English
Hungarian
Ügyszám:
.
436/B/2010
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 51/2010. (IV. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/328
.
A döntés kelte: Budapest, 04/26/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
    
    Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok alapján – dr.  Kiss
   László  alkotmánybíró párhuzamos indokolásával és dr.  Bragyova
   András alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő
    
                            határozatot:
    
    1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a   Polgári
   Törvénykönyvről  szóló 2009. évi CXX. törvény hatálybalépéséről
   és  végrehajtásáról  szóló  2010. évi  XV.  törvény  1.  §  (1)
   bekezdése, valamint 208. §-a alkotmányellenes, ezért azokat – a
   jelen határozat közzétételének napjával – megsemmisíti.
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a nagykorú személy
   döntéshozatalának  és jognyilatkozata megtételének  segítéséhez
   kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló 2010. évi  XVII.
   törvény 15. §-a alkotmányellenes, ezért azt – a jelen határozat
   közzétételének napjával – megsemmisíti.
    
    A megsemmisített rendelkezések nem lépnek hatályba.
    
    3.  Az  Alkotmánybíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009.
   évi  CXX.  törvény  hatálybalépéséről és végrehajtásáról  szóló
   2010.    évi    XV.    törvény    209.    §    (3)    bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
     
                                  I.
     
     1.   Az   indítványozó  országgyűlési  képviselő   álláspontja
    szerint  a jogállamiság-jogbiztonság alkotmányos elvét sérti  a
    Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2009.  évi  CXX.  törvény   (a
    továbbiakban:  új  Ptk.) hatálybalépéséről  és  végrehajtásáról
    szóló  2010. évi XV. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 1.  §  (1)
    bekezdése,    ezért   indítványozta   annak   a    kihirdetésre
    visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését.
     Az  indítványozó értelmezésében a Ptké. 1. § (1) bekezdése két
    vonatkozásban  sérti  az Alkotmány 2. § (1)  bekezdését:  az  a
    jogtechnikai  megoldás,  hogy  a  jogalkotó  az  új  Ptk.   hét
    könyvének  hatálybalépését  két  időpontra  osztotta,  átmeneti
    rendelkezések   megalkotását  tették  szükségessé,   amely   az
    alkalmazandó  joganyag áttekinthetetlenné válását eredményezte.
    Emellett  a  hatályba léptetés első lépcsőjeként  meghatározott
    2010.  május  1-jei  időpont  nem ad  lehetőséget  a  megfelelő
    felkészülésre.
     
     2.  A két lépcsőben történő hatályba léptetéssel kapcsolatosan
    az  indítványozó  kifejtette, hogy az új Ptk. első  és  második
    könyvét   2010.  május  1.  és  december  31.  közötti   időben
    együttesen  kell  alkalmazni  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló
    1959.   évi   IV.   törvény   (a   továbbiakban:   régi   Ptk.)
    rendelkezéseivel.   Értelmezési   és   alkalmazási    problémát
    eredményez  az a helyzet, hogy a sok tekintetben új koncepcióra
    épülő   új  Ptk.  első  két  könyve  nem  feltétlenül   hozható
    összhangba  a  régi  Ptk. dologi jogi, kötelmi  jogi,  öröklési
    szabályaival.   A  jogalkotó  ezt  a  dilemmát   úgy   próbálta
    feloldani, hogy az új Ptk. további öt könyvének 2011. január 1-
    jei   hatálybalépéséig,  8  hónapra  átmeneti   rendelkezéseket
    alkotott.  Mindez  azzal az eredménnyel jár, hogy  a  jogkereső
    állampolgárok   és   a   jogalkalmazók  egyidejűleg   kötelesek
    figyelemmel  lenni  a teljes egészében új szabályok  mellett  a
    hatályban  tartott,  korábbi szabályokra és  az  átmeneti,  pár
    hónapos   időtartamra   megalkotott  rendelkezésekre   is.   Az
    indítványozó  az  Alkotmánybíróság  gyakorlatára  utalással   a
    hatályba  léptetés ezen technikáját a jogállamiság  alkotmányos
    elvébe ütközőnek ítélte.
     
     3.  Az  indítványozó álláspontja szerint az új Ptk.  első  két
    könyvének  alkalmazásához  a jogalkotó  nem  biztosított  kellő
    felkészülési  időt. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése  értelmében
    ugyanis  a  felkészülési idő azt a reális  időtartamot  jelöli,
    amely  szükséges és elegendő ahhoz, hogy mindenki megismerhesse
    a  törvényben  megszabott  módon  kihirdetett  és  bárki  által
    hozzáférhető  jogszabályok tartalmát;  magatartását,  döntéseit
    mindenki   az   új   rendelkezésekhez  igazíthassa.   Mivel   a
    ténylegesen indokolt felkészülési idő tartama az új  jogszabály
    tartalmához,  az érintett jogviszonyok tömegéhez, a  módosított
    alanyi  jogosultságokhoz és kötelezettségekhez igazodik,  ezért
    minden   esetben  külön  vizsgálatot  igényel  a  hatálybalépés
    időpontjának  megválasztása. Az  új  Ptk.  első  két  könyvének
    alkalmazása  szempontjából  a tényleges  felkészülési  idő  két
    hónapja  nem  felel  meg  az alkotmányos  követelményeknek.  Az
    indítványozó  ebben  a körben hivatkozik a  Legfelsőbb  Bíróság
    elnökének és a Polgári Kollégium vezetőjének azon jogi, szakmai
    álláspontjára,   amely  a  kódex  terjedelmére,   jelentőségére
    tekintettel  az  egységes  hatálybalépés  mellett  az   egyéves
    felkészülési időt tartja indokoltnak.
     Az  indítványozó a szakmai, jogalkalmazói álláspont elfogadása
    mellett  érvelve kifejtette, a Polgári Törvénykönyv a  magánjog
    anyajogaként   kódex-jelleggel  állapítja   meg   a   személyek
    személyi, családi és vagyoni viszonyaira vonatkozó legfontosabb
    szabályokat,  érinti  és  rendezi a természetes  személyek,  az
    üzleti  világ, a kereskedelem, vagyis a vagyoni forgalom laikus
    és professzionális szereplőinek magánjogi viszonyait. A Polgári
    Törvénykönyv     a    személyek    cselekvési    autonómiájának
    kiteljesedését hivatott biztosítani.
     A  Polgári  Törvénykönyv  ezért nem  csupán  egy  a  törvények
    sorában,  hanem  a magánjogi viszonyokat a teljesség  igényével
    megragadó jogforrás, amelyre egy sor további ágazati jogszabály
    épül.
     Az  indítványozó  a  rendelkezésre  álló  felkészülési  idővel
    összefüggésben utalt továbbá arra is, hogy önmagában az új Ptk.
    2009.  szeptember 22-i elfogadása nem nyitotta meg a  címzettek
    számára a felkészülési időt, mert a hatálybalépés időpontja még
    hosszú  hetekig kérdéses maradt, és a 2010. május  1-jei  dátum
    csupán 2010. március 2-án vált egyértelművé.
     
     4.  Egy magánszemély indítványozó kezdeményezte a Ptké.  1.  §
    (1)   bekezdése,  208.  §  (1)-(2)  bekezdése  és  209.  §  (3)
    bekezdése,  továbbá  a  nagykorú személy  döntéshozatalának  és
    jognyilatkozata  megtételének  segítéséhez  kapcsolódó  polgári
    nemperes   eljárásokról  szóló  2010.  évi  XVII.  törvény   (a
    továbbiakban:  Tv.)  15.  §-a alkotmányellenességének  utólagos
    vizsgálatát.  Indítványozta, hogy „a kifogásolt rendelkezéseket
    –  illetve  ha a jogbiztonság megköveteli a fenti  két  törvény
    egészét  –  az  Alkotmánybíróság semmisítse  meg”.  Álláspontja
    szerint  az  új  Ptk.  első két könyve  rendelkezéseinek  döntő
    többségét hatályba léptető jogszabály túlzottan kevés időt hagy
    a  megváltozott  szabályozásra  való  felkészülésre,  hiszen  a
    hatálybaléptető jogszabály csak 2010. március 2-án jelent  meg,
    de  a  hatályba  léptetni  szándékozott  norma  is  csak  2009.
    november 20-án, a hatálybaléptetést pedig a hivatkozott  részek
    vonatkozásában  2010. május 1-jével állapítja  meg  a  törvény.
    Azzal  érvel,  hogy  az  új Ptk. által szabályozott,  mindenkit
    érintő,  komplex társadalmi-gazdasági viszonyokra kiható,  nagy
    jelentőségű  új szabályrendszer bevezetésére ilyen  kevés  időt
    hagyva  az  Alkotmány jogállamiságra vonatkozó  elve  sérül:  a
    norma  címzettjei  széles körének nincs  ideje  a  szabályozást
    megismerni,  felkészülni – így sérül a jogbiztonság.  Véleménye
    szerint  a  Tv.  teljes egészében az új Ptk.  Második  Könyvére
    vonatkozó kapcsolódó szabályozást tartalmaz, e törvény 15.  §-a
    szerint  szintén  2010.  május 1-jei hatálybalépéssel,  mely  a
    fentiek értelmében szintén alkotmánysértő.
     
     5.  A tartalmilag összefüggő indítványokat az Alkotmánybíróság
    ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször
    módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü.
    határozat (ABK 2009. január, 3.) 28. § (1) bekezdése alapján az
    Alkotmánybíróság egyesítette, és jelen határozatában egységesen
    bírálta el.
     
     6.  2009.  április  9-én  beadványt  nyújtott  be  az  Értelmi
    Fogyatékossággal   Élők   és  Segítőik  Országos   Érdekvédelmi
    Szövetsége  (ÉFOÉSZ),  amelyben  –  kilenc  másik  szervezettel
    együtt – az első indítvány elutasítását kérte.
     Az  ÉFOÉSZ  beadványának ismeretében 2009.  április  6-án  egy
    magánszemély  is  beadványt nyújtott  be,  amelyben  az  ÉFOÉSZ
    álláspontjához hasonlóan fejtette ki az indítványok elutasítása
    mellett  szóló  érveit. A beadványt benyújtó  magánszemély  ezt
    megelőzően  kérte,  hogy az indítványt  mint  közérdekű  adatot
    megismerhesse; az Alkotmánybíróság a kérést teljesítette.
     
                                  II.
     
     1. Az Alkotmány hivatkozott szabálya szerint:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     
     2. A Ptké. szabályai szerint:
     „1.  §  (1)  A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2009.  évi  CXX.
    törvény (a továbbiakban: Ptk.) 1:1-1:7. §-a (Első Könyv) és – a
    (2)  és  (3)  bekezdésben foglalt kivételekkel – 2:1-2:98.  §-a
    (Második Könyv) 2010. május 1-jén lép hatályba. (…)
     208.  §  (1)  Ez  a  törvény – a (2)-(3)  bekezdésben  foglalt
    kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba.
     (2) A 22. § (2) bekezdés 2010. július 1-jén lép hatályba.
     (3)  E  törvény  80-206. §-a, 209. § (2)  bekezdése,  valamint
    210. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.
     209. § (…)
     (3) E törvény 2-3. §-a 2010. december 31-én hatályát veszti.”
     
     3. A Tv. szerint:
     „15. § Ez a törvény 2010. május 1-jén lép hatályba.”
     
                                 III.
     
     Az indítványok részben megalapozottak.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság számos határozatot hozott, amelyekben
    a   jogszabály   hatálybalépése  kapcsán  az  új  rendelkezések
    alkalmazásához  szükséges  felkészülési  idő  biztosítását   az
    Alkotmányból folyó követelményként határozta meg. [7/1992.  (I.
    30.)  AB  határozat, ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV.  30.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  131,  132.;  28/1992.  (IV.   30.)   AB
    határozat,  ABH  1992,  155, 156-159.; 57/1994.  (XI.  17.)  AB
    határozat,  ABH  1994,  322,  324.;  43/1995.  (VI.   30.)   AB
    határozat, ABH 1995, 188, 196-197.]
     
     A  28/1992.  (IV.  30.) AB határozatában  az  Alkotmánybíróság
    rámutatott  arra,  hogy  a  jogbiztonság  követelménye  azt   a
    kötelezettséget  hárítja  a  jogalkotóra,  hogy  a   jogszabály
    hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatároznia, hogy kellő
    idő maradjon
       – a jogszabály szövegének megismerésére;
       – a  jogalkalmazó szervek számára a jogszabály alkalmazására
         való felkészüléshez;
       – a  jogszabállyal  érintett szervek  és  személyek  számára
         annak   eldöntéséhez,  hogy  miként   alkalmazkodjanak   a
         jogszabály rendelkezéseihez. (ABH 1992, 155, 157.)
     
