Hungarian
Ügyszám:
.
1331/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/2008. (IV. 17.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/465
.
A döntés kelte: Budapest, 04/15/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ívének hitelesítése tárgyában hozott  határozata
  ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 462/2007.
  (X.  24.)  OVB  határozatát  – a jelen  határozatban  kifejtett
  további indokok alapján – helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  Országos  Választási  Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  a
   462/2007.   (X.  24.)  OVB  határozatával  úgy  döntött,   hogy
   magánszemély    által    benyújtott    országos    népszavazási
   kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadja. Az
   aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

   „Akarja-e Ön, hogy a soron következő, különböző szintű  (megyei
   jogú városi, megyei közgyűlésben, fővárosi közgyűlésben továbbá
   100   lakos   feletti   helyi   önkormányzatok   testületeiben)
   önkormányzati   választásokon  az  önkormányzati   testületeket
   alkotó   képviselők  száma  egységesen,  az  1990.  évi   LXIV.
   törvényben foglaltaknak felére csökkenjen oly módon, hogy  tört
   szám esetén a páratlan szám felé kell kerekíteni ?”

   Az   OVB   megtagadta   az  aláírásgyűjtő   ív   hitelesítését.
   Megállapította, hogy a kérdésben tartott eredményes népszavazás
   az   1500   fő   alatti  településeken  a  képviselő-testületek
   létszámát olyan mértékben csökkentené, hogy az Alkotmány 42. §-
   ában  foglalt  önkormányzáshoz való  jog  lényeges  tartalmának
   sérelmével  járna.  Sértené továbbá a választójog  egyenlőségét
   is,  mert a javasolt számítási mód figyelembe vételével a  100-
   1500  lélekszámú  településeken  egyaránt  háromfős  képviselő-
   testületet lehetne megválasztani.

   A  népszavazást  kezdeményező magánszemély – a  törvényben  írt
   határidőn belül – kifogást terjesztett elő az OVB határozatával
   szemben. Rámutat arra, hogy a hatályos törvényben nincs 1500-as
   lélekszám. Megítélése szerint nem sérülne az Alkotmány  42.  §-
   ába foglalt önkormányzáshoz való jog, ellenkezőleg: az erősödne
   az  igen  költséges  és kezelhetetlen nagy létszámú  képviselő-
   testületek felére csökkentésével. Álláspontja szerint a 100  és
   1300  fő  közötti településeken pontosan elegendő a 3 képviselő
   és  a polgármester, így valóban a legrátermettebbek kerülnek  a
   testületekbe.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  a  kifogást  az  Alkotmány,  az  országos
   népszavazásról  és népi kezdeményzésről szóló  1998.  évi  III.
   törvény (a továbbiakban: Nsztv.), a választási eljárásról szóló
   1997.  évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.), valamint  a  helyi
   önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról  szóló
   1990.   évi  LXIV.  törvény  (a  továbbiakban:  Övtv.)   alábbi
   rendelkezései alapján vizsgálta meg.

   1. Az Alkotmány rendelkezései:
   „42.  §  A község, a város, a főváros és kerületei, valamint  a
   megye   választópolgárainak  közösségét   megilleti   a   helyi
   önkormányzás  joga.  A  helyi önkormányzás  a  választópolgárok
   közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése,
   a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.”
   „44.  § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az általuk
   választott    képviselőtestület    útján,    illetőleg    helyi
   népszavazással gyakorolják.”
   „70.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
   rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt megillet  az  a
   jog,  hogy az országgyűlési képviselők választásán választó  és
   választható  legyen, valamint országos népszavazásban  és  népi
   kezdeményezésben részt vegyen.
   (2)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel  rendelkező
   minden  nagykorú  magyar állampolgárt és az  Európai  Unió  más
   tagállamának   a   Magyar  Köztársaság  területén   lakóhellyel
   rendelkező  nagykorú állampolgárát megilleti az a jog,  hogy  a
   helyi  önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán
   választható  és – amennyiben a választás, illetve a népszavazás
   napján  a  Magyar Köztársaság területén tartózkodik –  választó
   legyen,  valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben
   részt   vegyen.  Polgármesterré  és  fővárosi  főpolgármesterré
   magyar állampolgár választható.
   (3)    A    Magyar    Köztársaságban    minden    menekültként,
   bevándoroltként   vagy   letelepedettként   elismert   nagykorú
   személyt   megillet  az  a  jog,  hogy  a  helyi  önkormányzati
   képviselők  és  a  polgármesterek választásán  –  amennyiben  a
   választás,  illetve  a népszavazás napján a Magyar  Köztársaság
   területén  tartózkodik  –  választó legyen,  valamint  a  helyi
   népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”
   „71.  § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
   képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
   polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
   általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
   szavazással választják.”

