English
Hungarian
Ügyszám:
.
1029/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 18/1994. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/88
.
A döntés kelte: Budapest, 03/21/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány alapján - dr. Zlinszky János
   alkotmánybíró párhuzamos indokolásával - meghozta az alábbi

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX.
   törvény 81.  § (1)  bekezdés a  ) pontjában, valamint 125. §
   (1)        bekezdésében         foglalt        rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítására  irányuló indítványt
   és   e    rendelkezések   megsemmisítése   iránti   kérelmet
   elutasítja,  a   törvényi   rendelkezések   összeütközésének
   megállapítására, továbbá  a törvény kiegészítésére vonatkozó
   indítványt pedig visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az indítványozó  alkotmányossági szempontból a közoktatásról
    szóló 1993.  évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Ktv. ) két
    rendelkezését is  kifogásolta. A  81. §  (1)  bekezdés  a  )
    pontja értelmében,  ha a  nevelési- oktatási  intézményt nem
    helyi önkormányzat,  illetve állami  szerv  tartja  fenn,  a
    nevelési-oktatási  intézmény  vallási,  illetve  világnézeti
    tekintetben  elkötelezett   intézményként  is   működhet.  A
    törvény 125.  § (1)  bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy a
    Ktv.  hatálybalépését  követően  öt  tanévig,  illetőleg  öt
    nevelési évig  tovább  működtethető  a  helyi  önkormányzat,
    illetve  állami   szerv   által   fenntartott,   e   törvény
    hatálybalépése előtt létrehozott világnézetileg elkötelezett
    nevelési-oktatási intézmény. Eddig az időpontig a fenntartói
    jogokat e törvényben foglaltak szerint rendezni kell.

    Az  indítványozó   szerint  a  Ktv.  e  rendelkezései  azért
    alkotmányellenesek,  mert  a  világnézet  alapján  hátrányos
    megkülönböztetést tartalmaznak: nem teszik lehetővé az állam
    illetve    az    önkormányzatok    számára    világnézetileg
    elkötelezett   iskola    alapítását,   illetőleg    a   Ktv.
    hatálybalépését   követő    öt   éven   túl   ilyen   iskola
    fenntartását. Ezzel  szemben  -  az  indítványozó  véleménye
    szerint - a Ktv. 4. § (5) bekezdése lehetőségként megengedi,
    hogy az  állam, illetőleg az önkormányzat nem-semleges, azaz
    elkötelezett oktatási  intézményt is  alapítson. Szerinte ez
    az  ellentmondás   abból  ered,   hogy  a   Ktv.   értelmező
    rendelkezései nem határozzák  meg  a különböző iskolatípusok
    ( "önkormányzati iskola", "semleges  iskola",  "elkötelezett
    iskola" stb.  ) fogalmát.  Hivatkozott  az  Alkotmánybíróság
    4/1993.  (II.   12.)  AB   (  ABK   1993.  február,   23.  )
    határozatában  foglaltakra,   amelyből  álláspontja  szerint
    egyértelműen  az  következik,  hogy  az  állam,  illetve  az
    önkormányzat   alapíthat,    fenntarthat   és   üzemeltethet
    világnézetileg elkötelezett iskolát is.

    Az  indítványozó   sérelmezte  azt  is,  hogy  a  kifogásolt
    rendelkezések ellentétesek  a Ktv.  4.  §  (7)  bekezdésében
    foglaltakkal, amely szerint tilos az iskolafenntartó jellege
    alapján bármilyen  hátrányos  megkülönböztetés.  Márpedig  a
    támadott   rendelkezések   diszkriminatív   tartalmúak,   de
    legalábbis   lehetőséget   adnak   arra,   hogy   azokat   a
    világnézetileg  elkötelezett   iskolákra   nézve   hátrányos
    megkülönböztetéssel alkalmazzák.

    Végül az  indítványozó kérte  a Ktv. 121. § (1) bekezdésében
    foglalt    értelmező    rendelkezések    kiegészítését    az
    Alkotmánybíróság    idézett    határozatában    foglaltaknak
    megfelelően, s  ezzel annak  egyértelművé tételét,  hogy  az
    állam, illetőleg  az önkormányzat fenntarthat világnézetileg
    elkötelezett oktatási intézményeket is.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

    1.   Az Alkotmánybíróság  az indítvány  alapján először  azt
    vizsgálta, hogy a Ktv. támadott rendelkezései tartalmaznak-e
    alkotmányosan megengedhetetlen, hátrányos megkülönböztetést.

    Az  Alkotmány   70/A.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy
    számára az  emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely
    megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás,
    politikai  vagy   más  vélemény,   nemzeti  vagy  társadalmi
    származás, vagyoni,  születési vagy  egyéb helyzet  szerinti
    különbségtétel nélkül.