     A   7/1992.  (I.  30.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kifejtette  azt  is,  hogy  a  jogszabály  alkalmazására   való
    felkészüléshez   szükséges   „kellő   idő”   megállapítása   és
    biztosítása a jogalkotó felelősséggel terhelt mérlegelésének és
    döntésének  függvénye. Az alkotmányellenesség csak a jogszabály
    alkalmazására  való felkészülést szolgáló időtartam  kirívó,  a
    jogbiztonságot  súlyosan veszélyeztető vagy  sértő  elmaradása,
    illetőleg hiánya esetén állapítható meg. Önmagában a kihirdetés
    és  a  hatályba lépés egybeesése sem feltétlenül sérti a  kellő
    felkészülési követelményét, más esetekben viszont ez éveket  is
    igénybe vehet [7/1992. (I. 30. AB határozat, ABH 1992, 45, 47.;
    267/B/2000. AB határozat, ABH 2002, 1126, 1135.; 797/B/2001. AB
    határozat, ABH 2003, 1437, 1443.].
     
     Az  Alkotmánybíróság  a  25/1992. (IV. 30.)  AB  határozatában
    rámutatott   arra,   hogy   „[a]  jogállamiság   egyik   fontos
    alkotóeleme  a jogbiztonság, amely egyebek között  megköveteli,
    hogy
       – az  állampolgárok  jogait  és kötelességeit  a  törvényben
         megszabott    módon   kihirdetett   és    bárki    számára
         hozzáférhető jogszabályok szabályozzák,
       – meglegyen  a  tényleges lehetőség arra, hogy a  jogalanyok
         magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani,  ennek
         érdekében  a jogszabályok a kihirdetésüket megelőző  időre
         nézve   ne  állapítsanak  meg  kötelezettséget,  illetőleg
         valamely  jogszerű  magatartást visszamenőleges  érvénnyel
         ne   minősítsenek  jogellenesnek.  A  jogbiztonság  e  két
         alapvető   követelménye  közül  bármelyiknek  a  figyelmen
         kívül hagyása összeegyeztethetetlen az Alkotmány 2. §  (1)
         bekezdésével,  s  így alkotmányellenes”  (ABH  1992,  131,
         132.).
     
     Jóllehet  1992  óta a jogszabályok szövegének  terjesztése,  a
    jogszabályokhoz való hozzáférés, a jogszabályok  megismerésének
    lehetősége,  módosított jogszabálynál a módosító  rendelkezések
    jogszabályba  illesztése – a technikai lehetőségek változásával
    V  nagy  mértékben könnyebbé vált, amit figyelembe kell  venni,
    amikor   az   a   „formai”  kérdés  merül  fel  a   kellő   idő
    szempontjából,  hogy  a  kihirdetett jogszabály  bárki  számára
    hozzáférhető-e, a tartalmi alkotmányjogi kérdések azonban  egy-
    egy ügy kapcsán a korábbiakkal azonosak maradtak.
     
     Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata során  a  felkészülési
    idő  hiánya  miatt  akkor állapította meg  valamely  jogszabály
    alkotmányellenességét,  ha  az szerzett  jogot  korlátozott,  a
    korábbihoz képest úgy állapított meg hátrányosabb rendelkezést,
    illetőleg oly módon hárított fokozott kockázatot a címzettekre,
    hogy   a  megismerés  és  a  felkészülés  lehetőségének  hiánya
    sérelmet   okozott   az  érintettek  számára,   akadályozta   a
    jogalkalmazót a jogszabály alkalmazásában. [7/1992. (I. 30.) AB
    határozat,  ABH 1992, 45, 47.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat,
    ABH 1992, 131, 132.; 43/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995,
    188,  196.;  44/1995. (VI. 30.) AB határozat,  ABH  1995,  203,
    207.;  723/B/1998.  AB  határozat,  ABH  1999,  795,  799-800.;
    1025/B/2001.   AB   határozat,  ABH  2003,  1456,   1459-1460.;
    797/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1437, 1441-1442.]
     
     A  felkészülési idővel összefüggő gyakorlathoz tartozik,  hogy
    Alkotmánybíróság    –    a    Balaton    Kiemelt    Üdülőkörzet
    Területrendezési   Tervének   elfogadásáról   és   a   Balatoni
    Területrendezési Szabályzat megállapításáról  szóló  2000.  évi
    CXII.   törvény   (a   továbbiakban:  Btv.)   ama   szabályával
    kapcsolatban,  amely  előírta, hogy a  jogerős  államigazgatási
    határozattal  le  nem  zárult ügyekre (bizonyos  kivétellel)  a
    törvény  (területfelhasználási és építési szabályait szigorító)
    építési  rendelkezéseit kell alkalmazni [Btv. 54. § b) pont]  –
    az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésével kapcsolatban  az  előbb
    idézett döntésben foglaltakhoz hasonló megállapításokat tett. A
    határozat   hivatkozott  arra,  hogy  a   Balaton   üdülőkörzet
    területére  regionális rendezési terv a Btv.-t  megelőzően  már
    1979-ben  az  1013/1979. (VI. 20.) MT határozattal  elfogadásra
    került,   az   építési  korlétozásokat,  tilalmakat  tartalmazó
    1/1989.  (I.  1.)  ÉVM  rendeletet felváltó  1999.  évi  XXXII.
    törvényt  (a továbbiakban: Átm.tv.) módosító 1999.  évi  LXVII.
    törvény  úgy változtatta meg az 5. § (1) bekezdésének  hatályra
    vonatkozó    rendelkezését,   hogy   az    Átm.tv.    a    Btv.
    hatálybalépésével, de legkésőbb 2000. december 31-ével hatályát
    veszti. Az Átm.tv.-t módosító törvény 1999. július 6-án  lépett
    hatályba.  A határozat szerint tehát 1999 nyarán nyilvánosságot
    kapott  az  a  tény,  hogy új területrendezési  terv  készül  a
    Balaton  üdülőkörzet  területére  és  az  elfogadásáról   szóló
    törvényt   az  Országgyűlés  legkésőbb  2000.  december   31-ig
    elfogadja. A határozat értelmében nem volt megállapítható ebben
    a  jogszabályi környezetben, hogy a Btv. előírásai  ténylegesen
    váratlanul,  felkészületlenül  érték  az  érintett   ingatlanok
    tulajdonosait.  A  határozat  megerősítette,  hogy  nem   lehet
    általános  érvénnyel  meghatározni, hogy  mennyi  a  jogszabály
    alkalmazására való felkészüléshez szükséges kellő idő,  amit  a
    jogszabály  kihirdetése és hatálybaléptetése között feltétlenül
    biztosítani kell. Ezt minden egyes jogszabály megalkotásánál, a
    jogszabályba  foglalt rendelkezések jellegének,  mennyiségének,
    valamint   a   jogszabály  végrehajtására  (vagy  az   önkéntes
    jogkövetésre)  való  felkészülést  befolyásoló  egyéb  tényezők
    alapulvételével, esetileg kell vizsgálni (28/1992. (IV. 30.) AB
    határozat,  ABH 1992, 155, 156-157.). Nyilvánvaló,  hogy  ez  a
    szabályozás  meghatározott  építési  ingatlanokkal  kapcsolatos
    korlátozásról  szól,  és  nem átfogóan szabályozó  törvénykönyv
    bevezetésére vonatkozik.
     
     2.  Az  indítvány  alapján az Alkotmánybíróságnak  a  vitatott
    jogszabályi  rendelkezéssel kapcsolatosan két  kérdést  kellett
    vizsgálni.
     
     Egyrészt  vizsgálnia  kellett azt, hogy a jogszabály  hatályba
    léptetése  valóban  a felkészülési idő hiányát  eredményezte-e.
    Másrészt  –  mivel  az Alkotmánybíróság ismertetett  gyakorlata
    szerint  önmagában a felkészülési idő hiánya  nem  elegendő  az
    alkotmányellenesség megállapításához – vizsgálnia  kellett  azt
    is,  hogy az adott esetben megállapítható-e a felkészülési  idő
    elmaradása  miatt  a  jogbiztonság  súlyos  sérelme,  illetőleg
    veszélyeztetése.  [Vö.: 69/2006. (XII. 6.)  AB  határozat,  ABH
    2006, 770, 782.].
     
     Az  Alkotmánybíróság azonban most először szembesül  azzal  az
    alkotmányjogi  problémával,  hogy adott  jogágat,  jogterületet
    átfogóan,   reformszerűen   szabályozó   törvénykönyv   (kódex)
    tekintetében  – amely ennek megfelelően nagyobb  terjedelmű  és
    hatású,  mint az átlagos törvények – a felkészülési idő  hiánya
    és   emiatt   a  jogbiztonság  súlyos  veszélyeztetése   milyen
    szempontok szerint állapítható meg. Az Alkotmánybíróság  eddigi
    gyakorlatában    a    felkészülési    idő    kérdése    hasonló
    törvénykönyvvel   kapcsolatban   még   nem   merült   fel.   [A
    gyakorlatban  annak  a  szabálynak az érvényesüléséről  kellett
    gyakran     állást    foglalni,    amely    szerint    fizetési
    kötelezettségekre,  fizetésre kötelezettek körére,  a  fizetési
    kötelezettség  mértékére  vonatkozó  törvények  kihirdetése  és
    hatálybalépése között legalább negyvenöt napnak kell eltelnie –
    pl. 66/2006. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2006, 725, 738-739. Az
    egyik  legutóbbi döntésben – 87/2008. (VI. 18.)  AB  határozat,
    ABH  2008,  707.  – a biztonságos és gazdaságos  gyógyszer-  és
    gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
    egyes  szabályai vizsgálatával kapcsolatban állapította meg  az
    Alkotmánybíróság,  hogy  – a befizetési kötelezettséget  előíró
    rendelkezések   esetében  –  a  törvényhozó   biztosította   az
    államháztartásról  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  10.   §   (4)
    bekezdésében meghatározott negyvenöt napos határidőt. A  többi,
    a   gyógyszerforgalmazás  területén  új  joganyag  harmincnapos
    hatálybaléptetése  a  határozat  szerint   nem   tekinthető   a
    jogbiztonság súlyos sérelmének.]
     
     Nyilvánvaló, hogy más a „kellő felkészülési idő” megítélése  a
    tartósság    igényével    megalkotott,   általános,    alapvető
    életviszonyokat  érintő,  a reformálás  igényével  fellépő,  az
    egész     jogrendszerre     hatást    gyakorló     törvénykönyv
    hatálybalépésénél, mint az „átlagos” törvényeknél, vagy éppen a
    jogalanyok   szűk   körét  érintő,  eleve  különleges   szakmai
    felkészültség meglétét feltételező jogszabályoknál.
     
     A  kódexek közül különösen a polgári jogra vonatkozó  kódexnek
    a   jelentőségét   mutatja   az  új   Ptk.   előkészítése   is.
    Magyarországon   az   új   Polgári  Törvénykönyv   tervezetének
    előkészítését az 1050/1998. (IV. 24.) Kormányhatározat rendelte
    el.  Az  új  kódex koncepcióját – még normaszöveg  nélkül  –  a
    1009/2002.  (I. 31.) Kormányhatározat fogadta el.  2006  végére
    készült  el  a  törvény  első szövegváltozata,  az  úgynevezett
    „Vitatervezet”. A 2007. év első felében lezajlott szakmai viták
    eredményeként  2007  végére született meg a  kódex  úgynevezett
    „első  változata”. A törvényjavaslatot az Országgyűlés  először
    2009. szeptember 21-én, másodszor november 9-én fogadta el.  Az
    első  korm. határozat elfogadásától az új Ptk. kihirdetéséig  –
    2009.  november  20. – több mint tizenegy  év  telt  el.  Ezzel
    együtt  az új Ptk. elfogadásának körülményeit jellemzi  az  is,
    hogy  még  a  zárószavazás  előtt is több  módosító  javaslatot
    nyújtottak be. A T/5949/416. számú javaslat – mely 235  pontból
    állt  –  számos  lényegi,  nemcsak  koherencia-zavart  elhárító
    módosítást is végrehajtott az egységes javaslaton.
     
     Kódex  esetében  –  vagy  más,  a  törvénykönyvekhez  hasonló,
    átfogó  változást tartalmazó törvénycsomagnál – általában  több
    időt   igényel   már  önmagában  a  jogszabály   szövegének   a
    megismerése,  esetenként a hatályos jog megállapítása  is,  ami
    önmagában  rendszerint  még nem is elég az  alkalmazáshoz  való
    felkészüléshez.  Több  idő  szükséges  a  jogalkalmazó  szervek
    számára is a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez; több
    idő  kell  a  törvénykönyvvel  érintett  szervek  és  személyek
    számára annak eldöntéséhez, hogy miként alkalmazkodjanak egy új
    megközelítésen     alapuló    szabályrendhez.    Kisebb-nagyobb
    változásokkal,  módosításokkal érintett, mégis  több  évtizeden
    keresztül   alkalmazott   kódex   esetében,   amelynek   átfogó
    átalakítása  a  jog  előkészítői  számára  is  több  mint   egy
    évtizedet  meghaladó  időt vett igénybe, a „kellő  felkészülési
    idő”  a  jogkereső,  és  jogalkalmazó  társadalom  számára   is
    hosszabb terminust tesz szükségessé.
     
     Alkotmányjogi szempontból részben hasonló ügyben,  a  28/2005.
    (VII.   14.)   AB   határozat  –  az   érettségi   rendszerének
    megváltoztatásával kapcsolatban – a jövőre nézve arra hívta fel
    a jogalkotó figyelmét, hogy „abban az esetben, hogy ha valamely
    rendszert radikálisan, alapvetően megváltoztat, úgy köteles azt
    oly   módon   tenni,  hogy  mind  a  keret-,  mind   az   egyes
    részletszabályok  olyan  időben kerüljenek  megalkotásra,  hogy
    azok  ne  csak  a  jogszabályi (időbeliségre vonatkozó  formai)
    feltételeknek  feleljenek meg, hanem azokat  az  érintettek  is
    megfelelő módon és ténylegesen megismerhessék, megérthessék  és
    befogadhassák.  Köteles  továbbá fokozott  figyelmet  fordítani
    annak   előzetes   ellenőrzésére  is,  hogy  az   új   rendszer
    alkalmazására  az  érintettek  megfelelően  felkészültek-e.  Ez
    ugyanis  elengedhetetlen  ahhoz, hogy a  szükséges  információk
    birtokában, tudatosan és a következményeket átlátva hozhassanak
    döntéseket.  Az Alkotmánybíróság a jövőben – az arra  irányuló,
    kellő időben érkezett indítvány esetén – megsemmisíti az olyan,
    új rendszer bevezetésére irányuló jogszabályokat, amelyek az új
    rendszerre  való átállást, illetve annak tényleges megismerését
    és  megértését  – akár az időtényező, akár más  egyéb  szempont
    miatt – nem biztosítják megfelelően.” (ABH 2005, 290, 312.).
     
     3.  Habár  a  jelen  ügynek  nem az új  Ptk.  egyes  szabályai
    tartalmi alkotmányellenességének utólagos vizsgálata a  tárgya,
    a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez szükséges „kellő
    idő” vizsgálatához elkerülhetetlen áttekinteni az új Ptk. május
    1-jei  hatálybalépéssel érintett szabályait. Ez azért van  így,
    mert  a  „kellő idő” hiányát az Alkotmánybíróság –  az  idézett
    döntések  értelmében  – akkor állapítja meg,  ha  a  jogszabály
    szerzett  jogot korlátozott, a korábbihoz képest úgy állapított
    meg  hátrányosabb  rendelkezést, illetőleg oly  módon  hárított
    fokozott  kockázatot  a címzettekre, hogy  a  megismerés  és  a
    felkészülés lehetőségének hiánya sérelmet okozott az érintettek
    számára,    akadályozta    a   jogalkalmazót    a    jogszabály
    alkalmazásában. Vagyis a felkészüléshez szükséges  idő  csak  a
    jogszabály  tartalmára tekintettel vizsgálható, jóllehet  ez  a
    vizsgálat    a   jogszabály   egyes   rendelkezései    tartalmi
    alkotmányellenességére ilyenkor nem terjed ki.
     
     Kétségtelen,  hogy  az  új  Ptk.-t az  alapvető  változtatások
    szándéka hívta életre.
     
     Az   új   Ptk.   tervezete  mint  jelentős  jogszabálytervezet
    előkészítésére a kormány kodifikációs bizottságot hozott létre.
     
     Az  új  Ptk.  többi törvénytől eltérő jelentőségét  a  polgári
    jogi  kodifikációról szóló 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat
    a  következőképpen fejezte ki: „A Kormány elrendeli  a  polgári
    jog,  ezen belül a Polgári Törvénykönyv átfogó korszerűsítésére
    irányuló  munkálatok  megkezdését. A  felülvizsgálat  közvetlen
    célja  egy  korszerű, a nemzetközi gyakorlatnak és elvárásoknak
    is megfelelő Polgári Törvénykönyv megalkotása, amely a gazdaság
    alkotmányaként, a civilisztika alaptörvénye lesz. Közvetett cél
    ezen  túlmenően a jogbiztonság magasabb szintre emelése, a  más
    törvényekkel, illetve jogszabályokkal való viszony, a főszabály-
    kivétel  kapcsolatok  áttekinthetőbbé, egyértelművé  tétele,  a
    jogkeresők  eligazodásának megkönnyítése a személyi és  vagyoni
    viszonyaikat meghatározó joganyagban. Az új Ptk. legyen az 1990-
    től  készült  törvények szintézisével a  civilisztika  terén  a
    rendszerváltás  folyamatának  egyfajta  kodifikációs  lezárása,
    összegzése.”
     
     A  Ptké.  az új Ptk. hatálybalépéséhez szükséges rendelkezések
    gyűjteménye.
     
     Az  új  Ptk.-t a Magyar Közlöny 2009. évi 165. számában  2009.
    november 20-án, a Ptké.-t a Magyar Közlöny 2010. évi 30.  száma
    2010. március 2-án hirdette ki.
     
     A   Ptké.   kihirdetése  és  az  új  Ptk.  egyes  szabályainak
    hatálybalépése (május 1-je) között 60 nap telik el.
     
     Maga  a  Ptké.  összesen 211 §-ból áll, mintegy 750  bekezdést
    tartalmaz,   összességében  több,  mint  ezer  jogszabályhelyet
    módosít,  amelyeknek  jelentős  része  –  a  Ptké.  22.  §  (2)
    bekezdése, 80-206. §-a, 209. § (2) bekezdése, valamint 210. §-a
    kivételével – május 1-jén hatályba lép.
     
     A  Ptké.  az  új  Ptk. Első és Második Könyve május  elsejétől
    történő    hatályba    léptetéséről    rendelkezik,    bizonyos
    kivételekkel. Az Első Könyv Bevezető rendelkezéseket tartalmaz:
    1:1. § [A törvény hatálya] 1:2. § [Értelmezési alapelv] 1:3.  §
    [A  jóhiszeműség és tisztesség alapelve] 1:4. §  [Az  elvárható
    magatartás  elve] 1:5. § [A felróható magatartás és  az  önhiba
    irtékelése] 1:6. § [A joggal való visszaélés tilalma] 1:7. § [A
    bírósági út igénybevételének biztosítása.]
     
     A  Második  Könyv  három részből áll: az ember  mint  jogalany
    (jogképesség,  cselekvőképesség), a  jogi  személyek  és  az  e
    nélküli jogalanyok (állam, alapítvány), és a személyhez  fűződő
    jogok  (nevesített személyhez fűződő jogok, a személyhez fűződő
    jogok megsértésének szankciói, szerzői jog és iparjogvédelem).
     
     Az  új  Ptk.  jelentősen módosítja a jogi  személyekre  és  az
    alapítványra vonatkozó szabályozási kört.
     
     Az  új  Ptk.  –  a  május  1-jétől hatályba  lépő  részében  –
    gyökeresen  átalakítja  a  nagykorú személy  cselekvőképességét
    érintő   rendelkezéseket,  a  belátási  képesség   megváltozása
    esetére   alapvetően   változnak   a   döntéshozatalra   és   a
    jognyilatkozat tételére vonatkozó szabályok.
     
     Az  új Ptk. szabályai nagy mértékű módosítást eredményeznek  a
    személyiségi jogok hazai rendszerében is: a 2:93 és 2:94.  §-ok
    gyökeres,  előzményeket nem ismerő változásokat vezetnek  be  a
    jogkövetkezmények terén. Ebben a körben az egyik legjelentősebb
    változásként  megszünteti a nem vagyoni kártérítés  intézményét
    és bevezeti helyette a sérelemdíjat.
     
     Az  új  Ptk.  többi  része – a 3-4-5-6. és 7.  könyv  –  2011.
    január 1-jén lép hatályba a Ptké. szerint.
     
     4.  Az ismertetett gyakorlat értelmében az Alkotmánybíróság  a
    felkészülési  idő hiánya miatt akkor állapította  meg  valamely
    jogszabály alkotmányellenességét, ha
       – az szerzett jogot korlátozott,
       – a   korábbihoz  képest  úgy  állapított  meg  hátrányosabb
         rendelkezést, illetőleg
       – oly  módon  hárított  fokozott kockázatot  a  címzettekre,
         hogy  a  megismerés és a felkészülés lehetőségének  hiánya
         sérelmet  okozott  az  érintettek számára,  akadályozta  a
         jogalkalmazót a jogszabály alkalmazásában.
     
     A  Ptké. két lépcsőben léptetné hatályba az új Ptk.-t.  Az  új
    Ptk.-nak  a törvény alapelveiről, továbbá a személyek jogairól,
    cselekvőképességéről, a személyiségi jogok védelméről és a jogi
    személyekről  szóló  részei  már  2010.  május  1-jén  hatályba
    lépnének,  a  további részek pedig 2011. január  1-jén.  Így  a
    jogalkalmazóknak   néhány  hónapon  belül   kétszer   is   igen
    terjedelmes jogszabály-változásra kellene felkészülniük.
     
     Az  új  Ptk. első két könyve előbb a régi Ptk. többi részével,
    majd  8  hónap  múlva az új Ptk. további könyveivel  is  együtt
    értelmezendő lesz, ami különösen a nem hatósági, nem  hivatásos
    jogalkalmazókat összezavarhatja.
     
     Az  Alkotmánybíróság  –  megerősítve  korábbi  gyakorlatát   –
    rámutat  ezzel kapcsolatban, hogy a felkészülési idő tartamának
    megállapításánál nem kizárólag a jogalkalmazó hatóságok,  hanem
    a  jogi szabályozással érintett valamennyi természetes és  jogi
    személy reális időszükségletét is figyelembe kell venni,  amely
    mind   a   jogszabály  áttanulmányozásához,  mind  az  önkéntes
    jogkövetésre   való  felkészüléshez  szükséges   időt   magában
    foglalja [28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 155,  156-
    159.].
     
     Bár  az  Alkotmánybíróság nem vizsgálja  a  cselekvőképességre
    vonatkozó,  tagadhatatlanul alapjogi megközelítésre alapozó  új
    szabályozás  érdemét, ebben a körben különösen figyelembe  kell
    venni,   hogy   az   új   Ptk.   cselekvőképességre   vonatkozó
    szabályozása  alapvetően új szemléletet és megközelítést  kíván
    bevezetni  (nagykorúak  esetében tagadja  a  belátási  képesség
    hiányának,   illetve  korlátozottsága  általános   voltának   a
    lehetőségét;   lényegében   megszűnik   a   kizáró   gondnokság
    jogintézménye, az általános érvényű gondnokság alá helyezés,  a
    gondnok  törvényes képviselői minősége). Az új Ptk. a  belátási
    képességükben  korlátozott  nagykorú  személyek  védelmére   új
    jogintézményeket  hoz létre, így a gondnokság  alá  helyezéssel
    összefüggésben  a gondnok önálló eljárásra való feljogosítását,
    az előzetes jognyilatkozatot és a támogatott döntéshozatalt. Az
    előzetes jognyilatkozat a nagykorú személy önrendelkezési jogát
    erősíti;  célja,  hogy  az utóbb esetleg jognyilatkozat-tételre
    képtelenné  vált  személy  fontos  ügyeiben  előre,   hitelesen
    kinyilváníthassa  akaratát.  A  támogatott  döntéshozatal   azt
    jelenti,   hogy   a   jognyilatkozatok   megtételekor   értelmi
    képessége,  pszichés  állapota vagy  szenvedélybetegsége  miatt
    segítségre  szoruló cselekvőképes nagykorú  személy  számára  a
    bíróság  támogató személyt nevez ki, ami önmagában  nem  jár  a
    cselekvőképesség korlátozásával, és a támogatott  döntéshozatal
    az   érintett   személy   egyetértése  mellett   jöhet   létre,
    visszavonását   a   támogatott  személy   is   kezdeményezheti.
    Átalakulnak a korlátozó gondnokság alá helyezés feltételei.  Az
    új  szabályok érvényesíthetősége érdekében létre kell hozni  az
    előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását, át kell alakítani  a
    gondnokoltak  nyilvántartását.  A  gyámhatóság  hatásköréből  a
    bíróság  hatáskörébe  kerül a gondnok kirendelése,  felmentése.
    Bírósági    hatáskör    lesz    az   előzetes    jognyilatkozat
    hatálybalépésének  megállapítása,  a  gondnok  feljogosítása  a
    gondnokolt képviseletére.
     
     Mindezek  a változások – jóllehet összességében a nem teljesen
    cselekvőképes nagykorú személy önrendelkezési jogának erősítése
    irányába  hatnak  – oly módon hárítanak fokozott  kockázatot  a
    címzettekre (különösen a gondnokokra, a támogató személyre és a
    gondnokolt   személyekkel  magánjogi   viszonyba   kerülő   más
    személyekre),  hogy  a  megismerés és a  felkészülés  megfelelő
    lehetőségének hiánya sérelmet okozhat az érintettek  számára  a
    jognyilatkozataik megtételénél.
     
     Amíg  a  jogalanyok nem ismerik kellőképpen az új szabályokat,
    több  „akarathibás”,  vagy álképviselővel  kötött,  érvénytelen
    szerződés születhet.
     
     Az   Alkotmánybíróság  akkor,  amikor   mérlegelte,   hogy   a
    felkészülési idő hiánya miatt a jogszabály alkotmányellenessége
    megállapítható-e  abból az okból, hogy az az  érintettekre  oly
    módon  hárít  fokozott  kockázatot,  hogy  a  megismerés  és  a
    felkészülés  lehetőségére mintegy két hónap állt rendelkezésre,
    figyelembe  vette,  hogy  a cselekvőképességgel,  gondnoksággal
    összefüggő  egyes törvények módosításáról szóló 2001.  évi  XV.
    törvény – amely a most szóban lévő hatálybaléptetéssel érintett
    szabályokhoz  hasonló  mélységű  változást  vezetett  be  –   a
    kihirdetését  követő  hatodik hónap 1. napján  lépett  hatályba
    [15.  § (1) bekezdés]. A felkészülési időt önmagában nem nyitja
    meg  az,  ha  a  jogszabály szövege ugyan  megismerhető,  de  a
    hatálybalépés  még kétséges vagy annak időpontja ismeretlen.  A
    felkészülési idő a jogszabállyal bevezetett változások biztosra
    vehető  hatálybalépésének megismerésekor kezdődhet, mert  ekkor
    kerülnek  a  személyek  abba  a helyzetbe,  hogy  a  jogszabály
    hatálybalépésével számolniuk kell, vagyis fel  kell  készülniük
    arra.
     
     Zavaró lehet a fenti értelemben felfogott jogalkalmazás  során
    az is, hogy az alapelvi rendelkezések hatályban maradnak a régi
    Ptk.  elején  is (1-7. §), s azok csak részben azonosak  az  új
    alapelvekkel.
     
     A  kétlépcsős hatálybaléptetéssel kapcsolatban megállapítható,
    hogy  az  új  Ptk.  Második Könyve részben – a cselekvőképesség
    szabályait  illetően – átszövi a régi, eredetileg  más  fogalmi
    rendszerre   épült   Ptk.  (dologi  jogi,  kötelmi,   öröklési)
    szabályait,  de  –  az új Ptk. 1:2. § (2) bekezdése  folytán  –
    szinte az egész jogrendszert is.
     
     Megállapítható  az is, hogy a Ptké. új Ptk.-t  hatálybaléptető
    rendelkezése  nem  tartalmaz általános  szabályt  a  régi  Ptk.
    alatt,  a  régi  Ptk.  szabályai  szerint  keletkezett  igények
    mikénti  elbírálására,  dacára  annak,  hogy  számos  helyen  a
    „folyamatban  lévő eljárásokban” és „ügyekben”  előírja  az  új
    Ptk. alkalmazását.
     
     Az  ezzel összefüggő jogbizonytalanságra példa, hogy  a  Ptké.
    1.  §  (1) bekezdése alapján május 1-jén hatályba lépő új  Ptk.
    2:93   és  2:94.  §-ai  mélyreható,  előzményeket  nem   ismerő
    változásokat   eredményeznek   a   személyiségi   jogok   hazai
    rendszerében.  A  2:93.  § új szabálya  értelmében  a  sajtóval
    szemben semmilyen – tehát sem objektív, sem szubjektív alapú  –
    igényt  nem  lehet  érvényesíteni, ha a  sajtó  a  személyiségi
    jogokat  azzal sérti meg, hogy nyilvános rendezvényről  tudósít
    szöveghűen  az  ott elhangzottakról; neki átadott nyilatkozatot
    tesz    közzé;    hivatalos   eljárásokat,   döntéseket    vagy
    határozatokat ismertet.
     
     Az  új  Ptk.  2:94.  §  (1)  és (2)  bekezdése  a  közhatalmat
    gyakorló,   közfeladatot  ellátó  és  egyébként  közszereplőnek
    minősülő  személyek jóhírnevének és becsületének  –  nemcsak  a
    sajtó,  hanem  bárki  által  való  –  megsértése  esetére   úgy
    rendelkezik, hogy akár az egyébként objektív, akár a szubjektív
    jogkövetkezmények ilyen esetben csak akkor alkalmazhatók, ha  a
    jogsértő szándékosan vagy súlyosan gondatlan módon járt el.
     
     Mindkét  szabály  a  régi  Ptk.-hoz  képest  igen  terjedelmes
    kivételt  konstituál az általános személyiségvédelem elve  alól
    („…  mindenki köteles tiszteletben tartani…”). Ez azt  jelenti,
    hogy a személyhez fűződő jogok egyes alanyai számára az új Ptk.
    hatálybalépése  a  korábbihoz képest hátrányosabb  rendelkezést
    állapít meg.
     
     A  gyakorlatban  ez  azt  jelentheti, hogy  mindazok,  akikkel
    szemben  2010.  május 1-jéig az ismertetett módon  személyiségi
    jogi  jogsértést  követtek el, és a régi  Ptk.  alapján  perben
    érvényesíthető   igényeik  keletkeztek,  a   folyamatban   lévő
    ügyekben    is    alkalmazandó   új    rendelkezések    folytán
    (sajtóhelyreigazítási igény, személyiségi  jogok  megsértésének
    objektív  jogkövetkezményeihez fűződő  igények,  kártérítés  és
    bírság, az elévülési időn belül) ezen igényeiket elveszíthetik.
     
     Az  Alkotmánybíróság 349/B/2001. AB határozatában  hivatkozott
    arra,  hogy létrejött jogviszonyok alatt az anyagi jog  alapján
    létrejött,  anyagi jogi jogviszonyokat érti, és e  jogviszonyok
    védelme   érdekében  állapított  meg  alkotmányellenességet   a
    visszaható  hatályú  jogalkotás tilalmának sérelme  miatt  (ABH
    2002,  1241, 1245.). Ezért azt kell vizsgálni, hogy a  hatályba
    léptető  rendelkezés  eredményeként  a  törvény  új,  korlátozó
    rendelkezései már létrejött, lezárt anyagi jogi jogviszonyokban
    idéztek-e  elő változást. [ABH 2002, 1241, 1246.] A hivatkozott
    határozatban a testület megállapította, hogy a szabályozás csak
    abban  az  esetben visszaható hatályú – és alkotmányellenes  –,
    amennyiben  védelmet  élvező anyagi jogi jogviszonyokban  kíván
    kedvezőtlen  változást előidézni.Hasonló megállapításokat  tett
    az    Alkotmánybíróság   többek   között   a   903/B/1990.   AB
    határozatában    (adófizetési   kötelezettség   visszamenőleges
    hatályú hatályba léptetése, ABH 1990, 250.), a 7/1992. (I. 30.)
    AB  határozatában  (a  bejelentés és nem a keletkezés  idejéhez
    kötött   illetékfizetési  kötelezettség,  ABH  1992,  45.),   a
    17/1998.  (V.  13.) AB határozatában (a jogszerűen  megszerzett
    játékterem-engedély  utóbb  hatályba  lépő  jogszabály   miatti
    elvesztése,   ABH  1998,  155.),  a  64/2002.  (XII.   3.)   AB
    határozatában (a számítási mód megváltozása miatt nem  kerülhet
    kedvezőtlenebb helyzetbe az, aki a nyugdíjjogosultság  törvényi
    követelményeit  az új számítási mód hatálybalépését  megelőzően
    teljesítette,  ABH  2002, 348.), és a 31/2005.  (VII.  14.)  AB
    határozatában    (bírság   kiszabása   utólag   jogszerűtlennek
    minősített magatartás miatt, ABH 2005, 675.).
     
     Az    Alkotmánybíróságnak   vizsgálnia   kellett,   hogy    az
    indítványban megjelölt hatálybaléptetési szabály korlátozza-e a
    kihirdetést  megelőzően  keletkezett  igények  érvényesítésének
    jogát,  illetve a módosító rendelkezések az anyagi jog  alapján
    létrejött jogviszonyokban kívánnak-e olyan változást előidézni,
    amelyhez  az  érintettek – felkészülési  idő  hiányában  –  nem
    tudnak alkalmazkodni. [Hasonlóan járt el az Alkotmánybíróság  a
    2/2009. (I. 23.) AB határozatban (ABK 2009. január, 15), amikor
    a     jogalkotással     kapcsolatos     azonnali     jogvesztés
    alkotmányellenességét állapította meg, a  jogbiztonság  sérelme
    miatt.]  A  május  1-jei  hatálybalépéssel  érintett,  említett
    ügyekben  a  bíróság  döntése olyan okra lesz  visszavezethető,
    amelyet a folyamatban lévő perekben az eljárás megindításakor a
    felek  nem  láthattak  előre. A Ptké.  1.  §  (1)  bekezdése  a
    kihirdetését   megelőző  időre  keletkeztet  az   anyagi   jogi
    szabályok   szerint  létrejött  jogviszonyok   tekintetében   a
    jogosultak   számára   kedvezőtlen,   jogvesztést   eredményező
    változást.  A  Ptké.  1.  § (1) bekezdése  ebből  az  okból  is
    ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével.
     
     5.   A  Ptké.  kihirdetése  és  az  új  Ptk.  egyes  szabályai
    hatálybalépése (május 1-je) között hatvan nap időtartam van. Az
    új Ptk. hatálybalépésének időpontja a Ptké. kihirdetésekor vált
    ismertté,    a   hatálybalépés   időpontja   körül    kialakult
    bizonytalanságra  tekintettel  a  felkészülés  –  a   személyek
    számára – ekkor kezdődhetett meg.
     
     A  Ptké.  ezen  kívül  nyolc  hónapra  átmeneti  rendelkezések
    sokaságát  –  értelmező  szabályokat,  számos  törvény,  köztük
    magának  a régi Ptk.-nak az átmenetileg hatályban maradó  egyes
    rendelkezései  módosítását – vezeti be. (Az  új  Ptk.  tartalmi
    változásai   szükségessé  teszik  számos   kormányrendelet   és
    miniszteri rendelet módosítását is, 2010. május 1-jétől.)
     
     Ez  annak  a  következménye, hogy  az  új  Ptk.  nem  egyetlen
    időpontban, hanem szakaszosan lép hatályba. Az új Ptk.  további
    öt könyvének 2011. január 1-jei hatálybalépéséig, 8 hónapra,  a
    régi   Ptk.  és  az  új  Ptk.  első  két  könyve  lesz   együtt
    alkalmazandó.
     
     Az  új Ptk. első két könyve, terjedelmét tekintve 115 szakasz,
    ami  önmagában  nem  minősíthető jelentős  mennyiségnek.  Annak
    megítélésénél  azonban,  hogy a hatvan napos  felkészülési  idő
    alkotmányjogi  szempontból elégséges-e, annak van  jelentősége,
    hogy  az  új  Ptk.  a  személyek személyi, családi  és  vagyoni
    viszonyaira vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza, továbbá
    a   személyi,   családi   és  vagyoni  viszonyokat   szabályozó
    törvényeket   általában   az  új  Ptk.-val   összhangban   kell
    értelmezni.
     
     Vagyis  az  új  Ptk.  hatályba  lépő  első  két  könyve  is  a
    jogalanyok   széles  körének  alapvető,  mindennapi  viszonyait
    szabályozó  jogszabály. Ezen új szabályokra való felkészüléshez
    –  a  jogszabály egésze, valamint a részletszabályok  nem  csak
    teljes   körű   megismerésére,  hanem   azok   megértésére   és
    alkalmazásuk  elsajátítására  is  –  biztosított  hatvan  napos
    időtartam  olyan  kirívóan  rövid,  hogy  az  a  jogbiztonságot
    súlyosan  veszélyezteti. Az érintett jogalanyok széles  köréhez
    képest  másodlagos szempont, de ezt az álláspontot erősíti  az,
    hogy  a  jogász  szakma egyes képviselői  már  a  hatálybalépés
    időpontjának  –  a  Ptké. törvényjavaslat tervezetéből  való  –
    megismerésekor  sem  tartották elégnek  a  2010.  május  1-jéig
    terjedő  időtartamot még ahhoz sem, hogy a jogi  végzettséggel,
    szaktudással      rendelkező     jogalkalmazók      megfelelően
    felkészülhessenek. Ezt tartalmazza többek között  a  Legfelsőbb
    Bíróság   2009.   november   27-i  álláspontja   az   új   Ptk.
    hatálybalépéséről.
     
     Az  Alkotmánybíróság végül figyelembe vette azt is, hogy az új
    Ptk. zárószavazását az eredetileg tervezett, 2009. március végi
    időponthoz   képest   többször   (egyszer   júniusra,   egyszer
    szeptemberre)   elhalasztották.   A   Ptké.   törvényjavaslatát
    T/11074. szám alatt 2009. október 30-án nyújtotta be a kormány.
    Az első két könyv és az új Ptk. többi könyveinek hatálybalépése
    elválasztására a törvényjavaslat benyújtása után egy  hónappal,
    2009.  november 30-án benyújtott indítvány alapján került  sor:
    erről szól a T/11074/34. számú kapcsolódó módosító javaslat.  A
    törvényjavaslat  eredeti  szövege  [1.  §  (1)  bekezdése]  azt
    tartalmazta, hogy az új Ptk. – bizonyos szakaszok kivételével –
    egységesen, 2010. május 1. napján lép hatályba. Magának a Ptké.-
    nek az eredetileg tervezett kihirdetése is jelentős, kéthónapos
    késedelmet szenvedett: a törvényt az Országgyűlés először 2009.
    december 14-én, másodszor 2010. február 15-én fogadta el. Az új
    Ptk.  és  a Ptké. hatálybalépésére a törvényjavaslatban  előírt
    2010.  május 1-jei határidő, a jogalkotási folyamat  időközbeni
    többhónapos   késedelme  ellenére,  –   az   első   két   könyv
    tekintetében – nem változott.
     
     Az  Alkotmánybíróság mindezekre figyelemmel a Ptké. 1.  §  (1)
    bekezdését alkotmányellenessé nyilvánította és megsemmisítette.
     
     6.  Az  Alkotmánybíróság törvénykönyv vagy a törvénykönyvekhez
    hasonló   hatású   törvénycsomag  hatálybalépéséhez   szükséges
    felkészülési   idővel  kapcsolatban  rámutat   arra,   hogy   a
    jogszabály  kihirdetése és hatálybalépése közötti  „kellő  idő”
    mértékét  nem  lehet minden esetre előre, konkrét  időtartamban
    meghatározni.   Ezért   annak  mértékét  a   jogszabálytervezet
    kidolgozójának,   illetve   a   jogalkotónak   esetileg    kell
    vizsgálnia, az adott jogszabály jellegét, valamint a jogszabály
    végrehajtására,  az  önkéntes  jogkövetésre  való  felkészülést
    befolyásoló  egyéb tényezőket alapul véve. A kellő felkészülési
    idő követelményének érvényesüléséhez lehetővé kell tenni azt is
    az   érintettek   számára,   hogy  a   helyzetükre   vonatkozó,
    megváltozott  jogszabályi környezethez –  újabb  döntésekkel  –
    alkalmazkodjanak.  A  felkészülési  idő  nem   önmagában   való
    követelmény,  hanem arra is szolgál, hogy a személyek,  akik  a
    régi  jog alapján döntéseket hoztak, tudják azt korrigálni,  és
    az   új  helyzethez  igazodó  döntéseket  hozni.  Amikor   csak
    technikai  felkészülésről van szó, a  felkészülési  idő  nagyon
    rövid is lehet. Alkotmányossági szempontból az bírálható el  az
    új  szabályozás  összefüggései alapján,  hogy  a  felkészülésre
    szolgáló    időtartam   kirívó,   a   jogbiztonságot   súlyosan
    veszélyeztető   vagy   sértő   hiánya   megállapítható-e.   Nem
    feltétlenül    alkotmányellenes   valamely   jogszabálynak    a
    kihirdetéssel   egyidejű  hatálybaléptetése   sem,   de   –   a
    szabályozás    tárgyi,   alanyi   összefüggései    alapján    –
    előfordulhat,  hogy  a felkészüléshez több hónapra,  egy  évre,
    vagy   még   ennél   is   hosszabb  időre   van   szükség.   Az
    Alkotmánybíróság  szerint  alkotmányos  követelmény  az,   hogy
    törvénykönyv,  vagy  a  polgárok  széles  körét  érintő,   nagy
    terjedelmű,    átfogó   és   gyökeres   változást    tartalmazó
    törvénycsomag  hatálybalépésénél  a  törvényhozó  a  változások
    terjedelméhez  és  tartalmához  igazodóan  biztosítsa,  hogy  a
    jogalanyoknak  valós  lehetőségük  legyen  felkészülni  az   új
    jogszabályhoz  való  alkalmazkodásra [8/2003.  (III.  14.)  ABH
    határozat, ABH 2003, 74.; 27/2005. (VI. 29.) AB határozat,  ABH
    2005, 280.].
     
     7.  Ugyan  az  egyik  indítványozó  csak  a  Ptké.  1.  §  (1)
    bekezdésének megsemmisítését kérte, a másik indítványozó  pedig
    ezen  kívül  a  Ptké. 208. § (1)-(2) bekezdése és  209.  §  (3)
    bekezdése, valamint „ha a jogbiztonság megköveteli a fenti  két
    törvény  egésze” megsemmisítését, az Alkotmánybíróság a  szoros
    tárgyi összefüggésre tekintettel kiterjesztette a vizsgálatát a
    Ptké. 208. § (3) bekezdésére is.
     
     A   Ptké.  az  új  Ptk.  hatálybaléptetését  és  végrehajtását
    szabályozza.  Számos,  az  új  Ptk.-hoz  kapcsolódó   értelmező
    rendelkezést  tartalmaz  [2. § 1-17.  pont],  továbbá  hatályon
    kívül  helyez  olyan jogszabályokat [209. § (1) bekezdés  1-16.
    pont],   amelyek  helyébe  az  új  Ptk.  rendelkezései  lépnek.
    Szerkezetét  tekintve a Ptké. önmagában nem, csak  az  új  Ptk.
    rendelkezéseivel együttesen, azokra tekintettel alkalmazható. A
    Ptké.  1-79.  §-a az új Ptk. első két könyvéhez kapcsolódik.  A
    Ptké. 80-184. §-a az új Ptké. többi könyvének hatálybalépésével
    függ össze, a Ptké. 185-206. §-a pedig az új Ptk-ra tekintettel
    módosuló    törvényekről   szól.   A   Ptké.   az    új    Ptk.
    hatálybalépésével   összefüggő   végrehajtási    és    átmeneti
    rendelkezéseket,  törvénymódosításokat  tartalmaz.  Tartalmilag
    tehát  a Ptké. nem önálló, hanem „végrehajtási törvény”,  amely
    elválaszthatatlanul kapcsolódik az új Ptk.-hoz.
     
     Jelen  határozatában az Alkotmánybíróság  a  Ptké.  1.  §  (1)
    bekezdését  alkotmányellenesnek találta és  megsemmisítette.  E
    szabály ex nunc megsemmisítésének az volna a joghatása, hogy az
    új  Ptk.  Első  és  Második Könyve 2010. május  1-jén  nem  lép
    hatályba, az azokat értelmező rendelkezések viszont –  a  Ptké.
    208.  §-a alapján – igen, ugyanakkor hatályukat vesztik azok  a
    jogszabályok, amelyeket az új Ptk. hivatott felváltani.
     
     Szoros  tárgyi  összefüggés  okán  az  Alkotmánybíróság  akkor
    semmisít  meg indítvánnyal egyébként szövegszerűen nem támadott
    rendelkezéseket,    ha    azok    a    megsemmisítés    folytán
    alkalmazhatatlanokká  válnak  [pl.  109/2008.  (IX.   26.)   AB
    határozat, ABH 2008, 886, 918.]. Amennyiben az új Ptk. első két
    könyve  nem  lép hatályba 2010. május 1-jén, a Ptké. kapcsolódó
    szabályainak e naptól való alkalmazása nyilvánvalóan ellentétes
    lenne az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből következő jogbiztonság
    követelményével. Emiatt az Alkotmánybíróság a Ptké. 208. §-ának
    egészét   alkotmányossági  vizsgálat  alá  vonta,  és   azt   a
    fentiekben kifejtett szoros összefüggés miatt megsemmisítette.
     
     8.  A  Tv.  az új Ptk. által bevezetett, a nagykorú  személyek
    védelmét   szolgáló  jogintézmények,  így  a   gondnokság   alá
    helyezéssel  összefüggésben  a gondnok  önálló  eljárásra  való
    feljogosítása   és  a  támogatott  döntéshozatal  feltételeinek
    polgári   nemperes   eljárásban  való  megteremtése   érdekében
    tartalmaz  szabályokat. Ezek az új Ptk.-hoz szorosan kapcsolódó
    szabályozást tartalmaznak, ezért az Alkotmánybíróság a május 1-
    jei  hatálybalépésükre vonatkozó 15. §-t –  szoros  összefüggés
    okán  [3/1992.  (I.  23.) AB határozat, ABH  1992,  329,  330.;
    26/1995.  (V.  15.) AB határozat, ABH 1995, 123, 124.;  2/1998.
    (II.  4.) AB határozat, ABH 1998, 41, 46.; 16/1998. (V. 8.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  140,  153.;  5/1999.  (III.   31.)   AB
    határozat,  ABH 1999, 75, 77.; 67/2006. (XI. 29. AB  határozat,
    ABH 2006, 971, 978.] – szintén megsemmisítette.
     
     9.   A   Ptké.  209.  §  (3)  bekezdése  szerint  az  új  Ptk.
    hatálybalépésével  összefüggő egyes  végrehajtási  és  átmeneti
    rendelkezések  2010. december 31-én hatályukat  vesztik.  Ez  a
    szabály  –  amely a jelen határozat következtében hatályba  nem
    lépő  jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szól – önmagában
    nem  ellentétes  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság    a    Ptké.    209.    §    (3)    bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.
     
     10.  A  267/B/2000.  AB határozat megállapította,  hogy  „[a]z
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:   Abtv.)   42.  §  (2)   bekezdése   alapján   az
    Alkotmánybíróság  gyakorlata az, hogy  a  kihirdetett,  de  még
    hatályba  nem  lépett  törvény  is képezheti  alkotmánybírósági
    eljárás   tárgyát.   Amennyiben  a   kifogásolt   rendelkezések
    alkotmányellenessége    megállapítást    nyer,    a    hatályos
    jogszabályok   vizsgálata   során   megállapított   eredménytől
    eltérően a következmény a hatálybalépés elmaradása.” (ABH 2002,
    1126,  1129.) Ugyanígy járt el az Alkotmánybíróság  a  34/1992.
    (VI.  1.) AB határozat (ABH 1992, 192.) meghozatalakor  is.  Az
    Alkotmánybíróság ezért az Abtv. 42. § (2) bekezdése  értelmében
    a  kihirdetett, de hatályba még nem lépett törvény tekintetében
    megállapítja, hogy az – 2010. május 1-jén – nem lép hatályba. A
    határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41.  §-án
    alapul.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke,
                          előadó alkotmánybíró
                                    
               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      Egyetértek a határozat rendelkező részével, de eltérő  indokok
     alapján látom megállapíthatónak a Polgári Törvénykönyvről szóló
     2009.    évi   CXX.   törvény   (a   továbbiakban:   új   Ptk.)
     hatálybalépéséről  és  végrehajtásáról  szóló  2010.  évi   XV.
     törvény  (a  továbbiakban: Ptké.) 1. § (1) bekezdése,  valamint
     208.  §-a,  továbbá  a  nagykorú személy  döntéshozatalának  és
     jognyilatkozata  megtételének  segítéséhez  kapcsolódó  polgári
     nemperes  eljárásokról szóló 2010. évi XVII.  törvény  15.  §-a
     alkotmányellenességét  és  ex  nunc  hatályú   megsemmisítését.
     Álláspontom szerint az Alkotmánybíróságnak kizárólag csak  a  —
     többségi  határozat által is idézett és az ítélőtáblák  2002-es
     felállításakor  is  alkalmazott — kétlépcsős hatályba  léptetés
     mostani  alkotmányellenességének megállapítására kellett  volna
     alapítania a támadott rendelkezések megsemmisítését. A többségi
     határozattal  szemben úgy gondolom, hogy a  kellő  felkészülési
     idő hiánya és az in malam partem visszaható hatályú szabályozás
     megsértése nem is állapítható meg a jelen ügyben.
      
                                   I.
                                    
          A „kétlépcsős hatályba léptetés” alkotmányellenessége
      
      Osztom  a  többségi határozatnak a következő  megállapításait:
     „[a]z új Ptk. első két könyve előbb a régi Ptk. többi részével,
     majd  8  hónap  múlva az új Ptk. további könyveivel  is  együtt
     értelmezendő lesz, ami különösen a nem hatósági, nem  hivatásos
     jogalkalmazókat  összezavarhatja.”  Továbbá:  „[a]   kétlépcsős
     hatálybaléptetéssel  kapcsolatban megállapítható,  hogy  az  új
     Ptk.  Második  Könyve  részben – a cselekvőképesség  szabályait
     illetően  –  átszövi a régi, eredetileg más fogalmi  rendszerre
     épült Ptk. (dologi jogi, kötelmi, öröklési) szabályait, de – az
     új  Ptk.  1:2.  §  (2)  bekezdése folytán  –  szinte  az  egész
     jogrendszert is. Megállapítható az is, hogy a Ptké.  új  Ptk.-t
     hatályba  léptető rendelkezése nem tartalmaz általános szabályt
     a  régi  Ptk.  alatt, a régi Ptk. szabályai szerint keletkezett
     igények mikénti elbírálására, dacára annak, hogy számos  helyen
     a  ’folyamatban lévő eljárásokban’ és ’ügyekben’ előírja az  új
     Ptk. alkalmazását.”
      
