a,
   28.  §-a,  31 – 32. §-ai „minden előzetes eljárás nélkül  újabb
   területekre terjeszti ki a védettséget és a már laza védettségű
   területeknél  magasabb védettségű fokozatot  állapít  meg.”  Az
   indítványozók  véleménye  szerint  a  Tvt.  4.  §   d)   pontja
   értelmében  és  a  15. § (1) bekezdése alapján  ez  a  törvényi
   védelem valamennyi erdőterületre kiterjeszthető, azonban  ennek
   nem  szab  határt  az erdő védelmére alkalmas  minősége  és  az
   ország teherbíró képessége. Álláspontjuk szerint csak a valóban
   természeti   értéket   képező   területekkel   kellene,    hogy
   foglalkozzon a Tvt.
   Az  indítványozók úgy vélik, hogy a jogbiztonság  követelményét
   sértik  a  kifogásolt rendelkezések, továbbá sérül az Alkotmány
   13.  §  (1)  és  (2)  bekezdése, valamint a  14.  §-a,  amelyet
   álláspontjuk   szerint  a  törvény  teljesen  figyelmen   kívül
   hagyott.
   Az  indítványozók szerint jogbizonytalanságot eredményez a Tvt.
   23.   §  (2)  bekezdése  is,  mert  a  törvény  erejénél  fogva
   felsorolja  a  védelem alatt álló természeti  képződményeket  –
   erdőt  is, – azonban a 23. § (4) bekezdésének előírása ellenére
   az  erdők  vonatkozásában a tulajdonosokat nem  értesítették  a
   jegyzék   létéről.   Az  erdőtulajdonos   csak   az   ingatlan-
   nyilvántartási   határozatból  értesülhet   területe   minőségi
   osztályának  esetleges  változásáról. A kezdeményezés  tényéről
   nem  értesítik az Alkotmány 57. § (1) és (5) bekezdése ellenére
   az   érintett  tulajdonost.  Az  indítványozók  hivatkoztak  az
   Alkotmánybíróság  e  tárgyban  hozott  53/2002.   (XI.28.)   AB
   határozatára.    Álláspontjuk    szerint    problémájukat     a
   különvéleményben   foglaltak   szerint   kell   megoldania:   a
   természetvédelmi   hatóságnak  –  az  Alkotmány   57.   §   (5)
   bekezdésére  tekintettel  –  a  Tvt.  26.  §  (1)  bekezdésének
   alkalmazásánál  a  törvényi védettség  konkrét  területen  való
   fennállását   közigazgatási   megállapító   határozatban   kell
   megjelölnie.

   Az    eljárás   során   az   Alkotmánybíróság   megkereste    a
   környezetvédelmi és vízügyi minisztert álláspontja kifejtésére.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványban megjelölt rendelkezései:
   „2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
   jogállam.”
   „13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való
   jogot.”
   „14. § Az Alkotmány biztosítja az öröklés jogát.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (…)
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn   belüli   elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan   a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”