    Az Alkotmány  70/F.  §-a  értelmében  a  Magyar  Köztársaság
    biztosítja az  állampolgárok  számára  a  művelődéshez  való
    jogot,   mégpedig   a   közművelődés   kiterjesztésével   és
    általánossá tételével,   az  ingyenes és  kötelező általános
    iskolával, képességei  alapján mindenki számára hozzáférhető
    közép-  és   felsőfokú  oktatással,  továbbá  az  oktatásban
    részesülők anyagi támogatásával.

    Az   állampolgárok    tanuláshoz   való   jogát   az   állam
    intézményfenntartói kötelezettsége  alapozza  meg,  amelynek
    keretében  az   államnak  mindenki   számára   -   hátrányos
    megkülönböztetés  nélkül   -   biztosítania   kell   e   jog
    gyakorlását  lehetővé   tevő   szervezeti   és   jogszabályi
    feltételeket.

    A tanuláshoz való jog azonban nem jelenti azt, hogy az állam
    a tanulásban  való részvételt köteles volna mindenki számára
    az  oktatás   minden  szintjén   és  valamennyi   világnézet
    keretében állami,  illetve önkormányzati  iskolákban,  egyéb
    oktatói intézményekben  garantálni. Az  oktatási  intézmény-
    hálózat  működtetésével   kapcsolatos  állami  kötelezettség
    ebben az  összefüggésben  azt  jelenti,  hogy  az  állam  az
    iskolafenntartó   jellege    alapján   semmiféle   hátrányos
    megkülönböztetést nem alkalmazhat [Ktv. 4. § (7) bekezdés] .

    Az  állam  kötelessége  tehát  egyfelől,  hogy az  Alkotmány
    70/F.  §-ában   biztosított   jogosultság   gyakorolhatósága
    érdekében a  nem állami,  illetőleg  önkormányzati  oktatási
    intézmények  létrejöttének   és  működtetésének  jogszabályi
    feltételeit  is   megteremtse,   mégpedig   az   állami   és
    önkormányzati  intézményekkel   azonos  feltételek  szerint,
    másfelől az  ilyen intézményeknek  - ha megalakultak - olyan
    mértékű anyagi támogatást köteles nyújtani, amilyen arányban
    ezek  az   intézmények   állami,   illetőleg   önkormányzati
    feladatokat vállalnak át [ Ktv. 4. § (5) és (6) bekezdés ] .

    A  támadott   rendelkezések  nem   ellentétesek  ezekkel  az
    alkotmányos     követelményekkel,      nem      tartalmaznak
    megengedhetetlen diszkriminációt,  így  a  Ktv.  81.  §  (1)
    bekezdés a  )  pontja,  továbbá  125.  §  (1)  bekezdése  az
    Alkotmány   70/A.    §   (1)   bekezdésével   összefüggésben
    megalapozottan nem kifogásolható.

    2.  Az   állam  szerepét,   feladatait  az   oktatásban   is
    meghatározza  semlegességnek   az  egyenlő  emberi  méltóság
    feltétlen  tiszteletéből,   valamint  a  modern  társadalmak
    megszüntethetetlen pluralizmusából fakadó kötelezettsége, az
    a jogállami  alapelv,  hogy  az  állam  eszmei,  ideológiai,
    világnézeti   kérdésekben    nem   foglalhat   állást,   nem
    azonosíthatja  magát   egyetlen  egyház   tanításával   sem,
    egyetlen egyházzal  sem kapcsolódhat  össze intézményesen és
    különösen nem  foglalhat állást hitbeli igazságok kérdésében
    [4/1993. (II. 12.) AB ( ABK 1993. február, 23. ) határozat].

    Az  állam  semlegességét  több  alkotmányos  rendelkezés  is
    előírja,  illetőleg   konkretizálja.   Így   elsősorban   az
    Alkotmány 60.  § (3) bekezdése, mely kimondja, hogy a Magyar
    Köztársaságban az egyház az államtól szétválasztva működik.

    Az Alkotmánybíróság  az idézett  4/1993. (II.  12.) AB ( ABK
    1993. február,  23. )  határozatában részletesen  kifejtette
    álláspontját az  állam semlegessége  és a vallásszabadsághoz
    való jog összefüggéséről és alkotmányos értelméről. Eszerint
    az államnak  vallási kérdésekben  semlegesnek kell lennie. A
    semlegesség elvéből,  az állam és az egyház szétválasztására
    vonatkozó alkotmányos  tételből pedig az következik, hogy az
    állam csakis  világnézetileg semleges  oktatási  intézmények
    felállítására, működtetésére és fenntartására köteles. Ezzel
    az alkotmányos  követelménnyel nem  áll ellentétben a Ktv. -
    nek az  a támadott  rendelkezése, amely  szerint a nevelési-
    oktatási intézmény  vallási, illetve világnézeti tekintetben
    elkötelezett intézményként  is működhet,  ha azt nem állami,
    illetve helyi  önkormányzati szerv  tartja fenn [ Ktv. 81. §
    (1) bekezdés a ) pont ] .

    Az Alkotmánybíróság idézett 4/1993. (II. 12.) AB ( ABK 1993.
    február,  23.   )  határozatában  rámutatott  arra,  hogy  a
    jelenlegi  -  átmeneti  -  helyzetben  az  ún.  "állami"  és
    "egyházi"   iskolák   alkotmányosan   kívánatos   szervezeti
    elkülönítése még  nem valósult meg mindenütt. A cél a teljes
    szervezeti  elkülönítés,   átmeneti  megoldásokkal   azonban
    időlegesen számolni  kell. Így  ebben az átmeneti helyzetben
    előfordulhat az  is, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat
    az  általa   fenntartott  oktatási  intézményben  vallásilag
    elkötelezett nevelést engedélyez, amely esetre nyilvánvalóan
    nem vonatkozik  az  állami  iskola  vallási  semlegességének
    követelménye.

    Ezekkel az  alkotmányos indokokkal  teljes  konform  a  Ktv.
    további támadott  rendelkezése, amely átmeneti szabályként -
    öt tanévig,  illetőleg öt  nevelési évig  - lehetővé  teszi,
    hogy a  helyi önkormányzat,  illetve az állam világnézetileg
    elkötelezett nevelési-oktatási  intézményt tartson  fenn.  A
    jövőre nézve azonban a fenntartási jogokat - legkésőbb az öt
    év elteltéig - rendezni kell.

    A   törvény    tehát   az   Alkotmánybíróság   határozatával
    összhangban figyelemmel  van  arra  az  átmeneti  helyzetre,
    amelyet  elsősorban  a  volt  egyházi  ingatlanok  tulajdoni
    helyzetének rendezéséről  szóló  1991.  évi  XXXII.  törvény
    teremtett meg,  és amelyre  tekintettel  -  az  indítványban
    megfogalmazott állásponttól eltérően - kifejezetten lehetővé
    teszi,  hogy   az  állam,   vagy  a  helyi  önkormányzat  is
    működtethessen,  illetőleg   tartson   fenn   világnézetileg
    elkötelezett   nevelési-oktatási    intézményt,    az    ott
    meghatározott   határidőig,   amennyiben   azt   a   törvény
    hatálybalépése előtt hozták létre. Az a rendelkezés viszont,
    hogy a  törvény hatálybalépése  után az  állam, illetőleg  a
    helyi  önkormányzat   csakis  semleges  iskola  (  oktatási-
    nevelési intézmény  )  felállítására  köteles,  kifejezetten
    összhangban áll  az Alkotmány  60. §-ában foglaltakkal és az
    Alkotmánybíróság   határozatában    kifejtett    alkotmányos
    követelményekkel.

    3. Az  Alkotmánybíróság hivatkozott határozatában kifejtette
    azt is,  hogy a  semleges állami  iskolák működtetésével  az
    állam  még   nem  merítette   ki  kötelességét.   Az   állam
    intézményvédelmi  kötelezettségének   az   felel   meg,   ha
    megteremti  a   vallásilag  elkötelezett   oktatási-nevelési
    intézmények létrejöttének  jogszabályi feltételeit és azokat
    olyan arányban  támogatja, amilyenben  ezek  az  intézmények
    állami, illetőleg  a önkormányzati feladatokat vállaltak át.
    Ezeknek  az   alkotmányos  követelményeknek   is   mindenben
    megfelelnek a  támadott törvény  sérelmezett  rendelkezései,
    ezért  az   alkotmányossági  kifogást   az  Alkotmánybíróság
    megalapozatlannak találta, s az indítványt elutasította.

    Az    indítványozó     álláspontjával     ellentétben     az
    Alkotmánybíróság  határozatából   olyan  következtetés   nem
    vonható le,  amely szerint  az állam  ( helyi önkormányzat )
    erre  vonatkozó  igény  esetén  világnézetileg  elkötelezett
    nevelési-oktatási intézmény alapítására is köteles volna. Az
    állam  csak  az  ilyen  alapítás  jogi  lehetőségét  köteles
    biztosítani,  az   ehhez  szükséges  jogszabályokat  köteles
    megalkotni  és  az  így  alapított  és  működtetett  iskolát
    köteles anyagilag támogatni. Nem alkotmányossági kérdés az -
    éppen ezért azzal az Alkotmánybíróság nem is foglalkozott -,
    hogy   a   Ktv.   hatálybalépését   megelőzően  született  -
    világnézetileg elkötelezett  iskola megépítésére vonatkozó -
    önkormányzati kötelezettségvállalás  és  képviselő-testületi
    határozat mennyiben  tekinthető  már  létrehozott  nevelési-
    oktatási intézménynek  és arra  mennyiben vonatkozik  a Ktv.
    125. §  (1) bekezdésének  átmeneti rendelkezése.  A  konkrét
    alkalmazástól  függetlenül   azonban  ez   a  rendelkezés  a
    vizsgált alkotmányi szabályokkal nem áll ellentétben.

