English
Hungarian
Ügyszám:
.
1151/B/1993
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 26/1999. (IX. 8.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/265
.
A döntés kelte: Budapest, 09/07/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta  a
   következő

                            határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló  1973.  évi I. törvény 92. § (1) bekezdés  c)  pontjának
   “újabb      bűncselekményt     követne     el”     szövegrésze
   alkotmányellenes,  ezért  azt  2000.  március   31.   napjával
   megsemmisíti.

   Az  1973.  év  I.  törvény 92. § (1) bekezdés c)  pontjának  a
   megsemmisítés      után     hatályban     maradó      szövege:
   /Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt a  terhelt
   előzetes  letartóztatásának akkor  lehet  helye,  ha/  “c)  az
   eljárás    alatt    szabadságvesztéssel    büntetendő    újabb
   bűncselekményt követett el, illetőleg alaposan feltehető, hogy
   szabadlábon  hagyása  esetén a megkísérelt  vagy  előkészített
   bűncselekményt véghezvinné.”

   2.  Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1973. évi I.
   törvény  92. § (1) bekezdése bevezető rendelkezése, a)  és  b)
   pontja,   valamint  c)  pontjának  egyéb  rendelkezései,   (2)
   bekezdése,   továbbá  a  93-97.  §-ai  alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványokat
   elutasítja.

   3.  Az  indítványok  azon  részeit,  amelyek  a  jogalkalmazói
   gyakorlat,   ezen   belül  a  Legfelsőbb  Bíróság   kollégiumi
   állásfoglalásban  adott iránymutatása és a vádirat  benyújtása
   előtti  előzetes letartóztatással kapcsolatos bírói  gyakorlat
   alkotmányellenességének   megállapítására    irányulnak,    az
   Alkotmánybíróság visszautasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság  az őrizetnek,  illetve  az  előzetes
   letartóztatásnak  rendőrségi fogdában történő  végrehajtásáról
   szóló   11/1990.  (II.  18.)  BM  rendelet  2.  §  c)   pontja
   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   eljárást
   megszünteti.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvény   (a
    továbbiakban:    Be.)    a   büntetőeljárásban    alkalmazható
    legsúlyosabb  kényszerintézkedés,  az  előzetes  letartóztatás
    elrendelésének és megszüntetésének okairól, a döntés  eljárási
    rendjéről,  valamint a hatóságok feladatairól és az előzetesen
    letartóztatott jogállásáról több helyen rendelkezik.

    A   jelen   határozatban  elbírált  indítványok  az   előzetes
    letartóztatásnak  a  Be.  92-97.  §-aiban,  a   büntetőeljárás
    általános  szabályain  belül, a kényszerintézkedések  (Be.  V.
    fejezet II. cím) között elhelyezett szabályait érintik. Ezek a
    következők:

    “92.  § (1) Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt
    a terhelt előzetes letartóztatásának akkor lehet helye, ha
    a)  megszökött,  a  hatóság  elől  elrejtőzött,  illetőleg   a
    bűncselekmény súlyossága folytán vagy egyéb okból a szökésétől
    vagy az elrejtőzésétől lehet tartani,
    b)  alaposan  feltehető, hogy szabadlábon  hagyása  esetén  az
    eljárást    meghiúsítaná    vagy   megnehezítené,    illetőleg
    veszélyeztetné,
    c)  az  eljárás  alatt  szabadságvesztéssel  büntetendő  újabb
    bűncselekményt követett el, illetőleg alaposan feltehető, hogy
    szabadlábon  hagyása  esetén a megkísérelt  vagy  előkészített
    bűncselekményt  véghezvinné vagy újabb bűncselekményt  követne
    el.

    (2)  Az előzetes letartóztatás a magánindítvány előterjesztése
    előtt   nem   rendelhető   el,   ha   büntetőeljárásnak   csak
    magánindítványra van helye.

    93.  §  (1) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről a bíróság
    végzéssel határoz.

    (2)   Az  előzetes  letartóztatás  elrendeléséről  a  nyomozás
    befejezéséig a nyomozó hatóság, a nyomozás befejezése  után  a
    vádirat  benyújtásáig az ügyész, a vádirat benyújtása  után  a
    bíróság  késedelem nélkül értesíti a terhelt  által  megjelölt
    hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által  megjelölt  más
    személy is értesíthető.

    (3)  A  katona  előzetes letartóztatásának elrendeléséről,  az
    előzetes     letartóztatásának     meghosszabbításáról      és
    megszüntetéséről a parancsnokát is értesíteni kell.

    94.  §  A  nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóság, a nyomozás
    befejezése  után a vádirat benyújtásáig az ügyész,  a  vádirat
    benyújtását  követően a bíróság, az előzetesen  letartóztatott
    meghallgatása után haladéktalanul, a felügyelet nélkül maradó
    a)  kiskorú  gyermekét gondozás céljából a  hozzátartozójának,
    illetőleg  az  arra alkalmas más személynek vagy  intézménynek
    átadja,  és  erről a gyámhatóságot, a terhelt által  gondozott
    más személyről a jegyzőt értesíti;
    b)    vagyonának   és   lakásának   biztonságba   helyezéséről
    gondoskodik.

    95.  §  (1)  A  vádirat  benyújtása előtt  elrendelt  előzetes
    letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás  előkészítése
    során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart.  Az
    előzetes   letartóztatást  a  helyi  bíróság  egy  alkalommal,
    legfeljebb   két  hónappal  meghosszabbíthatja.  Három   hónap
    eltelte  után  az  előzetes letartóztatást  a  megyei  bíróság
    egyesbíróként eljárva, két alkalommal, legfeljebb az  előzetes
    letartóztatás  elrendelésétől  számított  egy   év   elteltéig
    meghosszabbíthatja. Ezt követően az előzetes letartóztatást  a
    Legfelsőbb Bíróság hosszabbíthatja meg.

    (2)  A  vádirat  benyújtása után, az első fokú  bíróság  által
    elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az  elsőfokú
    bíróság   ügydöntő  határozatának  kihirdetéséig,  az   ezután
    elrendelt  vagy fenntartott előzetes letartóztatás az  eljárás
    jogerős befejezéséig, de legfeljebb az elsőfokú bíróság  által
    kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart.

    (3)  Ha  a  vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott
    előzetes letartóztatás tartama
    a) hat hónapot meghalad, és az elsőfokú bíróság még nem hozott
    ügydöntő határozatot, az elsőfokú bíróság,
    b) egy évet meghalad, a Legfelsőbb Bíróság
    az előzetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja.

    96.  §  (1)  A  hatóságoknak arra kell  törekedniük,  hogy  az
    előzetes letartóztatás a lehető legrövidebb ideig tartson.  Ha
    a  terhelt  előzetes letartóztatásban van, az  eljárást  soron
    kívül kell lefolytatni.

    (2) Az előzetes letartóztatást nyomban meg kell szüntetni,  ha
    elrendelésének  oka  megszűnt,  vagy  tartama  meghosszabbítás
    nélkül  lejárt.  Az  előzetes letartóztatás megszüntetésére  a
    vádirat benyújtásáig az ügyész is jogosult.

