Hungarian
Ügyszám:
.
65/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 5/1999. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/75
.
A határozat kelte: Budapest, 03/29/1999
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta  a
  következő

                           határozatot:

  1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló  1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 377.  §  (1)
  bekezdésének  a)  pontja  alkotmányellenes,  ezért  azt  1999.
  december 31. napjával megsemmisíti.

  Az     Alkotmánybíróság     megállapítja     továbbá,     hogy
  alkotmányellenes  a  büntetőeljárásról szóló  1998.  évi  XIX.
  törvény  (a  továbbiakban: új Be.) 572. § (1) bekezdésének  a)
  pontja, ezért azt az új Be. kihirdetése napjával megsemmisíti.
  A  megsemmisítés folytán az új Be. 572. § (1) bekezdésének  a)
  pontja,  továbbá (2) bekezdésének az (1) bekezdés a)  pontjára
  utaló  rendelkezése 2000. január 1-jén nem lép hatályba. Ennek
  következtében  az  új  Be. 572. § (2)  bekezdése  a  következő
  szöveggel lép hatályba: "(2) Az (1) bekezdés c) pontja  esetén
  a bíróság tárgyaláson határoz."

  2.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
  alkotmányellenes helyzetet idézett elő akkor, amikor nem tette
  lehetővé a felülvizsgálatot (Be. XII. fejezet) a bíróságnak  a
  tárgyalás  mellőzése  elnevezésű külön eljárásban  (Be.  XVII.
  fejezet)     meghozott,    a    végrehajtásában     próbaidőre
  felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó jogerős végzése ellen
  akkor, amikor a bíróság a Btk. 90. §-ában meghatározott kizáró
  okok ellenére szabta ki a büntetést.

  Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatát 1999. december 31-ig teljesítse.

  Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  indítványozó  a Be. 377. § (1) bekezdés  a)  pontjában
   foglalt  rendelkezés alkotmányellenességének megállapítása  és
   megsemmisítése   iránt   fordult  az  Alkotmánybírósághoz.   A
   sérelmezett   törvényi  rendelkezés  szerint   a   bíróság   a
   próbaidőre  felfüggesztett büntetés  végrehajtását  az  ügyész
   indítványára  vagy hivatalból elrendeli, ha a  próbaidő  alatt
   állapítja  meg,  hogy  a  büntetés  végrehajtását  a   Büntető

   Törvénykönyvről  szóló 1978. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
   Btk.) 90. §-ában foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel.

   A  Btk.  lehetővé teszi, hogy a bíróság az egy  évet  meg  nem
   haladó,  különös  méltánylást érdemlő  esetben  az  egy  évnél
   hosszabb  tartamú, de két évet meg nem haladó szabadságvesztés
   végrehajtását  próbaidőre  felfüggessze,  ha  –  különösen  az
   elkövető   személyi  körülményeire  figyelemmel   –   alaposan
   feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása nélkül  is
   elérhető (Btk. 89. § (1) - (2) bekezdés).

   A  büntetés  végrehajtása a Btk.-nak  az  1998.  évi  LXXXVII.
   törvény  (a továbbiakban: Btk.nov.) 24. §-ával – 1999. március
   1-jétől  – módosított 90. §-a szerint azonban nem függeszthető
   fel, ha
   a) az elkövető a szándékos bűncselekményt a korábban kiszabott
   szabadságvesztés   végrehajtásának   befejezése   előtt   vagy
   felfüggesztésének próbaideje alatt követte el,
   b) az elkövető többszörös visszaeső,
   c) az elkövető a bűncselekményt bűnszervezet tagjaként követte
   el,
   d)   az   elkövető   a   három  évi   vagy   ennél   súlyosabb
   szabadságvesztéssel  büntetendő  bűncselekményt   üzletszerűen
   vagy bűnszövetségben követte el.

   Amennyiben  a bíróság a büntetés végrehajtását e  kizáró  okok
   ellenére  felfüggeszti, és ez utóbb, a próbaidő tartama  alatt
   kiderül, úgy a felfüggesztett büntetés végrehajtását utólag el
   kell   rendelni  (Btk.  91.  §  (1)  bekezdés  a)   pont).   A
   végrehajtást  a  bíróság hivatalból vagy az ügyész  indítványa
   alapján,  a Be. 377. §-ában szabályozott különleges eljárásban
   rendeli el (Be. 377. § (1) bekezdés a) pont).

   A különleges eljárások általános szabályai szerint a bíróság –
   eltérő  rendelkezés hiányában – iratok alapján  dönt,  szükség
   esetén  meghallgatja  az  ügyészt, a  terheltet  és  a  védőt.
   Bizonyítás  felvétele esetén tárgyalást tart (Be. 356.  §  (2)
   bekezdés   e)   pont).  A  felfüggesztett  büntetés   utólagos
   végrehajtásával  kapcsolatban a törvény "eltérő  rendelkezést"
   csak  a  Be. 377. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt  esetben
   tartalmaz:  ha  a  felfüggesztett  büntetés  végrehajtását   a
   pártfogó   felügyelet   (Btk.  82.  §)   szabályainak   súlyos
   megszegése   miatt  kell  elrendelni,  a  bíróság  tárgyaláson
   határoz  (Be.  377. § (2) bekezdés). Abban az  esetben  tehát,
   amikor   a   bíróság  a  büntetés  végrehajtását  a   Btk.-ban
   meghatározott  kizáró  okok  ellenére  függesztette   fel,   a
   büntetés végrehajtását utólag – az általános szabályok szerint
   –  tárgyalás  tartása nélkül, az iratok, esetleg  meghallgatás
   alapján rendeli el.

   2.  Az  indítványozó álláspontja szerint az, hogy a bíróság  a
   felfüggesztett    szabadságvesztés   utólagos    végrehajtását
   tárgyaláson  kívül rendeli el, sérti az Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt, az igazságos és nyilvános  tárgyaláshoz
   való  jogot, az 57. § (3) bekezdésében biztosított  védelemhez
   való  jogot,  valamint  az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdésében
   rögzített,  a  szabadsághoz  és a személyi  biztonsághoz  való
   jogot.  Hivatkozik az Alkotmánybíróság 26/1990.  (XI.  8.)  AB
   határozatára,   "melyben  a  polgári   perrendtartás   hasonló
   törvényhelyeinek megsemmisítésére került sor".

   Az  indítványozó  szerint a bírói tévedés  tárgyaláson  kívüli
   korrigálásának  lehetősége  ellentétes  a  Btk.   83.   §-ában
   meghatározott   büntetéskiszabási   szabályokkal.    Véleménye
   szerint  a  tárgyalás alapján "teljesen más büntetés kiszabási
   elveket kell érvényesíteni és másak a büntetés kiszabás  elvei
   és különösen gyakorlata is a végrehajtandó és a felfüggesztett
   szabadságvesztés  kiszabása esetében.  Hiszen  nem  vitatható,
   hogy  egy  hosszabb időtartamú hosszabb időre  végrehajtásában
   felfüggesztett  szabadságvesztésnek  nyilván  sokkal  rövidebb
   időtartamú  végrehajtandó szabadságvesztés  felel  meg".  Ezen
   álláspontból  következően  a  törvényi  rendelkezés  sérti   a
   súlyosítási  tilalom  szabályait (Be. 241.  §  (1)  bekezdés),
   továbbá  a  tényállás  felderítésére és a bizonyítékok  szabad
   mérlegelésére vonatkozó alapelvet (Be. 5. §).