   2. Az Övtv. rendelkezései:
   „8. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – kislistás
   választási  rendszerben (42. §) – egy választókerületet  alkot,
   amelyben a képviselők száma
   a) 100 lakosig 3,
   b) 600 lakosig 5,
   c) 1 300 lakosig 7,
   d) 3 000 lakosig 9,
   e) 5 000 lakosig 11,
   f) 10 000 lakosig 13.
   9.  §  (1)  A  10 000-nél több lakosú településen  és  fővárosi
   kerületben a képviselőket vegyes választási rendszerben (43-45.
   §) választják.
   (2)  Az  egyéni  választókerületek  és  a  kompenzációs  listás
   mandátumok száma:
   a)  25  000  lakosig  10  egyéni választókerület  és  7  listás
   mandátum;
   b)  50  000  lakosig  14  egyéni választókerület  és  9  listás
   mandátum;
   c)  60  000  lakosig  15 egyéni választókerület  és  10  listás
   mandátum;
   d)  70  000  lakosig  16 egyéni választókerület  és  11  listás
   mandátum.
   (3)  Minden  további  10 000 lakos után  eggyel  nő  az  egyéni
   választókerületben, és minden további 15 000 lakos után  eggyel
   nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.”
   „10.  §  (2) A megyei közgyűlési választás tekintetében  minden
   megyében  két  választókerület van, külön a 10 000  vagy  ennél
   kevesebb  lakosú, és külön a 10 000-nél több lakosú települések
   számára.”
   „4. számú melléklet az 1990. évi LXIV törvényhez
                  Megyei közgyűlés tagjainak száma
                              10 000   10 000
                          A   lakos    lakos
         Megyenév       közgy feletti  alatti
                        űlés  telepü-  telepü-
                        tagja lésekre  lésekre
                        inak  jutó     jutó
                        száma képvi-   képvi-
                              selő     selő
    Baranya                40     11    29
    Bács-Kiskun            46     19    27
    Békés                  40     18    22
    Borsod-Abaúj-Zemplén   59     19    40
    Csongrád               40     15    25
    Fejér                  40      6    34
    Győr-Moson-Sopron      41      9    32
    Hajdú-Bihar            40     16    24
    Heves                  40     10    30
    Jász-Nagykun-Szolnok   40     18    22
    Komárom-Esztergom      40     18    22
    Nógrád                 40     10    30
    Pest                   80     42    38
    Somogy                 40      9    31
    Szabolcs-Szatmár-Bereg 48      9    39
    Tolna                  41     15    26
    Vas                    40     11    29
    Veszprém               40     16    24
    Zala                   40      5    35

   3. Az Nsztv. rendelkezései:
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (…)
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   (…).”
   4. A Ve. rendelkezései:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   Az    Alkotmánybíróság   hatáskörét   a   jelen    ügyben    az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. § h) pontja alapján  a  Ve.  130.  §-a
   határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben
   jogorvoslati   természetű.   Az   Alkotmánybíróság    az    OVB
   határozatában,  valamint  a kifogásban  foglaltak  alapján  azt
   vizsgálja,  hogy  az  OVB az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítéséről
   szóló döntése során az Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek
   megfelelően  járt-e el [63/2002. (XIII. 3.) AB  határozat,  ABH
   2002,  342, 344.]. Az Alkotmánybíróság feladatát e hatáskörében
   eljárva   is   alkotmányos  jogállásával   és   rendeltetésével
   összhangban  látja  el [25/1999. (VII. 7.)  AB  határozat,  ABH
   1999, 251, 256.].

