Hungarian
Ügyszám:
.
1493/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 53/1996. (XI. 22.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/165
.
A döntés kelte: Budapest, 11/18/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az      Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezés
  alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára   irányuló
  indítvány  tárgyában   -  Dr.  Sólyom  László  alkotmánybíró
  párhuzamos indokolásával - meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a pártok működéséről és gazdálkodásáról
  szóló  1989.   évi  XXXIII.   törvény  3.  §  (3)  bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1. A  pártok működéséről  és gazdálkodásáról szóló 1989. évi
   XXXIII. törvény  ( a továbbiakban  :   Ptv. ) 3. § (1) - (4)
   bekezdése a  pártok megszűnéséről  a  következő  előírásokat
   tartalmazza.

   " (1) A párt megszűnhet :
   a) más párttal való egyesüléssel,

   b) két vagy több pártra való szétválással,
   c) feloszlással,
   d) a bíróság által való feloszlatással vagy
   e) megszűnésének megállapításával.

   (2) A  bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt
   megszűnését, ha az tevékenységével felhagy és vagyonáról nem
   rendelkezik.

   (3) A  bíróság az ügyészség indítványára - a párt társadalmi
   szervezetként   való    további   működésének   érintetlenül
   hagyásával - megállapítja a párt működésének megszűnését, ha
   a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői
   választáson nem állít jelöltet.

   (4)  A   (3)  bekezdésben   említett  esetben  a  társadalmi
   szervezet megszűnésének vagyoni következményeire továbbra is
   e törvény rendelkezései az irányadóak. "

   2.   Az   indítványozó   a   Ptv.   3.   §   (3)   bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
   kérte. Álláspontja  szerint a  Ptv. e  rendelkezése sérti az
   Alkotmány 3. § (1) - (2) bekezdését, 63. § (1) bekezdését és
   70/C. § (1) bekezdését.

   Az indítványozó  véleménye szerint  az  Alkotmány  a  pártok
   működését illetően nem tartalmaz olyan korlátozást, amelyből
   az következik,  hogy a  pártok előre  megszabott időtartamon
   belül országgyűlési  képviselőjelöltet kötelesek állítani és
   nem tekinthető  pártnak az  a szervezet,  amelyik valamilyen
   okból e  feladatának nem  tesz eleget.  Nem következik ilyen
   korlátozás  az  Alkotmány  3.  §  (2)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezésből  sem,   mert  a  vélemény  kialakításának  és
   kinyilvánításának többféle formája van. Ezek többségéhez nem
   szükséges   az    országgyűlési    képviselet,    sőt    még
   képviselőjelölt állítása sem.

   Az   indítványozó   megállapítása   alapján   a   kifogásolt
   rendelkezés   a   pártok   közötti   jogegyenlőséget   sértő
   diszkriminációra  is   lehetőséget  ad,  mert  az  ügyészség
   belátására bízza,  hogy országgyűlési  képviselőjelöltet nem
   állított  pártok   közül  melyek   működésének   megszűnését
   indítványozza.

                               II.

   Az indítvány az alábbiak miatt nem megalapozott.

   1. Az  Alkotmány preambuluma  olyan  jogállamba  való  békés
   politikai átmenet  elősegítését határozza  meg az alkotmányi
   rendelkezések   rendeltetéseként,    amely    a    szociális
   piacgazdaság mellett  a  többpártrendszer  és  a  parlamenti
   demokrácia együttes megvalósulását szolgálja.

   Az Alkotmány  2. §  (2) bekezdése  kinyilvánítja a népfelség
   elvét, amely szerint "A Magyar Köztársaságban minden hatalom
   a  népé,  amely  a  népszuverenitást  választott  képviselői
   útján, valamint közvetlenül gyakorolja. "

   Az  Alkotmány   3.  §  (1) - (2)  bekezdése  a  pártokról  a
   következőket tartalmazza :
   " (1) A  Magyar Köztársaságban  a pártok  az Alkotmány és az
   alkotmányos  jogszabályok   tiszteletben   tartása   mellett
   szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.
   (2) A  pártok közreműködnek  a népakarat  kialakításában  és
   kinyilvánításában".