    97.  §  (1)  Az előzetes letartóztatottal szemben  csak  olyan
    korlátozásoknak   van   helye,  amelyeket   a   büntetőeljárás
    feladatának  megvalósítása, vagy a letartóztatást foganatosító
    intézet  rendje szükségessé tesz. Az előzetesen letartóztatott
    eljárási  jogainak gyakorlásában, így különösen a  védekezésre
    való felkészülésben, nem korlátozható.

    (2) Az előzetesen letartóztatott
    a)
    b)  hozzátartozójával vagy más személlyel  akár  szóban,  akár
    írásban ellenőrzés mellett érintkezhet.”

    2.  Az  előzetes  letartóztatás e szabályai alkotmányosságának
    vizsgálatára  több indítvány érkezett. Az Alkotmánybíróság  az
    indítványokat egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

    2.1.  Az indítványozó eredetileg a Be. 284. § (1) bekezdésének
    alkotmányossági  vizsgálatát kérte amiatt,  hogy  az  előzetes
    letartóztatással  kapcsolatos  bírósági  határozatok  esetében
    nincs  helye rendkívüli jogorvoslatnak. Álláspontja szerint  a
    felülvizsgálat kizártsága ellentétes az Alkotmány  55.  §-ának
    azon  rendelkezésével,  mely szerint mindenkinek  joga  van  a
    szabadságra  és  a személyi biztonságra, és senkit  nem  lehet
    személyi    szabadságától   másként,   mint    a    törvényben
    meghatározott  okokból  és a törvényben meghatározott  eljárás
    alapján megfosztani. Ezen indítványának indokolásaként, a  Be.
    konkrét rendelkezésének megjelölése nélkül bírálta az előzetes
    letartóztatás  elrendelésére és meghosszabbítására  a  vádirat
    benyújtása előtt alkalmazandó törvényi szabályokat, továbbá az
    előzetes   letartóztatás   elrendelését   megengedő   törvényi
    rendelkezések  túl  általános  voltát,  valamint  az  előzetes
    letartóztatás   elrendelésének  és   fenntartásának   bírósági
    gyakorlatát.

    Tekintettel   arra,   hogy   a  Be.-nek   a   felülvizsgálható
    határozatok    körét   kijelölő   284.   §    (1)    bekezdése
    alkotmányossági   vizsgálata   már   folyamatban   volt,    az
    Alkotmánybíróság  az  indítványnak e  rendelkezésre  vonatkozó
    részét  elkülönítette  és  –  a többi  indítvánnyal  együtt  –
    érdemben elbírálta (23/1995. (IV. 5.) AB határozat, ABH  1995,
    115,  117,  120).  Ugyanakkor az indítványozót  felszólította,
    hogy  jelölje  meg pontosan azokat az előzetes letartóztatásra
    vonatkozó törvényi rendelkezéseket, amelyek alkotmányosságának
    vizsgálatát  kéri. Az indítványozó a Be. 92-97. §-ait  jelölte
    meg,  és  nyilatkozatához két határozatot csatolt  a  bírósági
    gyakorlat alkotmánysértő voltának igazolására.

    2.2. Egy másik indítványozó a Be. 92. § (1) bekezdés a), b) és
    c)  pontjait  tartotta  az Alkotmány 55.  §  (1)  bekezdésével
    ellentétesnek.  Álláspontja szerint az előzetes  letartóztatás
    okait   meghatározó  szabályok,  elsősorban   a   szökés,   az
    elrejtőzés  és a bűnismétlés veszélyére utaló rendelkezések  a
    kényszerintézkedés  önkényes alkalmazására adnak  lehetőséget.
    Indítványában    és    több    beadványában    az     előzetes
    letartóztatással   kapcsolatos   rendőrségi,   ügyészségi   és
    bírósági  gyakorlatot bírálta, részben saját  tapasztalataira,
    részben    a    kényszerintézkedés    alkalmazásáról     szóló
    publikációkra és statisztikai adatokra hivatkozva.

    2.3.  Több  indítványozó az Alkotmány 57. §  (2)  bekezdésében
    alapjogként  meghatározott  ártatlanság  vélelmével   tartotta
    ellentétesnek  az előzetes letartóztatásnak a Be.  92.  §  (1)
    bekezdés c) pontja egyes fordulataiban meghatározott okait.

    Az egyik indítványozó szerint ezen alkotmányos alapjog szenved
    sérelmet  azzal,  hogy  a  terhelt előzetes  letartóztatásának
    helye   van   akkor  is,  ha  “szabadságvesztéssel  büntetendő
    bűncselekmény  elkövetése, kísérlete vagy  előkészülete  miatt
    van  ellene eljárás folyamatban a konkrét eljáráson kívül  is,
    annak  ellenére, hogy bűnössége azokban megállapítást  jogerős
    ítélettel  nem  nyert”.  Ezért a Be. 92.  §  (1)  bekezdés  c)
    pontjának részbeni megsemmisítését indítványozta akként,  hogy
    a  sérelmezett  törvényhely  a  következő  szöveggel  maradjon
    hatályban:  “c)  alaposan feltehető, hogy szabadlábon  hagyása
    esetén újabb bűncselekményt követne el.”

    Az  Alkotmány  57.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  rendelkezés
    megsértése  miatt  a másik indítványozó  éppen  a  92.  §  (1)
    bekezdés   c)   pontja  utolsó  fordulatának   megsemmisítését
    indítványozta.  Álláspontja szerint az  “újabb  bűncselekmény”
    elkövetésének  lehetőségére  utalás  “megelőlegezi”,  hogy   a
    terhelt  bűnös,  azaz bűncselekményt követett el,  holott  még
    csak eljárás alatt áll és bűnössége még nem bizonyított.

    2.4. Az előzetes letartóztatással személyében is érintett,  de
    utólagos  normakontrollra irányuló indítványt  előterjesztő  a
    Be.   92.  §-a,  valamint  a  Legfelsőbb  Bíróság  234.  számú
    kollégiumi        állásfoglalása       alkotmányellenességének
    megállapítását kérte az Alkotmány több rendelkezésének sérelme
    alapján.

    Az  indítványozó  a  Be.  92. §-át ellentétesnek  tartotta  az
    ártatlanság vélelmének az Alkotmány 57. § (2) bekezdésében  és
    a Be. 3. § (1) bekezdésében rögzített jogelvével. Álláspontját
    e  kérdésben nem részletezte, azonban később utalt rá, hogy az
    előzetes letartóztatás különös okainak (92. § (1) bekezdés a),
    b),  c) pontjai) törvényi szabályozása azért alkotmányellenes,
    mert:   “Alapos   gyanúra   alapítva  büntetőjogi   felelősség
    megállapítása   törvénysértő,  azt  csak  perbíróság   jogerős
    határozata  állapíthatja meg.”, továbbá, hogy  a  “bűnismétlés
    vélelme egyértelműen sérti az ártatlanság vélelmét.”

    Szerinte a 92. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjai sértik  az
    Alkotmány 55. § (1) bekezdését (“jog a szabadságra”) és az 55.
    §   (2)   bekezdését  is.  Álláspontja  szerint  az   előzetes
    letartóztatás   különös   okainak  szabályozása   a   személyi
    szabadságtól    történő    megfosztás    önkényes    eseteinek
    felsorolását adja, mert “a) Hatóság előtti idézésre kötelesség
    megjelenni,  ha  nem  teszi előállítható, kényszertartózkodása
    kijelölhető, azonban vallomást nem köteles tenni, ezért b)  Az
    eljárás megnehezítésének feltételezése önkényes, a gyanúsított
    minden   törvényes  védekezési  eljárást  felhasználhat,   nem
    korlátozható.”

