Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00166/2013
Első irat érkezett: 02/01/2013
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9-10. számú ítélete alaptörvény-ellenessége tárgyában benyújtott alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/26/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a Kúria Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9-10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését kéri az Abtv. 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasz keretében.
Az építési ügyben született közigazgatási határozatot helyben hagyó bíróságok ítéleteit követően az indítványozót bontási kötelezettség terheli az általa emelt építményre vonatkozóan.
Az indítványozó szerint a bíróságok jogszabálysértő módon jártak el, és ezzel megfosztották őt az Alaptörvénybe foglalt tulajdonhoz való jogától, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi előírásokat betartva saját telkére saját használati célra olyan építményt építsen, amilyenre szüksége van. A jogszabálysértő eljárás tekintetében az indítványozó elsősorban a bíróságok jogszabályértelmezését tartja sérelmesnek, illetve az annak alapjául szolgáló tényállás feltárásának alapvető hiányosságait..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9-10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk
Q. cikk (3) bekezdés
R. cikk
28. cikk
I. cikk
IV. cikk

.
A határozat száma: 3124/2013. (VI. 24.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1852
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §)
.
A határozat kelte: Budapest, 06/10/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.06.10 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/ 2010/10. számú ítélettel kiegészített 20.K.20.301/ 2010/9. számú ítélete vizsgálatát és megsemmisítését.
  [2] Az indítványozó mint felperes közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert a jogerős, másodfokú közigazgatási határozatot hozó alperes, a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal ellen. A peres eljárás tárgya az volt, hogy a felperes a felerészben tulajdonát képező üdülőépület északi homlokzata elé szerkezeti elválasztófalat és a teraszhoz 1,5x4,2 méteres bővítést épített. Az elsőfokú építésügyi hatóság a térelválasztó fal és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében előírt legkisebb előkerti tiltott részén épült teraszbővítmény elbontására kötelezte az indítványozót. Az indítványozó az elsőfokú építésügyi határozatot megfellebbezte, amely fellebbezést a másodfokú építésügyi hatóság a 2-151-12/ 2009. számú határozatával elutasította. Ezt követően az indítványozó a Somogy Megyei Bíróságon keresettel támadta meg a másodfokú közigazgatási határozatot, és a Somogy Megyei Bíróság a 2010. november 9. napján kelt 20.K.20.301/2010/9. számú ítéletével a felperesi keresetet, mint megalapozatlant elutasította. Majd a Somogy Megyei Bíróság az ítéletét a 2010. november 10. napján kelt 20.K.20.301/2010/10. számú ítéletével a perköltség megfizetésére vonatkozóan kiegészítette. Az ítélet ellen a felperes fellebbezett, és a Kúria mint felülvizsgálati bíróság a 2012. október 24. napján kelt Kfv.II.37.672/2011/9. számú ítéletében a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/9. számú. ítéletét hatályában fenntartotta, megállapítva, hogy a felülvizsgálati kérelem alaptalan, és a Somogy Megyei Bíróság ítélete a felülvizsgálati kérelemben hivatkozott jogszabályokat nem sértette meg.
  [3] A felperes ezt követően alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál kérve a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott Kfv.II.37.672/ 2011/9. számú ítélete és a Somogy Megyei Bíróság 20.K.20.301/2010/10. számú ítélettel kiegészített 20.K.20.301/2010/9. számú ítélete alaptörvény-ellenesség miatti vizsgálatát és megsemmisítését. Az építési ügyben keletkezett közigazgatási határozatot helyben hagyó bíróságok ítéleteit követően az indítványozót bontási kötelezettség terheli az általa emelt építményekre vonatkozóan. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok jogszabálysértő módon jártak el, és ezzel megfosztották őt az Alaptörvényben foglalt tulajdonhoz való jogától, amely lehetővé teszi, hogy a jogszabályi előírásokat betartva saját telkére saját használati célra olyan építményt építsen, amilyenre szüksége van. A jogszabálysértő eljárás tekintetében az indítványozó nem jogszabály alaptörvény-ellenességét állította, hanem a bíróságok jogértelmezését tartotta sérelmesnek, illetve az annak alapjául szolgáló tényállás feltárásának alapvető hiányosságait.

  [4] 2. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 26–27. §-aiban és az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt feltételeknek az alkotmányjogi panasz megfelel-e.
  [5] Az alkotmányjogi panasz az Abtv.-ben meghatározott befogadhatósági formai feltételeknek megfelelt.
  [6] Az indítvány az Abtv. 29. §-ben foglalt feltételeket nem teljesíti. Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság tartalmi feltételeként határozza meg, hogy az alkotmányjogi panasz a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet tartalmazzon, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést vessen fel. Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikkének (1) bekezdése alapján az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve. Az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés d) pontja, illetve az Abtv. 27. §-a alapján a bírói döntéseknek kizárólag az alkotmányossági szempontú felülvizsgálata tartozik hatáskörébe. A tényállás megállapítása, a bizonyítékok mérlegelése, értékelése és ennek alapján a következtetések levonása a rendes bíróságok feladata, az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a rendes bíróságok jogalkalmazásának felülbírálatára.
  [7] Az indítványozó sem a bíróságok eljárásával, sem az ügyében hozott határozatok érdemével összefüggésben nem állított olyan pontosan körülírt alaptörvény-ellenességet, amelyet alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdésként lehetne értékelni, vagy amely alapján a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség merülne fel.
  [8] Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság tanácsa megállapította, hogy az alkotmányjogi panasz sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, sem bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet nem vetett fel, ezért azt az Abtv. 56. § (2) és (3) bekezdése valamint az Ügyrend 30. § (2) bekezdés a) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Kovács Péter s. k.,
    tanácsvezető alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    02/01/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3124/2013. (VI. 24.)
    Date of the decision:
    .
    06/10/2013
    .
    .