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az Alkotmány  42.  §-ának  a
   sérelmét   vizsgálta.   Az   aláírásgyűjtő   ív   hitelesítését
   megtagadva az OVB azt állapította meg, hogy a kérdésben tartott
   eredményes  népszavazás  az  1500  fő  alatti  településeken  a
   képviselő-testületek  létszámát  olyan  mértékben  csökkentené,
   hogy  az  az Alkotmány 42. §-ában foglalt önkormányzáshoz  való
   jog lényeges tartalmának sérelmével járna.
   Az  Alkotmány 42. §-a alapján a község, a város, a  főváros  és
   kerületei,  valamint  a  megye  választópolgárainak  közösségét
   megilleti  a  helyi önkormányzás joga. A helyi  önkormányzás  a
   választópolgárok  közösségét  érintő  helyi  közügyek   önálló,
   demokratikus  intézése,  a  helyi  közhatalomnak   a   lakosság
   érdekében  való  gyakorlása.  Helyi  önkormányzati  rendszerünk
   településcentrikus,    a    lakosságot    szolgáló     alapvető
   önkormányzati  közszolgáltatásokról  elsősorban  a   települési
   önkormányzatok gondoskodnak. A községi önkormányzatok  feladat-
   és   hatásköre  is  széles.  A  mintegy  ezer  lakosú   községi
   önkormányzatok  feladatainak mennyisége már  olyan,  ami  három
   képviselővel  nehezen vagy egyáltalán nem oldható meg,  például
   kizárja   a   feladatok   ellátásához   szükséges   bizottságok
   létrehozását,  működését. Ennek következtében  mindössze  három
   önkormányzati képviselő választása esetén – változatlan feladat-
   és  hatáskörrel  –  sérülhet  e községek  önkormányzáshoz  való
   alkotmányos alapjoga.

    2.  Az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  az  OVB  határozata
   indokolásának azt a részét vizsgálta, amely szerint a kérdésben
   tartott    eredményes   népszavazás   sértené   a   választójog
   egyenlőségét, mert a javasolt számítási mód figyelembevételével
   a 100–1500 lélekszámú településeken egyaránt háromfős képviselő-
   testületet lehetne megválasztani. A kifogás megalapozottan utal
   arra,  hogy az Övtv.-ben nincs 1500 lakosú kategória,  helyesen
   az 1300-ig terjedő lakosszámú településekről van szó. A kifogás
   szerint  a  100  és  1300  fő  közötti  településeken  pontosan
   elegendő a három képviselő és a polgármester.

    Az  Alkotmány  71.  § (1) bekezdése alapján  az  országgyűlési
   képviselőket,  az  Európai  Parlament  képviselőit,   a   helyi
   önkormányzati  képviselőket,  valamint  a  polgármestert  és  a
   fővárosi   főpolgármestert  a  választópolgárok  általános   és
   egyenlő  választójog alapján, közvetlen és  titkos  szavazással
   választják.

    Az  Alkotmánybíróság a választójog egyenlőségének elvét, annak
   gyakorlati    érvényesülését   az   országgyűlési    képviselők
   választásával összefüggésben vizsgálta, a 22/2005. (VI. 17.) AB
   határozat szerint: „Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –
   megállapítja:    az    Országgyűlés   jogalkotói    feladatának
   elmulasztásával alkotmányellenes helyzetet idézett elő azáltal,
   hogy  nem teremtette meg maradéktalanul az Alkotmány 71. §  (1)
   bekezdésébe  foglalt egyenlő választójog alapelvéből  következő
   követelmények     érvényesülését     biztosító      jogszabályi
   feltételeket.” (ABH 2005, 246.)

    Az  Alkotmány  71.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  választójog
   egyenlőségének  a követelménye az önkormányzati  képviselők  és
   polgármesterek  (a főpolgármester) választására is  vonatkozik.
   Az  Övtv.  a választójog egyenlőségének elvét a lakosságszámhoz
   igazodó  számú  önkormányzati  képviselők  megválasztásának   a
   szabályaival  oldja meg a 10 000 alatti lakosszámú  települések
   esetén (kislistás rendszer). Az Övtv. alapján ez a következő:

   „8. § A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – kislistás
   választási  rendszerben (42. §) – egy választókerületet  alkot,
   amelyben a képviselők száma
   a) 100 lakosig 3,
   b) 600 lakosig 5,
   c) 1 300 lakosig 7,
   d) 3 000 lakosig 9,
   e) 5 000 lakosig 11,
   f) 10 000 lakosig 13.”
    Az  OVB határozata ellen benyújtott kifogás szerint „a 100  és
   1300  fő  közötti településeken pontosan elegendő a 3 képviselő
   és a polgármester.”
    Az   Alkotmánybíróságnak  a  kifogás   alapján   azt   kellett
   vizsgálnia,    hogyan   érvényesül   az   Alkotmány    71.    §
   (1)  bekezdésébe  foglalt  választójog  egyenlőségének  elve  a
   javasolt   megoldás   esetén.  A   legutóbbi,   a   2006.   évi
   önkormányzati  választás  adatait figyelembe  véve  a  javasolt
   számítási  mód  alapján a következő számú képviselőket  lehetne
   választani:
    a) 100 lakosig 3 képviselő, (109 község),
    b) 600 lakosig 3 képviselő, (1070 község),
    c)  1300  lakosig  3  képviselő,  (791  község).  (A  javasolt
   számítási  mód szerint 7-nek a fele 3,5, de törtszám  esetén  a
   páratlan  szám felé kell kerekíteni. Együttesen 1970  községben
   lenne 3 önkormányzati képviselő.)
    A   javaslat  elfogadása  esetén  végeredményében  a  községek
   mintegy  kétharmadában azonos számú 3 önkormányzati  képviselőt
   lehetne   választani.  Az  önkormányzati  képviselők   számának
   javasolt   csökkentése   azt  eredményezné,   hogy   az   egyes
   községekben számottevő eltérés alakulna ki a választójogban:  a
   választópolgárok   valamennyi  1300  lakos   alatti   községben
   egyformán  csak  három  képviselőt  választhatnának.  Tehát   3
   önkormányzati képviselőt választanának a 20 lakosú községben és
   az  1299  lakosú községben is. Ez olyan nagyarányú különbség  a
   szavazatok  súlyában,  ami alkotmányosan  nem  indokolható,  és
   súlyosan  sértené  az  Alkotmány 71. § (1)  bekezdésbe  foglalt
   választójog egyenlőségének elvét.

   3.  A  továbbiakban  az Alkotmánybíróság  azt  vizsgálta,  hogy
   tartható-e kötelező erejű országos népszavazás az aláírásgyűjtő
   íven  szereplő  kérdésben. Az Alkotmány 28/C. §  (5)  bekezdése
   szerint nem lehet országos népszavazást tartani:
   „a)  a  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,   a
   központi  adónemekről és illetékekről, a vámokról,  valamint  a
   helyi adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,
   b)  hatályos  nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségekről,
   illetve    az   e   kötelezettségeket   tartalmazó    törvények
   tartalmáról,
   c)  az  Alkotmány  népszavazásról, népi kezdeményezésről  szóló
   rendelkezéseiről,
   d)    az   Országgyűlés   hatáskörébe   tartozó   személyi   és
   szervezetalakítási (-átalakítási, -megszüntetési) kérdésekről,
   e) az Országgyűlés feloszlásáról,
   f) a Kormány programjáról,
   g)   hadiállapot  kinyilvánításáról,  rendkívüli   állapot   és
   szükségállapot kihirdetéséről,
   h)   a   Magyar   Honvédség  külföldi  vagy   országon   belüli
   alkalmazásáról,
   i) a helyi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatásáról,
   j) a közkegyelem gyakorlásáról.”

    Az   Alkotmány   28/B.  §  (1)  bekezdése   alapján   országos
   népszavazás   és  népi  kezdeményezés  tárgya  az  Országgyűlés
   hatáskörébe  tartozó  kérdés lehet. A válaszható  önkormányzati
   képviselők   számának   meghatározása   nem   vitathatóan    az
   Országgyűlés   hatáskörébe  tartozó   tárgykör   –   az   Övtv.
   szabályozza – és olyan tárgykör, ami nem szerepel az  Alkotmány
   28/C.  § (5) bekezdésében megállapított, országos népszavazásra
   és népi kezdeményezésre nem bocsátható, tárgykörök között.

   Az Alkotmánybíróság hatáskörével összefüggésben a 15/2003. (IV.
   18.)  AB határozatában kiemelte: „Az Alkotmány elsőbbségének  a
   törvényhozással   szembeni  biztosítása   az   Alkotmánybíróság
   legfőbb  feladata. Az alkotmányos szempontok érvényre juttatása
   történhet előzetesen, a jogi norma megszületése előtt,  illetve
   utólag,   a   jogszabály  kihirdetését  követően.  Előfordulhat
   azonban   –   például   a   kétszázezer  választópolgár   által
   kezdeményezett eredményes ügydöntő népszavazás esetében -, hogy
   a  népszavazásra  bocsátandó kérdés alapján valamely  alapjogot
   nyilvánvaló   módon   súlyosan  sértő   vagy   tömeges   egyéni
   jogsérelmet  okozó  jogszabály  megalkotására  lesz  köteles  a
   törvényhozó   hatalom.   Ebben  az  esetben   a   népszavazásra
   bocsátandó  kérdés  hitelesítési  eljárásban  történő  előzetes
   alkotmányossági vizsgálata nyújthat megfelelő védelmet.

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   a   népszavazásra
   bocsátandó kérdés alapján általában nem állapítható meg, hogy a
   jogalkotó  pontosan milyen tartalmú jogi norma alkotására  lesz
   köteles.  Az  alkotmánysértő norma  létrejöttét  elkerülendő  a
   törvényhozó köteles a jogszabályt olyan tartalommal  elfogadni,
   amely  megfelel ugyan a kérdésben foglalt követelményeknek,  de
   egyszersmind összhangban áll az alaptörvény rendelkezéseivel.

   A  magyar jogrendszer több olyan jogintézményt ismer,  amely  a
   népszavazáshoz  való  politikai alapjog Alkotmánynak  megfelelő
   gyakorlását segíti. Az Alkotmány rendelkezései, és különösen  a
   8.  §  alapján alkotmányos védelemben részesülő alapvető  jogok
   érvényesülése azonban nem tehető attól függővé,  hogy  az  erre
   jogosult    intézmények   a   népszavazási   eljárás    későbbi
   szakaszaiban  élnek-e  az Alkotmányban,  illetve  az  Abtv.-ben
   biztosított lehetőségekkel és Alkotmánybírósághoz fordulnak-e.

   Az Alkotmány egésze és az alkotmányos rendelkezések [elsősorban
   az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdés, a 28/C.  §  (3)  bekezdés,
   valamint  a  77. § (2) bekezdés] összefüggései,  valamint  azok
   együttes   vizsgálata   alapján   megállapítható,    hogy    az
   Alkotmánybíróság – alkotmányos rendeltetésével összhangban –  a
   kifogás  és  az  OVB  határozat  keretein  belül  adott  ügyben
   megvizsgálhatja a kérdést abból a szempontból is, hogy az annak
   alapján  lefolytatott népszavazás eredménye  nyilvánvaló  módon
   nem  kötelezi-e  a jogalkotót alapjog lényeges tartalmát  sértő
   törvény megalkotására.” (ABH 2003, 208, 212 -213.)

   Az  Alkotmánybíróság az OVB határozata és az ellene  benyújtott
   kifogás  keretei  között  vizsgálta, hogy  a  javaslat  szerint
   lefolytatott  népszavazás  eredménye  milyen  tartalmú  törvény
   megalkotására kötelezné az Országgyűlést.

    Az  OVB  az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadását,  az
   önkormányzati  képviselő  számának  javasolt  csökkentését,  az
   Alkotmány 42. §-ának és a választójog egyenlőségének sérelmével
   indokolta.

    Az  Alkotmánybíróság nem vizsgálta átfogóan  az  önkormányzati
   képviselői   választás   szabályozásának   alkotmányosságát   a
   képviselők  számának felére csökkentése esetén,  hanem  az  OVB
   határozata  és a kifogás keretei között részben tekintette  azt
   át a választójog egyenlősége szempontjából.

    Az  Alkotmánybíróság  hangsúlyozza: az  Alkotmány  71.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt  egyenlő  választójog  követelményét   az
   vnkormányzati   képviselők  választásának  szabályozásánál   is
   érvényesíteni kell. Az Alkotmánybíróság álláspontja  szerint  a
   22/2005.  (VI. 17.) AB határozatban (ABH 2005, 246.)  foglaltak
   irányadók  a  helyi önkormányzati képviselők választásánál  is,
   figyelembe véve az egyes önkormányzati típusok sajátosságait.

    Az    Alkotmánybíróság   megállapította:   ha    a    javasolt
   szabályozást   érvényes  és  eredményes  országos   népszavazás
   támogatná,  azzal  olyan  törvény  megalkotására  kötelezné  az
   Országgyűlést,   amely   nyilvánvalóan   alkotmányellenes,   az
   Alkotmány  71. § (1) bekezdésébe ütköző. Az alkotmányellenesség
   az  1300  alatti lakosságszámú községekben a szavazatok  eltérő
   súlyában  jelentkező, ezen keresztül a választójog egyenlőségét
   és  arányosságát is sértő, az egyes községekben különösen  nagy
   mértékű  különbségek miatt állapítható meg,  ami  alkotmányosan
   nem  indokolható.  Tekintettel arra, hogy az  így  érvényes  és
   eredményes  országos népszavazás nyilvánvalóan alkotmányellenes
   törvény   megalkotására  is  kötelezné  az  Országgyűlést,   az
   Alkotmánybíróság – alkotmányos jogállásával és  rendeltetésével
   összhangban – az OVB határozatát helybenhagyta.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér     Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Holló András          Dr. Kiss László
               alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter     Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás   Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péte    Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    45/2008. (IV. 17.)
    Date of the decision:
    .
    04/15/2008
    .
    .