English
Hungarian
Ügyszám:
.
1260/C/2007
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 99/2008. (VII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/844
.
A döntés kelte: Budapest, 06/30/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   nemzetközi    szerződésbe
   ütközésének    megállapítására,    valamint    a     jogszabály
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   indítványok tárgyában – Dr. Bragyova András, Dr. Holló  András,
   Dr. Lévay Miklós alkotmánybírók különvéleményével – meghozta  a
   következő

                            határozatot:

   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közoktatásról szóló
   1993.  évi  LXXIX. törvény 118. § (4) bekezdése első mondatának
   az  „és egyéb támogatások” szövegrésze a Magyar Köztársaság  és
   az  Apostoli  Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi
   közszolgálati  és  hitéleti tevékenységének  finanszírozásáról,
   valamint   néhány   vagyoni  kérdésről   1997.   június   20-án
   Vatikánvárosban   aláírt,   az  1999.   évi   LXX.   törvénnyel
   kihirdetett  Megállapodás 2. cikkébe és III.  fejezetébe,  mint
   nemzetközi   szerződésbe  ütközik,  ezért   azt   a   határozat
   közzététele     napjával    megsemmisíti.    A    megsemmisítés
   következtében  a  118.  §  (4)  bekezdésének  első  mondata   a
   következő szöveggel marad hatályban:
   „A  nem  állami,  nem  helyi  önkormányzati  intézményfenntartó
   részére  megállapított  normatív  költségvetési  hozzájárulások
   összege  nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat  részére
   ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás.”

   2.  Az  Alkotmánybíróság a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
   törvény   79.   §   (1)  bekezdésének  nemzetközi   szerződésbe
   ütközésének,  valamint alkotmányellenességének  megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
   törvény  118.  §  (4)  bekezdésének  hatályon  kívül  helyezett
   korábbi   első   mondata  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
   megállapítására  irányuló  indítványa  tárgyában  az   eljárást
   megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

     1.  Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett, melyek  a
    Magyar  Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004.  évi
    CXXXV.  törvény (a továbbiakban: Kt.), a szociális igazgatásról
    és   szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.   törvény
    módosításáról  szóló 2005. évi CLXX. törvény  (a  továbbiakban:
    Sztv.), a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről  és  az
    államháztartás    hároméves    kereteiről     szóló     törvény
    végrehajtásáról  szóló  2005. évi CXVIII.  törvény,  illetve  a
    közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a  továbbiakban:
    Köot.)  egyes  rendelkezései  alkotmányossági  felülvizsgálatát
    kezdeményezték.  Az  Alkotmánybíróság  a  Köot.  rendelkezéseit
    támadó    indítványokat    az    Alkotmánybíróság    ideiglenes
    ügyrendjéről  és  annak  közzétételéről  szóló,  módosított  és
    egységes  szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)  Tü.  határozat
    (ABH  2003, 2065., a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (2) bekezdése
    alapján  a többi indítványtól elkülönítette, és azokat egységes
    elbírálás  céljából  egyesítette. Az egyesített  indítványok  a
    Köot.-nak  a Kt. 91. §-a által módosított 79. § (1)  bekezdését
    és 118. § (4) bekezdését támadják.
     Az  indítványozók egy része a megjelölt törvényi rendelkezések
    nemzetközi  szerződésbe  ütközését  állítják,  míg   mások   az
    Alkotmány  rendelkezései  alapján  kérik  az  alkotmánybírósági
    eljárás lefolytatását. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a  Köot.  indítványokkal  érintett rendelkezéseinek  egy  része
    megváltozott.       Az       Alkotmánybíróság        jogszabály
    alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatát   kezdeményező
    indítvány   tárgyában  „a  régi  helyébe  lépő  új  szabályozás
    tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag a korábbival
    azonos   és   ezáltal  azonos  a  vizsgálandó   alkotmányossági
    probléma.”  [137/B/1991. AB határozat,  ABH  1992,  456,  457.;
    163/B/1991. AB határozat, ABH 1993, 544, 545.; 4/1999. (VI. 3.)
    AB  határozat, ABH 1999, 396, 399.; 1314/B/1997. AB végzés, ABH
    2000, 1049.;] A jelen esetben azt lehet megállapítani, hogy  az
    indítványozók   által   a   Köot.   vizsgált   rendelkezéseivel
    összefüggésben   felvetett   alkotmányossági   probléma   –   a
    szabályozás   lényeges   vonásainak  figyelembe   vételével   –
    lényegében változatlanul fennáll, ezért az Alkotmánybíróság  az
    érdemi    vizsgálatot   az   indítvánnyal   támadott   hatályos
    szabályozás tekintetében folytatta le.

     2.   Az   indítványt  előterjesztő  országgyűlési   képviselők
    megítélése  szerint a Kt. 91. § (10) és (20)  bekezdései  által
    módosított  Köot.  vizsgálat alá vont  rendelkezései  a  Magyar
    Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus  Egyház
    magyarországi   közszolgálati   és   hitéleti   tevékenységének
    finanszírozásáról,  valamint  néhány  vagyoni  kérdésről  1997.
    június   20-án  Vatikánvárosban  aláírt,  az  1999.  évi   LXX.
    törvénnyel    kihirdetett   Megállapodás    (a    továbbiakban:
    Megállapodás),  mint  nemzetközi szerződés  több  rendelkezését
    sértik. Véleményük szerint az, hogy a Köot. 79. § (1) bekezdése
    alapján    az    egyházi    intézményfenntartónak    a    helyi
    önkormányzathoz     képest    többlet-követelményeknek     kell
    megfelelnie annak érdekében, hogy működési engedélyt kapjon, az
    egyházak   intézményalapítási   szabadságát   sérti,   és    ez
    álláspontjuk  szerint  ellentétes  a  Megállapodás  1.  és   2.
    cikkében   foglaltakkal,   amely  az   önkormányzathoz   minden
    szempontból   hasonló  működési  feltételeket  kíván   meg.   A
    jogszabály   alkotmányellenességének  utólagos   megállapítását
    kezdeményező indítványozók szerint a Köot. 79. § (1)  bekezdése
    azáltal,   hogy   az   egyházi  intézmények   alapításához   az
    önkormányzati  intézmények  számára  előírt  feltételeken   túl
    többletfeltételeket  kíván meg, sérti az Alkotmány  60.  §-ában
    rögzített vallásszabadsághoz való jogot.
     Az  indítványozók a Megállapodás 1. és 2. cikkében, továbbá  a
    Megállapodás    Kiegészítő   Jegyzőkönyvének    4.    pontjában
    foglaltakkal  tartják  ellentétesnek  a  Köot.   118.   §   (4)
    bekezdését.   E   rendelkezésben   a   törvényhozó   a    helyi
    önkormányzatoknak  a  korábbi normatív  támogatását  immár  két
    részre, normatívra és egyéb támogatásra bontotta. A törvényhozó
    úgy  rendelkezett,  hogy  a nem állami intézmények  részére  is
    lehetővé  teszik  egyéb  támogatások folyósítását,  azonban  az
    azonos finanszírozás konkrét garanciáját nem lefektették le.  A
    törvény   csupán   annyit  mond,  hogy  a   nem   állami,   nem
    önkormányzati   intézmények  részére   megállapított   normatív
    költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások  összege  nem
    lehet  kevesebb, mint a helyi önkormányzatok részére ugyanolyan
    jogcímen  megállapított  normatív  támogatás.  Ezzel  pedig  az
    indítványozók   szerint  sem  az  egyéb   támogatásokra   nincs
    garancia,   sem   arra,   hogy  minden,  az   önkormányzatoknak
    megállapított  normatíva  jogcíméből  részesüljenek.  Példaként
    említik  az  egyszeri  és  a  tartós  bérkiegészítést,  melynek
    alkotmányossági  vizsgálata  más  indítványok  révén  ugyancsak
    megkérdőjeleződött.    A   jogszabály   alkotmányellenességének
    utólagos    megállapítását   kezdeményező    indítványozók    a
    szektorsemleges finanszírozás elvének megsértése miatt  tartják
    alkotmányellenesnek ugyanezen paragrafust. Véleményük szerint a
    támadott jogszabály az Alkotmány 60. §-ba ütközik.
     Az  indítványozók  mindegyike  alkotmányellenesnek  tartja   a
    Köot.  118. § (4) bekezdésének azon rendelkezését, mely szerint
    a  normatív  költségvetési hozzájárulás igénylésének benyújtási
    határideje  jogvesztő.  Az indítványok  benyújtásakor  hatályos
    szöveg  szerint  a  támogatások  igénylésére  előírt  jogvesztő
    határidő  kimentésére nem volt lehetőség,  az  oktatást  érintő
    egyes  törvények módosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény
    58. § (5) azonban úgy módosította a kérdéses rendelkezést, hogy
    a  határidő  elmulasztása csak akkor válik  jogvesztővé,  ha  a
    benyújtott igazolási kérelmet nem fogadják el. Az indítványozók
    véleménye   szerint  a  jogvesztő  határidő  bevezetése   egyes
    intézmények  működését  akár  el is lehetetleníti.  Megítélésük
    szerint  ez a rendelkezés az Alkotmány több rendelkezésével,  a
    2.  §  (1) bekezdésben megfogalmazott demokratikus jogállamiság
    elvével,  a  16.  §-ba foglalt rendelkezésekkel,  a  60.  §-ban
    szabályozott   gondolat-,   lelkiismeret   és   vallásszabadság
    jogával,  illetve  a  67.  §-ba  foglalt  alapvető  joggal   is
    ellentétes.  Más  indítványozók szerint az egyházi  intézmények
    számára    előírt    jogvesztő   határidő,    mint    hátrányos
    megkülönböztetés, az Alkotmány 60. §-án keresztül az  Alkotmány
    70/A.  §-át  is  sérti.  Szerintük ez a  joghátrány  a  törvény
    szerint  csak  a  nem  állami, nem önkormányzati  intézményeket
    sújtja. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az indítványozók
    által   a   jogvesztő  határidővel  összefüggő  alkotmányossági
    probléma  továbbra  is  fennáll, hiszen  a  Köot.  továbbra  is
    jogvesztő   jellegű  határidőként  szabályozza  a   támogatások
    igénylésének határidejét, ezért az Alkotmánybíróság  a  fentebb
    idézett  korábbi határozataira támaszkodva, a megváltozott,  de
    az    alkotmányossági   problémát   továbbra   is    tartalmazó
    rendelkezések tekintetében folytatja le az eljárást.