   Az   indítványozó  a  Be.  377.  §  (1)  bekezdés  a)   pontja
   alkotmányellenességének  alátámasztására  –   az   Alkotmányra
   hivatkozás nélkül – felhívja azokat a rendelkezéseket, amelyek
   feltételbeli,  illetve időbeli korlátot  állítanak  a  jogerős
   bírósági  határozatnak a rendkívüli jogorvoslatok  (perújítás,
   felülvizsgálat, az indítvány benyújtásakor egyébként  már  nem
   létező  törvényességi óvás) útján az elítélt  terhére  történő
   megváltoztatása  elé. Álláspontja szerint a  Be.  377.  §  (1)
   bekezdés  a)  pontja  sérti  a  res  iudicata  elvét,   "mivel
   módosítást  enged  az  ítéleten egészen tág  határok  között",
   "hiszen  a  büntetés  végrehajtása a  próbaidő  tartama  alatt
   bármikor, akár annak utolsó napján is elrendelhető."

   3.  Az  indítvány benyújtását követően, 1995. szeptember 1-jén
   lépett  hatályba  a  büntető jogszabályok módosításáról  szóló
   1995.   évi  XLI.  törvény,  amely  a  Be.  XVII.  fejezetében
   szabályozott  külön eljárás, a tárgyalás mellőzésével  történő
   büntetéskiszabás  alkalmazási  körét  bővítette.  A  módosítás
   nyomán lehetővé vált, hogy a bíróság tárgyalás tartása nélkül,
   a  vádindítvány és a nyomozási iratok alapján egy évet meg nem
   haladó,      végrehajtásában     próbaidőre     felfüggesztett
   szabadságvesztést is kiszabjon (Be. 350., 351. §). A Be. külön
   rendelkezésének hiányában a Legfelsőbb Bíróság BK  166.  számú
   állásfoglalásában azt az iránymutatást adta, hogy a Be.  XVII.
   fejezetében szabályozott külön eljárásban kiszabott, a  kizáró
   ok    ellenére   felfüggesztett   szabadságvesztés    utólagos
   végrehajtása  a  Be.  377.  §-a  (1)  bekezdésének  a)  pontja
   szerinti különleges eljárás keretében rendelhető el.

   Az  Alkotmánybíróság – a szoros összefüggés okán – a tárgyalás
   mellőzésével   hozott   végzésben   kiszabott   felfüggesztett
   szabadságvesztés   utólagos   elrendelésének   kérdéseire   is
   kiterjesztette a vizsgálatot.

   4.   Az   Alkotmánybíróság   az  új  büntetőeljárási   törvény
   folyamatban  volt  kodifikációjára tekintettel  beszerezte  az
   igazságügy-miniszter   véleményét.   Az   igazságügy-miniszter
   nyilatkozatában  részletesen  indokolta,  hogy  a   próbaidőre
   felfüggesztett      büntetés     végrehajtásának      utólagos
   elrendelésekor  miért  nem  szükséges  –  főszabályként  –   a
   tárgyalásra   vonatkozó  szabályok  szerint  eljárni,   ha   a
   büntetést az általános eljárási szabályok szerinti tárgyaláson
   szabta  ki  a bíróság. Ugyanakkor aggályosnak tartotta  a  Be.
   377.  §  (1)  bekezdés a) pontja szerinti eljárás  lehetőségét
   abban  az  esetben,  amikor a felfüggesztett  szabadságvesztés
   kiszabására tárgyalás mellőzésével került sor.

   5. Az 1998. évi XIX. törvény 605. §-ának (1) bekezdése alapján
   2000.  január  1-jén  hatályba lépő új Be.  annyiban  azonosan
   szabályozza  a  kérdést, hogy a Btk. 90. §-ában  meghatározott
   kizáró  okok ellenére felfüggesztett szabadságvesztés utólagos
   elrendelésére  szintén  különleges  eljárásban  kerül  sor.  A
   bíróság azonban minden esetben tárgyaláson határoz.

   Az   új   Be.   XXVI.  fejezete  szabályozza  "büntetőparancs"
   elnevezéssel a tárgyalás mellőzésével történő büntetéskiszabás
   külön   eljárását.  A  rendkívüli  felülvizsgálatra  vonatkozó
   rendelkezések (új Be. 425. § (2) bekezdés, 434. § (2) bekezdés
   b)  pont,  436.  § (2) bekezdés) elemzése azt a következtetést
   engedi  meg,  hogy különleges eljárásban csupán  az  általános
   szabályok  szerint lefolytatott bírósági eljárás eredményeképp
   született     törvénysértő    jogerős    bírósági    határozat
   helyrehozatala   történhet  meg.  Az  anyagi   jogi   törvényi
   előfeltételek  hiányában  alkalmazott  büntetőparancs  ugyanis
   olyan  eljárási  hiba, amely az új törvény alapján  rendkívüli
   felülvizsgálat  keretében,  a megtámadott  határozat  hatályon
   kívül  helyezésével  és  az  első fokú  bíróság  új  eljárásra
   utasításával orvosolható.

                                 II.

   Az indítvány részben megalapozott.

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a  Be.  377.  §  (1)
   bekezdés  a) pontján alapuló különleges eljárás nem ellentétes
   az  Alkotmány 57. § (1) és (3) bekezdésével. Sérti  azonban  a
   Btk.   90.   §-ban  foglalt  tilalom  ellenére  felfüggesztett
   szabadságvesztés végrehajtásának különleges eljárásban történő
   utólagos  elrendelése  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
   normatív tartalommal meghatározott jogállamiságot, valamint  –
   ezzel   összefüggésben  –  az  Alkotmány  8.  §  (1)  és   (2)
   bekezdését,  valamint  az  55. § (1)  bekezdését.  A  jogállam
   lényegi  ismérvét  jelentő jogbiztonság követelményével  és  a
   jogerő  tiszteletével  ellentétes az, hogy  az  állam  büntető
   hatalmának  gyakorlói,  a bíróság és  az  ügyészség  a  jogerő
   beállta után akár hosszú idővel is lehetőséget kapnak a  téves
   vagy hibás jogerős bírósági határozatnak a terhelt terhére – a
   jogerő  feloldására  irányuló rendkívüli perorvoslati  eljárás
   mellőzésével  –  történő módosítására.  A  különleges  eljárás
   ennek  következtében nem felel meg azoknak a követelményeknek,
   amelyek  a  személyes szabadság elvonása okainak és  az  azzal
   kapcsolatos eljárásnak szabályozásával szemben az Alkotmány 8.
   §  (1) és (2) bekezdésének, valamint az 55. § (1) bekezdésének
   egymásra vonatkoztatásából adódnak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 377. §  (1)
   bekezdés a) pontja és (2) bekezdése nem sérti az Alkotmány 57.
   §   (1)  bekezdését,  a  támadott  törvényi  rendelkezések   a
   tárgyaláshoz      való      joggal     összefüggésben      nem
   alkotmányellenesek.  Az, hogy a bíróság a  törvénysértő  módon
   próbaidőre  felfüggesztett büntetés  végrehajtásának  utólagos
   elrendeléséről  tárgyaláson  kívül  dönt,  nem  jelenti   azon
   alapjog  sérelmét, amely szerint mindenkinek joga  van  ahhoz,
   hogy  az  ellene  emelt  vádat  a  törvény  által  felállított
   független   és   pártatlan  bíróság  igazságos  és   nyilvános
   tárgyaláson bírálja el.