   Az Alkotmány  63. §  (1) bekezdése  szerint  :    "A  Magyar
   Köztársaságban az  egyesülési jog  alapján mindenkinek  joga
   van  a   törvény  által   nem  tiltott  célra  szervezeteket
   létrehozni,  illetőleg   azokhoz  csatlakozni".   E  §   (3)
   bekezdése alapján  "Az egyesülési  jogról szóló,  valamint a
   pártok  gazdálkodásáról   és   működéséről   szóló   törvény
   elfogadásához   a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges".

   Az  Alkotmány   70/C.  §   (1)  bekezdése   megállapítja   :
   "Mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy gazdasági  és társadalmi
   érdekeinek  védelme  céljából  másokkal  együtt  szervezetet
   alakítson vagy ahhoz csatlakozzon".

   Az Alkotmány  több rendelkezést tartalmaz az Országgyűlésben
   képviselettel   rendelkező   pártok   képviselőcsoportjainak
   jogosultságairól.  A   19/B.  §   (2)  bekezdése  alapján  a
   Honvédelmi Tanács  tagjai közé  tartoznak az Országgyűlésben
   képviselettel   rendelkező   pártok   képviselőcsoportjainak
   vezetői. A  28. §  (5)  bekezdése  szerint  az  Országgyűlés
   feloszlatása előtt  a köztársasági  elnök köteles kikérni az
   Országgyűlésben     képviselettel      rendelkező     pártok
   képviselőcsoportjai vezetőinek  véleményét is. A 32/A. § (4)
   bekezdése értelmében  pedig az  Alkotmánybíróság tagjaira az
   Országgyűlésben     képviselettel      rendelkező     pártok
   képviselőcsoportjainak   egy-egy    tagjából   álló   jelölő
   bizottság tesz javaslatot.

   2. Az  Alkotmány 3. § (1) bekezdése a pártok alapításának és
   tevékenységének  szabadságát   az  általános   rendelkezések
   körében az  egyesülési szabadság  részét képező,  nevesített
   alapjogként   határozza   meg   és   részesíti   alkotmányos
   védelemben.  Ez  az  előírás  a  pártok  szabad  alapítását,
   tevékenységét  és   ezek  védelmét   az  Alkotmány   és   az
   alkotmányos jogszabályok  keretei között  biztosítja, vagyis
   feltételekhez kötött védelmet állapít meg.

   Az Alkotmány  63.  §  (3)  bekezdése  felhatalmazást  ad  az
   Országgyűlésnek,  hogy  az  egyesülési  jogról,  valamint  a
   pártok  gazdálkodásáról   és  működéséről   szóló  részletes
   szabályokat    kétharmados    szavazataránnyal    elfogadott
   törvényben állapítsa  meg. E  felhatalmazás alapján  alkotta
   meg az  Országgyűlés  a  Ptv.  -t  és  ehhez  az  alkotmányi
   rendelkezéshez kapcsolódik  az egyesülési jogról szóló 1989.
   évi II. törvény is.

   A Ptv. 1. §-a szerint "E törvény hatálya azokra a társadalmi
   szervezetekre terjed  ki, amelyek  nyilvántartott  tagsággal
   rendelkeznek, és  amelyek a  nyilvántartásba vételüket végző
   bíróság előtt  kinyilvánítják, hogy e törvény rendelkezéseit
   magukra nézve kötelezőnek ismerik el".

   A  Ptv.  15.  §-a  alapján  "Ha  már  bejegyzett  társadalmi
   szervezet pártként  kíván  működni,  köteles  bejelenteni  a
   bíróságnak, hogy  a pártok  működéséről  és  gazdálkodásáról
   szóló  törvényt  magára  nézve  kötelezőnek  ismeri  el,  és
   alapszabályát egyidejűleg a bíróságnak benyújtani".

   A Ptv. az egyesülési jog alapján az arra jogosult polgárokra
   és  a   létrejött  társadalmi   szervezetekre  bízza,   hogy
   politikai  tevékenységüket   a  különleges  jogosultságokkal
   rendelkező pártokként  kívánják-e kifejteni. A pártként való
   működéshez  a   Ptv.   a   nyilvántartott   tagsággal   való
   rendelkezést és a nyilvántartásba vételt végző bíróság előtt
   annak kinyilvánítását támasztja, hogy a társadalmi szervezet
   e törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

   3.  A   Ptv.  preambuluma   szerint;  "A  pártok  társadalmi
   rendeltetése,   hogy    a   népakarat    kialakításához   és
   kinyilvánításához,  valamint   a  politikai   életben   való
   állampolgári részvételhez  szervezeti kereteket nyújtsanak".
   Az   Országgyűlés   ezért   "az   állampolgárok   egyesülési
   szabadságának és  politikai jogainak érvényesülése, valamint
   a  társadalomban   meglévő  különböző   érdekek  és  értékek
   demokratikus    megjelenítésének     és     érvényesítésének
   előmozdítása érdekében" alkotta meg a Ptv. -t.

   Amint ez  az idézett alkotmányi rendelkezésekből is kitűnik,
   többpártrendszerű alkotmányos  jogállami  keretek  között  a
   népakarat  alakításának   és  kinyilvánításának   kiemelkedő
   eszköze   és    formája   a    népképviseleti    intézmények
   létrehozásában és  működésük előmozdításában  való politikai
   részvétel. Az  Alkotmány 2.  §  (2)  bekezdése  a  népfelség
   érvényesülésének  eszközei  és  formái  között  első  helyen
   jelöli  meg   a   népképviseletet.   A   pártok   elsődleges
   rendeltetése az, hogy politikai eszközökkel működjenek közre
   a népakarat  alakításában, kinyilvánításában, vegyenek részt
   a    népképviseleti    testületek    tagjai    választásának
   szervezésében és  az általuk támogatott képviselők, valamint
   a megválasztott  országgyűlési és  önkormányzati  testületek
   működésének előmozdításában.

   A pártoknak  rendeltetésükből fakadó sajátos törekvése, hogy
   a népképviseleti  választások eredményei alapján képviselőik
   részt vegyenek a közhatalom gyakorlásában. A pártok a magyar
   jogállamban  az  egyesülési  szabadság  alapján  létrehozott
   olyan  alkotmányos   intézmények,  amelyek  nélkülözhetetlen
   szerepet  töltenek   be  a  társadalom  és  az  államhatalom
   politikai kapcsolataiban.

   A törvény  az Alkotmány  3. § (2) bekezdésében meghatározott
   szerep szolgálatában,  valamint a  63.  §  (3)  bekezdésében
   meghatározott  felhatalmazás   alapján   számos   feladatot,
   jogosultságot és  tevékenységi formát  jelölhet meg a pártok
   számára. Ezáltal  tehát törvény állapíthatja meg a politikai
   pártok közelebbi  jellemzőit. Ennek megfelelően a pártokat a
   hatályos alkotmányi  és törvényi  szabályozás szerint  -  az
   egyesülési  jog   alapján  létrejövő   egyéb  szervezetekhez
   viszonyítva -  többletjogosítványok illetik  meg és  sajátos
   kötelességek terhelik.  A Ptv. preambulumában megjelölt és a
   pártok  által  is  érvényesítendő  politikai  jogok  körében
   kiemelkedő helyet foglal el az aktív és passzív választójog.

   E megállapítás  megalapozottságát támasztják  alá a hatályos
   választójogi  törvények.   A   kapcsolódó   jogosultságokat,
   feladatokat  és   az  eljárási   rendet   az   országgyűlési
   képviselők választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény ( a
   továbbiakban :   Vjt.  ) , valamint  a  helyi  önkormányzati
   képviselők és  polgármesterek választásáról  szóló 1990. évi
   LXIV. törvény  ( a továbbiakban  :   Övjt. )  tartalmazza. A
   pártok   vázolt   szerepéhez   kapcsolódik   a   Ptv.   -ben
   megállapított költségvetési támogatás.

   A Vjt.  5. § (1) - (4) bekezdése az országgyűlési képviselők
   jelöléséről a következőket tartalmazza.

   " (1) Az  egyéni választókerületben  a  választópolgárok  és
   azok a  társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok
   működéséről     és     gazdálkodásáról     szóló     törvény
   rendelkezéseinek  ( a   továbbiakban  :    párt )  -  a  (2)
   bekezdésben foglalt  feltételekkel -  jelölhetnek. Két  vagy
   több párt  közösen is ajánlhat és jelölhet. Ha két vagy több
   párt közösen  ajánl egy  választópolgárt,  akkor  valamennyi
   párt nevét fel kell tüntetni az ajánlószelvényen.

   (2)  Az  egyéni  választókerületben  a  jelöléshez  legalább
   hétszázötven választópolgárnak  az aláírásával  hitelesített
   ajánlása szükséges...

   (3) A területi választókerületben - területi listán - pártok
   jelölhetnek. Az  a párt  állíthat területi  listát, amely  a
   területi választókerületben  - e  törvény melléklete szerint
   meghatározott  számban   -   az   egyéni   választókerületek
   egynegyedében, de  legalább  két  egyéni  választókerületben
   jelöltet állított. Nem érinti a listaállítás jogát az, ha az
   egyéni  választókerületben  a  pártjelölt  a  szavazás  első
   fordulója előtt visszalépett.

   (4) Országos  listát az  a párt állíthat, amely legalább hét
   területi választókerületben állított listát".

   A    Vjt.     idézett    rendelkezései     alapján    egyéni
   választókerületben két  vagy több  párt közösen  is állíthat
   jelöltet. A  Ptv. támadott szabálya alapján tehát csak annak
   a pártnak  a megszűnése  állapítható meg,  amely az  egymást
   követő két általános választáson egy alkalommal sem állított
   egyéni  választókerületben   egyedül,  vagy   más  pártokkal
   közösen országgyűlési képviselőjelöltet.

   A Ptv.  lehetővé teszi,  hogy  a  megszűnt  párt  társadalmi
   szervezetként tovább  működjön. A Ptv. nem zárja ki, hogy az
   ilyen társadalmi  szervezet később az alkotmányi és törvényi
   feltételeknek  megfelelően   pártként  újra   alakuljon.   A
   továbbműködő  társadalmi   szervezet   kiterjedt   közérdekű
   munkásságot  fejthet   ki.  Az   Övjt.  alapján   pedig   az
   önkormányzati választásokon  a Ptv.  szerint  megalakult  és
   működő pártokon kívül a bejegyzett társadalmi szervezetek és
   kisebbségi szervezetek  is  állíthatnak  jelöltet  ( 26.  §,
   54/A. § k ) pontja ) .

   A Ptv.  3.  §  (3)  bekezdése  az  országgyűlési  képviselői
   választások   tekintetében   nem   eredményességet,   vagyis
   országgyűlési képviseletet  ír elő,  hanem  csak  a  fentiek
   szerinti jelöltállítási  kötelezettséget állapít meg. A Ptv.
   e   rendelkezése    az   indítványozó    által    kifogásolt
   országgyűlési   képviselői    jelöltállítási   kötelezettség
   teljesítését   a    pártként    működés    egyik    kötelező
   feltételeként,  mellőzhetetlen   ismérveként   jelöli   meg,
   amelynek hiánya  a párt  megszűnését és a megszűnés kötelező
   bírósági megállapítását  vonja maga után. A törvényalkotó az
   Alkotmány  63.   §  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás
   alapján, tehát  alkotmányosan állapította  meg a  kifogásolt
   működési  feltételt,   amelyet  a  Ptv.  -be  foglalt  egyéb
   rendelkezésekkel  együtt  a  pártként  való  nyilvántartásba
   vételt kérők  a nyilvántartásba  vételt végző  bíróság előtt
   magukra nézve kötelezőnek ismernek el.

   A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   Ptv. 3.  § (3)  bekezdése nem  sérti az Alkotmány 3. § (1) -
    (2) bekezdését és 63. § (1) bekezdését.

   4. Az  Alkotmány  70/C.  §  (1)  bekezdése  az  érdekvédelmi
   szervezetek  alakításához  való  jogot  fogalmazza  meg.  Az
   egyesülési szabadság részét képező ezzel a nevesített joggal
   azonban a  Ptv.  vizsgált  rendelkezése  nem  áll  közvetlen
   összefüggésben, ezért abba nem is ütközik.

   5.  A  Ptv.  támadott  rendelkezése  alapján  a  bíróság  az
   ügyészség  indítványára   megállapítja  a  párt  működésének
   megszűnését,  ha   a  párt   egymást  követő  két  általános
   országgyűlési képviselői  választáson nem állít jelöltet. Az
   e rendelkezésben megfogalmazott feltételek fennállása esetén
   az indítvány  megtétele az  ügyészségnek  törvényből  fakadó
   kötelezettsége.   A    megszűnés   bírói    megállapításának
   indítványozása,  illetve   annak  mellőzése   ilyenkor   nem
   tartozik  az   ügyészség  mérlegelési   jogkörébe.  A   Ptv.
   sérelmezett rendelkezése  tehát nem  sérti a  diszkrimináció
   tilalmát  és   nem  ütközik   az  Alkotmány   70/A.  §   (1)
   bekezdésébe.

   Mindezek   alapján   az   Alkotmánybíróság   az   indítványt
   megalapozatlannak találta és elutasította.
   Az  Alkotmánybíróság   a  vizsgált   tárgykör  jelentőségére
   tekintettel  rendelte  el  e  határozatának  közzétételét  a
   Magyar Közlönyben.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

            Dr. Lábady Tamás           Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

          Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

           Dr. Vörös Imre              Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                    alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  határozattal   mindenben  egyetértve,  az  indokolást  az
    alábbiakkal egészítem ki.

    1. Az  Alkotmány nem  különböztet  olyan  alapjogok  között,
    amelyek korlátait  maga az  alkotmány tartalmazza, s további
    törvényekben  nem  korlátozhatók,  illetve  olyan  alapjogok
    között,  amelyekkel  kapcsolatban  törvények  korlátokat  is
    megállapíthatnak. A  8. §  (2)  bekezdése  minden  alapjogra
    további  törvényi   szabályozást  enged,  amely  azonban  az
    alapvető jog  lényeges tartalmát nem korlátozhatja. Ezért az
    egyes   alapjogoknál   a   törvényi   szabályozásról   szóló
    rendelkezések  közül  -  a  megszövegezéstől  függetlenül  -
    csupán a  minősített többség  követelményét  előíróknak  van
    jelentősége. Hasonlóan nem jelent tartalmi különbözőséget az
    Alkotmányban   szabályozott    állami   szervek   és   egyéb
    szervezetek törvényi  szabályozására vonatkozóan az, hogy az
    Alkotmány velük  kapcsolatban említi-e  - akár  a  részletes
    rendelkezést  megengedően,   akár  annak  korlátjaként  -  a
    további törvényi  szabályozást. Amennyiben  valamely alapjog
    szabályozása nem terjedne ki egyébként is a vele kapcsolatos
    szervezetre  vagy   intézményre,  az  Alkotmány  78.  §  (2)
    bekezdése  az  Alkotmány  végrehajtásához  szükséges  minden
    tárgykörben  lehetővé   teszi  a  törvényi  szabályozást.  A
    törvényi szabályozás  általános megengedettsége  semmit  sem
    lazít  azonban   azon,  hogy  a  törvényeknek  az  Alkotmány
    tartalmi keretein  belül kell  maradniok. Ahhoz, hogy a párt
    fogalmát  törvény   határozza  meg,   nincs  szükség   külön
    felhatalmazásra; e  fogalomnak  azonban  az  Alkotmánynak  a
    pártokra vonatkozó  minden rendelkezésével  összhangban kell
    állnia.

    2.  A  politikai  párt  fogalmát  az  Alkotmány  éppúgy  nem
    határozza meg,  ahogyan például  az egyház  fogalmát sem. Az
    Alkotmány rendelkezései,  s  különösen  ezek  részletessége,
    határolják be a törvényalkotó szabadságát az adott intézmény
    fogalmának kialakításában.  Az  egyház  törvényi  fogalmának
    alkotmányosságát  az  Alkotmánybíróság  aszerint  vizsgálta,
    sérti-e a fogalommeghatározás a vallásgyakorlás szabadságát,
    illetve  eleget  tesz-e  az  állam  és  egyház  elválasztása
    elvének.  ( 8/1993.  (II. 27.) AB határozat, ABH 1993, 99. )
    A  pártokra   nézve  azonban   az   Alkotmány   részletesebb
    előírásokat  is   tartalmaz,  amelyeknek   a  párt  törvényi
    fogalmában is meg kell jelenniük.