                                  II.

     Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     „16.  §  A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
    létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
    érdekeit.”
     „60.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
     (2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti
      meggyőződés szabad megválasztását és elfogadását, és azt a
     szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos
    cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár
    egyénileg akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben
     kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa
                           vagy taníthassa.”
     „67.  § (2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek
    adandó nevelést megválasszák.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
     (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti   bármilyen
    hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
     (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
    segíti.”

     A Megállapodás vonatkozó részei:
                                1. cikk
     „Az  1990.  évi IV. törvényben felsorolt egyházi közszolgálati
    tevékenységek    finanszírozására   az   állami   intézményekre
    vonatkozó  általános  szabályok érvényesek  ugyanezen  törvény,
    valamint a jelen Megállapodás rendelkezései szerint.”
                                2. cikk
     „Az  Egyház az általa fenntartott közoktatási intézmények után
    (óvodák,  általános,  középiskolák,  diákotthonok,)  ugyanolyan
    szintű   pénzügyi  támogatásban  részesül,   mint   a   hasonló
    intézményeket működtető állami és önkormányzati fenntartó.”

                        Kiegészítő Jegyzőkönyv
     „Kiegészítés a III. fejezethez (4) A Kormány a közoktatásban
         vagy szociális ellátásban dolgozók számára a személyi
    juttatások növelését az önkormányzatok részére nyújtott azonos
            feltételekkel biztosítja az Egyház részére is.”

     A Köot. rendelkezései:
     „79.  §  (1)  Ha  a  nevelési-oktatási  intézményt  nem  helyi
    önkormányzat   alapítja,  működésének  megkezdéséhez   engedély
    szükséges.  Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási
    intézmény   az   e   törvény   38.  §-ának   (1)   bekezdésében
    meghatározottak  szerint  rendelkezik a  működéséhez  szükséges
    feltételekkel, illetve a feltételeket fokozatosan megteremti.
     (2)  Az  engedély  kiadása iránti kérelemhez csatolni  kell  a
    nevelési-oktatási  intézmény  alapító  okiratát,  foglalkozási,
    illetve  pedagógiai programját, továbbá azokat  az  okiratokat,
    amelyekből  megállapítható,  hogy a  működés  megkezdéséhez,  a
    nevelő   és  oktató  munkához  szükséges  személyi  és   tárgyi
    feltételek    rendelkezésre   állnak,    illetve    fokozatosan
    megteremthetők.   A   kérelem   és  mellékletei   jogszabályban
    meghatározott formában nyújthatók be.
     (3)  Az  engedély kiadásáról óvoda és általános iskola  esetén
    az  intézmény székhelye szerint illetékes jegyző, ha az  óvoda,
    illetve  az  általános  iskola  székhelye  többcélú  kistérségi
    társulás területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint
    illetékes  jegyző  dönt.  Alapfokú művészetoktatási  intézmény,
    középiskola,   szakiskola,  gyógypedagógiai   nevelési-oktatási
    intézmény,  többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye  és
    kollégium  esetén az engedély kiadásáról az intézmény székhelye
    szerint illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző az engedély
    kiadásával  összefüggő döntése előtt a (4) bekezdés  a)  pontja
    tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni.  Szakértői
    véleményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő
    adhat.  Az engedély kiadásával összefüggő eljárás költségeit  a
    kérelem benyújtója viseli.”
     „118.   §   (4)   A   nem  állami,  nem  helyi   önkormányzati
    intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési
    hozzájárulások és egyéb támogatások összege nem lehet kevesebb,
    mint   a   helyi   önkormányzat  részére   ugyanazon   jogcímen
    megállapított  normatív hozzájárulás. A nem állami,  nem  helyi
    önkormányzati   intézményfenntartó  a  normatív   költségvetési
    hozzájárulásra   –   jogszabályban   meghatározottak    szerint
    benyújtott – igénylés alapján válik jogosulttá. Az igénylést az
    ellátott   és  –  jogszabályban  meghatározott  nyilvántartások
    szerint  – igazolt feladatok után lehet benyújtani. Az igénylés
    benyújtásának  elmulasztása – kivéve, ha az igazolási  kérelmet
    elfogadják   –   jogvesztő.  Ha  a  nem   állami,   nem   helyi
    önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az
    ellátásához   az   intézményfenntartó  normatív   költségvetési
    hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségvetési évet  követő
    év  március  31-éig  köteles  a  szolgáltatásait  igénybe  vevő
    részére  közölni  a  támogatás egy főre jutó összegét,  továbbá
    köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni, hogy
    az   adott  intézmény  feladatainak  ellátásához  igénybe  vett
    normatív  hozzájárulás  a teljes intézményi  költségvetés  hány
    százalékát fedezi.”

                                 III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy fennáll-e
    az indítványozók jogosultsága jogszabály nemzetközi szerződésbe
    ütközésének megállapítására irányuló indítvány benyújtására.  A
    Köot.  támadott  rendelkezéseinek  alkotmányellenességét  három
    országgyűlési képviselő a Megállapodás egyes cikkeinek, illetve
    annak  Kiegészítő  Jegyzőkönyve  rendelkezéseinek  megsértésére
    alapítja. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
    (a továbbiakban: Abtv.) 21. § (3) bekezdése szerint jogszabály,
    valamint   állami  irányítás  egyéb  jogi  eszköze   nemzetközi
    szerződésbe  ütközésének  vizsgálatát  indítványozhatja  többek
    között  bármely  országgyűlési képviselő.  Az  Alkotmánybíróság
    ezek   alapján  megállapította  az  indítványozói   jogosultság
    fennállását.
    Az  Alkotmánybíróság  a  15/2004. (V. 14.)  AB  határozatban  a
    Megállapodás III. fejezetében foglalt szabállyal való  ellentét
    miatt  megsemmisítette  a szociális igazgatásról  és  szociális
    ellátásokról  szóló  1993.  évi III. törvény  (a  továbbiakban:
    Szt.) egyik rendelkezését. (ABH 2004, 269.) Az Alkotmánybíróság
    ebben  a határozatban is megerősítette, hogy „[a]z Abtv. 45.  §
    (1)  bekezdése értelmében, ha az Alkotmánybíróság megállapítja,
    hogy  a  nemzetközi  szerződést kihirdető jogszabállyal  azonos
    vagy   annál  alacsonyabb  szintű  jogszabályi  rendelkezés   a
    nemzetközi  szerződésbe ütközik, akkor a nemzetközi szerződésbe
    ütköző  jogszabályi rendelkezést megsemmisíti.” Mivel az  adott
    esetben a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabályi rendelkezés
    a  nemzetközi szerződést kihirdető jogszabállyal azonos  szintű
    (törvény)  volt,  az Alkotmánybíróság a nemzetközi  szerződésbe
    ütköző  törvényi  rendelkezést, az Szt. 121. §  (3)  bekezdését
    megsemmisítette.