   1.1.  A  próbaidőre  felfüggesztett  büntetés  végrehajtásának
   utólagos   elrendelése  a  különleges  eljárások   egyike.   A
   különleges eljárások lényege, hogy ezek során a bíróság nem  a
   büntetőjogi    felelősségről,   hanem   az   "alap-eljáráshoz"
   kapcsolódó   járulékos  jellegű  kérdésekben   határoz;   ezen
   eljárások  rendeltetése a büntetőjogi főkérdésekhez (bűnösség,
   minősítés, büntetéskiszabás) kapcsolódó, de azokat nem érintő,
   járulékos  jellegű  kérdések eldöntéséhez  szükséges  eljárási
   keretek  biztosítása.  A  különleges  eljárások  szabályai  az
   általános eljárás szabályaihoz képest egyszerűbbek.

   A   különleges  eljárások  egyik  csoportját  alkotják   azok,
   amelyekben   az  "alap-eljárásban"  meghozott  olyan   jogerős
   bírósági  döntések orvoslása történik, ahol a bíróság  a  Btk.
   kogens   rendelkezésének   alkalmazását   elmulasztotta   vagy
   tilalmát   figyelmen  kívül  hagyta.  E  különleges  eljárások
   hatásukat  tekintve sajátos rendkívüli jogorvoslatok,  eredeti
   funkciójuk    szerint   a   törvényességi   óvás    emelésének
   szükségességét   kívánták   kiküszöbölni.   A   következetesen
   érvényesülő  joggyakorlat szerint ezekben  az  eljárásokban  a
   jogerős   döntésben  elmulasztott  vagy   nem   a   törvénynek
   megfelelően  teljesített olyan rendelkezéseket lehet  pótolni,
   helyesbíteni,  amelyek  nem mérlegelésen  alapulnak.  E  körbe
   tartozik a jelen vizsgálat tárgyát képező eljárás is.

   A  Be.  377.  §  (1)  bekezdése a) pontja szerinti  különleges
   eljárásban a bíróság azt a kérdést vizsgálja, megállapítható-e
   a  Btk.  90. §-ában írt valamely kizáró körülmény. Ha a kizáró
   ok   fennáll,  a  bíróságnak  el  kell  rendelnie  a  büntetés
   végrehajtását,  más  döntést nem hozhat. Ebben  az  eljárásban
   tehát  a bíróság nem a vádról, nem a bűnösségről határoz,  nem
   vesz,  nem  is  vehet  fel a büntetőjogi  felelősséget  érintő
   bizonyítást, kizárólag a jogerős bírósági határozat téves vagy
   hibás rendelkezését helyesbítheti.

   Az  Alkotmánybíróság a jelen ügyben is figyelembe  vette  azt,
   hogy  az Alkotmány 57. § (1) bekezdése – figyelemmel az  1976.
   évi   8.  törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  Polgári   és
   Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya  14.   cikk   1.
   pontjának, valamint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett,
   az  emberi  jogok és az alapvető szabadságok védelméről  szóló
   Egyezmény  6.  cikk  1.  pontjának  értelmezésére   is   –   a
   tárgyaláshoz való jognál szélesebb jogokat, illetve  az  állam
   büntető hatalmának gyakorlásával szemben szélesebb alkotmányos
   követelményeket állít. "A 'tisztességes eljárás' (fair  trial)
   követelménye nem egyszerűen egy a bíróságnak és az  eljárásnak
   itt  megkövetelt  tulajdonságai  közül  (ti.  mint  'igazságos
   tárgyalás'),   hanem  az  idézett  alkotmányi   rendelkezésben
   foglalt  követelményeken túl – különösen a büntetőjogra  és  –
   eljárásra   vonatkozóan  –  az  57.  §   többi   garanciájának
   teljesedését is átfogja. Mi több, az Egyezségokmánynak  és  az
   Emberi  Jogok  Európai Egyezményének – az  Alkotmány  57.  §-a
   tartalmához és szerkezetéhez mintát adó – eljárási garanciákat
   tartalmazó cikkei általában elfogadott értelmezése  szerint  a
   fair  trial  olyan  minőség, amelyet az eljárás  egészének  és
   körülményeinek  figyelembevételével  lehet  csupán  megítélni"
   (6/1998. (III. 1.) AB határozat, ABK 1998. március, 101, 103).

   A    vizsgálat   tárgyát   képező   különleges    eljárás    e
   követelményeket figyelembe véve sem sérti az Alkotmány  57.  §
   (1)  bekezdését. Az eljárás ugyan a jogerős bírósági  ítéletet
   követő   különleges   eljárás,   azonban   lényegét   tekintve
   büntetőeljárás.  Ezt  maga  a Be. szabályozási  szerkezete  is
   világosan  kifejezésre  juttatja: a törvény  rendelkezéseit  a
   különleges   eljárásokban   a   XVIII.   fejezetben    foglalt
   eltérésekkel  kell alkalmazni (Be. 356. § (1) bekezdés),  azaz
   külön  rendelkezés hiányában irányadóak rá a  Be.  garanciális
   alapelvei és megfelelő részletszabályai.

   Így  téves az indítványozó azon álláspontja, hogy e különleges
   eljárásban  nem  érvényesül a Be. 5. §-ában  foglalt  alapelvi
   rendelkezés a tényállás felderítésére és a bizonyítékok szabad
   értékelésére.  Nincs  törvényi akadálya annak,  sőt  kötelező,
   hogy a bíróság tárgyalást tartson, ha a hibás jogerős bírósági
   döntés korrekciójának alapjául szolgáló tények feltárására  és
   bizonyítására van szükség (Be. 356. § (2) bekezdés  e)  pont).
   Az  eljárásban  biztosított  a  jogorvoslati  jog:  a  bíróság
   határozata ellen a terhelt és a védő fellebbezhet (Be. 356.  §
   (2)  bekezdés  g) pont), a próbaidőre felfüggesztett  büntetés
   végrehajtását elrendelő végzés elleni fellebbezésnek  halasztó
   hatálya van (Be. 377. § (4) bekezdés).

   Az Alkotmánybíróság álláspontját nem befolyásolta, hogy új Be.
   rendelkezése  szerint az azonos célú különleges  eljárásban  a
   bíróság   akkor   is  tárgyaláson  határoz,  ha   a   büntetés
   végrehajtását  a  Btk.  90.  § -ban  írt  kizáró  ok  ellenére
   függesztették fel, és emiatt szükséges a végrehajtás  utólagos
   elrendelése  (új Be. 572. § (2) bekezdés). Nem  kifogásolható,
   hogy  a  törvényhozó – formai értelemben – "túlbiztosítja"  az
   eljárást.   Valójában  az,  hogy  a  bíró   –   a   bizonyítás
   szükségessége  nélkül – tárgyaláson állapítja  meg  azt,  amit
   jelenleg az iratok vagy meghallgatás alapján, az Alkotmány 57.
   §   (1)   bekezdése  szempontjából  nem  tekinthető   többlet-
   garanciának.  A  különleges eljárásban  tartandó  tárgyalásnak
   ugyanis  továbbra sem lehet feladata a büntetőjogi  felelősség
   eldöntésének    és    a    büntetési   nem    megválasztásának
   felülvizsgálata,   csupán   annak   megállapítása,   hogy    a
   végrehajtás  felfüggesztésére törvénysértő módon került-e  sor
   vagy   sem,   s  előbbi  esetben  a  büntetés  végrehajtásának
   elrendelése.