   2. A Tvt. kifogásolt rendelkezései:
   „3.  §  (1)  A  törvény hatálya kiterjed valamennyi  természeti
   értékre és területre, tájra, továbbá a velük kapcsolatos minden
   tevékenységre,   valamint   a  nemzetközi   egyezményekből   és
   együttműködésből  fakadó természetvédelmi feladatokra,  kivéve,
   ha nemzetközi egyezmény másként rendelkezik.
   (2)   A   természetvédelemmel  összefüggő  e   törvényben   nem
   szabályozott  kérdésekre,  a  környezet  védelmének   általános
   szabályairól  szóló  1995. évi LIII. törvény  (a  továbbiakban:
   Kt.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
   4. § E törvény alkalmazásában:
   (…)
   d)  természetközeli állapot: az az élőhely, táj,  életközösség,
   amelynek  kialakulására  az  ember  csekély  mértékben   hatott
   (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de  a  benne
   lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi,
   de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak;
   e)  védett természeti érték (természetvédelmi érték): e törvény
   vagy   más   jogszabály  által  védetté,   fokozottan   védetté
   nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő  –
   élő   szervezet  egyede,  fejlődési  alakja,  szakasza,   annak
   származéka,   illetőleg  az  élő  szervezetek   életközösségei,
   továbbá barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány;
   (…)
   g)  védett  természeti terület: e törvény vagy  más  jogszabály
   által  védetté  vagy  fokozottan védetté nyilvánított  (kiemelt
   természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;
   (…)”
   „15.  §  (1)  Természeti  területnek minősül,  ha  a  4.  §  d)
   pontjában meghatározott feltételeknek megfelel:
   a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld;
   b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem
   építmény    elhelyezésére   szolgál,   vagy   ha   e    törvény
   hatálybalépésekor,  jogerősen  jóváhagyott  bányászati  műszaki
   üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt;
   c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan
   földterület.
   (2)  Az  (1)  bekezdés hatálya alá tarozó természeti  területek
   jegyzékét  a  miniszter folyamatosan, de  legkésőbb  e  törvény
   hatálybalépésétől  számított 2 éven belül a földművelésügyi  és
   vidékfejlesztési miniszterrel együttes rendeletben közzéteszi.”
   A   Tvt.   15.  §-a  az  indítvány  benyújtását  követően   (3)
   bekezdéssel egészült ki. A (3) bekezdés szövege a következő:
   (3)   A  (2)  bekezdés  szerint  közzétett  természeti  terület
   kijelölésének  tényét  az  ingatlan-nyilvántartásba  fel   kell
   jegyezni, a kijelölés feloldását követően a feljegyzést törölni
   kell.  A  feljegyzést,  illetve annak törlését  a  felügyelőség
   hivatalból kezdeményezi.”
   „23. § (…)
   (2)  E  törvény  erejénél fogva védelem  alatt  áll  valamennyi
   forrás,  láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom,  földvár.
   Az  e  bekezdés  alapján védett természeti  területek  országos
   jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.
   (…)
   (4)  A  (2)  bekezdés hatálya alá tartozó lápok, szikes  tavak,
   kunhalmok   és  földvárak  jegyzékét  a  miniszter  a   törvény
   hatálybalépésétől  számított  3  éven  belül  közzéteszi  és  a
   jegyzéket évente felülvizsgálja. A jegyzék tájékoztató  jellegű
   és   nem   érinti   a   (2)   bekezdés   alapján,   e   törvény
   hatálybalépésével bekövetkező védelmét.
   (…)”
   A Tvt. 25. §-ának az indítvány benyújtásakor hatályos szövege:
   25.  §  (1)  Védetté  nyilvánításra bárki javaslatot  tehet.  A
   védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg.
   (2)  Terület  védetté nyilvánítását – helyi jelentőségű  védett
   természeti terület kivételével – az igazgatóság készíti elő. Ha
   az  előkészítés  helyi jelentőségű védett természeti  területté
   nyilvánításra irányul, a helyi védetté nyilvánítást  előkészítő
   települési önkormányzati jegyzőnek, főjegyzőnek (a továbbiakban
   együtt:    jegyző),    a   terület   védetté    nyilvánításának
   indokoltságát  alátámasztó iratok megküldése mellett  meg  kell
   keresnie  az  igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület  országos
   jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.
   (3) Az igazgatóság – a Minisztérium állásfoglalása alapján –  a
   (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát 60 napon belül megadja.  Ha
   a  terület  országos  jelentőségű védett  természeti  területté
   nyilvánítása  indokolt, az igazgatóság  a  védetté  nyilvánítás
   előkészítését hivatalból folytatja le.
   (4) Természeti érték védetté, fokozottan védetté nyilvánítását
   a Minisztérium készíti elő.
   (5)  A  (2)-(4) bekezdésben szabályozott előkészítés során  meg
   kell  vizsgálni a védetté nyilvánítás indokoltságát, a  védelem
   céljainak  megvalósításához  szükséges  intézkedéseket   és   a
   védelemhez    szükséges    feltételek,    pénzügyi     eszközök
   biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményét.
   (6)  A  természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése
   során  az  előkészítést  végző – az  érdekeltek  álláspontjának
   megismerése érdekében – egyeztető megbeszélést és a  szükséghez
   képest  helyszíni szemlét tűz ki, amelyre – a kitűzött  időpont
   előtt legalább 15 nappal – meghívja az (1) bekezdésben említett
   javaslattevőt,    valamennyi   érdekelt   hatóságot,    továbbá
   mindazokat,   akikre  a  védetté  nyilvánításból   jogok   vagy
   kötelezettségek  hárulnak,  illetőleg  akik  jogos  érdekét   a
   védetté nyilvánítás közvetlenül érinti. Jelentős számú érdekelt
   esetén  a meghívás történhet hirdetménynek a helyi önkormányzat
   hirdetőtábláján  történő  kifüggesztésével  vagy  más,  helyben
   szokásos módon történő közhírré tétele útján is.
   (7)   Az   előkészítést   végző   az   egyeztető   tárgyalásról
   jegyzőkönyvet  és  összefoglalót  készít,  amelyet  a   védetté
   nyilvánításra   vonatkozó  javaslattal  együtt  előterjeszt   a
   védetté nyilvánításra jogosulthoz.
   (8)   Helyi  jelentőségű  védett  természeti  terület  országos
   jelentőségűvé   nyilvánítása  esetén  a   (6)-(7)   bekezdésben
   foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a védelmi előírások az  e
   törvényben    foglaltaknál,   illetve   korábbi   önkormányzati
   rendeletben    meghatározottaknál   szigorúbb   rendelkezéseket
   tartalmaznak.
   (9)  A  24.  §  (1)  bekezdése alapján  alkotott  önkormányzati
   rendeletben,  a  felmentésre vonatkozó  szabályok  [24.  §  (3)
   bekezdés b) pont] alkalmazásával biztosítani kell a területen a
   védetté nyilvánítás előtt megkezdett közérdekű tevékenységnek –
   a   közérdekű   cél   megvalósításához  szükséges   mértékű   –
   folytatását.”
   A Tvt. 25. §-ának az eljárás lefolytatásakor hatályos szövege:
   „25. § (1) Védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet.
   (2)  Terület  védetté nyilvánítását – helyi jelentőségű  védett
   természeti terület kivételével – az igazgatóság készíti elő. Ha
   az  előkészítés  helyi jelentőségű védett természeti  területté
   nyilvánításra irányul, a helyi védetté nyilvánítást  előkészítő
   települési önkormányzati jegyzőnek, főjegyzőnek (a továbbiakban
   együtt:    jegyző),    a   terület   védetté    nyilvánításának
   indokoltságát  alátámasztó iratok megküldése mellett  meg  kell
   keresnie  az  igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület  országos
   jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.
   (3)   A   helyi   védetté  nyilvánítás  esetén   a   települési
   önkormányzat  jegyzője,  a  fővárosban  a  főjegyző  a  védetté
   nyilvánító,   illetve   a  védettség  feloldásáról   rendelkező
   önkormányzati rendeletet – nyilvántartási célból  –  hivatalból
   megküldi az érintett területen működő igazgatóságnak.
   (4) Az igazgatóság – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
   (a  továbbiakban: Minisztérium) állásfoglalása alapján – a  (2)
   bekezdés  szerinti nyilatkozatát 60 napon belül megadja.  Ha  a
   terület   országos  jelentőségű  védett  természeti   területté
   nyilvánítása  indokolt, a védetté nyilvánítás előkészítését  az
   igazgatóság folytatja le.
   (5) Természeti érték védetté, fokozottan védetté nyilvánítását
   a Minisztérium készíti elő.
   (6)  A  (2)-(4) bekezdésben szabályozott előkészítés során  meg
   kell  vizsgálni a védetté nyilvánítás indokoltságát, a  védelem
   céljainak  megvalósításához  szükséges  intézkedéseket   és   a
   védelemhez    szükséges    feltételek,    pénzügyi     eszközök
   biztosíthatóságát, valamint a védelem várható következményét.
   (7)  A  természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése
   során  az  előkészítést  végző – az  érdekeltek  álláspontjának
   megismerése érdekében – egyeztető megbeszélést és a  szükséghez
   képest  helyszíni  szemlét tart, amelyre – a  kitűzött  időpont
   előtt legalább 15 nappal – meghívja az (1) bekezdésben említett
   javaslattevőt,    valamennyi   érdekelt   hatóságot,    továbbá
   mindazokat,   akikre  a  védetté  nyilvánításból   jogok   vagy
   kötelezettségek  hárulnak,  illetőleg  akik  jogos  érdekét   a
   védetté nyilvánítás közvetlenül érinti. Jelentős számú érdekelt
   esetén  a meghívás történhet hirdetménynek a helyi önkormányzat
   hirdetőtábláján  történő  kifüggesztésével  vagy  más,  helyben
   szokásos módon történő közhírré tétele útján is.
   (8)   Az   előkészítést   végző   az   egyeztető   tárgyalásról
   jegyzőkönyvet  és  összefoglalót  készít,  amelyet  a   védetté
   nyilvánításra   vonatkozó  javaslattal  együtt  előterjeszt   a
   védetté nyilvánításra jogosulthoz.
   (9)   Helyi  jelentőségű  védett  természeti  terület  országos
   jelentőségűvé   nyilvánítása  esetén  a   (6)-(7)   bekezdésben
   foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a védelmi előírások az  e
   törvényben    foglaltaknál,   illetve   korábbi   önkormányzati
   rendeletben    meghatározottaknál   szigorúbb   rendelkezéseket
   tartalmaznak.
   (10)  A  24.  §  (1)  bekezdése alapján alkotott  önkormányzati
   rendeletben,  a  felmentésre vonatkozó  szabályok  [24.  §  (3)
   bekezdés b) pont] alkalmazásával biztosítani kell a területen a
   védetté nyilvánítás előtt megkezdett közérdekű tevékenységnek –
   a   közérdekű   cél   megvalósításához  szükséges   mértékű   –
   folytatását.”
   „26. § (…)
   (2)  Terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának tényét
   az   ingatlan-nyilvántartásba  be  kell   jegyezni,   védettség
   feloldását  követően a védettség tényét pedig törölni  kell.  A
   bejegyzést,  illetve annak törlését a természetvédelmi  hatóság
   hivatalból kezdeményezi.”
   „28.   §   (1)   A   védett  természeti   terület   a   védelem
   kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi  jelentőségének
   megfelelően lehet:
   a) nemzeti park,
   b) tájvédelmi körzet,
   c) természetvédelmi terület,
   d) természeti emlék.
   (2)    Nemzeti   park   az   ország   jellegzetes,   természeti
   adottságaiban  lényegesen meg nem változtatott,  olyan  nagyobb
   kiterjedésű   területe,  melynek  elsődleges   rendeltetése   a
   különleges   jelentőségű,  természetes  növény-  és  állattani,
   földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek  védelme,
   a  biológiai  sokféleség  és természeti  rendszerek  zavartalan
   működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és  a
   felüdülés elősegítése.
   (3) Tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti, tájképi
   adottságokban  gazdag  nagyobb, általában összefüggő  területe,
   tájrészlete,   ahol   az   ember  és  természet   kölcsönhatása
   esztétikai,   kulturális   és   természeti   szempontból    jól
   megkülönböztethető  jelleget  alakított   ki,   és   elsődleges
   rendeltetése a tájképi és a természeti értékek megőrzése.
   (4)   Természetvédelmi   terület  az  ország   jellegzetes   és
   különleges  természeti  értékekben  gazdag,  kisebb  összefüggő
   területe,  amelynek  elsődleges  rendeltetése  egy  vagy   több
   természeti  érték,  illetve  ezek  összefüggő  rendszerének   a
   védelme.  A 23. § (2) bekezdése alapján védett láp,  szikes  tó
   természetvédelmi területnek minősül.
   (5)  Természeti  emlék  valamely különlegesen  jelentős  egyedi
   természeti   érték,  képződmény  és  annak  védelmét   szolgáló
   terület. A 23. § (2) bekezdése alapján védett forrás, víznyelő,
   kunhalom, földvár természeti emléknek minősül.
   (6)  Nemzeti  park, tájvédelmi körzet létesítésére kizárólag  a
   miniszter jogosult.
   (7)   Valamennyi   nemzeti  park  területét  –   a   nemzetközi
   előírásokkal   összhangban   a  miniszter   által   rendeletben
   meghatározott  elvek szerint – természeti, kezelt  és  bemutató
   övezeti kategóriákba kell besorolni.
   (8)  Az  (1)  bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott  országos
   jelentőségű védett természeti terület, vagy annak meghatározott
   részét a miniszter jogszabályban tudományos célokra kijelölheti
   (tudományos   rezervátum).   E   terület   fokozottan   védetté
   nyilvánításáról a kijelölő jogszabályban kell rendelkezni.
   29. § (…)
   (3)   A   természetes  vagy  természetközeli   állapotú   erdei
   életközösség   megóvását,  a  természetes   folyamatok   szabad
   érvényesülését,   továbbá  a  kutatások  folytatását   szolgáló
   erdőterületeket    a    miniszter,   a    földművelésügyi    és
   vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben, jogszabályban –  a
   28.   §  (1)  bekezdése  szerinti  védett  természeti  területi
   kategóriába   sorolva   –  erdőrezervátummá   nyilvánítja.   Az
   erdőrezervátum magterületét a (2) bekezdésben foglaltak szerint
   kell kijelölni.”
   „31. § Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és
   jellegét     a     természetvédelmi    célokkal    ellentétesen
   megváltoztatni.
   „32. § (1) A védett természeti területen lévő erdő elsődlegesen
   védelmi rendeltetésű.
   (2)   Az   e  törvény  hatálybalépése  után  védett  természeti
   területté  nyilvánított erdők esetében a már  meglévő  üzemterv
   érintett  részét a védetté nyilvánítást követően  az  erdészeti
   hatóság haladéktalanul, a természetvédelmi hatóság szakhatósági
   közreműködésével felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.
   (3)  E törvény hatálybalépése előtt védett természeti területté
   nyilvánított   erdők  üzemterveit  –  ha   azokat   a   védetté
   nyilvánítás előtt hagyták jóvá – az erdészeti hatóság a törvény
   hatálybalépésétől  számított 1 éven  belül  a  természetvédelmi
   hatóság szakhatósági közreműködésével felülvizsgálja és szükség
   szerint módosítja.
   33.  §  (1) Fokozottan védett természeti területen lévő erdőben
   erdőgazdálkodási  beavatkozás csak a  természetvédelmi  kezelés
   részeként, a kezelési tervben [36. § (3) bekezdés] foglaltakkal
   összhangban,   a   természetvédelmi  hatóság   hozzájárulásával
   végezhető.
   (2)  Védett  természeti területen lévő erdőben kerülni  kell  a
   teljes talaj-előkészítést és a vágásterületen az égetést.
   (3)  Védett  természeti  területen  lévő  erdőben,  a  kezelési
   tervben foglaltakkal összhangban
   a) erdőnevelést a természetes erdőtársulások fajösszetételét és
   állományszerkezetét   megközelítő,  természetkímélő   módszerek
   alkalmazásával,
   b)  erdőfelújítást a termőhelynek megfelelő őshonos fajokkal és
   –   az   (5)  bekezdés  a)  pontja  kivételével  –  természetes
   felújítási (fokozatos felújító vágás, szálalás, szálaló  vágás)
   módszerekkel kell végezni.
   Védett  természeti  területen erdőtelepítés  kizárólag  őshonos
   fafajokkal,  természetkímélő  módon  és  a  termőhely   típusra
   jellemző elegyarányoknak megfelelően végezhető.
   (4)  Védett  természeti területen lévő erdőben a  fakitermelést
   vegetációs időszak alatt csak kivételesen indokolt esetben (pl.
   növényegészségügyi    okból),   a   természetvédelmi    hatóság
   hozzájárulásával lehet végezni.
   (5) Védett természeti területen lévő erdőben
   a)  tarvágás csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes
   felújulásra nem képes állományokban – összefüggően legfeljebb 3
   hektár kiterjedésben – engedélyezhető,
   b)   a   fokozatos   felújítást  követő   végvágás   összefüggő
   kiterjedése az 5 hektárt nem haladhatja meg,
   c)  a  végvágással, illetve tarvágással érintett erdőterülethez
   kapcsolódó   állományrészekben  további   végvágásra,   illetve
   tarvágásra  csak akkor kerülhet sor, ha a korábban  véghasznált
   területen az erdőfelújítás befejeződött.
   (6)  Az  (5)  bekezdés  a)-b)  pontjaiban  meghatározott  tar-,
   illetve  végvágás kiterjedése növényegészségügyi  okból  és  az
   újulat  fennmaradása  érdekében,  vagy  természetvédelmi  indok
   alapján   kivételesen   meghaladhatja  az   ott   meghatározott
   területnagyságot.
   (7)  Védett  természeti területen lévő, nem őshonos  fafajokból
   álló  erdőben a természetközeli állapot kialakítására a pótlás,
   az   állománykiegészítés,  az  erdőszerkezet   átalakítása,   a
   fafajcsere,   az   elegyarány-szabályozás  és  a   monokultúrák
   felszámolása útján kell törekedni.
   (8)  Véghasználat  a  (6)  és  a (7) bekezdésben  meghatározott
   kivétellel  csak a biológiai vágásérettséghez közeli időpontban
   végezhető.”
   A  Tvt.  72.  §  (1)  bekezdésének az  indítvány  benyújtásakor
   hatályos szövege:
   „72.  §  (1)  A  védett természeti területeken természetvédelmi
   érdekből  –  az e törvény hatálybalépését követően –  elrendelt
   mező- és erdőgazdasági korlátozás, illetve tilalom esetén, vagy
   a   termelésszerkezet   jelentős  megváltoztatásának   előírása
   következtében a tulajdonos tényleges kárát meg kell téríteni. A
   természeti   kár   megelőzése   és  megakadályozása   érdekében
   jogszerűen előírt korlátozás vagy tilalom kártalanítási  igényt
   nem keletkeztet.
   A  Tvt.  72.  §  (1)  bekezdésének az  indítvány  elbírálásakor
   hatályos szövege:
   „72.  §  (1)  A  védett természeti területeken természetvédelmi
   érdekből  –  az e törvény hatálybalépését követően –  elrendelt
   gazdálkodási   korlátozás,  illetve  tilalom  esetén   vagy   a
   termelésszerkezet    jelentős    megváltoztatásának    előírása
   következtében  a tulajdonos vagy – amennyiben  a  tulajdonos  a
   terület  használatát átengedi – a jogszerű  használó  tényleges
   kárát meg kell téríteni.”
   Tekintettel arra, hogy a Tvt. 25. §-a és a 72. § (1)  bekezdése
   az   indítvány  lényegét  érintően  nem  változott,  ezért   az
   Alkotmánybíróság  a  vizsgálatot  gyakorlatának  megfelelően  a
   hatályos  rendelkezések  tekintetében folytatta  le.  [14/1999.
   (VI.  3.)  AB  határozat, ABH 1999, 396, 399.; 1425/B/1997.  AB
   határozat,  ABH 1998, 844, 845.; 163/B/1991. AB határozat,  ABH
   1993, 544, 545.; 137/B/1991 AB határozat, ABH 1992, 456, 457.]