      A  kétlépcsős  szabályozás — az iméntiek  szerint  —  a  kellő
     felkészülési idő kritériumától függetlenül is az Alkotmány 2. §
     (1)  bekezdésébe  foglalt  jogbiztonság  követelményének  olyan
     súlyos sérelmét idézi elő, amely gyakorlatilag a 2010. május 1-
     jén  hatályba léptetendő első és második Könyv alkalmazását  is
     teljesen  elbizonytalaníthatja. E két könyv alkalmazása  számos
     vonatkozásban elválaszthatatlan mind a régi Ptk., mind pedig  a
     később  hatályba  léptetendő új Ptk. további könyveibe  foglalt
     rendelkezésektől. Ez pedig elsődlegesen nem a  „kellő  időnek”,
     hanem   egy   —   a   vizsgált  esetben  —  jogbizonytalanságot
     eredményező   hatályba  léptetési  módnak   lett   az   egyenes
     következménye. Hangsúlyozom azonban: nem önmagában a két-  vagy
     többlépcsős     hatályba     léptetési     módszert      tartom
     alkotmányellenesnek, hanem az ilyen esetek közül  csak  azokat,
     amelyeknél  nyilvánvalóan kimutatható a különböző  időpontokban
     hatályba  léptetett  rendelkezések közötti szoros  összefüggés,
     kapcsolat. A jelen határozattal elbírált ügy kétséget  kizáróan
     ilyen.    Én    tehát    a    kétlépcsős   hatályba    léptetés
     alkotmányellenességének megállapításánál megálltam volna, s nem
     vizsgáltam volna sem a kellő idő, sem pedig az in malam  partem
     visszaható    hatály   kérdését.   Magam   egyébként    mindkét
     vonatkozásban a többségi határozattól — ha egészében nem is, de
     részben mindenképpen — eltérő álláspontot vallok.
      
      A következőkben ezt indokolom.
      
                                   II.
                                    
                   A „kellő felkészülési idő” kérdése
                                    
      Álláspontom    szerint    helyes    a    többségi    határozat
     kiindulópontja  abban a tekintetben, hogy a kellő  felkészülési
     idő   szempontjából   a  349/B/2001.  AB  határozatot   tekinti
     precedensnek. E döntésében az Alkotmánybíróság az egyes építési
     jogok korlátozásával összefüggésben rámutatott, hogy a „Balaton
     üdülőkörzet  területére  regionális  rendezési  terv  a  Btv.-t
     megelőzően  1979-ben  az 1013/1979. (VI. 20.)  MT  határozattal
     került  elfogadásra.  Ezt  a rendezési  tervet  a  Kormány  ezt
     követően  1005/1985. (II. 21.) MT határozatával egy  alkalommal
     módosította,  amely  módosítás a  rendezési  terv  anyagi  jogi
     előírásait  alapvetően nem érintette. Ugyanakkor  a  regionális
     rendezési   terv   elfogadását   követően   részben    már    a
     rendszerváltást    megelőzően,   részben    a    rendszerváltás
     folyamatában  olyan,  a  Balaton  vízminőségére  és  a  Balaton
     üdülőkörzet  környezeti  állapotára  negatív  következményekkel
     járó gazdasági, társadalmi változások következtek be a Btv.-vel
     érintett   területen,  amelyek  szabályozására   a   regionális
     rendezési   terv  már  nem  volt  alkalmas.  Ezért  a   Balaton
     környezeti  viszonyait veszélyeztető folyamatok megakadályozása
     érdekében   tilalmakat,   korlátozásokat   vezettek    be.    E
     korlátozások,  tilalmak  bevezetéséről  a  Balaton  üdülőkörzet
     egyes    településein    az   építési   tevékenység    átmeneti
     korlátozásáról   szóló  1/1989.  (I.  1.)   ÉVM   rendelet   (a
     továbbiakban:  ÉVM  rendelet) rendelkezett.  A  rendszerváltást
     követően  ezt  a rendeletet többször módosították,  azonban  az
     országos  településrendezési és építési követelményekről  szóló
     253/1997.  (IV. 12.) Korm. rendelet is fenntartotta a hatályát.
     Az  ÉVM  rendeletet az Alkotmánybíróság 13/1998. (IV.  30.)  AB
     határozatában alkotmányellenesnek ítélte és 1999. március  31-i
     hatállyal megsemmisítette. (ABH 1998, 429.) Az Alkotmánybíróság
     határozata  nyomán fogadta el az Országgyűlés az  Átm.tv.-t.  E
     törvény  5.  §-ának  (1)  bekezdése úgy  rendelkezett,  hogy  a
     törvény  1999. április 1-jén lép hatályba és a Balaton  Kiemelt
     Üdülőkörzet    Területrendezési    Tervéről    szóló    törvény
     hatálybalépésével   hatályát  veszti.   Az   Átm.tv.-t   később
     módosította  az 1999. évi LXVII. törvény, amely úgy változtatta
     meg  az 5. § (1) bekezdésének hatályra vonatkozó rendelkezését,
     hogy  az Átm.tv. a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
     Tervéről  szóló  törvény hatálybalépésével, de legkésőbb  2000.
     december 31-ével hatályát veszti. Az Átm.tv.-t módosító törvény
     1999.   július   6-án  lépett  hatályba.  Tehát  1999.   nyarán
     nyilvánosságot kapott az a tény, hogy új területrendezési  terv
     készül  a  Balaton  üdülőkörzet területére és az  elfogadásáról
     szóló  törvényt az Országgyűlés legkésőbb 2000. december  31-ig
     el  fogja fogadni. A Btv.-t az Országgyűlés 2000. október 17-én
     fogadta   el,  2000.  november  3-án  hirdették  ki  a   Magyar
     Közlönyben és 2000. december 3-án lépett hatályba. A  tervezett
     korlátozások  már  a  tervezési folyamat  során  nyilvánosságot
     kaptak, a parlamenti vita időszakában pedig nyilvánossá  váltak
     a terv előírásai.
      Mindezeket  figyelembe véve megállapítható, hogy  az  érintett
     területek tulajdonosai számíthattak a terület-felhasználási  és
     építési  előírások  megváltozására, és  arra  is,  hogy  az  új
     rendezési  előírások  a környezet védelmét  szolgáló  szigorúbb
     feltételeket  fognak meghatározni. Az új törvény  megalkotására
     kinyilvánított  jogalkotói  szándék  nyilvánosságra   kerülését
     követően kellő idő állt az érintettek rendelkezésére a  jogerős
     építési  engedély megszerzéséhez, ha építéshez való jogukkal  a
     korábbi  jogszabályi  feltételek mellett kívántak  élni.”  (ABH
     2002, 1250, 1251.).
      
      Nem    osztom    ugyanakkor   a   többségi    határozat    ama
     megállapítását,  hogy  a  mintegy  60  §-ból  álló   Btv.   nem
     hasonlítható  össze az új Ptk. 2010. május 1-jén hatályba  lépő
     115 §-ával, különösen azért nem, mert a sérelemdíjon és a sajtó
     felelősségére    vonatkozó   szabályozáson    kívül    az    új
     cselekvőképességi  szabályok túlnyomó  része  már  megjelent  a
     rendesbírósági   gyakorlatban.   Ezek   tehát   már   nem    is
     minősíthetőek „radikális változásoknak” (erre nézve  lásd  Gadó
     Gábor:   Alapjogok   védelme  az  új  Polgári  Törvénykönyvben.
     Fundamentum  2010/1. 21 és köv. o.) Ennek  megfelelően  nem  de
     novo   kellett  volna  elbírálni  a  jelen  ügyet,  hiszen   az
     Alkotmánybíróság nem először szembesült a problémával. A  kellő
     felkészülési idő szempontjából fontos körülmény az is, hogy nem
     az  egész kódex lépett volna hatályba május 1-jén, csak a kódex
     115 §-a.
      
      Nem  tudok egyetérteni a többségi határozattal abban sem, hogy
     a   Ptké.   kihirdetésének  napja  lenne   irányadó   a   kellő
     felkészülési idő számítása szempontjából. A többségi  határozat
     szerint „a felkészülési időt önmagában nem nyitja meg az, ha  a
     jogszabály szövege ugyan megismerhető, de a hatályba lépés  még
     kétséges vagy annak időpontja ismeretlen. A felkészülési idő  a
     jogszabállyal  bevezetett változások biztosra  vehető  hatályba
     lépésének  megismerésekor  kezdődhet,  mert  ekkor  kerülnek  a
     személyek   abba  a  helyzetbe,  hogy  a  jogszabály   hatályba
     lépésével  számolniuk kell, vagyis fel kell  készülniük  arra.”
     Mint   láttuk   eltérő,   más  elvi  alapra   helyezkedett   az
     Alkotmánybíróság a 349/B/2001. AB határozatában, amelyben  —  a
     fentiekben idézettek szerint — elegendőnek tartotta,  hogy  már
     „1999.  nyarán  nyilvánosságot  kapott  az  a  tény,  hogy   új
     területrendezési  terv készül a Balaton üdülőkörzet  területére
     és  az  elfogadásáról szóló törvényt az Országgyűlés  legkésőbb
     2000.  december  31-ig  el  fogja fogadni.”  (ABH  2002,  1241,
     1250.).  Nézetem  szerint  az  új  Ptk.  2009.  november  20-ai
     kihirdetése az irányadó ebből a szempontból, és ésszerűen ettől
     az   időponttól   kezdve  számíthattak  rá  a   jogalanyok   és
     jogalkalmazók,  hogy  a  kódexből a 115  §  2010.  május  1-jén
     hatályba lép. Ezek alapján nem ezért látom megállapíthatónak  a
     kellő  felkészülési idő hiányát. (Megjegyzem:  a  fent  idézett
     Btv.  vizsgált  rendelkezései mögött sem egyetlen,  hanem  több
     száz eset állt.)
      
                                  III.
                                    
             Az in malam partem visszaható hatály problémája
                                    
      Álláspontom szerint a támadott szabályozás nem valósít meg  in
     malam    partem   visszaható   hatályú,   kötelezettségnehezítő
     szabályozást   sem.  Előrebocsátom,  hogy  minden   alkotmányos
     demokráciában  a  polgárok szabadságának  részét  képezi,  hogy
     cselekvéseiket  csak  az  általuk  előzetesen  megismerhető,  a
     jogalkotás   formalizált  szabályainak  betartásával   alkotott
     szabályok  korlátozhatják  (Lásd  a  8/2005.  (III.   19.)   AB
     határozatot,  ABH  2005,  102, 104.) A  magyar  szakirodalomban
     Peschka  Vilmos mutat rá az in malam partem visszaható  hatályú
     jogi  szabályozás elutasításának egyik legerősebb  indokára:  a
     retroaktív  norma  esetén nem várható el az  „ignorantia  iuris
     neminem excusat” szabály (ami nem más, mint egy megdönthetetlen
     vélelem)  érvényesülése,  a  megismerhetőség  hiányában   pedig
     kizárt,   hogy   a   polgárok  cselekvési  lehetőségek   között
     válasszanak (Peschka Vilmos: The Retroactive Validity of  Legal
     Norms. Acta Juridica Hungarica, 1999/1-2. 9-15.o.)
      
      Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint a jogállamiság  részét
     képező  jogbiztonság  megköveteli azt a tényleges  lehetőséget,
     hogy  a  jogalanyok  magatartásukat a jog  előírásaihoz  tudják
     igazítani,  ezért  ennek  érdekében  hangsúlyozni  kell  azt  a
     tilalmat,  hogy  jogszabály a kihirdetését megelőző  időre  nem
     állapíthat meg kötelezettséget, és nem nyilváníthat magatartást
     jogellenessé.  A  fentiekkel összhangban az Alkotmánybíróság  a
     kiszámíthatóság  és az előreláthatóság követelményéből  vezette
     le a visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalmának szabályát. E
     tilalom   figyelmen   kívül  hagyása  összeegyeztethetetlen   a
     jogállamiság   részét  képező  jogbiztonság  elvével,   s   így
     alkotmányellenesség  megállapításához vezethet  (34/1991.  (VI.
     15.)  AB  határozat  (ABH 1991, 170.); 11/1992.  (III.  5.)  AB
     határozat  (ABH 1992, 77.); 4/1992. (I. 28.) AB határozat  (ABH
     1992,  332.) 25/1992. (IV. 30.) AB határozat (ABH 1992,  131.);
     28/1992. (IV. 30.) AB határozat; ABH 1992, 155.); 57/1994. (XI.
     17.)   AB   határozat,  ABH  1994,  316.).  Módszertanilag   az
     Alkotmánybíróság  a  visszamenőleges szabályalkotás  tilalmának
     fent  említett  meghatározásával tulajdonképpen a jogalkotásról
     szóló  1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12.  §  (1)
     bekezdésében  szereplő követelményt emelte alkotmányos  szintre
     („alkotmányos   jelentőségű  szabály”)  azzal,   hogy   azt   a
     jogbiztonság   részévé  tette.  Megjegyzem   ugyanakkor,   hogy
     egyáltalán nem evidens, hogy az Alkotmánynál alacsonyabb szintű
     jogszabályok  válnak  egyes alkotmányi fogalmak  alkalmazásakor
     azok kiegészítő tételeivé.
      
      Az   Alkotmánybíróság   működésének  kezdetén   elsősorban   a
     jogszabályok    kihirdetésének,    „vissza-dátumozásának”     a
     problémájával  kapcsolatban  merült  fel  a  visszaható  hatály
     tilalma [pl. 34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991,  173.],
     aztán  a  későbbi ügyekben nyilvánvalóvá vált, hogy  a  tilalom
     csak   részben   függ   össze   a   jogszabály   kihirdetésének
     időpontjával.  Míg  a  visszamenőlegesen  kihirdetett   szabály
     mindenképpen  visszaható  lesz, a  kihirdetés  napján  hatályba
     lépő,  vagy a kellő felkészülési időt hagyó szabály  eseti  (de
     nem  „esetről-esetre” eldöntendő elvi alapú) vizsgálata alapján
     lehet csak abban a kérdésben állást foglalni, hogy az valójában
     visszaható hatályú-e vagy sem. Az antedatált (visszamenőlegesen
     kihirdetett) jogszabály ebbéli minőségét ténykérdés  dönti  el:
     mely napon lépteti hatályba magát a jogszabály, mikor került  a
     Magyar  Közlönyben  kihirdetésre, illetve az  érintettek  mikor
     értesülhettek  a kihirdetésről (mikor került az  előfizetőkhöz,
     illetőleg   mikortól   volt  olvasható   az   interneten).   Az
     alkotmánybírósági eljárásban megdönthető vélelem szól amellett,
     hogy  a  tényleges  kihirdetés időpontja  megegyezik  a  Magyar
     Közlöny  megjelenésének a dátumával. Bár az Alkotmánybíróság  a
     jogszabály   érvényességi  kellékeként  kezeli   a   kihirdetés
     aktusát, a visszamenőleges hatályba léptetés per se nem  minden
     esetben   jár   együtt   —   a   norma  alkotmányellenességének
     megállapítását   követően   —   annak   megsemmisítésével.   Az
     antedatált jogszabály alapján létrejött jogviszonyok  kímélete,
     vagyis    a    jogbiztonság    érvényesülése    érdekében    az
     Alkotmánybíróság   nem   minden  esetben   állapítja   meg   az
     alkotmányellenességet.   Az   antedatált   jogszabály   alapján
     létrejött  jogviszonyok  kíméletét  kétféleképpen  éri  el   az
     Alkotmánybíróság. A támadott norma megsemmisítését csak arra az
     időszakra  állapítja  meg,  amelyben  azt  az  érintettek   nem
     ismerhették  meg, hangsúlyozva, hogy a döntés  előtt  létrejött
     jogviszonyokat a megsemmisítés nem érinti [25/1992.  (IV.  30.)
     AB   határozat,  ABH  1992,  131,  133.],  vagy  még  a   norma
     megsemmisítésétől   is   eltekint,   s   a   döntés   csak   az
     alkotmányellenességet  állapítja  meg.  Az  Abtv.  43.  §   (4)
     bekezdése  —  amely,  ha a jogbiztonság, vagy  az  indítványozó
     különösen fontos érdeke indokolja, lehetőséget ad arra, hogy  a
     testület  ne a határozatának megjelenésétől (ex nunc) határozza
     meg    az    alkotmányellenes   „jogszabály   hatályon    kívül
     helyezésének, illetőleg alkalmazhatóságának időpontját”  —  nem
     abszolút  szabály. Esetről-esetre mérlegeli  a  testület,  hogy
     melyik megoldás szolgálja jobban a jogbiztonság érvényesülését:
     az  alkotmányellenesség  következményeinek  levonása,  vagy  az
     attól  való  tartózkodás.  [Hasonló  megoldást  alkalmazott  az
     Alkotmánybíróság a 2/1991. (I. 29.) AB határozatban (ABH  1991,
     375,  376.),  a 18/1991. (II. 23.) AB határozatban  (ABH  1991,
     399,  400.), valamint a 723/B/1998. AB határozatban (ABH  1999,
     795, 799-800.).]
      
      Megjegyzem,  míg  a teljesedésbe ment jogviszonyok  esetén  az
     ítélkezés  következetes,  addig  abban  a  kérdésben,  hogy   a
     folyamatos  jogviszonyt alakító visszamenőleges  szabályalkotás
     visszaható  hatályú-e,  a  gyakorlat meglehetősen  bizonytalan,
     esetről-esetre dönt. Ennek egyik oka, hogy az Alkotmány nem  ad
     iránymutatást  abban  a kérdésben, hogy  a  tiltott  visszaható
     hatályú szabályozás megállapításának feltétele-e, hogy (lezárt,
     illetőleg  folyamatban levő) anyagi vagy eljárási jogviszonnyal
     kapcsolatban  merülhet-e fel a visszaható  hatály  tilalma.  Az
     újabb,  általam  opponált gyakorlat szerint  csak  a  létrejött
     anyagi jogi normán alapuló jogviszonyok esetén kerülhet szóba a
     retroaktív   hatályú   jogalkotás  tilalma.   (349/B/2001.   AB
     határozat, ABH 2002, 1241, 1245.)
      
      Míg  a magyar gyakorlatban a törvényhozót minden jogviszonnyal
     kapcsolatban  kötik a kötelezettségnehezítő visszaható  hatályú
     jogalkotás korlátai [11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992,
     77,  81.]  addig a klasszikus és a modern alkotmányos  felfogás
     szerint  a  visszaható  hatály tilalma  csak  a  büntetőügyekre
     terjed  ki.  A  római  jogi  jogelvhez  hasonlóan  (Madison  és
     Jefferson   véleményével   szemben)  az   amerikai   szövetségi
     Alkotmány  szerint  is csak a büntető jogalkotásra  irányadó  a
     tilalom,  és az Emberi Jogok Európai Egyezményének 7. cikke  is
     csak   a   büntető   jogalkotás  tekintetében   rendelkezik   a
     retroativitás  tilalmáról. A magyar Alkotmány két  rendelkezése
     irányadó  a  visszaható jogalkotásra. Az Alkotmány  57.  §  (4)
     bekezdésébe  foglalt  nullum  crimen  és  nulla  poena  szabály
     biztosítja  az  in malam partem visszaható hatályú  szabályozás
     tilalmát,  az  egyéb (polgári, közigazgatási stb.) jogviszonyok
     visszamenőleges  megváltoztatásának  elbírálásakor   pedig   az
     Alkotmány 2. § (1) bekezdése az irányadó.
      
      Ahogyan    azt   a   349/B/2001.   AB   határozathoz    fűzött
     különvéleményben összefoglaltam, az Alkotmánybíróság gyakorlata
     szerint  a  visszaható hatályú jogi szabályozásból  nem  minden
     esetben következik az alkotmányellenesség megállapítása: csak a
     jogalanyokra  hátrányos  in  malam  partem  visszaható  hatályú
     szabályozás vet fel alkotmányossági problémát. Nem tilalmazott,
     ha  a jogalkotó kizárólag jogot megállapító, jogot kiterjesztő,
     kötelezettséget  enyhítő,  vagy más,  a  jogszabály  valamennyi
     címzettje   számára   a  korábbi  szabályozásnál   egyértelműen
     előnyösebb    rendelkezést   tartalmazó   jogszabályt    rendel
     visszamenőlegesen alkalmazni; ha a jogalkotó úgy dönt,  hogy  a
     jogszabály  hatálybalépését követően az azt megelőző  időszakra
     teljesítendő kötelezettségek csak akkor — és abban a  mértékben
     —  alkalmazhatók,  amennyiben összességükben  nem  terhesebbek,
     mint a korábban hatályos rendelkezések. Az sem tilalmazott,  ha
     a  jogszabály  visszamenőlegesen rendelkezik  ugyan,  de  ennek
     kihatása   —   a  kötelezettség  teljesítése  —  a   jogszabály
     hatálybalépése után következik be (ABH 2002, 1241, 1260-1261.).
      
      Az    Alkotmánybíróság    eddig    e    kimentési    szabályok
     részletezésével    adós   maradt.   Nem   bocsátkozott    annak
     vizsgálatába   sem,   hogy  a  jogalanyok  egyik   csoportjának
     biztosított visszamenőleges jogkiterjesztés hogyan hat más (pl.
     az   egyenlő   bánásmód  követelményének  érvényesítésekor:   a
     homogén) csoportokra. Azt sem vizsgálta az eddigi gyakorlatában
     részletesen,  mi  nem  minősül  „összességében  nem  terhesebb”
     kötelezettség-megállapításnak. Az a kimentési ok, amely szerint
     „a   korábbi   szabályok   szerint  lezárt   jogviszonyokba   —
     kivételesen  —  csak akkor lehet alkotmányosan beavatkozni,  ha
     azt   a   jogbiztonsággal   konkuráló   más   alkotmányos   elv
     elkerülhetetlenné  teszi, és ezzel nem okoz  az  elérni  kívánt
     célhoz  képest  aránytalan sérelmet”  [11/1992.  (III.  5.)  AB
     határozat, ABH 1992, 77, 82.] nem vonatkozik az in malam partem
     visszaható  hatályú  szabályozásra.  A  büntetőügyeken   kívüli
     kötelezettségnehezítő  visszaható hatályú  szabályozás  per  se
     ellentétes   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésébe   foglalt
     jogállamiság részét képező jogbiztonság követelményével.
      
      Álláspontom  szerint  a  jelen ügyben  ezt  a  mérlegelést  el
     kellett  volna  végeznie  az  Alkotmánybíróságnak,  és  arra  a
     következtetésre  kellett  volna  jutnia,  hogy   a   fogyatékos
     polgártársaink  jogait kiterjesztő szabályozás éppen,  hogy  in
     bonam  partem  természetű,  a  velük  szerződéses  jogviszonyba
     kerülő  cselekvőképes jogalanyok számára  pedig  a  törvényhozó
     kellő   felkészülési   időt   biztosított   az   új   szabályok
     alkalmazására.   Ami   az   új   személyiségi   és    sajtójogi
     rendelkezéseket  illeti, azok részben az Alkotmány  54.  §-ának
     védelme  alatt  álló emberi méltósághoz való jog érvényesülését
     (sérelemdíj), részben pedig az Alkotmány 61. § (2)  bekezdésébe
     foglalt  kommunikációs  jogot a sajtószabadságot  erősítik.  Ez
     utóbbi  alapjog  korlátozása a gyakorlat  szerint  csak  nagyon
     ritkán  fogadható el más jogok érvényesülése érdekében,  minden
     kommunikációs   jogot  korlátozó  törvényt  megszorítóan   kell
     értelmezni  [30/1992. (V. 26.) AB határozat,  ABH,  1992,  167,
     178.).  A  fentiek alapján nem tartom megállapíthatónak  az  in
     malam  partem  visszaható  hatályú  szabályozás  tilalmának   a
     megsértését sem.
      
     Budapest, 2010. április 26.
                                                     Dr. Kiss László
                                                       alkotmánybíró
      dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

       Nem  értek  egyet azzal, hogy a Polgári Törvénykönyvről  szóló
      2009.  CXX. törvény hatályba léptetéséről szóló 2010.  évi  XV.
      törvény  1. § (1) bekezdése és 208. §-a alkotmányellenes.  Ezen
      állításom a következőkkel támasztom alá.
       
       1.  A többségi határozat érvelése szerint a kellő felkészülési
      idő  hiánya  és  az  ebből  keletkező  jogbizonytalanság  miatt
      alkotmányellenes a Polgári Törvénykönyv első  két  könyvének  a
      többit   megelőzően,  2010.  május  1-ével   történő   hatályba
      léptetése.
       
       A   kellő   felkészülési  idő  biztosításának   kívánalma   az
      Alkotmánybíróság  1992.  óta kialakított  gyakorlata  [25/1992.
      (IV.  30.)  ABH  1992,  132.]  a  jogszabályok  kihirdetése   —
      tartalmuk  ismertté válása — és hatályba lépése (alkalmazásának
      vagy   teljesítésének  kötelezettsége)   között   eltelt   időt
      vizsgálja, abból a szempontból, hogy a jogkereső közönség és  a
      jogalkalmazók   megfelelően  fel  tudtak-e  készülni   a   jogi
      változások  követésére. Ez a követelmény a jogállami  klauzulán
      alapul:  a jog változásának egyik alkotmányos korlátja.  A  jog
      változásának  persze  más  — a változáshoz  kötött,  tehát  nem
      abszolút — alkotmányos korlátai is vannak. A kellő felkészülési
      idő  követelményét az Alkotmánybíróság gyakorlata mindeddig nem
      választotta el elég világosan — és ebben a határozatban sem — a
      jogrendszer változásának más alkotmányos korlátaitól.
       
       A   kellő   felkészülési   idő  követelménye   a   jogrendszer
      változásával   szemben  támasztott  alkotmányos   követelmények
      leggyengébbike, éspedig azért, mert tartalomtól független  (így
      formális)   követelmény.  Mindössze  annyit   kíván,   hogy   a
      jogváltozás  ne  legyen rajtaütésszerű, meglepő,  és  ezzel  ne
      okozzon   jogbizonytalanságot   vagy   túlzott   nehézséget   a
      jogrendszer működésében. Mint látható, a kellő felkészülési idő
      elsősorban   jogpolitikai   követelmény,   mivel   célszerűségi
      szempontok  és gyakorlati feltételek, körülmények  mérlegelésén
      múlik,  mennyi idő szükséges valamely tervezett vagy elfogadott
      jogrendszer-változtatás   kellő   idővel    történő    hatályba
      léptetéséhez.  Ugyancsak döntően jogpolitikai — az  előnyök  és
      hátrányok  felbecsülésén és értékelésén alapuló — döntés,  hogy
      egy   törvény  hatályba  léptetéséhez  mennyire  felkészült   a
      jogalkalmazó  szervezet (esetünkben döntően a  bíróságok  és  a
      gyámhatóságok). E kérdések eldöntése nemcsak társadalmi  tények
      és  egyes szervezetek állapotának, erőforrásainak felbecsülésén
      alapul,   hanem   e  tények  értékelésén  is.   Az   ilyesfajta
      jogpolitikai döntések a törvényhozó hatáskörébe és  felelősségi
      körébe tartoznak. Alkotmányellenességet ezen az alapon csak — a
      francia  közigazgatási jogból vett terminussal — a  törvényhozó
      nyilvánvalóan     téves    mérlegelése    (erreur     manifeste
      d’appréciation)   esetén   lehetne   megállapítani.   Ilyenről,
      szerintem,   itt   nem  lehet  beszélni,   hiszen   a   Polgári
      Törvénykönyv  hosszú és fordulatokban nem szegény  előkészítése
      alatt  a  kodifikáció  folyamata  a  szakemberek  és  érdeklődő
      jogalkalmazók számára jól követhető volt — pl. az 1999 és  2008
      között megjelent Polgári jogi kodifikáció című folyóiratban.  A
      Polgári Törvénykönyv köztársasági elnök által visszaküldött  és
      némely  módosításokkal  újra  elfogadott  szövege  pedig  2009.
      november  20-án  jelent meg a hivatalos lapban. A  Törvénykönyv
      hatályba léptetésére ettől kezdve minden jogalkalmazónak  módja
      volt  felkészülni  —  olyannyira, hogy  a  felkészülést  segítő
      kiadványok is megjelentek, felkészítő képzések indultak stb. Az
      is    igaz,    hogy   az   új   Polgári   Törvénykönyv    egyes
      rendelkezéseiről,  illetve bizonyos szakmai  és  koncepcionális
      kérdések  körül  komoly jogpolitikai viták  voltak  —  de  ezek
      eldöntése nem lehet az Alkotmánybíróság dolga.
       
       A  Polgári Törvénykönyv két részben való hatályba léptetése is
      ilyesfajta  vitát  váltott  ki.  Elfogadom,  hogy  jogpolitikai
      szempontból számos komoly érv hozható fel az egész törvénykönyv
      egyszerre  történő hatályba léptetetése mellett, de nem  látom,
      milyen alkotmányjogi érvek szólnak az ettől eltérő törvényhozói
      döntés  ellen.  (A nagy törvénykönyvek fokozatos vagy  területi
      hatályában  részleges hatályba léptetése nem ritkaság:  a  Code
      civilt   például  annak  idején  harminchat  törvény   léptette
      fokozatosan   hatályba,  majd  egy  utolsó   egységesítette   a
      szövegét.)  Annál  is  kevésbé  látom  ezt,  mert   több   nagy
      jelentőségű,  jogalkalmazók tízezreit  és  jogkeresők  millióit
      érintő  törvény  (pl. a Ket. vagy éppen a társasági  törvények)
      hatálybalépése   hasonló   módon   történt,    anélkül,    hogy
      alkotmányjogi   aggályokat  vetett   volna   fel.   A   Polgári
      Törvénykönyv egyediségével kapcsolatos érvelést gyengíti,  hogy
      az  új Polgári Törvénykönyvben — lévén rekodifikáció – tartalmi
      újdonság  (új  tartalmú  szabály) viszonylag  kevés  található,
      valamint  az is, hogy a Polgári Törvénykönyv távol  van  attól,
      hogy a magánjogi viszonyok szabályozásának kizárólagos törvénye
      legyen.
       
       A  kellő felkészülési idő követelménye mást jelent a jogkereső
      közönség  és mást a hivatásos jogalkalmazó számára. A jogkereső
      közönségnek  nem  nagyon  van mit felkészülnie  az  új  Polgári
      Törvénykönyvből, mint ahogyan valószínűleg a  régit  (vagyis  a
      mait) sem ismeri — ezért a változások sem érhetik váratlanul. A
      jogi  szakemberek  —  bírák,  ügyészek,  ügyvédek,  közjegyzők,
      köztisztviselők — számára pedig a felkészülési idő a  Ptk.  két
      könyve  alkalmazására  nem  mondható  kevésnek,  hiszen   (mint
      fentebb említettem volt) az önképzés mellett számos más  eszköz
      állt,  illetve áll rendelkezésükre. A jogszabályok változásának
      követését számos adatbázis és jogi tartalomszolgáltató  segíti,
      a  jogászi szakma számára a törvényhozás változásainak követése
      pedig  szakmai  követelmény, éppúgy  mint  más  hivatásokban  a
      továbbképzés.
       
       A  fenti megfontolások alapján — és arra is tekintettel,  hogy
      az  Alkotmánybíróság  mércéje eléggé  hajlékony  volt  a  kellő
      felkészülési  idő megállapításában, ahogyan ezt a határozat  be
      is  mutatja  —  nem tudtam követni a többséget  abban,  hogy  a
      törvényhozó nyilvánvalóan helytelenül mérlegelte volna volt  az
      új  Ptk. első két könyvének a törvény kihirdetését több mint öt
      hónappal követő, hatályba léptetéséhez szükséges „kellő időt”.
       
       2.  A  többségi  határozat  azonban  a  Ptké.  megsemmisítését
      nemcsak a kellő felkészülési idő szűkösségével, hanem azzal  is
      indokolja,  hogy  az  új  Ptk. első  két  könyve,  amely  május
      elsejével  lépett  volna  hatályba,  több  fontos  anyagi  jogi
      változtatást  vezetett  volna  be  a  személyek  jogában,   ami
      jogbizonytalansághoz   vezetett   volna.    Ez    természetesen
      elképzelhető,  de  elképzelhető az  is,  hogy  a  jogalkalmazók
      képesek  lettek  volna — például megfelelő  átmeneti  szabályok
      segítségével   és   önálló   jogalkalmazással   —a   nehézségek
      áthidalására.  Olyan nehézségekére, amelyek  minden  átfogó  új
      törvény  alkalmazásával kezdetben együtt járnak és valószínűleg
      az új Ptk. későbbi hatályba lépésével sem lesznek elkerülhetők.
      Alkotmányjogi érvnek, különösen egy hatályba sem lépett törvény
      esetében,  csak  a  nyilvánvaló  és  elkerülhetetlen,   mintegy
      természeti csapásként bekövetkező jogalkalmazási nehézség lenne
      elfogadható, és én személy szerint ilyet nem tudtam felfedezni.
       
       A  kifejtettek  felhívják  a figyelmet  arra,  hogy  a  „kellő
      felkészülési  idő” az Alkotmánybíróság gyakorlatában  nem  csak
      azt  jelenti, amit fentebb vázoltam és amin a határozat alapul.
      A  kellő  felkészülési  idő  hiánya,  mint  említettem,  formai
      alkotmányellenességi indok: nem a kellő felkészülési idő nélkül
      hatályba  léptetett  törvény (vagy más jogszabály)  tartalmának
      alkotmányellenességén   alapul.   Ugyanaz   a   törvény    több
      felkészülési idővel nem alkotmányellenes. Ez áll a Ptké.-re is,
      hiszen  az új Ptk. 2011. január 1-i hatályba lépése a határozat
      szerint (változatlan tartalommal) nem alkotmányellenes.
       
       Ugyanakkor  az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata,  amelyet  a
      jelen  határozat  is  követ, nem mindig választja  el  a  kellő
      felkészülési  idő követelményét más, a jogrendszer változásának
      alkotmányosságát  szabályozó  alkotmányos  elvektől  —  mint  a
      szerzett  jogok  védelme,  a  visszamenőleges  jogalkotás   (és
      –alkalmazás  tilalma), valamint a megfelelő átmeneti  szabályok
      megalkotásának hiánya —, amelyek önmagukban indokolhatják egyes
      jogi normák alkotmányellenességét. Ezek közül bármelyik a Ptké.
      vagy  egyes  szabályai alkotmányellenességének  megállapítására
      vezethetett  volna  —  de  egyik  sem  azonosítható   a   kellő
      felkészülési  idő  hiányával.  Ha  a  polgári  jogi   szabályok
      változása  egyes esetekben visszamenőleges jogalkotás  lenne  —
      amire  per  definitionem  nem lehet felkészülni,  így  a  kellő
      felkészülési  idő  érve  elesik —,  akkor  alkotmányellenessége
      esetleg ezen az alapon megállapítható lett volna. Ugyanez áll a
      szerzett   jogok   védelmének  (a  visszamenőleges   jogalkotás
      tilalmával szoros kapcsolatban álló) alkotmányos elvére is.  De
      a felkészülési idő hossza itt sem játszhat szerepet.
       
       A   Ptké.   (vagy   egyes  szabályai)  alkotmányellenességének
      megállapítására vezethetett volna, ha a törvény  nem  tartalmaz
      az új és a régi szabályozás közötti eltérésekből fakadó időbeli
      jogszabály-összeütközéseket (vagy más nehézségeket) megfelelően
      rendező  átmeneti szabályokat. Ha például az új Ptk.  egyes,  a
      korábbitól  eltérő  szabályait  folyamatban  lévő  eljárásokban
      alkalmazni    rendeli,   ez   esetenként   jogbizonytalansághoz
      (joghézaghoz)  vezethet  —  de  ilyenkor  elsősorban  a   bírói
      gyakorlat   dolga  a  megoldás  megtalálása.  Ilyen  érveléssel
      találkozunk  a  személyiségi jogok védelmének  új  szabályaival
      kapcsolatban. Ez azonban nem a kellő felkészülési idő  kérdése,
      mert  az  átmeneti szabályok megalkotására (ha hiányuk  valóban
      alkotmányellenességhez   vezet)   mindenképpen   szükség   van,
      bármennyi  idő teljen is el a Ptké. kihirdetése és az  új  Ptk.
      hatályba  lépése  között.  A korábbi személyiségi  jogi  normák
      ugyanis  így  is,  úgy is az új Ptk. hatálybalépésig  kötelezők
      maradnak.  Ugyanakkor a tartalmilag sokban új cselekvőképességi
      is  gondnoksági  szabályok esetében a határozat,  számomra  nem
      meggyőzően, a kellő felkészülési idő hiányával érvel,  miközben
      a Ptké. ezzel kapcsolatos átmeneti szabályai (különösen a 8. §)
      akár    öt   éves   átmenti   időszakra   is   fenntartják    a
      cselekvőképtelen   gondnokolt  korábbi   Ptk.   szerinti   jogi
      helyzetét.  Ebben az esetben nehéz elfogadni,  hogy  itt  kevés
      lenne a felkészülési idő az érintettek számára. Az új és a régi
      szabályok  között  mindenképpen lesz különbség,  és  ez,  ha  a
      többségi     határozat    érvelése    helyes,     később     is
      jogbizonytalanságot  fog  okozni.  Ennek  ellenére  a   többség
      felfogása  szerint ugyanezek a szabályok fél évvel  később  már
      nem  lesznek  alkotmányellenesek, holott az egyik  szabályozási
      rendszerből   a  másikba  való  átmenet  akkor  is   ugyanolyan
      nehézségekkel járhat.

      Budapest, 2010. április 26.
                                                  Dr. Bragyova András
                                                        alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       entrering into force of Civil Code
       Number of the Decision:
       .
       51/2010. (IV. 28.)
       Date of the decision:
       .
       04/26/2010
       Summary:
       The first two books of the new Civil Code did not come into force on 1 May 2010, after the Constitutional Court declared the Act on the entry into force unconstitutional. The reason for this was that the sixty-day deadline by which the authorities and all interested parties should have examined the new provisions that were to take effect in the first stage was "excessively tight". Moreover, the Court held that the new Civil Code's "two-stage entry into force" would have required the relevant authorities to accommodate a multitude of legislative changes twice within a short period of time. This would have run counter to the principle of legal certainty.
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-1-005
       .