English
Hungarian
Ügyszám:
.
42/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/1994. (X. 26.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/254
.
A döntés kelte: Budapest, 10/18/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
   utólagos  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló
   indítvány alapján  - Dr.  Lábady Tamás, Dr. Sólyom László
   és Dr.  Zlinszky János  alkotmánybíró különvéleményével -
   meghozta a következő

                         határozatot :

   A bírói  függetlenség alkotmányos alapelvével ellentétes,
   ha a  bírák részére  a  Kormány  bármely  tagja  a  bírói
   hatalmi  ág   érdemi   közrehatása   nélkül   kitüntetést
   adományozhat   vagy   kitüntetés   adományozására   tehet
   előterjesztést.

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  igazságügyi
   szerveknél adományozható  miniszteri  elismerésről  szóló
   8/1992. (IV. 4.) IM rendelet 8/A. §-a a bírákra vonatkozó
   részében  alkotmányellenes,   ezért  e  §-t  a  határozat
   kihirdetésének napjával megsemmisíti.

   Ezt meghaladó részében a rendelet alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló  indítványt és  megsemmisítésére
   vonatkozó kérelmet az Alkotmánybíróság elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                            Indokolás

                               I.

    Az  indítványozó   szerint  az   igazságügyi   szerveknél
    adományozható  miniszteri  elismerésekről  szóló  8/1992.
    (IV. 4.)  IM rendelete ( a továbbiakban :  R. ) 2. §-ának
    a bírák  vonatkozásában ellentétes az Alkotmány 50. § (3)
    bekezdés  első   mondatának   a   bírák   függetlenségére
    vonatkozó rendelkezésével.  Véleménye szerint  a  hatalmi
    ágak megosztását  szolgáló ez  az alkotmányos alapelv nem
    teszi  lehetővé,  hogy  az  igazságügyminiszter,  mint  a
    végrehajtó hatalom  képviselője a  bírót, mint  egy másik
    hatalmi ág megtestesítőjét szakmai, ítélkező tevékenysége
    honorálásaként kitüntesse.

    Az  R.   1.  §-a   értelmében  a  jogszabály  hatálya  az
    Igazságügyi Minisztérium,  a  területi  bíróságok  és  az
    igazságügyi szakértői intézmények dolgozóira ( együttesen
    :   igazságügyi dolgozókra  ) terjed  ki. Az R. 2. §-a és
    több rendelkezése ( 4. § (2) bekezdés, 5. § (2) bekezdés,
    7. §  (2)  bekezdés  )  alapján  egyértelmű,  hogy  annak
    személyi hatálya alá tartoznak a bírák is.

                               II.

    Az Alkotmánybíróság már több határozatában foglalkozott a
    bírói függetlenségnek  az Alkotmány  50.  §-ában  foglalt
    elvével,  annak    garanciális   tartalmával.  ( 53/1991.
    ( X. 31. ) AB ( ABH  1991, 226. ), 38/1993. ( VI. 11.) AB
    (ABH 1993, 256.), 117/1994. (III.  29.)  AB  ( ABK  1994.
    április, 123. határozatok. )

    A  38/1993.   (VI.  11.)   AB  határozatban   részletesen
    foglalkozott az  Alkotmánybíróság  a  bírói  függetlenség
    alkotmányos  követelményével,   ugyancsak  a   végrehajtó
    hatalmat képviselő igazságügyminiszter vonatkozásában. Az
    Alkotmánybíróság  határozatában  megállapította,  hogy  a
    bírói függetlenségnek az Alkotmány 50. § (3) bekezdésében
    megfogalmazott elve az ítélkezésre vonatkozik. A további,
    státuszbeli  és   szervezeti  garanciák  is  a  független
    ítélkezéshez szükségesek.  ( ABH 1993, 256. 261. )

    A   bírák    és   a    bírósági   vezetők   kinevezésével
    összefüggésben    az     Alkotmánybíróság     alkotmányos
    követelményként fogalmazta  meg, hogy a más hatalmi ághoz
    tartozó  kinevező   -  vagy   a  kinevezést   tartalmilag
    meghatározó előterjesztő - politikai meghatározottságának
    hatását  vagy  a  bírói  hatalmi  ág  érdemi közrehatása,
    vagy  más  a   bírói   hatalmi   ágon   kívüli  ellensúly
    semlegesítse.

    A határozat  értelmében a bírói hatalmi ág közrehatásának
    úgy   kell    megnyilvánulnia,   hogy   abban   a   bírói
    függetlenséget  és   a  bírói  hatalmi  ág  semlegességét
    megtestesítő bírák  állásfoglalása jusson kifejezésre, és
    állásfoglalásuk érdemi  befolyást gyakoroljon a döntésre.
    ( ABH 1993. 256. )

    A bírói hatalom ellensúlyozó szerepét a döntés értelmében
    bírósági vezetők  egyedül nem  láthatják el.  A kinevezés
    érdemi befolyásolásának  viszont  többféle  megoldása  is
    lehetséges   :       pl.    egyetértési   jog,   együttes
    előterjesztés, javaslattétel, vétójog stb. )

    E határozatában  az Alkotmánybíróság  állást  foglalt  az
    igazságügyminiszternek a bíróságokról szóló 1972. évi IV.
    törvény   56.    §    (5)    bekezdésében    szabályozott
    címadományozási  joga   alkotmányosságáról  is.     (   A
    miniszter a  helyi bírónak  megyei bírósági  tanácselnöki
    címet adományozhat. )

    Az  Alkotmánybíróság  ebben  a  tekintetben  alaptalannak
    minősítette az indítványokat, mert úgy ítélte meg, hogy a
    címadományozás  nem  eredményezheti  a  bíróra  egyébként
    irányadó és  külön törvényben  meghatározott  előmeneteli
    szabályok   szerinti   besorolás   megváltoztatását.   Az
    elutasítás  másik   indoka  volt,  hogy  a  címekhez  nem
    kapcsolódik  olyan  előny,  amelynek  elérésére  törekvés
    objektív veszélyt  jelentene a  pártatlan és részrehajlás
    nélküli ítélkezésre.  ( ABH 1993. 256. 269. )

    A   17/1994.   (III.   29.)   AB   határozat   ismételten
    megállapította,  hogy   az  Alkotmánybíróság  értelmezése
    szerint  a   hatalmi  ágak   elválasztásának  alkotmányos
    szerkezetében a bírói hatalom legfőbb sajátossága a másik
    két "politikai"  jellegű hatalmi  ággal szemben  az, hogy
    állandó és  semleges.  Eszerint  a  bíróság  nincs  olyan
    kölcsönös  meghatározottságban  és  függőségben  a  többi
    hatalmi ágtól, mint amilyenben azok egymás között vannak.
    ( ABK 1994. április, 123, 124. )

    A határozat  megerősítette az Alkotmánybíróság állandó és
    következetes gyakorlatát,  amely szerint az Alkotmány 50.
    § (3)  bekezdése   alapján  a  minden  külső  befolyástól
    független bírói  ítélkezés feltétel  nélküli követelmény,
    és lényegében abszolút alkotmányos védelem alatt áll.

    A  bíró   szervezetet   érintő   külső   hatalmi   jogkör
    érvényesülése - alkotmányos indokok megléte esetén - csak
    a  független   ítélkezés  sérelme   nélkül  fogadható  el
    alkotmányosnak.  ( ABK 1994. április 123, 125. )

                              III.

    Bár az  indítványozó támadott rendelkezésként az R. 2. §-
    ának b/  és c/  pontját jelölte meg, beadványában utalt a
    R.  több   más  rendelkezésére  is,  s  véleményét  abban
    összegezte  :     "Meggyőződésem,   hogy   a   miniszteri
    rendeletnek a bírákra vonatkozó része alkotmányellenes és
    indítványom arra  irányul, hogy a T. Alkotmánybíróság ezt
    állapítsa meg  és a  szükséges intézkedést  hozza meg.  "

    Erre figyelemmel  az Alkotmánybíróság  az alkotmányossági
    felülvizsgálatot nem  korlátozta a  R. 2. §-ának b/ és c/
    pontjára, hanem azt - az indítványozó indokait figyelembe
    véve  -   kiterjesztette  a  R.  -nek  a  bírákat  érintő
    valamennyi rendelkezésére,  így egyebek  között a 8/A. §-
    ára is.  E felülvizsgálat során a testület egyedül a 8/A.
    § kapcsán  állapította meg  : annak  alkalmazásánál  -  a
    többi vizsgált rendelkezéstől eltérően - nem érvényesül a
    bírói hatalmi ág érdemi közrehatása.

    A 8/A.  § (1) bekezdése szerint :  A Deák Ferenc díjat az
    igazságügyminiszter -  erre irányuló  javaslat nélkül,  a
    3. §  (2) bekezdésben meghatározott kereten felül - saját
    hatáskörében is adományozhat.

    (2) Deák Ferenc díj posztumusz adományozható annak, aki a
    3. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel.

    Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy
    a  bíró   szakmai,  ítélkező   munkájának  értékelése   a
    miniszter, mint a végrehajtó hatalom képviselője által, -
    minthogy ebben benne rejlik az elismerésre való törekvés,
    a befolyás lehetősége - a bírói hatalom ellensúlya nélkül
    objektív veszélyt  jelenthet a  pártatlan és részrehajlás
    nélküli ítélkezésre.

    Ezért az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az R. 8/A.
    §-   a    bírák   vonatkozásában   alkotmányellenes,   és
    megsemmisítette azt.

    Az Alkotmánybíróság a róla szóló 1989. évi XXXII. törvény
    (  Abtv.   )  40.   §-a  értelmében,   ha  a   jogszabály
    alkotmányellenességét  megállapítja,  azt  teljesen  vagy
    részben megsemmisíti.  Az elbírált  esetben - hasonlóan a
    3/1994. (I.  24.) AB  határozattal elbírált  ügyhöz -  az
    Alkotmánybíróság megállapította,  hogy az  R. 8/A. §-ának
    részleges   megsemmisítése    nem    lehetséges,    annak
    alkotmányossá  tétele   csak  a   rendelkezés   megfelelő
    módosításával    történhet    meg,    amely    jogalkotói
    kompetencia.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  e  rendelkezés
    alkotmányellenességének következményeit  az Abtv. 40. §-a
    alapján az  egész 8/A.  § megsemmisítésével  oldotta meg.
    Ezzel lehetőséget  kíván adni  a  jogalkotónak,  hogy  az
    alkotmányellenességet a  szabály megfelelő  módosításával
    küszöbölje ki.

    A   rendelkezés    hatályvesztésének   időpontjaként    a
    rendelkező  részben   foglaltak   szerint   a   határozat
    közzététele napját jelölte meg az Alkotmánybíróság.
                         Dr. Sólyom László
                    az Alkotmánybíróság elnöke

                          Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

                         Dr. Kilényi Géza
                       előadó alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás      Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró          alkotmánybíró

           Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró          alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre       Dr. Zlinszky János
               alkotmánybíró          alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

     1.   A   bírói   függetlenség   alkotmányos   alapelvével
     összeegyeztethetetlen, hogy bíró ítélkező tevékenységének
     értékelésén nyugvó kitüntetésben részesüljön.

     Ezt az összeegyeztethetetlenséget a hatályos jog szerinti
     kitüntetési rendben  sem szünteti  meg a bírói hatalmi ág
     érdemi közrehatása  a kitüntetés  adományozásában vagy  a
     kitüntetésre való előterjesztésben.

     2.   Az    ítélkezés   értékelésén   alapuló   kitüntetés
     alkotmányossági feltételei  nem azonosak  a  bírák  és  a
     bírósági vezetők  kinevezésére megállapított  alkotmányos
     követelménnyel, vagyis  azzal, hogy  a más  hatalmi ághoz
     tartozó  kinevező   -  vagy   a  kinevezést   tartalmilag
     meghatározó előterjesztő - politikai meghatározottságának
     hatását vagy  a bírói hatalmi ág érdemi közrehatása, vagy
     más, a bírói hatalmi ágon kívüli ellensúly semlegesítse.

     A   semlegesítő    ellensúly   megkövetelését   maga   az
     Alkotmányban  meghatározott   kinevezési  rendszer  tette
     elkerülhetetlenné. Az  Alkotmány szerint  ugyanis a bírák
     bírói hatalmukat  nem  közvetlen  választással,  hanem  a
     bírói hatalmi  ágon kívüli  szervek közvetítésével nyerik
     el. Másrészt  a kinevezések  nélkül a  bírói hatalom  nem
     képes működni.  A más  hatalmi ág befolyásának lehetősége
     tehát az Alkotmány alapján adott, de az Alkotmány alapján
     ki is küszöbölendő.

     A bírák  kinevezése -  amely tehát más hatalmi ág kezében
     van  -   azonban  fogalmilag   sem   alapulhat   ítélkező
     tevékenységük    értékelésén;     a    bírósági    vezető
     hasonlóképpen  "külső"   kinevezésénél  pedig  a  vezetői
     alkalmasság a kiválasztási ismérv, amelynek a bírói munka
     színvonala csupán egy része lehet. Ezekben az esetekben a
     semlegesítő   ellensúly   alkotmányosan   szükséges,   de
     elegendő is a bírói függetlenség biztosításához.

     A bírói tevékenység megvizsgálása és értékelése kizárólag
     a bírói  tisztségre való  alkalmatlanság  megállapítására
     szolgálhat. Az  alkalmatlan  bíró  eltávolítása  éppolyan
     szükségszerű működési  feltétel, mint a kinevezések, s az
     ítélkező  bírák   testületének   döntési   hatásköre   az
     igazgatási jogkörében  eljáró bírósági  elnök  felmentési
     indítványáról szintén  a bírói  hatalom  függetlenségének
     felel meg.  Az ítéletek  vizsgálata itt  a bírói  hatalmi
     ágon belül marad.

     3. A bíró kitüntetése nem a bírói hatalmi ág szükségszerű
     működési feltétele.  A köztársasági elnök miniszterelnöki
     ellenjegyzéshez között kitüntetés-adományozási jogköréből
     nem  következik,   hogy   a   "törvényben   meghatározott
     kitüntetéseket"  mindenkinek   adományoznia  is  kell.  A
     kitüntetéssel való befolyásolás veszélyének megítélésekor
     tehát nem  kell  abból  kiindulni,  hogy  a  befolyásolás
     lehetősége az  Alkotmányon nyugszik,  s  ezen  alkotmányi
     adottság keretei között egyensúlyozható csak ki.

     A 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet szerint a "szakmai munkát"
     elismerő kitüntetésekre  való  javaslattételhez  -  amely
     bíró esetén  a megyei  bíróság  elnöke,  a  megyei  elnök
     vonatkozásában pedig  a közigazgatási  államtitkár joga -
     bíró  esetében  a  kollégium  egyetértése  szükséges.  Ez
     azonban  nem   elégséges  garancia,  mivel  a  javaslatok
     értékelése  és   a   javasoltak   közül   a   ténylegesen
     kitüntetettek  kiválasztása   a  miniszter   jogköre.   A
     kollégium véleményének  figyelmen kívül hagyása éppúgy az
     ítélkező tevékenység  értékelése  és  éppúgy  alkalmas  a
     kormányzati értékítélet  általi  befolyásolásra,  mint  a
     8/A. §  (1) bekezdése  szerint  a  miniszter  -  javaslat
     nélkül -  saját hatáskörében  adományozott díja.  Mivel a
     bírói   függetlenség   mindezen   korlátozásai   sem   az
     Alkotmányból nem következnek, sem a bíróságok működéséhez
     nem szükségesek,  a rendelet  alkalmazásakor  alkotmányos
     követelmény,  hogy   az  igazságügyminiszter   ítélkezési
     tevékenységük elismerésére  ne  adományozzon  kitüntetést
     bíráknak.

     4. A  38/1993. (VI.  11.) AB  határozat  a  jelen  döntés
     indokolásában  idézett   megállapításokon  kívül  azt  is
     kifejti, hogy  "a bírónak mindenkitől - más bíróktól is -
     függetlennek   kell    lennie,   függetlenségét   hasonló
     garanciákkal  kell   biztosítani   az   elvileg   hasonló
     igazgatási befolyás  ellen, származzék az akár a bírósági
     szervezeten  belülről,   akár  azon   kívülről.  A  bírói
     függetlenség garantálása  tehát nem  azonosítható a bírói
     hatalom elválasztásával  a másik két hatalmi ágtól, hanem
     általánosabb, s  bírósági szervezeten belül is megoldandó
     probléma. " ( ABH 1993, 256, 260 )

     A jelen  ügynek  nem  tárgya  a  bíró  nem  kormány  vagy
     kormánytag  általi,   illetőleg   nem   kormányjavaslatra
     történő állami  kitüntetése. A  hatályos jog nem is ismer
     ilyen  kitüntetést,   de  lehetőségét   sem   zárja   ki.
     Véleményem szerint  a  bírói  hivatás  lényegével,  s  az
     ítélkezésében    bírótársaitól    is    független    bíró
     méltóságával nem  fér össze,  hogy az aktív bíró ítélkező
     tevékenységéért kitüntetést  kapjon.  A  bíró  ítélkezési
     tevékenységének   értékelésén   alapuló   kitüntetés   az
     Alkotmány 50.  § (3)  bekezdésébe  ütközik.  A  jogállami
     kultúra azonban még azt is kizárja, hogy bíró bármely más
     tevékenységéért,  amely   bírói  minőségével  kapcsolatba
     hozható, kitüntetést fogadjon el.

     Budapest, 1994. október 18.
                                             Dr. Sólyom László
                                                alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom.

     Budapest, 1994. október 18.

             Dr. Lábady Tamás       Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      A provision of a decree issued by the Minister of Justice challenged because it made it possible for the Minister of Justice, a member of the executive branch, to award or recommend judges for honours for their judicial activity
      Number of the Decision:
      .
      45/1994. (X. 26.)
      Date of the decision:
      .
      10/18/1994
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-3-016?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .