English
Hungarian
Ügyszám:
.
1651/G/1992
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/1993. (I. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/33
.
A döntés kelte: Budapest, 01/19/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság    az   Országgyűlés    Alkotmányügyi,
   törvényelőkészítő és  igazságügyi bizottságának az Alkotmány
   értelmezése  tárgyában   előterjesztett  indítványa  alapján
   meghozta a következő

                           határozatot:

                                A.

   Az   Alkotmánybíróság  az Alkotmány  28. §  (2) bekezdésének
   értelmezésével  -  figyelembe  véve  az Alkotmány  2. §  (2)
   bekezdését, 19.  §  (2)   és   (5)   bekezdését, valamint  a
   20/A.  §  (1)  bekezdését  is  -  az  indítványban   feltett
   kérdésre vonatkozóan az alábbiakat állapította meg :

        1.  A   Magyar  Köztársaság   alkotmányos  rendjében  a
   népszuverenitás   gyakorlásának    elsődleges   formája    a
   képviselet.   Népszavazás    csak   az   Alkotmány   és   az
   alkotmányosan hozott  törvények keretei  között  dönthet  az
   Országgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.

        2.  A   népszuverenitásból  fakadó   jogoknak  mind  az
   Országgyűlés, mind népszavazás útján történő gyakorlása csak
   az  Alkotmány   rendelkezéseinek  megfelelően  történhet.  A
   népszavazásra bocsátott  kérdés nem foglalhat magába burkolt
   alkotmánymódosítást.

        3. Mivel  az Alkotmány  28. §  (2)  és  (3)  bekezdései
   kimerítően meghatározzák  az Országgyűlés  feloszlásának  és
   feloszlatásának eseteit,  az Országgyűlés  népszavazás útján
   nem kényszeríthető feloszlásának kimondására.

        4. Az  Alkotmánybíróság visszautasítja  az indítvány 3.
   pontjában    foglaltak     teljesítését,    miszerint     az
   Alkotmánybíróság   alkotmányértelmezéssel    állapítsa   meg
   azoknak a  további kérdéseknek  a körét,  amelyek - az 1989.
   évi XVII.  törvény 6.  §-ában meghatározott  ügyeken  túl  -
   népszavazásra nem bocsáthatók.

                                B.

        Az    Alkotmánybíróság    megállapítja:    mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenesség  jött létre annak folytán,
   hogy az  Országgyűlés az 1989. évi XVII. törvényt a hatályos
   Alkotmánnyal  nem   hozta  összhangba.  Az  Alkotmánybíróság
   felhívja az  Országgyűlést, hogy  e jogalkotási  feladatának
   1993. december 31. napjáig tegyen eleget.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az   Országgyűlés    Alkotmányügyi,   törvényelőkészítő   és
    igazságügyi bizottsága  az Alkotmánybíróságról  szóló  1989.
    évi XXXII. törvény ( a továbbiakban : AB tv. ) 1. §-ának g )
    pontja, valamint  a  21.  §  (6)   bekezdésének  a )  pontja
    alapján az alábbi indítványt terjesztette elő:

    "Az  Alkotmánybíróság   értelmezze  a   Magyar   Köztársaság
    Alkotmánya 28. §  (2)  bekezdését, és foglaljon állást abban
    a  kérdésben,   hogy  népszavazás   tárgyát  képezheti-e  az
    Országgyűlésnek   az  Alkotmány   28.  §  (2)   bekezdésében
    meghatározott  jogköre,  figyelemmel az Alkotmány 19. §  (2)
    bekezdésére is.

    Ennek keretében az Alkotmánybíróság vizsgálja meg, hogy

    1. népszavazás  útján alkotmányosan  kikényszeríthetőe, hogy
    az Országgyűlés  az Alkotmány  28. §  (2)  bekezdése alapján
    megbízatásának lejárta előtt mondja ki feloszlását,

    2.  tekinthető-e   az   ilyen   népszavazási   kezdeményezés
    "kollektív visszahívásnak",  és ez nem ellentétes-e a Magyar
    Köztársaság   demokratikus   választójogi   és   képviseleti
    elveivel,  különös  tekintettel  arra,  hogy  az  Alkotmány,
    valamint az  országgyűlési  képviselők  választásáról  szóló
    törvény a képviselők tekintetében megszüntette a visszahívás
    intézményét,

    3.  az    Alkotmány  2.   §  (1)   bekezdésében    deklarált
    jogállamiság       követelményéből,        valamint       az
    Alkotmánybíróságnak a  parlamentáris demokráciáról  korábban
    kifejtett álláspontjából  származnak-e a népszavazásról és a
    népi kezdeményezésről  szóló 1989.  évi XVII.  törvény 6. §-
    ában   meghatározott    eseteken   kívül,   a   népszavazást
    alkotmányossági szempontból tilalmazó más kizáró okok?"

                                II.

         Az Alkotmány  - néhány  hatásköri szabályon  túl -  nem
    szabályozza az országos népszavazás intézményét.

    A  19.  §  (5)  bekezdése   kimondja,  hogy    az   országos
    népszavazás    elrendelése    az   Országgyűlés  hatáskörébe
    tartozik, s  a   népszavazás  szabályozását  -  a  jelenlevő
    képviselők kétharmadának  szavazatával  elfogadott  -  külön
    törvényre bízza.

         A  népszavazásra   vonatkozó  hatályos  szabályokat,  a
    népszavazásról és  népi  kezdeményezésről  szóló  1989.  évi
    XVII. törvény ( a továbbiakban : Nsztv. ) tartalmazza.
    Ez a  törvény az  1989. évi  alkotmánymódosítás  előtt  jött
    létre, s a korábbi, a módosítást megelőző alkotmányos rendbe
    illeszkedett. A  népszavazási törvény, amely az államhatalom
    egységének   elvére   épülő   Alkotmány   alapján   készült,
    szükségképpen    nincs     összhangban    az    államhatalom
    megosztásának  alkotmányos  rendszerét  tartalmazó  hatályos
    Alkotmánnyal.     A  törvénynek   a  hatályos   Alkotmányhoz
    igazítása  nem   történt  meg  és  ezáltal  alkotmányellenes
    helyzet állt elő.

    Erre  vezethető   vissza  az  indítványozó  által  felvetett
    alkotmányossági probléma is.

    Az Alkotmány  sem pozitív,  sem negatív  módon nem határozza
    meg kifejezetten a népszavazásra bocsátható ügyek körét. Ezt
    - több  külföldi alkotmánytól  eltérően  -  csak  az  Nsztv.
    szabályozza.

    Az Nsztv. rendelkezései - az európai országok alkotmányaihoz
    és  népszavazásról  szóló  törvényeihez  képest  szélesen  -
    csaknem minden,  az Országgyűlés  hatáskörébe tartozó ügyben
    lehetővé teszik országos népszavazás kiírását.

         A 4.  §  (1)  bekezdésének  rendelkezése   szerint  " a
    népszavazás  tárgya   lehet  -  e  törvényben  meghatározott
    kivétellel - az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés. "

         Az 5.  §  (1)   bekezdése   kimondja,  hogy  " Országos
    népszavazás rendelhető el:
         a ) az    Országgyűlés   által   elfogadott   törvények
    megerősítésére; valamint
         b ) az  Országgyűlés hatáskörébe  tartozó döntések, így
    különösen  a  törvényhozás  elhatározása,  törvény  elveinek
    meghatározása, nem  törvényi  formát  igénylő,  de  országos
    jelentőségű kérdések eldöntése tárgyában. "

         E pozitív  szabályozás után  a 6. § tartalmazza azoknak
    az ügyeknek  a meghatározását,  amelyekben  népszavazás  nem
    rendelhető el:
          (1) Nem bocsáthatók népszavazásra:
           a )  a  költségvetésről, a  központi  adónemekről  és
    illetékekről, valamint  a helyi  adók központi feltételeiről
    szóló törvények;
           b )  az  Országgyűlés  hatáskörébe  tartozó  személyi
    kérdésekben való döntések ( kinevezések ) ;
           c )    a     nemzetközi     szerződésekben    vállalt
    kötelezettségek  teljesítése,  illetve  az  e  szerződéseket
    kihirdető törvények.

          (2)  Az (1)  bekezdés  c )  pontjában   megfogalmazott
    tilalom  nem  vonatkozik  a  nemzetközi  szerződésből  eredő
    kötelezettségek jövőbeni  vállalásának, illetőleg  a  lejárt
    nemzetközi szerződések meghosszabbításának népszavazás útján
    történő megerősítésére vagy elutasítására. "

    Ha a népszavazást 100. 000nél több állampolgár kezdeményezi,
    az   Nsztv.  10. §  (1) bekezdése alapján a népszavazást  ki
    kell írni.   A  népszavazás - eredményessége esetén - a 4. §
    (2) bekezdése alapján köti az Országgyűlést.

    Az   indítvány    arra    irányul:    az    Alkotmánybíróság
    alkotmányértelmezéssel állapítsa  meg, hogy  az Országgyűlés
    feloszlása kimondásának  tárgyában -  amelynek népszavazásra
    bocsátását az  Nsztv. nem  zárja ki  -  alkotmányosan  van-e
    helye népszavazás elrendelésének.

    Az indítványban foglalt alkotmányossági probléma megoldására
    elsősorban az Országgyűlés rendelkezik hatáskörrel.
    Az   Alkotmány  idézett 19.  §  (5) bekezdése lehetőséget ad
    arra, hogy  a parlament kétharmados törvényben határozza meg
    a népszavazásra nem bocsátható ügyek körét.

    Nincs  jogi   akadálya  annak   sem,   hogy   az   Alkotmány
    értelmezésével,  az   arra  felhatalmazott   szervek  -   az
    Alkotmánybíróság, vagy maga az Országgyűlés - további kizáró
    okokat vezessenek le.

    Az  Alkotmánybíróság   megállapította,  hogy   az  Alkotmány
    értelmezésére   irányuló  indítvány   az  AB tv.  21. §  (6)
    bekezdésében arra feljogosított indítványozótól származik és
    megfelel  az   alkotmányértelmezésre  irányuló  indítvánnyal
    szemben támasztott követelményeknek.

                                III.

         1. Az  alkotmányértelmezés  során  az  Alkotmánybíróság
    vizsgálta,  hogy   az   Alkotmány   miként   szabályozza   a
    népszuverenitás gyakorlásában  a képviselet és a népszavazás
    viszonyát.

    Az   Alkotmány   2. §  (2) bekezdése  szerint,  "  a  Magyar
    Köztársaságban   minden    hatalom   a    népé,   amely    a
    népszuverenitást  választott   képviselői  útján,   valamint
    közvetlenül gyakorolja".

    Az Alkotmányból  levezethető általános  elv az  Országgyűlés
    által   történő    hatalomgyakorlás.    Ehhez    képest    a
    népszavazással való döntés kivételes.

    Az Alkotmány  19. §-a  az Országgyűlést a Magyar Köztársaság
    legfelsőbb államhatalmi szervévé nyilvánítja.

    Az Országgyűlés  által gyakorolt  államhatalom  azonban  nem
    korlátlan hatalom.  A parlament  csak az  Alkotmány  keretei
    között tevékenykedhet,  hatalmának korlátjait  az  Alkotmány
    rendelkezései -  így az  Alkotmányban szabályozott  alapvető
    jogok, az  államhatalmi ágak elválasztásának az Alkotmányban
    szabályozott rendszere - meghatározzák.

    Az Alkotmány  nem  szabályozza  a  népszavazásra  bocsátandó
    kérdéseket,  hatásköri   szabályokkal  nem   osztja  meg   a
    népszuverenitás   gyakorlását    az   Országgyűlés    és   a
    népszavazáson résztvevő  választópolgárok között.  A  19.  §
    (5)  bekezdése  a  népszavazás  intézményének   teljes  körű
    szabályozását  a     parlamentre  bízza,  és az Országgyűlés
    hatáskörébe  utalja   az  országos népszavazás elrendelését.
    Ezzel a parlament döntésétől teszi függővé, hogy mely körben
    enged teret a népszavazás útján történő hatalomgyakorlásnak.

    Mindezek   alapján    megállapítható,    hogy    a    Magyar
    Köztársaságban a  népszavazás -  hasonlóan más parlamentáris
    államok alkotmányos  rendszeréhez  -  az  Alkotmány  keretei
    között a  parlamenti hatalomgyakorlás  kiegészítésére, annak
    befolyásolására szolgáló intézmény.

         2. A  népszavazás a parlamentáris rendszerben a hatalom
    képviseleti  gyakorlásának  kiegészítésére,  befolyásolására
    irányul, tehát  komplementer jellegű.  Nem hivatott  és  nem
    jogosult a parlament megbízatásának visszavonására.

    Az Nsztv.  olyan értelmezése,  amely szerint az Országgyűlés
    feloszlásának   kimondása   népszavazásra   bocsátható,   az
    Alkotmány közvetett  eszközökkel való  módosítását,  burkolt
    módon az  Országgyűlés visszahívásának Alkotmányba iktatását
    jelentené.

    Az  állampolgárok  joga  a  parlament  működését,  döntéseit
    bírálni és  ezt akár  aláírásukkal is kifejezni, ami azonban
    sem a  visszahívás  bevezetését,  sem  az  Országgyűlés  idő
    előtti feloszlásának  kimondását  nem  eredményezheti,  mert
    népszavazásnak is  csak  az  Alkotmány  keretei  között  van
    helye.

         3.   Az    Alkotmánybíróság   megvizsgálta,   hogy   az
    Országgyűlés feloszlásának kimondása tárgyában a népszavazás
    elrendelése összeegyeztethető-e  az Alkotmány 28. §  (2)  és
    (3)  bekezdésében,  valamint   a  20/A. §  (1)  bekezdésében
    foglalt rendelkezésekkel.

         a )   Az  Alkotmánybíróság   értelmezése   szerint   az
    Alkotmány   28.  §  (2)   és   (3)   bekezdése    kimerítően
    felsorolja  azokat   az  eseteket,  amikor  az  Országgyűlés
    megbízatása a  parlamenti ciklus letelte előtt megszűnik.  A
    megbízatás lejárta  előtt, a  feloszlás kimondására  maga az
    Országgyűlés jogosult.  A  feloszlás  kimondása  a  testület
    szabad elhatározáson  alapuló döntése.  A  feloszlásra  való
    kényszerítés a  feloszlatással jelentene  egyet. Ezt a jogot
    az Alkotmány  kizárólag a  köztársasági elnök számára tartja
    fenn (  28. §.  (3) bekezdés ) . Az Alkotmány  vizsgált  28.
    §  (2)  bekezdése értelemszerűen  kizárja a  jogi  eszközzel
    való kényszerítés lehetőségét, vagyis a feloszlás kimondását
    tartalmazó  döntés   meghozatalára   való   kötelezést.   Az
    Országgyűlés népszavazással  sem  kényszeríthető  fogalmilag
    kizárt döntésre.

    Mivel  az   Országgyűlés  megbízatásának  népszavazás  útján
    történő megszüntetéséről  az Alkotmány  nem  rendelkezik,  a
    feloszlás   kimondásának népszavazásra   bocsátása  -  ha  a
    népszavazás eredménye  kötné az Országgyűlést - a parlamenti
    megbízatás megszűnésének  új, az  Alkotmány által  eddig nem
    ismert módját  eredményezné,  vagyis  az  Alkotmány  burkolt
    módosítását jelentené.  Az Alkotmány módosítása azonban csak
    az Alkotmányban előírt rendben történhet.

         b )   Az   Országgyűlés    feloszlatásának   kérdésében
    elrendelt  népszavazás   alkotmányossága  ellen  szólnak  az
    Alkotmánynak a képviselői mandátumra vonatkozó szabályai is.
    A képviseletnek  - a  képviselő és a választó egymáshoz való
    viszonya, a  mandátum jellege  szempontjából -  történetileg
    két alapformája  alakult ki:  a kötött  mandátum és a szabad
    mandátum. A kötött mandátum azt jelenti, hogy a képviselő és
    a választó  között jogi függőség marad a választást követően
    is.  Ez   elsősorban  az   utasítási  jogban,   a  képviselő
    véleménykérési kötelezettségében ölt testet. Általában ilyen
    képviselet jellemzi a rendi képviseletet.

    A szabad  mandátum lényege,  hogy a képviselő és a választók
    közötti  jogi   függőség  a   választás  után  megszűnik.  A
    képviselő tehát  nem  utasítható  és  a  képviselő  egyetlen
    kérdésben sem  köteles a  választók  véleményét  kikérni.  A
    képviselő   a   parlamentben   szabadon,   meggyőződése   és
    lelkiismerete alapján  foglal állást,  adja  le  szavazatát.
    Tevékenységéért és  szavazatáért a  választók  a  megbízatás
    ideje alatt  felelősségre nem  vonhatják, azaz  mandátuma  a
    parlament teljes  idejére szól,  a választók  által meg  nem
    rövidíthető. A képviselő és a választók kapcsolata politikai
    természetű, azaz  a  felelősség  csak  a  választások  során
    jelenhet meg  abban a  formában, hogy  a választók  bizalmát
    elvesztő képviselőt  nem választják  meg újból,  illetőleg a
    mögötte álló pártot nem támogatják szavazataikkal.

    Magyarországon  1949.  előtt  egyértelműen  szabad  mandátum
    volt.  Bár   az  1949ben  elfogadott  Alkotmány  a  kötelező
    választói  utasítást   nem  mondta   ki  (   csak  közérdekű
    megbízásról  szólt   )  ,  mégis  beszámolásra  kötelezte  a
    képviselőket és  a választók általi visszahívást is lehetővé
    tette. Ezzel  a képviselet  nem vált egyértelműen kötött, de
    elvileg létrehozta  a képviselők  választók előtti azonnali,
    az  általános   választások  időpontjáig   nem  késleltetett
    politikai  felelősségét,  amely  elsősorban  a  visszahívási
    lehetőség jogi megfogalmazásában jelent meg. Más kérdés, - s
    ez  már   a  politikai   rendszerrel,  az   egypártrendszerű
    struktúrával függ össze -, hogy a visszahívásnak évtizedeken
    át gyakorlatilag alig volt jelentősége.

    A  hatályos   Alkotmány   kimondja,   hogy   a   "képviselők
    tevékenységüket   a köz érdekében végzik" ( 20. § (2) bek. )
    és a  mandátum megszűnési  esetei között nem állapítja meg a
    visszahívás lehetőségét  (20/A. § (2) bek.) . Ez természetes
    következménye a  parlamenti  demokrácia  megteremtésének,  a
    többpártrendszerű képviseletnek.  Ha a visszahívás megmaradt
    volna,   szinte   folyamatos   visszahívási   eljárássorozat
    keletkezne, hiszen  a mandátumot  nem  szerző  vagy  rivális
    pártok állandóan  vizsgálat tárgyává  tehetnék a  mandátumot
    szerzett    képviselő,     vagy    párt    többség    általi
    támogatottságát, illetőleg a választópolgárok visszahívással
    reagálnának az  országgyűlés egy-egy,  az  ország  érdekében
    nélkülözhetetlen, de népszerűtlen döntésére.

    Magyarország  visszatért   a  szabad  mandátumú  képviseleti
    rendszerre, a  képviselő négy  évre kapja  mandátumát, ez  a
    megbízatás a  négy éven  belül csak az Alkotmány 21/A. § (1)
    bekezdésében meghatározott okokból szűnhet meg.

    Az   Alkotmányban    rögzített   szabad   mandátum   elvéből
    következik, hogy  megbízatásának  időtartama  alatt  sem  az
    egyes  képviselővel,   sem  a   képviselők  testületével,  a
    parlamenttel szemben  nem érvényesíthető  a választók előtti
    felelősség. Az  olyan népszavazás,  amelyet az  Országgyűlés
    feloszlásának kimondása  tárgyában rendelnek el, és amelynek
    eredménye köti  az Országgyűlést,  a képviselők mandátumának
    megszűnéséhez vezet,  a képviselők,  illetőleg  a  parlament
    választók előtti  felelősségének  érvényesítését  szolgálja.
    Népszavazás  álruhájában   ténylegesen  a   parlamentnek   a
    választók által történő visszahívását jelenti.

         Az  Országgyűlés   feloszlásának  kimondása   tárgyában
    elrendelt népszavazás  annak a  veszélyét is  magában rejti,
    hogy a  népszavazás  a  parlament  döntéseinek  szankciójává
    válik olyan ügyekben, amelyekben népszavazásnak nincs helye.

         4. Az Alkotmánybíróság visszautasította az indítványnak
    arra irányuló  részét, hogy  az Nsztv. -ben megállapított, a
    népszavazás    elrendelését     kizáró     okokon     kívül,
    alkotmányértelmezéssel  -   az  Országgyűlés   feloszlásának
    kimondásán túl  - további  kizáró okokat fogalmazzon meg. Az
    Alkotmánybíróság már  31/1990. (XII.18.)  AB.  határozatában
    kifejtette,  hogy   nem  vállalhatja  magára  a  törvényhozó
    felelősségét. A  népszavazásra bocsátható  kérdések  körének
    meghatározása -  az Alkotmány  19. § (5) bekezdése alapján -
    az Országgyűlés joga.

                                IV.

       Az Alkotmánybíróság  az értelmezés  során megállapította,
    hogy  az  1989-ben  elfogadott   jogállami  Alkotmány  előtt
    alkotott Nsztv.  -nek a  népszavazásra  bocsátható  kérdések
    körét   rendező    szabályai   nincsenek    összhangban    a
    hatalommegosztás elvére épülő új alkotmányi előírásokkal. Az
    Alkotmánybíróság -  élve az  AB tv. 21. §  (7)  bekezdésében
    kapott felhatalmazással  - az  indítvány kapcsán,  de  annak
    kereteit túllépve,  hivatalból megállapította a mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség fennállását és felhívta az
    Országgyűlést  jogalkotói   feladatának  teljesítésére.    A
    népszavazás  intézményének   újraszabályozása  során   -  az
    Országgyűlés feloszlásának  kimondásán kívül  is -  indokolt
    megvizsgálni az  Országgyűlés  hatáskörébe  tartozó  ügyeket
    abból  a  szempontból,  hogy  azok  népszavazásra  bocsátása
    összeegyeztethető-e az Alkotmány rendelkezéseivel.

    Az Alkotmánybíróság  e  határozatának  a  Magyar  Közlönyben
    történő közzétételét az AB tv. 51. §  (2)  bekezdése alapján
    rendelte el.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Ádám Antal                   Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

                           Dr. Schmidt Péter
                         előadó alkotmánybíró

           Dr. Szabó András            Dr. Tersztyánszky Ödön
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Representation as the primary form of the exercise of sovereignty
     Number of the Decision:
     .
     2/1993. (I. 22.)
     Date of the decision:
     .
     01/19/1993
     Summary:
     The Court declared that representation is the primary form of the exercise of sovereignty. The Parliament cannot be dissolved by popular referendum (there had been a popular initiative to hold a referendum on the possible dissolution of the existing Parliament). The Constitution defines the circumstances in which Parliament can be dissolved and a popular referendum is not mentioned among them. The result of a popular referendum cannot result in an implied amendment of the Constitution.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-001
     .