Hungarian
Ügyszám:
.
169/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 7/1992. (I. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/45
.
A döntés kelte: Budapest, 01/27/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálata iránti indítvány tárgyában meghozta a
  következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az  illetékekről
  szóló   1990.  évi XCIII.  törvény 97. § (1) bekezdésének
  második  mondata,   amely  szerint   " Rendelkezéseit   a
  hatálybalépését  követően  illetékkiszabásra  bejelentett
  vagy  más   módon  az  illetékhivatal  tudomására  jutott
  vagyonszerzési   ügyekben,    illetőleg    kezdeményezett
  eljárások esetében  kell alkalmazni ",  alkotmányellenes,
  ezért azt  1992. szeptember  30-i hatállyal megsemmisíti.
  Az   e  törvény  97.  §  (1)  bekezdésének  első  mondata
  alkotmányellenességének     megállapítására     vonatkozó
  indítványt és  megsemmisítésére irányuló  kérelmet  pedig
  elutasítja.

  A   megsemmisítés    folytán  a   törvény   97.   §   (1)
  bekezdésének szövege 1992. október 1-től - amennyiben azt
  addig törvény  nem egészíti ki - a következő lesz: " Ez a
  törvény -  a (2)  bekezdésben foglaltak  kivételével  -
  1991. január 1-én lép hatályba."

  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát  a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  ( a
   továbbiak-ban: Itv. ) 97. § (1) bekezdése szerint " Ez  a
   törvény  -  a (2)  bekezdésben  foglaltak  kivételével  -
   1991.  január   1-én  lép   hatályba.  Rendelkezéseit   a
   hatálybalépését  követően  illetékkiszabásra  bejelentett
   vagy  más   módon  az  illetékhivatal  tudomására  jutott
   vagyonszerzési   ügyekben,    illetőleg    kezdeményezett
   eljárások esetében kell alkalmazni".

                              II.

   Az   indítványozó   az   Itv.   idézett   hatálybaléptető
   rendelkezése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
   megsemmisítését kérte.  Álláspontja szerint  a kifogásolt
   rendelkezés első  mondata  a  hatálybalépés  időpontjának
   megállapításával sérti  a jogalkotásról  szóló 1987.  évi
   XI.  törvény   ( a  továbbiakban  :   Jat. )  12.  §  (3)
   bekezdését, mert az Itv. csak 1990. december 24-én került
   kihírdetésre, s  a törvényt  kihírdető Magyar  Közlönyt a
   címzettek az  Itv. hatálybalépése  körüli napokban kapták
   meg.  Indítványozó   szerint  a  sérelmezett  rendelkezés
   második  mondata   a  vagyonszerzési  ügyek  tekintetében
   visszaható        hatállyal         állapított        meg
   illetékkötelezettséget     azáltal,      hogy      néhány
   illetékmentességet és  kedvezményt  megszüntetett  és  az
   illetékkötelezettség keletkezésének  időpontja  nem  esik
   egybe    az     Itv.    hatályánál    irányadónak    vett
   illetékkiszabásra  bejelentés,   illetőleg  a  más  módon
   tudomásra   jutás    időpontjával.    Ezért    az    Itv.
   hatálybalépése  előtt  keletkezett  ilyen  ügyekben az új
   törvény  alkalmazásának  előírása  sérti a Jat. 12. § (2)
   bekezdését.

                             III.

   A  Jat.   indítványozó   által   hivatkozott  12.  §  (2)
   bekezdése kimondja,  hogy  a  jogszabály  a  kihírdetését
   megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, és nem
   nyilváníthat   magatartást    jogellenessé.   E   §   (3)
   bekezdése szerint  pedig a  jogszabály  hatálybalépésének
   időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon
   a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.

   Az Itv.  3.  §-a  a  vagyonszerzési  illetékkötelezettség
   keletkezésének főbb szabályait - a korábbi hatályos 1986.
   évi  I.   törvény  ( a   továbbiakban:  IT. )  3.  §-ával
   szövegszerűen  is   egyezően  -   a  következők   szerint
   állapítja meg:

   "(1)  Az  öröklési   illetékkötelezettség  az   örökhagyó
   halála napján keletkezik.

   (2) Az ajándékozási illetékkötelezettség

   a) ingatlan  ajándékozás esetén az ajándékozási szerződés
   megkötése napján,

   b)  ingó,   vagyoni  értékű  jog  ajándékozása  esetén  a
   szerződésről kiállított  okirat  aláírása  napján;  ha  a
   szerződésről csak  külföldön állítottak ki okiratot, azon
   a napon,  amelyen  az  illetékkötelezettséget  megalapító
   esemény [ 2. § (3) bekezdés ] bekövetkezett,

   c) ha  az ingó,  a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem
   állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor keletkezik.

   (3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség

   a ) a szerződés megkötése napján,
   b ) árverési vétel esetében az árverés napján,
   c ) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági,
       hatósági határozattal  történő megszerzése  esetén  a
       határozat jogerőre emelkedése napján.
   d ) az a )  -  c )  pontban  nem  említett  esetekben   a
      vagyonszerzéskor keletkezik".

                              IV.

   Az indítvány  az alábbiakban  kifejtettek szerint részben
   megalapozott.

   Az Alkotmánybíróság  ítélkezési gyakorlata szerint a Jat.
   szabályainak   megsértése    csak   akkor   valósít   meg
   alkotmányellenességet, ha az egyben alkotmányi alapelvbe,
   illetőleg  rendelkezésbe  is  ütközik.  Erre  figyelemmel
   vizsgálta az  Alkotmánybíróság a Jat. idézett előírásaira
   alapozott   indítvány   alapján   az   Itv.   sérelmezett
   hatálybaléptető előírásai alkotmányosságát.

   1. Az    illetékek    Itv.    általi    újraszabályozását
   elsődlegesen a  korábbi kétszintű szabályozás - az IT. és
   a  végrehajtásáról   rendelkező  9/1986.  ( IV. 11. )  PM
   rendelet  ( a   továbbiakban   ITR. )   -   megszüntetése
   indokolta, mert  az nem volt összhangban a Jat.-nak és az
   állami pénzügyekről  szóló 1979. évi II. törvénynek azzal
   a rendelkezésével,  amely szerint  az adókat,  adójellegű
   kötelezettségeket, s  így az  illetékeket  is  törvényben
   kell szabályozni.  Erre tekintettel  az IT. módosításáról
   rendelkező   1989.  évi LII. törvény 5. § (3) bekezdése -
   a törvényi  szintű szabályozás  előkészítése érdekében  -
   úgy rendelkezett,  hogy a  PM  rendelettel  megállapított
   illetékjogszabályok 1990. december 31-ig alkalmazhatók és
   ezáltal az  új törvény 1991. január 1-i hatálybalépésének
   követelményét támasztotta.  E rendelkezésre figyelemmel a
   Kormány  az  illetékekre  vonatkozó  törvényjavaslatot  a
   Parlamentnek  már  1990.  október  8-án  benyújtotta.  Az
   Országgyűlés az  Itv-t  az  1990.  december  10-i  ülésén
   fogadta el  és az  1990. december 24-én, a Magyar Közlöny
   132. számában került kihirdetésre.

   A jogszabály  alkalmazására való felkészüléshez szükséges
   "kellő idő"  megállapítása  és  biztosítása  a  jogalkotó
   felelősséggel  terhelt   mérlegelésének   és   döntésének
   függvénye.  Az   alkotmányellenesség  csak  a  jogszabály
   alkalmazására  való   felkészülést   szolgáló   időtartam
   kirívó,  a  jogbiztonságot  súlyosan  veszélyeztető  vagy
   sértő elmaradása,  illetőleg  hiánya  esetén  állapítható
   meg. Mivel  az Itv.  sem az illetékezési rendszerben, sem
   az azt  alkalmazó szervezetben nem idézett elő számottevő
   változást,   az    Alkotmánybíróság   az    új    törvény
   alkalmazására való  felkészüléshez feltétlenül  szükséges
   idő hiányát  nem minősítette  olyan mértékünek,  amely  a
   jogbiztonságot  súlyosan   sértette   volna.   Ezért   az
   Alkotmánybíróság   az  Itv. 97.  § (1)  bekezdésének első
   mondata alkotmányellenességének megállapítására vonatkozó
   indítványt  és   a  megsemmisítésére   irányuló  kérelmet
   elutasította.

   Az Alkotmánybíróság  mégis megjegyzi, hogy előnyös lenne,
   ha a  Jat.   kiegészítése,  vagy az  Alkotmány 7.  §  (2)
   bekezdésében kilátásba  helyezett új  jogalkotási törvény
   világos előírást  tartalmazna a  törvények és esetleg más
   jogszabályok alkalmazására  való felkészüléshez szükséges
   időtartamra vonatkozóan. Természetesen addig sem hagyható
   figyelmen   kívül a Jat. 12. § (3) bekezdésének általános
   előírása.

   2. Az  Itv.   kifogásolt  97. §  (1) bekezdésének második
   mondatában foglalt  előírás a  vagyonszerzési ügyeknél  a
   törvény  hatályát  az  illeték  megállapítására  irányadó
   rendelkezések      alkalmazása      szempontjából      az
   illetékkiszabásra bejelentés, illetőleg a tudomásra jutás
   időpontjára tekintettel  állapítja meg, tehát arra nem az
   illetékkötelezettség    keletkezésének    az    időpontja
   irányadó. E hatálybaléptető rendelkezésből az következik,
   hogy az  Itv.  rendelkezéseit  kell  alkalmazni  mindazon
   illetékügyekben  is,  amelyek  e  törvény  hatálybalépése
   előtt  keletkeztek   és  a   szabályszerű  vagy   esetleg
   késedelmes  bejelentésük,  vagy  a  tudomásra  jutásuk  a
   hatálybalépés után következett, illetve következik be. Az
   ilyen " átnyúló "  ügyek száma  pedig  jelentős  mértékű,
   mert az  illetékezési  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  az
   ajándékozási és  a visszterhes  vagyonátruházási ügyeknél
   is  számos  esetben,  az  öröklési  ügyeknél  pedig  -  a
   hagyatéki eljárások  időigényessége  miatt  -  gyakrabban
   előfordul, hogy  a vagyonszerzés  az illetékkötelezettség
   keletkezését  követően   hosszabb  idő  elteltével  kerül
   bejelentésre,  vagy  jut  az  illetékhivatal  tudomására.
   Mivel  az   Itv.  csak   1990.  december   24-én   került
   kihírdetésre és  1991. január  1-én már  hatályba lépett,
   ezáltal a  kifogásolt rendelkezés  a vagyonszerzési ügyek
   szabályszerű bejelentésének  az illetékjogszabályok által
   előírt, az érintettek részére nyitva álló - 15, illetőleg
   30  napos  -  időtartamát  sem  vette  figyelembe  ( ITR.
   16 - 18. §-ai  és   a  82.   §  (2)  bekezdése,  az  Itv.
   89-91. §-ai, valamint 76. §-a ).

   Az Itv.  a vagyonszerzési  illetékek körében  a  korábban
   hatályos IT.-ben  foglaltaknál általában és túlnyomórészt
   kedvezőbb,  vagy  azokkal  azonos  illetékkötelezettséget
   állapít meg.  Az Itv.  az  illetékfizetésre  kötelezettek
   rendkívül szűk  körére vonatkozóan azonban a korábbiaknál
   hátrányosabb illetékfizetési  feltételeket  határoz  meg.
   Így többek között;

   -  a   gépjármű  öröklési,  ajándékozási  és  visszterhes
   vagyonátruházási illetékek  mértékét emelte ( Itv. 24. §,
   IT. 16. § ),

   -  az   IT.-ben  foglalt   néhány  illetékmentességet  és
   kedvezményt   [ mint  pl. az IT. 9. § (1) bekezdés f ) és
   j ) pontjában, valamint a g ) pontjában az üdülő, hétvégi
   ház  és  zártkerti  ingatlan  tekintetében  megállapított
   öröklési   illetékmentességet,   illetőleg   kedvezményt,
   továbbá   a  10. §  (2) bekezdésében foglalt ajándékozási
   illeték kedvezményt ] megszüntetett.

   Az  Alkotmánynak   a  Magyar   Köztársaságot   független,
   demokratikus   jogállamnak minősítő 2. § (1) bekezdéséből
   elengedhetetlenül következik a jogbiztonság követelménye.
   Az Itv.  97. § (1) bekezdésének   második mondata sérti a
   jogállam egyik  lényeges jellemzőjéből, a jogbiztonságból
   fakadó  -   a  Jat.   12.   §   (2)    bekezdésében    is
   megfogalmazott    -    tilalmat    azáltal,    hogy    az
   illetékfizetésre  kötelezettek  meghatározott  szűk  köre
   tekintetében    visszamenő     hatállyal     hátrányosabb
   illetékfizetési   kötelezettséget    eredményezett.    Az
   Alkotmánybíróság ezért azt a rendelkező részben foglaltak
   szerint megsemmisítette.

   Az Alkotmánybíróság  megjegyzi azt is, hogy az Itv. 97. §
   (1) bekezdésének  második mondata  akkor nem  lett  volna
   alkotmányellenes,   ha    a   törvényalkotó    az    Itv.
   rendelkezéseinek alkalmazását  kizárta  volna  azokban  a
   hatálybalépését  megelőzően   keletkezett  vagyonszerzési
   ügyekben, amelyek  esetében az  illetékezőre hátrányosabb
   illetékfizetési   feltételeket   eredményezett,   illetve
   súlyosabb  kötelezettséget  állapított  meg,  vagy  ha  a
   törvény     rendelkezéseinek      alkalmazhatóságát     a
   vagyonszerzési ügyek  tekintetében  nem  a  bejelentéshez
   vagy a  más  módon  való  tudomásra  jutáshoz,  hanem  az
   illetékkötelezettség keletkezésének  időpontjához kötötte
   volna. Mivel az Alkotmánybíróságnak jogalkotási hatásköre
   nincs, az  alkotmányellenes  rendelkezés  megsemmisítésén
   túlmenően a  törvény kiegészítését,  illetve  módosítását
   nem végezhette  el. Az  alkotmányellenes rendelkezésnek a
   megsemmisítő   határozat    közzétételéhez   viszonyított
   későbbi     ( 1992.     szeptember     30-i )     hatályú
   megsemmisítésével az  Alkotmánybíróság lehetőséget kívánt
   teremteni arra, hogy a törvényalkotó időközben megalkossa
   az Itv. tartalmához illeszkedő, alkotmányos rendelkezést,
   illetőleg szabályozást.

   Az Alkotmánybíróságnak  az  indítvány  alapján  elvégzett
   utólagos    absztrakt     normakontroll    keretében    a
   megsemmisítésen  túl   nem   állt   módjában,   hogy   az
   alkotmányellenes   rendelkezés   következtében   hátrányt
   szenvedettek   sérelmeit    e   határozatában   általános
   előírással orvosolja.  A visszamenő  ( ex tunc )  hatályú
   megsemmisítés   jogbiztonsági    szempontból   nem   volt
   alkalmazható, mert  a vagyonszerzési ügyek érintettjeinek
   túlnyomó többsége  számára a  megsemmisített  rendelkezés
   nem eredményezett  hátrányt. Ezek  tekintetében az  ilyen
   semmisítés a jóhiszeműen szerzett jogok sérelmével járna.
   Hátrányos   hatás    visszaható   hatályú   megszüntetése
   alkotmánybírósági  döntéssel   csak  bírói  kezdeményezés
   alapján  folytatott   konkrét  normakontrollal,  valamint
   alkotmányjogi   panasszal    összefüggő   egyedi   ügyben
   érvényesíthető. Ezért  lenne célszerű, ha a törvényalkotó
   a megsemmisített  rendelkezést  felváltó  új  alkotmányos
   szabályozás    keretében     egyidejűleg    rendezné    a
   megsemmisített rendelkezés  folytán hátrányt szenvedettek
   sérelmeinek orvoslási lehetőségét is.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                          alkotmánybíró

            Dr. Kilényi Géza          Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró             alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter             Dr. Szabó András
            alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Tersztyánszky Ödön       Dr. Vörös Imre
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                          alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    7/1992. (I. 30.)
    Date of the decision:
    .
    01/27/1992
    .
    .