Hungarian
Ügyszám:
.
229/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 31/2001. (VII. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/258
.
A döntés kelte: Budapest, 07/09/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány alapján – Dr.  Bagi
  István,  Dr.  Erdei Árpád, Dr. Harmathy Attila,  Dr.  Strausz
  János,  és  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta az alábbi

                          határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Adó- és Pénzügyi
  Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII.
  törvény 5. § (2)-(3) bekezdése, a 9. § (2) bekezdése,  20.  §
  (3)  bekezdése, 20. § (4) bekezdés a) pontja  és  20.  §  (5)
  bekezdése,  továbbá  a  bírói engedélyhez  kötött  különleges
  eszközök   és  módszerek  engedélyezésével,  igénybevételével
  kapcsolatos szabályokról szóló 11/1999. (V. 12.) PM  rendelet
  alkotmányellenes, ezért e rendelkezéseket 2002. december  31-
  ei hatállyal megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  az  Adó-  és  Pénzügyi  Ellenőrzési
  Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi XCIII. törvény 15.
  §  (2)  bekezdése alkotmányellenességének megállapítására  és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   Az  indítványozók  az  Adó- és Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatal
   egyes   feladatairól  szóló  1998.  évi  XCIII.  törvény   (a
   továbbiakban: Atv.) 5. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése és
   15.   §   (2)   bekezdése  alkotmányossági   vizsgálatát   és
   megsemmisítését kérték. Az Atv. vizsgálni kért  rendelkezései
   utaló  szabályt tartalmaznak a Rendőrségről szóló  1994.  évi
   XXXIV.    törvény   (a   továbbiakban:   Rtv.)   szabályainak
   alkalmazására.  Az Atv. megtámadott szabályai  felhatalmazzák
   az  Adó-  és  Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a  továbbiakban:
   APEH),   hogy  -  a  rendőrséggel  azonos  módon   -   titkos
   információgyűjtést folytathat.

   Az    indítványozók    az   Atv.   jelölt    rendelkezéseinek
   alkotmányellenességét  abban  látják,  hogy  az  Atv.   (mint
   egyszerű  szótöbbséggel  elfogadott törvény)  az  Rtv.  (mint
   minősített   többséggel  elfogadott  törvény)  rendelkezéseit
   átveszi.  Az  Alkotmány  40/A.  §  (2)  bekezdése  szerint  -
   érvelnek  az  indítványozók - megalkotásra  került  az  Rtv.,
   annak   tartalmában   az  Országgyűlés   megállapodott,   így
   rendelkezéseinek   az   Atv.-be  -   egyszerű   szótöbbséggel
   elfogadható  törvénybe  - való átvétele  az  Alkotmány  fenti
   rendelkezését     sérti.     Az    indítványozók     kérelmük
   alátámasztására idéztek a 4/1993. (II. 12.) AB és az  1/1999.
   (II.  23.)  AB  határozat megállapításaiból. Az indítványozók
   kifejtették,  hogy  az Atv. által alkalmazott  “törvényhozási
   gyakorlat  azt eredményezné, hogy alkotmányos alapjogoknak  -
   az Alkotmányban kifejezetten kétharmados törvény szabályozási
   körébe   utalt   -  korlátozására  sor  kerülhetne   egyszerű
   többséggel megalkotott törvényben is.”
   Az  indítványozók  szerint  a  törvényhozási  eljárás  formai
   szabályainak  a megsértése az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésébe
   foglalt jogállamiság elvével is ellentétes.

                                II.

   1. Az indítvány által hivatkozott alkotmányi rendelkezések  a
   következők:

   “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   “40/A. § (2) A rendőrség alapvető feladata a közbiztonság  és
   a  belső  rend  védelme. A rendőrségről és a nemzetbiztonsági
   tevékenységgel   összefüggő  részletes   szabályokról   szóló
   törvény  elfogadásához  a jelenlévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   2. Az Atv. indítvánnyal érintett rendelkezései szerint:
   “5.  §  (2) A Hivatal nyomozó hatósága a hatáskörébe  tartozó
   bűncselekmény    elkövetésének    megelőzése,    felderítése,
   megszakítása,   az   elkövető  kilétének  megállapítása,   az
   elkövető    elfogása,   a   körözött   személy   felkutatása,
   tartózkodási  helyének megállapítása, továbbá a  bizonyítékok
   megszerzése  céljából  titkos információgyűjtést  végezhet  a
   Rendőrségről  szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
   Rtv.) VII. fejezetében meghatározott szabályok szerint.
   (3)  A  bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés
   alkalmazását   a   bűnügyi  igazgató,  a   bűnügyi   igazgató
   helyettese   vagy   a  területi  nyomozó   hivatal   vezetője
   engedélyezi.  A  területi  nyomozó  hivatal  vezetője   által
   kiadott  engedélyt a bűnügyi igazgató vagy a bűnügyi igazgató
   helyettese   öt   munkanapon  belül  jóváhagyja.   A   titkos
   információgyűjtés végrehajtását az engedélyező ellenőrzi.”

   “9.  §  (2)  A Hivatal bűnüldözési tevékenysége és  a  titkos
   információgyűjtés során végzett adatkezelésére az Rtv.  VIII.
   fejezete  76-89.  §-ainak  rendelkezéseit  és  az  Rtv.  VII.
   fejezetének  rendelkezéseit kell alkalmazni az  e  törvényben
   foglalt eltérésekkel. Ennek során a Rendőrség alatt a Hivatal
   Bűnügyi   Igazgatóságát,   rendőr   alatt   az   adónyomozót,
   feladatokon  a Hivatal Bűnügyi Igazgatóságának  e  törvényben
   előírt feladatait kell érteni.”

   “15.  § (2) A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az Rtv.
   89. §-ának (2)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni.”

   “20. § (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa  a
   Hivatal    fedőintézmény    létrehozásával,    fenntartásával
   kapcsolatos eljárásának részletes szabályait.
   (4)  Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy  rendeletben
   határozza meg
   a)  a Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben a különleges
   eszközök    és    más    módszerek    engedélyezésével     és
   igénybevételével kapcsolatos szabályokat,
   (...)
   (5)    A   titkos   információgyűjtés   eszközei,   módszerei
   (rendőrségi  törvény  VII. fejezet) alkalmazásának  részletes
   szabályait a pénzügyminiszter állapítja meg.”

                               III.

   Az  Alkotmánybíróság  - az indítvány alapján  -  elsőként  az
   országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazatához  kötött
   törvények  alkotmányos funkcióját és az  ennek  értelmezésére
   irányuló alkotmánybírósági gyakorlatot tekintette át.

   1.  Az  1989.  évi XXXI. törvénnyel - 1989. október  23-án  -
   hatályba    lépett,   a   jogállami   értékeket    megteremtő
   alkotmánymódosítás, az “alkotmányerejű törvény”  kategóriáját
   vezette  be. Az alkotmányerejű törvény az Alkotmány közvetlen
   végrehajtására   megalkotandó  törvény  volt   (elfogadásához
   ugyanolyan szavazatarányt kívánt meg az akkori Alkotmány  24.
   §  (3) bekezdése, mint az Alkotmány módosításához). Ebben  az
   alkotmányos  megoldásban az egyszerű  többséggel  elfogadható
   törvények  és az alkotmányerejű törvények között hierarchikus
   viszony  jött  létre. Az akkori Alkotmány 8. § (2)  bekezdése
   szerint   az   alapjogokra  vonatkozó  bármilyen  szabályozás
   alkotmányerejű  törvényt kívánt meg, a  8.  §  (3)  bekezdése
   értelmében pedig az alapjogok korlátozásának formai feltétele
   volt,  hogy  a  korlátozást  alkotmányerejű  törvényben  kell
   megállapítani.  Lásd:  4/1990. (III. 4.)  AB  határozat,  ABH
   1990. 28.
   Az   Alkotmánynak   az  1990.  évi  XL.  törvénnyel   történő
   módosítása e közjogi megoldást lényegesen megváltoztatta.  Az
   alkotmányerejű törvény megszűnt, s helyette az Alkotmány - az
   egyes alkotmányos szabályozási tárgykörökhöz kapcsolódóan - a
   kétharmados szavazatarányú törvényhozást írta elő.  Az  1990.
   június  25-én  hatályba lépett alkotmánymódosítás  szerint  a
   kétharmados   és   az   egyszerű  szótöbbséggel   elfogadható
   törvények  között (szemben az alkotmányerejű törvénnyel)  nem
   áll fenn hierarchikus kapcsolat. Az Alkotmány csupán eljárási
   szempontból,    a   meghozatalukhoz   szükséges    minősített
   többséggel  különbözteti  meg  az  egyéb  törvényektől  Lásd:
   4/1993.  (II. 12.) AB határozat, ABH 1992, 48., 63.  .  Ezzel
   egy időben módosult az Alkotmány 8. §-a is.

   E  változás  nyomán, a jelenleg hatályos megoldás szerint  az
   alapjogok  korlátozásához az Alkotmány  általában  nem  kíván
   minősített többséget. Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint
   egyszerű  szótöbbséggel elfogadott törvény az  alapjogokat  -
   azok  lényeges  tartalmán kívüli körben -  korlátozhatja.  Az
   alkotmánymódosítás   során  létrejött  “új   helyzetben”   az
   alapjogokra       vonatkozó      szabályozás      alkotmányos
   követelményrendszere    részben    elvált    az     alapjogok
   korlátozásának  formai feltételeitől, differenciáltabb  lett.
   Az   Alkotmány   egyes   helyeken  az  alapjogokra   (illetve
   alkotmányos intézményekre) vonatkozó szabályozásnál  a  jelen
   lévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazatával
   elfogadott  törvényt követeli meg. Ahol nincs ilyen  kitétel,
   ott  az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdése  az  irányadó,  amely
   egyszerű   szótöbbséggel  elfogadandó  törvényről  szól.   Az
   alapjogokra   vonatkozó  szabályozást  az   alkotmánybírósági
   gyakorlat  tovább  differenciálta azzal,  hogy  kimondta:  az
   alapjoggal kapcsolatos közvetett és távoli összefüggés esetén
   -  hangsúlyozandó, hogy kizárólag a szabályozásra  és  nem  a
   korlátozásra   vonatkozóan  -  a  rendeleti  szabályozás   is
   elfogadható.  64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991.
   297.,  300.  Tehát amíg a szabályozásra vonatkozó alkotmányos
   előírások   “többrétegűek”  (minősített   többségű   törvény,
   egyszerű szótöbbségű törvény és kivételesen rendelet) addig a
   korlátozást   érintően   az  Alkotmány   törvényt,   egyszerű
   szótöbbségű  törvényt kíván meg. Ez alól egy kivétel  van:  a
   minősített   többséghez   kötött  törvényekben   szabályozott
   alapjog-korlátozás. Ebben az esetben azonban a kétharmadosság
   igénye  immár  nem azért áll fenn, mert az alapjog-korlátozás
   alkotmányos  garanciája  a minősített  többség  követelménye,
   hanem  csupán  azért, mert a korlátozás e körben  (minősített
   többségű  törvényben) nyert szabályozást. Az Alkotmánybíróság
   ezt  a  4/1993.  (II. 12.) AB határozatában (a  továbbiakban:
   Abh.1.)  az  alábbiak  szerint foglalta össze:  “Az  "alapjog
   korlátozása"   nem   külön   minősített   többséget    kívánó
   törvényhozási   tárgy   ...,  vagyis  nem   hasonlítható   az
   Alkotmányban  külön  megnevezett, egy  alapjog  szabályozásán
   belül  kétharmados törvényt igénylő törvényhozási tárgyakhoz.
   Mind   az   "alapjogról  szóló",  mind  a  külön  megnevezett
   tárgyakat szabályozó, minősített többséget kívánó törvényekre
   vonatkozik  ugyanis a szabály, hogy az alapjogok  korlátozása
   csakis  kétharmados többséggel történhet, ha az alapjogot  is
   kétharmados  többségű törvény szabályozza.  (ABH  1993.  48.,
   69.)

   2.  A  jelzett  alkotmánymódosítás  után  az  alkotmányossági
   vizsgálat  elsősorban  a  minősített többség  szabályozásbeli
   követelményeinek való megfelelőség vizsgálatára irányult.  Az
   Alkotmánybíróság - e helyzetnek megfelelően -  az  Abh.1.-ben
   hangsúlyozta,  hogy  a  kétharmados szabályozáson  kívül,  az
   adott   tárgykört  érintően  a  végrehajtásra  vagy   további
   garanciák  kiépítésére  az egyszerű  szótöbbséggel  meghozott
   törvény  is  elfogadható.  (ABH  1993.  48.,  62.)  Mindennek
   következménye,  hogy  a  minősített  többség  alkotmányossági
   megítélése   során   alapvető  jelentőségű:   az   alkotmányi
   felhatalmazás  alapján megalkotott alapjogi  vagy  intézményi
   tárgyköröket  szabályozó  kétharmados  törvény  tartalmát  az
   Országgyűlés  miként  alakítja ki (a szabályozási  köre  mire
   terjed  ki,  milyen  kérdéseket rendez a  minősített  többség
   igényével).  Ezt  követően  azonban  -  amelyet  a   formális
   jogállamiság  elveinek  a  megtartása  is  megkövetel   -   a
   törvényhozás  korábbi  döntéséhez  kötve  van.  Az  Abh.1.  e
   kérdésben addig ment el, hogy egyszerű többségű törvénnyel  a
   minősített többségű törvényt nem lehet módosítani. (ABH 1993.
   48., 69.)
   Az  Abh.1. a kérdés másik oldalát úgy fogalmazta meg, hogy az
   egyszerű  többséggel  elfogadható törvénynek  “a  kétharmados
   törvényre  tartozó koncepcionális kérdéseken kívül”-i  körben
   van helye. (ABH 1993. 48., 62.)

   Az  Abh.1.  meghozatalának időszakában a  minősített  többség
   problémája  abban a kontextusban is felmerült, hogy  ezidőben
   az  alkotmányi  felhatalmazásoknak  megfelelő  törvények  egy
   része  még  nem született meg. Így hiányoztak - a  jelen  ügy
   által  érintett - az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdése szerinti
   rendőrségi  és  nemzetbiztonsági  törvények  is.  Mára  ez  a
   helyzet  annyiban  megváltozott,  hogy  az  Alkotmány   által
   megkívánt    minősített   többségű   törvények   megalkotásra
   kerültek.  Az alkotmányossági problémák ezáltal szükségképpen
   átkerültek  azon kérdéskörbe, hogy a már meglévő  kétharmados
   törvényeket  az egyszerű szótöbbséggel elfogadható  törvények
   akár  tartalmilag (pl. eltérő rendelkezéseket fogalmaz  meg),
   akár  formailag  (pl.  tételesen  módosítja,  hatályon  kívül
   helyezi)  miként érinthetik. A formai kérdéseket is tisztázta
   az  1/1999. (II. 24.) AB határozat (a továbbiakban:  Abh.2.).
   Az  Alkotmánybíróság e döntés rendelkező részében mondta  ki,
   hogy  “a  minősített többség követelménye  nemcsak  az  adott
   alkotmányi  rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként  kiadott
   törvény    megalkotására   vonatkozik,   hanem   e    törvény
   módosítására       (rendelkezéseinek       megváltoztatására,
   kiegészítésére)   és  hatályon  kívül  helyezésére   is.   Az
   Alkotmány    rendelkezése   alapján   minősített   többséggel
   elfogadott törvényt egyszerű többséggel elfogadott törvénnyel
   nem  lehet  módosítani, vagy hatályon kívül  helyezni.”  (ABH
   1999. 25.).
   Tehát e döntés a kétharmados törvény Abh.1.-ben meghatározott
   módosításának   -   feles  törvényben  történő   -   tilalmát
   pontosította,   kimondta,   hogy  ugyanolyan   szavazatarányú
   törvényben kell módosítani (megváltoztatni, kiegészíteni)  és
   hatályon kívül helyezni is.
   Az  Abh.2. a formai ismérvek részletezésével lényegében a már
   meglévő szabályozási “állapot” védelmét fogalmazta meg, így e
   döntésben  benne rejlik a már meglévő (minősített  többséggel
   meghatározott)  szabályozási koncepció  védelme  az  egyszerű
   többséggel elfogadott törvény általi módosítástól. Ugyanakkor
   a  Abh.2.  nem  zárta ki az Abh.1.-ben is hangsúlyozott  azon
   lehetőséget,   hogy   egyszerű   szótöbbséggel   megalkotandó
   törvények - a kétharmados törvények normatartalmát nem érintő
   módon   -   az   alapjog  érvényesítéséhez  vagy  alkotmányos
   intézmény működéséhez kapcsolódó részletszabályokat,  további
   garanciákat megállapítsanak (ABH 1999. 25., 40.).

   A bemutatott alkotmányi változások, illetve alkotmánybírósági
   gyakorlat  alapján megállapítható, hogy azokban az esetekben,
   amikor   az   a  probléma,  hogy  az  egyszerű  szótöbbséggel
   elfogadott törvény a minősített többségű törvényt (a fogalmat
   tágan    értelmezve)   módosította-e    -    és    formálisan
   (szövegszerűen)  nem egyértelmű a módosítás  (megváltoztatás,
   kiegészítés)  és a hatályon kívül helyezés -, minden  esetben
   vizsgálandó  az  is,  hogy  mi a  kétharmados  törvény  által
   meghatározott  szabályozási  koncepció  lényegi  eleme,  azaz
   érinti-e  a lényeges normatartalmat az egyszerű szótöbbséggel
   megalkotott törvény.

   3.   A  minősített  többség  igényének  a  vizsgálatánál  nem
   hagyható  továbbá  figyelmen  kívül  “a  minősített   többség
   funkciója”   sem.   Az  1990.  évi  XL.  törvénnyel   történő
   alkotmánymódosítás - az alkotmányerejű törvény  kiiktatása  a
   jogforrási   rendszerből   -   közismert   oka   az    ország
   kormányozhatóságának és a kormányzati felelősség egyértelművé
   tételének    a    biztosítása   volt.   Az   Alkotmánybíróság
   tevékenységének    kezdetétől    hangsúlyt    helyezett     a
   parlamentáris  rendszer működőképességének fenntartására,  az
   Országgyűlés   döntéshozatali  képességének  megőrzésére,   a
   szilárd  és  hatékony kormányzás igényére Lásd: 3/1991.  (II.
   7.) AB határozat, ABH 1991. 15., 17.. A minősített többséghez
   kötött  törvényekkel összefüggésben felmerült alkotmányossági
   problémák   kapcsán   az  Alkotmánybíróság   az   alkotmányos
   berendezkedés stabilitását hangsúlyozta. (ABH 1993. 48., 62,;
   ABH  1999.  25.,  38.)  Az alkotmányerejű  törvényt  felváltó
   (szűkebb  körű  és  kevesebb szavazatot igénylő)  kétharmados
   törvényi   szabályozás   iránti   igény   ugyanis   éppen   a
   kormányozhatóság biztosítása érdekében született.

   Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  alkotmányerejű
   törvénynek közjogi funkciója az adott szabályozási tárgyaknak
   (alapjogoknak)  és  intézményeknek (pl.  Alkotmánybíróságnak)
   kiemelkedő jelentőségét hangsúlyozandó, az Alkotmány rangjára
   emelése   volt.   Az   alkotmányerejű  törvény   hierarchikus
   elhelyezkedéséből   következően  az  egyszerű   szótöbbséggel
   elfogadott  törvény  felett  állt.  4/1990.  (III.   4.)   AB
   határozat, ABH 1990. 28., 30.
   Az   alkotmánymódosítást  követő  kétharmados   szótöbbséggel
   elfogadandó   törvénynek  azonban  más  a  közjogi   szerepe,
   nevezetesen   az,   hogy  a  szabályozás   az   országgyűlési
   képviselők  széles  körű megegyezésén  nyugodjon  (lásd:  ABH
   1993.  48.,  61-62.).  A  konszenzuskényszeren  nyugvó   ezen
   alkotmányos  garanciát  az Abh.2. a következőképpen  foglalta
   össze:   “Az  Alkotmánybíróság  megállapítja:  valamely,   az
   Alkotmány által meghatározott törvény elfogadásához megkívánt
   minősített  többség nem egyszerűen a törvényalkotási  eljárás
   formai  előírása, hanem olyan alkotmányos garancia,  amelynek
   lényeges tartalma az országgyűlési képviselők közötti  széles
   körű egyetértés.” (ABH 1999. 25.)

   A  minősített  többség  ezen széleskörű  egyetértést  igénylő
   funkciójából     adódóan    a    kétharmados    szavazatarány
   szükségességének  a  vizsgálata során  elkerülhetetlen  annak
   elemzése,  hogy  a  széleskörű  konszenzus  igénye  az  adott
   tárgykörben mire vonatkozott. Ez adott esetben megköveteli az
   alkotmányozó  hatalom  szándékának, a  kialakult  szabályozás
   történetiségének  az  elemzését  is.  Ezt   a   módszert   az
   Alkotmánybíróság – döntése meghozatalánál –  már  alkalmazta.
   Lásd  pl.: 4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997. 41., 45.;
   66/1997.  (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997. 397.,  402-403.;
   4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 52., 57-59.

   Mindemellett természetesen érvényesülnie kell annak, hogy “az
   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában   az   a
   körülmény,  hogy  a  hatályos Alkotmány  szerinti  minősített
   többséget   igénylő  alapjogok  és  alapintézmények   körének
   kialakításában  politikai megfontolások játszottak  szerepet,
   nem  csökkenti  az  adott alkotmányos rendelkezések  kötelező
   erejét;  azok az Alkotmánybíróságot ugyanúgy kötik,  mint  az
   Alkotmány egyéb szabályai.” (ABH 1999. 25., 38.)

   A  föntiek  alapján az Alkotmánybíróságnak jelen  ügyben  két
   szempontot  szükséges  megvizsgálni. Egyrészt  azt,  hogy  az
   Alkotmány  40/A.  §  (2)  bekezdésébe  foglalt,  a  jelenlévő
   országgyűlési   képviselők  kétharmadának   szavazatarányához
   kötött  törvény  milyen  tárgykörű szabályozásra  vonatkozik,
   másrészt  azt,  hogy  az  ennek  alapján  létrejött  hatályos
   szabályozás   (rendőrségi   és  nemzetbiztonsági   törvények)
   koncepciójának melyek a lényegi elemei. (ABH 1993. 48.,  62.)
   Ezek  alapján  dönthető  el  az APEH-nek  biztosított  titkos
   eszközök  és  módszerek  használatát lehetővé  tevő  törvényi
   rendelkezések alkotmányossága.

                                IV.

   1.  Az  1989. évi XXXI. törvénnyel történő alkotmánymódosítás
   az Alkotmány 40/A. §-át a következőképpen állapította meg.:
    “40/A.   §   (1)   A  fegyveres  erők  (Magyar  Néphadsereg,
   Határőrség)  alapvető kötelessége a haza katonai  védelme.  A
   fegyveres  erők  feladatait  és a rájuk  vonatkozó  részletes
   szabályokat alkotmányerejű törvény határozza meg.
   (2)  A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső
   rend  védelme.  A  rendőrséggel  és  az  állam  biztonságával
   összefüggő   részletes  szabályokat  alkotmányerejű   törvény
   határozza meg.”

   Az   Alkotmány   40/A.   §  (2)  bekezdésének   a   közvetlen
   végrehajtására   született   a  különleges   titkosszolgálati
   eszközök     és    módszerek    engedélyezésének     átmeneti
   szabályozásáról  szóló  1990. évi X.  törvény.  E  jogszabály
   alkotmányerejű  törvény  volt, a  törvényjavaslat  indokolása
   szerint nemcsak a törvényben lehetővé tett alapjog-korlátozás
   miatt  kellett  e  jogforrási szinten szabályozni,  hanem  az
   Alkotmány 40/A. § (2) bekezdésének végrehajtása miatt  is.  A
   törvény 1990. február 14-én lépett hatályba.

   Ezt  követően  az  Alkotmány 40/A. §-ának (1)  bekezdését  az
   1990.  évi XVI. törvény 5. §-ával és az 1990. évi XL. törvény
   32.  §  (1)  bekezdésével történő, az Alkotmány 40/A.  §  (2)
   bekezdését  pedig  az  1990.  évi  XL.  törvény  32.  §   (2)
   bekezdésével történő alkotmánymódosítás változtatta  meg.  Az
   Alkotmány  40/A. § (1) bekezdése a későbbiekben az 1993.  évi
   CVII. törvény 2. §-ával és a 2000. évi XCI. törvény 5. §-ával
   tovább módosult. Az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdésének  jelen
   ügyben  releváns szövege az 1990. évi XL. törvény 32.  §  (2)
   bekezdése   alapján  megállapított  tartalommal   változatlan
   maradt.

   A   fenti  változások  alapján,  az  Alkotmány  40/A.  §-ának
   hatályos szövege a következőképpen rendelkezik:
    “40/A.   §   (1)   A   fegyveres  erők  (Magyar   Honvédség,
   Határőrség)  alapvető  kötelessége a  haza  katonai  védelme,
   valamint  nemzetközi  szerződésből  eredő  kollektív  védelmi
   feladatok  ellátása.  A Határőrség rendészeti  feladatkörében
   ellátja  az  államhatár őrzését, a határforgalom ellenőrzését
   és a határrend fenntartását. A fegyveres erők feladatairól és
   a   rájuk  vonatkozó  részletes  szabályokról  szóló  törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.
   (2)  A  rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső
   rend   védelme.   A   rendőrségről  és   a   nemzetbiztonsági
   tevékenységgel   összefüggő  részletes   szabályokról   szóló
   törvény  elfogadásához  a jelenlévő országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   Az  előbb  említett – az Alkotmány 40/A. §  (2)  bekezdésének
   felhatalmazása alapján született – 1990. évi X. törvényre  az
   Alkotmány  fenti módosításai közvetlenül nem hatottak  ki,  a
   titkos  információgyűjtés  alkalmazásának  lehetőségét  1996.
   március  26-áig e törvény szabályozta. Az Alkotmány  –  1990.
   évi  XL. törvény 32. § (2) bekezdésével megállapított – 40/A.
   §  (2)  bekezdése szerinti minősített többség követelményének
   az  1990.  évi  X.  törvény  nyilvánvalóan  eleget  tett,   a
   módosított  alkotmánynak megfelelő törvények később  kerültek
   megalkotásra: először a rendőrségről szóló 1994.  évi  XXXIV.
   törvény,  majd a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló  1995.
   évi  CXXV. törvény. Mindkét törvény a jelenlévő országgyűlési
   képviselők  kétharmadának  szavazatához  kötött  törvény,  és
   mindkettőben szabályozásra került a titkos információgyűjtés.
   Az  1990.  évi  X. törvényt a nemzetbiztonsági szolgálatokról
   szóló  1995.  évi  CXXV. törvény 79.  §  a)  pontja  helyezte
   hatályon kívül.

   A  fentiek alapján megállapítható, hogy az Alkotmány 40/A.  §
   (2)  bekezdésének  “eredeti tartalma” a  titkos  eszközök  és
   módszerek   alkalmazására  vonatkozó  minősített   többséghez
   kötött  törvényi szabályozás formájában hatályosult a  magyar
   jogrendszerben.  Kezdetben  alkotmányerejű,  majd  később  az
   országgyűlési    képviselők    kétharmadának     szavazatával
   elfogadott törvények formájában. A fentebb bemutatott 1994-es
   és   1995-ös  jogalkotás  nem  szakított  azzal   a   korábbi
   szándékkal,   hogy   a   titkos  információgyűjtés   –   mint
   tevékenység  – kiemelt jelentőséget kapjon. Az alkotmányerejű
   törvény  közjogi súlyát, a minősített többség  funkciója:  az
   országgyűlési képviselők széleskörű egyetértése váltotta fel.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta  az  Rtv.  és  a  Nbtv.
   szabályozási  koncepcióját is. Ennek  jelentősége  –  mint  a
   föntiekből kiderül – azért kiemelt, mert ha a törvényhozás  a
   minősített többség kérdését érintően már szabályozott  (tehát
   a  szabályozás tartalmában megegyezett), úgy ebben a körben a
   megváltoztatás  is  ugyanilyen szavazatarányt  kíván  meg.  E
   követelmény az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint vonatkozik
   a  tételes  megváltoztatásra, és  vonatkozik  a  szabályozási
   koncepció lényeges elemére.

   Az  Nbtv.  1. §-a pontosan meghatározza a törvény  szervezeti
   hatályát,  tételesen felsorolja, hogy mely szerveket  kell  a
   nemzetbiztonsági  szolgálatok  alatt  érteni.  E  szerint  “a
   Magyar  Köztársaság  nemzetbiztonsági  szolgálatai:   a)   az
   Információs  Hivatal,  b) a Nemzetbiztonsági  Hivatal,  c)  a
   Katonai  Felderítő Hivatal, d) a Katonai Biztonsági  Hivatal,
   e)  a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban együtt:
   nemzetbiztonsági szolgálatok)”.

   Megállapítható   továbbá,   hogy   az   Nbtv.    szabályozási
   koncepciójának  központi  eleme – csakúgy,  mint  a  korábban
   hatályban  lévő  1990.  évi X. törvénynek  volt  –  a  titkos
   módszerekkel  való  információgyűjtés (a  törvény  lényegében
   ennek,  a  nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó részletes
   szabályait tartalmazza).

   Az  Rtv.  szervezeti hatálya – az Alkotmány megfogalmazásából
   eredően is – alapvetően a Rendőrségre vonatkozik, a Rendőrség
   jogállását, szervezetét és működését szabályozza. Az Rtv.,  a
   Rendőrség működésére irányadó szabályozás keretében egy külön
   fejezetet szán a titkos információgyűjtésnek. Ennek keretében
   a  Rendőrség mellett feladatot kap az ügyészség és a bíróság.
   Az  Rtv.  63.  §  (5)  bekezdése szerint  “a  Rendőrség  erre
   felhatalmazott  szerve,  valamint a  beszerzett  adat  és  az
   információgyűjtés ténye tekintetében az ügyész és  a  bíró  a
   titkos   információgyűjtés  során   külön   engedély   nélkül
   megismerheti  a  védett  államtitok  tartalmát.”   A   titkos
   információgyűjtés    feladatával   összefüggésben    bizonyos
   tevékenységek csak az ügyész engedélyével és hozzájárulásával
   végezhetőek  pl.:64.  §  (1) bekezdés  f)  pont,  67.  §  (1)
   bekezdés,  a  titkos információgyűjtés egy része pedig  bírói
   engedélyhez kötött. 69-75. §-ok. A titkos információgyűjtésre
   is vonatkozik az Rtv. VIII., a “Rendőrség adatkezelése” címet
   viselő fejezete.
   Megállapítható,  hogy  a  titkos  információgyűjtés  az  Rtv.
   szabályozási  koncepciójának lényeges eleme,  egy  önálló  és
   egységes, körülhatárolható tárgykör a törvény egészén  belül.
   Az  Rtv.  VII. fejezetében meghatározottak részét  képezik  a
   Rendőrség  működésének, csakúgy mint az Rtv. VIII. fejezetébe
   foglalt adatkezelési szabályok.

                                V.

   A jelen ügyben vizsgált probléma lényege, hogy az Atv. – mint
   egyszerű  szótöbbséggel elfogadott törvény  –  az  5.  §  (2)
   bekezdésében,  a  9.  §  (2) bekezdésében  és  a  15.  §  (2)
   bekezdésében  a  minősített  többséget  igénylő  és  az   így
   elfogadott Rtv.-ből rendelkezéseket vesz át.

   1.  Az  Alkotmánybíróság sem az Abh.1.-ben, sem az Abh.2.-ben
   nem  foglalkozott  kifejezetten azzal a  problémával,  amikor
   egyszerű szótöbbséggel elfogadott törvény minősített többségű
   törvény  rendelkezéseit  veszi  át.  Az  Alkotmánybíróság  az
   Abh.2.-ben   a   minősített   többségű   törvény    (tételes)
   módosítására      (a     rendelkezések     megváltoztatására,
   kiegészítésére),    illetve   hatályon   kívül    helyezésére
   irányadóan  mondta ki, hogy mindezek is minősített  többséget
   igényelnek. Az Abh.2. hangsúlyozta, hogy ez a követelmény, ha
   tételes módosításról van szó, a részletszabályok tekintetében
   is  irányadó. (ABH 1999. 25., 39.) Egyébiránt pedig az Abh.2.
   rámutatott  a következőkre: “Az Alkotmánybíróság  álláspontja
   szerint   a   kétharmados   törvények   közvetlen   (tételes)
   módosítása   a   kétharmados  törvény  szabályozási   köréhez
   közelálló,  azzal esetleg részben egybevágó, másik,  egyszerű
   többséggel meghozható önálló törvény módosításával,  vagy  új
   törvény  alkotásával alkotmányosan nem kerülhető meg.  Mindez
   ugyanis  odavezethetne, hogy a kétharmados törvények formális
   érintetlenül  hagyása  ellenére  az  alapjogi,   illetve   az
   alapintézményi törvény a módosított, illetve újonnan alkotott
   – formálisan egyszerű többséghez kötött – törvényekhez képest
   elveszítené alkotmányosan meghatározó jelentőségét. Az,  hogy
   egy  adott  törvény  módosítása vagy megalkotása  ténylegesen
   ezzel   a  következménnyel  jár-e,  csak  tartalmi  vizsgálat
   alapján állapítható meg.” (ABH 1999. 25., 41.)
   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  kétharmadosság
   alkotmányos  védelmére  vonatkozó  elvi  álláspont   ugyanúgy
   irányadó  a  kétharmados  törvényből  az  egyszerű  törvénybe
   történő  átemelést realizáló törvényalkotási eljárásra,  mint
   az  Abh.2.  által  részletezett eljárásra.  A  kétharmadosság
   megkerülésének  alkotmányos  tilalma  ugyanúgy  vonatkozik  a
   módosítás  (megváltoztatás, kiegészítés)  és  hatályon  kívül
   helyezés mellett az ún. átemelés egyes eseteire is.

   Az Alkotmánybíróság ezért a jelen ügyben tartalmi vizsgálatot
   folytatott  le.  Az  Alkotmánybíróság  e  tartalmi  vizsgálat
   szempontját akként határozta meg, hogy vizsgálja: az egyszerű
   szótöbbséggel meghozott törvény a minősített többségű törvény
   koncepciójának lényeges elemét (tartalmát) érinti-e,  továbbá
   –   történeti  megközelítés  alapján  –  vizsgálja,  hogy  az
   egyszerű   szótöbbséggel  elfogadott  törvénynek   milyen   a
   viszonya az alkotmányi felhatalmazás alapján a jogrendszerben
   minősített többségű tárgykörként hatályosult normákhoz.

   2.  Az  Atv.  az APEH szervezetét és különösképpen működését,
   továbbá  feladatait  szabályozza. A  szabályozás  irányát  és
   koncepcióját  tekintve  az  Rtv. is  szervezeti  és  működési
   kérdéseket    szabályoz   a   rendőrség   tekintetében.    Az
   Alkotmánybíróság    a    minősített    többség    alkotmányos
   intézményének  az  elemzésekor rámutatott, hogy  “egy  állami
   szerv   organizációját  és  működési  alapelveit   tartalmazó
   törvény   nem   azonos  a  szervezet  hatáskörét  megállapító
   törvényi szabályozással. 26/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH
   1992.  143.  A  minősített  többség követelményével  érintett
   szervezetek tekintetében a szervezeti felépítés és a működési
   rend   lényeges   szabályozási  elemeit   (mint   kétharmados
   tárgykört)  az Alkotmánybíróság az Abh.2.-ben is hangsúlyozta
   (ABH 1999. 25., 41.). Jelen esetben az Atv.-ben az Rtv. által
   a   rendőrség  “működése”  körében  meghatározott   szabályok
   átvételéről  van szó. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
   ennek  azért  van  alkotmányos jelentősége, mert  a  probléma
   közjogi   megítélésétől  különálló  kérdés,  hogy   az   APEH
   nyomozóhatósági  jogkörrel rendelkezik (Atv.  18.  §-a),  így
   önmagában  nincs relevanciája annak, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1973. évi I. törvény (Be.) alkalmazása során  az  APEH
   mint nyomozó hatóság jár el, ilyen hatásköröket gyakorol.

   3.  Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az Atv. 5. § (2)
   bekezdése és 9. § (2) bekezdése alkotmányellenes.

   3.1. Az Atv. fenti rendelkezései sértik az Alkotmány 40/A.  §
   (2)  bekezdését,  mert  az  Rtv. szabályozási  koncepciójának
   lényeges   elemeit  –  a  szabályozás  fő  irányába   tartozó
   kérdéseket a maguk egészében és teljességében – veszik át. Az
   Atv.  nem  az APEH működéséhez igazodóan szabályoz,  hanem  a
   rendőrség    működésével    szorosan    összefüggő     titkos
   információgyűjtést   adaptálja  teljes   egészében.   Ez   az
   adaptálás  az  Rtv.  két  fejezetére  vonatkozik.   Mivel   a
   rendőrség  működése minősített többséghez kötött szabályozási
   tárgykör,   ezért  annak  –  a  feladatellátással  összefüggő
   szervezeti  kapcsolat hiányában történő – átvétele minősített
   többséget  kíván.  Az  APEH  nem az  Alkotmányban  nevesített
   szerv,   az   Rtv.   mint  kétharmados   törvény   a   titkos
   információgyűjtés  körében nem biztosít érdemi  feladatot  az
   APEH-nak.  Az  Alkotmány 40/A. § (2)  bekezdés  első  mondata
   szerint  “a rendőrség alapvető feladata a közbiztonság  és  a
   belső  rend védelme”, az APEH mint szervezet ezen alkotmányos
   feladatellátásban   közvetlenül   nem   vesz   részt,   ilyen
   feladatokkal   nem   rendelkezik   (az   APEH   feladata   az
   államháztartás   törvényes  bevételeinek   biztosítása).   Az
   alkotmányellenesség   megállapításánál  az   Alkotmánybíróság
   figyelembe  vette  azt is, hogy az átvett tárgykör  a  titkos
   információgyűjtésre  vonatkozik. Ennek  azért  van  hatása  a
   kérdés  megítélésére,  mert  – mind  az  alkotmányi,  mind  a
   törvényi  szabályozás  történetiségét  tekintve  –  a  magyar
   közjogi   berendezkedésben  olyan  tevékenységről  van   szó,
   amelynek lényeges kérdéseit érintő szabályozása alapvetően az
   országgyűlési  képviselők széleskörű egyetértését  igényelte.
   Tehát  a  minősített  többségű törvényből átvett  rendelkezés
   “koncepcionális   jellegét”   a   történeti   értelmezés   is
   alátámasztja.  Az Rtv.-ben nincs utalás arra,  hogy  az  APEH
   titkos   eszközöket  alkalmazhat,  az  APEH   e   tevékenység
   ellátásában semmilyen érdemi szerepet nem kap.

   3.2.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  Rtv.-ben
   szabályozott  titkos információgyűjtésre vonatkozó  szabályok
   átvétele  az egyszerű szótöbbséggel elfogadott Atv.-be  azért
   is  sérti  az  Alkotmány  40/A.  §  (2)  bekezdését,  mert  a
   minősített  többséggel elfogadott törvény  lényeges  elemének
   átvétele a szabályozás eredményét tekintve – közvetett  módon
   –    kiterjeszti    az   Rtv.   szervezeti    hatályát.    Az
   Alkotmánybíróság  fentebb  már  kifejtette,  hogy   az   Rtv.
   (illetve   az  Rtv.-ben  szabályozott  és  az  abból   átvett
   rendelkezések)   alapvetően  a  rendőrségre  vonatkoznak.   E
   tevékenységgel összefüggésben feladatot – a rendőrségen kívül
   – az ügyészség és a bíróság kap. Az Rtv. szervezeti hatályára
   vonatkozó   rendelkezések  ugyanúgy  részei   a   kétharmados
   szabályozási  tárgykörnek, mint az Rtv. egyéb  rendelkezései.
   Az   Alkotmány  40/A.  §  (2)  bekezdése  alapján   létrejött
   minősített    többségű    törvény    szervezeti    hatályának
   módosításához,   megváltoztatásához  is  minősített   többség
   szükséges.  Az  Atv. 9. § (2) bekezdése az  Rtv.  módosítását
   tételesen  is elvégzi, amikor úgy rendelkezik, hogy rendőrség
   alatt  a  Hivatal  Bűnügyi  Igazgatóságát,  rendőr  alatt  az
   adónyomozót (...) kell érteni. Az Atv. tehát azzal,  hogy  az
   Rtv.-ből  rendelkezéseket vett át, a kétharmados szabályozási
   tárgykörben  meghatározott  rendelkezések  alkalmazási  körét
   megváltoztatta,  mégpedig  az  Rtv.  koncepciójához   tartozó
   szabályok  körében. Az Atv. 5. § (2) bekezdése megalkotásával
   és  9.  §  (2)  bekezdése az Alkotmány 40/A. § (2)  bekezdése
   ezáltal is sérül.

   3.3. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Atv. 5. §  (2)
   bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében alkalmazott átvétel  az
   Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésébe foglalt  jogbiztonságot  is
   sérti.    Az   Alkotmánybíróság   a   törvényhozási   eljárás
   garanciális  kérdéseivel már több határozatában foglalkozott.
   lásd:  11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992.  77.,  85.;
   29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997. 122.; 52/1997. (X.
   14.)  AB  határozat ABH 1997. 332.; 66/1997.  (XII.  29.)  AB
   határozat  ABH  1997. 397., 401. stb. Az  Alkotmánybíróság  e
   határozataiban   kifejtette,  hogy  a   formalizált   eljárás
   garanciális szabályainak figyelmen kívül hagyása az Alkotmány
   2.   §   (1)   bekezdésének  sérelmén   keresztül   a   norma
   megsemmisítéséhez vezet.
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint  az  Alkotmányban  a
   kétharmadossággal  hangsúlyozott  törvény  nem  tekinthető  a
   törvényhozói   akarat  olyan  “általános  megelőlegezésének”,
   amely  ezáltal automatikusan biztosítja a kétharmados törvény
   normatartalmának  a rendes törvényalkotási  eljárásba  hozott
   törvényekbe való átvételének, beépítésének lehetőségét. Ahogy
   az  Alkotmánybíróság a fentiekben kifejtette,  a  kétharmados
   törvényhez koncepcionálisan kapcsolódó rendelkezések, illetve
   a   törvény  lényegéhez  tartozó  normák  átvétele  általában
   ugyanazt a kétharmados többségű törvényhozói döntést igényli,
   mint  amit  az  Alkotmány  a  kétharmados  körben  eredetileg
   előírt.  Az  átvett  kétharmados  törvényi  rendelkezés   egy
   minőségileg új szabályozási összefüggés részévé válik,  része
   lesz  egy új törvényalkotási eljárásnak. Az egyszerű többségű
   törvényhozói  akarat  nem olvaszthatja magába  az  eredetileg
   minősített  törvényhozói  akaratot.  Amennyiben  –  általános
   gyakorlatként  –  a  kétharmados törvény egyszerű  többséggel
   elfogadott  törvényekbe illesztve “szétszedésre” kerülne,  az
   Alkotmányban előírt “kétharmadosság”, a kiemelt törvényhozási
   tárgy  értelmezése relativizálódna, s az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésének   sérelmét  előidézve,  elvesztené   garanciális
   jelentőségét.
   Lényegében  ezt  a megállapítást tartalmazza  az  Abh.2.  is,
   amikor  az  alkotmánysértés  veszélyét  feltételezi,   ha   a
   kétharmados   törvények   “formális   érintetlenül    hagyása
   ellenére”  az  újonnan  alkotott egyszerű  többséghez  kötött
   törvényekhez  képest  “elvesztené  alkotmányosan  meghatározó
   jelentőségét.” (ABH 1999. 25., 41.)
   Az  Alkotmánybíróság ezért úgy ítélte meg, hogy az Atv. 5.  §
   (2)  bekezdésébe és a 9. § (2) bekezdésébe foglalt,  az  Rtv.
   VII. fejezetének és VIII. fejezete 76-89. §-ainak átvétele  a
   törvényhozási    eljárás   minősített    többséghez    kötött
   garanciáját   lerontja,  ezért  az   Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésével is ellentétben áll.

   Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy az
   Atv. 5. § (2) bekezdése és 9. § (2) bekezdése az Alkotmány 2.
   §  (1)  bekezdését és 40/A. § (2) bekezdését egyaránt  sérti,
   ezért  az Atv. e rendelkezéseit – élve az Alkotmánybíróságról
   szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43.  §
   (4)  bekezdésében biztosított jogával – 2002.  december  31-i
   hatállyal   megsemmisítette.   Az   Alkotmánybíróság   eddigi
   gyakorlatának megfelelően lásd: 6/1992. (I. 30.) AB határozat
   ABH 1992. 40., 41.; 25/1993. (IV. 23.) AB határozat ABH 1993.
   188.,  193.;  4/1998. (III. 1.) AB határozat ABH  1998.  71.,
   72.; 16/1998. (V. 8.) AB határozat ABH 1998. 140., 173. stb.;
   10/2001.  (IV.  12.) AB határozat, ABK 2001.  április,  171.,
   184.  a szoros összefüggés okán – szintén 2002. december 31-i
   hatállyal  –  megsemmisítette az Atv. 5. §  (3)  bekezdésében
   található – az 1999. évi XCIX. törvény által megállapított  –
   a  bírói  engedélyhez  nem  kötött titkos  információgyűjtést
   érintő szabályt, továbbá a 20. § (3) bekezdésében a 20. § (4)
   bekezdés a) pontjában és 20. § (5) bekezdésében található,  a
   titkos  információgyűjtés további szabályozásra  felhatalmazó
   rendelkezéseket,  illetve  a 20. §  (4)  bekezdés  a)  pontja
   alapján  megalkotott, a bírói engedélyhez  kötött  különleges
   eszközök   és  módszerek  engedélyezésével,  igénybevételével
   kapcsolatos   szabályokról  szóló  11/1999.   (V.   12.)   PM
   rendeletet. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Atv. 5.
   §   (2)   bekezdésének   és  a  9.  §  (2)   bekezdésének   a
   megsemmisítésével az Atv. jelölt rendelkezései  és  az  annak
   alapján   megalkotásra  került  PM  rendelet   önállóan   nem
   alkalmazható,   ezért   a   jogbiztonságra   tekintettel    a
   megsemmisítés hatályát e rendelkezésekre is kiterjesztette.
   Az  Alkotmánybíróság szerint az a törvényhozói cél,  hogy  az
   adóbűncselekmények hatékonyabb felderítése érdekében az  APEH
   rendelkezzék  bizonyos  titkos eszközökkel  és  módszerekkel,
   önmagában,  alkotmányossági  szempontból  nem  kifogásolható.
   Ennek  megvalósítására a törvényhozásnak több  lehetősége  is
   van. Az Alkotmánybíróság jelen határozatában formai okból,  a
   minősített  többséghez  kapcsolódó garanciális  rendelkezések
   megsértése miatt állapított meg alkotmányellenességet.

   Az  Alkotmánybíróság eljárása során észlelte,  hogy  az  Atv.
   elfogadását követően más törvényekbe is bekerült az  Atv.-ben
   jelenleg vizsgált szabállyal hasonló tartalmú rendelkezés. Az
   Alkotmánybíróság  mégsem  tartotta  indokoltnak  az   eljárás
   kiterjesztését,  mert  – ahogy e határozatban  is  kifejtésre
   került  –  a  minősített többségű törvényből történő  átvétel
   alkotmányossága külön-külön, eseti vizsgálat alapján dönthető
   el.

   4.   Az   Alkotmánybíróság  az  Atv.  15.  §  (2)   bekezdése
   alkotmányellenességét nem állította meg.

   Az   Atv.   15.  §-a  értelmében:  “(1)  A  Hivatal   Bűnügyi
   Igazgatósága,  illetőleg területi nyomozó hivatala  nyomozati
   tevékenységének  elősegítése és a  bűncselekmény  felderítése
   céljából jelzés elhelyezését rendelheti el a személyi  adatok
   és   lakcímek  nyilvántartásában,  valamint  a  határforgalom
   ellenőrzését   szolgáló   nyilvántartási   rendszerekben,   a
   cégnyilvántartásban, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában,
   a   társadalombiztosítási   nyilvántartásban,   valamint   az
   adóigazgatási nyilvántartásban.
   (2) A jelzés elhelyezésére és megszüntetésére az Rtv. 89.  §-
   ának (2)-(4) bekezdéseit kell alkalmazni.”

   Mindenek  előtt  az állapítható meg, hogy  az  Atv.  15.  §-a
   szerinti   átvétel  az  Rtv.  89.  §  (1)   bekezdésére   nem
   vonatkozik. Az Rtv. 89. § (1) bekezdése meghatározza, hogy  a
   rendőrség a bűnüldözési feladatainak ellátása érdekében  mely
   esetekben,   milyen   érdekből   és   milyen   nyilvántartási
   rendszerekben  helyezhet el jelzést. Az Rtv. e  rendelkezései
   89.  §  (1)  bekezdés kizárólag a rendőrségre irányadóak,  az
   Atv. rendelkezései 15. § (1) bekezdés pedig kizárólag az APEH
   Bűnügyi Igazgatóságát érintik. Az Atv. 15. § (1) bekezdésében
   a  jelzés elhelyezése az adónyomozás sajátosságaihoz igazodik
   (pl.         egyéni        vállalkozók        nyilvántartása,
   társadalombiztosítási,      adóigazgatási       nyilvántartás
   eseteiben), a szabályozott tényállás tehát nem azonos az Rtv.-
   ben és az Atv.-ben.
   Az   Atv.   15.  §  (2)  bekezdése  az  Rtv.-ből   a   jelzés
   elhelyezéséhez kapcsolódó, a jogintézmény lényegét nem érintő
   technikai  szabályokat vesz át. Az Rtv.  89.  §-ának  további
   rendelkezései értelmében:
   “(2)  A  jelzés  elhelyezésének  megszüntetését  a  Rendőrség
   köteles  kezdeményezni, illetőleg megszüntetni,  ha  az  arra
   okot adó körülmény megszűnt.
   (3)    A    jelzés    elhelyezésének    elrendeléséért     és
   megszüntetéséért,  illetve  a kért  intézkedéséért  a  jelzés
   elhelyezését kérő rendőri szerv vezetője a felelős.
   (4) A jelzés elhelyezéséről, annak okáról és a jelzés alapján
   tett intézkedésről – bűnüldözési érdekből – a Rendőrség és  a
   jelzést  tartalmazó nyilvántartást kezelő szerv az érintettet
   nem tájékoztathatja.”

   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az  Atv.  15.  §  (2)
   bekezdésében   szereplő   átvétel  alkotmányellenessége   nem
   állapítható meg, hiszen önmagában a “jelzés elhelyezése” mint
   jogintézmény nem tekinthető az Rtv. szabályozási  koncepciója
   lényeges  elemének, az átvétel továbbá nem is a  jogintézmény
   egészét  érinti,  hanem csupán annak egyes részletszabályait,
   technikai rendelkezéseit.
   Erre tekintettel az Alkotmánybíróság Atv. 15. § (2) bekezdése
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   Az  Alkotmánybíróság határozatának a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
      Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                 
         Dr. Németh János                  Dr. Németh János
      az Alkotmánybíróság elnöke       Alkotmánybíróság elnöke
      az aláírásban akadályozott    az aláírásban akadályozott
      Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró helyett              alkotmánybíró helyett
                                 
      Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
      alkotmánybíró                       előadó alkotmánybíró

      Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró
                                 
      Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                              alkotmánybíró
    Dr. Erdei Árpád alkotmánybíró különvéleménye

    Álláspontom  szerint az Alkotmánybíróságnak az indítványt  el
    kellett volna utasítania.

    1. A hatályos Alkotmány szerint nincs hierarchikus viszony az
    egyszerű,  illetve a minősített szavazattöbbséggel meghozható
    törvények   között.   Az  eltérő  szavazattöbbséghez   kötött
    törvények  viszonyrendszeréből levonható az  a  következtetés
    is,  hogy  egy  adott  alapjog vagy  intézmény  alkotmányosan
    kiemelkedő  fontossága önmagában nem alapozza  meg  az  erről
    szóló  vagy  ezt érintő törvénynek a kétharmados szabályozási
    körbe   utalását.  A  szabályozás  fontossága   egyedül   nem
    kényszerítheti  ki  a  törvényalkotás  során   a   széleskörű
    egyetértés megteremtésének kötelezettségét, s erre  vonatkozó
    alkotmányi   előírás   hiányában  ezt   a   követelményt   az
    Alkotmánybíróság  sem  állapíthatja  meg.  Az   Atv.-nek   az
    indítvánnyal   támadott,  az  Rtv.-ből  átvett  rendelkezései
    kétségkívül érintenek alkotmányos alapjogokat, de ez a tény –
    az   előzőekben   kifejtettek  szerint  –   nem   eredményezi
    automatikusan  azt,  hogy  a  vitatott  rendelkezéseket  csak
    minősített többséggel lehet meghozni.

    Az  Abh.1.-ben  az Alkotmánybíróság leszögezte:  “A  hatályos
    Alkotmány   kifejezi   azt   a   szándékot,   hogy   bizonyos
    alapintézmények  és  bizonyos – főleg politikai  –  alapjogok
    szabályozása széles körű megegyezéssel történjék.  Ez  a  cél
    megvalósul,  ha  – az Alkotmány szövegének megfelelően  –  az
    illető    intézményről   vagy   alapjogról   szóló   törvényt
    kétharmados szavazataránnyal fogadják el.” (ABH 1993, 48., 61-
    62.)

    Az   idézett   megállapítás  szerint  a  minősített   többség
    elérésének  követelménye nem valamely  törvényhozási  tárgyra
    vonatkozik,   hanem   azt  csak  az  Alkotmányban   tételesen
    megjelölt törvény elfogadására – megszorítóan – kell  érteni.
    Az  Alkotmány  az Atv.-t, vagyis a központi adóhatóság  egyes
    feladatairól   szóló  törvényt  nem  sorolja   a   minősített
    többséghez kötött törvényekhez.

    Az  Alkotmánybíróság az Abh.1.-ben fejtette ki a  kétharmados
    és az egyszerű többséghez kötött törvények viszonyrendszerét.
    Eszerint: “A hatályos rendszer elvileg különbözik a  korábbi,
    alkotmányerejű    törvényeket    ismerő    rendszertől.    Az
    alkotmányerejű  törvények valamennyi alapvető jogra,  továbbá
    ezek      bármely     szabályozására     a     kizárólagosság
    kötelezettségével   vonatkoztak.   Az   Alkotmány    és    az
    alkotmányerejű  törvények  egyfelől,  illetve   az   egyszerű
    többséggel  elfogadható  törvények másfelől,  tartalmilag  és
    formailag is tiszta hierarchikus rendet alkottak.

    Amióta   azonban  a  hatályos  Alkotmány  egyes  alapjogokról
    hozandó   törvényekre  kétharmados  többséget  írt  elő,   az
    alkotmányos  alapjogok  között  többféle,  egymást  nem  fedő
    fontossági  rend is megállapítható. Nem szerepel a minősített
    törvények  között a legfontosabb alapjogok szabályozása:  sem
    az  élethez  és  az  emberi  méltósághoz  való  jog,  sem   a
    jogképesség, sem a személyes szabadság és biztonság –  köztük
    a szabadságtól való megfosztás – alapvető garanciái. Hiányzik
    közülük a bírósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való
    jog;  ugyanígy  hiányoznak az elemi büntetőjogi biztosítékok:
    az  ártatlanság vélelme, a védelem joga, a nullum  crimen  és
    nulla poena sine lege elve is, továbbá nem tartozik közéjük a
    tulajdonjog  sem. Mindezek a jogok tehát egyszerű  többséggel
    szabályozhatók. Az Alkotmány 8. § (4) bekezdésében különleges
    garanciával  (azzal,  hogy gyakorlásuk szükségállapot  idején
    sem  korlátozható) megkülönböztetett jogok  közül  is  csupán
    háromhoz járul kétharmados törvény (vallásszabadság,  nemzeti
    és  etnikai kisebbségek jogai, állampolgárság – 60., 68., 69.
    §),  míg  többségükhöz elég az egyszerű többséggel  meghozott
    törvény  (54-56. §, 57. § (2)-(4) bekezdés, 66.,  67.,  70/E.
    §). A jelenlegi kétharmados kiemelés nem állapít meg tehát az
    alapjogok  között  elvileg megalapozott hierarchiát;  pusztán
    politikai   fontosságukat   jelzi  az   alkotmánymódosításban
    megállapodó politikai erők számára.” (ABH 1993, 48., 59-60.)

    Saját álláspontom megegyezik az idézett okfejtéssel.

    2.  Az Abh.2.-ben foglaltakra figyelemmel abban kellett volna
    az   Alkotmánybíróságnak  állást  foglalnia,  hogy  az   Atv.
    indítvánnyal érintett rendelkezései módosítják-e  az  Rtv.-t,
    helyeznek-e hatályon kívül Rtv.-beli rendelkezéseket, illetve
    ezeken  túlmenően  tartalmaz-e az  Atv.  olyan  szabályozást,
    amely  ugyan  nem  sérti meg a minősített  többséghez  kötött
    törvényekkel  kapcsolatos  eljárás  rendjét,  de  tartalmilag
    mégis  ütközik  a  széleskörű konszenzus  megteremtésének  az
    Alkotmány 40/A. §-ában foglalt követelményével.

    Az   Abh.2.   ugyanis   a   következőképpen   fogalmaz:   “Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kétharmados  törvények
    közvetlen   (tételes)   módosítása  a   kétharmados   törvény
    szabályozási   köréhez  közelálló,  azzal   esetleg   részben
    egybevágó,  másik,  egyszerű  többséggel  meghozható   önálló
    törvény    módosításával,   vagy   új   törvény   alkotásával
    alkotmányosan    nem    kerülhető   meg.    Mindez    ugyanis
    odavezethetne,   hogy   a  kétharmados   törvények   formális
    érintetlenül  hagyása  ellenére  az  alapjogi,   illetve   az
    alapintézményi törvény a módosított, illetve újonnan alkotott
    – formálisan egyszerű többséghez kötött – törvényekhez képest
    elveszítené alkotmányosan meghatározó jelentőségét. Az,  hogy
    egy  adott  törvény  módosítása vagy megalkotása  ténylegesen
    ezzel   a  következménnyel  jár-e,  csak  tartalmi  vizsgálat
    alapján állapítható meg.” (ABH 1999, 25., 40-41.)

    Az  Alkotmány  40/A.  § (2) bekezdésének  második  mondata  a
    rendőrség,  mint  szervezet  tekintetében  állapítja  meg   a
    kétharmados szavazattöbbséghez kötöttséget. Az Alkotmány ezen
    rendelkezése   magát  a  rendőrséget  határozza   meg   olyan
    szervezetnek, amelyre vonatkozóan megköveteli,  hogy  a  róla
    szóló  törvény  elfogadása  során széleskörű  –  az  egyszerű
    többséget  meghaladó – konszenzust kell elérni.  A  jogalkotó
    akkor   térne   el  ezen  alkotmányos  kötöttségtől,   ha   a
    rendőrségre   vonatkozó   szabályok   megalkotásakor,    azok
    módosításakor   vagy  az  ilyen  szabályok   hatályon   kívül
    helyezésekor  hagyná  figyelmen kívül  a  minősített  többség
    elérésének követelményét.

    Az  Atv. esetében ezt a követelményt a jogalkotó nem sértette
    meg.   Az   Atv.  ugyanis  a  kétharmados  szavazattöbbséggel
    elfogadott Rtv. egyes rendelkezéseit nem módosította,  azokat
    nem   helyezte  hatályon  kívül,  hanem  bizonyos   Rtv.-beli
    szabályokat átvett egy másik szervezet szabályozásába.  Arról
    sincs továbbá szó, hogy az Atv.-vel, mint egyszerű többséggel
    elfogadott   törvénnyel  a  jogalkotó  megkerülte   volna   a
    kétharmados  törvényi  szabályozás alá  vont  normatartalmat,
    mert   az  Atv.  a  rendőrség  tekintetében  a  már  korábban
    elfogadott   szabályozáshoz   képest   további   rendelkezést
    egyáltalán nem tartalmaz. Tekintettel arra, hogy az  Atv.-nek
    nincs   a   rendőrséggel  kapcsolatos  újonnan  megállapított
    normatartalma, az Abh.2.-ben jelzett tartalmi  vizsgálat  nem
    folytatható le. Erre akkor nyílt volna lehetőség, ha az  Atv.
    –  mint  egyszerű  szótöbbségű törvény  –  a  rendőrségre  is
    vonatkozó szabályokat állapított volna meg.

    3.  A tartalmi vizsgálatnak ugyanakkor véleményem szerint  is
    helye   volt.   Annak  ellenére,  hogy  az  indítvány   által
    kifogásolt  helyzet  az Abh.2.-ben körülírt  szituációra  nem
    vonatkoztatható,   az  Alkotmánybíróságnak   a   következőket
    kellett volna figyelembe vennie az Atv. indítvánnyal támadott
    rendelkezései anyagi alkotmányellenességét illetően:

    Az  Alkotmány  40/A.  §  (2) bekezdése  szerint  a  rendőrség
    alapvető feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, míg
    a  rendőrség nyomozási tevékenységéről az Alkotmány külön nem
    szól.  Ezen  alkotmányi rendelkezésből egyenesen  következik,
    hogy  a  rendőrség és ezzel együtt az Rtv. – mint kétharmados
    törvény – alkotmányosan meghatározó jelentőségét elsődlegesen
    nem  a  nyomozási tevékenység és az ehhez kapcsolódó jogkörök
    határozzák   meg,   hanem  a  szervezet   állami,   fegyveres
    rendvédelmi   jellege.  Az  Alkotmány  alapján  a   fegyveres
    rendfenntartás  – a szükségállapot idejétől  eltekintve  –  a
    rendőrség  kizárólagos jogköre. Ebből  következően  az  olyan
    törvényi   rendelkezés,   amely  ezt   a   jogkört   akárcsak
    részlegesen      egy      másik     szervhez      telepítené,
    alkotmányellenesnek minősülne. Nem ez a helyzet  a  nyomozási
    tevékenységet illetően.

    Az    Alkotmánybíróság   a   152/B/1998.   AB    határozatban
    megállapította:  “Az  Alkotmányból  nem  vezethető  le  olyan
    követelmény, amely alapján a nyomozási hatáskört kizárólag  a
    rendőrség  gyakorolhatná,  e hatáskört  nem  nevesíti  sem  a
    fegyveres   erők,  sem  a  rendőrség  feladatai  között.   Az
    Alkotmány   az   ügyészség   jogai   között   rendelkezik   a
    nyomozásról;   kimondja,   hogy   az   ügyészség   törvényben
    meghatározott  jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben,
    képviseli   a  vádat  a  bírósági  eljárásban  [51.   §   (2)
    bekezdés].” (ABH 1999, 653., 656.)

    Tekintettel  arra, hogy nyomozási tevékenységet a rendőrségen
    kívül  más szerv is végezhet, az Alkotmánybíróságnak a  jelen
    eljárásban  azt  kellett  volna  vizsgálnia,  hogy  az   APEH
    nyomozóhatósági jogkörrel, és ebből következően  bizonyos,  a
    nyomozás   eredményességéhez   kötődő   eszközökkel   történő
    felruházása   jelenti-e  az  Rtv.  alkotmányosan  meghatározó
    súlyának az Alkotmány, valamint a kétharmados törvény védelme
    szempontjából releváns csökkenését.

    A  hatályos  magyar  jog  szerint az a  szervezet  tekintendő
    nyomozó hatóságnak, amelyet a büntető eljárásról szóló  1973.
    évi  I. törvény (a továbbiakban: Be.) annak nyilvánít. A  Be.
    többszörösen módosított 16. §-a szerint az általános  nyomozó
    hatóság  a  rendőrség  és  az  ügyészség.  Speciális  nyomozó
    hatóság  a Vám-és Pénzügyőrség, a Határőrség, az APEH nyomozó
    hatósága,  valamint bizonyos esetekben a  hajó,  illetőleg  a
    légi jármű parancsnoka. (A katonai nyomozó hatóságokat a  Be.
    XV. fejezete nevezi meg.)
     
    Az  elfogadását  tekintve egyszerű szavazattöbbséghez  kötött
    Be.  nemcsak  a  nyomozó  hatósági  jogkört  telepíti,  hanem
    egyúttal  meghatározza  azokat  a  garanciákat,  amelyek   az
    állampolgárokkal   kapcsolatos   legsúlyosabb    korlátozások
    alkalmazása törvényességét biztosítják. Azzal, hogy  az  Atv.
    18.  §-a módosította a Be. 16. §-át, amellyel az APEH nyomozó
    hatóságát  beemelte  a nyomozó hatóságok körébe,  egyúttal  a
    büntető  eljárás  szabályrendszerét is kiterjesztette  az  új
    szervezetre.  Mindez  azt jelenti,  hogy  ezen  “új”  nyomozó
    hatóság   által   igénybe   vehető  eszközök   alkalmazásának
    törvényességét  a Be. az ügyészi felügyelettel,  illetőleg  a
    súlyosabb   jogkorlátozás  esetkörében  a  bírói  engedélyhez
    kötéssel   biztosítja.  Ezen  garanciális  szabályok   minden
    nyomozó hatóság tekintetében egyaránt érvényesülnek.

    A  Be.-vel  való  összefüggésen  túlmenően  hangsúlyozandónak
    tartom azt is, hogy a kétharmados többséggel elfogadott Rtv.-
    ben  a  jogalkotó a titkos információgyűjtés külön garanciáit
    is   meghatározta.  A  bírói  engedélyhez  nem  kötött  ilyen
    tevékenység   esetén   a  beszerzett  adatok   nem   hozhatók
    nyilvánosságra,  a rendőrség csak az ügyész  hozzájárulásával
    állapodhat  meg  a  bűncselekmény  elkövetőjével,  úgyszintén
    ügyészi  jóváhagyás  szükséges  a  más  adatkezelőktől   való
    adatszolgáltatás igénylésére, stb.

    Az  előzőekben kifejtettek azt mutatják, hogy az APEH nyomozó
    hatósága  csak  olyan jogosítványokat kapott, amilyenekkel  a
    rendőrségen  kívül  más  nyomozó hatóság  is  rendelkezik,  a
    tevékenysége vonatkozásában pedig a többi nyomozó  hatósággal
    azonos,  a  Be.  szabályozása szerinti  kontroll  érvényesül.
    Külön  kiemelendő, hogy a titkos információgyűjtésre a  bírói
    engedélyezés  követelménye is teljes egészében vonatkozik.  A
    titkos   információgyűjtés  során  elkövethető  jogalkalmazói
    visszaélések    (pl.    az   ilyen   eszközök    indokolatlan
    igénybevétele)  ellen  a  valódi garanciát  nem  a  szabályok
    megalkotásához megkövetelt minősített többség, hanem a  bírói
    kontroll  (engedélyhez  kötés)  megteremtése  biztosítja.  Ez
    pedig az APEH nyomozó hatósága esetében is előírás.

    Az  Atv. megalkotásakor a törvényalkotó figyelemmel volt arra
    is,  hogy  az  APEH  nyomozó hatósága  nem  általános,  hanem
    speciális nyomozási hatáskörrel felruházott szervezet,  ezért
    az  Rtv.-ből  átvett  rendelkezések egy részét  (adatkezelés)
    csak   az   adóhatóság   által   végzett   nyomozó   hatósági
    tevékenységgel összefüggésben engedi alkalmazni.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróságnak azt  kellett  volna
    megállapítania, hogy a szabályozás átvétele nem  vezetett  az
    Rtv.    alkotmányosan   meghatározó   jelentőségének   anyagi
    alkotmányellenességet eredményező csökkenéséhez.

    4. A jelen eljárás során az Alkotmánybíróságnak egy további –
    a  gyakorlatában eddig még fel nem merült – kérdésben kellett
    állást  foglalnia: azt kellett eldöntenie, hogy alkotmányosan
    elfogadható-e   az  a  módszer,  amellyel   a   jogalkotó   a
    kétharmados    törvény   szabályozási   tartalmát    egyszerű
    szavazattöbbséggel elfogadott törvénybe emeli át.

    Egy   korábban  elfogadott  jogszabályra,  vagy   jogszabályi
    rendelkezésre való utalás, annak hivatkozásszerű beemelése az
    új  jogszabályba általánosan bevett jogtechnikai megoldásként
    érvényesül   a  jogalkotásban.  Ezen  jogtechnikai   megoldás
    konkrét   eseteit  elemezve  megállapítható,  hogy   egyaránt
    előfordul  azonos,  illetve eltérő szavazattöbbséghez  kötött
    törvények esetén.

    Az  első  esetkörnek  tekinthető az, amikor  a  törvényalkotó
    kétharmados   törvényben  egy  másik  kétharmados   törvényre
    hivatkozik   vissza.   Így  pl.   a   határőrizetről   és   a
    Határőrségről  szóló  1997. évi  XXXII.  törvény  54.  §-a  a
    következőképpen  rendelkezik: “A Határőrség a határrendészeti
    feladatkör  ellátása  során a Rendőrségről  szóló  1994.  évi
    XXXIV.  törvény  (a  továbbiakban: Rtv.) IV-IX.  fejezeteinek
    rendelkezéseit  az  e  törvényben meghatározott  eltérésekkel
    alkalmazza.  Ennek  során  a  Rendőrség  alatt  Határőrséget,
    rendőr  alatt határőrt, feladatokon a Határőrség e törvényben
    előírt feladatait kell érteni.”

    A  következő  esetkör,  amikor kétharmados  törvény  egyszerű
    szavazattöbbséghez kötött, már korábban elfogadott törvényre,
    vagy annak rendelkezésére utal vissza, és emeli be így azt  a
    saját szabályozásába. Így pl. a helyi önkormányzatokról szóló
    1990.  évi LXV. törvény 111. §-a szerint: “E törvény  alapján
    indított  perben  –  a  33/B.  §  kivételével  –  a   polgári
    perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetének
    rendelkezéseit kell alkalmazni.”

    Harmadik  esetkörként határozható meg az, amikor  az  utalás,
    illetve az átvétel egyszerű szavazattöbbségű törvények között
    történik.  Így pl. az alkalmi munkavállalói könyvvel  történő
    foglalkoztatásról   és   az   ahhoz   kapcsolódó    közterhek
    egyszerűsített  befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV.  törvény
    11.  §  (1) bekezdése szerint: “Az e törvény szerinti alkalmi
    foglalkoztatás  esetén  az  Mt. szabályai  közül  a)  az  Mt.
    Harmadik rész VI. fejezetéből a 123-125. §, 130-137. §,  138.
    §  (1)-(4) bekezdése, 139. §, 140. §, a VII. fejezet 142.  §,
    145.  §, 148. § rendelkezéseit nem kell, b) a Harmadik  rész,
    VII.  fejezet  egyéb  rendelkezéseit az e törvényben  foglalt
    eltérésekkel kell alkalmazni.”

    A   negyedik  esetkörben  egyszerű  szavazattöbbségű  törvény
    inkorpolálja  korábban  hatályba lépett  kétharmados  törvény
    szabályozási  tartalmát.  A jelen  eljárásban  vizsgált  Atv.
    rendelkezései  ezt  teszik, de ugyanez a megoldás  érvényesül
    pl.  a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
    szóló 1995. évi C. törvény 174. § (4) bekezdésében is: “A Vám-
    és  Pénzügyőrségnek  az  országos parancsnok  által  kijelölt
    nyomozó hatóságai a büntetőeljárásról szóló törvény alapján a
    vámszervezet    nyomozó    hatósági    hatáskörébe    tartozó
    bűncselekmények   elkövetésének   megelőzése,    felderítése,
    megszakítása,   az   elkövető  kilétének  megállapítása,   az
    elkövető    elfogása,   a   körözött   személy   felkutatása,
    tartózkodási  helyének megállapítása, továbbá a  bizonyítékok
    megszerzése  céljából a Rendőrségről szóló 1994.  évi  XXXIV.
    törvény (a továbbiakban: rendőrségi törvény) VII. fejezetében
    meghatározottak szerint titkos információgyűjtést végeznek. A
    rendőrségi  törvény  68/D.  §  (1)  bekezdésének  alkalmazása
    szempontjából  a  173.  § (1) bekezdésében  foglaltakat  kell
    kivételként tekinteni.” Úgyszintén ez a megfogalmazás a helyi
    önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló  1996.  évi
    XXV.  törvényben: “36. § Az adósságrendezési eljárás alatt  a
    helyi  önkormányzat  működésére az Ötv. rendelkezéseit  az  e
    törvényben  foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”  A  Magyar
    Köztársaság  ügyészségéről szóló 1972.  évi  V.  törvény,  az
    ügyészségi    szolgálati   viszonyról   és   az    ügyészségi
    adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény, valamint  egyéb
    törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXI. törvény 5.  §-a
    ugyanezt    a    módszert   követi   az   ügyészség    titkos
    információgyűjtési  jogkörrel  történő  felruházásakor,  azaz
    utal az Rtv. VII. fejezetében foglaltakra.

    A    vizsgált    jogtechnikai   megoldásról    összefoglalóan
    megállapítható: a jogalkotó ilyenkor utal arra  a  szabályra,
    amit  már  korábban megfogalmazott, habár azt is  megtehetné,
    hogy  a rendelkezést az eredeti megfogalmazás helyére történő
    utalás   nélkül,  szövegszerűen  megismétli.  A   jogrendszer
    ugyanis – a maga tagoltságában – egységes egész. A rendszeren
    belüli   –  az  egyes  jogszabályok  közötti  –  átjárhatóság
    (utalás,  átemelés) biztosítása a koherencia  megteremtésének
    egyik fontos eszköze. A kétharmados szavazattöbbséghez kötött
    törvényeknek   e   tekintetben  nincs  mereven   elkülönített
    normatartalma. A jogrendszer egyes elemeiben kimutatható akár
    véletlen,    akár    szándékolt    szövegegybeesések     vagy
    szövegösszefüggések       önmagukban       nem       vezetnek
    alkotmányellenességhez.    Az    alkotmányellenesség    akkor
    következik  be,  ha  a normaátvétel tételesen  megfogalmazott
    tilalomba (pl. jogforrási hierarchia nem megfelelő szintje, a
    jogalkotó kizárja a további szabályozás lehetőségét) ütközik,
    illetve  e  nélkül is, ha az Alkotmány valamely rendelkezését
    egyébként megsérti.

    Az  Atv.-be  átemelt Rtv.-beli rendelkezésekre vonatkozóan  a
    törvényalkotó átvételi tilalmat nem állapított meg.  Az  Rtv.
    elfogadásakor  a  széleskörű egyetértés nem  foglalta  magába
    külön  azt  a  korlátozást, hogy a jelen eljárásban  vizsgált
    normatartalom    csak    és    kizárólag    a     rendőrségre
    vonatkoztatható.   A  törvényalkotó  a  jelenlegi   helyzetet
    bármikor  megváltoztathatja,  ha  az  Rtv.  módosításával,  a
    széleskörű    konszenzus    ismételt    megteremtésével     a
    normaátvételi tilalmat vagy korlátozást megállapítja.

    Az  Alkotmánybíróság  direkt  normaátvételi  korlátozást  nem
    mondhat   ki.   A   minősített   szavazattöbbséghez    kötött
    törvényekkel  kapcsolatban  azt  köteles  vizsgálni,  hogy  a
    törvényalkotó  az  elfogadás  illetőleg  a  módosítás   során
    figyelembe   vette-e   az   Abh.1.-ben   és   az   Abh.2.-ben
    összefoglalt   követelményeket,   valamint   azt,   hogy    a
    kétharmados   normatartalom  átvétele   eredményez-e   anyagi
    alkotmányellenességet.   Az   Alkotmánybíróságnak    ezt    a
    vizsgálatot  kellett  volna  elvégeznie,  és  ennek   alapján
    megállapítania,  hogy  az Atv.-nek az  indítvánnyal  érintett
    rendelkezései   nem   sértik  az  Alkotmány   40/A.   §   (2)
    bekezdésében foglaltakat.

    5.  Nem  osztom  a többségi álláspontot a vizsgálat  tárgyává
    tett   rendelkezéseknek   a   jogállamiság   elvéből   fakadó
    alkotmányos követelményekbe való ütközését illetően sem.

    A  jogállamiság  tartalmáról az Alkotmánybíróság  kifejtette:
    “Az  Alkotmány  2. § (1) bekezdése kimondja, hogy  ‘a  Magyar
    Köztársaság    független,    demokratikus    jogállam’.    Az
    Alkotmánynak  ez  az  általános  rendelkezése  a  köztársaság
    alapértékeit nyilvánítja ki: a függetlenséget, a  demokráciát
    és  a  jogállamiságot.  A jogállamiság elvét  az  alaptörvény
    további rendelkezései részletezik, e szabályok ugyanakkor nem
    töltik ki teljes egészében ezen alapérték tartalmát, ezért  a
    jogállam fogalom értelmezése az Alkotmánybíróság egyik fontos
    feladata.  A  jogállamiság  alapértékét  kitöltő  elveket  az
    Alkotmánybíróság  egy-egy  konkrét ügy  kapcsán,  fokozatosan
    fejti   ki.   Noha   az   Alkotmánybíróság   a   jogszabályok
    alkotmányossági    felülvizsgálata    során    a     vizsgált
    rendelkezésnek  elsősorban  az  Alkotmány  valamely   konkrét
    rendelkezésével való összhangját vizsgálja,  ez  nem  jelenti
    azt, hogy az általános rendelkezéseket formális deklarációnak
    tekinti,  s  az  alapelveknek  pusztán  kisegítő,  másodlagos
    szerepet  szánna. Az Alkotmányban tételesen szereplő jogállam
    alapértékének  sérelme  önmagában  is  megalapozza   valamely
    jogszabály  alkotmányellenességét.”  [9/1992.  (I.  30.)   AB
    határozat, ABH 1992, 59., 64-65.]

    Ennek  megfelelően a vizsgálat eredményeképpen azt a  kérdést
    kellett volna az Alkotmánybíróságnak eldöntenie, hogy az Atv.
    indítvánnyal támadott rendelkezései – függetlenül az Rtv.-vel
    való  összefüggéstől – tartalmukat tekintve  megkívánják-e  a
    minősített  szavazattöbbség elérését. A válasz annak  alapján
    adható   meg,   hogy   van-e   az  Alkotmánynak   kétharmados
    szavazattöbbség  elérését  előíró olyan  rendelkezése,  amely
    vonatkoztatható az indítvánnyal érintett szabályozásra.

    Áttekintve  az Alkotmány minősített szavazattöbbséget  előíró
    rendelkezéseit, megállapítható: az Atv. indítvánnyal érintett
    szabályozása ezek közül az Alkotmány 40/A. § (2) bekezdésében
    foglaltakkal,    azon    belül    is    a    nemzetbiztonsági
    tevékenységgel,   valamint  az   59.   §   (2)   bekezdésében
    meghatározottakkal,  vagyis  a  személyes  adatok  védelmével
    hozható  összefüggésbe. A tartalmi összefüggés megállapítását
    egyrészt  az alapozza meg, hogy a titkos információgyűjtés  a
    nemzetbiztonsági szolgálatok egyik eszközrendszere,  másrészt
    az,  hogy  az APEH nyomozó hatósága által végzett adatkezelés
    feltétlenül érint személyes adatokat.
     
    Elsőként  azt a kérdést indokolt feltenni, hogy az alkotmányi
    rendelkezések    végrehajtására    megalkotott    kétharmados
    szavazattöbbséghez     kötött     törvények,     vagyis     a
    nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
    (a  továbbiakban: Nt.), illetve a személyes adatok védelméről
    és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
    törvény   (a   továbbiakban:  Avtv.)  szabályozása   mennyire
    megengedő az esetleges további szabályozás tekintetében.
     
    Az  Nt.  8.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pontja  szerint  a
    Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a jogszabályok keretei  között
    a   titkos   információgyűjtés  különleges   eszközeivel   és
    módszereivel  –  írásbeli megkeresésre – szolgáltatást  végez
    törvény   által   erre   feljogosított   szervezetek   titkos
    információgyűjtő tevékenységéhez; törvény által feljogosított
    szervezetek    igényei    alapján   biztosítja    a    titkos
    információgyűjtő    tevékenységhez    szükséges    különleges
    technikai  eszközöket és anyagokat. Az Atv. megalkotásával  a
    törvényalkotó egy ilyen “feljogosított” szervet hozott létre.

    Az  Avtv.  3.  § (1) bekezdése szerint személyes  adat  akkor
    kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt  törvény
    vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
    körben  –  helyi önkormányzat rendelete elrendeli.  Ugyanezen
    szakasz (2) bekezdésének értelmében különleges adat –  többek
    között – akkor kezelhető, ha a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés
    irdekében  törvény  elrendeli. Ennek alapján  megállapítható,
    hogy  az  Atv.  vizsgált  szabályozása ezen  követelményeknek
    megfelel.  Ugyanerre a következtetésre lehet jutni az  Avtv.-
    nek az adatfeldolgozásra, az adatkezelés célhoz kötöttségére,
    az   adattovábbításra   és   az   adatbiztonságra   vonatkozó
    rendelkezései áttekintése után is.

    A  hivatkozott  rendelkezésekben a “törvény”-re  való  utalás
    értelemszerűen  egyszerű szavazattöbbséghez  kötött  törvényt
    jelent,  hiszen a minősített többség elérésének követelményét
    kizárólag az Alkotmány határozhatja meg. Ebből az következik,
    hogy  az  Nt. és az Avtv. mint kétharmados törvények bizonyos
    szabályozási    tartalom   kibontását    további,    egyszerű
    szavazattöbbséghez kötött törvények tárgykörébe  utalják.  Az
    Atv. vizsgált szabályozása is ilyen tárgykörnek minősül.

    Az Alkotmánybíróságnak a fentiekben kifejtettekre tekintettel
    azt  kellett  volna megállapítania, hogy az Atv. indítvánnyal
    érintett  rendelkezései szabályozási  tartalmuk  alapján  sem
    tartoznak   minősített   többséghez  kötött   törvényalkotási
    tárgykörbe,   így   azok   ebben   az   összefüggésben    sem
    alkotmányellenesek.

    Budapest, 2001. július 9.
                                                  Dr. Erdei Árpád
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
       Dr. Bagi István                       Dr. Strausz János
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Álláspontom  szerint  el kell utasítani  azt  az  indítványt,
    amely arra irányul, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg az
    Adó-  és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban:  APEH)
    egyes   feladatairól  szóló  1998.  évi  XCIII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Atv.)  5.  §-a (2) bekezdésének,  9.  §-a  (2)
    bekezdésének,    valamint   15.    §-a    (2)    bekezdésének
    alkotmányellenességét   és   semmisítse    meg    ezeket    a
    rendelkezéseket.

    Indokaim a következők:

                                 I.

    Az  indítvány szerint az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében
    kimondott   jogállamiság  elvével  ellentétes   az   Atv.-ben
    alkalmazott  az  a  megoldás,  hogy  a  jelenlévő  képviselők
    egyszerű többségének szavazatával elfogadott törvény  részévé
    tették    a   Rendőrségről   szóló,   minősített   többséggel
    megalkotott  1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:  Rtv.)
    rendelkezéseit.
                                 
                                 II.

    1.  Az  Atv.  támadott  szabályai nem tartalmaznak  részletes
    meghatározást,   hanem  az  Rtv.  különböző   rendelkezéseire
    hivatkozással szabják meg,
    –  milyen esetekben és milyen feltételek mellett végezhet  az
    APEH titkos információgyűjtést,
    –  miként  kell  az APEH-nek a bűnüldözési tevékenység  és  a
    titkos információgyűjtés során az adatokat kezelnie,
    – miként helyezhet el és szüntethet meg az APEH jelzéseket.

    2. Az Alkotmánybíróság működésének kezdeti időszakától kezdve
    követett gyakorlata szerint a jogállam alapvető kritériuma  a
    jogrendszerre  vonatkozó elvek érvényesülése. A  jogállamiság
    sérelme    önmagában   alapja   lehet   valamely   jogszabály
    alkotmányellenessége kimondásának [11/1992. AB határozat, ABH
    1992,    77.,    81.,    84.].   A   támadott    jogszabályok
    alkotmányellenessége  megállapítható  tehát,  ha   ezeket   a
    szabályokat    egyszerű   többséggel    elfogadott    törvény
    tartalmazza  annak  ellenére, hogy  az  Alkotmány  minősített
    többséggel történő elfogadást írt elő.

    3.  Meghatározott  törvények  minősített  többséggel  történő
    elfogadásának   követelménye  a   rendszerváltás   időszakára
    vezethető vissza. Az Alkotmány módosításáról szóló 1989.  évi
    XXXI.   törvény   számos  új  szabályt  határozott   meg   és
    rendelkezett   az  úgynevezett  alkotmányerejű   (az   összes
    országgyűlési     képviselő    kétharmadának     szavazatával
    elfogadott)  törvényekről.  Ez  a  törvény  iktatta   be   az
    Alkotmányba a fegyveres erőkről és a rendőrségről szóló VIII.
    fejezetet  is.  Az Alkotmánynak a módosítással  megállapított
    40/A.  §-a  mondta ki, hogy alkotmányerejű törvény  határozza
    meg egyrészt a fegyveres erők feladatait és a rájuk vonatkozó
    részletes  szabályokat, másrészt a rendőrséggel és  az  állam
    biztonságával összefüggő részletes szabályokat.
    Az  Alkotmány alapvető jogokról szóló 8. §-ának az 1989.  évi
    XXXI.   törvénnyel   megállapított   szövege   szerint   csak
    alkotmányerejű törvény határozhatott meg alapvető jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó  szabályokat.  Az  alapvető   jogok
    korlátozása    szintén    csak   alkotmányerejű    törvényben
    történhetett  meg. A korlátozásnak az volt a feltétele,  hogy
    az  állam  biztonsága,  a  belső  rend,  a  közbiztonság,   a
    közegészség,  a  közerkölcs vagy mások alapvető  jogainak  és
    szabadságának   védelme  érdekében  a  korlátozás   szükséges
    legyen.
    Az  Alkotmány  módosításáról  szóló  1990.  évi  XL.  törvény
    megszüntette az alkotmányerejű törvény kategóriáját. Ennek  a
    módosításnak    eredményeként   a   törvények   elfogadásához
    általában egyszerű szótöbbség kell, az Alkotmány kivételként,
    esetenként jelöli meg, hogy egy törvényjavaslatnál minősített
    többségi  szavazatra  van  szükség.  Az  alkotmánymódosításra
    irányuló  törvényjavaslat  indokolása  azt  emelte  ki,  hogy
    azoknak a nem kormányzati kérdésekre vonatkozó törvényeknek a
    meghozatalánál    követelmény    a    jelenlévő    képviselők
    kétharmadának   igenlő   szavazata,   amelyeknél   fokozottan
    figyelembe  kell venni az ellenzék véleményét.  Az  indokolás
    ugyanebbe a csoportba tartozóként jelölte meg az egyes emberi
    szabadságjogokról,  valamint egyéb fontos  kérdésekről  szóló
    szabályokat is.
    Az  Alkotmány  módosításáról  szóló  1990.  évi  XL.  törvény
    hatályon  kívül helyezte az Alkotmány 8. §-a (3) bekezdésének
    azt  a  szabályát, amely szerint az alapvető  jogok  csak  az
    országgyűlési  képviselők kétharmadának  igenlő  szavazatával
    elfogadott  törvénnyel korlátozhatók, és  olyan  szabályozást
    alakított   ki,   amelyben  az  alapvető  jogokra   vonatkozó
    szabályok  megalkotásához (ideértve a jogok korlátozását  is)
    általános  jelleggel  elég  a jelenlévő  képviselők  egyszerű
    többsége által történő elfogadás. Az Alkotmány 40/A. §-a  úgy
    módosult,   hogy   a   rendőrségről  és  a   nemzetbiztonsági
    tevékenységgel   összefüggő  részletes   szabályokról   szóló
    törvény  elfogadásához  szükséges a  jelenlévő  országgyűlési
    képviselők kétharmadának igenlő szavazata.

    4.   A  rendőrségről  és  a  nemzetbiztonsági  tevékenységgel
    összefüggő    szabályokról   szóló   törvény    elfogadásához
    megkövetelt  szavazati arány kérdésével  az  Alkotmánybíróság
    már   foglalkozott.  Az  Alkotmánybíróság  ebben  a   korábbi
    határozatában   az   alapjogok   szabályozásához    szükséges
    kétharmados többség kérdését vizsgálta és rámutatott, hogy az
    Alkotmány azoknak az egyes eseteknek a meghatározása mellett,
    amelyekben  az  alapjog  szabályozásához  minősített  többség
    szükséges, több esetben még egyes olyan szabályozási  témákat
    is  megjelöl,  amelyeknél  szintén  a  törvény  elfogadásának
    feltételévé teszi a jelenlévő képviselők kétharmadának igenlő
    szavazatát.   Ennek  a  szabályozási  módnak   –   és   egyéb
    szempontoknak  –  az  alapján  az  Alkotmánybíróság  arra   a
    következtetésre  jutott, hogy nincs szükség a  jogi  rendezés
    minden  részleténél kétharmados szavazati  támogatásra  akkor
    sem,  ha  a  kérdéskört  az Alkotmány  minősített  többséggel
    szabályozandóként   jelöli   meg.   Ezzel   kapcsolatban   az
    Alkotmánybíróság arra is hivatkozott, hogy  ha  az  Alkotmány
    40/A.  §-ának  a  fegyveres erőkről és a  rendőrségről  szóló
    részletes  szabályok megalkotására vonatkozó  rendelkezése  a
    szabályozás   minden   részleténél   kétharmados    szavazati
    többséget igényelne, akkor nem kellene külön előírni a  40/B.
    §-ban  [a  határozat  meghozatalakor  hatályos  (4)  bekezdés
    szövegében]  kétharmados többséggel  megalkotott  törvényt  a
    fegyveres  erők  és  a  rendőrség tényleges  állományú  tagja
    pártban való tevékenységének korlátozására [4/1993. (II. 12.)
    AB határozat, ABH 1993, 48., 61.].
    Az    Alkotmánybíróság   később   hozott   határozatában   is
    megismételte  azt  az álláspontját, hogy az  Alkotmány  által
    minősített  többséggel szabályozandó kérdés részletszabályait
    egyszerű  többséggel  meghozott  törvény  is  meghatározhatja
    abban az esetben, ha ezek a részletszabályok nem tartoznak  a
    kétharmados   szótöbbséggel   rendezendő   körbe.    Tartalmi
    vizsgálatnak   kell  eldöntenie,  hogy  egy   adott   törvény
    megalkotása vagy módosítása melyik körbe tartozik, elegendő-e
    a   törvény   elfogadásához  az  egyszerű   szótöbbség   vagy
    minősített  többségre  van  szükség  [1/1999.  (II.  24.)  AB
    határozat, ABH 1999, 25., 40-41.].

    5.  Az  Alkotmány  40/A. §-a (2) bekezdésének  értelmezéséhez
    figyelembe  kell  venni  a szabály keletkezésének  történelmi
    körülményeit.
    A  rendszerváltozás időszakában a hatályos jogszabályok  több
    kérdésben  együtt kezelték a fegyveres erőket és a  fegyveres
    testületeket. Ez található meg a fegyveres erők és  fegyveres
    testületek   hivatásos  állományának  szolgálati  viszonyáról
    szóló  1971.  évi  10.  törvényerejű  rendeletben.  Ennek   a
    törvényerejű rendeletnek a 2. §-a szerint fegyveres erőnek  a
    néphadsereg  és a határőrség, fegyveres testületnek  pedig  a
    rendőrség,  munkásőrség  és a büntetés-végrehajtási  testület
    minősült.  Az állam- és közbiztonságról szóló 1974.  évi  17.
    törvényerejű  rendelet  szerint  az  állam-  és  közbiztonság
    védelmében és fenntartásában a fegyveres erők és a  fegyveres
    testületek  működnek közre; a Belügyminisztérium  szerveiként
    pedig  a rendőrséget, a határőrséget és a Tűzoltóság Országos
    Parancsnokságát tüntették fel [3. § (2) bekezdése, 11. §  (2)
    bekezdése]. A törvényerejű rendelet az állam- és közbiztonság
    védelme és fenntartása körébe tartozó feladatként jelölte meg
    az állam belső rendjének védelmét, a bűnözés elleni harcot, a
    közrend  védelmét,  a közlekedés rendjének  biztosítását,  az
    igazgatásrendészet  ellátását,  az  államhatár  őrzését,   az
    országos   tűzvédelmet   (2.   §),   tehát   politikai   súly
    tekintetében eltérő teendőket.
    Az  Alkotmány  módosításáról szóló 1989.  évi  XXXI.  törvény
    iktatta  be a 40/A. §-t és határozta meg szövegét oly  módon,
    hogy  a rendőrség alapvető feladata a közbiztonság és a belső
    rend  védelme;  a  rendőrséggel  és  az  állam  biztonságával
    összefüggő   részletes  szabályokat  alkotmányerejű   törvény
    határozza  meg.  Az alkotmányerejű törvény kifejezés  helyébe
    lépett   az  Alkotmány  1990.  évi  XL.  törvénnyel   történt
    módosításának   következtében   a   jelenlévő   országgyűlési
    képviselők  kétharmadának  szavazatával  elfogadott   törvény
    követelménye.   A  rendőrségről  szóló  részletes   szabályok
    tekintetében   az  alkotmányerejű  törvény  követelményét   a
    rendőrség  fegyveres testületi minősége  és  ennek  megfelelő
    politikai  jelentősége  alapozta meg. A  rendőrség  bűnüldöző
    tevékenysége  azonban – egyes kivételektől eltekintve  –  nem
    tartozik az állambiztonság védelmének körébe.
    Az Atv. támadott szabályainak vizsgálatánál figyelembe veendő
    az   is,  hogy  a  különleges  titkosszolgálati  eszközök  és
    módszerek  engedélyezésének  átmeneti  szabályozásáról  szóló
    1990.   évi   X.  törvény  javaslatához  készült   miniszteri
    indokolás az Alkotmány 8. §-ának (3) bekezdésére és 40/A.  §-
    ának   (2)  bekezdésére  hivatkozással  állapította  meg   az
    alkotmányerejű   törvényben  való  rendezés   szükségességét:
    egyrészt   alapvető   állampolgári  jogokat   korlátozhat   a
    titkosszolgálati eszközök, módszerek alkalmazása, másrészt az
    állam  biztonságával  összefüggő  szabályokról  van  szó.   A
    törvényjavaslat  indokolása nem tesz említést  a  rendőrségre
    vonatkozó különleges szabályozási előírásról.
    Az  1990.  évi X. törvény jelentős részben a nemzetbiztonsági
    szolgálatokról   szólt,   a   nemzetbiztonsági    szolgálatok
    szervezetének  változását rendezte és csak e  szervezetnek  a
    rendőrséggel  korábban fennállott kapcsolata megszüntetésének
    kiegészítéseként  mondta  ki,  hogy  a  rendőrség   bűnüldöző
    tevékenységének   meghatározott  eseteiben   titkosszolgálati
    eszközöket is alkalmazhat (6. §). A törvény kimondta, hogy  a
    nemzetbiztonsági  szolgálatok hivatásos és polgári  állományú
    tagjának   a  rendőrséggel  fennálló  szolgálati,   illetőleg
    munkaviszonya  megszűnt, a nemzetbiztonsági  szolgálat  ettől
    kezdve  nem a belügyminiszter irányítása alá tartozott  (7-9.
    §).

    6.  Az  elmondottak  szerint az Alkotmány  40/A.  §-ának  (2)
    bekezdése  nem  támasztja  alá azt,  hogy  az  Atv.  támadott
    szabályainál   azért  volna  szükség  minősített   többséggel
    megszavazott törvényre, mert a titkosszolgálati  eszközök  és
    módszerek   alkalmazása  elválaszthatatlanul  kapcsolódik   a
    rendőrséghez.  A  titkosszolgálati  eszközök   és   módszerek
    alkalmazásáról   szóló   rendelkezések   nem   tartoznak    a
    rendőrségről szóló szabályozást meghatározó elvek körébe.
    A  vizsgált témával kapcsolatban figyelembe veendő egyébként,
    hogy  a titkosszolgálati eszközök alkalmazásával kapcsolatban
    az  ügyészségnek is jelentkeztek feladatai (1989-ben  már  az
    ügyészségi kizárólagos nyomozási hatáskörbe tartoztak  többek
    között  a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
    állományú tagjai által elkövetett bűncselekmények.) Mindennek
    ellenére  az  Alkotmány 53. §-ának (4) bekezdése  szerint  az
    ügyészségről    szóló    szabályokat   egyszerű    többséggel
    megalkotandó  törvény  állapítja  meg.  Az  1990.   évi   XL.
    törvénnyel történt alkotmánymódosítás itt sem tartotta fenn a
    minősített többséggel megalkotandó törvény követelményét.

    7.  Az  Atv.  támadott szabályai nem módosítják a  minősített
    többséggel  elfogadott Rtv. szövegét. Egyes szabályok  teljes
    körű  megismétlése helyett utaló rendelkezéssel való átvétele
    pedig olyan jogalkotási technika alkalmazása, amely nem teszi
    szükségessé a minősített többséggel való elfogadást abban  az
    esetben,  ha  maguk  az  átvett  szabályok  nem  tartoznak  a
    kétharmados többséggel megalkotandó szabályok körébe. Az Rtv.-
    nek  a  titkos  információgyűjtésre, adatkezelésre,  jelzések
    elhelyezésére  és  megszüntetésére  vonatkozó   szabályai   a
    fentiek  szerint  nem  tekinthetők  a  rendőrségről,  mint  a
    közbiztonság   és   belső  rend  védelmét  ellátó   fegyveres
    testületről   szóló   szabályozási   koncepciót   meghatározó
    elemeknek,  és ezért az Atv. támadott szabályai  a  kialakult
    alkotmánybírósági   gyakorlat   szerint   még    akkor    sem
    igényelnének minősített többséggel elfogadott törvényben való
    szabályozást, ha módosítanák az Rtv.-t [4/1993. (II. 12.)  AB
    határozat, ABH 1993, 48., 62.].

                                III.

    Az  Atv.  támadott  szabályaival  szemben  az  indítvány  nem
    hivatkozik arra, hogy ezek a szabályok – az Alkotmány 40/A. §-
    ának  (2)  bekezdésétől függetlenül – nem jelentik-e valamely
    alapjog  olyan korlátozását, amely csak minősített többséggel
    elfogadott törvényben lehetséges. Megjegyzendő, hogy a  8.  §
    (3)  bekezdésének hatályon kívül helyezése óta  az  alapjogok
    korlátozásával  szemben  nincs  ilyen  általános  védelem.  A
    figyelembe   veendő  alapjogok  közül  a   személyes   adatok
    védelméről szóló törvény megalkotásához írja elő az Alkotmány
    59.  §-ának (2) bekezdése a minősített többséget. A személyes
    adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról
    szóló  1992. évi LXIII. törvény azonban lehetővé teszi,  hogy
    törvény (itt nem az Alkotmányban előírt minősített többséggel
    elfogadott   törvényről  van  szó)  a   személyes   adatokkal
    kapcsolatos  jogokat  korlátozza,  különösen  akkor,   ha   a
    bűnüldözés,  bűnmegelőzés,  az  állam  pénzügyi  érdekei  ezt
    indokolják (16. §).

    Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában mindig  nagy  jelentősége
    volt az Országgyűlés döntéshozatali képessége megőrzésének, a
    szilárd  és  hatékony  kormányzásnak [4/1993.  (II.  12.)  AB
    határozat,  ABH  1993,  48.,  62.,  1/1999.  (II.   24.)   AB
    határozat,   ABH  1999,  25.,  38.].  Ennek   megfelelően   a
    kétharmados  szótöbbséggel megalkotandó törvények funkcióját,
    alkotmányos  célját  alapul véve nem indokolt  a  kétharmados
    szavazati   követelményt  kiterjeszteni  kétharmados   igenlő
    szavazattal   elfogadott   törvényben   megtalálható    olyan
    szabályoknak  egy  másik  törvénybe  utaló  szabállyal   való
    átvételére,   amelyek  a  minősített  többségű   elfogadással
    történő   szabályozás   iránya   szempontjából   nem   voltak
    meghatározók.

    Budapest, 2001. július 9.
                                              Dr. Harmathy Attila
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                               Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     31/2001. (VII. 11.)
     Date of the decision:
     .
     07/09/2001
     .
     .