    2. A Köot. 118. § (4) bekezdésének az indítványok elbírálásakor
    hatályos   első   mondata  értelmében   a   nem   állami,   nem
    önkormányzati   intézményfenntartónak,   vagyis   az    egyházi
    intézményfenntartónak járó normatív költségvetési  hozzájárulás
    és  az  egyéb támogatások együttes összege nem lehet  kevesebb,
    mint  az  önkormányzatoknak  juttatott  normatív  költségvetési
    hozzájárulás.  A  Köot.  rendelkezései  alkalmazása  során   az
    egyházi   jogi  személy  intézményfenntartókat  (a   kisebbségi
    önkormányzati   fenntartók,   a   gazdálkodó   szervezetek   és
    alapítványok,  mint fenntartók mellett) nem állami  és  nem  is
    helyi   önkormányzati  intézményfenntartóknak  kell  tekinteni,
    vagyis  rájuk a Köot. 118. § (4) bekezdésének hatálya kiterjed.
    Az   egyházi   jogi   személy   intézményfenntartók   közül   a
    Megállapodás    hatálya    a    Katolikus    Egyházra,     mint
    intézményfenntartóra terjed ki.

    3.  A Megállapodás 2. cikkében található rendelkezés szerint az
    egyház  által fenntartott közoktatási intézményeket  ugyanolyan
    szintű   pénzügyi  támogatás  illeti  meg,   mint   a   hasonló
    intézményeket működtető állami és önkormányzati fenntartót.  Az
    ugyanolyan szintű támogatás előírása mellett, abból  a  célból,
    hogy az állami és helyi önkormányzati fenntartóknak biztosított
    támogatásokkal azonos szintű állami támogatásban  részesüljenek
    a Katolikus Egyház által fenntartott közoktatási intézmények, a
    Megállapodás III. fejezete további rendelkezéseket tartalmaz. A
    III.  fejezet  alapján  az „Egyház további  állami  támogatásra
    jogosult, melynek alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan
    az  egyházi  közszolgáltatásokat igénybe veszik. E támogatásnak
    kell  biztosítania az egyházi intézményfenntartónak az  állami,
    illetve  önkormányzati fenntartóval azonos szintű  támogatását,
    összhangban  az  1990. évi IV. törvénnyel.”  Az  azonos  szintű
    támogatás  elérése  érdekében  tehát  a  finanszírozás  további
    fázisaként meghatározásra kerül az ún. kiegészítő támogatás.  A
    kiegészítő   támogatás  összegének  pontos  meghatározására   a
    Megállapodás Kiegészítő Jegyzőkönyvének III. fejezethez írt (1)
    bekezdése határozza meg az alapvető számítási szabályokat.
    Az  ismertetett  rendelkezés alapján  megállapítható,  hogy  az
    Egyház   által  fenntartott  közoktatási  intézményeknek   járó
    normatív   költségvetési  hozzájárulás  és  egyéb   támogatások
    összegének      a      helyi      önkormányzatoknak,       mint
    intézményfenntartóknak juttatott valamennyi  támogatásokkal  és
    nemcsak  az önkormányzatoknak juttatott normatív támogatásokkal
    kell egyezniük. A Megállapodás szerinti azonos szintű támogatás
    megvalósítása érdekében folyósított kiegészítő támogatás képezi
    az  összehasonlítás alapját. Az így kapott összegnek kell végül
    megegyeznie  az  önkormányzatnak juttatott  állami  támogatások
    összegével.
    A  lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról
    szóló  1990.  évi IV. törvény 19. § (1) bekezdése, valamint  az
    egyházak   hitéleti   és   közcélú   tevékenységeinek    anyagi
    feltételeiről  szóló  1997.  évi  CXXIV.  törvény  5.   §   (2)
    bekezdései a Megállapodással összhangban, ugyancsak  az  állami
    és    a   nem   állami   intézményfenntartók   azonos   mértékű
    támogatásáról rendelkeznek. A 22/1997. (IV. 25.)  AB  határozat
    rendelkező részében alkotmányos követelményt állapított meg  az
    egyházi    jogi   személyek   által   fenntartott   intézmények
    finanszírozásával kapcsolatban, melynek lényege, hogy „az állam
    vagy  a  helyi  önkormányzat az egyházi  jogi  személyek  által
    fenntartott  közoktatási  intézmények  működéséhez  a   hasonló
    állami   és   önkormányzati  intézményekével   azonos   mértékű
    költségvetési támogatáson kívül olyan arányú kiegészítő  anyagi
    támogatást  nyújtson,  amilyen  arányban  ezek  az  intézmények
    állami   vagy  önkormányzati  feladatokat  vállaltak  át.”   Az
    alkotmányos   követelmény   a   Köot.   adott   rendelkezésének
    hatálybalépésére  visszamenő hatállyal került rögzítésre.  (ABH
    1997,  107.) A határozat indokolása utalt rá, hogy „A Kt. fenti
    rendelkezései  alapján tehát valamennyi  nem  állami  intézmény
    fenntartóját, közöttük az egyházi jogi személyeket  is,  alanyi
    jogon illeti meg az éves költségvetési törvényben megállapított
    normatív hozzájárulás.”

    4.  A  Köot.  118. § (4) bekezdésének első mondata azonban  két
    részre   bontja   a  nem  állami  és  nem  helyi  önkormányzati
    intézményfenntartóknak  járó  támogatásokat.  A  különbségtétel
    következtében  az egyházak normatív költségvetési támogatásának
    és  az  egyéb  –  vagyis a nem normatív – támogatások  együttes
    összegének kell legalább megegyeznie az önkormányzatok normatív
    költségvetési támogatásával. Az ez alapján az egyházaknak  járó
    állami    támogatás   összege   jóval   kevesebb,    mint    az
    önkormányzatoké,  hiszen azokhoz képest az egyházi  intézmények
    az  egyéb  jogcímen  kapott támogatások  összegével  kevesebbre
    jogosultak. Ez a rendelkezés a Megállapodás 2. cikkével és III.
    fejezetével ellentétesen, attól eltérően szabályozza az  Egyház
    által  fenntartott  közoktatási  intézmények  finanszírozásának
    alapját.  Megállapítható, hogy a Köot. 118. § (4)  bekezdésének
    jelenlegi  szövegezésű első mondata nemzetközi  szerződésbe  (a
    Megállapodásba)  ütközik, ezért abból  az  egyéb  támogatásokra
    utaló  fordulatot az Alkotmánybíróság – figyelemmel a  22/1997.
    (IV.    25.)   AB   határozatban   megfogalmazott   alkotmányos
    követelményre is – megsemmisítette. A már hivatkozott  15/2004.
    (V.   14.)   AB   határozatban  (ABH   2004,   269.)   elbírált
    alkotmányossági  problémához hasonló módon  jelen  esetben  sem
    arról   van   szó,  hogy  azonos  szintű  (törvényi)  szabályok
    tartalmaztak  eltérő  vagy  az  értelmezéstől  függően   eltérő
    rendelkezést ugyanarra a tárgykörre, hanem arról van szó,  hogy
    a  nemzetközi  szerződést kihirdető jogszabállyal  (törvénnyel)
    azonos  szintű  jogszabályi (törvényi)  rendelkezés  ütközik  a
    nemzetközi szerződésbe. Ekkor az Alkotmánybíróság az Abtv.  45.
    §  (1)  bekezdése  értelmében a nemzetközi  szerződésbe  ütköző
    jogszabályi rendelkezést megsemmisíti.
    Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint,  ha  az
    indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
    Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti  és  ezért
    azt  megsemmisíti,  akkor  a további  alkotmányi  rendelkezések
    sérelmét  –  a  már  megsemmisített jogszabályi  rendelkezéssel
    összefüggésben  – érdemben nem vizsgálja. 44/1995  (VI:30.)  AB
    határozat,  ABH 1995, 203, 205.; 4/1996 (II.23.) AB  határozat,
    ABH  1996,  37, 44.; 61/1997 (XI.19.) AB határozat,  ABH  1997,
    361,  364.; 29/2000 (X.11.) AB határozat, ABH 2000, 193,  200.;
    34/2002  (VII.11.)  AB  határozat,  ABH  2002,  579,   582.   E
    gyakorlatának megfelelően az Alkotmánybíróság nem  vizsgálta  a
    Köot.   támadott  rendelkezéseinek  az  Alkotmány  2.   §   (1)
    bekezdésével,  16.  §-val,  60.  §-val  és  70/A.  §-val   való
    ütközését.

    5. Az indítványozók a Köot. 118. § (4) bekezdésének azon részét
    is   támadják,   mely  a  normatív  költségvetési  hozzájárulás
    igénylését az igazolási kérelem elfogadása hiányában  jogvesztő
    határidőhöz  köti.  Az  indítványok benyújtásának  időpontjában
    hatályban   lévő  rendelkezés  szerint  a  jogvesztő   határidő
    kimentésére   nem   volt  lehetőség.  Az   Alkotmánybíróság   a
    megváltozott jogszabályok alapján folytatta le az eljárását.  A
    módosult    bekezdés   a   jogvesztő   határidő   kimentéseként
    lehetőséget biztosít igazolási kérelem benyújtására. E változás
    következményeként  az  említett határidő  továbbra  is  szigorú
    időtűzést  tartalmaz,  azonban  a  kimentési  lehetőség   miatt
    jogvesztő   jellege   lényegét   tekintve   megváltozott.    Az
    államháztartásról  szóló  1992. évi XXXVIII.  törvény  64.  §-a
    szerint  a  helyi  és  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  is  a
    kincstár   útján  igénylik  a  központi  költségvetésből   járó
    normatív hozzájárulásokat. Az igénylés részletes feltételeit  a
    költségvetési   törvény   határozza  meg.   Az   önkormányzatok
    kiegészítő igénylést nyújthatnak be, év közben lemondhatnak  az
    előirányzatokról vagy arra vonatkozólag pótlólagos igénylést is
    benyújthatnak. Ennek határideje – kimentési lehetőség nélkül  –
    jogvesztő jellegű.
    Az   ilyen  és  ehhez  hasonló  szigorú  határidőtűzésekre   az
    államháztartás  folyamatos  működése  miatt  van  szükség.   Az
    államháztartási  rendszer  kívánatos  pénzügyi   egyensúlyához,
    illetve  a  hatékony és ellenőrizhető gazdálkodás  garanciáihoz
    fűződő  jogi érdek teszi indokolttá az államháztartáshoz  és  a
    költségvetéshez   kapcsolódó   határidők   szigorúságát,   mely
    közvetetten  a  jogbiztonság  megvalósulását  is  szolgálja.  A
    hasonló helyzetben lévő intézményfenntartókra vonatkozó hasonló
    szabályozás  alapján megállapítható, hogy az említett  határidő
    nem  valósít meg hátrányos megkülönböztetést, épp ellenkezőleg,
    szükséges és indokolt korlátozás, mely az intézmények elvárható
    gondossága mellett nem veszélyezteti az intézmény működését.
    Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Köot.  118.  §  (4)
    bekezdésébe   foglalt,  jogvesztő  határidőre  vonatkozó   rész
    megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

    6.  Az  indítványozók támadják a Köot. 79. §-nak  ama  részeit,
    melyek  a  nem állami, nem önkormányzati intézmények alapítását
    engedélyhez kötik. Az Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata
    szerint  az  állam  viszonyát  a  vallásszabadsághoz  való  jog
    kapcsán  a semlegesség mentén kell kialakítania. A semlegesség,
    illetve az állam és az egyház elválasztott működésének elveiből
    az következik, hogy az állam tényleges kötelezettsége csakis  a
    világnézetileg      semleges     intézmények     fenntartására,
    működtetésére   terjed   ki.   A  világnézetileg   elkötelezett
    intézményekkel  kapcsolatos állami kötelezettség  határa  odáig
    terjed,  hogy  az  Alkotmány 60. §-ában  meghatározott  alapjog
    érvényesülésének  megteremtse a jogszabályi feltételeit.  Ennek
    során   köteles   minden  fajta  hátrányos,   indokolatlan   és
    aránytalan  különbségtételtől tartózkodnia, vagyis  minden  nem
    állami,   nem  önkormányzati  intézmény  működésére  ugyanolyan
    szabályokat   köteles   megállapítani.   4/1993   (II.   12.)AB
    határozat,  ABH  1993,  48,  55, 56.;  18/1994  (III.  31.)  AB
    határozat, ABH 1994, 88, 90, 91.
    A  Megállapodás  1.  cikke  szerint  az  egyházi  közszolgálati
    tevékenységek    finanszírozására   az   állami   intézményekre
    vonatkozó   általános   szabályok   érvényesek.   Az    egyházi
    intézmények alapítására vonatkozó szabályok nem tartoznak  ebbe
    (a  finanszírozással összefüggő) körbe, vagyis  az  állam  ezek
    szabályozása   kapcsán   eltérhet   az   állami   intézményekre
    megszabott általános rendelkezésektől és azokhoz képest különös
    szabályozás  tárgyává  teheti  őket.  Ezek  során  azonban   az
    Alkotmányban foglalt alapjogi korlátozások ugyanúgy érvényesek,
    vagyis  az  állam  nem állíthat ezen intézmények  alapításával,
    működésével, fenntartásával szemben olyan feltételeket, hogy az
    az  adott  alapjog  lényeges tartalmának megvalósulását  sértse
    vagy  veszélyeztesse,  illetve  nem  alkalmazhat  indokolatlan,
    aránytalan és hátrányos megkülönböztetést sem.
    Az    Alkotmánybíróság   a   sajtószabadság    érvényesülésével
    kapcsolatban  kimondta,  hogy „a stúdió működéséhez  szükséges,
    jogszabályban meghatározott tárgyi feltételek hiánya,  mint  az
    engedély  megtagadási  oka,  nem  a  sajtószabadság   és   más,
    alkotmányosan  védett értékek ütközéséből fakadó korlát  (...),
    ezért csak közvetve, hatásaiban érinti a sajtószabadság jogát.”
    48/1993  (VII.  2.)  AB  határozat,  ABH  1993,  314,  319.  Az
    Alkotmánybíróság  egy  másik határozatában  kifejti,  hogy  „az
    állam   közhatalmát   érvényesítve   különféle   korlátozásokat
    állapíthat  meg.(…)  Ennek körében  is  köti  a  jogalkotót  az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésének  az  a  rendelkezése,  mely
    megtiltja, hogy alapvető jog lényeges tartalmát akár törvény is
    korlátozza.”  881/B/1991  ABH  1992,  474,  476.  Ugyanebben  a
    tárgyban   kimondja  továbbá,  hogy  „a  megfelelő  garanciákat
    tartalmazó   normatív   rendszer  és  az   aránytalan   közjogi
    korlátozásoktól   mentes   szabad  testületalakítási   rendszer
    egyaránt  alkotmányos  lehet  egy demokratikus  társadalomban.”
    6/2001 (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 98.
    A  Köot.  79. § a nem önkormányzati alapítású nevelési-oktatási
    intézmény   működéséhez  szükséges  engedély  feltételéül   azt
    szabja,  hogy feleljen meg a törvény által támasztott általános
    működési feltételeknek, illetve azokat fokozatosan képes legyen
    megvalósítani. A Köot. 38. §-ban a működés általános  szabályai
    kerülnek meghatározásra, melyek egyaránt érvényesek az  állami,
    önkormányzati,  és a nem állami, nem önkormányzati  közoktatási
    intézményekre. Ebben olyan feltételeket találunk, mint a  saját
    székhely,   saját   alkalmazotti  létszám,   megfelelő   tárgyi
    eszközök,   szabályzat  és  pénzeszközök  megléte.  Ezeket   az
    intézményfenntartó fokozatosan is megvalósíthatja.
    Ezek alapján az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Köot. 79.
    §-ban  támasztott működési engedély kizárólag  olyan  technikai
    jellegű   feltételeket  támaszt  az  intézmény   működtetőjével
    szemben,  melyek  nem jelentik az intézményalapítási  szabadság
    indokolatlan     korlátozását.    A     korlátozásról     tehát
    megállapítható,  hogy ez a korlátozás nem szükségtelen,  hiszen
    az   említett   feltételek  elengedhetetlenek  egy  közoktatási
    intézmény  megfelelő, átlátható működéséhez.  Végül  hátrányos,
    azaz    csupán    az   egyházi   intézményfenntartókat    sújtó
    korlátozásnak   sem  nevezhető,  hiszen  a   jogszabály   által
    támasztott  feltételeknek minden közoktatási intézmény  köteles
    eleget tenni. A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a Köot. 79.
    §-ának megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    7.  Az indítványozók, az indítványok benyújtásának időpontjában
    hatályos   Köot.   118.   §   (4)  bekezdés   első   mondatának
    megsemmisítését  is kérték. A tárgyalt bekezdés  első  mondatát
    azonban  a  2006.  évi CXXI. törvény 29. § (5) bekezdésének  a)
    pontja 2007. január 1-ei hatállyal hatályon kívül helyezte.
    „Az   Alkotmánybíróság  hatályon  kívül  helyezett   jogszabály
    alkotmányellenességét   nem   vizsgálja,   hacsak   nem   annak
    alkalmazhatósága  is  eldöntendő kérdés […]  Hatályát  vesztett
    jogszabály  alkotmányossági vizsgálatára az Alkotmánybíróságról
    szóló  1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)  38.  §
    (1)  bekezdése szerinti bírói kezdeményezés, valamint az  Abtv.
    48.  §-ában szabályozott alkotmányjogi panasz alapján  kerülhet
    sor.”  (335/B/1990.  AB határozat, ABH  1990,  261,  262.).  Az
    Alkotmánybíróság ezért a Köot. 118. § (4) bekezdés első korábbi
    első  mondatának  utólagos megsemmisítésére irányuló  indítvány
    tárgyában az eljárást megszünteti.

    Az   Alkotmánybíróság  határozatának  Magyar  Közlönyben   való
    közzététele az Abtv. 45. § (2) bekezdésén alapul.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

      Nem  értek  egyet a többségi határozat rendelkező részének  1.
     pontjával:  az  Alkotmánybíróságnak az  indítványt  el  kellett
     volna utasítania. Indokom három érvben foglalható össze: (1) az
     Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre  a  nemzetközi  szerződés
     tartalmának  önálló,  a nemzetközi jogtól független  vagy  tőle
     eltérő  értelmezésére;  (2)  ettől  függetlenül  sem  állítható
     megalapozottan, hogy a Köot. 118. § (4) bekezdése ellentétes  a
     Vatikáni  Megállapodással; (3) végül mindkét fentebb  felhozott
     érvemtől  eltekintve  is, a határozatban foglalt  megsemmisítés
     túlmegy   a   nemzetközi   szerződésbe   ütközőnek   tekinthető
     rendelkezéseken.
     Érveim a következőkben részletezem.

     1. Az Alkotmánybíróság hatásköre a Vatikáni Megállapodás önálló
                              értelmezésére

      1.1.  Az  Alkotmánybíróság ebben a határozatában nem  a  Köot.
     118.  §  (4)  bekezdésének  alkotmányosságát  vizsgálta,  hanem
     ritkán  gyakorolt hatáskörében a törvény nemzetközi szerződésbe
     ütközéséről   döntött.   E   hatáskör   gyakorlásának   különös
     feltételei  vannak,  amelyeket úgy vélem,  az  Alkotmánybíróság
     többségi  döntése  nem  mérlegelt kellő súllyal.  A  nemzetközi
     szerződésbe   ütközés  vizsgálata  az  Abtv.   44.-47.   §-ában
     szabályozott  hatáskör,  amely  szoros  kapcsolatban   áll   az
     Alkotmány  7.  § (1) bekezdésével. Az Abtv. 44. § szerint  ezen
     hatáskörében  az  Alkotmánybíróság  a  „nemzetközi  szerződésbe
     ütközés  szempontjából”  vizsgálja a  jogszabályt,  így  ez  az
     eljárás nem a jogszabály alkotmányosságának vizsgálata.

      1.2.  Alapvető  kérdés,  mit jelent a „nemzetközi  szerződésbe
     ütközés”  terminus. Ennek megválaszolásához nélkülözhetetlen  a
     „nemzetközi  szerződés” fogalmának értelmezése.  A  „nemzetközi
     szerződés”  terminuson a nemzetközi szerződés  nemzetközi  jogi
     tartalma  értendő,  amennyiben a  magyar  jogrendszer  valamely
     normája  ellentétes  lehet  vele.  Ebből  következik,  hogy   a
     nemzetközi szerződés nem mint magyar jogi norma ellentétes  egy
     törvénnyel, vagy más jogszabállyal, hanem mint nemzetközi  jogi
     kötelezettség.   Az   Alkotmánybíróság  is  megkülönbözteti   a
     nemzetközi  szerződést mint nemzetközi jogi normát  (jogforrást
     és  jogszabályt),  valamint a nemzetközi  szerződést  kihirdető
     belső  jogi  normát (tipikusan törvényt: amit ma  a  nemzetközi
     szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  2005.  évi   L.
     törvény szabályoz). Ez utóbbi alkotmányellenessége vizsgálható,
     és  ha  a  kihirdető  törvény  alkotmányellenesnek  találtatik,
     bizonyos korlátok között meg is semmisíthető. (ld.: 4/1997. (I.
     22.) AB határozat, ABH 1997, 41, 54.)
      A    „nemzetközi   szerződésbe   ütközés”   kifejezésből    az
     „ütközésen”  mindenekelőtt a jogrendszer két  érvényes  normája
     közötti  konfliktus értendő: a magyar jogrendszer egyik normája
     miatt   a   magyar  államra  érvényes  nemzetközi   szerződéses
     kötelezettség   nem  teljesíthető.  A  nemzetközi   szerződésen
     alapuló   kötelezettség  tartalma  a  nemzetközi  jog  szerinti
     értelmezése,  mert  ha  nem  így  lenne,  akkor  a   nemzetközi
     szerződést  kihirdető  norma, például  törvény,  nem  lévén  az
     Alkotmány  normája,  nem  is  lehetne  önállóan  alkotmánybírói
     kontroll mércéje. (Az Abtv. 47. §-a ismer egy másik, esetet is:
     a  jogalkotó  mulasztását nemzetközi szerződés  végrehajtásához
     szükséges  jogszabály megalkotásában. Ez  tehát  joghézag:  egy
     vagy több norma nemzetközi szerződéssel ellentétes hiánya,  ami
     a normakonfliktus különleges esete.)
      Tehát   az  Alkotmánybíróság  nemzetközi  szerződésbe  ütközés
     vizsgálatára  szóló  —  az Abtv. 44. és skk.  §-ai  szerinti  —
     hatáskörében  eljárva  a  nemzetközi  szerződést  csakis   mint
     nemzetközi  jogi normát tekintheti, úgy ahogyan az a nemzetközi
     jog  szerint  érvényes. Ebből következik, hogy  nem  adhat  más
     jelentést a nemzetközi szerződésnek, mint ami a nemzetközi  jog
     szerint    adható:   ez   pedig   a   nemzetközi    szerződések
     értelmezésének   nemzetközi   jogi   szabályain    múlik.    Az
     alkotmánybírósági kontrollnorma, a vizsgálat mércéje,  ebben  a
     hatáskörben maga a nemzetközi szerződés: mégpedig úgy,  ahogyan
     a  nemzetközi  jogban  érvényes (és nem  mint  egy  imaginárius
     nemzetközi szerződés).

      1.3.  Ebben  az  ügyben  a döntés a Vatikáni  Megállapodás  2.
     cikkének egy bizonyos értelmezésén alapul: egyedül ez  a  Köot.
     118.   §   (4)  bekezdése  megsemmisítésének  alapja.  E   cikk
     értelmezése régóta vitatott a két szerződő fél — a Szentszék és
     Magyarország  —  között,  amint  az  hivatalos  forrásokból  is
     ismert.  Az Állami Számvevőszék nem olyan régi jelentéséből  és
     annak  mellékleteiből is ez derül ki (ld.: az ÁSZ 0807.  számú,
     az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási
     feladatok      finanszírozására     fordított      pénzeszközök
     hasznosulásának ellenőrzéséről szóló 2008. májusi  jelentését).
     Az  Alkotmánybíróság ezért valójában nem egy törvény nemzetközi
     szerződésbe  ütközéséről döntött (mivel a nemzetközi  szerződés
     értelmezése  vitatott),  hanem  maga  értelmezte  a  nemzetközi
     szerződést.  Erre  viszont  nincs hatásköre,  mert  így  nem  a
     nemzetközi jog szerint érvényes nemzetközi szerződéssel  vetett
     össze  egy  magyar  jogi normát, hanem  maga  határozta  meg  a
     nemzetközi szerződés „helyes” értelmezését. (Itt nem lehet  szó
     sem  alkotmányos  követelményről, sem a  nemzetközi  szerződést
     kihirdető   jogszabály   alkotmányellenességéről,   mivel    az
     Alkotmánybíróságnak  az  Abtv. 44.  §-a  szerinti  hatáskörében
     egyikre sincs lehetőség.)
      A  „nemzetközi  szerződésbe ütközés vizsgálata” feltételezi  a
     nemzetközi  szerződés tartalmának ismeretét. Ha ez vitatott,  a
     hiányzó    nemzetközi    jog   szerinti    jogértelmezést    az
     Alkotmánybíróság nem helyettesítheti saját értelmezésével, mert
     ennek eldöntése nem tartozik és nem is tartozhat a hatáskörébe.
     Az   Alkotmánybíróság   egy  törvény   nemzetközi   szerződésbe
     ütközését  csak  akkor vizsgálhatja, ha a nemzetközi  szerződés
     nemzetközi  jogi értelmezése nem vitatott, vagy az  értelmezési
     vita   eldőlt.   A   gyakorlatban  legtöbbször   a   nemzetközi
     szerződések  értelmezése nem vitatott: abban vagy megállapodott
     gyakorlat  van, vagy esetleg, mint pl. az Emberi Jogok  Európai
     Egyezménye  esetében,  a  nemzetközi szerződés  külön  szervet,
     tipikusan  bíróságot  (mint  az EJEB)  hoz  létre  a  szerződés
     értelmezésével  kapcsolatos viták eldöntésére. Ha  másként  jár
     el,   nem   egy   jogszabály  érvényes  nemzetközi  szerződésbe
     ütközéséről  dönt,  hanem először is  arról,  mi  a  nemzetközi
     szerződés  szerinte „helyes” értelmezése. Vagyis nem nemzetközi
     jogot  alkalmaz, hanem azt, aminek szerinte a nemzetközi jognak
     lennie   kellene.  Az  Alkotmánybíróság  számára  a  nemzetközi
     szerződés   tartalma  (jelentése,  értelmezése)   adott:   ezen
     változtatni,  az  Alkotmány 7. § (1)  bekezdése  szerint  sincs
     joga.  A  nemzetközi  szerződés  úgy  vizsgálandó,  ahogyan   a
     nemzetközi  jog  szerint kötelez, ehhez az  Alkotmánybíróságnak
     sem hozzátenni, sem elvenni (legalábbis az Abtv. 44. § szerinti
     hatáskörében  eljárva)  nem szabad. A nemzetközi  szerződéseket
     nem  egy állam alkotja, így a magyar állam sem alkothat vagy  —
     ami   ezzel  egyenértékű  lenne  —  értelmezhet  önállóan   egy
     nemzetközi szerződést.
      Ameddig  a  két szerződő fél nem állapodott meg  a  nemzetközi
     szerződés   értelmezéséről,   addig   a   szerződés    vitatott
     rendelkezésének két egyenrangú, de a másik félre  nem  kötelező
     értelmezése  van. Ez nemzetközi jogvita, melynek eldöntése  nem
     az  Alkotmánybíróság  hatásköre. Maga a  Vatikáni  Megállapodás
     egyébiránt  szabályozza is az értelmezésével kapcsolatos  viták
     eldöntését.  Az  V. fejezet (1) bekezdése értelmében:  „[h]a  a
     jelen    Megállapodás   értelmezésével   vagy    alkalmazásával
     kapcsolatban  valamilyen nehézség merülne fel,  a  Felek  közös
     megegyezéssel keresik meg a legmegfelelőbb megoldást”.
      A  nemzetközi  szerződés értelmezése csakis a  nemzetközi  jog
     szerinti  értelmezést jelentheti — az összes többi esetben  nem
     beszélhetnék   „nemzetközi  szerződésről”.  Ha   a   nemzetközi
     szerződés  jelentése, vagy valamely rendelkezésének értelmezése
     vitatott,  akkor ez nemzetközi jogvita, amelyet  a  feleknek  a
     nemzetközi  jog szabályai alapján kell rendezniük. A nemzetközi
     szerződések értelmezése valóban gyakori nemzetközi jogi kérdés,
     az  államközi viták jelentős része is erről szól. A  nemzetközi
     szerződések   értelmezéséről  szóló  általános  szabályokat   a
     nemzetközi   szerződések   jogáról   szóló   bécsi    szerződés
     (kihirdetve: a szerződések jogáról szóló, Bécsben az 1969.  évi
     május  hó 23. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló  1987.
     évi  12.  tvr.-rel)  tartalmazza, amely a  meglévő  szokásjogot
     rögzíti   (ld.:  Haraszti  György:  A  nemzetközi   szerződések
     értelmezésének  alapvető kérdései. Budapest,  KJK,  1965.).  Ez
     azonban  nem mond sokat a nemzetközi szerződések értelmezésének
     eljárásáról.   Annyi   biztos  azonban,   hogy   a   nemzetközi
     szerződéseknek nincs a szerződő felektől független,  „objektív”
     értelmezése. Különösen igaz ez a kétoldalú szerződésekre és még
     ennél   is   inkább  a  nemzetközi  jogban  felettébb   sajátos
     szerződésre,  mint a Szentszék és egy állam („világi  hatalom”)
     közötti megállapodás. E nemzetközi szerződés tárgya ugyanis  az
     állam  egyoldalú kötelezettségvállalása a Szentszékkel szemben,
     eltérően   a   jellegzetesen  kölcsönös  kötelezettségvállalást
     tartalmazó kétoldalú szerződésektől, mint a kettős adóztatásról
     szóló, jogsegély, kiadatási stb. szerződések. Ezekben az  egyik
     szerződő állam szerződés-értelmezése meghatározó lehet a  másik
     szerződő  számára; itt azonban erről nem lehet szó.  A  legtöbb
     kétoldalú  szerződésnél  a  szerződő  felek  egymással  szemben
     vállalnak kötelezettséget, mint pl. a kettős adóztatásról szóló
     egyezmények,  valamint  a  kiadatási vagy  jogsegélyszerződések
     stb.  esetén.  Itt  erről  nincs  szó:  az  állam  a  katolikus
     egyházzal szemben egyoldalú kötelezettséget vállal (miközben  a
     Vatikáni  Megállapodás  egyes vagyoni kérdések  rendezésről  is
     szól        és        ennyiben       tekinthető       kölcsönös
     kötelezettségvállalásnak).  Másrészt  az  állam   arra   vállal
     kötelezettséget,   hogy  törvényeit  és   egyéb   jogszabályait
     meghatározott  tartalommal  alkotja meg:  esetünkben  megfelelő
     törvényeket   hoz   és  tart  érvényben  (hatályban).   Ezt   a
     kötelezettséget   a   nemzetközi   szerződésekkel   kapcsolatos
     eljárásról   szóló  2005.  évi  L.  törvény  a  következőképpen
     fogalmazza   meg:   „A   szerződés  előkészítésétől   kezdődően
     folyamatosan   vizsgálni  kell,  hogy  a  szerződés   a   belső
     jogszabályokkal,     valamint     egyéb     nemzetközi     jogi
     kötelezettségekkel összhangban áll-e. Az összhang megteremtését
     a szerződés tartalmának megfelelő alakításával, továbbá a belső
     jogszabályok  és  a  nemzetközi jogi kötelezettségek  lehetőség
     szerinti módosításával vagy megszüntetésével biztosítani kell”.
      Az   Alkotmánybíróság  egy  vitatott  értelmezésű   nemzetközi
     szerződést  önállóan nem értelmezhet és nem adhat a  nemzetközi
     szerződésnek   a   nemzetközi  jogtól  független   (esetleg   a
     nemzetközi  joggal  ellentétes) értelmezést.  Ha  a  nemzetközi
     szerződés   jelentése   (értelmezése)   vitatott,   akkor    az
     Alkotmánybíróságnak   vagy  meg   kell   várnia   a   szerződés
     értelmezéséről  folytatott nemzetközi jogi vita eldőltét,  vagy
     nem szabad megállapítania nemzetközi szerződésbe ütközést, ha a
     vizsgált  magyar  jogszabály a nemzetközi szerződés  valamelyik
     lehetséges    jelentésének   (értelmezésének)   megfelel.    (A
     nemzetközi   szerződés   értelmezéséről   ld.:   a   nemzetközi
     szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  2005.  évi   L.
     törvény 13. §-a rendelkezéseit.) A nemzetközi szerződés, kivált
     olyan   sajátos   szerződés,  mint  a   Vatikáni   Megállapodás
     értelmezése  nem  az Alkotmánybíróság hatásköre,  az  indítvány
     pedig   ténylegesen   ezt  kérte.  Ezért   az   indítványt   az
     Alkotmánybíróságnak az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről
     és   annak   közzétételéről  szóló,  módosított   és   egységes
     szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH  2003,
     2065.)  29. § b) pontja alapján vissza kellett volna utasítania
     mivel nemzetközi szerződés értelmezésére nincs hatásköre.

              2. A Vatikáni Megállapodásba ütközés kérdése

      2.1.  Ha  azonban  — elvetve, mint tette, az  előbb  felhozott
     érveket  —  az Alkotmánybíróság mégis vállalkozott  a  Vatikáni
     Megállapodás   értelmezésére,  akkor  is  meg   kellett   volna
     állapítania,  hogy  a  Köot. 118. § (4)  bekezdésének  vitatott
     része  nem  ellentétes  a  Vatikáni  Megállapodással.  Ebben  a
     kérdésben  egyetértek  a  Holló András  e  határozathoz  fűzött
     különvéleményével.

      2.2.  A Vatikáni Megállapodás 2.Cikke szerint „[a]z Egyház  az
     általa   fenntartott  közoktatási  intézmények  után   (óvodák,
     általános  és  középiskolák,  diákotthonok)  ugyanolyan  szintű
     pénzügyi  támogatásban  részesül, mint a hasonló  intézményeket
     működtető  állami és önkormányzati fenntartó”.  Ebből  kiderül,
     hogy  az  egyház a közoktatási intézményeket éppúgy fenntartja,
     mint  az  állam  vagy az önkormányzatok, és  ehhez  kap  állami
     támogatást (az olasz szövegben: sussidi finanziari). Nincs  szó
     arról,   hogy  ezeket  az  intézményeket  az  államnak  kellene
     fenntartania   csak   azért,  hogy   bennük   egyházi   oktatás
     folyhasson. Ez az állam világnézeti semlegességével ellentétes,
     így   alkotmányellenes  lenne.  (ld.:  4/1993.  (II.  12.)   AB
     határozat, ABH 1993, 48, 89.) A Megállapodás fentebb idézett 2.
     Cikkének  értelme  annyi,  hogy  az  egyház  saját  forrásaiból
     fenntartott  közoktatási intézmények jogosultak  az  állami  és
     önkormányzati   fenntartóknak  járó  egyes   (főleg   normatív)
     támogatásokra.
     A  Vatikáni  Megállapodás  e  cikke különválasztja  az  iskolák
     fenntartását   egyfelől,  és  az  iskoláknak   adott   pénzügyi
     támogatást másfelől. A Vatikáni Megállapodásból nem következik,
     hogy az egyházi intézményeknek ugyanolyan (jó vagy kevésbé  jó)
     pénzügyi  helyzetben  kell  lenniük,  mint  az  állam  vagy  az
     önkormányzat   által  fenntartottaknak  —  ezt  megjegyzem   az
     indítványozók   sem   állítják,  és   megalapozottan   nem   is
     állíthatnák.   A   hivatkozott   rendelkezésből   csak    annyi
     következik, hogy az állami és önkormányzati fenntartóknak  járó
     pénzügyi   támogatásokra   az  egyházi   (katolikus)   oktatási
     intézmények  is  jogosultak. Ebből nem vezethető  le,  hogy  az
     államnak   finanszíroznia  kellene  a   katolikus   közoktatási
     intézmények  fenntartását  —  csak  az,  hogy  a   meglévő   és
     fenntartott  óvodáknak,  iskoláknak, diákotthonoknak  meg  kell
     kapniuk az állami és önkormányzati hasonló intézményeknek  járó
     költségvetési támogatásokat.
     A  Vatikáni Megállapodásnak egyébként eleget tett a törvényhozó
     azzal  is,  hogy  a  Köot.  121. § (1) bekezdés  12.  pontjában
     olvasható  értelmező rendelkezések között található „fenntartó”
     fogalmába  belevette  az  egyházi jogi  személyeket  s  így  az
     általuk    fenntartott   oktatási   intézményeket   is,    mely
     értelemszerűen  alkalmazandó  a finanszírozás  szabályaira  is.
     Ennek   következtében  ugyanis,  minden  közoktatási  intézmény
     fenntartójának  járó  pénzügyi támogatásra  a  hasonló  egyházi
     (köztük  az  itt  egyedül  érdekes  katolikus)  intézmények  is
     jogosultak.
      Mindezekből  következően  a katolikus közoktatási  intézmények
     jelenlegi finanszírozása nem ellentétes a Vatikáni Megállapodás
     2. Cikke ésszerű értelmezésével.

                      3. A megsemmisítés terjedelme

      Álláspontom szerint az előző két érv elvetése sem indokolja  a
     határozat    rendelkező   részének   1.    pontjában    foglalt
     megsemmisítés  terjedelmét.  A többségi  határozat  hivatkozott
     pontja  ugyanis megsemmisíti a törvényhelyet, amely a határozat
     szerint  nemzetközi szerződésbe ütközik; ez  pedig  túlmegy  az
     Alkotmánybíróság  nemzetközi szerződésbe  ütközés  vizsgálatára
     szóló  hatáskörén.  A Vatikáni Megállapodás  csak  a  katolikus
     közoktatási intézmények támogatásáról szól, így a Köot.118. §-a
     szerinti  támogatásra  jogosult  nem  állami  és  önkormányzati
     közoktatási   intézményekről  szóló  szabályozás   nem   állhat
     ellentétben a megállapodással. Ezért úgy vélem a Köot.  118.  §
     (4)  bekezdésének megsemmisítése túlmegy az indítványon,  amely
     csak  a törvény Vatikáni Megállapodásba ütközésének vizsgálatát
     kérte.  (Ugyanez hozható fel az Alkotmánybíróság  15/2004.  (V.
     14.)  AB határozatával (ABH 2004, 269, 275-278.) szemben: ebben
     szintén  a Vatikáni Megállapodásba ütközést állapított  meg  az
     Alkotmánybíróság  és  a szociális törvény teljes  rendelkezését
     semmisítette meg.
      Az   Alkotmánybíróság  jogszabály  (itt:  törvény)  nemzetközi
     szerződésbe ütközését vizsgáló eljárásában csakis a Köot.  118.
     §  (4)  bekezdése  nemzetközi szerződéssel  ellentétes  (az  1.
     pontban    olvashatók   szerint   a   nemzetközi    szerződéses
     kötelezettség  teljesítését  lehetetlenné  tevő)  rendelkezését
     semmisíthette  volna  meg.  A  Vatikáni  Megállapodás  csak   a
     katolikus  közoktatási intézményekre alkalmazandó  (A  Vatikáni
     Megállapodás   bevezető   rendelkezése   szerint   ugyanis    a
     Megállapodás   szövegében  az  „Egyház”  megjelölés   alatt   a
     Katolikus Egyház értendő. Így van ez a 2. Cikkben szabályozott,
     az  „Egyház” által fenntartott közoktatási intézmények pénzügyi
     támogatásánál  is.). Ezzel szemben a Köot 118. § (4)  bekezdése
     minden  nem  állami vagy önkormányzati intézményekről  szól.  A
     fent   elmondottakból  következően  a  törvényhely   nemzetközi
     szerződéssel,  vagyis a Vatikáni Megállapodással  csak  a  „nem
     állami és önkormányzati” közoktatási intézmények egy része, ti.
     a   katolikus   egyház  által  fenntartott   iskolák,   óvodák,
     diákotthonok tekintetében lehet ellentétes. A többi nem  állami
     és önkormányzati közoktatási intézmény például a többi egyházi,
     alapítványi  stb. intézmény tekintetében ezért  semmi  indok  a
     törvényhely  megsemmisítésére  nemzetközi  szerződésbe  ütközés
     címén,  egyszerűen  azért,  mert  nincs  nemzetközi  szerződés,
     amelybe  ütköznének.  (Ilyen nemzetközi  szerződés  a  Vatikáni
     Megállapodás  biztosan nem lehet, másról pedig a határozat  nem
     szól.)
      Az   egyházak  hitéleti  és  közcélú  tevékenységének   anyagi
     feltételeiről  szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a  továbbiakban:
     Egyház  finanszírozási törvény) valóban  tartalmaz  a  Vatikáni
     Megállapodásban foglaltakhoz hasonló szabályokat a többi egyház
     finanszírozására is. Ez az Alkotmány 60. §-a és a 70/A.  §  (1)
     bekezdése  alapján  indokolt szabály. Ha  a  Köot  118.  §  (4)
     bekezdése  ellentétes  lenne az Egyház  finanszírozási  törvény
     egyes  szabályaival,  ez önmagában az Alkotmánybíróság  állandó
     gyakorlata  szerint  nem  lenne  alkotmányellenes,  hacsak  nem
     vezetne az Alkotmány valamely rendelkezésének sérelméhez. Erről
     a   kérdésről   azonban   az  Alkotmánybíróság   a   nemzetközi
     szerződésbe  ütközés vizsgálatáról szóló eljárásában,  valamint
     indítvány  hiányában, nem dönthetett volna —  holott  valójában
     ezt  tette. Ez nem mellékes kérdés, mert az Alkotmány  60.  §-a
     alapján   egyetlen   egyházi  közoktatási  intézménynek   (vagy
     fenntartójának)  sincs  joga az állami támogatásra  a  Vatikáni
     Megállapodás,  és ennek következtében az Egyház  finanszírozási
     törvény    szerinti    mértékben.   Az   egyházi    intézmények
     finanszírozásának mai rendszere nem alapítható  közvetlenül  az
     Alkotmányra.  Az Alkotmánybíróság álláspontja is ez:  az  állam
     köteles   lehetővé   tenni   egyházi  közoktatási   intézmények
     működését,  de  nem  köteles  az  állami  iskolákkal   azonosan
     támogatni őket. (4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,  48,
     89.). Ez az Alkotmány 60. § (2) bekezdésében megfogalmazott, az
     állam  és  az  egyház  elválasztásának alkotmányos  elvéből  is
     következik.

      A  fent  elmondottak alapján indokolhatónak  tartottam  volna,
     ebben  is  egyetértve Holló András különvéleményével, mulasztás
     megállapítását,   főleg   a   viták  rendezésével   kapcsolatos
     eljárások hiánya miatt.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

     A rendelkező rész 1. pontjával nem értek egyet.

     Álláspontom  szerint  a  Magyar  Köztársaság  és  az   Apostoli
     Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati
     is  hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány
     vagyoni kérdésről 1997. június 20-án Vatikánvárosban aláírt, az
     1999.    évi    LXX.   törvénnyel   kihirdetett    Megállapodás
     (Megállapodás) megsértése önmagában a közoktatásról szóló 1993.
     évi   LXXIX.   törvény   (Köot.)  118.   §   (4)   bekezdésével
     összefüggésben nem állapítható meg.
     A Megállapodás 2. cikke a következő rendelkezést tartalmazza:
     „Az  Egyház az általa fenntartott közoktatási intézmények  után
     (óvodák,  általános  és középiskolák, diákotthonok)  ugyanolyan
     szintű   pénzügyi  támogatásban  részesül,   mint   a   hasonló
     intézményeket működtető állami és önkormányzati fenntartó.”

     A III. fejezete pedig kimondja:
     „Az  Egyház további állami támogatásra jogosult, melynek alapja
     az    állampolgárok   azon   döntése,   ahogyan   az    egyházi
     közszolgáltatásokat   igénybe  veszik.  E   támogatásnak   kell
     biztosítania  az  egyházi  intézményfenntartónak   az   állami,
     illetve  önkormányzati fenntartóval azonos szintű  támogatását,
     összhangban   az  1990.  évi  IV.  törvénnyel.   (E   támogatás
     kiszámításának  módját  a Megállapodást kiegészítő  Jegyzőkönyv
     tartalmazza.)”
     A Megállapodás e rendelkezéseiből az következik az Egyháznak az
     általa  fenntartott  közoktatási intézmények  után  a  normatív
     költségvetési  hozzájárulásokat,  egyéb  támogatásokat   és   a
     kiegészítő  jegyzőkönyv szerint számított kiegészítő támogatást
     együttesen    figyelembe   véve   kell   ugyanolyan    pénzügyi
     támogatásban   részesülnie,   mint   a   hasonló    közoktatási
     intézményeket     működtető    állami    vagy     önkormányzati
     fenntartóknak.  A  Megállapodás nem tartalmaz  rendelkezést  az
     Egyház   és  a  helyi  önkormányzatok  számára  járó   normatív
     költségvetési hozzájárulás azonos mértékére nézve.
     Az egyházi közoktatási intézmények fenntartóit megillető állami
     támogatásra  vonatkozóan  a  Köot.-n  kívül  más  törvények  is
     tartalmaznak  szabályokat.  Ezek együttes  értelmezése  alapján
     lehet  megállapítani, hogy az Egyháznak az  általa  fenntartott
     közoktatási  intézmények  után  nyújtott  pénzügyi  támogatások
     megállapítására    vonatkozó   szabályok    ellentétesek-e    a
     Megállapodásban foglaltakkal.
     Ilyen   törvény   a  Megállapodás  által  is   hivatkozott,   a
     lelkiismereti  és vallásszabadságról, valamint  az  egyházakról
     szóló  1990.  évi  IV. törvény, amelynek 19.  §  (1)  bekezdése
     kimondja  az  állam  az egyházi jogi személy  nevelési-oktatási
     intézményeinek   működéséhez  –  külön  törvény   rendelkezései
     szerint  –  normatív  módon  meghatározott,  a  hasonló  állami
     intézményekkel  azonos mértékű költségvetési támogatást  nyújt,
     illetőleg   a   támogatás  az  ilyen  ellátásokra  elkülönített
     pénzeszközökből történik.
     Az egyházi intézményfenntartók pénzügyi támogatását szabályozza
     az   egyházak   hitéleti  és  közcélú  tevékenységének   anyagi
     feltételeiről  szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a  továbbiakban:
     Eft.)    is.   E   törvény   5.   §-a   alapján   az    egyházi
     intézményfenntartók    által    ellátott     nevelési-oktatási,
     felsőoktatási,  kulturális,  szociális,  egészségügyi,   sport,
     illetőleg  gyermek-  és  ifjúságvédelmi tevékenységek  központi
     költségvetési   finanszírozása  az  állami   és   önkormányzati
     intézményekre  vonatkozó általános szabályok  alapján,  azokkal
     azonos   mértékben   történik.  Az  egyházi  fenntartóknak   az
     intézményeik  után  a  hasonló  feladatot  ellátó   állami   és
     vnkormányzati  intézményekkel azonosan járó normatív  és  egyéb
     állami   hozzájárulásának  jogcímeit  és   fedezetét,   illetve
     arányait az éves költségvetési törvény tartalmazza. A  6.  §  a
     Megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvének megfelelően szabályozza
     a   kiegészítő   támogatásra   való   jogosultságot,   valamint
     számításának módját.
     Az    Eft.    e    szabályai    már    szólnak    az    egyházi
     intézményfenntartóknak      járó       normatív       támogatás
     megállapításáról. E szabályok alapján megállapítható,  hogy  az
     egyházi   intézményfenntartók  költségvetési  támogatására   az
     állami  és  önkormányzati intézményekre  vonatkozó  szabályokat
     kell  alkalmazni, és az állami és önkormányzati  intézményekkel
     azonos  normatív támogatásra és egyéb költségvetési támogatásra
     tarthatnak  igényt.  Az Eft. e szabályai összhangban  állnak  a
     Megállapodásban  foglalt finanszírozási szabályokkal,  s  mivel
     hatályuk  kiterjed a nevelési-oktatási tevékenységre,  tehát  a
     Köot. hatálya alá tartozó, egyház által fenntartott közoktatási
     intézményekre,   eleget   tesznek  a  határozat   indokolásában
     megfogalmazott követelményeknek is.

     Ezért álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak a Köot. 118. §
     (4)  bekezdés alkotmányellenességének megállapítására  irányuló
     indítványt el kellett volna utasítania. Tekintettel arra,  hogy
     az   Eft.   az  indítványokban  és  a  határozat  indokolásában
     kifejtetteknek    megfelelően    szabályozza     az     egyházi
     intézményfenntartóknak   az  általuk  fenntartott   közoktatási
     intézmények  után  járó  pénzügyi  támogatások  rendszerét,  az
     Alkotmánybíróság  – az egyházi intézmények után  járó  pénzügyi
     támogatásra  vonatkozó törvényi szabályok együttes  értelmezése
     alapján,  a határozatban is hivatkozott 22/1997. (IV.  25.)  AB
     határozat   megállapításait   is   figyelembe    véve    –    a
     Megállapodásból,  illetőleg  az  Alkotmány  60.  §-ából   folyó
     követelményként  mondhatta  volna  ki  azt,  hogy  az   egyházi
     közoktatási   intézmények   után  járó   pénzügyi   támogatások
     megállapítása során az Eft. szabályai az irányadók.
     Az  indítványozók  által kifogásolt és a Megállapodásba  ütköző
     finanszírozási  problémák nem a határozat által  megsemmisített
     törvényi rendelkezés következményei.
     Fenntartom, azt a 15/2004. (V. 14.) AB határozathoz (ABH  2004,
     269,  275-278.)  fűzött különvéleményemben (a  különvéleményhez
     csatlakozott   Dr.   Kiss  László  és  Dr.   Kukorelli   István
     alkotmánybíró)  megfogalmazott álláspontomat,  mely  szerint  a
     Megállapodással  ellentétes jogi helyzetet az  okozza,  hogy  a
     hatályos  jogi szabályozás nem tartalmazza azokat  az  eljárási
     rendelkezéseket,  amelyek  megfelelő  garanciát  nyújtanak   az
     egyházi  intézményfenntartóknak arra, hogy  az  állam  által  a
     Megállapodásban vállalt állami támogatásokhoz hozzájussanak.  A
     jogalkotó  nem rendezte a pénzügyi támogatások megállapításának
     módját,  a viták feloldásának a rendjét, az intézményfenntartók
     igényérvényesítési lehetőségét.
     Az  Abtv. 47. §-a alapján, ha az Alkotmánybíróság megállapítja,
     hogy  a  jogalkotó  szerv  a nemzetközi  szerződésből  származó
     jogalkotói  feladatát  elmulasztotta,  a  mulasztást   elkövető
     szervet   –  határidő  megjelölésével  –  felhívja  feladatának
     teljesítésére. Az Alkotmánybíróság e hatáskörének  gyakorlására
     az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján kifejezetten erre irányuló
     indítvány hiányában, hivatalból is jogosult.
     Ennek   alapján   az  Alkotmánybíróságnak  a  Köotv.   vitatott
     rendelkezésének  megsemmisítése  helyett,  az  Abtv.  47.   §-a
     alapján,   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenességet
     kellett volna megállapítania.

     Budapest, 2008. június 30.
                                                    Dr. Holló András
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Lévay Miklós
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Some provisions of Act LXXIX of 1993 on Public Education with the agreement between the Republic of Hungary and the Holy See concerning the issue of sector neutral finance
      Number of the Decision:
      .
      99/2008. (VII. 3.)
      Date of the decision:
      .
      06/30/2008
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-2-007?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .