Hungarian
Ügyszám:
.
2299/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2299/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/570
.
A döntés kelte: Budapest, 11/09/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálata   és  megsemmisítése  iránti  indítvány
  tárgyában meghozta az alábbi

                         határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság   a  házasságról,   a  családról  és  a
  gyámságról   szóló  1952.   évi  IV.  törvény  31/B.  §  (1)
  bekezdése,    valamint    a    31/C.    §    (2)   bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt,
  valamint  e  rendelkezések  részbeni  megsemmisítése  iránti
  kérelmet elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   Az indítványozó  a házasságról,  a családról és a gyámságról
   szóló 1952. évi IV. törvény ( a továbbiakban: Csjt ) 31/B. §
   (1)   bekezdése   és   31/C.  §   (2)   bekezdése   részbeni
   alkotmányellenességének    a     megállapítását    és     az
   alkotmányellenesnek  tartott   szövegrészek  megsemmisítését
   kérte. Az  előbbi  rendelkezés  szerint,  ha  a  lakásban  a
   házastársak egyikőjük  vagy mindkettőjük  tulajdonjoga  vagy
   bérleti joga  alapján laknak, a házasság felbontása esetén -
   kérelemre -  a bíróság  dönt a  lakás használata  felől.  Az
   indítványban kifejtett  álláspont szerint  a  törvényhozó  e
   rendelkezéssel alkotmányellenesen vonta be a szabályozásba a
   házastárs  különvagyoni   lakását   is,   ezért   kérte   az
   "egyikőjük, vagy"  szövegrész  megsemmisítését,  s  ezzel  a
   különvagyoni  lakásra   vonatkozó  sérelmezett   rendelkezés
   kiiktatását.

   A Csjtnek az indítványozó által ugyancsak kifogásolt 31/C. §
   (2)  bekezdése   pedig  kimondja, hogy a lakáshasználati jog
   ellenértéke -  közös tulajdonban  vagy valamelyik  házastárs
   tulajdonában álló  lakás esetében  - a lakás beköltözhető és
   lakott forgalmi  értékének különbözete.  Az  indítványozó  e
   rendelkezésből a  "vagy valamelyik  házastárs  tulajdonában"
   szövegrész   alkotmányellenességének    megállapítását    és
   megsemmisítését  a   másik  támadott  rendelkezéssel  azonos
   alapon kérte.

   Álláspontja szerint a Csjt kifogásolt rendelkezései lehetővé
   teszik, hogy  a  tulajdonost  -  a  birtoklás  és  használat
   jogának    elvonásával     -    tulajdonjogának     lényeges
   vonatkozásaitól  bírói   ítélettel  megfosszák,   ez   pedig
   ellentétes  az   Alkotmánynak  a   tulajdonjog  védelmét  és
   kizárólagosságát   garantáló  13. §  (1)  bekezdésében   írt
   alapjogi rendelkezéssel.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozatlannak találta.

   1.  Az   Alkotmánybíróság  a   7/1991.    (  II.  28.  )  AB
   határozatában kifejtette,  hogy az  Alkotmány a  tulajdonhoz
   való jogot  ugyan nem  a  XII.  ,  ún.  alapjogi  fejezetben
   szabályozza, hanem azt a szabadságjogoktól különválasztottan
   mondja  ki,  de  nyilvánvalóan  alapvető  jogként  részesíti
   alkotmányos  védelemben  akkor  is,  ha  bizonyos  körben  a
   tulajdoni részjogosítványokat  egyes törvények  korlátozzák.
   Ilyen  korlátozást  tartalmaznak  az  indítvánnyal  támadott
   rendelkezések, amelyek  lehetőséget adnak a bíróságnak arra,
   hogy  a   házasság  felbontása   esetén  -   a   házastársak
   megegyezésének hiányában,  kérelemre -  a  bíróság  a  lakás
   kizárólagos használatára  és birtoklására  a nem  tulajdonos
   házastársat (  volt házastársat ) is feljogosítsa, illetőleg
   a lakás  elhagyására azt  a házastársat ( volt házastársat )
   kötelezze,   akinek    a   lakás    különvagyona,   vagy   a
   házasságkötést megelőzően  önálló bérlete volt. A kifogásolt
   törvényi  szabályozás   ezzel  összhangban   rendelkezik   a
   lakáshasználati jog ellenértékének a megfizetéséről is.

   Kérdés most  már,  hogy  nem  sérti-e  ez  a  korlátozás  az
   Alkotmány   8.  § (2)  bekezdésében írt azt a  rendelkezést,
   amely szerint  alapvető jog  lényeges tartalmát  törvény sem
   korlátozhatja.

   2. A  birtoklás és  a használat joga a tulajdonjog tartalmát
   adó, a  tulajdonjoghoz tartozó  részjogosítványok, amelyek a
   dolog feletti  hatalmat és a dolog élvezetét jelentik; azt a
   hatalmat, amelyet valamely dologgal tenni lehet.

   Ahogy azonban  arra az Alkotmánybíróság - más összefüggésben
   - már rámutatott, a tulajdonjog valamely tartalmi elemének a
   korlátozása csak  akkor jár  magának a  tulajdonjognak, mint
   alkotmányos  jognak   a  korlátozásával,   így  csak   akkor
   alkotmányellenes, ha  az  nem  elkerülhetetlen,  vagyis,  ha
   kényszerítő ok  nélkül történik,  továbbá  ha  a  korlátozás
   súlya  a   korlátozással   elérni   kívánt   célhoz   képest
   aránytalan.  Ebből  következik,  hogy  az Alkotmány 8. § (2)
   bekezdése  eleve   teret   enged   az   alapjogok   törvényi
   korlátozásának,  ha   a  korlátozás   az  alapjog   lényeges
   tartalmát  nem   érinti.  Márpedig  nem  érinti  az  alapjog
   korlátozhatatlan lényegét  az  olyan  törvényi  szabályozás,
   amely a korlátozást valamely más alkotmányos jog teljesítése
   és garantálása  érdekében alkalmazza, tehát ha a korlátozást
   valamilyen más alkotmányos jog biztosítása elkerülhetetlenül
   szükségessé  teszi,   feltéve,  ha   a  korlátozás   e   jog
   biztosításával -  mint alkotmányos  céllal - arányban áll és
   azt nem lépi túl.

   3. A   Csjt   31/A.  § (2)  bekezdése  szerint  a   házasság
   felbontása  esetén   a  bíróság   csak  a   kiskorú  gyermek
   lakáshasználati  jogára   figyelemmel  rendezheti   a  lakás
   használatát a házastársak megállapodásától eltérően. A 31/B.
   § (3)  bekezdése pedig a következőképpen rendelkezik: "Ha  a
   közös lakás  valamelyik házastárs  különvagyona vagy  önálló
   bérlete, a lakáshasználati jog ezt a házastársat illeti meg.
   A bíróság  a másik  házastársat kivételesen és csak abban az
   esetben jogosíthatja fel a lakás megosztott vagy kizárólagos
   használatára, ha  a lakáshasználatra  jogosult gyermek  nála
   van elhelyezve".

   Az   Alkotmány  67. §  (1)   bekezdése  pedig  a   következő
   rendelkezést tartalmazza:  "A Magyar  Köztársaságban  minden
   gyermeknek joga  van a  családja, az  állam és  a társadalom
   részéről  arra   a  védelemre   és  gondoskodásra,  amely  a
   megfelelő   testi,   szellemi   és   erkölcsi   fejlődéséhez
   szükséges. "

   4. Az  idézett családjogi  rendelkezések a  kiskorú  gyermek
   hivatkozott  alkotmányos   jogának  törvényi   garanciái.  A
   gyermek megfelelő  testi, szellemi  és  erkölcsi  fejlődését
   biztosító   alkotmányos   védelem   és   gondoskodás   egyik
   garanciális  megnyilvánulása   ugyanis  az   a  szabályozás,
   amelynek alapján  a kiskorú  gyermek lakáshasználati  joga a
   tulajdonos  (   önálló  bérlő   )   birtoklási,   használati
   jogosultságát megelőzi.

   Nyilvánvaló ugyanis,  hogy a  gyermek megfelelő fejlődésének
   egyik    elengedhetetlen    feltétele    lakáskörülményeinek
   rendezettsége. A  jogalkotó alkotmányos  kötelessége, hogy a
   házasság felbontása  esetére a  gyermek  alkotmányos  jogait
   szem előtt  tartva szabályozza  a volt  házastársak  vagyoni
   viszonyainak rendezését  és ennek  során a  vagyoni  jogokat
   megelőzően, szükség  esetén azok korlátozásával biztosítsa a
   kiskorú gyermek  alkotmányos jogvédelmét.  Minthogy pedig  e
   jogok  garantálása   a  tulajdonosi   jogok   korlátozásának
   kényszerítő oka,  az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a
   volt házastárs különvagyonába tartozó lakása használatának a
   Csjt 31/B.  §-ában szereplő  támadott szabályozása a gyermek
   alapvető jogainak  biztosítása érdekében  elkerülhetetlen, a
   korlátozás a feltétlenül szükséges mértéket nem haladja meg,
   tehát az  az elérni  kívánt alkotmányos céllal arányban áll.
   Így   a  szabályozás  nem   sérti  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésében írt tilalmat.

   5. A  Csjt 31/C.  §-ában  szabályozott  lakáshasználati  jog
   ellenértéke a  tulajdonjog ténylegesen  meglevő ( fennálló )
   korlátozásának megszüntetéséért  járó pénzösszeg, így az nem
   jelenti a  tulajdonjognak,  mint  alkotmányos  alapjognak  a
   korlátozását.    A    házastárs    különvagyoni    lakásának
   használatára a  nem  tulajdonos  házastárs  az  életközösség
   fennállása alatt  a házassági kötelék alapján jogosult, s ez
   a jogosultság  a házasság  intézményének alkotmányos oltalma
   alatt áll  ( Alkotmány  15. §  ) .  A házassági életközösség
   megszűnése és  a házasság felbontása esetén a nem tulajdonos
   házastárs a tulajdonjog eredetileg alkotmányosan biztosított
   korlátozásával  köteles  felhagyni.  A  lakáshasználati  jog
   ellenértéke  -   a  házasságnak   az   Alkotmányban   védett
   intézménye   folytán    -   ennek    a    korlátozásnak    a
   megszüntetéséért jár,  így az  az Alkotmány rendelkezéseivel
   összhangban áll, s az Alkotmánynak az indítványban felhívott
   rendelkezéseit nem sérti.

   Az Alkotmánybíróság  ezért az  indítványt  megalapozatlannak
   találta és azt elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Ádám Antal                   Dr. Herczegh Géza
          alkotmánybíró                      alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                 Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    2299/B/1991
    Date of the decision:
    .
    11/09/1992
    .
    .