Hungarian
Ügyszám:
.
III/01545/2013
Első irat érkezett: 10/25/2013
.
Az ügy tárgya: az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése tárgyában benyújtott egyedi normakontroll
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/12/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése alapján, az előtte a Békéscsabai Járásbíróságon 3.P.20.693/2013. szám alatt folyamatban levő eljárás felfüggesztésével egyidejűleg - a a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése magasabb szintű jogszabályba ütközésének (a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 52. § (2) bekezdése), és ezzel alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan a vizsgálni kért jogszabály konkrét ügyben való alkalmazhatóságának kizárását indítványozta.
Indokolásul előadja, hogy a hivatkozott rendelkezések (Korm. rendelet és törvény) ugyanazt a szabályt tartalmazzák, nevezetesen, hogy "a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak", ugyanakkor a törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet vitatott rendelkezése tartalmaz egy kivételt, amely szerint ez a szabály nem érvényes ott ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek.
Az indítványozó álláspontja szerint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése ellentétes a magasabb szintű jogszabály, a vízi közműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 52. § (2) bekezdésével, amely ütközés alaptörvény-ellenes, mivel az Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdése szerint kormányrendelet törvénnyel nem lehet ellentétes. .
.
Támadott jogi aktus:
  58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
15. cikk (4) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1545_2013_inditvany_anonim.pdfIII_1545_2013_inditvany_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3011/2014. (II. 11.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2014/1212
.
A határozat kelte: Budapest, 02/03/2014
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2014.02.03 9:00:00 3. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta a következő
  h a t á r o z a t o t:

  Az Alkotmánybíróság a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és a Békéscsabai Járásbíróság előtt folyamatban levő 3.P.20.693/2013. számú ügyben való alkalmazásának a kizárására irányuló bírói kezdeményezést elutasítja.
  I n d o k o l á s
  I.

  [1] Az indítványozó Békéscsabai Járásbíróság az előtte 3.P.20.693/2013. szám alatt folyamatban lévő per tárgyalását felfüggesztette és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 25. §-a alapján bírói kezdeményezéssel fordult az Alkotmánybírósághoz. A bíróság indítványában kérte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 62. § (5) bekezdése ellentétes a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 52. § (2) bekezdésével.
  [2] A konkrét ügyben per van folyamatban egy vízszolgáltató és egy lakásszövetkezet között közműtartozás megfizetése iránt abban a tekintetben, hogy a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők közötti különbözet ellenértékét a szolgáltató kizárólag a bekötési vízmérő szerinti felhasználótól vagy a mellékvízmérőkkel rendelkező felhasználóktól is követelheti-e.
  [3] A Vksztv. 52. § (2) bekezdése szerint a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.
  [4] Az indítványozó bíró szerint a Kormr. 62. § (5) bekezdése, mely szerint ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek, olyan, a törvényből nem következő, azzal ellentétes rendelkezés, melyre a Kormr. kibocsátójának nem volt felhatalmazása. Az indítványozó arra hivatkozott, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabály (jelen esetben a támadott Kormr.) törvénnyel ellentétes szabályt tartalmaz, mely az Alaptörvény 15. cikk (4) bekezdését sérti. Erre tekintettel az indítványozó bíró kérte a rendelkezés megsemmisítését, és a folyamatban levő ügyben való alkalmazhatóságának a kizárását.

  II.

  [5] 1. Az Alaptörvény bírói kezdeményezéssel érintett rendelkezése:

  „15. cikk (4) A Kormány rendelete törvénnyel nem lehet ellentétes.”

  [6] 2. A Vksztv. bírói kezdeményezéssel érintett rendelkezései:

  „52. § (2) A bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.
  (2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás, ha
  a) a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, és
  b) a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.”

  [7] 3. A Kormr. bírói kezdeményezéssel érintett és támadott rendelkezései:

  „62. § (4) Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni.
  (5) A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek.”
  III.

  [8] A bírói kezdeményezés nem megalapozott.

  [9] 1. Jelen ügyben az alkotmányossági kérdés az volt, hogy a bíróságnak a folyamatban levő ügyben olyan jogszabályt kell-e alkalmaznia, amely magasabb szintű jogszabállyal (törvénnyel) ellentétes.
  [10] Az Alkotmánybíróság áttekintette a vizsgálni kért jogszabályi rendelkezéseket és ezzel összefüggésben az alábbiakat állapította meg.
  [11] A Vksztv. 52. § (2) bekezdése kimondja, hogy a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözeteként megállapított vízfogyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasználó fizeti meg a víziközmű-szolgáltatónak.
  [12] Ezzel összhangban rendelkezik a Kormr. 62. § (4) bekezdése, ugyanis az kimondja, az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni.
  [13] Ugyanakkor a Kormr. 62. § (5) bekezdése alapján a (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ahol a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek. E kivételi szabályt vélte az eljáró bíró alaptörvény-ellenesnek a magasabb szintű jogszabályba ütközése miatt.

  [14] 2. Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a Vksztv. 52. §-át az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény 21. § (2) bekezdése 2014. január elsejétől egy új (2a) bekezdéssel egészítette ki.
  [15] Ennek a módosításnak az értelmében a Vksztv. 52. §-ának (1) és (2) bekezdésétől eltérően a víziközmű-szolgáltatási díj elszámolásának alapja a mellékvízmérőkön mért fogyasztás, ha
  a) a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználók elkülönített vízhasználati helye és más vízvételi helyek kizárólag hiteles, plombával vagy záró bélyeggel ellátott mellékvízmérőkkel és hatályos mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek, és
  b) a mellékvízmérőkön és a bekötési vízmérőn mért fogyasztási adatok, valamint a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlakozó hálózati szakaszon a karbantartás elmaradására visszavezethető vízveszteség vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősége kizárható.
  Az Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította, hogy a törvényi rendelkezés módosítása során a Vksztv. érintett és a Kormr. érintett és támadott szabályai között tartalmi azonosság van, a Kormr. a törvénnyel nem ellentétes.

  [16] 3. Mivel az Alkotmánybíróság a vizsgálat során megállapította, hogy a bírói kezdeményezés szerint alkalmazásra kerülő kormányrendelet már a törvénnyel – annak módosítása következtében – nem ellentétes, a kormányrendelet a kezdeményezésben hivatkozott okokra alapítva nem alaptörvényellenes.
  [17] Erre tekintettel az alaptörvény-ellenesség megállapítására és a konkrét ügyben való alkalmazhatóság kizárására irányuló bírói kezdeményezést az Abtv. 65. §-a alapján elutasította.
    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Salamon László s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Lévay Miklós s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Szalay Péter s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    10/25/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3011/2014. (II. 11.)
    Date of the decision:
    .
    02/03/2014
    .
    .