    Álláspontom szerint  a  párttörvény  támadott  rendelkezése,
    amely a  párt fogalmi elemévé teszi, hogy egymást követő két
    általános  országgyűlési   képviselői  választáson  jelöltet
    állítson, nem  csupán nem  ellentétes az Alkotmánnyal, hanem
    lényegét, a pártok országgyűlési szerepét illetően egyenesen
    az Alkotmányból  következő fogalmi  elem; az  egyetlen olyan
    alkotmányi fogalmi  ismérv, amely  a pártot  más  társadalmi
    szervezetektől megkülönbözteti.

    A határozatban szereplő érvek :  az Alkotmány preambulumában
    a  többpártrendszer   célul  tűzése,  a  pártok  feladatának
    meghatározása az Alkotmány 3. § (2) bekezdésében, összevetve
    a képviseleti demokrácia intézményével ( 2. § (2) bekezdés )
    megalapozzák azt,  hogy  a  pártoknak  alapvető  alkotmányos
    szerepe  van   a  képviseleti   demokráciában,  s   ezért  a
    párttörvénynek a  képviselőállításra vonatkozó  követelménye
    nem  alkotmányellenes.  Hozzátehető  ehhez,  hogy  a  pártok
    közvetlen  közhatalomgyakorlásának   tilalma  ( 3.   §   (3)
    bekezdés - másrészt az Alkotmány számos összeférhetetlenségi
    szabálya  a  párttagság  vonatkozásában )  szintén  amellett
    szóló  általános   érv,  hogy  a  pártok  által  közvetített
    "népakarat kinyilvánítása"  csakis a  képviseleti szervekben
    válhat közvetlenül közhatalom gyakorlásává.

    Az azonban, hogy a pártoknak nemcsak általában van közvetítő
    szerepe az  állam és  a  társadalom  között,  s  nem  csupán
    általában fő  - de  nem kizárólagosan  nekik járó - működési
    területük a  népképviselet, hanem  az Alkotmány kifejezetten
    olyan "többpártrendszert"  valósít meg,  ahol a pártoknak az
    Országgyűlésben   jelen   kell   lenniük,   az   azokból   a
    részletszabályokból vezethető  le, amelyek  a  pártoknak  az
    alkotmányos intézményrendszer  működéséhez  nélkülözhetetlen
    feladatokat írnak elő. Így az Alkotmánynak a határozatban is
    idézett 19.  § (2)  bekezdéséből, a  28. § (5) bekezdéséből,
    valamint a 32/A. § (4) bekezdéséből.

    E  rendelkezéseket   is  figyelembe   véve  az  Alkotmányból
    következik a  pártoknak a  párttörvény által  használt az  a
    megkülönböztető ismérve, hogy a társadalmi szervezetek közül
    csak az  a politikai szervezet "párt", amely törekszik arra,
    hogy  a   "népakaratot"  az   Országgyűlésben  képviselettel
    rendelkezve  "nyilvánítsa   ki".  A   törvényhozó  döntésére
    tartozik,  hogy   e  törekvés   komolyságát,  azaz   a  párt
    alkalmasságát    feladata     betöltésére    mivel     látja
    bizonyítottnak. A  jelöltállításhoz szükséges támogatásnak a
    párttörvény szerinti megkövetelése olyan ismérv, amely ellen
    alkotmányossági kifogás nem emelhető. Hasonló támogatottsági
    követelmény alkotmányosságát  egyébként az  Alkotmánybíróság
    az  egyház   fogalmáról  szóló,   idézett  határozatában  is
    megállapította.

    Budapest, 1996. november 18.
                                               Dr. Sólyom László
                                                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    53/1996. (XI. 22.)
    Date of the decision:
    .
    11/18/1996
    .
    .