                                III.
                                  
   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az Alkotmánybíróság az indítvánnyal összefüggésben elsőként
   azt  vizsgálta,  hogy az indítvány tárgya nem  minősül-e  ítélt
   dolognak. Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és  annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü. határozat  31.  §  c)  pontja
   értelmében „ítélt dolog” címén az eljárás megszüntetésének  van
   helye,  ha az indítvány az Alkotmánybíróság által érdemben  már
   elbírált    jogszabállyal   azonos   jogszabály    (jogszabályi
   rendelkezés)  felülvizsgálatára irányul és az  indítványozó  az
   Alkotmánynak  ugyanarra a §-ára, illetőleg  alkotmányos  elvére
   (értékére)  –  ezen  belül  – azonos alkotmányos  összefüggésre
   hivatkozva   kéri   az   alkotmánysértés   megállapítását.   Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint az indítványban  felvetett
   kérdés  akkor „res iudicata”, ha az újabb indítványt  ugyanazon
   jogszabályi   rendelkezésre  vonatkozóan  azonos   okból   vagy
   összefüggésben terjesztik elő. (1620/B/1991. AB határozat,  ABH
   1991,  972,  973.)  Ha  az  újabb  indítványt  más  okra,   más
   alkotmányossági összefüggésre alapítják, az Alkotmánybíróság az
   újabb indítvány érdemi vizsgálatába bocsátkozik. [35/1997. (VI.
   11.)  AB határozat, ABH 1997, 200, 212.; 17/1999. (VI. 11.)  AB
   határozat, ABH 1999, 131, 133.; 5/2002. (II. 22.) AB határozat,
   ABH  2002,  78, 81.; 37/2004. (X. 15.) AB határozat, ABH  2004,
   908, 911.]
   Az    Alkotmánybíróság   a   Tvt.   26.   §    (2)    bekezdése
   alkotmányosságának   vizsgálatát   az   Alkotmány    13.    §-a
   tekintetében  – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park  létesítéséről
   szóló   31/1997.  (IX.  23.)  KTM  rendelettel  együtt  –   már
   elvégezte,  és  964/B/1998. AB határozatában megállapította:  a
   Tvt. 26. § (2) bekezdése és az R. előírásai az Alkotmány 13. §-
   át  nem  sértik, ezért az indítványt elutasította.  (ABH  2002,
   873,  878.) Tekintettel arra, hogy a jelen ügyben az  indítvány
   már   érdemben   elbírált  jogszabályi  rendelkezéssel   azonos
   jogszabályi  rendelkezésre  irányul,  és  az  indítványozó   az
   Alkotmány   ugyanazon   rendelkezésére,  azonos   összefüggésre
   hivatkozva kéri a Tvt. 26. § (2) bekezdése alkotmányellenessége
   megállapítását,   „ítélt   dolog”   áll    fenn,    ezért    az
   Alkotmánybíróság e tekintetben az eljárást megszüntette.

   Az   Alkotmánybíróság  egy  másik  indítvány  alapján  azt   is
   vizsgálta  már,  hogy  a  Tvt. 23. §  (2)  és  (4)  bekezdései,
   valamint a 26. § (2) bekezdése megfelelnek-e az Alkotmány  2  §
   (1) bekezdésében garantált jogbiztonság követelményének, és nem
   sértik-e  az  Alkotmány  57.  §-a által  biztosított  általános
   jogvédelmi  garanciákat. Az indítványozó ott  azt  kifogásolta,
   hogy  az  ex  lege  védelem alatt álló természeti  képződmények
   közül  a  törvény nem definiálja a láp fogalmát és az  ingatlan
   nyilvántartásba  való  bejegyzés elleni jogorvoslat  során  nem
   lehet   felülvizsgálni  a  természeti  védettség   tényét.   Az
   indítványozó  sérelmezte továbbá, hogy bár a védett  természeti
   képződmények  jegyzékét  a miniszternek  már  a  Tvt.  hatályba
   lépésétől számított 3 éven belül közzé kellett volna tenni,  ez
   nem   történt  meg.  Az  indítványozó  álláspontja  szerint   a
   természeti   védettség   megállapítását   megfelelő    eljárási
   szabályok  szerint kellene elvégezni. Ennek hiányában  valamely
   földterület  védetté  minősítése ellen az  érintett  tulajdonos
   jogorvoslattal  nem  élhet. Az Alkotmánybíróság  53/2002.  (XI.
   28.)  AB  határozatában azt állapította meg, hogy a  kifogásolt
   szabályok  nem ellentétesek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével,
   valamint   az  57.  §  rendelkezésével,  ezért  az   indítványt
   elutasította. Ugyanakkor ebben az eljárásban hivatalból eljárva
   megállapította:   „az   Országgyűlés   jogalkotói   feladatának
   elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal,
   hogy  a  törvény  erejénél  fogva védett  természeti  területek
   egyedi    meghatározása    során   nem    biztosított    önálló
   jogorvoslatot.” (ABH 2002, 327, 337.) A határozat indokolásában
   az  Alkotmánybíróság  utalt  arra,  hogy  „a  Tvt.  23.  §  (2)
   bekezdése  általános értelemben (in abstracto)  rendelte  el  a
   védett természeti területek törvényi védettségét. (…) A törvény
   erejénél  fogva minden természeti terület olyan  módon  védett,
   hogy  a  konkrét területek nincsenek a törvényben meghatározva.
   Ezért  a  törvény  alapján  nem  lehet  megállapítani,  hogy  a
   normatív védelem egyedileg mely területekre terjed ki.  A  Tvt.
   26.  §  (1)  bekezdése szerint a törvény erejénél fogva  védett
   természeti    területeket    konkrétan    (in    concreto)    a
   természetvédelmi   hatóság  jelöli  ki.  A  védett   természeti
   területek  megjelölése a természetvédelmi hatóság  mérlegelésén
   alapul.  (…) A természetvédelmi hatóságnak a védett  természeti
   területek  megjelöléséről  hozott  egyedi  döntésével   szemben
   viszont a jogorvoslat hiányzik.” (ABH 2002, 327, 334, 335.)

   A  jelen  eljárásban az indítványozók a Tvt. 23. § (2)  és  (4)
   bekezdése valamint 26. § (2) bekezdése tekintetében szintén  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdésének valamint 57.  §  (1)  és  (5)
   bekezdésének   sérelmét  állítják,  és  –  a   láp   fogalmának
   meghatározásán   kívül   –  az  indítvány   lényegében   azonos
   érveléssel   a   korábban  vizsgált  alkotmányos  összefüggések
   vizsgálatát  kérte. Az Alkotmánybíróság az indítványnak  ezt  a
   részét  is  „ítélt dolognak” tekintette, és ezért  az  eljárást
   megszüntette.

   Az  Alkotmánybíróság  megjegyzi, hogy a jogalkotó  az  53/2002.
   (XI.  28.)  AB  határozat nyomán a Tvt. 23. § (3)  bekezdésében
   meghatározta  többek  között a láp fogalmát,  valamint  a  Tvt.
   módosításáról  szóló 2003. évi LI. törvény 1. §  (4)  bekezdése
   beiktatta azt a rendelkezést, mely szerint a 23. § (2) bekezdés
   hatálya  alá  tartozó védett természeti terület kiterjedését  a
   felügyelőség   ingatlan-nyilvántartási   bejegyzésre   alkalmas
   módon, hatósági határozatban állapítja meg. A Tvt. 23. § (2) és
   (4)   bekezdése  azonban  nem  vonatkozik  az  erdőkre  és  más
   természeti  területekre,  amelyeket  a  Tvt.  24.  §-a  alapján
   országos   jelentőségű  terület  esetén  a   miniszter,   helyi
   jelentőségű terület esetén a települési – Budapesten a fővárosi
   –  önkormányzat rendeletben nyilvánít védetté. A Tvt. 23. § (2)
   bekezdése  alapján  a  Tvt. erejénél fogva  védelem  alatt  áll
   valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó,  kunhalom
   és földvár.

   2.   A   védetté   nyilvánításnak  a   Tvt.-ben   meghatározott
   előkészítési rendje van. A Tvt. 25. § (6) bekezdése alapján  az
   előkészítés  során  meg  kell vizsgálni a  védetté  nyilvánítás
   indokoltságát.   A  2005.  évi  CXXXI.  törvény   38.   §   (3)
   bekezdésével megállapított Tvt. 25. § (7) bekezdése alapján  az
   előkészítés  során az előkészítést végző egyeztető megbeszélést
   és a szükséghez képest helyszíni szemlét tart, amelyre meghívja
   a   javaslattevőt,   valamennyi  érdekelt  hatóságot,   továbbá
   mindazokat,   akikre  a  védetté  nyilvánításból   jogok   vagy
   kötelezettségek  hárulnak,  illetőleg  akik  jogos  érdekét   a
   védetté  nyilvánítás  közvetlenül érinti.  A  Tvt.  28.  §  (6)
   bekezdése  szerint nemzeti park, tájvédelmi körzet létesítésére
   kizárólag   a   miniszter  jogosult.  A  miniszter  rendeletben
   nyilvánítja  védetté, illetve fokozottan védetté  a  természeti
   értéket, továbbá fokozottan védetté a területet. A Tvt.  24.  §
   (3) bekezdése szerint a védetté nyilvánítást kimondó jogszabály
   tartalmazza a védetté nyilvánítás tényét, a természeti  értékek
   megnevezését, terület esetében annak jellegét, kiterjedését,  a
   védetté   nyilvánítás  indokát,  természetvédelmi   célját,   a
   földrészletek helyrajzi számait, a Tvt.-ben meghatározott egyes
   korlátozások   és  tilalmak  alóli  esetleges   felmentést,   a
   természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve hozzájárulásához
   kötött tevékenységek körét, továbbá az Európai Közösségek  jogi
   aktusaiban   meghatározott  védettségi   kategóriába   tartozás
   tényét. A rendeletben tehát pontosan meg kell jelölni a védetté
   nyilvánított területeket. A Tvt. 26. § (1) bekezdése szerint  a
   védett  természeti területet táblával meg kell jelölni, amelyen
   fel  kell  hívni a figyelmet a védettség tényére,  valamint  az
   ebből  fakadó  főbb korlátozó rendelkezésekre. A  (2)  bekezdés
   szerint  a  terület védetté, fokozottan védetté nyilvánításának
   tényét  az  ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.  A  Tvt.
   rendelkezései biztosítják azt, hogy a tulajdonosok értesüljenek
   az   előkészítés  során  a  védetté  nyilvánításról,   majd   a
   kihirdetett  miniszteri rendeletből illetőleg ezt  követően  az
   ingatlan-nyilvántartási határozatból a konkrét területet érintő
   korlátozásról is.
   Az   Alkotmány   57.   §  (5)  bekezdése   szerint   a   Magyar
   Köztársaságban  a  törvényben meghatározottak szerint  mindenki
   jogorvoslattal  élhet az olyan bírósági, közigazgatási  és  más
   hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét  sérti.
   A jogorvoslathoz való jog tárgyilag csak a bírósági és hatósági
   döntésekre  terjed  ki. „Az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésében
   foglalt  jogorvoslathoz való jog – a törvényben meghatározottak
   szerint – a bírósági, közigazgatási és más hatósági döntésekkel
   szemben biztosítja a jogorvoslat lehetőségét.” (Pl. 730/B/2004.
   AB   határozat,  ABH,  2005,  1276,  1279.)  A  nemzeti  parkká
   nyilvánítás  az  indítványozók által nem  támadott  24.  §  (2)
   bekezdése alapján miniszteri rendeletben történik. A miniszteri
   rendelet   jogszabály.  Sem  az  Alkotmány,  sem  más  törvényi
   rendelkezés „nem tartalmaz olyan előírást, amely lehetővé tenné
   a  jogszabályok  elleni jogorvoslatot. A jogszabályi  előírások
   alkotmányosságának felülvizsgálata – az Alkotmány 32/A.  §  (1)
   bekezdése  első  fordulatának megfelelően – az Alkotmánybíróság
   hatáskörébe  tartozik.” (393/B/2001. AB  határozat,  ABH  2003,
   1366, 1368.)

   3.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta,  hogy  az  indítványozók
   által   kifogásolt   rendelkezések  sértik-e   a   jogbiztonság
   követelményét.
   Az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogállamiság
   alkotmányos  elvéhez  kapcsolódóan az  Alkotmánybíróság  már  a
   26/1992.   (IV.   30.)  AB  határozatában  (ABH   1992,   135.)
   megállapította: [a] jogbiztonság – amely az Alkotmány 2. §  (1)
   bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme – megköveteli,
   hogy  a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
   során     felismerhető    normatartalmat     hordozzon.”     Az
   Alkotmánybíróság      több      határozatában       kifejtette:
   alkotmányellenessé   az   a   szabály   nyilvánítható,    amely
   értelmezhetetlen     voltánál     fogva     azáltal      teremt
   jogbizonytalanságot,    hogy    a    jogszabály    alkalmazását
   kiszámíthatatlanná,     a     norma     címzettjei      számára
   előreláthatatlanná teszi. [36/1997. (VI. 11.) AB határozat, ABH
   1997,  222,  232.; 42/1997. (VII. 1.) AB határozat,  ABH  1997,
   299, 301.]
   A  Tvt. 3. §-a a törvény hatályáról rendelkezik, a 4. §-a pedig
   meghatározza a törvény alkalmazásában az alapfogalmakat. A Tvt.
   15.  §  (1)  bekezdése  alapján természeti  területnek  minősül
   többek  között  az  erdő.  A Tvt.  25  –  29.  §-ai  a  védetté
   nyilvánítási eljárás szabályait határozzák meg. A Tvt. 31 – 33.
   §-ai    a   védett   természetvédelmi   területekre   vonatkozó
   szabályokról  rendelkeznek. A Tvt. 72. § pedig a kártalanításra
   vonatkozó szabályokat határozza meg.
   Az   Alkotmánybíróság  a  kifogásolt  rendelkezések  szövegének
   vizsgálata   alapján   azt   állapította   meg,    hogy    azok
   értelemszerűek,  világosak, a jogalkalmazás során  felismerhető
   normatartalmat hordoznak, a rendelkezések egyértelműek  és  nem
   sértik a jogbiztonság követelményét. Mivel a Tvt. 3. §-a, 4. §-
   a, 15. §-a, 25. §-a, 28. §-a, 29. § (3) bekezdése, 31. §-a, 32.
   §-a,  33.  §-a és a 72. § (1) bekezdése az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdéséből  fakadó követelményekkel nem áll  ellentétben,  az
   Alkotmánybíróság az indítványt e tekintetben elutasította.

   4.  A  tulajdonhoz való jog az Alkotmány 13.  §  (1)  bekezdése
   értelmében  alapvető  jog,  amelyet  az  Alkotmány  8.  §   (2)
   bekezdése    szerint    törvényben   korlátozni    lehet.    Az
   Alkotmánybíróság   a  64/1993.  (XII.  22.)  AB   határozatában
   megállapította,  hogy  „az  állami beavatkozás  alkotmányossága
   megítélésének   súlypontja,   az   alkotmányossági    értékelés
   voltaképpeni  tere  a  cél  és  az  eszköz,  a  közérdek  és  a
   tulajdonkorlátozás arányosságának megítélése  lett.”(ABH  1993,
   373, 381.) „Az alkotmányosan védett tulajdon biztonságos hosszú
   távú  használatának korlátozását lehetővé tevő rendelkezés  (…)
   akkor  alkotmányos, ha – más tulajdonkorlátozási lehetőségekhez
   hasonló   módon  –  a  tulajdonos  érdeksérelmének  alkotmányos
   orvoslása   mellett  –  más  jelentős,  ugyancsak  védett   cél
   érdekében történik.” [29/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH 1995,
   145, 148.]
   Az  Alkotmánybíróság  a Tvt. 26. § (2) bekezdésének  vizsgálata
   során  a  964/B/1998.  AB  határozatában  megállapította:   „az
   Alkotmány 18. §-ában deklarált, az egészséges környezethez való
   alkotmányos   jog   tartalma,  továbbá  a  természeti   értékek
   megőrzéséhez   és   gyarapításához,  a   természetben   okozott
   jóvátehetetlen  és  visszafordíthatatlan  károk   megelőzéséhez
   fűződő  közérdek  súlya  kellő okot  szolgáltat  arra,  hogy  a
   jogalkotó   a   Tvt.   rendelkezései   szerint   az    érintett
   ingatlantulajdonosok tulajdonosi jogait korlátozza.  A  védetté
   nyilvánítás   a   közérdeket   szolgálja   és   az    ingatlan-
   nyilvántartási bejegyzés e tény megismerhetőségét biztosítja. A
   védetté nyilvánítás az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem
   jelent  a természeti értékek védelmének megóvását elérni kívánó
   közérdekű  célhoz  viszonyítva aránytalan tulajdonkorlátozást.”
   (ABH 2002, 873, 878.)

   A   Tvt.  29.  §  (3)  bekezdése  szerint  a  természetes  vagy
   természetközeli  állapotú  erdei  életközösségek  megóvását,  a
   természetes   folyamatok  szabad  érvényesülését,   továbbá   a
   kutatások  folytatását szolgáló erdőterületeket a miniszter,  a
   földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,
   jogszabályban   –  a  28.  §  (1)  bekezdése  szerinti   védett
   természeti  területi  kategóriába  sorolva  –  erdőrezervátummá
   nyilvánítja.  Az erdőrezervátum magterületét a (2)  bekezdésben
   foglaltak  szerint kell kijelölni. A Tvt.  31.  –  33.  §-ai  a
   védett    természeti    területre   vonatkozó    korlátozásokat
   tartalmazzák.   Ezek   a   szabályok  a  tulajdonosok   számára
   gazdálkodási tilalmakat, korlátozásokat jelentenek az  ingatlan
   használata  során. Így: tilos a terület állapotát  és  jellegét
   megváltoztatni,  a  természetvédelmi  hatóság  hozzájárulásával
   lehet csak erdőgazdálkodási beavatkozást végezni, kerülni  kell
   a   talaj-előkészítést,  a  vágásterületen   az   égetést,   az
   erdőnevelést,  erdőfelújítást, erdőtelepítést, fakitermelést  e
   rendelkezésekben  meghatározott  szabályok  betartásával  lehet
   végezni.
   Az   Alkotmánybíróság  –  korábbi  határozatában  kifejtettekre
   figyelemmel   –   megállapította,   hogy   ezek   a   korlátozó
   rendelkezések  a  természet  megóvását  célozzák,  és  így   az
   egészséges  környezethez  való  alkotmányos  jog  érvényesülése
   érdekében szükségesek. A Tvt. tartalmazza azokat az előírásokat
   is,  amelyek  a védetté nyilvánított ingatlanok tulajdonosainak
   megfelelő  arányos ellentételezést, kártalanítást nyújtanak  az
   ingatlantulajdont érintő korlátozás esetére. A Tvt. 71.  §  (1)
   bekezdése  szerint  a  védett természeti értékek  és  területek
   megőrzését    állami   támogatás   nyújtásával,   adókedvezmény
   biztosításával,    a   természetkímélő   gazdálkodást    segítő
   hitelrendszerrel is támogatni kell. A Tvt. 72. § (1)  bekezdése
   szerint   a   védett  természeti  területeken  természetvédelmi
   érdekből  elrendelt  gazdálkodási korlátozás,  illetve  tilalom
   esetén   vagy   a  termelésszerkezet  jelentős  megváltozásának
   előírása   következtében  a  tulajdonos,  vagy   amennyiben   a
   tulajdonos a terület használatát átengedi, a jogszerű  használó
   tényleges  kárát  meg  kell  téríteni.  A  támogatás   eseteit,
   mértékét,  feltételeit a kifizetés módját a természet  védelmét
   szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó
   részletes  szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm.  rendelet
   tartalmazza.  Mindezeket  figyelembe véve  az  Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy a Tvt. 29. § (3) bekezdése, 31 §-a, 32. §-
   a  és 33. §-a az Alkotmány 13. § (1) bekezdésének rendelkezését
   nem sérti.

   Az  Alkotmánybíróság azt is megállapította, hogy a Tvt. 3. §-a,
   4.  §-a,  15.  §  (1) bekezdése, 25. §-a és  28.  §-a  nem  áll
   alkotmányjogilag értékelhető összefüggésben az Alkotmány 13.  §
   -ának  rendelkezéseivel. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint
   az  érdemi  alkotmányossági  összefüggés  hiánya  az  indítvány
   elutasítását eredményezi. [698/B/1990.) AB határozat, ABH 1991,
   716-717.; 35/1994. (VI 24.) ABH 1994, 197, 201.; 720/B/1997. AB
   határozat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB határozat, ABH
   2004, 1306, 1313-1314.] Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az
   indítványt ebben a részében is elutasította.

   5.  Az  indítvány alapján megvizsgálta az Alkotmánybíróság  azt
   is,   hogy  az  indítványozók  által  kifogásolt  rendelkezések
   ellentétesek-e az Alkotmány 14. §-ának rendelkezésével.
   Az Alkotmány 14. §-a szerint az Alkotmány biztosítja az öröklés
   jogát.  Ezzel a rendelkezéssel az indítványozók által megjelölt
   törvényi  rendelkezések  érdemi alkotmányossági  összefüggésben
   nem  állnak, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt e részében
   is elutasította.

   6.  Az  Alkotmánybíróságnak  sem az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban:  Abtv.),  sem  más
   törvények alapján nincs jogalkotásra irányuló hatásköre,  ezért
   az   Alkotmánybíróság  az  indítványnak  a  Tvt.   módosítására
   vonatkozó részét az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és
   annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 29. §
   b) pontja alapján visszautasította.

   7. Az Alkotmánybíróság megjegyzi: a jelenlegi törvényi megoldás
   a  jogorvoslatot  nem  biztosítja, mivel a védetté  nyilvánítás
   miniszteri  rendelettel történik. Ily módon  azonban  az  adott
   esetben  a  szabályozás indokául szolgáló nemzetközi jogi  vagy
   európajogi  dokumentum és a végrehajtására szolgáló  miniszteri
   rendelet   közötti  értelmezési  különbség  kérdésében   támadt
   esetleges vita rendezésére sincs módja az egyénnek.
   Az Abtv. 49. § (1) bekezdése alapján mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói  feladatát  elmulasztotta és ezzel  alkotmányellenes
   helyzetet  idézett  elő.  „E törvényi  rendelkezés  alkalmazása
   során  a  két feltételnek – a mulasztásnak és az ennek  folytán
   előidézett   alkotmányellenes  helyzetnek  –  együttesen   kell
   fennállnia.” [1395/E/1996. AB határozat, ABH 1998,  667,  669.]
   Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  a  jogalkotó
   szerv   jogalkotási   kötelezettségének   konkrét   jogszabályi
   felhatalmazás   nélkül  is  köteles   eleget   tenni,   ha   az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
   annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
   avatkozott    bizonyos   életviszonyokba,   és    ezáltal    az
   állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
   érvényesítésének   lehetőségétől.   [22/1990.   (X.   16.)   AB
   határozat,   ABH   1990,   83,   86.]   Az   állam   jogalkotói
   kötelezettsége következhet az Alkotmány kifejezett rendelkezése
   nélkül  is,  ha  valamely alkotmányos alapjog  biztosítása  ezt
   feltétlenül   szükségessé  teszi.  [37/1992.   (VI.   10.)   AB
   határozat,   ABH   1992,   227,   231.]   Az   Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést állapít  meg  akkor
   is,  ha az adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás,  de
   az  alapjog  érvényesüléséhez szükséges garanciák  hiányoznak.”
   [15/1998. (V. 8. ) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.]
   A   természetvédelmi  minősítés  során  az   állam   nemzetközi
   kötelezettségvállalásainak, illetve  az  Európai  Unióban  való
   részvételéből folyó kötelezettségeinek is eleget tesz,  ahogyan
   arra  a  Tvt. 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 4.  §  h)
   pontja,  5.  §  (4)  bekezdése, 34. § (1) bekezdés  c)  pontja,
   illetve  a  41/A  §-a  és  a 86. §-a  is  utal.  Az  európajogi
   kötelezettségek  jelen  esetben  mindenekelőtt   a   79/409/EGK
   valamint a 92/43/EGK irányelvet jelentik. Az egyén jogorvoslati
   jogának  nem  azzal  szemben  kell  érvényesülnie,  hogy  miért
   minősített a jogalkotó egy adott területet – részben  ezekre  a
   dokumentumokra  is  tekintettel –  védettnek,  hanem  azt  kell
   biztosítania,    hogy    e    kötelezettségekre     tekintettel
   megfogalmazott törvényi feltételek ténybeli teljesülése  kétség
   esetén in concreto is bizonyítható legyen.

   Az erdőgazdálkodás során az erdőről és az erdő védelméről szóló
   1996.  évi LIV. törvény értelmében a tulajdonost eleve  számos,
   anyagi  vonatkozású  valamint igazgatási jellegű  kötelezettség
   terheli.  Ezekhez a természetvédelmi minősítésű erdők  esetében
   azonban   újabb  kötelezettségek  társulnak,  amelyek   részben
   tartózkodási,   részben  tevési  jellegűek,  s  mint   ilyenek,
   jelentős anyagi következményekkel járnak. A tulajdonos  köteles
   tűrni a hatósági ellenőrzést és a művelési tevékenység bizonyos
   elemei is előzetes engedélyezéstől tehetők függővé. A Tvt.  72.
   §-a előirányozza ugyan ezzel összefüggésben a kártalanítást, de
   ezt a tényleges kárra korlátozza és mértékének megállapítását a
   természetvédelmi hatóság fellebbezéssel nem támadható döntésére
   bízza. A hatósági előírásokat megszegő tulajdonos ezzel szemben
   nemcsak  a  tényleges  kár, hanem az  elmaradt  haszon,  sőt  a
   lakossági   életminőség  romlásából  fakadó  nem  vagyoni   kár
   megtérítésére  is  kötelezhető (Tvt. 81. §). Igaz  ugyan,  hogy
   kompenzációképpen a Tvt. 71. §-a biztosít különböző  támogatási
   formákat   (közvetlen  támogatás,  adókedvezmény,  kedvezményes
   hitel)  azonban  ezzel együtt is a természetvédelmi  minősítésű
   erdő  tulajdonosa az átminősítéssel olyan helyzetbe kerül, hogy
   az  tulajdonának  piaci értékét jelentősen befolyásolhatja.  Az
   átminősítés  nyomán olyan helyzetbe is kerülhet  a  tulajdonos,
   hogy büntetőjogi fenyegetettségűvé (Tvt. 60. §) is válhat az új
   körülmények közötti kötelezettségek végre nem hajtása vagy azok
   megsértése  miatt,  különösen a Büntető  Törvénykönyvről  szóló
   1978.  évi  IV.  törvény 281. §-ában foglalt természetkárosítás
   bűncselekmény   tényállási  elemeire  figyelemmel.   Mindezekre
   tekintettel   is  indokolt  tehát  –  a  természeti   környezet
   megóvásához  fűződő  alkotmányos érdeket valamint  a  konkuráló
   érdekek  átgondolt mérlegelését is figyelembe  véve  –  hogy  a
   tulajdonosnak  jogorvoslati  lehetősége  ne  enyésszen   el   a
   tekintetben,     a     törvénynek     megfelelően     történt-e
   erdőtulajdonának minősítése. Ezeket az elvárásokat nem  elégíti
   ki  az,  hogy a tulajdonosnak arra vonatkozóan van jogorvoslati
   joga,  hogy az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés alapjául
   szolgáló    határozat    a   helyrajzi   számokat,    földrajzi
   koordinátákat  illetően megfelel-e a területet természetvédelmi
   jellegűnek minősítő miniszteri rendeletben foglaltaknak.
   A  jogorvoslati  lehetőség  tényleges érvényesítése  ugyanakkor
   önmagában    nem    akadályozza   a   természetvédelmi    elvek
   érvényesítését,  mivel  a  Tvt. 27.  §-a  szerint  mód  van  az
   ideiglenes  védettség elrendelésére, ami a végleges védettséget
   kimondó  jogszabály hatálybalépéséig, de legfeljebb  3  hónapig
   tartható fenn, amelyet a miniszter egy ízben további 2 hónappal
   meghosszabbíthat.  Az ideiglenes védettség  kezelési,  megóvási
   kötelezettségeket, illetve bizonyos tevékenység felfüggesztését
   vagy tilalmát is tartalmazhatja.

   A  Tvt. 24. § (1) bekezdése szerint természeti területet és más
   védelemre  érdemes  földterületet országos jelentőségű  terület
   esetén   a  miniszter,  helyi  jelentőségű  terület  esetén   a
   települési  – Budapesten a fővárosi – önkormányzat  rendeletben
   nyilvánít  védetté.  A  Tvt.  24. §  (2)  bekezdése  alapján  a
   természeti  terület  „fokozottan védetté” nyilvánítása  szintén
   miniszteri  rendeletben történik. A jogalkotó által választott,
   az  egyedi  közigazgatási  döntést tartalmazó  rendeleti  forma
   miatt a védetté nyilvánítás konkrét tulajdont érintő fennállása
   ellen – közigazgatási egyedi hatósági határozat hiányában  –  a
   jogorvoslat gyakorlására nem kerülhet sor.
   Természetéből   fakadóan   a   rendelet   általános    értelmű,
   mindenkire,   illetve   egy  adott  életviszonyban   érintettek
   absztrakt  közösségére vonatkozó jogszabályi forma. A  rendelet
   nem  lehet  egyedi  döntések együttese, nem vállalhatja  át  az
   egyedi  közigazgatási  határozatok funkcióit.  Attól,  hogy  az
   egyedi  döntések  tömegét  hordozó  rendelet  valamelyik  másik
   részében valóban általános természetű szabályokat rögzít,  azaz
   ott  már  alkotmányos  funkciójának (és a  jogalkotásról  szóló
   törvényben foglalt jellemzőknek) megfelelően épül fel, még  nem
   orvoslódik  a  rendelet jogforrási természetétől idegen  elemek
   léte miatti alkotmányos probléma.

   Az    Alkotmány    57.   §   (5)   bekezdésében   meghatározott
   jogorvoslathoz  való  jog  érvényesülése  indokolja,   hogy   a
   természetvédelmi hatóság a rendeletben meghatározott  védettség
   fennállását  a  közigazgatási hatósági eljárás és  szolgáltatás
   általános   szabályairól   szóló   2004.   évi   CXL.   törvény
   rendelkezéseinek   megfelelően   jogorvoslattal    megtámadható
   határozatban állapítsa meg. Tekintettel arra, hogy a törvény  a
   Tvt.  26.  §  (3)  bekezdése alapján csak  a  Tvt.  23.  §  (2)
   bekezdésében   a  törvény  erejénél  fogva  védett   természeti
   területek  (valamennyi forrás, láp, barlang,  víznyelő,  szikes
   tó, kunhalom, földvár) egyedi meghatározása során biztosítja  a
   jogorvoslatot,  a miniszteri rendeletben illetve  önkormányzati
   rendeletben  elrendelt  védetté nyilvánítások  során  nem,  így
   alkotmányellenes helyzet keletkezett. Az Alkotmánybíróság ezért
   hivatalból   eljárva   jogalkotói  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg, és kötelezte a jogalkotót
   mulasztásának    2007.    március    31.    napjáig     történő
   megszüntetésére.  A  törvényhozónak meg  kell  találnia  azt  a
   módot,  hogy a védetté nyilvánítást kimondó miniszteri rendelet
   ne  kapcsolódjon  össze az érintett területek helyrajzi  számok
   felsorolásán  alapuló  vagy  egyéb  módon  egyéniesítő  tételes
   felsorolásával,   hanem  ezeket  az  egyedi  döntéseket   külön
   közigazgatási határozat tartalmazza, figyelemmel arra, hogy  az
   adott  földrajzi  egység  valóban megfelel-e  a  Tvt.  szerinti
   „természetes    állapot”,    és    „természetközeli    állapot”
   kritériumainak.  A  miniszteri rendelet  egy  nagyobb  egységet
   illetően  szükségképpen el kell, hogy végezze a minősítést,  de
   nem  vállalhatja  fel  az in concreto, tulajdoni  egységenkénti
   átminősítést.
   Az  Alkotmánybíróság  az Országgyűlés jogalkotói  mulasztásának
   megszüntetésére megfelelő időt biztosított.
   A  határozatnak  a  Magyar Közlönyben  történő  közzétételét  a
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   tekintettel rendelte el az Alkotmánybíróság.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér               Dr. Bragyova András
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
         Dr. Holló András                     Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kovács Péter                 Dr. Kukorelli István
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                           Dr. Paczolay Péter
                               alkotmánybíró
    Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező  része  1.
    pontjában  foglaltakkal, vagyis azzal, hogy az Alkotmánybíróság
    hivatalból   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    állapított   meg  természetvédelmi  terület  rendeletben   való
    védetté  nyilvánítása  esetén a jogorvoslati  lehetőség  hiánya
    miatt.
    Az  Alkotmánybíróság az indítványozóknak a természet védelméről
    szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  (Tvt.)  egyes  rendelkezései
    alkotmányellenességének megállapítására  irányuló  indítványait
    kivétel  nélkül elutasította. Ugyanakkor arra a következtetésre
    jutott,  hogy jogorvoslati jogot kell biztosítani  az  érintett
    földterületek   tulajdonosainak  azért,  hogy   a   részben   a
    nemzetközi    „kötelezettségekre   tekintettel   megfogalmazott
    törvényi  feltételek  ténybeli  teljesülése  kétség  esetén  in
    concreto  is  bizonyítható legyen”. A  miniszteri  rendeletben,
    illetve    önkormányzati    rendeletben    elrendelt    védetté
    nyilvánítások során ilyen egyedi jogorvoslatra nincs lehetőség,
    ezért   az   Alkotmánybíróság  hivatalból  eljárva   jogalkotói
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
    meg.
    Álláspontom  szerint  jelen esetben az Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett  volna  állnia  az indítványok elutasításánál,  és  nem
    kellett  volna áttérni az alkotmányellenes mulasztás hivatalból
    történő  megállapítására. Így ugyanis olyan feladat elé állítja
    a   határozat   a   jogalkotót,  amelyet  vagy  képtelen   lesz
    megvalósítani,   vagy   csak   olyan   megoldással,   amely   a
    természetvédelem  hosszú  ideje  bevált,  és  nemzetközileg  is
    szokásos  rendjét  felforgatja, és a védetté nyilvánítást  csak
    aránytalan nehézségekkel járó eljárásban teszi lehetővé.
    Hivatalból    indított   eljárásban   hozott,   ilyen    súlyos
    következményekkel  járó  döntéshez az  Alkotmánybíróságnak  meg
    kellett volna vizsgálnia a következőket:
    a)  az  egészséges környezethez való jog és a tulajdonhoz  való
    jog viszonya,
    b)  a  jogorvoslathoz való jog tartalma a védetté  nyilvánítási
    eljárásban,
    c)   a   jogszabályban   történő  védetté   minősítés   korábbi
    alkotmánybírósági gyakorlatának elemzése,
    d)  annak  értékelése, hogy a Tvt. által a védetté  nyilvánítás
    előkészítésére előírt eljárás nem biztosít-e kellő  garanciákat
    az érintett tulajdonosok érdekeinek érvényesítésére.
    A  fenti  négy  feladat közül az Alkotmánybíróság elvégezte  az
    elsőt,  és  részben  a  negyediket, de a következtetéseket  nem
    vonta le.

    2.  A  határozat III. 4. pontja megvizsgálja a tulajdonhoz való
    jog  korlátozásának alkotmányosságát, és megállapítja, hogy  „a
    korlátozó rendelkezések a természet megóvását célozzák, és  így
    az  egészséges  környezethez való alkotmányos jog érvényesülése
    érdekében  szükségesek.” Ez a gondolatmenet –  amellyel  teljes
    egészében   egyetértek  –  a  részbeni  alapja   az   indítvány
    elutasításának.
    A  környezethez való alapjog tartalmát az Alkotmánybíróság több
    határozatban  kifejtette [996/G/1990. AB határozat,  ABH  1993,
    533.; 28/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 137-140.].
    E  szerint a környezethez való jog több mint puszta alkotmányos
    feladat  vagy  államcél;  e  jog  korlátozása  csak  ugyanolyan
    feltételekkel  engedhető  meg, mint  az  alanyi  alapjogoké:  a
    korlátozásnak    más    alapjog    vagy    alkotmányos    érték
    érvényesítéséhez elkerülhetetlennek és az elérni kívánt  céllal
    arányosnak  kell  lennie.  Olyan sajátos  alapjogról  van  szó,
    amelynek esetében az intézményvédelmi oldal a meghatározó.
    A  védetté  nyilvánító rendelet tárgya természeti terület  vagy
    természeti   érték,  amelyek  a  nemzeti  vagyon   sajátos   és
    pótolhatatlan részei. A természet javai végesek. Aki jogszerűen
    birtokolja   azokat,  még  ha  a  birtoklása  a  polgári   jogi
    tulajdonnal  védett is, köteles úgy tekinteni azokat,  hogy  az
    nem csak a sajátja, hanem egyúttal közös is. Az Alkotmány 18. §-
    a  alapján az állam kötelességeinek magukban kell foglalniok az
    élet  természeti alapjainak védelmét, és ki kell  terjedniök  a
    véges  javakkal  való  gazdálkodás  intézményeinek  kiépítésére
    (996/G/1990.  AB határozat, ABH 1993, 533, 535.).  Az,  hogy  a
    tulajdonjog   más   alkotmányosan  védett   jog   érvényesülése
    érdekében  korlátozható, az alábbiak szerint kihatással  van  a
    jogorvoslati joggal összefüggő kérdésekre is.

    3.  Ha  az Alkotmánybíróság jelen ügyben a jogorvoslathoz  való
    jog  sérelmét feltételezi, meg kell vizsgálni, hogy mi lenne  a
    jogorvoslati jog tartalma a védetté nyilvánítási eljárásban, és
    ennek sérelme levezethető-e az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének
    rendelkezéséből.
    Az   Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése  a  jogorvoslati   jogot
    „bírósági,   közigazgatási  és  más  hatósági   döntés   ellen”
    biztosítja,  és nem jogszabály – miniszteri vagy  önkormányzati
    rendelet  –  ellen. További feltétel, hogy a döntés jogot  vagy
    jogos érdeket sértsen.
    Kérdés,   hogy  esetünkben  megállapítható-e  az  57.   §   (5)
    bekezdésének  sérelme? A védetté nyilvánítási eljárásban  nincs
    hatósági   döntés,   tehát   a  rendelettel   történő   védetté
    nyilvánítási eljárás nem vonható az 57. § (5) bekezdése hatálya
    alá. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint is a jogorvoslathoz
    való  alapvető jog tárgyilag a hatósági döntésekre  terjed  ki.
    Nem terjed ki a nem állami, pl. a munkáltatói (1129/B/1992.  AB
    határozat,   ABH   1993,  604,  605.),   vagy   a   tulajdonosi
    (1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 602, 603.) döntésekre, és
    nem  terjed  ki  az  állami, de nem  hatósági,  pl.  a  katonai
    elöljárói  [485/B/1992.  AB határozat,  ABH  1992,  611,  613.;
    578/B/1992.  AB  határozat, ABH 1993, 590, 591.;  57/1993.  (X.
    25.)  AB határozat, ABH 1993, 349, 351.] döntésekre. Azt,  hogy
    valamely  állami  vagy  nem  állami szerv  döntése  hatóságinak
    minősül-e az Alkotmány 57. § (5) bekezdése alkalmazásában, csak
    a konkrét szabályozási környezetre tekintettel lehet eldönteni.
    A   hatósági  döntések  általában  határozatban  jelennek  meg,
    konkrét, egyedi esetre, meghatározott személyekre vonatkoznak.
    De  a jog vagy jogos érdek sérelme mint tartalmi követelmény is
    hiányzik,  hiszen a jogorvoslat mint eljárási  forma  tartalmát
    ebben   az   esetben   a  tulajdonjog  sérelme   jelentené.   A
    tulajdonjognak  a  korlátozhatóságát  pedig  maga  a   többségi
    határozat  is  igazolja. Ebből azonban az is  következik,  hogy
    lényegében  nem  áll fenn olyan jog vagy jogos érdek,  amely  a
    jogorvoslat  mint forma tartalmát adná. A határozat  szerint  a
    jogorvoslat  célja  a  tárgyalt eljárásban  az  lenne,  hogy  a
    védetté nyilvánítás törvényi feltételeinek ténybeli teljesülése
    bizonyítható-e az egyes konkrét esetekben. Részletes igazolásra
    szorult  volna  azonban,  hogy  a  Tvt.  szerinti  eljárás  nem
    biztosítja-e  az  ugyanezen törvény  által  szabott  feltételek
    teljesülését  az  egyedi esetekben is.  Ezt  a  vizsgálatot  az
    Alkotmánybíróság nem végezte el.

    4.  A  határozat azt írja elő a törvényhozó számára, hogy ne  a
    miniszteri rendelet sorolja fel a helyrajzi számokat, hanem  az
    egyedi döntéseket külön közigazgatási határozat tartalmazza. Ez
    arra   enged  következtetni,  hogy  a  határozat  a   mulasztás
    megállapításához alapot adó alkotmányellenességet abban látja –
    bár  ezt  így  explicite  ki  nem  mondja  –,  hogy  a  védetté
    nyilvánítás   rendeletben  történik,  és   nem   jogorvoslattal
    megtámadható egyedi hatósági döntések sorozatában.
    Megjegyzem,   hogy   több  országban,  ahol   a   közigazgatási
    bíráskodás   rendszere   kiépült,  a  védettséget   megállapító
    rendeletet is felülvizsgálhatja a közigazgatási bíróság, de ezt
    nem  a jogorvoslathoz való alkotmányos jogból vezetik le, hanem
    a közigazgatási bíráskodás modelljének kérdése.
    Az  Alkotmánybíróság eddig két esetben állapította meg, hogy  a
    szabályozásnak   az   a   módja,  amikor  ingatlanon   fennálló
    tulajdonjogot korlátozó egyedi döntés jogszabályi formában való
    megjelentetése   kizárta   a   fellebbezés   és   a    bírósági
    felülvizsgálat benyújtásának lehetőségét, és ezáltal sértette a
    tulajdonvédelemre is garanciát nyújtó jogorvoslat érvényesülési
    lehetőségét, alkotmányellenes [önkormányzati rendeletre,  Gyula
    város általános rendezési terve kapcsán a 6/1994. (II. 18.)  AB
    határozatban,  ABH  1994,  65, 67.,  a  hajózási  törvénynek  a
    Csepeli Szabadkikötőt szabályozó rendelkezésére: 45/1997.  (IX.
    19.)  AB határozat, ABH 1997, 311.]. Ezeknek az ügyeknek  közös
    jellemzője, hogy az alkotmányellenesnek nyilvánított  rendelet,
    illetve   törvény   nem   elvont   és   általános   szabályokat
    tartalmazott,   nem   személyek  és  esetek   sokaságára   volt
    alkalmazandó,  hanem csakis egyedi döntést tartalmazott.  Egyik
    esetben   sem  szerepelt  versengő  alkotmányos  értékként   az
    egészséges környezethez való jog sem.
    A  jelen ügyben viszont a szabályozás eltérő tárgyára, céljára,
    az    eltérő    szabályozási   környezetre   tekintettel    más
    szempontoknak  van  döntő jelentősége  akkor,  amikor  abban  a
    kérdésben  kell  dönteni,  hogy a  jogszabályban  való  védetté
    nyilvánítás az Alkotmány 57. § (5) bekezdése szerinti  hatósági
    döntést tartalmaz-e. Természeti terület védetté nyilvánításakor
    a  tulajdonjog  és a környezethez való jog korlátozzák  egymást
    sajátosan  és  kölcsönösen;  mint már  fentebb  kifejtettem,  a
    tulajdonjog  az  a jog, amelynek sérelmére hivatkozhatnának  az
    érintett terület tulajdonosai, ha jogorvoslat (fellebbezés vagy
    bírói út) lenne kezdeményezhető.
    A  tulajdonjog  nemcsak hatósági döntéssel, hanem jogszabályban
    is  korlátozható, az Alkotmány 13. §-a alapján még  közérdekből
    is.  Az  Európai Emberi Jogi Egyezmény is a javak  tiszteletben
    tartásához  való  jog  biztosítása mellett  lehetőséget  ad  az
    államnak,   hogy  olyan  szabályokat  vezessen  be,   amelyeket
    szükségesnek ítél a javaknak a köz érdekében történő használata
    szabályozása  céljából.  A védetté nyilvánító  rendelet  tárgya
    természeti  terület vagy természeti érték,  amelyek  a  nemzeti
    vagyon  sajátos  és pótolhatatlan részei. A védetté  nyilvánító
    rendelet  alapján  keletkező korlátozások  célja  a  természeti
    területek, értékek fenntartása, állapotuk javítása, a jelen  és
    jövő nemzedékek számára való megőrzése. A Tvt. 24. §-át hajtják
    végre  akkor,  amikor természeti területet  és  más,  védelemre
    érdemes földterületet, ha az országos jelentőségű, a miniszter,
    ha  helyi  jelentőségű,  az  önkormányzat  rendeletben  védetté
    nyilvánít.
    A  Tvt.  24. §-a kifejezetten jogszabály kibocsátására, és  nem
    hatósági  döntés  hozatalára  kötelez  illetve  hatalmaz   fel.
    Érdemes részletesen idézni az ügy megítéléséhez a Tvt-nek ezt a
    rendelkezését:
    „24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e
    törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet
    a) országos jelentőségű terület esetén a miniszter
    b) helyi jelentőségű terület esetén a települési – Budapesten a
    fővárosi – önkormányzat
    rendeletben nyilvánít védetté.
    (2)   A  miniszter  rendeletben  nyilvánítja  védetté,  illetve
    fokozottan védetté a természeti értéket (így például: vadon élő
    szervezetet,  életközösséget),  továbbá  fokozottan  védetté  a
    területet.  Amennyiben  a területen védett  régészeti  lelőhely
    van,  a  védetté  nyilvánításhoz a nemzeti  kulturális  örökség
    miniszterének  egyetértése szükséges. A  miniszter  rendeletben
    határozza   meg   az   Európai   Közösségek   jogi   aktusaiban
    meghatározott   védettségi  kategóriába,   illetve   nemzetközi
    egyezmény  hatálya  alá  tartozó növény-  és  állatfajok  közül
    azokat,  amelyek  kiemelt oltalma szükséges, és  az  e  fajokra
    vonatkozó részletes szabályokat.
    (3) A védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza
    a)  a  védetté  nyilvánítás tényét, a természetvédelmi  értékek
    megnevezését,
    b)  terület  esetében annak jellegét, kiterjedését,  a  védetté
    nyilvánítás  indokát, természetvédelmi célját, a  földrészletek
    helyrajzi   számait,   az  e  törvényben  meghatározott   egyes
    korlátozások és tilalmak alóli esetleges felmentést, továbbá  a
    természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve hozzájárulásához
    kötött  –  a  21.  §-ban és a 38-39. §-ban nem  szabályozott  –
    tevékenységek   körét,   lehetőség   szerint   a    földrészlet
    határvonalának töréspont koordinátáit, valamint  a  36.  §  (1)
    bekezdésének    megfelelően    megállapított    rendelkezéseket
    (természetvédelmi kezelési terv), továbbá;
    c)   az   Európai   Közösségek  jogi  aktusaiban  meghatározott
    védettségi kategóriába tartozás tényét.
    (4)   Fel   kell   oldani  a  természeti  érték  vagy   terület
    védettségét,  fokozottan  védettségét,  ha  annak  fenntartását
    természetvédelmi  szempontok a továbbiakban nem  indokolják.  A
    védettség  feloldása  során a védetté  nyilvánításra  vonatkozó
    rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a helyi
    védett  természeti  terület  védettségének  a  feloldásához  az
    igazgatóság véleményét be kell szerezni.”
    Az  Alkotmánybíróság  eddig  több olyan  jogszabályt  vizsgált,
    amelyet  a  Tvt.  24.  §  (1)  bekezdése  [illetve  korábban  a
    természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet 7.
    §  (2)  bekezdése]  alapján bocsátottak ki. Az Alkotmánybíróság
    sem az említett ügyekben, sem a jelen ügyben nem látott okot  a
    Tvt.   24.   §   (1)  bekezdése  szerinti  megoldás,   azaz   a
    jogszabályban  való  védetté nyilvánításról  szóló  rendelkezés
    vizsgálatára.
    A  védetté  nyilvánító jogszabály tartalmát a jelen  esetben  a
    Tvt.  határozza meg, a jogszabálynak a Tvt. értelmében kötelező
    tartalmi   elemei   vannak:  a  védetté  nyilvánítást   kimondó
    jogszabálynak  tartalmaznia  kell  egyebek  között  a   védetté
    nyilvánítás  tényét,  a természetvédelmi értékek  megnevezését,
    terület   esetében  annak  jellegét,  kiterjedését,  a  védetté
    nyilvánítás  indokát, természetvédelmi célját, a  földrészletek
    helyrajzi   számait.   Terület  védetté,   fokozottan   védetté
    nyilvánításának  tényét  az  ingatlan-nyilvántartásba  be  kell
    jegyezni [Tvt. 26. § (2) bekezdés].
    Az    Alkotmánybíróság   egy   ügyben,   amelyben   az    ócsai
    természetvédelmi  területet  létesítő  önkormányzati   rendelet
    alkotmányellenességének vizsgálatáról döntött, mérlegelte, hogy
    a  támadott  rendelkezés a kétségtelen önkormányzati  rendeleti
    formája mellett normatív tartalmú, és ezáltal alkotmánybírósági
    hatáskör alá tartozik-e. „Az Alkotmánybíróság úgy ítélte,  hogy
    természetvédelmi területté nyilvánító rendelkezés kétségtelenül
    hordoz tárgyát illetően egyedi jelleget. Másrészt a rendelkezés
    mindenkire  vonatkozik  eshetőlegesen,  nem  tapad   az   adott
    tulajdoni  vagy használati viszonyokhoz, és nem  egyedi,  eseti
    érdeket védő döntés, hanem általános, mindenkire kiható érdeket
    tart szem előtt. Ezért a rendeleti forma normatív tartalmat  is
    hordoz.” Az Alkotmánybíróság a rendeletet érdemben vizsgálta és
    az indítványt elutasította [29/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH
    1995, 145, 149.].
    Más   ügyekben  is  vizsgált  az  Alkotmánybíróság   természeti
    területeket    védetté    nyilvánító   jogszabályokat    támadó
    indítványokat  a tulajdonjog sérelme szempontjából.  Miniszteri
    rendelet  vizsgálatáról szól a 964/B/1998.  AB  határozat  (ABH
    2002,  873.), önkormányzati rendelet vizsgálatáról a  80/B/2001
    AB   határozat  (ABH  2001,  1465.).  Az  Alkotmánybíróság   az
    indítványokat    elutasította.   Ez   utóbbi    ügyben    pedig
    megállapította:  az  Alkotmánybíróság nem vizsgálja  a  védetté
    nyilvánítás  indokoltságát,  ez olyan  szakkérdés,  amelyet  az
    előkészítési eljárásban a természetvédelmi hatóság tisztáz.
    Arra   is   van  példa,  hogy  az  Alkotmánybíróság  természeti
    területek  védetté nyilvánításáról szóló megyei  tanácsrendelet
    hatályon   kívül   helyezését  tartalmazó,  megyei   közgyűlési
    önkormányzati  rendeletet nyilvánított alkotmányellenesnek,  és
    azt  a  hatálybalépésének időpontjára visszamenőleges hatállyal
    megsemmisítette.  Az  Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    megyei  közgyűlés  nem rendelkezett hatáskörrel  arra,  hogy  a
    helyi   jelentőségű  természeti  terület  védettségi   szintjét
    rendeletben megszüntesse. A Tvt. 24. § (1) bekezdés b)  pontja,
    valamint a 24. § (4) bekezdése szerint a védetté nyilvánítás és
    a   védettség   feloldása  egyaránt  az   érintett   települési
    önkormányzat  feladata [46/2001. (XI. 17.)  AB  határozat,  ABH
    2001, 735.].
    A   48/1997.  (X.  6.)  AB  határozat  (ABH  1997,   502.)   is
    természetvédelmi  terület védettségének megszüntetéséről  szóló
    KTM  rendeletet  semmisített meg hatálybelépésének  időpontjára
    visszamenőleges  hatállyal, a pomázi ökológiai folyosó  védelmi
    szintjének folyamatossága érdekében.
    A  fentiek  alapján megállapítható, hogy a rendeletben  történő
    védetté  nyilvánítás  technikáját  az  Alkotmánybíróság  eddigi
    gyakorlata is igazolja.

    5.  A  határozat az Indokolás III. 2. pontjában vizsgálta  azt,
    hogy  milyen  a védetté nyilvánításnak az előkészítési  rendje.
    Elmaradt viszont annak értékelése, hogy a Tvt. által a  védetté
    nyilvánítás  előkészítésére előírt  eljárás  kellő  garanciákat
    nyújt-e az érintett tulajdonosok érdekeinek érvényesítésére.
    A   védetté   nyilvánításról  szóló  jogszabály   létrehozására
    irányuló  eljárás  időigényes,  hosszú  folyamat,  amely   több
    szakaszból áll. A védetté nyilvánításra bárki javaslatot tehet.
    Terület  védetté  nyilvánítását  –  helyi  jelentőségű   védett
    természeti  terület  kivételével – az  illetékes  nemzeti  park
    igazgatóság  készíti elő. Ha az előkészítés  helyi  jelentőségű
    védett  természeti  területté nyilvánításra  irányul,  a  helyi
    védetté   nyilvánítást   előkészítő  települési   önkormányzati
    jegyzőnek,   főjegyzőnek  a  terület  védetté   nyilvánításának
    indokoltságát  alátámasztó iratok megküldése mellett  meg  kell
    keresnie  az  igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület  országos
    jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását.
    A természeti terület védetté nyilvánításának előkészítése során
    az   előkészítést   végző   –   az  érdekeltek   álláspontjának
    megismerése érdekében – egyeztető megbeszélést és a  szükséghez
    képest   helyszíni  szemlét  tart.  Azok,  akikre   a   védetté
    nyilvánításból  jogok vagy kötelezettségek hárulnak,  illetőleg
    akik jogos érdekét a védetté nyilvánítás közvetlenül érinti,  a
    védetté nyilvánítást előkészítő eljárásban részt vehetnek [Tvt.
    25.  §  (7)  bekezdés].  Az  előkészítést  végző  az  egyeztető
    tárgyalásról   jegyzőkönyvet  és   összefoglalót   kell,   hogy
    készítsen,   amelyet   a   védetté   nyilvánításra    vonatkozó
    javaslattal  együtt  kell  a védetté nyilvánításra  jogosulthoz
    előterjeszteni.
    Ez  a részletesen szabályozott eljárás kellő garanciát biztosít
    az  érintett területek tulajdonosai részére; a jogorvoslati jog
    sérelmének  feltételezésekor  ezt  a  szempontot  is  értékelni
    kellett volna.

    6.    Összefoglalva    a    fenti   gondolatmenetekből    adódó
    következtetéseket, nem látom megindokoltnak az alkotmányellenes
    mulasztás megállapítását.
    A   védetté  nyilvánítás  akkor  töltheti  be  funkcióját,   ha
    elvontan, általánosan, jogszabályban jelenik meg, személyek  és
    esetek   sokaságára  alkalmazandó.  Meg  kell  jegyezni,   hogy
    jogszabályban  való  védetté  nyilvánításra  nemcsak   a   Tvt.
    tartalmaz felhatalmazást, hanem a kulturális örökség védelméről
    szóló  2001. évi LXIV. törvény 15. § (1) bekezdése, az  épített
    környezet  alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  LXXVIII.
    törvény  57.  §  (3)  bekezdése is. A Tvt.  szerinti  védettség
    jogszabályban  történő megjelenítése azt  eredményezi,  hogy  a
    törvényben  előírt  különleges szabályok, a  védett  természeti
    területtel kapcsolatos használati, kezelési módok, korlátozások
    és  tilalmak betartása nemcsak az érintett tulajdonosok,  hanem
    mindenki (természetes személyek és hatóságok) számára kötelező.
    Ebben  a  szabályozási  környezetben  véleményem  szerint   nem
    állapítható  meg az, hogy a Tvt. szerint meghatározott,  kötött
    tartalmú   jogszabállyal   érintett  tulajdonosok   számára   a
    jogszabállyal  „szemben” az Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdéséből
    eredően  jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani.  A  védetté
    nyilvánító  rendeletek  az  egyes természeti  javak  használata
    szabályozásának  minősülnek.  A  jogorvoslathoz  való  alapvető
    jogból, és az Alkotmánybíróság gyakorlatából nem vezethető  le,
    hogy  a  vizsgált körben egyedi határozatok, hatósági  döntések
    lennének  szükségesek  a rendeletben a Tvt.  szabályai  szerint
    védetté     nyilvánított    természeti     javak     használata
    korlátozásához.  A  védetté nyilvánítási  eljárás  pedig  kellő
    garanciákat  nyújt a tulajdonosok – egyébként is  alkotmányosan
    korlátozott – jogainak érvényesítéséhez. Aggályosnak  tartom  a
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását a
    jelen  ügyben  azért is, mert a nem csupán formális,  hanem  az
    Alkotmánybíróság    által   megkövetelt   érdemi    jogorvoslat
    megteremtésére  sem  a  jogorvoslatot  elbíráló  szerv,  sem  a
    felülvizsgálat   szempontjai,   sem   a   lehetséges   döntések
    meghatározását illetően nem látok lehetőséget.

    Budapest, 2006. július 11.
                                                 Dr. Paczolay Péter
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                                  Dr. Bihari Mihály
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     33/2006. (VII. 13.)
     Date of the decision:
     .
     07/11/2006
     .
     .