   1.2.  Téves  az  indítványozó azon álláspontja,  hogy  a  Btk.
   kizáró      rendelkezéseinek     sérelmével     felfüggesztett
   szabadságvesztés végrehajtásának utólagos elrendelése esetén a
   Btk.  83.  §-ban rögzített büntetéskiszabási elvek, illetve  a
   Be.-nek a súlyosítási tilalomra vonatkozó szabályai (Be. 241.,
   234. §) indokolják a tárgyalás tartását.

   Az    indítvány   benyújtásakor   a   feltételes   elítéléssel
   kapcsolatos   törvényi  rendelkezések   helyes   és   egységes
   alkalmazását  a  Legfelsőbb Bíróság VII.  számú  Büntető  Elvi
   Döntése  volt hivatott biztosítani – kötelező erővel. Az  elvi
   döntést a Legfelsőbb Bíróság 1994-ben hatályon kívül helyezte;
   majd  a Büntető Kollégium BK. 153. számú állásfoglalása  adott
   iránymutatást   a   büntetés  végrehajtásának   felfüggesztése
   tárgyában. A BK. állásfoglalás II.1. pontja szerint:  "A  Btk.
   89.  §-án  alapuló ítéleti rendelkezés járulékos  jellegű,  és
   ezzel   a  törvényi  szabályozással,  amely  a  felfüggesztett
   szabadságvesztést  nem  tekinti önálló büntetési  nemnek,  nem
   egyeztethető  össze  olyan  gyakorlat,  amely  a   végrehajtás
   felfüggesztését   a   büntetés  hosszabb  tartamával   mintegy
   'ellensúlyozza'."   A   Btk.nov.  18.   §-a   a   Btk.-nak   a
   büntetéskiszabás  elveit meghatározó  83.  §-át  módosítva  az
   állandó bírói gyakorlatot törvényerőre emelte. A Btk. –  1999.
   március  1-jétől hatályos – rendelkezése szerint, ha a bíróság
   szabadságvesztést szab ki, a büntetés mértékét  a  végrehajtás
   felfüggesztése figyelmen kívül hagyásával állapítja meg  (Btk.
   83. § (4) bekezdés).

   Ugyanakkor nem lehet eltekinteni attól, hogy a végrehajtásában
   felfüggesztett     szabadságvesztés    ténylegesen     enyhébb
   "büntetés", mint a végrehajtandó szabadságvesztés.  Ezt  vette
   figyelembe  a  Legfelsőbb Bíróság, amikor a másodfokú  bíróság
   reformatórius   jogkörét   korlátozó   súlyosítási    tilalmat
   értelmezte (BK. 157.). A súlyosítási tilalom azonban  az  első
   fokú  határozat  meghozatalát követően, a jogorvoslat  alapján
   folytatódó  eljárásban meghozott jogerős bírósági  határozatig
   érvényesülő  intézmény.  Így a vizsgálat  tárgyát  képező,  az
   ügyész  indítványára,  illetve a bíróság  részéről  hivatalból
   indított különleges eljárásban nem értelmezhető.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  sérelmezett
   törvényi  rendelkezés  nem  sérti  az  Alkotmány  57.  §   (3)
   bekezdésben  biztosított  védelemhez  való  jogot.  Téves   az
   indítványozó  azon  álláspontja, hogy a  védelemhez  való  jog
   kizárólag tárgyaláson gyakorolható.

   Az   Alkotmánybíróság  több  határozatában  igen   részletesen
   foglalkozott ezen alkotmányos alapjog tartalmával és az  ebből
   eredő  követelményekkel  (így  pl.  a  25/1991.  (V.  18.)  AB
   határozat,  ABH  1991, 414; vagy legutóbb:  a  763/B/1997.  AB
   határozat,  ABK 1998. február, 74, 76; 6/1998. (III.  11.)  AB
   határozat, ABK 1998. március, 101). E követelmények a vizsgált
   eljárásban  megfelelően érvényesülnek.  A  védő  az  alapügyre
   vonatkozó   meghatalmazás,  illetőleg  a  kirendelés   alapján
   jogosult részt venni a különleges eljárásokban (Be. 50. §  (2)
   bekezdés).   A  különleges  eljárásokra  vonatkozó   általános
   rendelkezések biztosítják a védelemhez való jogot,  a  terhelt
   és a védő aktív közreműködését.
   3.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 377.  §  a)
   pontján  alapuló  különleges eljárás az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésben      normatív      tartalommal      megfogalmazott
   jogállamiságból  az Alkotmánybíróság gyakorlatában  levezetett
   jogbiztonság  és  a  jogerő tisztelete  követelményeit  sérti.
   Alkotmányosan megengedhetetlen ellentmondás van a törvénysértő
   jogerős bírósági határozatoknak az elítélt terhére egyfelől  a
   felülvizsgálati  eljárásban, másfelől a különleges  eljárásban
   lehetséges korrekciója között.

   3.1. Megalapozott az indítványozó azon érvelése, amely szerint
   a  vizsgálat  tárgyát képező különleges eljárás a törvénysértő
   jogerős  bírósági  határozat  megváltoztatását,  a  kizáró  ok
   ellenére   felfüggesztett   szabadságvesztés   végrehajtásának
   elrendelését   igen   tág,  és  a  rendkívüli   jogorvoslatnál
   lényegesen hosszabb időtávon engedi meg.

   A  büntetőeljárási felülvizsgálat intézményét a törvényhozó az
   Alkotmánybíróság    9/1992.   (I.   30.)   AB    határozatával
   megsemmisített    törvényességi   óvás   helyett,    kizárólag
   jogorvoslati  funkcióra  és a jogbiztonság  szempontjait  szem
   előtt  tartva  hozta létre. A terhelt terhére  felülvizsgálati
   indítványt az ügyész, magánvádas ügyekben a terhelt felmentése
   vagy az eljárás megszüntetése esetén a magánvádló nyújthat be.
   Megszűnt  az a lehetőség, hogy a törvénysértő jogerős bírósági
   határozatok  ellen  a  Legfelsőbb  Bíróság  elnöke  rendkívüli
   jogorvoslattal  éljen.  A  terhelt terhére  a  felülvizsgálati
   indítványt  a  közlésétől számított hat  hónapon  belül  lehet
   előterjeszteni (Be. 284/A. § (4) bekezdés).

   A  Be. 377. § a) pontján alapuló különleges eljárást a bíróság
   hivatalból vagy az ügyész indítványára folytatja le.  A  bírói
   gyakorlat   szerint   a  próbaidőre  felfüggesztett   büntetés
   végrehajtása  utólagos elrendelésének akkor van  helye,  ha  a
   próbaidő  a különleges eljárás során hozott első fokú bírósági
   határozat  meghozatalának időpontjában még nem telt le;  nincs
   jelentősége azonban annak, hogy a fellebbezés elbírálásának az
   időpontjában a próbaidő már letelt (BH 1983. 395.). A próbaidő
   a  vétség  miatt kiszabott szabadságvesztés esetén  egy  évtől
   három  évig, a bűntett miatt kiszabott szabadságvesztés esetén
   –  a Btk.nov. 23. §-ának módosító rendelkezése következtében –
   két   évtől  öt  évig  terjedhet.  A  próbaidőt  években  kell
   meghatározni  és a kiszabott szabadságvesztésnél rövidebb  nem
   lehet  (Btk.  89. § (3) bekezdés). Míg tehát a  felülvizsgálat
   kezdeményezésére legfeljebb hat hónapon belül van lehetőség, a
   kizáró  ok  ellenére felfüggesztett szabadságvesztés  utólagos
   végrehajtását   –   a   próbaidő  hosszának   függvényében   –
   minimálisan egy, illetve két évig, maximálisan három,  illetve
   öt  évig  rendelheti  el  a különleges eljárásban  első  fokon
   eljáró bíróság. Amennyiben ez a döntés nem emelkedik jogerőre,
   ez az idő még hosszabb is lehet.

   3.2.   A   felülvizsgálat  intézménye  csak   a   legsúlyosabb
   eredménnyel  járó  büntető anyagi jogi törvénysértések  és  az
   abszolút    eljárási    szabálysértések   orvoslására    nyújt
   lehetőséget.  Mivel – amint ezt a Be. 284. § (1)  bekezdéséhez
   fűzött  indokolás  tartalmazza – a jogerőhöz kiemelten  fontos
   joghatások fűződnek, a törvényalkotó meglehetősen szűken vonta
   meg  azt  a  határt,  ahol a jogerő az  anyagi  igazság  és  a
   törvényesség érvényesülése érdekében áttörhető.

   A      törvénysértően      felfüggesztett     szabadságvesztés
   végrehajtásának utólagos elrendelésekor a bíróság egy  korábbi
   jogerős határozatot hivatalból vagy ügyészi indítványra –  azt
   mintegy  "kijavítva"  –  úgy változtat  meg,  hogy  ezáltal  a
   terhelt  helyzete az eredeti határozatban foglaltakhoz  képest
   súlyosabbá  válik. Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a
   jogerő feloldásának ez a módja nem felel meg a jogállamiságból
   adódó  követelményeknek,  azoknak a tételeknek,  amelyeket  az
   Alkotmánybíróság  a  jogállam,  a  jogerő  és  a  jogbiztonság
   követelményéről,  az  anyagi  igazság,  a  törvényesség  és  a
   jogbiztonság,  jogerő konfliktusának feloldásáról,  az  állami
   büntető   hatalom   sikertelenségének   kockázatáról    eddigi
   döntéseiben,  alapvetően a 9/1992. (I.  30.)  AB  határozatban
   (ABH  1992,  59) és a 11/1992. (III. 5.) AB határozatban  (ABH
   1992, 77) kimunkált.

   Az   Alkotmánybíróság  a  9/1992.  (I.  30.)  AB  határozatban
   kifejtette és azóta következetesen képviseli, hogy a  jogállam
   nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Az anyagi  igazságosság
   és  a  jogbiztonság  követelményét a jogerő  intézménye  hozza
   összhangba   –   megint  csak  a  jogbiztonság  elsődlegessége
   alapján. A jogerő intézménye, alaki és anyagi jogerőként  való
   pontos  meghatározottsága a jogállamiság részeként alkotmányos
   követelmény.    Az   Alkotmánynak   megfelelően    biztosított
   jogorvoslati  lehetőségek mellett beállott jogerő tiszteletben
   tartása  a jogrend egészének biztonságát szolgálja. A  jogerős
   határozatok  megváltoztathatatlanságához és irányadó  voltához
   alapvető  alkotmányos  érdek  fűződik.  A  jogbiztonság   elve
   ugyanakkor  tág  mérlegelési  és döntési  lehetőséget  hagy  a
   jogalkotó   számára,   hiszen   a   jogállamiság   más   elvek
   érvényesülését  is megköveteli, s ezek esetleg  ütközhetnek  a
   jogbiztonság követelményével ( 9/1992. (I. 30.) AB  határozat,
   ABH 1992, 59, 65-66).

   Az  Alkotmánybíróság több határozatában hangsúlyozta,  hogy  a
   büntető  hatalom gyakorlása, a büntetőjogi felelősségre  vonás
   az állam alkotmányos kötelezettsége (715/D/1994. AB határozat,
   ABH  1997,  584,  588;  793/B/1997. AB  határozat,  ABK  1998.
   február,  74,  76). Az Alkotmány 50. §-a szerint  a  bíróságok
   megbüntetik  a  bűncselekmények  elkövetőit.  Indokolt,   hogy
   ennek,   a   büntető   igazságszolgáltatás  lényegét   jelentő
   feladatnak a teljesítéséhez az állami büntetőhatalmat gyakorló
   szerveknek  hatékony eszközök álljanak a rendelkezésükre.  Így
   az   is  felmerülhet,  hogy  a  felülvizsgálatnál  egyszerűbb,
   gyorsabb  eszközöket  kapjanak a jogerő feloldására,  a  bírói
   hibák,  illetve tévedések korrigálására, ezen keresztül  pedig
   az    elkövetőknek    a    törvényekkel    összhangban    álló
   megbüntetésére.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja   szerint
   azonban a jogbiztonsághoz, a jogerő tiszteletéhez fűződő érdek
   megelőzi  a kizáró ok ellenére felfüggesztett szabadságvesztés
   végrehajtásának   utólagos,  igen   egyszerű   módon   történő
   elrendeléséhez fűződő érdeket.

   A  jelen  vizsgálat tárgya tekintetében a jogbiztonság elvének
   és    a    törvénynek   megfelelő   megbüntetés    alkotmányos
   követelményének konkurálása esetén az előbbi élvez prioritást.
   A  jogbiztonság  érdekében  el kell  viselni  azokat  a  bírói
   hibákat   vagy  tévedéseket,  amelyeknek  köszönhetően   egyes
   elkövetők a megérdemeltnél enyhébb büntetésben részesülnek.  A
   terheltre  kedvező tévedés esetében az állami  büntetőhatalmat
   megvalósító  két  szervezet, a bíróság és az  ügyészség  kellő
   körültekintés  nélkül járt el. Az ennek következtében  hibásan
   kiszabott büntetés megváltoztatása, helyesbítése nem történhet
   a   rendkívüli   jogorvoslat  mellőzésével,  mert   a   jogerő
   feloldására csak az tekinthető elfogadható eszköznek.

   A  Be.  377.  §  (1)  bekezdés a) pontján  alapuló  különleges
   eljárás  ellentétes azzal a jogállam büntető hatalmát jellemző
   elvvel,  hogy  a  bűnüldözés sikertelenségének  kockázatát  az
   állam  viseli.  Ha  tehát  a jogerős  ítélet  –  a  terheltnek
   kedvezően  – törvényt sért, ennek következményét nem viselheti
   a   terhelt,   annál   kevésbé,  mert  a  hatóságok   hibáinak
   kijavítására nyitva álló és alkotmányos garanciákkal  ellátott
   jogorvoslatokat,  amelyek  lehetőségével   a   terheltnek   is
   számolnia  kellett,  már kimerítették  (9/1992.  (I.  30.)  AB
   határozat, ABH 1992, 59,70).

   4.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  jelen  ügyben  a
   jogállamiság, a jogbiztonság és a jogerő tiszteletének sérelme
   egyben  alapjogi  sérelmet is jelent.  A  vizsgált  különleges
   eljárás  –  figyelemmel  az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésének
   sérelmére  – nem felel meg azoknak a feltételeknek,  amelyeket
   az   Alkotmánybíróság   a   személyi   szabadság   alapjogának
   korlátozhatóságáról  az  Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdésében,
   valamint   a   8.   §   (1)  és  (2)  bekezdésében   foglaltak
   rendelkezések alapján eddigi gyakorlatában megfogalmazott.

   Az   Alkotmánybíróság  66/1991.  (XII.  21.)   AB   határozata
   meghatározó jelentőségű értelmezését adta az Alkotmány  55.  §
   (1)   bekezdésének.  Az  Alkotmánybíróság  megállapította:   a
   személyes szabadság alkotmányos alapjogát törvény – a  büntető
   jogszabály  –  az  Alkotmány  megengedő  rendelkezése  folytán
   korlátozhatja. Az egyes korlátozó rendelkezések  azonban  csak
   akkor  fogadhatók el alkotmányszerűnek, ha az  általuk  elérni
   kívánt  és  alkotmányosan elismert célhoz képest a  korlátozás
   szükségszerű és arányos (ABH 1991, 342, 347).

   Az   Alkotmánybíróság  ez  követően  még  több   határozatában
   foglalkozott  az 55. § (1) bekezdése tartalmának  kibontásával
   (így  pl.: 723/B/1991/6. AB határozat, ABH 1991, 632; 31/1997.
   (V.  16.) AB határozat, ABH 1997, 154; 63/1997. (XII. 11.)  AB
   határozat,  ABH 1997, 365). Az Alkotmánybíróság határozatainak
   a jelen vizsgálat szempontjából releváns lényege: az Alkotmány
   55.  §  (1)  bekezdése a törvénynek csak úgy teszi lehetővé  a
   személyes  szabadság elvonása okainak és az azzal  kapcsolatos
   eljárásnak   a  szabályozását,  hogy  ez  a  szabályozás   nem
   korlátozza   szükségtelenül  vagy  aránytalanul  a   személyes
   szabadsághoz  való  jogot.  E  követelmény  –  ahogyan  ezt  a
   66/1991.  (XII.  21.)  AB  határozat  (ABH  1991,  342,   347)
   implicite, a 723/B/1991/6. AB határozat (ABH 1991,  632,  637)
   pedig  explicite kifejezésre is juttatja – az Alkotmány 55.  §
   (1)  bekezdésnek  és  az alapvető jogok  lényeges  tartalmának
   korlátozását    tiltó   8.   §   (2)   bekezdésnek    egymásra
   vonatkoztatásán alapul.

   Az  Alkotmánybíróság e felfogása megfelel  az  Európai  Emberi
   Jogi  Egyezmény 5. Cikk 1/a. pontjával kapcsolatos strasbourgi
   gyakorlatnak  is. Az 5. cikk 1/a. pontja szerint szabadságától
   senkit    nem   lehet   megfosztani,   kivéve   a   törvényben
   meghatározott eljárás útján a törvényes őrizetben  tartást  az
   illetékes    bíróság   által   történt   elítélést   követően.
   Kétségtelen,  hogy  elsősorban a követelmény  "formai"  elemei
   érvényesülnek: amennyiben az elítélt fogva tartása jogszerűen,
   megfelelő   bíróság   által  hozott  és  jogerőre   emelkedett
   határozaton alapul, úgy a strasbourgi szervek – függetlenül  a
   hazai  bíróság  esetleges tévedéseitől a jogkérdésekben  –  az
   ilyen  fogva tartást mindig törvényesnek minősítik. Az  Emberi
   Jogok  Európai Bizottságának álláspontja szerint az  Egyezmény
   5.  cikke  1. pontjának rendelkezései ugyanis nem  a  bírósági
   határozatok  törvényességét, hanem a  fogva  tartás  törvényes
   eljárás alapján megengedhető eseteit hivatottak szabályozni.

   Ugyanakkor azonban az Emberi Jogok Európai Bírósága is támaszt
   tartalmi  követelményeket a "törvénynek megfelelő  eljárással"
   szemben.  Ennek  lényege, hogy bár az 5.  cikk  ezen  kitétele
   lényegében a belső jogra utal, így az eljárásnak a  belső  jog
   szerint  kell törvényesnek lenne, mégis a belső jognak magának
   meg  kell  felelnie az Egyezmény kifejezett  vagy  bennfoglalt
   elveivel:  tisztességes  (fair) és megfelelő  eljárásnak  kell
   lennie.  A  személyes szabadságtól megfosztás  bármely  esetét
   megfelelő   hatóságnak  kell  elrendelnie  és   végrehajtania,
   továbbá  nem lehet önkényes (v.ö.: Eur. Court H.R.  Winterwerp
   judgment of 24 October 1979, Series A no 33; No. 7679/76, Dec.
   14.7.77, D.R. 9 p.175; No. 10689/83, Dec. 4.7.84, D.R.  37  p.
   225; No. 11531/85, Dec. 7.10.87, D.R. 53 p.128).

   A  jogerős bírósági határozatban törvénysértően felfüggesztett
   szabadságvesztés  végrehajtásának utólagos  elrendelése  –  az
   elítélt   tényleges   megfosztása  büntetésként   a   személyi
   szabadságától  – törvényben meghatározott okból és  törvényben
   meghatározott eljárásban történik. Amint azt a határozat II/1.
   és  2. pontjaiban az Alkotmánybíróság kifejtette, a különleges
   eljárás  törvényi  szabályozása és garanciális  rendszere  nem
   ellentétes  az alkotmányossági követelményekkel. Az  Alkotmány
   8.  §  (1)  és  (2) bekezdésének sérelmét eredményezi  azonban
   magának  a  különleges eljárásnak a lényege, azaz  a  személyi
   szabadságot  érintő törvénysértés kiküszöbölésének  lehetősége
   az  elítélt  terhére  a  formailag egyszerűsített  eljárásban,
   valamint  a  különleges eljárás megindulásának  szervezeti  és
   időbeli  feltételei:  a  hivatalbóliság  a  bíróság  részéről,
   illetve a törvénysértő bírósági határozat jogerőre emelkedését
   követő hosszú időtáv lehetősége.

   Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint ugyanis az
   alapvető jog lényeges tartalmának alkotmányellenes korlátozása
   akkor  valósul  meg,  ha az kényszerítő  ok  nélkül  történik,
   továbbá, ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz  képest
   aránytalan.    A   jogalkotó   szabadságában    áll    –    az
   Alkotmánybíróság    gyakorlatában,    a    jogorvoslati    jog
   tekintetében    kialakított   alkotmányossági    követelmények
   figyelembevétele  mellett  (v.ö.:  49/1998.   (XI.   27.)   AB
   határozat,  ABK  1998. november, 515,  520-521)  –  ,  hogy  a
   jogerős  bírósági határozat anyagi jogi szabálysértéseit  vagy
   az   eljárási   hibákat  szűkebb  vagy  tágabb  körben   tegye
   orvosolhatóvá   a   rendkívüli  jogorvoslat   eszközeivel,   a
   perújítás,  illetve a felülvizsgálat útján. Az  állam  büntető
   igényének érvényesítési kötelezettsége, az elkövető törvénynek
   megfelelő   megbüntetése  iránti  igény  jelen   esetben   nem
   tekinthető   alkotmányosan  kényszerítő  oknak   a   személyes
   szabadságot   érintő  törvénysértés  egyszerűsített   formában
   történő    megszüntetésére.   Ezen   túlmenően   a    Btk.-ban
   meghatározott       tilalmak      ellenére      felfüggesztett
   szabadságvesztés  utólagos  végrehajtására   lehetőséget   adó
   büntető szabályok aránytalanul súlyosak, különös tekintettel a
   jogerős elítélést követően az ügyész és a bíróság fellépéséhez
   rendelkezésre álló hosszú időtartamra.

   Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság a Be. 377.  §  (1)
   bekezdés    a)    pontján    alapuló    különleges     eljárás
   alkotmányellenességét    megállapította;    a    megsemmisítés
   időpontját  azonban  a  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
   XXXII.   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  43.  §-ának   (3)
   bekezdése  alapján pro futuro határozta meg. Figyelembe  vette
   ugyanis,   hogy   a  Legfelsőbb  Bíróság  a  BK   166.   számú
   állásfoglalásában olyan iránymutatást adott, amely  szerint  a
   Btk.  90.  §-ában  foglalt  kizáró ok ellenére  felfüggesztett
   szabadságvesztés  kiszabása nem tekinthető olyan  anyagi  jogi
   (Be.  284.  §  (1) bekezdés a)-b) pont) vagy eljárásjogi  (Be.
   284/A.  §  (2)  és  (3)  bekezdés) szabálysértésnek,  amely  a
   felülvizsgálati eljárás lefolytatását tenné lehetővé.  Így  az
   Alkotmánybíróság  megfelelő időt biztosít a  törvényalkotónak,
   hogy   a   Be.-nek  a  felülvizsgálatra  vonatkozó  szabályait
   alkalmassá  tegye  az  anyagi jogi törvénysértés  orvoslására,
   amennyiben ez szándékában áll.

   Az  új Be. 572. § (1) bekezdésének a) pontja ugyanazon okokból
   alkotmányellenes,  mint a Be. 377. § (1) bekezdés  a)  pontja.
   Nem  válik  alkotmányosan  elfogadhatóvá  a  törvényi  tilalom
   ellenére   felfüggesztett   szabadságvesztés   végrehajtásának
   különleges  eljárásban történő elrendelése  attól,  hogy  arra
   minden  esetben tárgyaláson kerül sor, mivel  –  amint  azt  a
   határozat  II/1.1. pontja tartalmazza, – nem a minden  esetben
   kötelező     tárgyalás     hiánya    az    alkotmányellenesség
   megállapításának oka. Így az Alkotmánybíróság az Abtv.  42.  §
   (2)  bekezdés  alapján megállapította, hogy a már kihirdetett,
   de   még   hatályba   nem   lépett   jogszabályi   rendelkezés
   alkotmányellenes, és mint ilyen nem lép hatályba 2000.  január
   1-jén.   Ezzel   tárgytalanná  vált  a  tárgyalás   tartásának
   kötelezettségét kimondó 572. § (2) bekezdésnek az (1) bekezdés
   a) pontjára utaló szövegrésze is.

                                III.

   Az  Alkotmánybíróság – szoros összefüggés okán –  a  tárgyalás
   mellőzésével  hozott végzésben (Be. XVII.  Fejezet)  kiszabott
   felfüggesztett    szabadságvesztés   utólagos   elrendelésének
   kérdéseire is kiterjesztette a vizsgálatot és a Be. 377. § (1)
   bekezdés    a)    pontján   alapuló   különleges    eljárással
   összefüggésben,  az  Abtv.  1. §  e)  pontjában  meghatározott
   hatáskörében, az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján hivatalból,
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet  állapított
   meg.   A   vizsgálat   során   az  Alkotmánybíróság   arra   a
   következtetésre  jutott, hogy a jogi szabályozás  hiányosságai
   az   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdésének,  valamint  –  ezzel
   összefüggésben  az  55. § (1) bekezdésének –  sérelmével  járó
   alkotmányellenes helyzetet idéznek elő.

   Az   Abtv.   49.   §   (1)   bekezdése  szerint   mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
   kerülhet    sor,    ha    a   jogalkotó   szerv    jogszabályi
   felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta
   és     ezzel    alkotmányellenességet    idézett    elő.    Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó  szerv
   konkrét  jogszabályi felhatalmazás nélkül  is  köteles  eleget
   tenni  jogszabály-alkotási kötelezettségének,  ha  alkotmányos
   alapjogok  érvényesüléséhez  szükséges  jogszabályi  garanciák
   hiányoznak  (31/1997.  (V.  16.)  AB  határozat,   ABH   1997,
   154,155).

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   alkotmányellenes
   helyzet  állt elő azzal, hogy a törvényhozó lehetővé  tette  a
   felfüggesztett    szabadságvesztés    kiszabását     tárgyalás
   mellőzésével,    ugyanakkor   elmulasztotta   a    garanciális
   összefüggések megteremtését a külön eljárás abszolút  eljárási
   szabálysértései   (Be.   355/A.  §),  az   abszolút   eljárási
   szabálysértések  esetén a jogerős bírósági határozatok  elleni
   felülvizsgálat szabályai (Be. 284/A. § (2)-(3) bekezdés,  291.
   §  (1)  bekezdés)  és  a Be. 377. § (1)  bekezdés  a)  pontján
   alapuló  különleges  eljárás  között.  A  jogi  szabályozás  e
   mulasztáson  alapuló  hiányosságai  az  Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdésének,  valamint  ezzel összefüggésben  az  55.  §  (1)
   bekezdésének  sérelméhez vezetnek, ha a  bíróság  a  tárgyalás
   mellőzésével  hozott  jogerős  végzésében  a  Btk.  90  §-ában
   meghatározott  kizáró okok ellenére szabta ki a felfüggesztett
   szabadságvesztést.

   Az  Alkotmánybíróság a 67/1995. (XII. 7.)  AB  határozatban  a
   pártatlan  bírósághoz  való alkotmányos alapjog  szempontjából
   vizsgálta a tárgyalás mellőzésének intézményét. A történetileg
   és  az  új  Be.  szerint  is  "büntető  parancs"-nak  nevezett
   intézmény   és  a  tárgyaláshoz  való  jog  közötti   ellentét
   tekintetében  a  döntés hangsúlyozta: a  büntetőparancs  és  a
   büntetőeljárás   alapelvei  közötti  ellentmondás   feloldását
   kezdettől  fogva  abban  látták,  hogy  amennyiben  a  terhelt
   "ellentmond"  a bíróság határozatának, úgy azt  nem  létezőnek
   kell  tekinteni,  és a tárgyalást a rendes  eljárás  szabályai
   szerint  kell  lefolytatni. A terhelt ellentmondása  esetén  a
   büntetőparancs semmilyen kötőerővel nem bírt egészen  1987-ig,
   amikor  a  terhelt  védelme  érdekében  bevezették  a  relatív
   súlyosítási tilalmat (ABH 1995, 346, 348).

   E külön eljárásban a tárgyaláshoz való jogot tehát a tárgyalás
   tartása iránti kérelem biztosítja (Be. 353. § (1) bekezdés). A
   kérelem  alapján  a  bíróság köteles  az  általános  szabályok
   szerint lefolytatni az első fokú eljárást, amelyet szintén  az
   általános  szabályok szerinti jogorvoslati  eljárás  követhet.
   Amennyiben  a  vádlott,  abban a  meggyőződésben  nem  kéri  a
   tárgyalás  tartását,  hogy  a bíróság  tárgyalás  mellőzésével
   "csak"  felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, és utóbb,
   a   próbaidő   tartama  alatt  derül  ki,  hogy   a   büntetés
   felfüggesztésére  a Btk. 90. §-ában írt kizáró  okok  ellenére
   került  sor,  –  a  Be.  külön  rendelkezése  hiányában  –   a
   bíróságnak  szintén  a  Be. 377. §  (1)  bekezdése  a)  pontja
   alapján, a különleges eljárásban kell a büntetés végrehajtását
   elrendelnie.

   Ennek   következtében  a  tárgyalás  mellőzésével   kiszabott,
   végrehajtásában   a   Btk.  szerinti  kizáró   okok   ellenére
   felfüggesztett      büntetés     végrehajtásának      utólagos
   elrendelésével    az    elítélten    úgy    hajtanak     végre
   szabadságelvonással járó büntetést, hogy ügyében nem tartottak
   tárgyalást.   A   terhelt   adott   esetben   azért   nem   él
   "ellentmondással" a büntetőparanccsal szemben, azaz nem kéri a
   tárgyalás kitűzését, mert a bírósági határozat szerint a  vele
   szemben  alkalmazott  büntetés végrehajtásában  felfüggesztett
   szabadságvesztés. A tárgyalásról tehát téves feltevés  alapján
   mond le.

   Az  Alkotmánybíróságnak az indítványozó által  hivatkozott,  a
   29/1990.  (XI. 27.) AB határozattal (ABH 1990, 126) kijavított
   26/1990.  (XI. 8.) AB határozata (ABH 1990, 120) az  Alkotmány
   57. § (1) bekezdésének sérelme miatt megsemmisítette a polgári
   perrendtartásról   szóló   1952.   évi   III.   törvény   azon
   rendelkezéseit,  amelyek  a  felek  kérése  ellenére  lehetővé
   tették "a per tárgyaláson kívüli elbírálását". E döntés  jelen
   ügyben  annyiban releváns, amennyiben kifejezésre  juttatja  a
   felek,  –  büntető  ügyben a terhelt  –  rendelkezési  jogának
   jelentőségét    a   tárgyaláshoz   való   jog    érvényesülése
   tekintetében.

   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésben
   deklarált,  minden  embert megillető emberi  méltósághoz  való
   jogból  vezeti  le  az  eljárás alá vont  személy,  a  terhelt
   rendelkezési  jogát,  mint az alkotmányos  önrendelkezési  jog
   eljárási  jogi  vetületét (1/1994. (I. 7.) AB  határozat,  ABH
   1994,  29, 35; 1320/B/1993. AB határozat, ABH 1995, 683, 686).
   A   szabadságvesztés   büntetés  az  Alkotmány   55.   §   (1)
   bekezdésében  biztosított  szabadsághoz  való  jog   tényleges
   elvonása.   Így   az  állami  büntető  hatalom   gyakorlásának
   alkotmányos  szabályai  között  kitüntetett  helyet  elfoglaló
   tárgyaláshoz  való jogról lemondás nem tekinthető érvényesnek,
   ha  az  téves  bírósági  döntés helyességébe  vetett  bizalmon
   alapszik.

   A  tárgyalás  tartására  való jogról lemondás  érvényességének
   feltételekhez  kötöttségét megkívánja az Emberi Jogok  Európai
   Egyezménye   6.  cikk  1.  pontjához  kapcsolódó   strasbourgi
   joggyakorlat  is. Az Emberi Jogok Európai Bírósága  –  konkrét
   esetben  –  úgy  foglalt  állást,  hogy  le  lehet  mondani  a
   tárgyalás  tartására való jogról azzal a feltétellel,  hogy  a
   lemondást az érdekelt személyesen tegye, saját akaratából,  rá
   gyakorolt  nyomás nélkül és egyértelmű módon.  (Így  pl.  Eur.
   Court H.R., Deweer judgment of 7. February 1980, Series A  no.
   80.)  A  büntetőparancs esetében különösen érvényes  az,  hogy
   lehetséges hallgatólagos lemondás abban az esetben, ha  a  fél
   nem  kér  tárgyalást,  bár  a nemzeti  jog  ennek  lehetőségét
   biztosítja  számára  (pl.  Eur.  Court  H.R.,  Hakansson   and
   Sturesson judgment of 21. February 1990., Series A no 171.).

   Az  Alkotmánybíróság álláspontjának kialakításánál figyelemmel
   volt   más   nemzetközi  összefüggésekre   is.   A   tárgyalás
   mellőzésével  büntetés  kiszabását lehetővé  tevő  intézményt,
   mint  az eljárás egyszerűsítésének egyik módját "penal  order"
   néven az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága is szorgalmazta a
   büntető     igazságszolgáltatás    egyszerűsítéséről     szóló
   ajánlásában  (No.  R  (87)  18; a  továbbiakban:  Ajánlás).  A
   büntető  parancsban  alkalmazható  szankciók  tekintetében  az
   Ajánlás  előírja, hogy azokat vagyoni jellegű  szankciókra  és
   jogoktól  való  eltiltásra  kell korlátozni,  és  kizárandó  a
   szabadságvesztés  alkalmazása (Ajánlás  II.c.3.).  Az  Ajánlás
   ugyan  nem kötelező, de annyiban irányt mutató, hogy a büntető
   parancsban   törvénysértő  módon  alkalmazott   felfüggesztett
   szabadságvesztés      korrigálásával      szemben      szigorú
   követelményeket kell állítani.

   Fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányellenes
   mulasztást megállapította annak ellenére, hogy ezt a helyzetet
   az  új  Be. orvosolja. Az Alkotmánybíróság azonban figyelemmel
   van   az   ítélőtáblák   és   a  fellebbviteli   főügyészségek
   felállításával  kapcsolatos feladatokról szóló 80/1998.  (XII.
   16.)  OGY  határozatra  is. Ebben az  Országgyűlés  felkéri  a
   Kormányt,  hogy  a  büntetőeljárás  jogorvoslati  rendszerének
   átgondolását is tartalmazó felülvizsgálat eredményeképp  1999.
   június    30-ig    nyújtson    be    törvényjavaslatot.     Az
   Alkotmánybíróság  az  Abtv.  49.  §-a  alapján   felhívja   az
   Országgyűlést:   amennyiben  úgy  dönt,   hogy   az   új   Be.
   jogorvoslati rendszere 2000. január 1-jén nem lép hatályba, az
   alkotmányellenes    mulasztás    megszüntetésére    jogalkotói
   feladatát 1999. december 31-ig teljesítse.

   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozni  kívánja,  hogy  ebben   a
   határozatban  nem az egyszerűsített eljárások létjogosultságát
   kérdőjelezi  meg,  hiszen  részben  épp  ezektől  az  eljárási
   formáktól  várható  a büntető igazságszolgáltatás  korszerűbbé
   válása.  E  felfogás tükröződik a 2000. január 1-jén  hatályba
   lépő új büntetőeljárási törvényben is. Az Alkotmánybíróság  az
   egyszerűsített  eljárások  jelentőségének  növekedése  kapcsán
   arra  mutat  rá, hogy az egyszerűsítés, az ésszerűsítés  és  a
   pergazdaságossági  szempontok érvényre  juttatásakor  fokozott
   figyelmet    kell   fordítani   az   alkotmányos    büntetőjog
   követelményeire.
                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

             Dr. Bagi István               Dr. Czúcz Ottó
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Erdei Árpád              Dr. Kiss László
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás           Dr. Strausz János
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Tersztyánszky Ödön        Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    5/1999. (III. 31.)
    Date of the decision:
    .
    03/29/1999
    .
    .