English
Hungarian
Ügyszám:
.
663/B/1996
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 27/2002. (VI. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/143
.
A döntés kelte: Budapest, 06/25/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos    vizsgálatára   irányuló    indítvány    tárgyában
   –  dr.  Németh  János és dr. Tersztyánszkyné dr.  Vasadi  Éva
   alkotmánybírák különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

   Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a    szerzett
   immunhiányos  tünetcsoport terjedésének meggátlása  érdekében
   szükséges  intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről
   szóló  5/1988. (V. 31.) SZEM rendelet alkotmányellenes, ezért
   azt 2002. december 31-ei hatállyal megsemmisíti.

   Ezt  a  határozatát  az Alkotmánybíróság a Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.   Az   indítványozó   álláspontja   szerint   a   szerzett
    immunhiányos  tünetcsoport terjedésének meggátlása  érdekében
    szükséges  intézkedésekről és a szűrővizsgálat elrendeléséről
    szóló   5/1988.  (V.  31.)  SZEM  rendelet  (a  továbbiakban:
    Rendelet)  1. § a) és b) pontjai indokolatlanul  szélesen  és
    bizonytalanul   határozzák  meg  az  AIDS   szűrővizsgálatnak
    magukat  alávetni  kötelesek körét:  a  “gyanús  állapotban”,
    valamint  a  “környezetének”  kifejezések  véleménye  szerint
    “visszaélésre  adnak  lehetőséget  a  jogszabályt   alkalmazó
    egészségügyi  dolgozó  részéről”. Hasonló  okok  miatt  látta
    alkotmányellenesnek  az  indítványozó   a   Rendelet   9.   §
    (2)  bekezdésében  szereplő  “környezetének”  kifejezést.  Az
    indítványozó  szerint  a  kifogásolt rendelkezések  által  az
    Alkotmány   59.   §  (1)  bekezdésében  foglalt   információs
    önrendelkezési jog sérelme valósult meg.

    2.   Az  indítványozó  a  hátrányos  megkülönböztetésnek   az
    Alkotmány 70/A. §-ában foglalt tilalmába ütközőnek tartotta a
    Rendelet  3.  §  (3)  bekezdését, mivel az “indokolatlan,  és
    diszkriminatív  megkülönböztetést alkalmaz aszerint,  hogy  a
    fertőzés  haematológiai  vagy szexuális  módon  történt.”  Az
    indítványozó  szerint a Rendelet ezen rendelkezése  sérti  az
    Alkotmány  54. §-ban foglalt emberi méltósághoz  való  jogot,
    különösen  az  54. § (2) bekezdését, amennyiben  –  feltevése
    szerint  – az elkülönülő adatgyűjtés engedély nélküli  orvosi
    kísérletek elvégzése céljából történik.

    A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a szerzett immunhiányos
    tünetcsoport  terjedésének  meggátlása  érdekében   szükséges
    intézkedésekről  és  a  szűrővizsgálat  elrendeléséről  szóló
    5/1988.  (V. 31.) SZEM rendelet módosításáról szóló  10/2002.
    (III.  12.) EüM rendelet 1. §-a 2002. április 1-jétől egy  új
    rendelkezést  iktatott be, amely azonban érdemét  tekintve  a
    korábbi   szabályozáshoz  hasonló.  Az  Alkotmánybíróság   az
    alkotmányossági    vizsgálatánál    a    Rendelet    3.     §
    (3) bekezdésének hatályos szövegét vette figyelembe.

    3.  Az indítványozó szerint az Alkotmány 57. § (5) bekezdését
    is  “megkerüli  a  Rendelet, mert gyakorlatilag  elzárást  és
    egyéb  súlyos  szankciókat alkalmaz a jogorvoslat  lehetősége
    nélkül.”

    4.  Az  indítványozó fentieken túlmenően  a  Rendelet  teljes
    megsemmisítését   tartotta  indokoltnak,   mivel   megítélése
    szerint   “részleges   megsemmisítéssel  jogszabály   nehezen
    orvosolható”.  Az  egész  Rendelet szabályozási  szintjét  is
    kifogásolta, mert az abban foglaltakat – álláspontja  szerint
    –   “magasabb  szintű  jogszabálynak”  kellene  szabályoznia.
    Meglátása  szerint  a  Rendelet  sérti  az  Alkotmány  8.   §
    (1)    bekezdését,    amely   az   ember   sérthetetlen    és
    elidegeníthetetlen alapvető jogainak tiszteletben tartását és
    védelmét az állam elsőrendű kötelességévé nyilvánítja.

    5.   Az  eljárás  során  az  Alkotmánybíróság  beszerezte  az
    egészségügyi  miniszter  véleményét,  valamint   kikérte   az
    adatvédelmi biztos állásfoglalását is.
                                 
                                 II.

    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    “37.  §  (3)  A  Kormány  tagjai feladatuk  ellátása  körében
    rendeleteket  adhatnak  ki. Ezek azonban  törvénnyel  vagy  a
    Kormány    rendeletével   és   határozatával   nem   lehetnek
    ellentétesek.  A  rendeleteket a  hivatalos  lapban  ki  kell
    hirdetni.”

    “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
    (2)   Senkit  nem  lehet  kínzásnak,  kegyetlen,  embertelen,
    megalázó  elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és  különösen
    tilos  emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy  tudományos
    kísérletet végezni.”

    “57.   §   (5)   A   Magyar   Köztársaságban   a   törvényben
    meghatározottak  szerint  mindenki  jogorvoslattal  élhet  az
    olyan  bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés  ellen,
    amely  a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
    –  a  jogviták  ésszerű időn belüli elbírálásának  érdekében,
    azzal   arányosan  –  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

    “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    2.   A  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.  törvénynek  (a
    továbbiakban: Jat.) a vizsgálatba bevont rendelkezése:

    “15.   §  (1)  A  végrehajtási  jogszabály  alkotására  adott
    felhatalmazásban   meg   kell   határozni   a   felhatalmazás
    jogosultját, tárgyát és kereteit. A felhatalmazás  jogosultja
    a jogi szabályozásra másnak további felhatalmazást nem adhat.
    (2)  A  szabályozás  tárgykörébe tartozó  alapvető  jogok  és
    kötelességek szabályozására nem lehet felhatalmazást adni.”

    3.   A   Rendeletnek   az   indítvánnyal   érintett   konkrét
    rendelkezései:

    “1.  §  A szerzett immunhiányos tünetcsoport (a továbbiakban:
    AIDS)  vírusával  való  fertőzöttség  megállapítása  céljából
    szűrővizsgálatnak  a  következő személyek  kötelesek  magukat
    alávetni:
    a)  a  nemi  betegek,  illetőleg  a  nemi  betegségre  gyanús
    állapotban levők;
    b) az AIDS vírusával fertőzött személyek szexuális partnerei;
    a   fertőzöttek  környezetének  azok  a  tagjai,  akiknél   a
    fertőződés gyanúja felmerül; (...)”

    “3. § (3) A megerősítetten pozitív személy gondozását
    a) abban az esetben, amikor a fertőződés nagy valószínűséggel
    vérkészítmény útján történt, az Országos Vérellátó  Szolgálat
    Központja, valamint az Országos Vérellátó Szolgálatról  szóló
    44/1999.  (IX.  30.) EüM rendelet mellékletében meghatározott
    területileg    illetékes   regionális    vérellátó    központ
    transzfuziológiai szakrendelése mint gondozó;
    b) abban az esetben, amikor a fertőződés nagy valószínűséggel
    szexuális   úton  történt,  az  Országos  Bőr-,   Nemikórtani
    Intézet,  illetőleg  a  lakóhely szerint  illetékes  bőr-  és
    nemibeteg-gondozó végzi.”

    “9.  §  (2)  A  gondozó  orvosa  köteles  az  AIDS  vírusával
    fertőzött      személy     veszélyeztetett      környezetének
    felkutatására,    azok    klinikai    kivizsgálására     vagy
    kivizsgáltatására  és  az  AIDS vírusával  való  fertőzöttség
    kiderítésére   irányuló   vizsgálatok   elvégeztetésére.    A
    szexuális  partnerek felkutatása a bőr- és  nemibeteg-gondozó
    orvosának  feladata akkor is, ha a gondozásba vétel  nem  ott
    történt.”

                                III.

    Az indítvány megalapozott.

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsősorban azt az indítványi  elemet
    vizsgálta,  amely  a Rendelet egészének megsemmisítését  arra
    hivatkozással kérte, hogy a Rendeletben foglaltakat  magasabb
    szintű   jogszabályban  kellett  volna   szabályozni,   s   a
    szabályozásnak   ezen  módja  sérti   az   Alkotmány   8.   §
    (1) bekezdését.

    Az   Alkotmánybíróság   már  a   64/1991.   (XII.   17.)   AB
    határozatában   kifejtette,   hogy   az   Alkotmány   8.    §
    (1)   bekezdése   szerint  az  alapvető  jogok   tiszteletben
    tartására  és  védelmére vonatkozó állami  kötelezettség  nem
    merül  ki abban, hogy az államnak tartózkodnia kell  a  jogok
    megsértésétől,   hanem   magában  foglalja   azt   is,   hogy
    gondoskodnia    kell    az    érvényesülésükhöz     szükséges
    feltételekről. (ABH 1991. 297, 302.) Az államnak az alapjogok
    biztosítására vonatkozó kötelezettségéből magától  értetődően
    következik,  hogy  az alapvető jogokat csak  az  Alkotmányban
    megengedett   módon   korlátozhatja.  Erre   vonatkozóan   az
    Alkotmány  8. § (2) bekezdése az irányadó, amely  szerint  az
    alapvető  jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
    törvény állapítja meg.

    Az  Alkotmánybíróság  4/1993.  (II.  12.)  AB  határozata   –
    hivatkozva a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatra – az alapvető
    jogok korlátozásával kapcsolatban ugyanakkor utalt arra, hogy
    “az alapjog nem minden vonatkozásában törvényhozási tárgy. Az
    Alkotmánybíróság   megállapította,  hogy   »nem   mindenfajta
    összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg a törvényi  szintű
    szabályozást.  Valamely alapjog tartalmának meghatározása  és
    lényeges   garanciáinak   megállapítása   csakis   törvényben
    történhet,  törvény  kell  továbbá az  alapjog  közvetlen  és
    jelentős  korlátozásához is. Közvetett és távoli  összefüggés
    esetében  azonban elegendő a rendeleti szint is. Ha  nem  így
    lenne,  mindent  törvényben kellene  szabályozni.«  Ebből  az
    Alkotmánybíróság  azt  a  következtetést  is  levonta,   hogy
    »mindig csak a konkrét szabályozásról állapítható meg, hogy –
    az  alapjoggal  való  kapcsolata  intenzitásától  függően   –
    törvénybe kell-e foglalni vagy sem.«” (ABH 1993. 48, 60.)

    Az  Alkotmánybíróság  2012/B/1991. AB  határozata  a  fertőző
    betegségek  és  a  járványok megelőzése  érdekében  szükséges
    járványügyi  intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.  3.)  NM  (a
    továbbiakban:  NM  rendelet) rendelet  19.  §-a  kapcsán  már
    foglalkozott a szűrővizsgálati kötelezettség megállapításának
    alkotmányosságával.   Az   Alkotmánybíróság   ezen    korábbi
    határozata a gümőkór-fertőzés veszélyének elhárítása céljából
    végzett kötelező szűrővizsgálatok alkotmányosságát formai  és
    tartalmi szempontból is megítélte. A gümőkóros megbetegedések
    esetén   elrendelhető  kötelező  szűrővizsgálat  szabályozási
    szintjének  alkotmányossági vizsgálatát  az  Alkotmánybíróság
    2012/B/1991.  AB  határozata az Indokolás III.  1.  pontjában
    végezte el. A 2012/B/1991. AB határozat Indokolásának III. 1.
    pontjában  az  Alkotmánybíróság  az  NM  rendelet  kifogásolt
    rendelkezése  szabályozási  szintjének  alkotmányosságát   az
    Alkotmány 70/D. §-ával való összefüggésében állapította  meg.
    Ehhez  fűződően  az Alkotmánybíróság hivatkozott  a  64/1991.
    (XII.  17.)  AB  határozatnak arra a  megállapítására,  amely
    szerint  az alapjogokkal való közvetett és távoli összefüggés
    szabályozásához   elegendő  a  rendeleti  szint   is.   Ennek
    eredményeként  pedig az NM rendelet vizsgált  rendelkezésének
    formai  alkotmányellenességét állító indítványt elutasította.
    (ABH 2001. 1169, 1171-1172.)

    Az   Alkotmánybíróság   ugyanakkor   az   Alkotmány   8.    §
    (2)  bekezdésének  értelmezése során  rámutatott  arra,  hogy
    mindig  csak a konkrét szabályozásnak az érintett  alapjoggal
    való  kapcsolata  intenzitásától függően állapítható  meg  az
    alapjog-korlátozás megfelelő szabályozási szintje.  [64/1991.
    (XII.   17.)   AB   határozat,  ABH  1991.  297,   300.]   Az
    Alkotmánybíróságnak tehát – a 2012/B/1991.  AB  határozatában
    kifejtettekhez  képest  – a jelen Rendelet,  azaz  a  konkrét
    szabályozás  alapján kell megállapítania, hogy az  megfelel-e
    az     alapjogok    korlátozására    vonatkozó    alkotmányos
    követelménynek.  A  jelen  Rendelet a  szerzett  immunhiányos
    tünetcsoport  terjedésének meggátlása  érdekében  több  olyan
    rendelkezést   [pl.:  a  szerzett  immunhiányos  tünetcsoport
    vírusával  való fertőzöttség megállapítása céljából  kötelező
    szűrővizsgálat       elrendelése,      a      szűrővizsgálati
    kötelezettséggel    érintett   személyi    kör    bizonytalan
    meghatározása    (1.    §),    a   kötelező    szűrővizsgálat
    foganatosítása,  egyéb  vizsgálatok  elvégzésének  a  tűrése,
    továbbá  a  fertőzött  személy veszélyeztetett  környezetének
    felkutatása  és klinikai kivizsgálása (4. §,  6.  §,  9.  §),
    valamint   kötelező  adatszolgáltatás  (11.  §)]   tartalmaz,
    amelyek  alapvető  jogokat érintenek: az  emberi  méltósághoz
    való jogból levezethető általános személyiségi jogot, s annak
    különféle    aspektusait   mint    a    személyiség    szabad
    kibontakoztatásához    való    jogot,    az     önrendelkezés
    szabadságához  való jogot, általános cselekvési  szabadságot,
    avagy  a  magánszférához való jogot  [8/1990.  (IV.  23.)  AB
    határozat,  ABH  1990. 42, 44-45.], valamint  az  információs
    önrendelkezési jogot.

    Az   Alkotmánybíróság  21/1994.  (IV.  16.)   AB   határozata
    rámutatott arra, hogy az alapjog-korlátozás alkotmányossága a
    korlátozás mértékének függvénye (ABH 1994. 117, 121).  Ezt  a
    gondolatmenetet   követte   az   Alkotmánybíróság    58/2001.
    (XII.  7.)  AB határozata is, amely az alapjogi korlátozástól
    függően  differenciált alkotmányossági vizsgálat alkalmazását
    tartotta  követendőnek.  Ezzel  kapcsolatban  hivatkozott  az
    Alkotmánybíróság arra a korábbi megállapítására, mely szerint
    az  alkotmányosság értékelésének kritériumait  attól  függően
    lehet   lazítani   vagy  szigorítani,   hogy   milyen   fajta
    korlátozásról van szó. (ABH 2001. 527, 543.)

    A   jelen   Rendelettel   kapcsolatban  az   Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy annak számos rendelkezése több  alapvető
    jogot korlátoz. Ennélfogva megállapítható, hogy a Rendelet az
    alapvető jogok jelentős és közvetlen korlátozását valósította
    meg.  A  több alapvető jog jelentős és közvetlen korlátozását
    megvalósító  szabályozással  kapcsolatban  fel  sem  merülhet
    ugyanis  a  rendeleti szabályozási szint elégséges volta.  Az
    alapvető  jogok  közvetlen és jelentős korlátozásához  minden
    esetben követelmény a törvényi szintű szabályozás.

    2.  A  Rendelet  a  kiadására vonatkozó  felhatalmazásként  a
    jelenleg  már  nem hatályos egészségügyről  szóló  1972.  évi
    II.  törvény  (a továbbiakban: REütv.) 15. § (2)  bekezdését,
    valamint   a   REütv.  végrehajtásáról  és  az   egészségügyi
    miniszter  jogköréről  rendelkező  16/1972.  (IV.   29.)   MT
    rendeletet jelölte meg. Ezek a rendelkezések alapvető jogokat
    és  kötelességeket  érintő tárgykörben  adtak  felhatalmazást
    miniszteri   rendelet  alkotására.  A  Jat.-nak  a   Rendelet
    kiadásakor  és  még jelenleg is hatályos 15. § (2)  bekezdése
    szerint  alapvető  jogok és kötelességek  szabályozására  nem
    lehet  felhatalmazást adni, hiszen azt csak törvényben  lehet
    szabályozni.   A   Rendelet  kiadására   vonatkozó   törvényi
    felhatalmazás   azonban  a  Jat.  15.  §   (2)   bekezdésével
    ellentétesen    törvényi    szintű   tárgykör    végrehajtási
    szabályként  való  megalkotását  tette  lehetővé.   Ezért   a
    törvénysértő  felhatalmazás  alapján  kiadott   Rendelet   is
    sértette  a  Jat.  15.  §  (2)  bekezdését.  A  Jat.  15.   §
    (2)  bekezdésével  ellentétes miniszteri  rendelet  pedig  az
    Alkotmány 37. § (3) bekezdésének sérelmét valósította meg.

    Az  Alkotmánybíróságnak  a fentiekben  már  idézett  64/1991.
    (XII.  17.) AB határozata a törvényhozási tárgykörbe  tartozó
    szabályozás  megalkotására vonatkozó  törvényi  felhatalmazás
    alkotmányellenességével      együtt       alkotmányellenesnek
    minősítette  a felhatalmazás alapján megalkotott végrehajtási
    szabályt  is, s a formai okból alkotmányellenesnek  bizonyult
    jogszabályokat megsemmisítette (ABH 1991. 297,  306-307.).  A
    jelen  esetben is miniszteri rendeletben került sor  törvényi
    szintű  szabályozást igénylő kötelezettségek megállapítására.
    A  csak  törvényi  szinten  szabályozható  alapvető  jogoknak
    miniszteri  rendeletben  történő  korlátozása  ellentétes  az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésével,  amely  kimondja,   hogy
    alapjogok korlátozására kizárólag törvényben kerülhet sor.

    3.    A   kifejtettek   alapján   az   Alkotmánybíróság    az
    alkotmányellenes      Rendeletet     megsemmisítette.      Az
    Alkotmánybíróság a Rendelet megsemmisítésének határnapját  az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.) 43. § (4) bekezdésének megfelelően  úgy
    állapította   meg,   hogy   a  megsemmisített   rendelkezések
    alkotmányos  keretek között történő megalkotására  kellő  idő
    álljon rendelkezésre.

    Az   Alkotmánybíróság  –  állandó  gyakorlatának  megfelelően
    [64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat, ABH  1991.  297,  307.;
    30/2000.  (X.  11.) AB határozat, ABH 2000. 202,  209.]  –  a
    Rendelet egészének formai okból történő megsemmisítése  miatt
    a  Rendelet  tartalmi alkotmányellenességét állító indítványi
    elemeket nem vizsgálta.

    A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                      Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                     előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                         Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                   Dr. Holló András
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                  
        Dr. Németh János                  Dr. Kukorelli István
        az Alkotmánybíróság elnöke               alkotmánybíró
            az aláírásban akadályozott
            Dr. Kiss László
            alkotmánybíró helyett
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Németh János alkotmánybíró különvéleménye

     A  szerzett immunhiányos tünetcsoport terjedésének meggátlása
     érdekében   szükséges  intézkedésekről  és  a  szűrővizsgálat
     elrendeléséről  szóló  5/1988.  (V.  31.)  SZEM  rendelet  (a
     továbbiakban: Rendelet) alkotmányellenessé nyilvánításával és
     megsemmisítésével nem értek egyet.

     A   határozat  az  alkotmányellenesség  megállapítását   arra
     alapítja, hogy a Rendelet “számos rendelkezése több  alapvető
     jogot korlátoz. Ennélfogva megállapítható, hogy a Rendelet az
     alapvető jogok jelentős és közvetlen korlátozását valósította
     meg.  A  több alapvető jog jelentős és közvetlen korlátozását
     megvalósító  szabályozással  kapcsolatban  fel  sem  merülhet
     ugyanis a rendeleti szabályozási szint elégséges volta”.

     A  határozat indokolásával – a fent idézett megállapítást  és
     az   abból   levont  következtetést  kivéve   –   többségében
     egyetértek. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata, hogy
     az  alkotmányos alapjogok az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésében
     foglaltak  szerint  –  lényeges  tartalmukat  kivéve  –  csak
     törvényben  korlátozhatók.  A  korlátozás  vizsgálatánál   az
     Alkotmánybíróság   a  szükségesség  és  arányosság   tesztjét
     alkalmazza,  vagyis az alapjog korlátozását  kizárólag  akkor
     tartja alkotmányosnak, ha az kényszerítő okból történik és az
     elérni  kívánt  cél  fontossága  összhangban  van  az   ennek
     érdekében okozott alapjogsérelem súlyával [20/1990.  (X.  4.)
     AB  határozat, ABH 1990. 69, 71.]. Jelen esetben a  határozat
     az  alapjogok korlátozásának tartalmát, szükséges és  arányos
     voltát nem vizsgálta, csupán annak szabályozási szintjét.

     A  64/1991.  (XII.  17.) AB határozatában az Alkotmánybíróság
     megállapította,   hogy   “nem  mindenfajta   összefüggés   az
     alapjogokkal  követeli  meg a törvényi  szintű  szabályozást.
     Valamely   alapjog  tartalmának  meghatározása  és   lényeges
     garanciáinak   megállapítása  csakis  törvényben   történhet,
     törvény   kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen  és  jelentős
     korlátozásához  is. Közvetett és távoli összefüggés  esetében
     azonban  elegendő  a rendeleti szint is. Ha  nem  így  lenne,
     mindent  törvényben kellene szabályozni. Ebből az következik,
     hogy  mindig  csak a konkrét szabályozásról állapítható  meg,
     hogy – az alapjoggal való kapcsolata intenzitásától függően –
     törvénybe kell-e foglalni vagy sem” (ABH 1991. 297, 300.).

     A Rendelet megalkotására felhatalmazást az akkor hatályos, az
     egészségügyről  szóló 1972. évi II. törvény (a  továbbiakban:
     Tv.)  és  az  egészségügyről  szóló  1972.  évi  II.  törvény
     végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről szóló
     16/1972. (IV. 29.) MT rendelet (a továbbiakban: Vhr.)  adott.
     Mint  ahogyan a határozat is utal rá, a Tv. mondta  ki,  hogy
     “fertőző  betegség esetében a fertőzés veszélyének elhárítása
     céljából  kötelező  szűrővizsgálat  rendelhető  el”  [15.   §
     (2)  bekezdés].  A Vhr. pedig felhatalmazta  az  egészségügyi
     minisztert a törvény végrehajtására vonatkozó szabályok, ezek
     között  a  közegészségügyi  és  a  járványügyi  szabályok  és
     előírások megállapítására [37. § (1) bekezdés]; továbbá arra,
     hogy    egyes    betegségekre   bejelentési   kötelezettséget
     állapítson    meg,   ezzel   kapcsolatban   meghatározza    a
     bejelentésre  kötelezettek  körét,  a  bejelentés  idejét  és
     módját,   valamint   a   bejelentendő   adatokat    [37.    §
     (2)  bekezdés]. A Tv. és a Vhr. szövegezéséből is egyértelmű,
     hogy   a   szociális   és  egészségügyi   miniszter   a   Tv.
     végrehajtására vonatkozó szabályok, előírások megállapítására
     kapott  felhatalmazást, és – álláspontom szerint – a Rendelet
     megalkotásával  kizárólag  ennek  a  kötelezettségének   tett
     eleget.
     A  határozatban említett alapjogokat, nevezetesen “az  emberi
     méltósághoz  való  jogból levezethető általános  személyiségi
     jogot,  s  annak  különféle aspektusait  mint  a  személyiség
     szabad   kibontakoztatásához  való  jogot,  az  önrendelkezés
     szabadságához  való jogot, általános cselekvési  szabadságot,
     avagy   a   magánszférához  való  jogot  (…),   valamint   az
     információs  önrendelkezési jogot” maga a Tv.  korlátozta.  A
     Tv. a már hivatkozott 15. § (2) bekezdésén túl, a járványügyi
     előírások  keretében elrendelte a fertőző betegek,  illetőleg
     fertőző betegség gyanúja miatt az érintettek kötelező  orvosi
     vizsgálatát   és   kötelező  gyógykezelését   [16.   §   (1)-
     (2)  bekezdés], szükség esetén a fertőzőképesség tartamára  a
     fertőző   beteg  és  a  fertőző  betegségre  gyanús   személy
     elkülönítését  [17. § (1) bekezdés], továbbá a fertőző  beteg
     környezetében  élő személyek számára a fertőzés  terjedésének
     megakadályozását  szolgáló rendszabályok  betartását  [16.  §
     (3)  bekezdés]. Járványügyi zárlatot írt elő a Tv. a betegség
     lappangási szakában azok számára, akik fertőző beteggel  vagy
     fertőző  betegségre  gyanús személlyel érintkeztek,  valamint
     akik  egészségi  állapotuk miatt fertőzést okozhattak.  Ennek
     érdekében  mindenki  kötelezhető volt  vizsgálatnak  alávetni
     magát   annak   megállapítása  végett,   hogy   jogszabályban
     meghatározott fertőző betegség kórokozójával mást –  anélkül,
     hogy  saját  maga  ilyen  fertőző  betegségben  szenvedne   –
     megfertőzhetett-e [19. § (1)-(3) bekezdés].  A  nemi  betegek
     gyógykezelése és gondozása keretében pedig a Tv. kifejezetten
     előírta, hogy fertőző nemi beteg vagy fertőző nemi betegségre
     gyanús  személy  kezelése során a fertőzés továbbterjedésének
     megelőzése céljából az orvosnak meg kell állapítania azokat a
     személyeket,  akiktől  a  fertőzés  származhatott,  illetőleg
     akiket  a  beteg megfertőzhetett. A beteg köteles  volt  erre
     vonatkozóan felvilágosítást adni [32. § (3) bekezdés].

     A  Rendelet  a  tartalma  szerint  csupán  a  Tv.  gyakorlati
     végrehajtása  szabályainak megállapítására  irányul,  további
     korlátozást  nem  tartalmaz.  Az  Alkotmánybíróság   64/1991.
     (XII.   17.)   AB  határozatában  foglaltakat  alapul   véve,
     miszerint  az  alapjog  közvetlen és jelentős  korlátozásához
     törvény  kell, de “[k]özvetett és távoli összefüggés esetében
     azonban  elegendő a rendeleti szint” (ABH 1991.  297,  300.),
     valamint   az   Alkotmánybíróság   eddigi   gyakorlatára   is
     figyelemmel [56/1993. (X. 28.) AB határozat, ABH  1993.  345,
     347.;  60/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH 1993.  507,  511-
     512.;  990/B/1995. AB határozat, ABH 1997. 824, 827.; 3/1998.
     (II. 11.) AB határozat, ABH 1998. 61, 65-66.; 173/B/1996.  AB
     határozat,  ABH 1999. 728, 730-731.; 54/2000. (XII.  18.)  AB
     határozat, ABH 2000. 516, 519-520.], az indítvány elutasítása
     lett volna indokolt.

     Külön figyelmet érdemel ebből a szempontból a határozatban is
     hivatkozott  2012/B/1991.  AB  határozat,  amely  a   fertőző
     betegségek  és  a  járványok megelőzése  érdekében  szükséges
     járványügyi  intézkedésekről  szóló  18/1998.  (VI.  3.)   NM
     rendelet    alkotmányellenességének    megállapítására     és
     megsemmisítésére irányuló indítványt – többek között  –  arra
     hivatkozással   utasította  el,  hogy  “alkotmányossága   nem
     vitatható  azon  az  alapon,  hogy  annak  rendelkezései   az
     Alkotmány  70/D.  §-ában meghatározott, a lehető  legmagasabb
     szintű  testi és lelki egészséghez fűződő alapjogra vonatkozó
     szabályokat állapítanak meg, és ezért ellentétben állnának az
     Alkotmány  8. § (2) bekezdésével, amely szerint  az  alapvető
     jogokra  és  kötelezettségekre  vonatkozó  szabályokat   csak
     törvény   állapíthatja   meg.   (…)   Nem   megalapozott   az
     indítványozónak  az  az érvelése sem,  amely  szerint  az  R.
     felhatalmazás   nélkül   szabályoz  alapvető   jogot   érintő
     kérdéseket.  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.  törvény
     (…)  56.  § (1) bekezdése a járványügyi tevékenység céljaként
     jelöli  meg a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzését
     és   leküzdését,   valamint  az  emberi   szervezet   fertőző
     betegségekkel szembeni ellenállóképességének a  fokozását.  E
     cél  érdekében  a (2) bekezdés felhatalmazza az  egészségügyi
     hatóságot,   hogy  a  törvényben  meghatározott  intézkedések
     tűrésére, illetve megtételére kötelezzen természetes és  jogi
     személyeket,  valamint  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező
     szervezeteket.
     Az  Eütv.  59. § (1) bekezdése szerint a járványügyi érdekből
     végzett  szűrővizsgálat célja a fertőző megbetegedések  korai
     felismerése,   azok  forrásainak  felkutatása,   valamint   a
     fertőzés veszélyének elhárítása. A (2) bekezdés szerint pedig
     az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg azokat  a
     fertőző   betegségeket,  amelyek  megelőzése   érdekében   az
     egészségügyi  hatóság a lakosság egészének, a lakosság  egyes
     csoportjainak,   egy   meghatározott  terület   lakosságának,
     munkahelyi,  család  vagy más közösség tagjainak,  külföldről
     érkező   személyeknek,   illetve   fertőző   beteggel    vagy
     fertőzöttekkel    érintkezett   személyeknek    a    kötelező
     szűrővizsgálatát rendelheti el.
     E  felhatalmazás alapján adta ki a népjóléti miniszter az R.-
     t, amelynek 19. §-a határozza meg azt, hogy milyen feltételek
     bekövetkezése esetén rendelhető el kötelező szűrővizsgálat  a
     gümőkóros megbetegedések minél korábbi felismerése érdekében”
     (ABH 2001. 1169, 1171-1172.).

     Megjegyzem, hogy a jelenleg hatályos, az egészségügyről szóló
     1997.  évi  CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)  a  fertőző
     betegségek  terjedésének megelőzése érdekében az 56.  és  59-
     70/A.  §-aiban  a  Tv-ben  foglalt korlátozásoknál  szigorúbb
     alapjogi   korlátozásokat  ír  elő.  A  Rendelet   az   Eütv.
     végrehajtására  szolgál, így a formai  alkotmányellenességgel
     kapcsolatos megállapítások a hatályos Eütv.-re tekintettel is
     megalapozatlanok.

     Budapest, 2002. június 25.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Minister of Welfare and Healthcare Decree 5/1988 (V. 31.) SZEM on the Measures Necessary for the Prevention of the Spread of Acquired Immune Deficiency Syndrome and on Ordering Screening
      Number of the Decision:
      .
      27/2002. (VI. 28.)
      Date of the decision:
      .
      06/25/2002
      .
      .
      en_0027_2002.pdfen_0027_2002.pdf