    Összegezve, az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Ktv-nek
    azok   a   rendelkezései,   amelyek   nem   teszik az  állam
    ( helyi önkormányzatok ) kötelezettségévé,  hogy  a  törvény
    hatálybalépése    után     elkötelezett    oktatási-nevelési
    intézményeket is  létesítsenek, viszont kötelezően előírják,
    hogy   már    a   hatálybalépése   előtt   alapított   ilyen
    intézményeket átmenetileg - öt évig - működtessék, illetőleg
    ez alatt  az idő  alatt a  törvényben  foglaltak  szerint  a
    fenntartói  jogokat   rendezzék,     összhangban  állnak  az
    Alkotmánynak  az   állam  és   az  egyház   szétválasztására
    vonatkozó rendelkezésével  [ Alkotmány  60. § (3) bekezdés ]
    és e  rendelkezésnek az Alkotmánybíróság által meghatározott
    értelmével  és   tartalmával,   így   az   e   rendelkezések
    megsemmisítését kérő indítvány megalapozatlan.

    4.  Az  indítványozó  sérelmezte,  hogy  a  Ktv.  kifogásolt
    rendelkezései ellentmondanak a törvény 4. § (7) bekezdésében
    foglalt előírásnak,  amely szerint  tilos az iskolafenntartó
    jellege alapján  bármilyen  hátrányos  megkülönböztetés.  Az
    Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasította az
    indítványozónak ezt  a kérelmét, mert törvényi rendelkezések
    kollíziójának  vizsgálatára   az  Alkotmánybíróságnak  nincs
    hatásköre.

    5.  Az  Alkotmánybíróság  ugyancsak  hatáskör  hiánya  miatt
    utasította  vissza   az  indítványozónak  a  Ktv.  értelmező
    rendelkezéseinek kiegészítésére  vonatkozó kérelmét, mert az
    a törvényalkotó hatáskörébe tartozik.

    Az   Alkotmánybíróság    a   határozatban    foglalt    elvi
    megállapításokra tekintettel  rendelte  el  határozatának  a
    Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                 Dr. Ádám Antal      Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró         alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                         előadó alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                            alkotmánybíró

              Dr. Szabó András         Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró               alkotmánybíró
     Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

        A  Ktv   bevezetőben  megjelölt   célja  az  Alkotmányban
     meghatározott [  67. §  (1) bek.  ]  művelődéshez  való  jog
     esélyegyenlőség  alapján   való  gyakorlásának  biztosítása.
     Emellett  azonban   érvényesíteni  kívánja  a  lelkiismereti
     meggyőződés  szabadságát,  a  neveléshez  való  jogot  és  a
     nemzeti és  etnikai kisebbségek  anyanyelvi oktatáshoz  való
     jogát és meghatározza ezzel kapcsolatban a szülők és oktatók
     jogait  és   kötelezettségeit.  A  Ktv.  számos  alkotmányos
     alapjogot érint, érvényesít, szabályoz és korlátoz, és akkor
     tekinthető alkotmányosnak, ha a törvényhozó által választott
     megoldások  egyik   érintett   alkotmányos   alapjogot   sem
     korlátozzák  szükségtelenül   és  aránytalanul,  s  egyikkel
     kapcsolatban sem  lehet megállapítani az Alkotmány 70/A. §-a
     szerinti  hátrányos   megkülönböztetést  a  jogosultak  vagy
     kötelezettek      valamely       csoportjával       szemben.
     Végkövetkeztetésként  egyetértek  a  határozattal  annyiban,
     hogy a  Ktv.  egy  alkotmányos  alapjog  érvényesítését  sem
     korlátozza aránytalanul és szükségtelenül. A Ktv. alapján az
     alkotmányos  alapjogok   érvényesítésének  jogi  lehetőségei
     megvannak, további  részletszabályokkal szükség  szerint még
     kibontakoztathatók. A  Ktv. szövegéből az eddig elkötelezett
     oktatási intézmények  létesítésére és fejlesztésére megadott
     lehetőség     felszámolásának      vagy      visszavonásának
     kötelezettsége  nem  vezethető  le.  Mégis  a  társadalomban
     tapasztalható  nagyfokú  tájékozatlanság  és  bizonytalanság
     miatt  úgy  vélem,  hogy  az  alkotmányos  jogok  védelme  a
     javaslat részletekbe menőbb megválaszolását igényelte volna.

        A   Ktv.   által   érintett   alkotmányos   alapjogok   a
     művelődéshez  való   jog,  a   neveléshez  való  jog,  ezzel
     kapcsolatban  a   világnézeti   szabadság   és   a   tanítás
     szabadsága.

        A művelődéshez  való jog egyrészt az érvényesülésben való
     esélyegyenlőséget és  a foglalkozás  megválasztásának  minél
     teljesebb  szabadságát   hivatott  biztosítani  és  ebben  a
     vonatkozásában állami kötelezettség áll szemben állampolgári
     szabadsággal.  (   A  magasabb   művelődés  lehetőség,   nem
     kötelezettség. )  Másrészt a  művelődéshez való jog bizonyos
     szintig a  demokratikus jogállam működésének biztosítéka is.
     A jogállamiság  és a  közélet demokratizmusa  nem valósulhat
     meg, ha  az  állampolgárok  politikai  jogokkal   rendelkező
     (nagykorú)  része nem  képes a jogai gyakorlásához szükséges
     információk megszerzésére,  megértésére és  értékelésére. Az
     állampolgárokat képessé és alkalmassá kell tenni a politikai
     célok  megválasztására  és  támogatására,  politikai  jogaik
     gyakorlására, képviselőik  megválasztására és ellenőrzésére,
     egy szóval  a közéletben  való részvételre.  Ehhez szükséges
     alapfokú   műveltség.    A   demokratikus   jogállamban   az
     állampolgár részvétele a közéletben jog is és a jogállamiság
     előfeltétele  is.   Az   állampolgári   alapfokú   műveltség
     elsajátítására az  állam nem  csak módot köteles nyújtani az
     ingyenes és  egyenlő feltételekkel  mindenki számára  nyitva
     álló  népoktatással,   nem  csak   a   hárányos   helyzetűek
     esélyegyenlőségét célzó intézkedésekre köteles. Az Alkotmány
     ( 70/J.  § )  kötelezi  az  állampolgárokat  arra,  hogy  az
     alapfokú műveltséget  megszerezzék. A  Ktv.  ezért  előírja,
     hogy az  állampolgárok az alapfokú oktatásban részt vegyenek
     vagy az  általános ismereteket más módon megszerezve azokról
     számot  adjanak.   A  művelődéshez  való  jog  így  egyúttal
     alkotmányos kötelesség  is az  állampolgárok és  azok szülei
     vonatkozásában.

        Az állampolgári  jogok gyakorlásához  szükséges ismeretek
     elsajátításának időszaka  az ember  első,  fejlődő,  növekvő
     életszakasza. Nagykorúságának  eléréséig az  állampolgár nem
     csak fizikailag  bontakozik ki,  nem csak  az önálló élethez
     szükséges tárgyi  ismereteket sajátítja  el, hanem lelkileg,
     szellemileg is önálló egyéniséggé érik, kibontakoznak emberi
     méltóságának, szabadságának alapvető meghatározó adottságai.
     A fejlődő  ember e  vonatkozásban a természet rendje szerint
     nem magára hagyott, hanem elsősorban szülei nevelik, növelik
     önálló emberré.  Az Alkotmány  67. §-a  a  szülőknek  azt  a
     jogát, hogy  gyermekük nevelését  meghatározzák, az állammal
     és  annak   szerveivel  szemben   nevesíti  és   alapjogként
     határozza meg. Az Alkotmánybíróság 4/1993. (II. 12.) AB. sz.
     határozatában idézi  az 1990  évi IV.  tv. 5.  §-át, továbbá
     azokat a  Magyarországra kötelező  nemzetközi egyezményeket,
     amelyek a  szülők jogát  a gyermek  nevelésére -  elsősorban
     világnézeti nevelésére  - az állammal szemben meghatározzák.
     Az állam  a szülők  jogát gyermekük nevelésére csak akkor és
     annyiban korlátozhatja,  ha és amennyiben ez más alkotmányos
     alapjog érdekében  szükséges és arányos, s a neveléshez való
     jog lényegét a korlátozás nem érintheti.

        A nevelés  nem  csupán  a  családi  otthon  falai  között
     történik, abban  a  társadalmi  környezet  is  résztvesz.  A
     környezet akkor  is nevel,  ha a  társadalmi  ráhatások  nem
     közvetlenül nevelő  célzatúak, mert  a  nevelés  magatartási
     példákkal is  történik. A  közoktatásnak azonban a nevelés a
     Ktv-ben  meghatározott  társadalmi  célja.  Az  óvoda  és  a
     kollégium intézményesen  nevel, az  iskola pedig  az oktatás
     mellett nevel  is.   Az állam  tehát az  általa biztosított,
     fenntartott és  kötelezővé tett közoktatás keretében részben
     átveszi ill.  kiegészíti a  szülők alkotmányos  alapjogaként
     meghatározott gyermeknevelés feladat- és jogkörét.

