Hungarian
Ügyszám:
.
428/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 121/2010. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/614
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  és  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
  határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

     Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottság
  94/2010. (II. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.
     
     Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
      
                                 I.
      
      Társadalmi  szervezet vezetője 2010. január  21-én  országos
   népszavazási    kezdeményezés   tárgyában   aláírásgyűjtő    ív
   mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz
   (a  továbbiakban:  OVB) hitelesítés céljából. Az  aláírásgyűjtő
   íven  az  alábbi kérdés szerepelt: „Akarja-e Ön, hogy a szándék
   bizonyíthatóságának hiányában is soha el nem évülő  népirtásnak
   minősüljenek, és ehhez mérten büntetendők legyenek  az  emberek
   bármilyen  csoportjának  tagjai ellen elkövetett,  a  népirtást
   büntetni    rendelő    hatályos    jogszabályokban    felsorolt
   következményeket okozó tettek és intézkedések?”
      
      Az OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését  a
   94/2010.  (II. 11.) OVB határozatával megtagadta.  A  határozat
   indokolása   szerint  a  kérdés  nem  felel  meg  az   országos
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében foglalt
   rendelkezéseknek, mely szerint a népszavazásra feltett  konkrét
   kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen
   válaszolni. Az OVB határozatában tükröződő álláspont szerint  a
   kezdeményezésben  használt megfogalmazás olyan  szövevényes  és
   bonyolult,  amely  kizárja,  hogy  a  választópolgárok  számára
   egyértelműen   értelmezhető   legyen.   A   kérdés   többszörös
   összetettsége  miatt a jogalkotó számára sem lenne  egyértelmű,
   hogy  az  eredményes  népszavazás milyen tartalmú  jogalkotásra
   kötelezné.
      
      A  választási  eljárásról  szóló 1997.  évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban: Ve.) 130. § (1) bekezdése alapján a  kezdeményező
   –  a  törvényes  határidőn  belül –  kifogást  nyújtott  be  az
   Alkotmánybírósághoz. A kifogásban a kezdeményező vitatva az OVB
   álláspontját,  arra  hivatkozott,  hogy  a  jogszabály  nem  az
   egyértelműséget,   hanem  azt  írja  elő,   hogy   a   kérdésre
   egyértelműen  lehessen  válaszolni.  Az  ugyanebben  a  témában
   elutasított  legutóbbi  kezdeményezésére  utalva  kérte,   hogy
   kifogása   elbírálása  során  nyomatékosan  vegyék   figyelembe
   legfontosabb jogi érveit.
                                  
                                 II.
      
      1.   Az   Alkotmánybíróságnak  a   jelen   ügyben   irányadó
   hatáskörét  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi   XXXII.
   törvény 1. § h) pontjában foglaltaknak megfelelően a Ve. 130. §-
   a  határozza  meg.  Az Alkotmánybíróságnak  a  kifogás  alapján
   lefolytatott  eljárása  jogorvoslati eljárás.  Ennek  során  az
   Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és  rendeltetésével
   összhangban   –  a  beérkezett  kifogás  keretei   között   azt
   vizsgálja,  hogy  az aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra  szánt
   kérdés  megfelel-e a jogszabályi feltételeknek, és hogy az  OVB
   az aláírásgyűjtő ív hitelesítési eljárásában az Alkotmánynak és
   az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el.
      
      2.  Az Alkotmánybíróság az előterjesztett kifogás elbírálása
   során   figyelembe   vette,  hogy  az  1/2010   (I.   19.)   AB
   határozatával  (ABK  2010.  január,  5.)  tartalmilag  a  jelen
   kezdeményezéssel  megegyező  népszavazási  kérdésben   az   OVB
   hitelesítést  megtagadó  határozatát  helybenhagyta.  Az  azóta
   eltelt  időben  – a megismételt kezdeményezéstől  eltekintve  –
   semmi olyan új körülmény nem merült fel, amely a korábbi döntés
   megváltoztatását  indokolná.  Mivel  a  népszavazásra  feltenni
   kívánt kérdés változatlanul nem felel meg az Nsztv. 13.  §  (1)
   bekezdésében   rögzített  egyértelműség   követelményének,   az
   Alkotmánybíróság  az  OVB  határozatában  foglalt  indokolással
   egyetértve  a  kifogást  nem  találta  megalapozottnak.   Ennek
   megfelelően  az  Alkotmánybíróság  a  94/2010.  (II.  11.)  OVB
   határozatot  az abban foglalt indokok helyességére tekintettel,
   azonos indokok alapján helybenhagyta.
      
      3. Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVB határozatának  a
   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére   –   elrendelte   e
   határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
            Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Holló András               Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Kovács Péter        Dr. Lenkovics Barnabás
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Lévay Miklós          Dr. Trócsányi László
            előadó alkotmánybíró             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    121/2010. (VI. 30.)
    Date of the decision:
    .
    06/29/2010
    .
    .