English
Hungarian
Ügyszám:
.
733/G/2003
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/2005. (XII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/569
.
A döntés kelte: Budapest, 12/13/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
    Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  egyes   rendelkezéseinek
   értelmezésére,   jogszabály  alkotmányellenességének   utólagos
   vizsgálatára,      valamint     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására    irányuló    indítvány
   tárgyában   –   dr.  Bragyova  András  és  dr.   Kovács   Péter
   alkotmánybírák párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:
                                  
                                 I.

   Az  Alkotmánybíróság  alkotmányértelmezési hatáskörben  eljárva
   megállapítja:
     1.Az  Alkotmány  68. § (2) bekezdése védelemben  részesíti  a
        nemzeti  és  etnikai kisebbségeket. Az egyes  személyeknek
        valamelyik  nemzeti  és etnikai kisebbséghez  tartozásáról
        szóló   döntése  és  ennek  nyilvánosságra   hozatala   az
        Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése alapján védelmet élvező
        –   az   emberi  méltóságból  levezetett  –önazonossághoz,
        önrendelkezéshez való jog körébe tartozik.
     2.Az  egyénnek  a  valamelyik nemzeti és etnikai kisebbséghez
        tartozására vonatkozó személyes adatok kezelése, az adatok
        nyilvánosságra  hozatala  – az Alkotmány  59.  §-ának  (1)
        bekezdésén alapuló információs önrendelkezési jog  alapján
        –  az érintett személy hozzájárulásától függ; ez a jog  az
        Alkotmány  8.  §-a (2) bekezdése által megszabott  keretek
        között korlátozható.
     3.A   nemzeti   és  etnikai  kisebbséghez  tartozó  személyek
        közéletben  való  kollektív  részvételének  a   jogát   az
        Alkotmány 68. §-ának (2) bekezdése biztosítja.
     4.A  nemzeti és etnikai kisebbségek közéletben való kollektív
        részvételének  egyik  formája az  Alkotmány  68.  §-a  (4)
        bekezdésében  meghatározott nemzeti és etnikai  kisebbségi
        önkormányzat.
     5.A    nemzeti    és    etnikai   kisebbségi   önkormányzatok
        létrehozásáról,  hatásköréről  szóló  rendelkezéseket   az
        Alkotmány  nem  határozza  meg, ezeket  a  szabályokat  az
        Országgyűlés  az  Alkotmány 68.  §-ának  (5)  bekezdésében
        foglaltak  szerint  a  jelenlévő országgyűlési  képviselők
        kétharmadának támogató szavazatával alkotja meg.
     6.A  nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó
        szabályok  megalkotásánál  a  törvényhozó  széles  döntési
        jogosultsággal rendelkezik; ennek a döntési szabadságnak a
        korlátait  az  Alkotmány rendelkezései, így  különösen  az
        alapjogokra vonatkozó szabályok határozzák meg.

                                 II.
                                  
     1.Az  Alkotmánybíróság  a választási eljárásról  szóló  1997.
        évi    C.    törvény   115/E.   §-a    és    115/F.    §-a
        alkotmányellenességének         megállapítására         és
        megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
     2.Az    Alkotmánybíróság    a   mulasztásban    megnyilvánuló
        alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló  indítványt
        elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

         1.  A  nemzeti  és etnikai kisebbségi jogok  országgyűlési
    biztosa  az  állampolgári jogok országgyűlési biztosáról  szóló
    1993.  évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 22. §-ának  a),
    d)    és   e)   pontjaiban   biztosított   jogkörében   eljárva
    indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság
    –   állapítsa   meg   a  helyi  önkormányzati   képviselők   és
    polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV.  törvény  (a
    továbbiakban: Övjt.) 50/B. §-a (2) bekezdésének  és  50/C.  §-a
    (1) bekezdésének alkotmányellenességét és semmisítse meg ezeket
    a rendelkezéseket,
    –  állapítson  meg  az  Övjt.  50/A.  §-ának  (2)  bekezdésével
    kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet,
    –   a   fentiekkel  összefüggésben  értelmezze  együttesen   az
    Alkotmány   68.  §-ának  (4)  bekezdését  és  59.  §-ának   (1)
    bekezdését.
         Az  indítványozó álláspontját az Alkotmány 2.  §-ának  (1)
    bekezdésére és 68. §-ára alapította.

         2.  Az indítványozó alkotmányellenesnek tartotta, hogy  az
    Övjt.  50/B. §-ának (2) bekezdése és 50/C. §-ának (1) bekezdése
    alapján   a   kisebbségi  önkormányzati  választásokon   minden
    választópolgár  választhat és megválasztható,  nem  csak  azok,
    akik  a  kisebbségi közösségnek ténylegesen tagjai. Hivatkozott
    arra,  hogy a 2002-2003. évi választások után nagyon sok panasz
    érkezett  be,  és  megállapítható,  hogy  valamennyi  kisebbség
    körében előfordultak visszaélések. Álláspontja szerint  a  jogi
    szabályozás  hiányosságai a kisebbségi  önkormányzati  rendszer
    létét    veszélyeztetik.   Kifejtette,   hogy   a    kisebbségi
    önkormányzati  választások szabályozása csak abban  az  esetben
    felelne  meg  a  demokratikus legitimáció  követelményének,  ha
    olyan  rendelkezések születnének, amelyek szerint a  kisebbségi
    önkormányzati   képviselőket  az  adott   kisebbség   közössége
    választaná  meg  saját tagjai közül. Tévesnek  tartotta  azt  a
    felfogást,  amely  az  Alkotmány  70.  §-ának  (1)  bekezdésére
    alapítja    azt   a   rendelkezést,   amely   szerint    minden
    választópolgárt    megillet    a    kisebbségi    önkormányzati
    választásokon  való  választás  és  választhatóság   joga.   Az
    indítványozó  véleménye szerint az Alkotmány 68. §-ának  (1)  –
    (4)  bekezdésében meghatározott alapjogok érvényesülését sértik
    a támadott szabályok.
        A  visszaélések  megakadályozása érdekében az  indítványozó
    kérte   az  alkotmánysértő  szabályok  megsemmisítését  és   az
    Alkotmány  68.  §-a (4) bekezdésének az 59. § (1)  bekezdésével
    együttes értelmezését.
     Az  indítványozó  a jogalkotó mulasztásának megállapítását  is
    kérte,   mert  a  jogszabályok  nem  írják  elő  a   kisebbségi
    választójogi     névjegyzék     bevezetését,     valamint     a
    választópolgárok  nyilatkozattételi kötelességét  a  kisebbségi
    közösséghez  tartozásukról,  és e nyilatkozat  helytállóságának
    ellenőrzéséről.  Ezért kérte „a jogállamiság elvéből  következő
    jogbiztonság  sérelmének a megállapítását  és  az  Országgyűlés
    felhívását   a   kisebbségek   önkormányzáshoz   való   jogának
    érvényesítését biztosító törvényi rendelkezések megalkotására”.

         3. Az indítvány benyújtását követően az Országgyűlés 2005.
    június  13-i  ülésnapján  elfogadta a kisebbségi  önkormányzati
    képviselők   választásáról,  valamint  a  nemzeti  és   etnikai
    kisebbségekre  vonatkozó  egyes törvények  módosításáról  szóló
    törvényt (a továbbiakban: Tv.). A köztársasági elnök azonban  a
    Tv.-t   nem   írta   alá,  hanem  alkotmányossági   aggályainak
    közlésével az Alkotmánybíróságnak küldte meg véleményezésre.
           A    köztársasági    elnök   indítványa    alapján    az
    Alkotmánybíróság 34/2005. (IX. 29.) AB határozatában (ABK 2005.
    szeptember) megállapította, hogy a Tv.-nek a köztársasági elnök
    által aggályosnak tartott rendelkezései alkotmányellenesek. Ezt
    követően  az Országgyűlés megalkotta a kisebbségi önkormányzati
    képviselők   választásáról,  valamint  a  nemzeti  és   etnikai
    kisebbségekre  vonatkozó  egyes törvények  módosításáról  szóló
    2005. évi CXIV. törvényt (a továbbiakban: Módtv.). A Módtv. 72.
    §-a (5) bekezdésének j) pontja hatályon kívül helyezi az Övjt.-
    nek   –   többek  között  –  az  indítványozó  által   támadott
    szabályait.
       
        4.  Az  indítványozó  a  köztársasági  elnök  indítványához
    kapcsolódó beadványában kifejtette, hogy a Tv. sem garantálja a
    nemzeti    és   etnikai   kisebbséghez   tartozásra   vonatkozó
    nyilatkozat valódiságát, a nyilatkozat valótlansága esetére nem
    határoz  meg  szankciót.  Így az alkotmánysértést  továbbra  is
    fennállónak     ítélte,    és    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását kérte.
       
        5.  A  34/2005. (IX. 29.) AB határozat közzététele után  az
    indítványozó   újabb   beadványt   nyújtott   be,   és    ebben
    kiegészítette eredeti kérését. Álláspontja szerint a Módtv. nem
    orvosolta  a  korábbi  beadványokban kifejtett  alkotmányossági
    aggályokat.
        Az  indítványozó továbbra is kérte az Alkotmány 59. §-a (1)
    bekezdésének és 68. §-a (4) bekezdésének együttes értelmezését.
    Az   alkotmányértelmezéssel  azt  akarja  tisztázni,  hogy   „a
    kisebbségek   önkormányzáshoz  fűződő   jogának   érvényesülése
    érdekében tekinthető-e a személyes adatok védelméhez fűződő jog
    alkotmányos – elkerülhetetlen, szükséges mértékű és  arányos  –
    korlátozásának a választópolgárok nyilatkoztatása a  választási
    eljárás során a kisebbségi közösséghez tartozásukról, valamint,
    hogy  ezen  nyilatkozat valóságtartalmát az  állam  (választási
    bizottság,  bíróság)  törvényben meghatározott  keretek  között
    ellenőrizheti-e”.
        Az  indítványozó véleménye szerint a választási  eljárásról
    szóló  1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115/E. §-ának
    és  115/F. §-ának a Módtv. 65. §-a által megállapított  szövege
    lehetővé   teszi,  hogy  a  kisebbségi  választói  névjegyzékbe
    bármely  magyar  állampolgár felvételre kerüljön,  ha  –  egyéb
    feltételek  teljesítése  mellett  –  a  nemzeti  vagy   etnikai
    kisebbséghez  tartozását állítja. Az új  szabályok  sem  teszik
    lehetővé  annak  ellenőrzését,  hogy  ténylegesen  fennáll-e  a
    kisebbséghez  tartozás,  és nem határoznak  meg  szankciókat  a
    valósággal   ellentétes  nyilatkozat  megtétele  esetére.   Így
    visszaélésre  van lehetőség. Ezért az indítványozó  álláspontja
    szerint  a  támadott  szabály a korábbi  beadványokban  leírtak
    szerint  „az  Alkotmány  2.  § (1) bekezdésében  megfogalmazott
    jogállamiság  elvébe ütköztethető, valamint sérti az  Alkotmány
    68.  §  (1)  –  (4)  bekezdésében  megfogalmazott  alapjogainak
    érvényesülését.” Ezért az indítványozó kérte a  Módtv.  65.  §-
    ának,  illetve  a  Ve. 115/E. §-ának és 115/F. §-ának  hatályba
    lépése után ezeknek a szabályoknak a megsemmisítését.
        Az  indítványozó  –  korábbi  beadványának  a  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására   vonatkozó
    kérelmét megismételve – kérte, hogy az Alkotmánybíróság  „hívja
    fel az Országgyűlést a kisebbségek önkormányzáshoz való jogának
    érvényesülését biztosító törvényi szabályozás megalkotására”.

                                  II.

        Az indítványozó a következő jogszabályokra hivatkozott:
        az Alkotmány rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
    „68.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban élő nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők.
    (2)  A  Magyar  Köztársaság védelemben részesíti a  nemzeti  és
    etnikai  kisebbségeket.  Biztosítja kollektív  részvételüket  a
    közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát,
    az  anyanyelvű  oktatást,  a  saját nyelven  való  névhasználat
    jogát.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság törvényei az ország  területén  élő
    nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják.
    (4)   A  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  helyi  és  országos
    önkormányzatokat hozhatnak létre.
    (5)  A  nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló  törvény
    elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

        a Módtv. rendelkezései:
    „65. § A Ve. a következő XII/A. és XII/B. fejezettel (115/B. §-
    115/U. §) egészül ki:

    115/E. § (1) A helyi választási iroda a választás évében  május
    31-ig levél útján tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselők
    és   polgármesterek   választásán  választójoggal   rendelkező,
    október  1.  napjáig nagykorúvá váló magyar  állampolgárokat  a
    kisebbségi  választói  jegyzékbe való  felvétellel  kapcsolatos
    tudnivalókról,  és  megküldi részükre a 11. melléklet  szerinti
    nyomtatványt.  A  tájékoztató szövegét  a  nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek  ügyében illetékes kormányzati  szerv  az  országos
    kisebbségi önkormányzatokkal egyezteti.
    (2) A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt a választás
    évének   július  15.  napjáig  lehet  kérni  a  lakcím  szerint
    illetékes  helyi választási iroda vezetőjétől a  kérelemnek  az
    önkormányzat  épületében elhelyezett gyűjtőládába helyezésével.
    A  kisebbségi  választói jegyzékbe való  felvétel  levélben  is
    kérhető  úgy,  hogy a legkésőbb a választás évének  július  15.
    napjáig megérkezzen a helyi választási irodába.
    (3)  A  kisebbségi  választói jegyzékbe  való  felvétel  iránti
    kérelmet   a   11.   melléklet  szerinti  nyomtatványon   lehet
    benyújtani.
    (4)  A  kisebbségi  választói jegyzékbe  való  felvétel  iránti
    kérelem tartalmazza a polgár
      a)  családi és utónevét,
    b)  születési családi és utónevét,
    c)  lakóhelyét,
    d)  személyi azonosítóját,
    e)  nyilatkozatát arról, hogy az adott nemzeti és etnikai
    kisebbséghez tartozik, továbbá
    f)  aláírását.
    (5)  Ha  a polgár több kisebbség választói jegyzékébe  is  kéri
    felvételét, valamennyi kérelme érvénytelen.
    115./F.  §  (1)  A  helyi választási iroda  vezetője  legkésőbb
    július 15-én határozattal dönt a kérelmező kisebbségi választói
    jegyzékbe vételéről.
    (2)   A   helyi   választási   iroda   vezetője   a   kérelmező
    állampolgárságát   és   választójogát   a   személyiadat-    és
    lakcímnyilvántartás, valamint a választójoggal  nem  rendelkező
    nagykorú   polgárok   nyilvántartása   alapján   ellenőrzi.   A
    választójog    ellenőrzése   céljából   a   személyiadat-    és
    lakcímnyilvántartás és a választójoggal nem rendelkező nagykorú
    polgárok nyilvántartása összekapcsolható.
    (3)   Fel  kell  venni  a  kérelmezőt  a  kisebbségi  választói
    jegyzékbe, ha a kérelem tartalmazza a 115/E. § (4) bekezdésében
    foglalt  adatokat, a kérelmező magyar állampolgár  és  a  helyi
    önkormányzati   képviselők   és   polgármesterek    választásán
    választójoggal  rendelkezik;  ellenkező  esetben  a  kisebbségi
    választói jegyzékbe való felvételt meg kell tagadni.
    (4) A helyi választási iroda vezetője haladéktalanul értesíti a
    kérelmezőt  a  kisebbségi  választói jegyzékbe  való  felvételt
    megtagadó határozatáról. A kisebbségi választói jegyzékbe  való
    felvételt megtagadó határozatnak tartalmaznia kell a kisebbségi
    választói  jegyzékbe  vétel  megtagadásának  indokát  és  annak
    bizonyítékait,  valamint a határozattal  szembeni  jogorvoslati
    lehetőségről szóló tájékoztatást is.
    (5)  A  kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt megtagadó
    határozattal  szemben  az  erről szóló értesítés  kézhezvételét
    követő   három  napon  belül  nyújtandó  be  kifogás  a   helyi
    választási iroda vezetőjéhez.”
    „72.  §  (1)  E  törvény a kihirdetését követő  30.  napon  lép
    hatályba.”
    A  Módtv.  szövegét a Magyar Közlöny 2005. október  26-i,  141.
    száma tette közzé.