        Az oktatás  tárgyi ismeretek közlését és elsajátíttatását
     célozza. A nevelés az értékek felismerését, elfogadását és a
     megvalósításukra törekvést  kívánja az  egyénbe elültetni. A
     nevelés  által   átadandó  értékrenden  belül  vannak  olyan
     értékek, amelyeknek  a demokratikus  jogállam szükségszerűen
     hordozója. Ilyenek  pl. az  önkéntes jogkövetés, a politikai
     célok  szabad   megválasztása,  a   szükségszerű  társadalmi
     feladatok többség  által történő meghatározása és kisebbségi
     elfogadása, a  kisebbség szabadságjogainak  a többség általi
     és az  ember életének  és méltóságának  mindenki más  általi
     tiszteletbentartása,  a  társadalmi  igazságra  törekvés,  a
     békés eszközök  igénybevétele társadalmi viták rendezésénél,
     az elesettek  és hátrányos helyzetben lévők iránti szociális
     érzékenység  és   segítőkészség.  A  jogállami  értékeket  a
     köznevelésben felismertetni  és  elfogadásukra  buzdítani  a
     jogállam lényegéből  következő alkotmányos feladat [ Ktv. 4.
     §  (3)  bek.  ]  .  Elismerésük  és  elfogadásuk  az  oktató
     kötelessége, elfogadtatásukra  minden oktatási  intézménynek
     törekednie  kell.   A  jogállamiságból   tehát   közvetlenül
     levezethető mind  az oktatási  szabadság, mind  a  szülői  -
     nevelői szabadság  bizonyos  korlátozása  az  állami  (  ún.
     semleges ) oktatás közösségi értékekre irányultsága révén.

        Amint Herczegh  Géza   párhuzamos   véleménye  a  4/1993.
     (II.12.) AB határozathoz  megfogalmazta,   minden   oktatási
     intézmény köteles  az ismereteket  tárgyilagosan, türelmesen
     és a  tanulók lelkiismereti  szabadságát tiszteletben tartva
     közvetíteni.  Ehhez   hozzátehetjük,  hogy  minden  oktatási
     intézmény  köteles   a   jogállamisággal   járó   és   annak
     előfeltételét is  képező értékek  elfogadására nevelni. Ezen
     túl, un.  világnézeti  jellegű  értékek  elfogadtatására  az
     állam eszköztára  felhasználásával nem  kerülhet  sor,    az
     állami iskola semlegessége miatt.

        Az  állami   iskola  mint  intézmény  semleges,  a  benne
     oktatóknak azonban  van, ill.  lehet saját  világnézetük  és
     értékrendjük.   Saját    értékrendjük   elfogadtatására    a
     rendelkezésükre  álló   oktatói  késztető   és   kényszerítő
     eszközöket nem  jogosultak felhasználni, mert ezzel sértenék
     az állami iskola semlegességét. Azonban saját világnézetük -
     főleg  a  humán  ismeretek  közlése  körében  -  óhatatlanul
     megnyilvánul  és   mint  társadalmi  modell  érzelmileg  is,
     értelmileg  is,  személyiségformálóan  is  hat  (  hat  )  a
     tanulókra. A  tanszabadság alkotmányos tétele értelmében nem
     is lehet  az ilyen  közvetett ráhatás ellen tiltakozni és az
     oktató  tevékenységét  emiatt  korlátozni. Amint  a  4/1993.
     (II.12.) AB határozat kifejezte, tárgyilagos tanítás  esetén
     az állam nem kényszeríthet egyetlen  tanárt  sem  arra, hogy
     meggyőződését elhallgassa.

        Ha a  semleges állami  iskolákban az  értékek  és  eszmék
     pluralizmusa nagyjából  a társadalomban ( a szülők körében )
     létező  arányban   jelentkeznék,   átlagosan   fel   lehetne
     tételezni,  hogy   tárgyilagos  oktatás  mellett  a  tanulók
     egyenlő  mértékben   vannak  kitéve  a  különböző  felfogású
     értékhatásoknak, tehát  az iskola  semlegessége végsősoron a
     társadalmi türelmességet mint alkotmányos értéket közvetíti,
     s ezzel  kívánatos is.  Azonban nem  lehet  figyelmen  kívül
     hagyni, hogy  az Alkotmány  érték- és  szabadságrendje olyan
     társadalmi közegben  valósul meg,  amelyet  évtizedekig  más
     értékrend alakított  és vezérelt.  Az állami  iskola  valódi
     semlegessége még jó ideig inkább cél, mintsem valóság lesz a
     neveltek vonatkozásában.  Ezen jogi  eszközökkel változtatni
     sem lehet,  hiszen az  államnak egyrészt fel kell tételeznie
     minden  oktatóról,   hogy  az   ismereteket   a   törvényes-
     alkotmányos   kivánalmaknak    megfelelően   közvetíti    és
     helyzetével nem  él vissza,  másrészt az  oktatót  elvei  és
     nézetei feladására  nem kényszerítheti,  szakértelmét  pedig
     köteles, de  kénytelen is igénybe venni. Ezt a Ktv. 41 § (3)
     és (4) bekezdése külön hangsúlyozza.