    Véleménye szerint a személyi szabadság korlátozásának a 92.  §
    (1)  bekezdés a), b) és c) pontjai alapján történő korlátozása
    a  jogegyenlőség (Alkotmány 57. § (1) bekezdés) sérelmével  is
    jár,   mivel   a   “szabadságtól  megfosztás   törvényi   oka”
    elbírálásában  a  gyanúsított jogegyenlőségét  korlátozza,  az
    eljárásban  a  vádhatóságot  a  védelem  hátrányára   előnyben
    részesíti.  Az  indítványozó a Legfelsőbb Bíróság  234.  számú
    kollégiumi  állásfoglalására hivatkozott, ilyen számú  büntető
    kollégiumi   állásfoglalás   azonban   nincs.   Az   indítvány
    tartalmából  kikövetkeztethető ugyanakkor,  hogy  valójában  a
    Legfelsőbb  Bíróság BK 122. számú kollégiumi állásfoglalásának
    azon iránymutatásait sérelmezte, amelyek a Be.-nek az előzetes
    letartóztatás    vádemelést   megelőző   bírósági    eljárását
    szabályozó  379/A.  és  379/B. §-ainak  rendelkezéseire,  ezen
    belül  pedig a bíróság bizonyítékokat mérlegelő tevékenységére
    vonatkoznak.

    Az  indítványozó szintén sérelmezte, és az Alkotmány 57. § (5)
    bekezdésében  biztosított  jogorvoslati  jog  alkotmányellenes
    korlátozásának  tartotta  azt, hogy nincs  helye  az  előzetes
    letartóztatást    elrendelő   jogerős    bírósági    határozat
    felülvizsgálatának. E kérdésben az Alkotmánybíróság a 23/1995.
    (IV.  5.)  AB határozatban (ABH 1995, 115, 120) már  elutasító
    döntést hozott.

    Ugyanezen  indítványozó kiegészítésként az őrizetnek,  illetve
    az   előzetes  letartóztatásnak  rendőrségi  fogdában  történő
    végrehajtásáról szóló 11/1990. (II. 18.) BM rendelet 2.  §  c)
    pontja  alkotmányellenességének megállapítását  indítványozta,
    mivel   álláspontja   szerint  az  a  jogegyenlőséget   és   a
    jogbiztonságot   sértő   módon   szűkítette   az    előzetesen
    letartóztatott  és a hozzátartozón kívüli más személy  közötti
    írásbeli  érintkezésnek a Be. 97. § (1) bekezdés b)  pontjában
    szabályozott lehetőségét.

    2.5.  Az  egyik indítványozó – saját ügye alapján, de utólagos
    normakontroll  formájában – a Be. 92. § (1) és  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  a
    Be.-nek    a    szakértői   eljárásban   való    közreműködési
    kötelezettséget  szabályozó 73. § (1) és (2) bekezdésével,  az
    elmeállapot megfigyelése érdekében elmegyógyintézetbe  utalást
    lehetővé  tevő 74. § (1) bekezdésével, valamint a  bizonyítási
    indítvány elutasítása elleni jogorvoslatot szabályozó  206.  §
    (4)  bekezdésével együttesen indítványozta. Az indítványozó  e
    rendelkezéseket  “a  megtámadott  jogszabályok”   gyűjtőnévvel
    jelölte és álláspontja szerint e rendelkezések az Alkotmány 2.
    §   (1)   bekezdésébe  (demokratikus  jogállam),  57.  §   (1)
    bekezdésébe  (bírósághoz  való jog),  57.  §  (2)  bekezdésébe
    (ártatlanság  vélelme),  59. § (1) bekezdésébe  (jó  hírnévhez
    való   jog),   61.  §  (1)  bekezdésébe  (véleménynyilvánítási
    szabadság és a közérdekű adatok megismerésének joga), 70/G.  §
    (1)  bekezdésébe  (a tudományos és művészeti élet  szabadsága,
    tanszabadság  és a tanítás szabadsága), 54. § (1)  bekezdésébe
    (élethez  és emberi méltósághoz való jog), valamint az  54.  §
    (2)   bekezdésébe  (kínzás,  kegyetlen,  embertelen,  megalázó
    bánásmód  és büntetés, valamint a hozzájárulás nélküli  orvosi
    és tudományos kísérletek tilalma) ütköznek.

    Az Alkotmánybíróság a “megtámadott jogszabályok” vizsgálatát –
    tárgyuk különbözőségére tekintettel – elkülönítette, és  jelen
    eljárásban  csupán  a  Be.  92.  §  (1)  és  (2)  bekezdésével
    kapcsolatos   indítványi  részt  bírálta  el.   Az   indítvány
    indokolásából kivehetően az előzetes letartóztatásra vonatkozó
    e  rendelkezéseket  az  indítványozó az  Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésével (rágalmazási perben az első fokon eljáró bíró,  a
    tárgyaláson   történő  bizonyítás  előtt  letartóztathatja   a
    vádlottat),  és  az  57.  §  (2) bekezdésével  (a  bíróság  az
    intézkedéseket annak a feltételezésnek alapján teszi meg, hogy
    a  magánvádló igazat állít, vagyis feltételezi, hogy a vádlott
    bűncselekményt követett el) tartotta ellentétesnek.
                                   
                                  II.

    Az indítványok többsége részben megalapozott.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  előzetes
    letartóztatás  mint  büntetőeljárási  kényszerintézkedés   nem
    ellentétes az Alkotmány 57. § (2) bekezdésében, az alkotmányos
    alapjogok között szereplő ártatlanság vélelmével, és nem sérti
    az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  normatív  tartalommal
    meghatározott jogállamiságot sem.

    1.1.  Az  Alkotmány  57.  §  (2) bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaságban  senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig,  amíg
    büntetőjogi  felelősségét  a bíróság  jogerős  határozata  nem
    állapította   meg.   Az   ártatlanság   vélelmét   a   Be.   a
    büntetőeljárás  alapelvei  között  azonosan  fogalmazza   meg,
    azonban kiegészíti az ártatlanság vélelmének lényegéből fakadó
    alapvető szabállyal: a bűnösség bizonyítása a büntető ügyekben
    eljáró   hatóságokat  terheli;  a  terhelt   nem   kötelezhető
    ártatlanságának  bizonyítására  (Be.  3.  §).  Az  ártatlanság
    vélelméből következik az a bizonyítási részlet-szabály,  amely
    szerint  a  kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a  terhelt
    terhére értékelni nem lehet (Be. 61. § (4) bekezdés).

    Az  Alkotmánybíróság az ártatlanság vélelmét a jogállam  egyik
    alapelvének (63/1997. (XII. 11.) AB határozat, ABH 1997,  361,
    372),   az   alkotmányos  büntetőjog  olyan  alapintézményének
    tekinti,   amelyet  “nem  lehet  más  alkotmányos  jog   miatt
    korlátozni,   de  fogalmilag  sem  lehetséges   nem   teljesen
    érvényesíteni” (11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77,
    83).  A Be. felfogásában az ártatlanság vélelme, a büntetőjogi
    felelősség  megállapításának folyamatára vonatkozó alkotmányos
    alapjog,  egyrészt  parancs a büntetőügyben eljáró  valamennyi
    hatóság (nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság) számára, hogy  a
    terheltet  mindaddig, amíg a bíróság jogerősen el  nem  ítéli,
    nem  kezelheti bűnösként. Módot kell adni számára ahhoz,  hogy
    valamennyi  eljárási jogosultságával megfelelően élhessen,  az
    alkalmazott eljárási kényszercselekményeknek szükségeseknek és
    arányosaknak   kell  lenniük.  Függetlenül   attól,   hogy   a
    felelősségének  megállapítása  alapjául  szolgáló  tényeket  a
    hatóságok    már    feltárták,    a    bűnösségre    vonatkozó
    meggyőződésüket  eljárási  aktusokban  rögzítették   (nyomozás
    befejezése,   vádemelés,  első  fokú  bűnösséget   megállapító
    ítélet),   a  bűnösség  megállapításával  együtt   járó   jogi
    következmények a terhelt eljárási helyzetét az ítélet jogerőre
    emelkedéséig  nem  befolyásolhatják.  A  bűnösség  –  kétséget
    kizáró  módon  történő  – bizonyítása, vagyis  az  ártatlanság
    vélelmének   megdöntése  a  büntető  ügyekben  eljáró   állami
    szerveket   terheli,   a   büntetőjogi   felelősségre    vonás
    sikertelensége  az  állam  kockázata.  (9/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 59, 70).

    Ugyanakkor     az    Alkotmánybíróság    több    határozatában
    hangsúlyozta, hogy az államnak, illetve az állam szerveinek az
    Alkotmány   rendelkezéseiből  levezethető   joga   és   egyben
    kötelezettsége  van az állami büntető hatalom gyakorlására,  a
    büntető  igény érvényesítésére. Az Alkotmánybíróság az 5/1999.
    (III. 31.) AB határozatában ezzel összefüggésben hangsúlyozta:
    indokolt,  hogy ennek a feladatnak a teljesítéséhez az  állami
    büntetőhatalmat gyakorló szerveknek hatékony eszközök álljanak
    a  rendelkezésükre  (ABK  1999. március,  69,  73).  Ez  pedig
    szükségképpen  együtt  jár  a büntetőjogi  felelősségre  vonás
    törvényben meghatározott rendjében, a büntetőeljárásban  olyan
    eljárási   cselekmények,   ezen   belül   kényszercselekmények
    alkalmazásának  megengedésével,  amelyek  lényegüket  tekintve
    súlyosan  jogkorlátozóak, érintik a  büntetőeljárás  alá  vont
    személy alkotmányos jogait is (részletesen: 42/1993 (VI.  30.)
    AB határozat, ABH 1993, 300, 302, 304-305).

    A   bűncselekmény  alapos  gyanújával  terhelt,  de  egyébként
    bűnösnek nem tekinthető egyén személyi szabadságának a jogerős
    |gydöntő  határozat meghozatalát megelőző  bírói  elvonása,  a
    legsúlyosabb       személyes       szabadságot       korlátozó
    kényszerintézkedés.   Az   előzetes   letartóztatás    azonban
    fogalmilag  nem  büntetés,  hanem  a  büntető  igény  hatékony
    érvényesítését, a büntetőeljárás sikerének biztosítását  és  a
    büntetés  esetleges végrehajthatóságát célzó  intézkedés,  így
    nem ellentétes az ártatlanság vélelmével.
     
    Ez következik az Alkotmány rendelkezéseinek összevetéséből is.
    Maga  az  Alkotmány  rendelkezik arról, hogy  a  bűncselekmény
    elkövetésével    gyanúsított   személy    szabadsága    miként
    korlátozható.  Az  Alkotmány 55. §  (2)  bekezdése  szerint  a
    bűncselekmény  elkövetésével  gyanúsított  és  őrizetbe   vett
    személyt  a  lehető legrövidebb időn belül vagy szabadon  kell
    bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az  elé
    állított   személyt  meghallgatni  és  írásbeli   indokolással
    ellátott    határozatban   szabadlábra    helyezéséről    vagy
    letartóztatásáról haladéktalanul dönteni.

    Hasonló   következtetésre  lehet  jutni  az   Alkotmánybíróság
    gyakorlatában  az  alkotmányossági vizsgálat szempontjából  is
    mércét  jelentő  két nemzetközi egyezmény,  az  1976.  évi  8.
    törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  Polgári  és  Politikai
    Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban: Polgári  és
    Politikai Jogok Egyezségokmánya) 9. cikkének és 14.  cikke  2.
    pontjának, valamint az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett,
    az  emberi  jogok és az alapvető szabadságok védelméről  szóló
    Egyezmény (a továbbiakban: Emberi Jogok Európai Egyezménye) 5.
    cikkének   és   6.   cikke  2.  pontjának  egybevetéséből.   E
    rendelkezések egyrészről a szabadságtól megfosztás  lehetséges
    okairól    és    garanciális   szabályairól,   másrészről    a
    bűncselekmény  elkövetésével vádolt, illetve  bűncselekménnyel
    gyanúsított személyt megillető ártatlanság vélelméről szólnak.
    Az előzetes fogva tartás törvényi szabályozására és gyakorlati
    alkalmazására     az     ártatlanság    vélelméből     háramló
    követelményekkel     az     Európa    Tanács     dokumentumai,
    leghangsúlyosabban  az Európa Tanács Parlamenti  Közgyűlésének
    1245/1994.  számú  Ajánlása  foglalkozik.  A  Be.  92.  §  (1)
    bekezdésének  alkotmányossági megítélésénél e dokumentumot  az
    Alkotmánybíróság  is  az egyik értékelési  szempontként  vette
    figyelembe.

    Az  Alkotmánybíróság ugyan csak érintőlegesen, de már korábban
    is  utalt  arra, hogy az előzetes letartóztatás intézménye  az
    ártatlanság vélelmével nem ellentétes (1406/B/1991, ABH  1992,
    497, 502; 3/1998. (II. 11.) AB határozat, ABH 1998, 61, 67).

    1.2.  Az  ártatlanság  vélelmének előbb kifejtett  tartalmára,
    valamint arra tekintettel, hogy az előzetes letartóztatás  nem
    büntetőjogi  szankció, hanem az eljárás sikerének biztosítását
    szolgáló,  részben  preventív jellegű  kényszerintézkedés,  az
    előzetes  letartóztatásnak a Be. 92. § (1) bekezdés c)  pontja
    három  fordulatában  meghatározott különös  feltételei  és  az
    ártatlanság  vélelmének alapjoga között nincs  alkotmányossági
    szempontból    értékelhető    összefüggés;    a     fordulatok
    megfogalmazása nem jelenti a bűnösség vélelmét.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  az  előzetes
    letartóztatásnak   a   Be.  92.  §  (1)   bekezdése   bevezető
    rendelkezésében meghatározott általános feltétele, valamint  a
    Be.  92.  §  (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott
    különös feltételei – a c) pont utolsó fordulatának kivételével
    –   nem   ellentétesek   a  személyes  szabadság   alkotmányos
    alapjogának  korlátozásával szemben az  Alkotmány  55.  §  (1)
    bekezdése   és   a   8.  §  (1)-(2)  bekezdése  összevetéséből
    levezethető  követelményekkel. Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint  a  Be. 92. § (1)  bekezdés  c)  pontjának
    harmadik    fordulatában   megfogalmazott   különös   feltétel
    (alaposan feltehető, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén
    újabb   bűncselekményt   követne   el),   szükségtelenül    és
    aránytalanul korlátozza a szabadsághoz való jogot.

    2.1.  Az Alkotmánybíróság álláspontjának kialakításánál  –  az
    Alkotmány   7.   §-ának   (1)  bekezdésében   foglaltakra   is
    tekintettel  –  figyelemmel volt a Polgári és Politikai  Jogok
    Egyezségokmányának rendelkezéseire, valamint az  Emberi  Jogok
    Európai   Egyezménye   releváns  rendelkezéseivel   összefüggő
    dokumentumokra,  amelyeket  az Európa  Tanács  szervezetei  az
    előzetes  fogva  tartás  tekintetében  tagállamaikkal  szemben
    elvárásként  megfogalmaztak.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése
    szerint  a  Be.  szabályozása  általában  megfelel  azoknak  a
    követelményeknek,   amelyeket  a   törvényhozás   szintjén   a
    nemzetközi   kötelezettségekből  adódóan   az   alkotmányosság
    megkövetel.

    A  Polgári  és Politikai Jogok Egyezségokmánya 9. cikkének  1.
    pontja  szerint:  “Mindenkinek joga van  a  szabadságra  és  a
    személyi  biztonságra.  Senkit sem lehet  önkényesen  őrizetbe
    venni  vagy  letartóztatni.  Senkit  sem  lehet  szabadságától
    másként,  mint  a  törvényben  meghatározott  okokból   és   a
    törvényben  meghatározott  eljárás  alapján  megfosztani.”  Az
    Egyezségokmány  3.  pontja  második  mondatában  rögzíti:  ”Az
    általános  szabály ne legyen az, hogy az ítélethozatalra  váró
    személyt   őrizetben  kell  tartani,  azonban  a   szabadlábra
    helyezést  függővé lehet tenni olyan biztosítékoktól,  amelyek
    szavatolják,  hogy  az  érintett  személy  a  tárgyaláson,   a
    bírósági eljárás bármely más szakában, illetőleg adott esetben
    az ítélet végrehajtása céljából megjelenik.”

    Az  Emberi Jogok Európai Egyezménye 5. cikkében rendelkezik  a
    szabadsághoz  és a biztonsághoz való jogról. Az 5.  cikk  1/c.
    pont   alapján  a  szabadságtól  megfosztás  esete  lehet   “a
    törvényes  letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból  a  célból,
    hogy  e  bűncselekmény  elkövetése  alapos  gyanúja  miatt  az
    illetékes  hatóság  elé állítsák, vagy  amikor  ésszerű  oknál
    fogva    szükséges,    hogy   megakadályozzák    bűncselekmény
    elkövetésében vagy annak elkövetése után a szökésben.”  Az  5.
    cikk  3.  pont  előírja,  hogy  “E  cikk  1.  c)  bekezdésének
    rendelkezésével összhangban letartóztatott vagy őrizetbe  vett
    minden személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói
    hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell  állítani,
    és  a  letartóztatott vagy őrizetbe vett személynek  joga  van
    arra,  hogy  ésszerű  időhatáron  belül  tárgyalást  tartsanak
    ügyében   vagy   a   tárgyalásig  szabadlábra   helyezzék.   A
    szabadlábra  helyezés  olyan  feltételekhez  köthető,   melyek
    biztosítják  a  tárgyaláson  való  megjelenést.”   Ez   utóbbi
    rendelkezésnek  azért  van  jelentősége,  mert  a  strasbourgi
    szervek joggyakorlatában e két rendelkezés alapján alakult  ki
    az  az  esetjog, amely szigorította a letartóztatás materiális
    feltételeit,   és  korrigálta  azt,  hogy  az  Egyezmény   nem
    tartalmaz   nevesített   letartóztatási   okokat   és    annak
    korlátozását,   hogy   milyen   súlyú   bűncselekmény   esetén
    alkalmazható a kényszerintézkedés.

    Az   5.   cikk  az  Egyezmény  egyik  leggyakrabban   vizsgált
    rendelkezése. Mégis az Emberi Jogok Európai Bizottsága  és  az
    Emberi  Jogok  Európai Bírósága részéről  a  konkrét  ügyekben
    körvonalazódó   állásfoglalásoknál  jelen  esetben   biztosabb
    absztrakt   mércét   jelentenek  az   előzetes   letartóztatás
    tárgyában   a   tagállamok   számára  ajánlásokat   tartalmazó
    dokumentumok: az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának  1965.
    évi  11.  számú Határozata [Resolution (65) 11], a  Miniszteri
    Bizottságnak  R  (80)  11.  számú Ajánlása  az  ítélethozatalt
    megelőző  fogva tartásról, továbbá az Európa Tanács Parlamenti
    Közgyűlésének  1245. számú Ajánlása (1994)  az  ítélethozatalt
    megelőző letartóztatásról.

    Az 1965. évi határozat a szabályozásnál követendő elvek között
    rögzíti,   hogy   az   előzetes   letartóztatás   ne    legyen
    automatikusan  kötelező,  a bíróságoknak  az  eset  tényei  és
    körülményei fényében kell a határozatot meghozni. Az  előzetes
    letartóztatást kivételes eszköznek kell tekinteni, akkor lehet
    elrendelni és fenntartani, amikor az feltétlenül szükségszerű.
    Sohasem szolgálhat büntetési célokat.

    Az  Európa  Tanács  Miniszteri Bizottsága  R  (80)  11.  számú
    Ajánlása    az   ítélethozatalt   megelőző   fogva   tartásról
    (Recommendation No. R (80) 11 concerning custody pending trial
    –  Emberi  Jogi  Füzetek,  A Bírósági  Határozatok  melléklete
    1997/2)  bevezetőjében  megállapítja,  hogy  emberiességi   és
    szociális    okokból    az   igazságszolgáltatás    érdekeivel
    összeegyeztethető minimumra kívánatos csökkenteni az  ítéletet
    megelőző fogva tartást.

    Általános  alapelvként fogalmazza meg  a  dokumentum,  hogy  a
    bűnösség      bizonyításáig      ártatlannak      vélelmezett,
    bűncselekménnyel  vádolt személy is csak akkor  helyezhető  az
    ítéletig    előzetes   letartóztatásba,   ha   a   körülmények
    feltétlenül  szükségessé  teszik.  Az  előzetes  letartóztatás
    kivételes  intézkedésnek tekintendő, soha nem lehet  kötelező,
    és   nem   alkalmazható   büntetési  célokból.   Az   előzetes
    letartóztatást elrendelő döntésekre alkalmazandó elvek  között
    az  elrendelés feltételei tekintetében megállapítja,  hogy  az
    ítéletet  megelőző őrizet csak akkor rendelhető el, ha  alapos
    gyanú   forog  fenn  arra  nézve,  hogy  az  érintett  személy
    elkövette az állított bűncselekményt, és ha valós okai  vannak
    azon  vélekedésnek, hogy az alábbi indokok közül egy vagy több
    fennáll:  így  a  szökés veszélye; a beavatkozás  veszélye  az
    igazságszolgáltatás     menetébe;     súlyos     bűncselekmény
    elkövetésének  veszélye  (II/3. pont).  Az  ítéletet  megelőző
    őrizet  nem  rendelhető  el, ha a szabadságelvonás  nem  állna
    arányban   az   állított   bűncselekmény   jellegével   és   a
    bűncselekményre alkalmazható büntetéssel (II/7.p.).

    Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése az Emberi Jogok Európai
    Egyezményének    és   a   tagállamok   nemzeti    törvényeinek
    összehasonlító  elemezése alapján készített  jelentés  alapján
    fogadta  el az 1245/1994. számú Ajánlását az ítéletet megelőző
    fogva  tartásról (Recommendation 1245 (1994) on the  detention
    of  persons  pending trial – Emberi Jogi Füzetek,  a  Bírósági
    Határozatok  melléklete  1997/2). A bevezetőben  megállapítja,
    hogy  bár  az előzetes letartóztatás “kényszerítő és károsító”
    intézmény, az ítéletet megelőző fogva tartás bizonyos ügyekben
    elengedhetetlen,  sőt nélkülözhetetlen az  igazságszolgáltatás
    során.  (1.,  2.,  6.  pont).  Jelen  vizsgálat  szempontjából
    releváns  annak  az  elvnek  a  kívánalma,  hogy  az  ítéletet
    megelőző fogva tartás mindig választható és kivételes  legyen,
    és  csak  akkor legyen elrendelhető, ha a kiszabható minimális
    büntetés jelentős (I/a) pont).

    2.2.  Az  Alkotmány  55.  §  (1) bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaságban  mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és   a
    személyi  biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként,
    mint   törvényben  meghatározott  okokból  és   a   törvényben
    meghatározott eljárás alapján megfosztani. Az Alkotmány 8.  §-
    ában  rögzíti,  hogy a Magyar Köztársaság  elismeri  az  ember
    sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,   ezek
    tiszteletben   tartása   és   védelme   az   állam   elsőrendű
    kötelessége.  Az alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
    szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges
    tartalmát  azonban nem korlátozhatja. A személyes szabadságtól
    való   megfosztás  okainak  és  eljárásának  törvényi   szintű
    szabályozása  még  rendkívüli  állapot,  szükségállapot   vagy
    vészhelyzet idején sem függeszthető fel vagy korlátozható.

    A  személyes  szabadság alapjoga korlátozására az  55.  §  (1)
    bekezdésében  adott  felhatalmazást  az  Alkotmánybíróság  nem
    önmagában,  hanem az Alkotmány 8. §-ában foglalt  szabályokkal
    együtt  és  egymásra vonatkoztatva vizsgálta. Ennek alapja  az
    Alkotmánybíróság   gyakorlatában   következetesen    képviselt
    felfogás,  hogy  az Alkotmány 8. §-a az állami  büntetőhatalom
    gyakorlására   irányadó   azon   alaprendelkezés,   amely    a
    jogállamiság általános normatív tartalmán túl védi az egyént a
    büntetőjogi eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása
    ellen.  Ezzel az alkotmányos tétellel kell összhangban lenniük
    a   büntetőjogi   szabályrendszer  mindazon  alapelveinek   és
    garanciális  rendelkezéseinek,  amelyek  nem  nyertek  tételes
    megfogalmazást  az Alkotmány egyéb rendelkezéseiben  (11/1992.
    (III.  5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 85; 42/1993. (VI.  30.)
    AB  határozat,  ABH  1993, 300, 304;  6/1998.  (III.  11.)  AB
    határozat,  ABH 1998, 91, 99; 49/1998. (XI. 27.) AB határozat,
    ABH 1998, 372, 377).

    Az  Alkotmánybíróság  az 5/1999. (III.  31.)  AB  határozatban
    összegezte  az  Alkotmány  55. §  (1)  bekezdésének  tartalmát
    érintő  alkotmánybírósági határozatokat és azok  lényegét:  az
    Alkotmány  csak  úgy  teszi  lehetővé  a  személyes  szabadság
    elvonása   okainak  és  az  azzal  kapcsolatos  eljárásnak   a
    szabályozását,   hogy   ez   a  szabályozás   nem   korlátozza
    szükségtelenül vagy aránytalanul a személyes szabadsághoz való
    jogot  (ABK,  1999.  március, 69, 74;  19/1999  (VI.  25.)  AB
    határozat, ABK 1999. június-július, 225, 228).

    Az  állami  büntető igény érvényesítése érdekében a társadalom
    védelme,  a közérdek szempontjából alkotmányosan is  szükséges
    és   indokolt  annak  lehetővé  tétele,  hogy   az   állam   a
    bűncselekmény alapos gyanújával terhelt személyt szabadságától
    időlegesen   megfossza   a  büntetőjogi   felelősségre   vonás
    meghiúsításának   megakadályozása   érdekében.   A    személyi
    szabadság   ilyen   korlátozásának   alkotmányos   lehetőségét
    közvetve  az  Alkotmány  55. § (2)  bekezdése  is  kifejezésre
    juttatja  az  előzetes letartóztatás tárgyában  történő  bírói
    döntés garanciáinak megfogalmazásával.

    A  személyes szabadságnak a jogerős ítélet előtti megvonására,
    az  előzetes letartóztatásra azonban csak akkor kerülhet  sor,
    ha  céljai – a büntető igény érvényesítése érdekében a terhelt
    jelenlétének, illetve az eljárás sikerének biztosítása  –  más
    eszközökkel   nem   valósíthatók   meg.   Ez   következik   az
    Alkotmánybíróság szintén következetes gyakorlatából, miszerint
    az  alapjog  korlátozásának alkotmányosságához  önmagában  nem
    elegendő, ha az alkotmányosan elismert cél érdekében történik,
    hanem  szükségesnek és arányosnak kell lennie: a korlátozással
    elérni  kívánt cél fontosságának és az ennek érdekében okozott
    alapjogsérelemnek egymással arányban kell állnia.

    A   jelen  vizsgálat  tárgyát  képező  előzetes  letartóztatás
    esetében az arányosság elvont, a törvényi szabályozás szintjén
    történő   megteremtése  egyrészt  az  előzetes   letartóztatás
    általános és különös feltételeinek, másrészt a döntési eljárás
    garanciális szabályainak meghatározásával biztosítható.

    A  hatályos szabályozást a fenti szempontok alapján értékelve,
    az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem alkotmányellenes,
    hogy     az    előzetes    letartóztatás    elvileg    bármely
    szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény  alapos  gyanúja
    miatt   indult   eljárás  terheltjével  szemben  elrendelhető,
    vagyis,  hogy e kényszerintézkedés lehetőségét a  törvény  nem
    köti  a  szabadságvesztés  meghatározott  mértékéhez  vagy   a
    bűncselekmények  egyéb  súly  szerinti  meghatározásához,  így
    például a bűntetti vagy vétségi felosztásához.

    A  bűncselekmények  absztrakt súlyának  értékelése,  az  adott
    időszakban      büntetendővé     nyilvánított     magatartások
    súlyosságának egymáshoz viszonyítása a törvényalkotó feladata.
    A  Btk.-ban  ez  az  értékelés alapvetően a bűncselekményeknek
    bűntettekre  és vétségekre felosztásában, illetve  a  relatíve
    határozott  büntetési  tétel-rendszeren belüli  elhelyezésében
    fejeződik ki. A Btk. büntetési rendszerében a szabadságvesztés-
    büntetés legenyhébb fokozata két hónaptól egy évig terjed.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint megfelel az arányosság
    követelményének,   ha  az  előzetes  letartóztatás,   mint   a
    személyes     szabadságot     korlátozó     kényszerintézkedés
    arányosságát  a  törvényalkotó oly módon kívánja  biztosítani,
    hogy    alkalmazásának   lehetőségét   a   szabadságvesztéssel
    fenyegetett  bűncselekményekre korlátozza.  E  megítélést  nem
    befolyásolja  az,  hogy a törvényhozó az  adott  időszakban  a
    büntető  törvényben a bűncselekmények milyen  körénél  helyezi
    kilátásba    a    szabadságvesztés-büntetést.    Az     egyedi
    büntetőeljárás  alapjául szolgáló bűncselekmény  és  az  adott
    terhelt  előzetes letartóztatása közötti konkrét arányosságot,
    illetve az előzetes letartóztatás szükségességét az indítványt
    tevő    ügyésznek   és   a   kényszerintézkedés   elrendelése,
    fenntartása  és  meghosszabbítása kérdésében döntő  bíróságnak
    kell mérlegelnie. A jogalkalmazói gyakorlat alkotmányosságának
    biztosítása  a büntető ügyekben eljáró hatóságok tevékenységét
    a   büntetőeljárás   garanciális  rendszerében,   illetve   az
    irányítás közjogi rendszerében felülvizsgálni jogosult  állami
    szervek feladata.

    A  vizsgált  kényszerintézkedésnek  a  büntető  igény  sikeres
    érvényesítését   szolgáló  céljából   következik,   hogy   nem
    tekinthető     szükségtelennek    és    aránytalannak,     így
    alkotmányellenesnek  sem  az  előzetes  letartóztatás  különös
    feltételeinek  olyan meghatározása, amely nem csupán  egy,  az
    eljárás   sikerét  veszélyeztető  már  bekövetkezett  eseményt
    követően teszi lehetővé a személyi szabadságtól megfosztást (a
    terhelt megszökött, a hatóság elől elrejtőzött), hanem  a  nem
    kívánatos  esemény  – tényekre alapozottan –  valószínűsíthető
    bekövetkezésének   megakadályozására   is   (a   bűncselekmény
    súlyossága folytán vagy egyéb okból a terhelt szökésétől  vagy
    az  elrejtőzésétől  lehet  tartani; alaposan  feltehető,  hogy
    szabadlábon  hagyása esetén a terhelt az eljárást meghiúsítaná
    vagy megnehezítené, illetőleg veszélyeztetné).

    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az  állami  büntető
    hatalomból adódóan az alkotmányos rend, a polgárok személyének
    és  jogainak  védelme a bűnözéssel szemben  az  állam  közjogi
    kötelezettsége.   Az   előzetes  letartóztatásnak   tehát   az
    alkotmányosság szempontjából elfogadható célja  lehet  az  is,
    hogy a bűncselekmény alapos gyanúja miatt büntetőeljárás alatt
    álló személyt megakadályozza az előkészített vagy megkísérelt,
    vagy   más,   szabadságvesztéssel  fenyegetett   bűncselekmény
    elkövetésében.  Ezért  a Be. 92. § (1) bekezdés  c)  pontjának
    első   és  második  fordulata  (a  terhelt  az  eljárás  alatt
    szabadságvesztéssel  büntetendő újabb bűncselekményt  követett
    el,  illetőleg  alaposan feltehető, hogy  szabadlábon  hagyása
    esetén   a   megkísérelt   vagy  előkészített   bűncselekményt
    véghezvinné) nem alkotmányellenes.

    A   törvényhely   harmadik  fordulata   azonban   nem   csupán
    szabadságvesztéssel   fenyegetett,   hanem    bármely    újabb
    bűncselekmény  megakadályozására lehetővé  teszi  a  személyes
    szabadságtól   megfosztást,  ami  már   aránytalan   eszköznek
    minősül,   így  alkotmányellenes.  Az  Alkotmánybíróság   ezen
    álláspontját   e   tekintetben  sem   befolyásolta,   hogy   a
    törvényhozó  a  bűncselekmények  milyen  körénél   nem   teszi
    lehetővé a szabadságvesztés alkalmazását.

    2.3.  Az Alkotmánybíróság az előzetes letartóztatásnak  a  Be.
    92.  §  (1) bekezdésében meghatározott okai alkotmányosságának
    értékelésénél   sajátos  helyzetben  volt.  A   hatályos   jog
    alkotmányosságát attól függetlenül kellett megítélnie, hogy  a
    törvényhozó  a  büntetőeljárásról szóló  kihirdetett,  de  még
    hatályba nem lépett 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban:
    új  Be.),  figyelembe  véve a nemzetközi kötelezettségeket  és
    tapasztalatokat,     valamint    értékelve     az     előzetes
    letartóztatással  kapcsolatos – a törvény  indokolása  szerint
    bizonyos okok esetében mechanikus – jogalkalmazói gyakorlatot,
    újraszabályozta   az   előzetes  letartóztatás   feltételeinek
    rendszerét. Az Alkotmánybíróság áttekintette az új Be.-nek  az
    előzetes  letartóztatásra,  és  azon  intézményekre  vonatkozó
    szabályozását,   amelyek   hozzájárulhatnak   a   legsúlyosabb
    eljárási     kényszerintézkedés    kiváltásához:     így     a
    lakhelyelhagyási  tilalom  új  szabályozását  (új  Be.   VIII.
    Fejezet   III.  Cím),  a  bíróság  rendelkezését  az   útlevél
    elvételéről (új Be. VIII. Fejezet V. Cím), valamint az  óvadék
    intézményét (új Be. VIII. Fejezet VI. Cím). A hatályos  és  az
    új.  Be.  szabályozásának összevetése alapján, a  törvényhozói
    szándékot    tükröző    indokolásra   is    figyelemmel,    az
    Alkotmánybíróság   úgy   ítélte   meg,   hogy   az    előzetes
    letartóztatás  feltételei  részben  szűkültek  és  pontosabban
    megfogalmazottak;   az   új  Be.  az  előzetes   letartóztatás
    elrendelése, meghosszabbítása, illetve fenntartása  kérdésében
    indítványt tevő ügyészt és döntést hozó bíróságot a  kivételes
    kényszerintézkedés   szükségessége   tekintetében   a   tények
    körültekintőbb, alaposabb mérlegelésére, az indítvány, illetve
    a  döntés ellenőrizhetőbb indokolására kényszeríti. Figyelemre
    méltóak  az  előzetes letartóztatás indokoltságának  időszakos
    “hivatalbóli”  felülvizsgálatára, illetve  “majdnem  abszolút”
    határidejének meghatározására vonatkozó szabályok (új Be. 132.
    §).

    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   ugyanakkor   a
    garanciális   igényeket   jobban  kielégítő   új   szabályozás
    önmagában  a  hatályos szabályozás alkotmányossági értékelését
    nem  befolyásolhatta, mivel azt kizárólag az Alkotmány, és nem
    az   adott  tárgyat  újraszabályozó  törvény  rendelkezéseinek
    mércéje szerint kellett elvégezni.

    2.4. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban:    Abtv.)    alapján   az    alkotmányellenesség
    megállapítása   esetén   főszabály  a   vizsgált   rendelkezés
    megsemmisítése  és  az,  hogy a megsemmisített  rendelkezés  a
    határozat közzétételének napján veszti hatályát (Abtv.  42.  §
    (1)  bekezdés, 43. § (1) bekezdés). Az Alkotmánybíróság  ettől
    eltérően is meghatározhatja a megsemmisítés időpontját, ha ezt
    a jogbiztonság indokolja (Abtv. 43. § (4) bekezdés).

    Az Alkotmánybíróság döntésénél egyrészt mérlegelte, hogy a Be.
    92.  §  (1)  bekezdés  c) pont harmadik fordulatának  azonnali
    megsemmisítése következményeként olyan esetekben  sem  lehetne
    az   előzetes  letartóztatást  elrendelni,  amikor  az   állam
    bűnmegelőzési  kötelezettségéből adódóan e  kényszerintézkedés
    alkalmazása indokolt. Másrészt az Alkotmánybíróság  figyelembe
    vette,   hogy  a  törvényalkotónak  több  lehetősége  van   az
    alkotmányellenesség  megszüntetésére. A szükséges  jogszabály-
    módosításra  az Alkotmánybíróság az Országgyűlésnek  megfelelő
    időt kívánt biztosítani.

    Az  új Be. az 1998. évi XIX. törvény 605. §-ának (1) bekezdése
    alapján  2000.  január 1-jén lép hatályba. Az Alkotmánybíróság
    azonban  figyelemmel volt az ítélőtáblák  és  a  fellebbviteli
    főügyészségek  felállításával kapcsolatos  feladatokról  szóló
    80/1998.  (XII. 16.) OGY határozatra is. Ebben az Országgyűlés
    felkérte   a  Kormányt,  hogy  a  büntetőeljárás  jogorvoslati
    rendszerének   átgondolását   is   tartalmazó   felülvizsgálat
    eredményeképp     1999.    június    30-ig     nyújtson     be
    törvényjavaslatot. A folyamatban lévő törvényelőkészítő  munka
    egyik  következménye  lehet, hogy  a  törvényhozó  az  új  Be.
    hatálybalépésének  időpontját későbbre  halasztja.  Mindezekre
    figyelemmel  az  Alkotmánybíróság a  megsemmisítés  időpontját
    2000. március 31. napjában jelölte meg.

    3. Az Alkotmánybíróság minden alapot nélkülözőnek találta, így
    elutasította,  hogy  az  Alkotmány  55.  §  (1)   bekezdésével
    ellentétesek lennének a Be. 92. § (2) bekezdésében, 93-94.  §-
    ában, valamint 96-97. §-ában foglalt rendelkezések.

    A   Be.  95.  §-a  az  előzetes  letartóztatás  tartamáról,  a
    meghosszabbítás   és   a  hivatalból  történő   felülvizsgálat
    időpontjairól   és   bírósági  szintjeiről   rendelkezik.   Az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint a büntetőeljárás hatályos
    rendszerében kialakított döntéshozatali rend nem ellentétes az
    Alkotmány 55. § (1) bekezdésével összefüggésben megfogalmazott
    alkotmányossági  követelményekkel.  A  Be.  mind   a   vádirat
    benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás esetén, mind
    pedig  a  vádirat  benyújtása után elrendelt vagy  fenntartott
    előzetes letartóztatás esetén egy év után a Legfelsőbb Bíróság
    hatáskörébe  utalja az előzetes letartóztatás  indokoltságának
    vizsgálatát.  A  vádirat  benyújtása  előtt  rövid  tartamokat
    követően emeli meg a bírósági döntés szintjét, és biztosítja a
    bírósági  eljárásban is az egy éven belüli hivatalból  történő
    felülvizsgálat    kötelezettségét.   Erre    tekintettel    az
    Alkotmánybíróság   az   alkotmányellenesség    megállapítására
    vonatkozó, egyébként külön nem indokolt indítványt a Be. 95. §-
    a tekintetében is elutasította.

    4.  Az  Alkotmánybíróság – hatáskörének hiánya miatt –  érdemi
    vizsgálat nélkül visszautasította az indítványok azon részeit,
    amelyek   a  nyomozó  hatóság,  az  ügyészség  és  a   bíróság
    eljárására,   az   előzetes  letartóztatás  indítványozásának,
    elrendelésének és meghosszabbításának gyakorlatára, valamint a
    Legfelsőbb   Bíróság  e  tárgykörben  kiadott   iránymutatásai
    alkotmányosságának vizsgálatára irányultak.

    5.  Az  Alkotmánybíróság  az  érdemi  vizsgálat  céljából  nem
    különítette el azt az indítványt, amely az őrizetnek,  illetve
    az   előzetes  letartóztatásnak  rendőrségi  fogdában  történő
    végrehajtásáról szóló 11/1990. (II. 18.) BM rendelet 2.  §  c)
    pontja alkotmányellenességének megállapítására irányult a  Be.
    97.  §-a  b)  pontjával  való ellentéte miatt.  A  sérelmezett
    jogszabályt a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII.
    13.)  BM  rendelet 38. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte
    1996. január 1-jével.

    Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint (647/E/1997. AB
    végzés,   ABK  1999.  május,  206)  hatályon  kívül  helyezett
    jogszabály  alkotmányosságát csak az Abtv.  38.  §-a  szerinti
    bírósági    kezdeményezés,   illetőleg   48.   §-a    szerinti
    alkotmányjogi  panasz esetében vizsgálja. Jelen esetben  ennek
    feltételei  hiányoznak,  így az Alkotmánybíróság  az  eljárást
    megszüntette.

    6.  A  határozat közzétételének elrendelése az Abtv. 41.  §-án
    alapul.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
      Dr. Bagi István                             Dr. Bihari Mihály
      alkotmánybíró                                   alkotmánybíró
                                    
      Dr. Czúcz Ottó                                Dr. Erdei Árpád
      alkotmánybíró                            előadó alkotmánybíró
                                    
      Dr. Harmathy Attila                          Dr. Holló András
      alkotmánybíró                                   alkotmánybíró
                                    
      Dr. Kiss László                          Dr. Kukorelli István
      alkotmánybíró                                   alkotmánybíró
                                    
      Dr. Strausz János          Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     A provision of the Code of Criminal Procedure, according to which custody pending trial can be ordered if the person is accused of committing a crime which can be punished with imprisonment and there is a reasonable suspicion that they would commit another crime if they were released
     Number of the Decision:
     .
     26/1999. (IX. 8.)
     Date of the decision:
     .
     09/07/1999
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0026_1999.pdfen_0026_1999.pdf