                                 III.

         1.  Az  indítványozó az Alkotmány 68. §-a (4) bekezdésének
    és  59.  §-a (1) bekezdésének együttes értelmezését  kérte.  Az
    Obtv.  22.  §-ának  e)  pontja, továbbá a  nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek  jogairól  szóló  1993.  évi  LXXVII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Nektv.)  20.  §-ának  (2)  bekezdése  alapján  a
    nemzeti  és  etnikai  kisebbségi  jogok  országgyűlési  biztosa
    jogosult az Alkotmány értelmezésének indítványozására.

         2.  Az  indítványozó  szerint az  Alkotmány  68.  §-a  (4)
    bekezdésének  és 59. §-a (1) bekezdésének együttes  értelmezése
    annak    megállapítását   szolgálja,   hogy   „a    kisebbségek
    önkormányzáshoz való jogának érvényesülése érdekében tekinthető-
    e  a  személyes  adatok védelméhez fűződő jog  elkerülhetetlen,
    szükséges  mértékű és arányos korlátozásának a választópolgárok
    nyilatkoztatása  a  választási  eljárás  során   a   kisebbségi
    közösséghez    tartozásukról,   valamint    ezen    nyilatkozat
    valóságtartalmát  az  állam  (választási  bizottság,   bíróság)
    törvényben meghatározott keretek között ellenőrizheti-e.”
         Az  indítványból megállapítható, hogy bár az  indítványozó
    kifejezetten  csak a 68. § (4) bekezdését említette,  valójában
    az  egész  68.  § tekintetében kérte annak tisztázását,  milyen
    jogok  illetik  meg a kisebbségeket az Alkotmány  70.  §-a  (1)
    bekezdésének 2002-ben módosított szövegével összefüggésben.  Az
    indítványozó értelmezése szerint ugyanis az Alkotmány  68.  §-a
    és  70. §-ának (1) bekezdése között 2002-ig ellentét állt fenn,
    az  ellentét az Alkotmány 2002. évi módosításával – 2004. május
    1-jei  hatállyal – megszűnt, és ennek alapján kell a kisebbségi
    önkormányzatok  választását  szabályozni.  Az   így   felfogott
    alkotmányosság azt követeli meg, hogy a kisebbségi önkormányzat
    tagjait   a   kisebbség  közössége  válassza,   a   választásra
    jogosultakat  kisebbségi választói névjegyzékbe vegyék  fel,  a
    kisebbségi  választópolgároknak a kisebbséghez való  tartozását
    ellenőrizzék.
         Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítvány
    tartalmilag megfelel az Alkotmány értelmezésével kapcsolatban a
    korábbi    határozatokban    megfogalmazott    követelményeknek
    [összefoglalóan:  62/2003. (XII. 15.) AB határozat,  ABH  2003,
    637,  643.; 42/2000. (XI. 8.) AB határozat, ABH 2000, 329, 331-
    332.].  Ezért  az  Alkotmánybíróság az  Alkotmány  értelmezését
    elvégezte.

         3.  Az Alkotmánybíróság az alkotmányértelmezés során  –  a
    kialakult gyakorlatnak megfelelően – a jelen esetben is
    –  a  hatalommegosztás elve alapján jár  el,  nem  veszi  át  a
    jogalkotó  feladatát, hanem a konkrét alkotmányjogi problémának
    az  Alkotmányból levezethető megoldását keresi [31/1990.  (XII.
    18.)  AB határozat, ABH 1990, 136, 137-138.; 25/1995. (V.  10.)
    AB végzés, ABH 1995, 427, 428.],
    –   a   megszorítóan  felfogott  alkotmányértelmezési  hatáskör
    gyakorlásához  nem  tekinti  elégséges  alapnak  azt,  hogy  az
    Alkotmányra  épülő további szabályozás elveinek meghatározására
    van  szükség  (996/G/1990. AB határozat, ABH  1993,  533,  534-
    535.),
    –  a  jogok alkotmányos, összefüggő rendszerének és a  rendszer
    működőképességének  szem előtt tartásával, valamint  –  szükség
    szerint  – a nemzetközi tényanyag, a nemzetközi kötelezettségek
    figyelembevételével  fejti ki az alapjogok tartalmát  [21/1996.
    (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74, 83.].

         4.  Az  Alkotmánybíróság  az értelmezési  kérelem  alapján
    először az Alkotmány 68. §-ának tartalmát vizsgálta.
        Az  Alkotmány  68.  §-ának  (1)  bekezdése  kifejezi,  hogy
    milyen   nagy  szerepe  van  a  kisebbségeknek:  a  kisebbségek
    államalkotó tényezők. Erre a fontos szerepre tekintettel a  68.
    §  (2)  bekezdése – egyebek között – kimondja,  hogy  a  Magyar
    Köztársaság   biztosítja  a  nemzeti  és  etnikai   kisebbségek
    kollektív  részvételét  a közéletben. A  68.  §  (3)  bekezdése
    szerint  az ország területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek
    képviseletét  törvények biztosítják.  A  68.  §  (4)  bekezdése
    alapján  a  nemzeti  és etnikai kisebbségek helyi  és  országos
    önkormányzatokat hozhatnak létre.
       
        5.    Az    indítványozó    kérelmének    megfelelően    az
    Alkotmánybíróság  vizsgálta a nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
    képviseletével  kapcsolatban  az  Alkotmány  59.   §-ának   (1)
    bekezdését is. Az indítványozó azonban a kisebbséghez  tartozás
    vállalásának és ellenőrzésének kérdését is felvetette, és ezért
    az  Alkotmány  54.  §-ának (1) bekezdését  is  figyelembe  kell
    venni.
         A  nemzeti és etnikai kisebbségek számára az Alkotmány 68.
    §-ában  meghatározott jogok azokat a személyeket  illetik  meg,
    akik valamelyik nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartoznak.  A
    nemzeti  vagy etnikai kisebbséghez tartozás vállalása és  annak
    nyilvánosságra hozatala az egyén önrendelkezési  jogon  alapuló
    döntése.   Ahhoz  hasonlóan,  ahogy  a  névhez  való   jog   az
    önazonossághoz való jog egyik megnyilvánulása és  az  Alkotmány
    54. §-ának (1) bekezdése alapján élvez védelmet [58/2001. (XII.
    7.)  AB  határozat, ABH 2001, 527, 542.], a valamilyen  nemzeti
    vagy etnikai kisebbséghez tartozás vállalása is az önazonosság,
    az önrendelkezés fontos eleme.
        Az   önrendelkezési  jog  az  Alkotmány  54.   §-ának   (1)
    bekezdésében  kimondott  emberi méltósághoz  való  jogon,  mint
    általános  személyiségi  jogon alapul  [8/1990.  (IV.  23.)  AB
    határozat,  ABH  1990, 42, 44-45.]. Az emberi méltósághoz  való
    jog  szubszidiárius  alapjoga  az egyéni  autonómia  védelmének
    [56/1994.  (XI.  10.) AB határozat, ABH 1994,  312,  313.].  Az
    önrendelkezési jog körébe tartozik azonban az is, hogy valaki a
    valamelyik  kisebbséghez tartozását nem  akarja  nyilvánosságra
    hozni.  Itt  kapcsolódik az önrendelkezéshez  a  magántitok,  a
    személyes adatok védelme.
         Az  Alkotmány  59.  §-ának  (1) bekezdése  kimondja,  hogy
    mindenkit  megillet  – egyebek mellett  –  a  magántitok  és  a
    személyes adatok védelme. Az Alkotmánybíróság 1990-től követett
    gyakorlata   szerint  ez  a  jog  kivételesen,  törvény   által
    korlátozható,   de  a  korlátozásnak  meg  kell   felelnie   az
    Alkotmányban meghatározott követelményeknek [20/1990.  (X.  4.)
    AB  határozat,  ABH  1990, 69, 70.]. A 15/1991.  (IV.  13.)  AB
    határozatban  kifejtett  és azóta is  követett  elv  szerint  a
    személyes adatok védelméhez való jog információs önrendelkezési
    jogot  jelent.  Ennek tartalmához tartozik, hogy mindenki  maga
    rendelkezik     személyes     adatainak     feltárásáról     és
    felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
    általában csak az érintett személy beleegyezésével szabad  [ABH
    1991, 40, 42.; újabban, a gyakorlatot áttekinti: 22/2004.  (VI.
    19.) AB határozat, ABH 2004, 367, 370-371.].
           A    fenti    alapelvet   tartalmazó   alkotmánybírósági
    határozatnak  megfelelően  került  meghatározásra  a  személyes
    adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló
    1992. évi LXIII. törvény 1. §-ának (1) bekezdése. E törvény  2.
    §-ának  2.  a)  pontja  szerint különleges  adatnak  minősül  a
    nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó adat. A 3.
    §  (2) bekezdése szerint különleges adat akkor kezelhető, ha az
    érintett  személy ehhez hozzájárult, vagy – egyebek  mellett  –
    Alkotmányban   biztosított  alapjog   érvényesítése   érdekében
    törvény ezt elrendeli.
          Az   információs  önrendelkezési  jog  korlátozására   is
    irányadó  az  az  Alkotmányból levezetett követelmény,  hogy  a
    korlátozás  akkor fogadható el alkotmányosnak,  ha  kényszerítő
    okból  és  a  legkisebb korlátozással, a legalkalmasabb  eszköz
    használatával  történik [a korábbi gyakorlatot összefoglalja  a
    35/2002.  (VII. 19.) AB határozat, ABH 2002, 199, 206.].  Ennek
    megfelelően az alapjog korlátozásának megengedhetősége mindig a
    konkrét  szabályozástól függően állapítható meg [27/2002.  (VI.
    28.) AB határozat, ABH 2002, 143, 147.].
        A    nemzeti    és    etnikai   kisebbségi   önkormányzatok
    létrehozásának  joga  alapja  lehet  a  kisebbséghez   tartozás
    kinyilvánításával  kapcsolatos  önrendelkezési  jog  valamilyen
    korlátozásának.  A  kisebbséghez  tartozásról  szóló   valótlan
    nyilatkozat  tömegméretekben  történő  megtétele  zavarhatja  a
    kisebbségi  önkormányzatok  létrehozását.  Az  ilyen  gyakorlat
    kialakulásával  szemben  szükség lehet  megfelelő  jogszabályok
    kidolgozására. Az Alkotmányból nem következik azonban  egyetlen
    meghatározott megoldás. Alkotmányértelmezéssel nem  határozható
    meg,  hogy az információs önrendelkezési jog milyen korlátozása
    fogadható  el  alkotmányosnak a nemzeti és etnikai kisebbséghez
    tartozásról szóló nyilatkozat valódiságának (milyen alapon, kik
    által,  milyen  eljárásban történő) ellenőrzése  érdekében.  Az
    Alkotmánybíróság az Alkotmány értelmezésével  nem  veszi  át  a
    jogalkotó  feladatát.  A  jogalkotó  által  elfogadott  konkrét
    szabály  vizsgálata alapján lehet csak megállapítani,  hogy  az
    adott korlátozás alkotmányos-e.
       
         6. Az Alkotmány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait az
    alapjogok között szabályozza. A közéletben való részvétel  joga
    az alapjogok között szerepel, de az Alkotmány szerint kollektív
    részvételről  van  szó.  A kisebbségek képviseletére  vonatkozó
    jogról  szóló  szabályt  követően  mondja  ki  az  Alkotmány  a
    kisebbségeknek az önkormányzat létesítésére vonatkozó jogát. Az
    Alkotmány   szabálya  ezekben  az  esetekben  az   elvi   tétel
    kimondására   korlátozódik,   az   összes   többi   rendelkezés
    meghatározása  – a 68. § (5) bekezdése alapján  –  a  jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával  elfogadott
    törvényben  történik.  Az Alkotmány tehát  nem  határozza  meg,
    hogyan jönnek létre a kisebbségek önkormányzatai, milyen helyet
    foglalnak  el  ezek az önkormányzatok az államszervezetben,  és
    hogyan  kapcsolódnak  az  állami  szervekhez  (435/B/1997.   AB
    határozat, ABH 1998, 711, 714.).
        A  kisebbségek képviseletének, valamint a kisebbségi  helyi
    és   országos   önkormányzatok  szabályozására  vonatkozóan   a
    törvényalkotónak   adott  felhatalmazásra   is   értelemszerűen
    irányadó az a megállapítás, amelyet az Alkotmánybíróság a helyi
    önkormányzásról általában tett: a törvényhozó a  szabályozásnál
    széles  döntési  jogosultsággal rendelkezik,  ennek  a  döntési
    szabadságnak az alapjogok szabnak korlátot [56/1996. (XII. 12.)
    AB határozat, ABH 1996, 204, 206.].

           7.   Az   Alkotmány   szabályainak   értelmezésénél   az
    Alkotmánybíróság  azt is figyelembe vette,  hogy  milyen  módon
    alakultak    ki   a   kisebbségi   önkormányzatokra   vonatkozó
    rendelkezések.
        Az  Alkotmánynak a kisebbségek jogaira vonatkozó szabályait
    a    rendszerváltozás    után   ismételt   alkotmánymódosítások
    formálták.

         a/  Az  Alkotmány a rendszerváltozás előtt a  nemzetiségek
    egyenjogúságát, az anyanyelv használatának, az anyanyelven való
    oktatásnak,   a   saját  kultúra  megőrzésének  és   ápolásának
    biztosítását   deklarálta,   de   további   rendelkezést    nem
    tartalmazott.
         Az Alkotmánynak az alapvető jogokról és kötelezettségekről
    szóló  fejezetét  az Alkotmány módosításáról  szóló  1989.  évi
    XXXI.   törvény   az   emberi  jogokra   vonatkozó   nemzetközi
    egyezmények   alapján   lényegesen   átalakította.   A   magyar
    történelmi sajátosságokra tekintettel – a deklaráció megtartása
    mellett, a 68. §-ba új (1) bekezdést beiktatva – kimondta, hogy
    a  nemzeti  és  nyelvi kisebbségek részesei a  nép  hatalmának,
    államalkotó  tényezők. Az Alkotmány újabb  módosításáról  szóló
    1990.  évi  XVI. törvény a 68. §-t (3) bekezdéssel  egészítette
    ki.   Az   új   szabály  szerint  a  kisebbségek   képviseletét
    biztosítani  kell  az Országgyűlésben és a  tanácsokban.  Ez  a
    rendelkezés  írta  elő,  hogy külön  törvényt  kell  alkotni  a
    kisebbségeknek az Országgyűlésben megvalósuló képviseletéről és
    a  kisebbségek képviselőinek választása független az  Alkotmány
    71.  §-a  (1)  bekezdésében  meghatározott  általános,  egyenlő
    választójog alapján történő választásoktól.
         Az  Alkotmány  módosításáról szóló 1990. évi  XL.  törvény
    megváltoztatta a 68. § (3) bekezdését. Az új (3) bekezdés  csak
    azt  állapította  meg,  hogy a Magyar Köztársaság  törvényei  a
    kisebbségek képviseletét biztosítják. Az új (4) bekezdés  pedig
    előírta,   hogy   a   kisebbségek   jogairól   szóló    törvény
    elfogadásához  a  jelenlévő képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges.  Ennél az alkotmánymódosításnál eltűnt  tehát  az  a
    szabály,   amely  a  kisebbségek  országgyűlési   képviselőinek
    megválasztásánál  lehetővé  tette  az  általános   és   egyenlő
    választójogról  szóló  alkotmányos  szabálytól  való  eltérést.
    Ilyen  tartalmú  rendelkezés  később  sem  került  be  újra  az
    Alkotmány szövegébe.
         Az önkormányzatokról szóló szabályokat az Alkotmánynak  az
    1990.  évi LXIII. törvénnyel történt módosítása iktatta  be  az
    Alkotmányba.   Ez  az  alkotmánymódosítás  az  Alkotmánynak   a
    tanácsokról  szóló rendelkezéseit hatályon kívül  helyezte,  és
    kimondta az önkormányzáshoz való jogot. Az Alkotmány 44. §-ának
    új   (1)   bekezdése   alapján  a  választópolgárok   a   helyi
    önkormányzást  az  általuk választott képviselőtestület  útján,
    illetőleg  a helyi népszavazással gyakorolják. Az  új  44/A.  §
    meghatározta  az  önkormányzás  alapjogának  tartalmát  is.  Az
    Alkotmányt  módosító  törvény javaslatának  indokolása  azt  is
    egyértelművé  tette, hogy a helyi önkormányzáshoz  való  jog  a
    község,  a  város,  a főváros és kerületei,  valamint  a  megye
    választópolgárainak  közösségét illeti  meg  a  népfelség  elve
    alapján;   a   választópolgárok  az   önkormányzás   folyamatos
    gyakorlására képviselőtestületet választanak.
        Ugyancsak  az  1990.  évi  LXIII.  törvény  iktatta  be  az
    Alkotmányba a nemzeti és etnikai kisebbségek helyi és  országos
    önkormányzatairól szóló 68. § (4) bekezdését. Ez  a  kisebbségi
    önkormányzatokra  vonatkozó  új  szabály  azonban  csak  annyit
    mondott  ki,  hogy  a  kisebbségek  önkormányzatokat  hozhatnak
    létre.   Ezzel   a  kisebbségek  képviseletének  egyik   módját
    megállapította,  de  sem  az  önkormányzás  tartalmát,  sem  az
    önkormányzat létrehozatalának módját, a választások  szabályait
    nem határozta meg.
         Az Alkotmánynak a kisebbségek jogairól szóló, ilyen módon,
    lépésenként kialakított 68. §-a van jelenleg is hatályban.

          b/   Az   Alkotmánybíróság  a  35/1992.  (VI.   10.)   AB
    határozatban már vizsgálta, milyen lépéseket tett  a  jogalkotó
    az  Alkotmány  68.  §-ában meghatározott jogok érvényesítésének
    biztosítása    érdekében,    és   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenességet állapított meg (ABH 1992, 204, 205.). Ezt
    követően  alkotta meg az Országgyűlés 1993-ban  a  Nektv.-t.  A
    Nektv.  szabályozásának  az  az elv  volt  az  alapja,  hogy  a
    nemzeti,   etnikai  csoporthoz,  kisebbséghez   való   tartozás
    vállalása és kinyilvánítása az egyén kizárólagos joga, ebben  a
    tekintetben senki sem kötelezhető nyilatkozattételre (7. §).
        A  Nektv.  a  helyi  kisebbségi önkormányzatok  szervezését
    összefüggésbe  hozta  a  települési  önkormányzati   képviselők
    választási  rendszerével. Ennek megfelelően  módosult  a  helyi
    önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról  szóló
    1990. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Övjt.).
        A   Nektv.  64.  §-a  módosította  az  Övjt.-t.  Az   Övjt.
    módosított   52.   §-ának   (3)   bekezdése   szerint   bármely
    választópolgár  jelölhető  a  helyi  kisebbségi   önkormányzati
    testületbe, ha a kisebbség képviseletét vállalja. Az  Övjt.  új
    szövegezésű   53.  §-ának  (1)  bekezdése  kimondta,   hogy   a
    települési  önkormányzati  képviselő-választásra  jogosultak  a
    helyi kisebbségi önkormányzat választásában is részt vehetnek.

         c/  A  Nektv.  megalkotása után az Alkotmány módosításáról
    szóló 1994. évi LXI. törvény 2. §-a az Alkotmány 70. §-ának (1)
    bekezdését  olyan  szöveggel  állapította  meg,  amely  szerint
    minden magyar állampolgárnak joga van többek között arra,  hogy
    a   kisebbségi   önkormányzati  választásokon  választható   és
    választó  legyen.  Az  Alkotmány  módosításáról  szóló  törvény
    javaslatának miniszteri indokolása rámutatott arra, hogy  ennek
    a  változtatásnak  a  célja az alapvető  jogok  körébe  tartozó
    választójognak a kisebbségi önkormányzati választásokra történő
    kibővítése, a Nektv.-vel való összhang megteremtése.
         Az  alkotmánymódosítással lényegében egyidejűleg az  1994.
    évi  LXII. törvény a választási rendszer változtatása keretében
    az  Övjt.-t  és a Nektv.-t is módosította. Ekkor jelentek  meg,
    ill.  szerkesztési módosítással maradtak meg  az  Övjt.-nek  az
    indítványozó  által támadott rendelkezései.  Ezek  az  1994-ben
    végrehajtott  módosítások  azonban a kisebbségi  önkormányzatok
    tekintetében  elvi változtatást nem hoztak, csak összehangolták
    az  Alkotmányban,  a  Nektv.-ben és az  Övjt.-ben  megtalálható
    szabályokat.
        Az   Alkotmánybíróság   a   435/B/1997.   AB   határozatban
    megállapította,  hogy az új szabályozás eredményeként  a  helyi
    kisebbségi   önkormányzatok,  -  a  települési   önkormányzatok
    rendszerébe   beépítve,  -  biztosítják  a   kisebbségi   jogok
    gyakorlását.  A  Nektv.  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatokra
    vonatkozó szabályokat az Alkotmány rendelkezéseivel összhangban
    határozta meg (ABH 1998, 711, 714-715.).

          d/   Az  Alkotmány  2002.  évi  LXI.  törvénnyel  történt
    módosítása  megváltoztatta a választójogról szóló szabályt.  Az
    Alkotmány  70.  §-a  (2) bekezdésének új szövege  –  a  korábbi
    megfogalmazástól  eltérően – nem említi a  helyi  önkormányzati
    képviselők és polgármesterek választásával együtt a nemzetiségi
    és  kisebbségi önkormányzati képviselők választását, illetve  e
    képviselői tisztségre való választhatóság jogát. Ezt a jogot az
    Alkotmány módosított szövege másutt sem szabályozza.

         e/ A kisebbségi önkormányzati képviselők választásának  új
    rendszerét  vezette  be  2005-ben a Módtv.  Az  új  szabályozás
    szerint  a  települési kisebbségi választásokon  az  a  személy
    választó  és  választható, aki eleget tesz annak  a  2.  §  (1)
    bekezdésében  –  egyebek  mellett – meghatározott  feltételnek,
    hogy  kisebbséghez  tartozását  vállalja  és  kinyilvánítja.  A
    Módtv.  megalkotásával  kapcsolatban  alkotmánymódosításra  nem
    került sor.

         A fentiek alapján az állapítható meg, hogy az Alkotmány az
    alapvető   jogok  között  mondja  ki  a  nemzeti   és   etnikai
    kisebbségek  védelmét. Ennek a védelemnek  része  a  közéletben
    való  kollektív  részvételnek, a kisebbségek  képviseletének  a
    biztosítása. A közéletben való részvételnek, a képviseletnek  a
    módja tekintetében azonban 1990. óta egyértelmű alkotmányos elv
    nem   alakult   ki.   A  törvényhozó  különböző   megoldásokkal
    kísérletezett  és  ezt  az  útkeresést  az  Alkotmány   szövege
    lehetővé tette.
         8. Az Alkotmánynak a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó
    szabálya értelmezéséhez szükséges az Alkotmány más szabályainak
    a figyelembe vétele is.
        Az   Alkotmány   2.  §-ának  (1)  bekezdése    kimondja   a
    demokratikus    jogállam  elvét.  A  2.  §  (2)   bekezdése   a
    népszuverenitást  deklarálja és  megállapítja,  hogy  a  nép  a
    hatalmat képviselői útján vagy közvetlenül gyakorolja.
         Az  Alkotmánybíróság a 30/1998. (VI. 25.) AB  határozatban
    kifejtette, hogy a demokratikus jogállam elve a népszuverenitás
    elvével   együtt   alapozza  meg  a  demokratikus   legitimáció
    követelményét.  Ez  a  határozat a jogi normákkal  kapcsolatban
    állapította  meg  azt  a  követelményt,  hogy  a  normáknak   a
    népszuverenitásra  visszavezethető,  demokratikus  legitimáción
    kell alapulniuk (ABH 1998, 220, 233.). Az Alkotmánybíróság  más
    határozatai  is megállapítják, hogy a közhatalom  legitimációja
    alapulhat  közvetlen  vagy közvetett választáson.  A  közvetett
    legitimáció   akkor   állapítható  meg,   ha   a   kinevezések,
    választások  láncolata  elvezet a választópolgárokig  [38/1993.
    (VI.  11.) AB határozat, ABH 1993, 256, 262-263.; 16/1998.  (V.
    8.)  AB  határozat, ABH 1998, 140, 146.; 50/1998. (XI. 27.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  387,  399.;  7/2004.  (III.   24.)   AB
    határozat, ABH 2004, 98, 108-109.].

         9. A fentiek alapján az állapítható meg, hogy az Alkotmány
    alapjogként   szabályozza  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
    közéletben  való  részvételének és képviseletének  a  jogát.  A
    közéletben való részvételnek és a képviseletnek egyik formája a
    helyi  és  országos önkormányzatok létrehozásának  a  joga.  Az
    Alkotmány  nem  határozza  meg azonban  ezeknek  a  jogoknak  a
    konkrét tartalmát, a joggyakorlás szabályait. A közéletben való
    részvételnek,   a   képviseletnek  és  így  az   önkormányzatok
    létrehozásának  a  szabályozása  több  alapvető   alkotmányjogi
    rendelkezéssel függ össze. Ezek között különösen fontos szerepe
    van  a  választási  rendszernek,  de  nagy  a  jelentősége   az
    önkormányzatok   felépítésének,   hatáskörének,   más    állami
    szervekkel  való kapcsolatának. A törvényhozónak  az  Alkotmány
    68.  §-a (5) bekezdése alapján történő törvényalkotásnál széles
    döntési  joga  van.  Ennek a döntési szabadságnak  a  korlátját
    jelentik az Alkotmány rendelkezései.

         10. Az Alkotmánybíróság azt is megvizsgálta, hogy a Magyar
    Köztársaságot   milyen  nemzetközi  kötelezettségek   terhelik,
    illetőleg a nemzetközi gyakorlatban milyen elvek érvényesülnek.
         Magyarországon  az  1976. évi 8. törvényerejű  rendelettel
    kihirdetett   a   Polgári   és   Politikai   Jogok   Nemzetközi
    Egyezségokmányának 27. cikke kimondta, a nemzeti, vallási  vagy
    nyelvi kisebbségekhez tartozó személyektől nem lehet megtagadni
    azt  a  jogot,  hogy csoportjuk más tagjaival együttesen  saját
    kultúrájuk   legyen,   hogy   saját   vallásukat   vallják   és
    gyakorolják, vagy hogy saját nyelvüket használják.
         Az  ENSZ  Közgyűlése 1992-ben a 47/135.  sz.  határozattal
    elfogadta   a   nemzeti  vagy  etnikai,   vallási   és   nyelvi
    kisebbségekhez  tartozó személyek jogairól szóló nyilatkozatot.
    A  nyilatkozat 2. cikkének 2. bekezdése szerint a  kisebbséghez
    tartozó  személyeknek  joguk  van  hatékonyan  részt  venni   a
    kulturális,  vallási,  társadalmi,  gazdasági  életben   és   a
    közéletben.  A  3. bekezdés a közéletben való  részvétel  jogát
    azzal  konkretizálja,  hogy kimondja,  a  kisebbséghez  tartozó
    személyeknek  joguk  van  a kisebbségre  vonatkozó  nemzeti,  -
    megfelelő  esetben - regionális szintű döntések  meghozatalában
    való részvételre. A 3. bekezdéshez fűzött magyarázat szerint  a
    döntéshozatalban   való   részvétel   legmegfelelőbb   módjának
    kiválasztása  több tényező figyelembevétele alapján  történhet.
    Így  szerepe  lehet  annak, hogy a kisebbség  az  adott  ország
    területén  egy tömbben helyezkedik-e el vagy szétszórtan,  nagy
    vagy   kis  létszámmal.  A  döntést  befolyásolhatja  az  adott
    országban alkalmazott választási rendszer is.
          Az   ENSZ-nek   a  faji  megkülönböztetés   kiküszöbölése
    kérdéseivel  foglalkozó bizottsága 1990. augusztus 22-i,  VIII.
    számu   általános  ajánlásában  azt  vizsgálta,  hogyan   lehet
    meghatározni  az  egyes faji vagy etnikai csoportokhoz  tartozó
    személyeket. A bizottság álláspontja szerint általános  elvként
    az egyes személyek által történő önmeghatározás szolgál – ezzel
    ellentétes   bizonyíték  hiányában  -  a  csoporthoz   tartozás
    megállapítására  (The  Committee on the Elimination  of  Racial
    Discrimination, Thirty-Eighth session, 1990, Document A/45/18).
         A  Magyar  Köztársaság  az  1999.  évi  XXXIV.  törvénnyel
    kihirdette az Európa Tanácsnak a Nemzeti Kisebbségek Védelméről
    szóló,     Strasbourgban,    1995.    február    1-jén     kelt
    Keretegyezményét. A Keretegyezmény 15. cikke szerint az államok
    vállalják   –  egyebek  mellett  –  azt,  hogy  megteremtik   a
    feltételeket a nemzeti kisebbségek számára a (különösen az őket
    érintő) közügyekben való részvételhez.
         A  kisebbségek közéletben való részvételére is vonatkozott
    a  Velence  Bizottság  2002. októberében  elfogadott  irányelve
    (Opinion  no.  190/2002), amelyet az Európa  Tanács  Parlamenti
    Közgyűlésének   felkérésére   dolgozott   ki   a    választások
    szabályairól, és amelyet a Parlamenti Közgyűlés 2003. január 30-
    án elfogadott határozatában az államoknak alkalmazásra javasolt
    [resolution   1320  (2003)].  Az  irányelv  2.  d)   pontja   a
    következőket javasolja a kisebbségek képviseletének biztosítása
    érdekében:
    –   engedélyezni   kell   a  kisebbségeket   képviselő   pártok
    választásokon való részvételét,
    –    a   szavazatok   egyenlő   értékűségének   követelményével
    összeegyeztethető  a  kisebbségek számára  meghatározott  számú
    hely  fenntartása  vagy  a  képviselői  helyek  elosztásánál  a
    kisebbségek javára az általános szabálytól való eltérés,
    – sem a jelölteket, sem a szavazókat nem szabad kötelezni arra,
    hogy kisebbséghez tartozásukat nyilvánossá tegyék.

         A fentieket is figyelembe véve fejtette ki álláspontját az
    Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  értelmezéséről   a   határozat
    rendelkező részében.
                                   
                                  IV.
                                   
        1.  Az indítványozó álláspontja szerint a Ve. 115/E. §-a és
    115/F. §-a sérti az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését és 68. §-
    ának (1) – (4) bekezdését.
        Az   Alkotmány   2.   §-ának  (1)  bekezdése   kimondja   a
    jogállamiság   elvét.   A  jogállamiság  tartalmi   kérdéseinek
    vizsgálatánál  azonban  a  nevesített  alkotmányos  elveket  és
    jogokat  kell  vizsgálni [32/1991. (VI. 6.) AB  határozat,  ABH
    1991,  146,  158.].  Az Alkotmány 2. §-ának (1)  bekezdése  nem
    tartalmaz  önálló mércét (799/E/1998. AB határozat,  ABH  2001,
    1011,   1016.).  A  Ve.  támadott  rendelkezései   nem   állnak
    ellentétben  az  Alkotmány 68. §-ának (1)  –  (4)  bekezdésében
    meghatározott   szabályokkal.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   az
    indítványozónak a Ve. 115/E. §-a és 115/F. §-a megsemmisítésére
    irányuló indítványát elutasította.
       
        2.  Az  indítványozó valójában nem a Ve. 115/E.  §-ában  és
    115/F.  §-ában megfogalmazott szabályok tartalmát  kifogásolta,
    hanem  azt, ami azokból – szerinte - hiányzik. Azon  az  alapon
    állította  az  alkotmányellenesség  fennállását,  hogy  ezek  a
    szabályok nem teszik lehetővé annak ellenőrzését, megfelel-e  a
    valóságnak a kisebbséghez tartozásról tett nyilatkozat, és  nem
    tartalmaz  szankciót, a valótlan nyilatkozatot tevő  személlyel
    szemben.  Ezért kérte már a Módtv. megalkotása előtt benyújtott
    beadványában      is      a     mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását és a jogalkotónak a  hiányzó
    jogszabály megalkotására való kötelezését.
       
        Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)   49.  §-ának  (1)   bekezdése   szerint
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség akkor áll  fenn,
    ha  a  jogalkotó  szerv  jogszabályi felhatalmazásból  származó
    jogalkotási      feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő.
        Az  etnikai  és nemzeti kisebbség önkormányzat – létesítési
    jogának  érvényesülése érdekében az Alkotmánybíróság a 35/1992.
    (VI.    10.)   AB   határozatban   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet állapított meg, mert az Országgyűlés  nem
    alkotta  meg a kisebbségek jogairól szóló törvényt  (ABH  1992,
    204.). Az Országgyűlés ezt követően a törvényt megalkotta és  a
    Módtv.  újraszabályozta  a  kisebbségi  önkormányzat  tagjainak
    megválasztását.
        Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  akkor  is
    megállapítható        a       mulasztásban        megnyilvánuló
    alkotmányellenesség, ha a jogi szabályozás szükségessége  azért
    keletkezett,    mert   az   állam   bizonyos    életviszonyokba
    beavatkozott,  és  ezáltal megfosztotta  az  állampolgárok  egy
    csoportját  alkotmányos  joguk érvényesítésétől  [22/1990.  (X.
    16.)  AB  határozat,  ABH 1990, 83, 86.].  A  jelen  esetben  a
    választási  szabályok  nem fosztják meg a kisebbséghez  tartozó
    személyeket  a joggyakorlástól. Ezen az alapon nem  állapítható
    meg a mulasztás.
        Az      Alkotmánybíróság     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor   is,   ha   alapjog
    érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garanciák hiányoznak  [a
    korábbi  gyakorlatot  is összefoglalja a 15/1998.  (V.  8.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  132,  138.]. Mulasztás  megállapítására
    kerülhet   sor,  továbbá  akkor  is,  ha  súlyos   szabályozási
    hiányosságok   állapíthatók   meg,   és   ennek   következtében
    alkotmányellenes  helyzet  keletkezik  [12/2004.  (IV.  7.)  AB
    határozat, ABH 2004, 217, 226.].
     Az  indítványozó  szerint az alapjog érvényesülését  biztosító
    szabályok  hiánya azért áll fenn, mert nincs olyan rendelkezés,
    amely  alapján sor kerülne a nemzeti vagy etnikai  kisebbséghez
    tartozásról tett nyilatkozat valódiságának ellenőrzésére, és  a
    valótlan    nyilatkozatot   tevő   féllel   szemben    szankció
    alkalmazására.  Az  indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróságnak
    meghatározott  tartalmú  ellenőrzési és szankcionálási  szabály
    megalkotására kellene köteleznie az Országgyűlést.
     Az  Alkotmánybíróság a 1621/E/1992. AB határozatban  kimondta,
    hogy  a  jogalkotásra  tartozik  annak  eldöntése,  szabályoz-e
    valamilyen   élethelyzetet,   és   ha   igen,   akkor    milyen
    részletességgel  (ABH  1993, 765, 766.).  A  jelen  esetben  az
    indítványozó     olyan     szabályokat     hiányol,     amelyek
    megakadályozhatnák  a  visszaéléseket.  Az  indítványozó  által
    körvonalazott szabályok hiánya miatt a jogalkalmazásban valóban
    lehetnek problémák. A szabályozási hiány megszüntetése  azonban
    maga  után vonná a nyilatkozattevő személyek önrendelkezési  és
    magántitok védelméhez való jogának korlátozását. A mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenesség   megállapítása    és    a
    jogalkotásra    kötelezés   nem   járhat   azzal,    hogy    az
    Alkotmánybíróság  alapjogok korlátozásával  járó  meghatározott
    jogszabályok megalkotására kötelezze a jogalkotót.

    Az  Alkotmánybíróság  az  elmondottak  alapján  a  mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló
    indítványt elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság a határozatnak a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét a választópolgárok széles körét érintő volta miatt
    rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
       Dr. Bagi István                          Dr. Balogh Elemér
       alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                    
       Dr. Bragyova András                        Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                    
       Dr. Harmathy Attila                       Dr. Holló András
       előadó alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
       Dr. Kiss László                           Dr. Kovács Péter
       alkotmánybíró                                alkotmánybíró
                                    
       Dr. Kukorelli István    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                                alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A többségi határozat rendelkező részével egyetértek. A többségi
     határozat  indokolását  azonban  három  kérdésben  szükségesnek
     tartom  kiegészíteni.  Ezek:  a  kisebbségi  jogok  jellege  és
     alanyai,  az  önrendelkezési  jog és  a  kisebbséghez  tartozás
     kapcsolata  és végül, a törvényhozó kötelezettsége a kisebbségi
     választások szabályozásában.

     1. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok jellege és alanyai

     Az etnikai és nemzeti kisebbségek a magyar politikai közösségen
     belüli  kulturális és politikai közösségek; ezt  fejezi  ki  az
     Alkotmány 68. § (1) bekezdése, amikor „államalkotó tényezőknek”
     nevezi  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeket.  A  kisebbségek
     különleges  társadalmi csoportot alkotnak, amelyet nemzetiségi-
     etnikai és ezen alapuló kulturális identitása különböztet meg a
     többségtől. Az „államalkotó tényezőként” való elismerés  egyben
     annak az elismerése is, hogy a kisebbségek többséggel egyenlően
     kezelendők: az államalkotó tényező nem bírhat kevesebb  joggal,
     mint a többségi nemzethez tartozó egyének.

     Az  Alkotmány  68.  §-a  többször  is  a  „nemzeti  és  etnikai
     kisebbségekről”  és  ezek  jogairól  beszél.  Az   Alkotmányból
     értelmezés  nélkül  nem  világos, hogy  a  nemzeti  és  etnikai
     kisebbségek  jogainak  ki (vagy mi) az  alanya.  A  nemzeti  és
     etnikai  kisebbségek alkotmányos jogai értelmezésének  alapvető
     problémája, hogy — eltérően más alkotmányos jogoktól —  ezek  a
     jogok  csakis  az  állampolgárok egy  (ex  definitione  kisebb)
     részének alkotmányos jogai. A megoldás abban keresendő, hogy  a
     nemzeti  és  etnikai kisebbségek jogai voltaképpen a „többségi”
     jogokkal  azonos alkotmányos jogok; különlegességük csak  abból
     ered,  hogy egyes alkotmányos jogok gyakorlásában a nemzeti  és
     etnikai  kisebbségek eltérő helyzetéből adódó  hátrányok  —  de
     mindenképpen   különbségek  —  kiegyenlítésére  szolgálnak.   A
     kisebbségi  jogok  alkotmányos szerepe  a  nemzeti  és  etnikai
     kisebbségek    egyenlőségének    biztosítása    az    alapjogok
     gyakorlásában.

     A  nemzeti  (és etnikai) kisebbségekhez tartozók alapjogait  az
     Alkotmány  70/A. § (1) bekezdése biztosítja, amely szerint  „az
     emberi,   illetve  az  állampolgári  jogok”  minden  személynek
     biztosítandók,  egyebek  között  „nyelv  [….]  nemzeti   […   ]
     származás  szerinti különbségtétel nélkül.” Ez  az  alkotmányos
     norma önmagában azonban csak az alkotmányos jogok —  illetve az
     54.  § közvetítésével minden jog [lásd: a 9/1990. (IV. 25.)  AB
     határozat,  ABH 1990, 46, 48.; 21/1990. (X. 4.)  AB  határozat,
     ABH  1990,  73,  77-78.; 35/1994. (VI. 24. ) AB határozat,  ABH
     1994,    197,    203.,   amelyek   alapjául    szolgáltak    az
     Alkotmánybíróság  mai  gyakorlatának] — tekintetében  tiltja  a
     hátrányos  megkülönböztetést, de  nem  biztosít  a  nemzeti  és
     etnikai kisebbségeknek különleges, csak őket megillető jogokat.
     A  nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozók alkotmányos jogai
     eszerint  kettős alapon állnak: az egyik alap  a  70/A.  §  (1)
     bekezdése,   amely   megkülönböztetés  nélkül   biztosítja   az
     alapjogokat a nemzeti és etnikai kisebbségek tagjainak. A másik
     alapjuk  a  68.  §-ban  biztosított különleges,  a  nemzeti  és
     etnikai    kisebbségek   sajátosságai   miatt    a    hátrányos
     megkülönböztetés  puszta hiányával létre nem  hozható  alapjog-
     gyakorlási  feltételek, kivált a kisebbség  tagjai  által  csak
     közösen (együttesen) gyakorolható jogok biztosítása.

     A nemzeti és etnikai kisebbségek jogai elsősorban meghatározott
     közös  —  nemzeti  és etnikai — tulajdonságokkal  bíró  egyének
     alkotmányos jogai, másrészt az egyéni jogok együttes  és  közös
     gyakorlására — önkormányzására, azaz önigazgatására — létrejött
     intézményekben  való  részvételi  jogosultságok  (elsősorban  a
     választójog  és a választhatóság), illetve a jog a  nemzeti  és
     etnikai önkormányzatok szolgáltatásainak igénybevételére.  Ezek
     a jogok a nemzeti és etnikai kisebbségek különleges [speciális]
     alkotmányos jogai, amelyeket e kisebbségek — éppen a többségtől
     eltérő,  elsősorban kulturális sajátosságaik miatt — a  többség
     számára   létrehozott  intézményekben,  egyáltalán  a  többségi
     társadalom intézményeiben, nem képesek gyakorolni. (Így például
     a  nemzeti  kisebbséghez tartozó nyilván nem kaphat  anyanyelvi
     oktatást a többségnek anyanyelvi oktatást biztosító iskolákban,
     egyáltalán  nem  lehet képes a kisebbségi nyelvet  használni  a
     nyelvet  nem  ismerők között.) A nemzeti és etnikai kisebbségek
     alkotmányos jogai ezért különleges alkotmányos jogok, amelyek a
     kisebbségekhez  tartozóknak  is lehetővé  teszik  a  többségiek
     számára    „természetesen”   gyakorolható    jogok    tényleges
     gyakorlását.  Ezek  a  speciális  alkotmányos  jogok  csakis  a
     kisebbséghez   tartozókat  illethetik  meg,  mert   a   nemzeti
     többséghez  tartozók  ezeket a jogokat  a  többségi  társadalom
     különböző  intézményeiben  „természetesen”  gyakorolhatják.   A
     nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez tartozó egyének  alkotmányos
     jogai  a  többségtől eltérő kulturális, társadalmi  helyzetükön
     alapulnak,  és ennek mértékében illetik meg őket. A nemzeti  és
     etnikai   kisebbségi  jogok  tehát  csak  azokkal  a   jogokkal
     kapcsolatban lehetségesek, amelyek gyakorlásában a  nemzeti  és
     etnikai  kisebbségek eltérő helyzetben vannak, mint a  többségi
     nemzethez tartozók.

     A  nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak alanyai ezért csakis
     azok lehetnek, akik a többségtől nemzeti és etnikai tekintetben
     különböznek;  speciális jogaikat egyedül ez  a  tény  igazolja.
     Ebből   következik  az  az  alkotmányos  követelmény,  hogy   a
     kisebbségi  jogokat  csak  a kisebbséghez  tartozók  —  és  nem
     helyettük mások — gyakorolják. A nemzeti és etnikai kisebbségek
     önkormányzáshoz  való  alkotmányos joga [Alkotmány  68.  §  (4)
     bekezdés] csak akkor érvényesül, ha ténylegesen ahhoz a nemzeti
     vagy   etnikai   kisebbséghez  tartozó  egyének  alakítják   az
     önkormányzatot, amelynek képviseletére és ügyeinek igazgatására
     az  önkormányzat létrejött. Ugyanis csak a nemzeti  és  etnikai
     kisebbségi jogok alanyainak van alkotmányos joguk a nemzeti  és
     etnikai  kisebbségi önkormányzatok létrehozására. A nemzeti  és
     etnikai   kisebbséghez  nem  tartozóknak  —  kivált  a  nemzeti
     többséghez tartozóknak — ilyen alkotmányos joguk értelemszerűen
     nem  lehet,  lévén  a  nemzeti és etnikai kisebbségek  jogai  a
     többségtől  való eltérő helyzettel igazolható speciális  jogok.
     Más  kérdés,  hogy  az  egyesülési jog  [Alkotmány  63.  §  (1)
     bekezdés] egy nem létező — vagy a törvény szerint el nem ismert
     W  nemzeti  vagy  etnikai  kisebbség képviseletére  létrehozott
     egyesületet is véd, anélkül, hogy egy ilyen egyesület a nemzeti
     és   etnikai   kisebbségi  önkormányzatok  közjogi  hatásköreit
     gyakorolhatná.

     2.   A   nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez  tartozás   és   az
     önrendelkezési jog

     A  kisebbségi  alapjog közösségi mivolta az egyén  kisebbséghez
     tartozásának    —    nemzeti   vagy   etnikai    identitásának,
     azonosulásának   —  a  meghatározására  és  ennek   alapján   a
     gyakorlására való jogán alapszik. Ezért alapvető a  nemzeti  és
     etnikai  kisebbséghez  tartozás  és  az  önrendelkezés  közötti
     kapcsolat tisztázása. A határozat szerint a nemzeti és  etnikai
     kisebbséghez  tartozás  meghatározása az  egyén  önrendelkezési
     jogán  alapul,  annak egyik alapvető része.  Ez a  megállapítás
     helyes, de kiegészítésre szorul.

     Az   egyén  önrendelkezési  joga  —  az  Alkotmány  54.  §  (1)
     bekezdéséből, az emberi méltósághoz való jogból levezetve —  az
     Alkotmánybíróság  gyakorlata szerint [Lásd: először  a  8/1990.
     (IV.  23.) AB határozat, ABH 1990, 42., 44-45., majd az 1/1994.
     (I.  7.)  AB  határozat, ABH 1994, 29, 35-36.] az  egyénnek  az
     állam   beavatkozásától  mentesen  gyakorolható  —   ugyanakkor
     feltétlenül  elismerendő, így felül  nem  vizsgálható  —  jogát
     jelenti  arra,  hogy   önmagával  (testével,  életével)   saját
     elhatározása alapján rendelkezzék, életének alapvető  döntéseit
     maga   hozhassa   meg,  így  személyiségét   és   életét   maga
     alakíthassa.  E  jog  kiterjed arra is,  hogy  az  egyén  saját
     életének  tényeit  miként  értelmezi, és  önazonosságát  miként
     határozza meg, és ezt cselekvésében kifejezésre juttassa. Innen
     adódik,  hogy az emberi méltósághoz való jog egyik tartalma  az
     egyén  általános  szabadságjoga [pl: a 27/1990.  (XI.  22.)  AB
     határozat, ABH 1990, 187, 189. sportolók átigazolása;  valamint
     a  24/1996.  (VI. 25) AB határozat, ABH 1996, 107, 111-112.,  a
     képzőművészeti  lektorátus  ügye].  Az  egyén  e  jogát  számos
     alkotmányos   jog  védi  külön  is,  melyek  mind   egyben   az
     önrendelkezési jog nevesített esetei.

     Az    önrendelkezési   (rendelkezési)   jogra   alapította   az
     Alkotmánybíróság a házasságkötés szabadságának jogát  [22/1992.
     (IV.  10.)  AB  határozat,  ABH  1992,  122.],  a  fél  perbeli
     részvételével kapcsolatos rendelkezési jogot [9/1992. (I.  30.)
     AB  határozat, ABH 1992, 59.; 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH
     1994, 29.] a pernyertességből folyó rendelkezési jogot [4/1998.
     (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71.]. Az önazonossághoz  való
     jogról külön szól az 57/1991. (XI. 8.) AB határozat (ABH  1991,
     272.), amely a vérségi származás — az önazonosság egyik eleme —
     kiderítéséhez  való  jogot  alapítja az  önrendelkezési  jogra.
     Ugyancsak az önazonosságot érinti a névjog, amely „legalább két
     személyiségi joghoz kapcsolódik szervesen: az önazonossághoz és
     a magánszférához való joghoz” [58/2001. (XII. 7.) AB határozat,
     ABH  2001,  527,  545.,  névjog-ügy]. Az önrendelkezési  joggal
     foglalkozó  idézett  határozatok mind olyan kérdést  érintenek,
     amelyben    az    egyén   egzisztenciális    adottságaival    —
     származásával,  vagy családjának nevével — szembesül.  Ilyenkor
     „önrendelkezésről”   aligha   beszélhetünk,    inkább    tények
     megismeréséről  van  szó;  az egyén önrendelkezése  az  ezekhez
     fűződő viszonyának  meghatározásában érvényesül.
      
     Az   önrendelkezési  jog  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbséghez
     tartozás  kérdésében azt jelenti, hogy az egyén maga  határozza
     meg  azonosulását valamely nemzeti vagy etnikai közösséggel.  A
     közösséggel  azonosuló  egyén  saját  döntésével   e   közösség
     tagjaként,  odatartozásával  határozza  meg  önmagát.  Ez   azt
     jelenti,  hogy  az egyén egy nemzeti vagy etnikai  kisebbséghez
     tartozását  az egyén saját személyisége részének  tekinti.   Az
     önrendelkezési  jog  ebben  az összefüggésben  az  egyén  jogát
     jelenti  arra,  hogy önmaga határozza meg saját  személyiségét,
     benne  nemzeti  vagy etnikai identitását. Ez az  önmeghatározás
     azonban  nem lehet önkényes, mert az egyén önrendelkezési  joga
     csak   olyan   dolgokra  terjedhet  ki,  amelyeken   az   egyén
     változtathat,  azaz amely az egyén döntésével, elhatározásával,
     és    ezen    alapuló   cselekvésével   befolyásolhatók    vagy
     megváltoztathatók,  vagyis amiről az egyén egyáltalán  dönthet.
     Az   egyén  önazonossága  jelentős  részben  életének   tényein
     alapszik, melyek megváltoztatása nem lehetséges. Ennek  alapján
     a  nemzeti  és  etnikai identitás az egyén olyan  tulajdonsága,
     amely   csak  részben  múlik  az  egyén  elhatározásán,   saját
     döntésén.   Részben   az  egyén  létezésének  (egzisztenciális)
     adottsága,    amely   az   egyént,   mint   egyént   egyáltalán
     meghatározza. Ezeken az adottságokon az egyén nem változtathat,
     de  meghatározhatja  viszonyát ezekhez az adottságokhoz,  saját
     elgondolása  szerint  értelmezheti azt.  Az  alkotmányos  jogok
     természetesen  védik  az  egyén  ilyen  döntéseit   az   állami
     beavatkozástól.

     Az   ember  alapvető  (az  előbb  egzisztenciálisnak  nevezett)
     adottságai — mint születési ideje, születési helye, neme, kora,
     anyanyelve,  családja és sok minden más — az  egyén  akaratától
     függetlenül  határozza meg identitását.  Az  alkotmányos  jogok
     pedig  együttesen  és  külön-külön védik az  egyén  szabadságát
     arra,  hogy adottságai alapján maga határozza meg saját énképét
     és  azonosságtudatát (identitását). Azt is védik az alkotmányos
     jogok — így az 54. § (1) bekezdése —, hogy az egyén maga döntse
     el,   mit  tart  fontosnak  saját  élettényeiből,  mivel  kíván
     azonosulni, vagy éppen mit kíván megtagadni belőle. Mindez  nem
     változtat  azon, hogy a nemzeti és etnikai csoporthoz  tartozás
     nem  egyszerűen az egyén döntésétől függ. Az egyén  információs
     önrendelkezési  jogánál  fogva  (59.  §)  dönthet  arról,  hogy
     életének  milyen tényeit és miképpen kívánja másokkal  közölni,
     emberi   méltósághoz   való   joga   pedig   biztosítja,   hogy
     személyiségének összetevőit, élete „jelentését”, vagy  értelmét
     saját  maga  és  a  külvilág  számára  miként  határozza  (vagy
     konstruálja) meg.

     Az  önrendelkezési jogok esetében az Alkotmánybíróság legtöbbet
     az  ember  életével  való önrendelkezéssel foglalkozott  [lásd:
     48/1998.  (XI. 23.) AB határozat, ABH 1998, 333, 362.,  az  ún.
     abortusz-határozat; 22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH  2003,
     235,  287., az ún. eutanázia-határozat;  43/2005. (XI: 14.)  AB
     határozat, Magyar Közlöny 2005. 149. szám 8581., a művi meddővé
     tételről   szóló   határozat].  Ezekben   az   Alkotmánybíróság
     gyakorlata  különbséget  tesz  az  önrendelkezés  gyakorlásának
     tartalma  és az önrendelkezési jog gyakorlásának módja  között.
     Az állam az egyén önrendelkező döntését nem vizsgálhatja felül,
     is  nem  változtathatja  meg, de meggyőződhet  arról,  hogy  az
     önrendelkezés  tartalmát  a  külvilággal  közlő  megnyilatkozás
     valóban az egyén saját és komoly döntése-e. „A törvényhozó csak
     annyiban  engedhet teret a gyógyíthatatlan beteg önrendelkezési
     joga  érvényesülésének, amennyiben képes  biztosítani,  hogy  a
     döntés   a   beteg  saját,  valódi,  befolyásolástól   mentesen
     kialakított  akaratát testesítse meg.” (22/2003. (IV.  28.)  AB
     határozat, ABH 2003, 235, 265., eutanázia-határozat)

     Az  állam beavatkozásának tilalma az önrendelkezés körében  nem
     zárja  ki,  hogy  a  jog ne tartalmazhasson szabályokat  arról,
     miként  gyakorolja  valaki  az önrendelkezés  jogát,  és  annak
     ellenőrzését  sem zárja ki, valóban komoly-e,  megfontolt-e  az
     önrendelkezési  akarat, és azt esetleg meghatározott  formákhoz
     kösse.  Alkotmányos  követelmény, hogy a törvényhozó  az  egyén
     döntésének   tartalmát  ne  változtassa  meg,  és  főként,   ne
     helyettesítse azt saját szervei, vagy általa kijelölt személyek
     döntésével.  A  kisebbséghez  tartozás  mint  önrendelkezés  fő
     tartalma,  hogy  senkire nem lehet kívülről ráerőltetni  (netán
     kötelezővé   tenni)  semmilyen  identitást.  Az  állam   és   a
     jogszabályok alkotmányosan nem határozhatják meg senki nemzeti-
     etnikai   azonosságát  (hovatartozását).  Azonban   ebből   nem
     következik,  hogy a nemzeti-etnikai identitás — hovatartozás  —
     megválasztása csakis az egyén önrendelkezése (döntése), amelyet
     senki  nem  vonhat  kétségbe.  A  nemzeti-etnikai  hovatartozás
     kérdésében  az  egyén  csak  negatíve  szabad,  amennyiben  nem
     köteles  azonosulni  olyan nemzeti (vagy  etnikai)  csoporttal,
     amellyel nem akar, bármennyi oka lenne is erre mások szerint.

     A  nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás, amely az ezeket  a
     kisebbségeket  (és  csak  őket)  megillető  alkotmányos   jogok
     gyakorlásának  előfeltétele,  tehát  nem  egyszerűen  az  egyén
     önrendelkezésének  kérdése. A nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
     létezése társadalmi tény, amelyhez az Alkotmány és ennek nyomán
     a  jogrendszer  különféle jogkövetkezményeket  —  elsősorban  a
     kisebbségi   jogokat,   és   a   nemzeti   származás   szerinti
     megkülönböztetés tilalmát [Alkotmány 70/A. §  (1)  bekezdés]  —
     kapcsol. A nemzeti és etnikai kisebbségek létezése egyének  egy
     csoportjának   együttes   létezése,   melyet   az    ő    közös
     azonosságtudatuk tart fenn. Létezésük ezért soha nem egyszerűen
     az  egyes  egyének  elhatározásától és  tudatától  függ,  hanem
     attól,  vannak-e akik közös identitást vallanak. A  nemzeti  és
     etnikai  kisebbségek létezése abban áll, hogy bizonyos  emberek
     kölcsönösen  elfogadják  egymást  egy  nemzeti-etnikai  csoport
     tagjának. Az egyénnek kétségtelenül alkotmányos joga van  arra,
     hogy  ezt az — ebben az esetben csak lehetséges — hovatartozást
     ne  vállalja, vagy erről másokkal semmilyen adatot ne közöljön.
     Nincs  azonban alkotmányos joga arra, hogy önmagát  egyoldalúan
     (önkényesen)  egy  nemzeti  vagy  kisebbségi  csoport  tagjának
     nyilvánítsa,  puszta  „önrendelkezése” alapján.  A  nemzeti  és
     etnikai  kisebbséghez tartozás esetében az egyén önrendelkezési
     joga csak negatíve áll fenn, pozitív értelemben nem.

     A  nemzeti  és etnikai hovatartozást illető önrendelkezési  jog
     viszonylagos korlátozottságából nem következik, hogy  az  egyén
     nemzeti      (etnikai)     hovatartozásának     [identitásának]
     meghatározása  mások  jogi hatással bíró  elismerésétől  tehető
     függővé.  Éppen  ellenkezőleg, ebből  az  is  következik,  hogy
     mindenkinek   joga   van  arra,  hogy  nemzeti   vagy   etnikai
     identitását    elismerjék,   egyben    tiltja,    hogy    ennek
     kinyilvánítását az állam közvetlenül vagy közvetve (azzal, hogy
     másoknak    lehetővé    teszi   a   kinyilvánított    identitás
     „helyességének”  ellenőrzését)  korlátozza.  Mindössze   annyit
     kíván  meg,  hogy a nemzeti (etnikai) identitás  kinyilvánítása
     bona   fide   [jóhiszeműen]  történjék;  a  külső   állami-jogi
     ellenőrzés  tehát  csak a nyilatkozat — a külvilág  számára  is
     ellenőrizhető   —  „komolyságát”  vizsgálhatja   [lásd   előbb:
     eutanázia-határozat.] Ha a nyilatkozat komolysága nem kétséges,
     mindenkinek  joga  van  nemzeti  (vagy  etnikai)  identitásának
     állami  és jogi elismerésére. Ez a jog az egyén önmagához  való
     viszonyának meghatározásáról szól, és mint ilyen nem  alapozhat
     meg  jogi  igényt  a  többi  — magát  a  választott  identitás-
     csoporthoz  tartozónak  valló,  vagy  oda  nem  tartozó,   akár
     többségi — egyénekkel szemben.

     A  nemzeti  és etnikai kisebbségek önkormányzatai a kisebbségek
     alkotmányos   jogainak   gyakorlására  az   alkotmány   alapján
     törvényben  létrehozott köztestületek.  A  nemzeti  és  etnikai
     kisebbségek   önkormányzatai  megteremtik  és   fenntartják   a
     kisebbségek   tagjai   által   csak   együttesen   gyakorolható
     alkotmányos jogaik gyakorlásához szükséges személyi, anyagi  és
     szellemi  előfeltételeket.  A nemzeti  és  etnikai  kisebbségek
     önkormányzatai  önigazgató szervek,  amelyekben  az  igazgatási
     feladatokat   az   igazgatottak  —   a   nemzeti   és   etnikai
     kisebbségekhez  tartozók  —  maguk végzik.  Az  önigazgatás  az
     igazgatás  olyan módja, amely az igazgatottak számára  az  őket
     érintő igazgatásban széles körű önrendelkezést biztosít.  Ezért
     külön  alkotmányos  szabály  nélkül is  alkotmányosan  kötelező
     lehet   az   önigazgatás  („önkormányzat”   vagy   „autonómia”)
     biztosítása ott, ahol valamely alkotmányos jog gyakorlására  az
     alapjog  alanyai  csak  többen együtt lehetnek  képesek  [lásd:
     41/2005.  (X. 27.) AB határozat, ABK 2005. október,  613,  620-
     621.,  felsőoktatási  törvény.]. Az önrendelkezési  jog  és  az
     önkormányzás (önigazgatás) közötti szoros összefüggés miatt  is
     alapvető,   hogy  a  kisebbségi  önkormányzatok  választói   és
     tisztségviselői  valóban  a nemzeti vagy  etnikai  kisebbséghez
     tartozók közül kerüljenek ki.

     Ennek következtében alkotmányos követelmény, hogy a törvényhozó
     teremtse  meg a törvényi előfeltételeit annak, hogy a speciális
     alkotmányos jogot csak annak alanyai gyakorolják. Ha a  nemzeti
     és etnikai kisebbségek jogait a kisebbséghez nem a kisebbséghez
     tartozók  gyakorolják,  akkor ez a ténylegesen  a  kisebbséghez
     tartozók alkotmányos joga lényeges tartalmának korlátozása,  és
     ekként  a  törvény által sem korlátozható [Alkotmány 8.  §  (2)
     bekezdés].  Mivel  a kisebbségek fogalmilag kevesebben  vannak,
     mint  a többség, a törvényhozónak különös gonddal kell ügyelnie
     arra,  hogy  a  többséghez tartozók közrehatásától  megvédje  a
     kisebbségeket jogaik gyakorlásában.

     3. A törvényhozó önhelyesbítési kötelezettsége

     Egyetértek a rendelkező rész II. 1. és 2. pontjával abban, hogy
     a  választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény nemzeti  és
     etnikai   kisebbségi  választásokat  szabályozó,  különösen   a
     névjegyzék  összeállítását szabályozó 115/E. §-a és 115/F.  §-a
     nem  alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróságnak ebben az  esetben
     azt  is  ki kellett volna mondania, hogy jóllehet a törvényhozó
     által   választott   szabályozás   nem   alkotmányellenes,    a
     törvényhozó  alkotmányos kötelezettsége a fennálló  szabályozás
     alkalmazását és érvényesülését különös gonddal figyelni, és  az
     előforduló  visszaéléseket  kellő fellépéssel  —  elsősorban  a
     törvény szükséges megváltoztatásával — megakadályozni.

     Az   alkotmányos   jogokkal  való  visszaélés  vagy   kijátszás
     lehetőségét természetesen a törvényhozó soha nem tudja teljesen
     kizárni.   A   visszaélések  megelőzése  a  törvényhozó   által
     megoldandó gyakorlati feladatok közé tartozik, és mint ilyen  a
     tapasztalat   alapján  lehetséges  csak  a  helyes  szabályozás
     megtalálása. Alapjogok esetében elvárható, hogy a törvényhozó a
     fontosabb   —  kivált  a  korábban  előfordult,  vagy   könnyen
     elgondolható — visszaélési lehetőségek ellen fellépjen és  azok
     kizárására törekedjen. Ilyenre számos példa idézhető  a  magyar
     törvényhozásból.    A    határozattal    szorosan    összefüggő
     tárgykörökben  ilyen  a  személyes  adatok  védelméről   és   a
     közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi   LXIII.
     (adatvédelmi) törvény  és a választási eljárásról  szóló  1997.
     évi  C.  törvény  is,  amely rendkívül  részletes  szabályokkal
     akadályozza a választási visszaéléseket. Az alapjogok védelme —
     kivált  a  kollektív,  együttesen  gyakorolható  jogként   (is)
     felfogott  alapjogoké,  mint a nemzeti és  etnikai  kisebbségek
     jogai   —  alapvető  feltétel,  hogy  a  kisebbségi  —  nemcsak
     önkormányzati  —  jogokat valóban kisebbséghez tartozó  egyének
     gyakorolják.

     Az   Alkotmánybíróság  hatáskörébe  nem  tartoznak   az   egyes
     alapjogokkal kapcsolatos visszaélések megelőzésének  gyakorlati
     kérdései;  az  adott  esetben  azonban  szükséges  lett   volna
     megállapítani, hogy a törvényhozó köteles ellenőrizni az általa
     alkotmányosan választott szabályozási megoldás hatékonyságát az
     alapjogok    biztosításában.   A   törvényhozó    önellenőrzési
     kötelezettsége   az  alkotmányos  jogok  védelmének   általános
     kötelezettségén  [Alkotmány (8. § (2) bekezdés]  alapul.  Ha  a
     gyakorlatban kiderül, hogy a törvényben foglalt szabályozás — a
     törvényhozó  várakozásával ellentétben — nem  biztosítja  egyes
     alapvető   jogok  megfelelő  védelmét,  akkor   a   törvényhozó
     alkotmányos   kötelezettsége  a  hibásnak  bizonyult   törvényi
     szabályozás     kijavítása.    Hasonlóan     fogalmazott     az
     Alkotmánybíróság  a  22/2005. (VI.  17.)  AB  határozatában   a
     választókerületek    kiigazításával   összefüggésben,    amikor
     megállapította:  „Az egyes választókerületekben nyilvántartásba
     vett   választópolgárok   számának  folyamatos   változása,   s
     különösen  a  belső migráció azt indokolja,  hogy  a  jogalkotó
     időről-időre   vizsgálja  felül  az  egyéni   választókerületek
     határait,  valamint  az egyes területi listákról  megszerezhető
     mandátumok   arányait.”  (ABK  2005.  június   363,   366.)   A
     törvényhozó  általában  nem köteles változtatni  valamely  jogi
     szabályozáson,  ha  nem érte el kitűzött célját;  az  alapjogok
     védelmét   vagy   gyakorlásának  biztosítását   szolgáló   jogi
     szabályozásnál  azonban  a  jogalkotás  célját   az   Alkotmány
     határozza meg, bár az eszközök megválasztásában nem köti meg  a
     törvényhozót.

     A  gyakorlati nehézségek természetéhez tartozik, hogy azok  egy
     részét  sem a törvényhozó, sem az Alkotmánybíróság nem láthatja
     előre.   Ezért   az  Alkotmánybíróságnak  meg   kellett   volna
     állapítania, hogy ilyen esetekben a törvényhozó köteles különös
     figyelemmel  kísérni  a  szabályozás megvalósulását,  és  ha  a
     szabályozás  alkotmányellenes  hatásairól  megbizonyosodik,   a
     lehetséges  leggyorsabb önkorrekcióra, az észlelt  hiányosságok
     kijavítására köteles.

     Budapest, 2005. december 13.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
                                    
     I.  Az  Alkotmánybíróság eddigi joggyakorlatában  bár  többször
     foglalkozott a nemzeti és etnikai kisebbségek önkormányzatainak
     kérdésével,  azonban tartózkodott attól, hogy az azok  alapjául
     szolgáló választási szabályokat érdemben vizsgálja.

     I/1.   „Az   Alkotmány   68.   §-a  biztosítja   a   kisebbségi
     önkormányzatok létesítésének alapjogát is. Az Alkotmány azonban
     nem rendelkezik arról, hogy ezek az önkormányzatok milyen módon
     jönnek  létre,  hogyan alakuljanak meg és az  államszervezetben
     elfoglalt    helyüket,    az    állami    szervekhez     fűződő
     kapcsolatrendszerüket sem határozza meg. Ezekről a  kérdésekről
     az Alkotmány felhatalmazása alapján külön törvény rendelkezik.”
     (435/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 711, 714.) Ez azonban  nem
     jelenti azt, hogy az Alkotmánybíróság számára indifferens lenne
     a  megoldás  mikéntje, hiszen - mint arra maga is rámutatott  -
     ezt   a   kérdést  „az  Alkotmány  rendelkezéseinek   megfelelő
     mértékben  és módon” kell rendezni, s utalt arra  is,  hogy  az
     Országgyűlés  feladata, hogy a kisebbségek  helyi  és  országos
     önkormányzatai   létrehozásának   feltételei   és   körülményei
     rendezettek  legyenek. [35/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH
     1992,   204,   205.]  Így  tehát  a  kisebbségi  önkormányzatok
     létrehozásának      biztosítása     nem     eszköz-,      hanem
     eredménykötelezettség: következésképpen az  Alkotmánybíróságnak
     –  nézetem  szerint – joga van megvizsgálni, hogy a törvényhozó
     által  választott megoldás alkalmas-e arra, hogy az alkotmányos
     rendelkezés megvalósuljon.

     I/2.  A  vizsgálat során azonban - nézetem szerint - figyelembe
     veendők  azok  a  koordináták is, amelyeket általában  véve  az
     önkormányzatiság    alapelveit    illetően    vont    meg    az
     Alkotmánybíróság.  A  felsőoktatási  autonómia  ügyében  hozott
     egyik  határozatában [41/2005. (X. 27.) AB határozat, ABK 2005.
     október,  613.] az Alkotmánybíróság ugyanis olyan tételeket  is
     megfogalmazott, amelyek az autonómiát, mint olyat  is  érintik,
     ennek megfelelően mutatis mutandis iránymutatásul szolgálnak:
     ”A  felsőoktatási  intézmény, mint minden autonómiával,  vagyis
     önkormányzatisággal     rendelkező    intézmény,     választott
     képviseleti  szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen.
     Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítása,
     s  ezek  a  szervek  gyakorolhatják a felsőoktatási  intézményt
     megillető  önkormányzati jogköröket. A felsőoktatási  autonómia
     hordozója, alanya a felsőoktatási intézmény, vagyis az oktatók,
     tudományos kutatók és a hallgatók közössége. Ezért az  oktatók,
     tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani  kell  az
     autonóm   képviseleti  szervekben  és  az  autonómiából   eredő
     önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe
     az  oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül  külső
     szakembereket,  az alapító, a fenntartó szervezet  képviselőjét
     is   be   lehet  vonni,  de  csak  a  felsőoktatási   intézmény
     autonómiájának  biztosítása mellett. (…) Az Alkotmánybíróságnak
     az  autonómia,  az  autonómiával rendelkező szervek  védelmében
     Alkotmányból  származó  feladata van. (…)  Az  Alkotmánybíróság
     kifejtette,  hogy az autonómia "elsősorban a Kormánnyal  és  az
     államigazgatás  szerveivel szemben nyújt alkotmányos  garanciát
     az  önkormányzatok  számára".  Az Alkotmánybíróság  szerint  az
     önkormányzat   "a   törvényhozóval   szemben   is   alkotmányos
     védelemben  részesíti az önkormányzatoknak azt  a  jogát,  hogy
     autonóm módon, önálló felelősséggel alakítsák szervezetüket  és
     működésük  rendjét".  (…) Nem tekinthető  alkotmányosnak  az  a
     törvényi szabályozás, amely az önkormányzatok szervezetét olyan
     módon  szabályozza,  hogy  az a szervezetalakításhoz  való  jog
     lényeges tartalmát korlátozza, az önkormányzati jog tartalmának
     kiüresedéséhez, annak tényleges elvonásához vezet, kizárja azt,
     hogy  az  önkormányzat  önálló felelősséggel  döntsön  a  saját
     szervezetének kérdéseiben." [1/1993. (I. 13.) AB határozat, ABH
     1993, 27, 28-29.]” (ABK 2005. október, 613, 620-621.).

     I/3.  Nézetem szerint a 41/2005. (X. 27.) AB határozat elméleti
     vonalvezetése, azaz, hogy az extraneusoknak, azaz az  autonómia
     hordozóin  kívülieknek  nem  lehet  meghatározó  befolyásuk  az
     autonómia intézményére, a jelen ügyben is alkalmazható.  Ha  az
     Alkotmány  68.  §  (4) bekezdése szerint a nemzeti  és  etnikai
     kisebbségeknek  van  joguk önkormányzatuk létrehozására,  akkor
     „az  autonómia,  az autonómiával rendelkező szervek  védelmében
     Alkotmányból származó feladata” (ABK 2005. október, 613,  621.)
     az,  hogy  meghatározzuk azt a határvonalat, amelyet átlépve  a
     jelenlegi  rendszerben  benne  rejlő  potenciális  diszfunkciók
     tényleges realizálódása esetén a helyi vagy országos kisebbségi
     önkormányzat  alkotmányos hivatását már  nem  tudja  betölteni,
     azaz  amikor  alkotmányossági kérdéssé  válik  az  önkormányzat
     létrejöttének választási módja. A törvényhozó szerepét  át  nem
     véve is világossá tehetők azok a határok, amelyek között a 68.§
     szabályai érvényesülnek.

     I/4. Mivel tehát az önkormányzatiság és a választási mód között
     fennállhat  olyan  összefüggés, amelyik bizonyos  esetekben  az
     önkormányzatiság  lényegét  érinti,  az  indítványban  érintett
     rendelkezések megítélése kapcsán ennek a vizsgálatát  fontosnak
     tartom.  Mivel  maga az indítványozó is – egymáshoz  kapcsolódó
     indítványaiban  – a választási rendszer bizonyos  elemeinek  az
     Alkotmánnyal  való kompatibilitását kérdőjelezi meg,  ezért  az
     erre   adott   válasznak   az  idevágó   választási   szabályok
     elemzésével  is  össze kell kapcsolódnia, s  nem  korlátozódhat
     csak az ún. egyéni önrendelkezési jognak a problematikájára.

     II.  A  kisebbségi  önkormányzatok  létrehozásának  módjáról  a
     rendszerváltozáskor  hosszú  viták  folytak,  s  a   választott
     megoldás  a  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeket
     reprezentáló szervezetekkel egyeztetve jött létre. Azóta ez  az
     érzékelt   diszfunkciók   nyomán  bizonyos   elemeit   illetően
     változott,  ahogyan a jelen határozat fogalmaz,  a  törvényhozó
     többféle megoldással kísérletezett. Ezek meghatározása során  a
     törvényhozó  épített  azokra  a megközelítésekre,  amelyeket  a
     Kormány   és  nemzeti  és  etnikai  kisebbségeket  reprezentáló
     szervezetek   helyébe  lépő,  a  törvény  alapján   létrehozott
     kisebbségi önkormányzatokkal egyeztetett.

     III.   Az   indítványozó   által  felvetett   kérdések   olyan
     természetűek, amelyekről megállapítható, hogy nemzetközi  jogi
     relevanciájuk van. Igaz ugyan, hogy az indítványozó maga –  az
     Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
     továbbiakban:  Abtv.)  21.  §  (3)  bekezdésében  számára  nem
     biztosított  locus standi híján - nem hivatkozik a  nemzetközi
     jog és a belső jog összhangjának kérdésére. Szemmel látható és
     Alkotmánybíróság  által  is  elismert  összefüggés  áll   fenn
     azonban   az   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében   rögzített
     jogállamiság  és  a  pacta  sunt  servanda  elv   között:   „A
     jogállamiság  alkotmányos elve jelenti egyrészt  a  jogalanyok
     belső    jognak    (az   Akotmánynak   és    az    alkotmányos
     jogszabályoknak) való alávetettségét, másrészt a magyar  állam
     által   vállalt   nemzetközi  jogi   kötelezettségeknek   való
     megfelelést.    (...)   A   nemzetközi   kötelezettségvállalás
     végrehajtása,  (adott esetben a szükséges jogalkotási  feladat
     teljesítése)  a  jogállamiságot, ezen belül a nemzetközi  jogi
     kötelezettségek   jóhiszemű   teljesítését   magába    foglaló
     Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből, valamint a nemzetközi jog  és
     belső  jog összhangját megkövetelő 7. § (1) bekezdésből fakadó
     kötelezettség.”  [7/2005. (III. 31.) AB határozat,  ABK  2005.
     március,   112,   114.]  A  pacta  sunt  servanda   elvet   az
     Alkotmánybíróság  [40/2004. (X. 27.) AB határozat,  ABH  2004,
     512,  514.] a 7. § (1) bekezdése szerinti nemzetközi  jogi  és
     belső   jogi   szabályok   közötti   összhang   alkotóelemének
     minősítette, s nézetem szerint erre a kérdésre ki kell  térni,
     a  szoros összefüggés miatt és az Abtv. 21. § (7) bekezdésében
     rögzített  ex  officio hatáskör alapján.  Az  Alkotmánybíróság
     maga  is  hangsúlyozta,  hogy az állam  „sem  a  kihirdetéssel
     összefüggő jogalkotás során, sem azt követőleg (…)  sem  tehet
     olyan  intézkedéseket,  amelyek  a  nemzetközi  szerződésekben
     foglalt elvek és követelmények hatályosulását lerontják,  vagy
     azok   normatív  szabályok  által  körülhatárolt   tartalmának
     érvényre jutásában torzulásokat okoznak.” [54/2004. (XII. 13.)
     AB.  határozat,  ABH  2004,  690, 755-756.]  A  Magyarországot
     terhelő  nemzetközi  jogi kötelezettségek  nem  idegen  jogot,
     hanem  az  ország  saját  jogát jelentik,  amelynek  szabályai
     valójában  csak eredetükben különböznek a belső  jogiaktól.  A
     nemzetközi jog és a belső jog országonként szimbiózisban  van,
     szinte  együtt  lélegzik. Igaz ugyan, hogy  –  amint  a  jelen
     határozat  is  felidézi  a legfontosabb  dokumentumokat  –  az
     egyetemes  és  az  európai nemzetközi jogi  koordinátarendszer
     önmagában és látszatra kevés konkrétumot tartalmaz e tárgyban.
     A  nemzetközi  jogi  kötelezettségek  hálózata  azonban  ennél
     szélesebb,  s  valójában nemzetközi jog  a  lépéskényszert  is
     alátámasztja és a megoldás útjának megtalálását is segíti.

     III/1.  A  lépéskényszert  illetően  mindenekelőtt  azt   kell
     hangsúlyozni,  hogy  Magyarország  kétoldalú  kisebbségvédelmi
     egyezményeiben (így a Ljubljanában 1992. november 6-án  kötött
     magyar-szlovén kisebbségvédelmi megállapodás 8.  cikkében,  az
     Eszéken,    1995.    április   5-én    kötött    magyar-horvát
     kisebbségvédelmi megállapodás 9. cikkében, a 2003. október 21-
     in    Budapesten    kötött    magyar-szerb    kisebbségvédelmi
     megállapodás  9. cikkében) illetve az 1991. május 31-i magyar-
     ukrán   kisebbségvédelmi  nyilatkozat  6.  cikkében  a   saját
     önkormányzatok     létrehozásának    biztosítására     vállalt
     kötelezettséget. Emellett rá kell mutatni arra, hogy az Európa
     Tanács   égisze   alatt   megkötött,  a  Nemzeti   Kisebbségek
     Védelmének      Európai     Keretegyezménye      magyarországi
     végrehajtásáról  készített jelentésében a  magyar  kormány  is
     utalt  a  közismert problémára, s ezt a végrehajtást ellenőrző
     testület  nyugtázta is: „a Tanácsadó Bizottság osztja  azt  az
     országjelentésben is bemutatott illetve más források által  is
     megerősített aggodalmat, amely a kakukktojás-jelenségre  hívja
     fel  a  figyelmet,  nevezetesen arra  a  helyzetre,  amikor  a
     választási   rendszer   nyitottságából   adódóan   az    adott
     kisebbséghez  nem  tartozó  személyeknek  sikerül   az   adott
     kisebbség  képviselőiként megválasztatni magukat. A  Tanácsadó
     Bizottság  tud arról, hogy a megoldásra több kreatív  javaslat
     is  született,  amelyek  –  noha  nem  jutnak  el  az  etnikai
     nyilvántartás  bevezetésének  gondolatáig  –  mégis   lehetővé
     tennék  a  kockázat  csökkentését. A Tanácsadó  Bizottság  úgy
     látja,  hogy  a magyar hatóságoknak továbbra is  aktívan  kell
     keresniük  a helyzet orvoslásának módját abból a célból,  hogy
     az    egész    rendszer   hitele   ne   szenvedjen   csorbát.”
     (ACFC/INF/OPI(2001)4 jelzetű dokumentum, 52.§)  Ennek  alapján
     az   Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  a  Keretegyezmény
     magyarországi    végrehajtásáról    elfogadott    jelentésében
     nyugtázza, hogy „folyamatban vannak a jogi lépések  a  nemzeti
     és  etnikai  kisebbségek jogairól szóló törvény  módosításának
     elfogadásával  kapcsolatban  annak  megakadályozása  céljából,
     hogy   valamely  kisebbséghez  tartozó  személyek  egy   másik
     kisebbség     nevében    önkormányzatokat     alakíthassanak.”
     (ResCMN(2001)4 sz. határozat)
     Igaz  ugyan,  az utóbbi dokumentumok önmagukban nem  kötelezik
     Magyarországot,  de  nyilvánvaló,  hogy  nemcsak  Magyarország
     nemzetközi   jogi  kötelezettségeinek  a  belső  joggal   való
     összhangját  érintik, hanem utalnak arra  is,  hogy  a  magyar
     Kormány     ígéretet    vállalt    a    kirívó    diszfunkciók
     megszüntetésére.  Az  ígéret  világosan  benne  volt  a  fenti
     dokumentumok  alapjául  szolgáló,  1999.  május  21-ei  magyar
     kormányjelentésben: „A választásra vonatkozó szabályokat felül
     kell  vizsgálni, hogy ily módon megteremtődjön annak szükséges
     háttere,  hogy  csak a kisebbségi közösségek által  ismert  és
     elismert   személyek  legyenek  a  kisebbségi   önkormányzatok
     tagjaivá választhatók.”

     III/2.  A  jelenlegi  helyzet mögöttes –  de  a  visszaélésekre
     lehetőséget   nyújtó   –   alapproblémája   az   ún.    „szabad
     identitásválasztás”  kapcsán  Magyarországon  vallott  felfogás
     valamint  az  ún. kisebbségi regisztráció bármilyen  formájával
     szembeni  elutasítás,  ami ebben a merev  formában  egészen  az
     indítványban is érintett, a kisebbségi önkormányzati képviselők
     választásáról,  valamint  a nemzeti  és  etnikai  kisebbségekre
     vonatkozó  egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi  CXIV.
     törvényig tartott. Mindkettőt illetően megállapítható,  hogy  a
     fogalmak  magyarországi  használata nem  konform  a  nemzetközi
     jogban bevett szóhasználattal.

     III/2/1.  Önmagában természetesen nem az a probléma, ha  emberi
     jogi  vonatkozású kérdésekben a hazai jog nagyvonalúbb  illetve
     bővebb   garanciákat  tartalmaz,  mint  a  Magyarország   által
     elfogadott   nemzetközi  egyezmények.  Ez  részben   a   dolgok
     természetéből  is fakad, s rendszerint maguk az egyezmények  is
     utalnak arra, hogy egyetlen rendelkezésük sem értelmezhető úgy,
     hogy  az  lerontaná a kedvezőbb nemzeti szabályokat. A  nemzeti
     jogszabály  viszont  értelemszerűen  minimum  eléri  a  vállalt
     nemzetközi  jogi szabály által előírt jogvédelmet.  Alkotmányos
     szempontból  –  és figyelemmel az Alkotmány 7. §  (1)  bekezdés
     szerinti  összhang követelményre – elméletileg semmiképpen  sem
     helyeselhető, a gyakorlatban pedig komoly problémákat teremt  a
     nemzetközi   szerződésekben  foglalt  kifejezések   avant-garde
     értelmezése,   megalapozatlan  „továbbfejlesztése”.   Mivel   a
     jogalkotó   és   a   jogalkalmazó  nem  adhat  egy   nemzetközi
     szerződésnek a nemzetközi joggal nem konform értelmezést, ezért
     különös   figyelmet   kell  fordítania  azokra   a   nemzetközi
     dokumentumokra,   amelyekben  a  szerződő  felek   által   arra
     feljogosított testületek értelmezést végeznek. Ez a  figyelembe
     vételi  kötelezettség független attól, hogy az azt  megjelenítő
     nemzetközi jogi dokumentum jogi természetét illetően  önmagában
     Magyarországra nézve közvetlenül ró-e vagy sem kötelezettséget.
     Ezek  szem  előtt tartásával – nézetem szerint  –  nem  csak  a
     nemzetközi  jogot sértő, de a nyilvánvalóan abszurd  eredményre
     vezető   értelmezés   sem   tekinthető   olyannak,   mint   ami
     összeegyeztethető  lenne  az  Alkotmány  7.  §  (1)   bekezdése
     követelményével.

     III/2/2.    A    Nemzeti   Kisebbségek   Védelmének    Európai
     Keretegyezményének  3.  cikke 1. § szerint  „Minden,  valamely
     nemzeti  kisebbséghez  tartozó személynek  joga  van  szabadon
     megválasztani,  hogy  kisebbségiként kezeljék-e  vagy  sem  és
     ebből a választásából vagy e választásával összefüggő jogainak
     gyakorlásából    semmiféle   hátránya   ne   származzék.”    A
     Keretegyezmény hivatalos – vele egyidőben, s az azt  kidolgozó
     szakbizottság által elkészített – kommentárjának  35.pontja  a
     3.  cikk  1.§-ról  világosan kimondja: „E  pont  nem  foglalja
     magában  az egyén tetszés szerinti választási jogát valamelyik
     nemzeti   kisebbséghez   tartozás   tekintetében.   Az   egyén
     szubjektív  választása elválaszthatatlanul kötődik  a  személy
     identitását  meghatározó  lényeges  objektív  kritériumokhoz.”
     Nyilvánvaló   tehát,  hogy  identitásvállalásról,   a   saját,
     öröklött  identitás felvállalásáról vagy annak  elutasításáról
     van  szó,  azaz, hogy kivülről ne lehessen az illetőt  akarata
     ellenére egy bizonyos csoporthoz sorolni.

     III/2/3.   Mint  a  Keretegyezmény  fent  említett   Tanácsadó
     Bizottságának   hivatkozott  jelentése  is   megállapítja   „a
     Tanácsadó  Bizottság  látja, hogy Magyarországon  széles  körű
     egységes   álláspont   alakult  ki  a   nemzeti   és   etnikai
     hovatartozással kapcsolatos személyes adatok regisztrációjával
     szemben.  Ugyanakkor  úgy látja, hogy a Kormánynak  vizsgálnia
     kellene,  milyen módon szerezhetők be megbízható  statisztikai
     adatok.   A  magyar  hatóságoknak  nagyon  nehéz  eredményesen
     működniük  anélkül, hogy ilyen adatok állnának rendelkezésükre
     és a nemzetközi ellenőrző testületeknek is nehéz meggyőződniük
     arról,    hogy    Magyarország    valóban    teljesíti-e     a
     Keretegyezményből           fakadó          kötelezettségeit.”
     (ACFC/INF/OPI(2001)4 jelzetű dokumentum, 17.§)

     Az   Európa  Tanács  egy  másik  bizottsága,  a  rasszizmus  és
     intolerancia  elleni  bizottság  (European  Commission  against
     Racism  and  Intolerance - ECRI), maga is utalt arra,  hogy  az
     adatvédelemmel   és   a  magánszféra  tiszteletben   tartásával
     összhangban   álló  adatbázis  illetve  lakossági   statisztika
     megalkotása  célszerű azért, mivel enélkül az országok  nehezen
     tudnak  együttműködni  a rasszizmus elleni  közös  küzdelemben.
     (General  policy  recommendation n°1 CRI (96) 43  rev.  jelzetű
     dokumentum és General policy recommendation n°4  CRI  (98)  30.
     jelzetű dokumentum)

     Az  Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a statisztikai  célú
     adatok  gyűjtéséről szóló ajánlása (Recommendation n° R(97)  18
     concerning  the  protection  of  personal  data  collected  and
     processed  for  statistical purposes) az  ún.  érzékeny  adatok
     tekintetében (amelyek közé sorolja az etnikai hátteret is)  azt
     hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú adatok csak személyre be nem
     azonosítható  formában  gyűjthetők,  kivéve  ha  annak  legitim
     statisztikai  céljai  vannak  –  feltéve,  hogy   megvannak   a
     megfelelő   jogi   garanciák   –,  illetve   ha   nyilvánvalóan
     ésszerűtlen  vagy megvalósíthatatlan lenne másként.  Az  Európa
     Tanácsnak  az  egyének  védelméről  a  személyes  adatok   gépi
     feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
     Egyezménye  (kihirdetve  az 1998.  évi  VI.  törvénnyel)  a  6.
     cikkében  azt  mondja,  hogy az etnikai hátteret  (és  a  többi
     érzékeny    adatot)   feltáró   személyi   adatok   automatikus
     feldolgozása nem engedhető meg, hacsak a hazai jog nem biztosít
     megfelelő garanciákat.

     Látható  tehát,  hogy  nem  minden,  etnikai  típusú  regiszter
     illetve   statisztika   tilos  ab  ovo,   hanem   a   személyre
     azonosíthatóság és a biztonsági garanciák hiánya  az,  amit  az
     Európa Tanács elutasít.

     III/3.  Valójában  a  fenti szabályok – a  második  világháború
     utáni  korszak  tapasztalatai fényében is – csak megerősítették
     azt, amit az Állandó Nemzetközi Bíróság 1928-ban, az ún. felső-
     sziléziai  kisebbségi  iskolák ügyében hozott  ítéletében  elvi
     éllel  kimondott. Ebben az ügyben az 1922-ben, Genfben,  Felső-
     Sziléziáról  kötött  német-lengyel  szerződés  értelmezését  az
     Állandó Nemzetközi Bíróság  a következőképpen végezte el:

     E  szerződés „74. cikke a következőképpen szól: "Azt a kérdést,
     hogy  valaki faji, nyelvi vagy vallási kisebbséghez tartozik-e,
     a  hatóságok  nem  ellenőrizhetik, és nem  vitathatják."  Ez  a
     rendelkezés  elegendő alapot szolgáltat-e ahhoz a  levezetéshez
     (…)  hogy  végsősoron egyedül a szándék kérdéséről van  szó  (a
     «szubjektív  elv»)?  A  Bíróság  nem  így  gondolja.  (…)   „Az
     ellenőrzésnek  vagy  a  vitatásnak a  cikkbe  foglalt  tilalmát
     egészen   könnyen  meg  lehet  érteni.  (…)  Ha   a   hatóságok
     ellenőrizni     vagy     vitatni     akarnák     a      személy
     akaratnyilatkozatának  lényegét, igen kevéssé  valószínű,  hogy
     ezekben az esetekben [ti. az ún. kettős identitásnak illetve  a
     nyelvismeret bizonytalanságának kérdését érintette  a  megelőző
     bekezdésben  az  Állandó Nemzetközi Bíróság – KP]  a  jelenlegi
     tényhelyzetet   jobban   megközelítő  eredményre   juthatnának.
     Ráadásul  azonban  egy  ilyen eljárás a  hatóságok  részéről  a
     közvéleményben a zaklatás benyomását keltené, ami  a  politikai
     indulatokat  gyújtana  fel,  és  így  ellene  hatna  azoknak  a
     megbékítési     céloknak,    amelyekre    a    kisebbségvédelmi
     rendelkezések  épülnek.  A  Bíróság  álláspontja   szerint   az
     ellenőrzés  és  a vitatás tilalmának a célja  nem  egy  új  elv
     bevezetése  azért, hogy az felváltson egy olyat, ami  a  dolgok
     természetéből   következik  és  a  kisebbségvédelmi   szerződés
     rendelkezései  szerint  meghatározza a  faji,  nyelvi,  vallási
     kisebbség  tagságát,  hanem  csak azokat a hátrányokat  kívánja
     elkerülni  (….)  amelyek annak kapcsán  merülnének  fel,  ha  a
     hatóságok  ellenőriznék vagy vitatnák az  ilyen  odatartozást..
     (…)  Tudomásul  kell venni, hogy az ellenőrzés vagy  a  vitatás
     tilalma  arra ösztönözhet bizonyos személyeket, akik  valójában
     nem  is  tartoznak  egy kisebbséghez, hogy úgy  kezeljék  őket,
     mintha  a  kisebbséghez tartoznának. Ez, a Bíróság  álláspontja
     szerint,  a  következménye annak, amit a szerződő  felek  azért
     fogadtak el, hogy elkerüljék azokat a még nagyobb nehézségeket,
     amelyek   a  hatóságok  általi  ellenőrzésből  vagy  vitatásból
     erednének.  Ha  tehát - a fentiek értelmében - egy  nyilatkozat
     nyilvánvalóan  nem  konform  a genfi  egyezménnyel,  ebből  nem
     következik,(…)  hogy  az ellenőrzés és a  vitatás  tilalmát  ne
     kellene  vonatkoztatni erre az esetre. Az egyértelmű  szavakkal
     megfogalmazott  tilalom  nem  korlátozható.  De  mindebből  nem
     következik  az, hogy a fent hivatkozott levezetés,  nevezetesen
     hogy  a  nyilatkozatnak  elvben a  tényekkel  összhangban  kell
     állnia, semmiféle értékkel nem bírna. Valójában van jelentősége
     annyiban,  hogy  megállapítható legyen,  mi  a  jogi  helyzet.”
     (PCIJ:   Rights  of  Minorities  in  Upper  Silesia   (Minority
     schools), n°12 April 26, 1928, Collection of Judgments,  Series
     A n°15, 33-35. oldalak)

     III/4.  Az  Emberi  Jogok Európai Bírósága több  alkalommal  is
     tárgyalt  olyan ügyeket, amelyek az önkormányzati nyilvántartás
     megítélése   szempontjából  relevánsak  (Gillow   c.   Egyesült
     Királyság  1986.  november 24, ), az  adott  esetben  a  nyelvi
     kisebbséggel   egybeeső,   vallási   kisebbségi   önkormányzati
     választásokat  (Serif c. Görögország ügy, 1999.  december  14.;
     Hasan  és Chaush c. Bulgária ügy, 2000. október 26.) a  vallási
     identitás  (Besszarábiai metropolita  egyház  c.  Moldova  ügy,
     2001.   december   13.)  illetve  az  ún.  etnikai   idenititás
     megítélését (Sidiropoulos c. Görögország ügy, 1998. július  10;
     Gorzelik  c.  Lengyelország ügy, 2001. december  20.)  illetően
     relevánsak.  Ezekből a törvényhozónak le kell  tudni  vonnia  a
     megfelelő    következtetéseket,   különös    figyelemmel,    de
     természetesen  mutatis  mutandis  arra  is,  hogy  „a   vallási
     közösségek  autonóm léte elengedhetetlen eleme egy demokratikus
     társadalom pluralizmusának (...) közvetlenül érinti  nemcsak  a
     közösség  szervezetét, de összes aktív tagjának vallási  életét
     is.  Ha a közösségnek a szervezeti életét nem védené (...), úgy
     az  egyén  vallási  szabadságának összes egyéb  aspektusa  igen
     sérülékennyé  válna.”  (Hasan és Chaush ügyben  hozott  ítélet,
     62.§)

     IV.  Hogyan illeszkedik ebbe a koordinátarendszerbe a hatályos,
     az indítványban is érintett szabályozás?

     IV/1. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
     LXXVII.   törvényben  (a  továbbiakban:  Nektv.)  az  identitás
     kérdését  a  7.  és  8. §-ok érintik. Ezek hatályos  szövege  a
     következő:
     „7.§  (1)  Valamely  kisebbséghez való  tartozás  vállalása  és
     kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga.
     A  kisebbséghez  való tartozás kérdésében – a  (2)  bekezdésben
     foglalt kivétellel – nyilatkozatra senki sem kötelezhető.
     (2)  Törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály  valamely
     kisebbségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához kötheti.
     (3) A nemzeti és az etnikai önazonossághoz való jog és az ilyen
     kisebbséghez  való  tartozás vállalása  és  kinyilvánítása  nem
     zárja ki a kettős vagy a többes kötődés elismerését.”

     „8.§   A   kisebbséghez  tartozó  joga,  hogy  a   kisebbséghez
     tartozását  az  országos népszámlálás alkalmával  anonim  módon
     (névtelenül) megvallhassa.”

     A   nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogairól  szóló  törvény
     címéből, az idézett 7. és 8. §-okat tartalmazó fejezet  címéből
     („Egyéni kisebbségi jogok”) világosan kitűnik, hogy a jogalkotó
     szándéka  egybeesik  a hivatkozott nemzetközi  dokumentumok,  s
     különösen    a    Nemzeti   Kisebbségek   Védelmének    Európai
     Keretegyezménye    fent   idézett    3.    cikk    1.    §-ának
     megközelítésével.  Azaz  csak  a  kisebbséghez  tartozó  egyént
     illeti meg ez a sajátos facultas alternativa.

     IV/2.  1998-ban az adatvédelmi és a kisebbségi ombudsman  közös
     állásfoglalást  (317/K/1998) adtak  ki  arról,  hogy  származás
     tényéről    nem,    hanem   csak   az   etnikai    hovatartozás
     kinyilvánításának megtörténtéről adható ki igazolás: „Bármiféle
     "Származásigazolás" kiadása álláspontunk szerint ellentétes  az
     Avtv.  [a  személyes  adatok védelméről és a  közérdekű  adatok
     nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény]  és  a  Nektv.
     rendelkezéseivel.  Hatósági  igazolás  nemzetiségi  és  etnikai
     származásról  nem  szólhat,  ugyanis  ilyen  tényről  semmiféle
     állami  szervnek  nem lehet hivatalos tudomása, nyilvántartása.
     Az  ilyen  tartalmú  igazolás azt a  látszatot  kelti,  hogy  a
     kibocsátója  rendelkezik  az  igazolásban  foglalt  tényállítás
     alapjául  szolgáló dokumentációval, nyilvántartással. A  Nektv.
     és  az  Áe.  [az államigazgatási eljárás általános szabályairól
     szóló 1957. évi IV. törvény] rendelkezései szerint a kisebbségi
     önkormányzat  nem hatóság, ezért nem jogosult  kiadni  valamely
     tény  vagy  állapot  igazolásáról  hatósági  bizonyítványt.  Az
     etnikai  hovatartozás kinyilvánítása, az erről szóló dokumentum
     kiállítása  a  következő  esetekben  lehet  jogszerű:    i.   a
     kisebbségi  önkormányzat,  vagy bármely  kisebbségi  társadalmi
     szervezet  igazolást  ad  ki  arról,  hogy  az  illető   tagja,
     tisztségviselője, esetleg választásokon jelöltje volt,  ii.  az
     előbbi  szervezetek előtt megjelenik (esetleg néhány  társával)
     az  igazolást  kérő és kéri írásba foglalni azt  az  állítását,
     hogy ő az adott kisebbséghez tartozónak tartja magát, amelyet a
     jelenlévők megerősítenek, iii. a helyi önkormányzat is  kiadhat
     jogszerűen  igazolást arról, hogy az adott személy a kisebbségi
     önkormányzati választásokon jelölt volt, illetve  a  kisebbségi
     önkormányzat  tagja. Nincs akadálya annak, hogy  –  noha  ennek
     semmilyen   közjogi  jellege  nem  lehet  –  kisebbségi   párt,
     kulturális  egyesület,  társadalmi  szervezet  tagja   kérésére
     etnikai  adatot  tartalmazó  igazolást  kiadjon.”  2002-ben  az
     adatvédelmi   és  a  kisebbségi  ombudsman  egy   újabb   közös
     allásfoglalásban (58/K/2002) megerősítette a fentieket.

     IV/3.   Nézetem   szerint   figyelemre  méltó   tapasztalatokat
     szolgáltatnak – a vallási hovatartozás szintén érzékeny adatnak
     minősülése  miatt  is  –  azok a megoldások,  amelyek  révén  a
     magyarországi  egyházak – ott, ahol ez az egyház struktúrájából
     következik – saját belső választásukat megszervezik, választási
     listáikat  összeállítják, azokat illetően a megfelelő  formában
     híveiknek     betekintési    és    felszólamlási    lehetőséget
     biztosítanak, jogorvoslatokat kezelnek.

     V.  A  fentiek  alapján  azonban  az  is  látható,  hogy  annak
     biztosítása,   hogy  csak  illetve  meghatározó   jelleggel   a
     kisebbséghez  tartozók vegyenek részt a választásokon,  nemcsak
     az  egyéni  nyilatkozatok egyenkénti – a nemzetközi  jog  által
     egyébként is aggályosnak tartott – s a jelen határozat által is
     elutasított  ellenőrzése  révén lenne  megvalósítható.  Nézetem
     szerint a kisebbségi önkormányzatok létrehozására is vonatkozó,
     a  választási  eljárásról szóló 1997. évi  C.  törvény  3.§  d)
     pontját  a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról,  mint
     érvényre  juttatandó alapelvről, a 115/I.  §  (5)  bekezdés  d)
     pontját    a    választási   eljárást   érdemben    befolyásoló
     törvénysértés  észlelése  esetén teendő  lépésekről  kell  csak
     megfelelően  értelmeznie  a  választási  bizottságnak,  különös
     tekintettel  arra,  ahogyan  az  Alkotmány  70.§-ának  2004-ben
     hatályba  lépett módosítása a kérdést világosan  eldöntötte.  A
     törvényhozó  szabadságába  tartozik  annak  eldöntése,  hogy  a
     választási  eljárásról szóló törvény 115/I. § (6)  bekezdés  a)
     pontja   jelenlegi   formájában   s   a   jelzett   alkotmányos
     értelmezéssel  elégséges biztosítékot jelent-e: e  kérdésben  a
     kisebbségi   választások   lebonyolításának   gyakorlatát    és
     tapasztalatait figyelembe kell vennie.

     VI.   A   fentiekből  következően  nézetem  szerint  meg  lehet
     határozni  azokat a koordinátákat, amelyek között a törvényhozó
     mozgásszabadsággal rendelkezik:
     -  biztosítania kell azt, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségek
     önkormányzatai valóban az érintettek által gyakorolt  aktív  és
     passzív választójogra épüljenek;
     -  alkotmányossági  és nemzetközi jogi problémát  jelentene  az
     egyénekre lebontott, állami hatóságok által végzett ellenőrzés,
     azonban  nem  ütközik  az  adatvédelmi  vonatkozású  hazai   és
     nemzetközi    szabályokba   a   hiteles    népességstatisztikák
     felhasználása;
     -  a  választójogi eljárási szabályok figyelembe vételével kell
     megteremteni  a  lehetőséget, hogy a nyilvánvalóan  abszurd,  a
     valóságnak   meg  nem  felelő  kezdeményezések,  a   kisebbségi
     választás  realitását  torzító anomáliák meggátolhatók  illetve
     kiszűrhetők   legyenek,   adott  esetben   az   érvénytelenítés
     szankciójának alkalmazásával;
     -  az  anomáliák mértékének megítélése során különös  figyelmet
     kell  fordítani az adott kisebbség országos önkormányzatának  a
     tárgyban tett hivatalos állásfoglalására.

     VII.   Minderre  tekintettel  azonban  egyetértek  a  határozat
     rendelkezéseivel és osztom azt az álláspontot, hogy a jelenlegi
     módosítással  együtt  a  kisebbségi  önkormányzati   választási
     eljárás nem összeegyeztethetetlen az Alkotmánnyal.

     Budapest, 2005. december 13.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 50/B para. (2) and Section 50/C para. (1) of Act LXIV of 1990 on Electing the Members of Representative Bodies of Local Governments and Mayors
     Number of the Decision:
     .
     45/2005. (XII. 14.)
     Date of the decision:
     .
     12/13/2005
     .
     .
     en_0045_2005.pdfen_0045_2005.pdf