        A nem  materialista  irányultságú  elkötelezett  nevelést
     kívánó  szülők   jelenleg  nevelési   céljaikkal   hátrányos
     helyzetben vannak.  Önmagában  ez  az  adottság  alkotmányos
     kötelezettséget      teremt      az      esélyegyenlőtlenség
     kiküszöbölésére.   Az    adott   társadalmi    közegben   is
     érvényesülnie kell  a szülők  jogának arra,  hogy gyermekeik
     nevelését,   elsősorban    annak   értékrendi,   világnézeti
     vonatkozásait meghatározhassák.   A  Ktv. 10. § (3) bekezdés
     d) pontja a gyermek jogaként, a 13. § (1) bekezdése a szülők
     jogaként   nevesíti,   hogy   a   gyermek   igénye   szerint
     elkötelezett   iskolában    részesüljön    oktatásban    ill
     nevelésben, és ez összhangban van mind az Alkotmánnyal, mind
     a nemzetközi  normákkal. Az államnak a szülői választás jogi
     lehetőségét meg  kell teremtenie,  ehhez  pedig  a  szülőket
     valódi  választási   helyzetbe  kell  juttatnia.  Elsősorban
     szükséges lenne  a szülők  igényeinek pontos  felmérése.  Az
     igények ugyanis  csak részlegesen és esetlegesen ismertek az
     állami (  önkormányzati )  szervek előtt.  A Ktv. az oktatás
     körében  a   statisztikai  adatszolgáltatás  kezdeményezését
     ugyan a  Művelődési Miniszter  feladatává teszi  [ 93. § (1)
     bekezdés  i)   pontja  ]   ,  de  nem  határozza  meg  ennek
     részleteit. Ez további jogalkotói feladat.

        A felmérés során, amely többféle módon megvalósítható, de
     teljeskörűnek kellene  lennie,  a  szülőknek  módot  kellene
     kapniok arra, hogy igényük szerint nyilatkozhassanak, vajjon

        a)  gyermeküket   elkötelezett  (   és  milyen   irányban
     elkötelezett   -    materialista,    keresztény,    valamely
     meghatározott  vallás   szerinti  -  )  nevelésben  kívánják
     részesíteni,

        b) ellenkezőleg semleges iskolába kívánják járatni, vagy

        c) közömbös  számukra az  iskola elkötelezett ill. el nem
     kötelezett jellege.

        A nyilatkozni  nem  kívánó  szülőt  nem  érheti  hátrány,
     azonban olyanként  kell  számba  venni,  mint  akinek  nincs
     határozott iskolatipus  iránt igénye.  A felmérés alapján ki
     fog derülni, van-e adott körzetben igény elkötelezett iskola
     létesítésére és  milyen számú tanulónak igénylik azt. A jogi
     lehetőséget a  kívánt neveléshez  hátrányos megkülönböztetés
     nélkül kell  megteremteni, tehát  olyan elkötelezett  iskola
     létesítésének lehetővé  tétele, amely  a mutatkozó igényeket
     csak részben  fedezi, az  alkotmányos  jogok  érvényesítését
     csak részben  oldja meg.  Megoldás csak  az lenne, ha minden
     semleges iskolát  igénylő gyermek  számára semleges,  minden
     elkötelezett iskolát  igénylő gyermek  számára  elkötelezett
     oktatás biztosítható,  a közömbös  gyermekek  számára  pedig
     valamelyik tipus  ugyancsak  biztosít  helyet.  A  szükséges
     felmérés  elvégzését   és  az  igények  szerinti  fejlesztés
     lehetővé tételét  a Ktv.  nem tiltja  és nem akadályozza, ez
     okon tehát  nem alkotmányellenes,  a felmérés  és fejlesztés
     megszervezése politikai feladat.

        Az állam  nem köteles elkötelezett iskolát alapítani. Nem
     is tarthat  fenn elkötelezett iskolát. A fenntartó ugyanis a
     Ktv.  szerint  nem  az  oktatás  anyagi  alapjait biztosítja
     ( ezeket  a  költségvetés  viseli )  ,  hanem  meghatározóan
     belefolyik az intézmény nevelési-oktatási feladataiba, s ezt
     az állam a maga eszközeivel valamely világnézet szellemisége
     szerint nem teheti. Másrészt a társadalom, mégha anyagi erői
     engednék is,  adott gazdasági  helyzetben nehezen lenne arra
     kényszeríthető, hogy  a tanuló és tanulni kívánó gyermekeket
     egyébként befogadni képes iskolahálózatát csak azért bővítse
     jelentősen, hogy  abban  zökkenőmentesen  megtörténhessék  a
     világnézeti  és   a   semleges   oktatás   párhuzamosságának
     kialakítása,  s   így  a   világnézetek  szerinti  választás
     lehetővé tétele  a legkisebb  - a céllal egyébként arányos -
     egyéni  érdeksérelmek   és  nehézségek   teljes  kizárásával
     oldódjék meg.  Alkotmányos alapjogok érvényesítése érdekében
     olyan terheket,  amelyek szükségesek  és nem aránytalanok, a
     társadalom minden  tagja köteles vállalni.  [ Értelemszerűen
     alkalmazható mind  a  pedagógus  munkahelyváltása,  mind  az
     intézménylétesítés kérdésében  a 64/1991  (XII. 17.) AB hat.
     E) 2.  pontjának végén  kifejtett álláspont. ] Arányos teher
     lehet az oktató részére tantestület- vagy munkahelyváltás, a
     tanuló  és   szülei  részére  iskola-  vagy  közösségváltás,
     bizonyos közlekedési  többlet stb.  De ilyen lehet az állam,
     az önkormányzat  részéről a körzetesítési határok feloldása,
     a támogatások elszámolása az illetékes önkormányzatok között
     annak  érdekében,   hogy  a   tanuló  az   általa   igényelt
     iskolatípusban   ne    jelentsen   hátrányt    vagy   anyagi
     többletterhet.   Állami    adminisztrativ   szempontok   nem
     gátolhatják a  szülők  alkotmányos  választási  lehetőségét,
     hiszen a  létesítés és  fenntartás azonos  anyagi támogatási
     feltételeinek     biztosítása     államigagatási     szinten
     kifejezetten a  választás jogi lehetőségének megteremtéséhez
     tartozik.  Mindennek  egyébként  a  Ktv.  jelenlegi  szövege
     szerint sincs  akadálya, legfeljebb  a bonyolítás igényelhet
     szükség szerint  alsóbbfokú  jogalkotói  tevékenységet,  ami
     ugyancsak a  jogi  lehetőségek  megteremtésének  ama  körébe
     tartozik, amit a Ktv. 4. § (5) bekezdés kifejezetten előír.

        Ha adott településen, körzetben, vidéken igény mutatkozik
     az elkötelezett  nevelésre,  mégpedig  olyan  számban,  hogy
     önmagában   vagy    a   közömbös    tanulókkal   kiegészítve
     elkötelezett iskola  alapítását indokolja,  úgy az állam, az
     önkormányzat köteles  a lehetőséget  megteremteni  az  ilyen
     iskola létesítésére.  Amennyiben egyébként  az adott körzeti
     iskolai  férőhely   az  iskoláskorú  gyermekek  befogadására
     elegendő és  az iskolák  száma a  megosztást elkötelezett és
     semleges iskolákra  lehetővé teszi,  úgy  valamelyik  létező
     iskola használatának és fenntartásának átengedésével oldható
     meg  a  szülők alkotmányos  választásának  lehetővé  tétele.
     ( Nem kell   ahhoz  az   iskola  tulajdonát  is  átadnia  az
     önkormányzatnak. )  Ha pedig amúgy is kellene a körzetben új
     oktatási intézményt  létesíteni,  úgy  a  fejlesztés  anyagi
     eszközeit  lehet   az  elkötelezett  iskola  létesítését  és
     fenntartását vállaló szerv rendelkezésére bocsájtani. A Ktv.
     81. §  (1) bekezdés  d) pontja szerint a kiszemelt fenntartó
     az államtól  a beruházási feladatot is átveheti. Ugyanezekre
     nyújt alapot  a Ktv. 88. § (1) és (3) bekezdése. Ha az állam
     ( önkormányzat  ) ilyen  megállapodást  a  Ktv.  megjelenése
     előtt kötött,  a Ktv-ből  nem vezethető  le, hogy  a  szülők
     alkotmányos igénye ellenére ennek teljesítésétől az államnak
     ( önkormányzatnak  ) el kellene állnia. Az indítvány ez okon
     is alaptalan.

        Ha az adott településen csak egy iskola van, de a tanulók
     olyan arányban  igénylik az  elkötelezett  iskolát,  hogy  a
     fennmaradó létszám  részére önálló  iskolát az állam már nem
     tartana fenn, a 4/1993 (II. 12.) AB határozat szellemében az
     iskola átadása  és a  semleges oktatást igényelők részére az
     ilyen oktatás igénybevételi lehetőségének aránytalan áldozat
     nélküli megvalósítása  is megoldás  lehet.  Az  Önkormányzat
     iskolát elkötelezett  nevelés  céljára  nem  csak  Egyháznak
     adhat  át,  hanem  a  fenntartást  vállaló  és  az  oktatást
     biztosító más intézménynek, fenntartónak is.

        Az   eddigiekből    kitűnően   a   Ktv-nek   a   támadott
     rendelkezései  alkotmányellenes   diszkriminációt   -   amit
     egyébként a  Ktv. indítványozó  által  felhívott  4.  §  (7)
     bekezdése  is   tilt  -   nem  tartalmaznak.   Az  értelmező
     rendelkezés elmaradása a jogállamiság követelményeibe ütköző
     jogbizonytalanságot nem okoz.

     Budapest, 1994. március 21.
                                               Dr. Zlinszky János
                                                    alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The new Law on public education (enacted in 1993) that pursues the objective of institutionally separating state-run public schools and denominational schools
     Number of the Decision:
     .
     18/1994. (III. 31.)
     Date of the decision:
     .
     03/21/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-005?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .