Hungarian
Ügyszám:
.
162/E/2001
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 162/E/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/1219
.
A döntés kelte: Budapest, 12/03/2002
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok  alkotmányellenességének
  utólagos    vizsgálatára    és   megsemmisítésére,    továbbá
  mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
  megállapítására vonatkozó indítványok tárgyában  meghozta  az
  alábbi

                          határozatot:

                               A)

  1. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
  XXXII. törvény 29. §-ával kapcsolatos – az Alkotmány 8. § (1)-
  (2)   bekezdéseiből  és  54.  §-ából  eredő  –   mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítására  irányuló
  indítványt elutasítja.

  2. Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
  XXXII. törvény 29. §-ával kapcsolatos – az Alkotmány 2. § (1)
  bekezdéséből     eredő    –    mulasztásban     megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására irányuló, valamint a  29.
  §-ának “az Országgyűlés … törvényben határoz meg” szövegrésze
  alkotmányellenességének     utólagos     vizsgálatára      és
  megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

  3.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság szóló 1989.  évi
  XXXII.    törvény   3.   §-a   és   28.   §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenességének     utólagos     vizsgálatára      és
  megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

  4.   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmánybíróság   ideiglenes
  ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII.  3.)
  Tü.  határozat  alkotmányellenességének  megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

                               B)

  1.   Az   Alkotmánybíróság   a   közérdekű   bejelentésekről,
  javaslatokról  és  panaszokról szóló  1977.  évi  I.  törvény
  preambuluma meghatározott szövegrésze, 2. § a)-e) pontjai, 3.
  '-a, 4. § (1) bekezdése meghatározott szövegrésze, 13. §-a és
  20.  §  b) pontja, valamint a törvény végrehajtására  kiadott
  11/1977.   (III.  30.)  MT  rendelet  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló indítványt
  elutasítja.

  2.    Az   Alkotmánybíróság   a   nemzetközi   szerződésekkel
  kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.  törvényerejű
  rendelet  alkotmányellenességének  utólagos  vizsgálatára  és
  megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

                               C)

  Az  Alkotmánybíróság  a jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.
  törvény  alkotmányellenességének  utólagos  vizsgálatára   és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás

                                I.

   1.  Az Alkotmánybírósághoz előterjesztett kérelmében az egyik
   indítványozó  az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
   törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  több  rendelkezésének  az
   alkotmányossági   vizsgálatát   kezdeményezte.    Álláspontja
   szerint  az  Alkotmány  2.  § (1) bekezdésében  meghatározott
   jogállamisággal és az Alkotmány 74. §-ába foglalt,  a  Magyar
   Köztársaság  fővárosát meghatározó rendelkezéssel  ellentétes
   az  Abtv.  3.  §-a,  amelynek értelmében az  Alkotmánybíróság
   székhelye Esztergom. Vizsgálni kérte továbbá az Abtv.  28.  §
   (2) bekezdését. E szabály értelmében: “Az Alkotmánybíróság az
   eljárásából     eredő    költségeket    felszámíthatja     az
   indítványozónak,  ha  annak  rosszhiszeműsége  az   indítvány
   előterjesztésével     kapcsolatban    megállapítható.”     Az
   indítványozó  véleménye  szerint  az  Alkotmánybíróság  által
   megállapítható  eljárási  költségek  megtérítéséről   hozandó
   döntés  megfellebbezhetetlen, ezért a jogorvoslati jog hiánya
   miatt  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség   áll
   fenn.
   Az  indítványozó kérelmet terjesztett elő az  Abtv.  29.  §-a
   tekintetében  is. Véleménye, hogy a jogállamiságot  sérti  az
   Alkotmánybíróság    ügyrendjének   megalkotására    vonatkozó
   törvényi  rendelkezés,  illetve az így  megalkotandó  ügyrend
   hiánya.
   Az        indítványozó       mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítására    irányuló    kérelmet
   nyújtott  be a jogalkotásról szóló 1987. évi XI.  törvény  (a
   továbbiakban:  Jat.)  több rendelkezése tekintetében  is.  Az
   indítványozó   a   Jat.  törvényalkotásra   vonatkozó   egyes
   rendelkezéseit  alapvetően  az  Alkotmánybíróságra  vonatkozó
   joganyag  –  köztük az Alkotmánybíróság ügyrendi  törvénye  –
   hiánya miatt támadta.
   Az    indítványozó   ugyanezen   kérelmében    a    közérdekű
   bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi
   I.  törvény, valamint a végrehajtására kiadott 11/1997. (III.
   30.)   MT   rendelet,  továbbá  a  nemzetközi  szerződésekkel
   kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.  törvényerejű
   rendelet  alkotmányossági  vizsgálatát  is  kezdeményezte,  e
   jogszabályokban szereplő “Minisztertanács” “Elnöki Tanács” és
   “Népköztársaság”  valamint  a  “szocialista  törvényesség  és
   demokrácia” kifejezések miatt, amelyek – véleménye szerint  –
   a jogbiztonságot sértik.
   Az  indítványozó több irányú kérelmét az Alkotmány 64.  §-ába
   foglalt   petíciós  jog  –  elsősorban  az  alkotmánybírósági
   eljárásban    történő   –   érvényesülésével   összefüggésben
   fogalmazta meg.

   2.   Az   Alkotmánybírósághoz  egy  másik  indítványozó   “új
   indítvány”  megjelöléssel  beadványt  nyújtott   be.   Ez   a
   kérelmező   a   2/2002.   (I.   25.)   AB   határozat   egyik
   indítványozója volt. Az Alkotmánybíróság a 2/2002.  (I.  25.)
   AB  határozatban (ABK 2002. január, 5.) elbírálta egyrészt az
   Abtv.     29.     §-a    alkotmányellenességének     utólagos
   megállapítására  irányuló  kérelmet,  másrészt  az   ügyrendi
   törvény   megalkotásának  hiánya  miatt  az  Abtv.  29.   §-a
   vonatkozásában       a       mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványokat.
   Az  “új  indítvány”  továbbra  is mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítását kéri  az  Abtv.  29.  §-a
   tekintetében, az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 8.  §  (1)-(2)
   bekezdése  és  az  54.  § (1) bekezdése  összefüggésében.  Az
   indítványozó  az  “élő jog”-gal kapcsolatos alkotmánybírósági
   gyakorlat   alapján   kéri   a  mulasztásos   alkotmánysértés
   megállapítását.

   Az  Alkotmánybíróság a fenti jelölt két indítványt – az Abtv.
   29. §-ára irányuló kérelmek miatt – egyesítette.

   3. Az egyesítést követően az első indítványozó visszavonta az
   Abtv.  3.  §-ára, 28. § (2) bekezdésére, továbbá a  közérdekű
   bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi
   I.   törvény   és  a  nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos
   eljárásról szóló 1982. évi 27. törvényerejű rendelet egészére
   vonatkozó megsemmisítés iránti kérelmét, valamint visszavonta
   a   Jat.  egyes  rendelkezéseit  érintő  beadványait.   Ezzel
   párhuzamosan azonban új, kiegészítő beadványt nyújtott be.  E
   szerint:
   Az  Abtv.  29.  §-át  érintően  annak  teljes  megsemmisítése
   helyett  “az Országgyűlés törvényben határoz meg”  szövegrész
   megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint ezáltal  elérhető,
   hogy  az  Alkotmánybíróság ügyrendjét maga állapíthassa  meg.
   Megsemmisíteni  kérte viszont az Alkotmánybíróság  ideiglenes
   ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII.  3.)
   Tü.  határozatot,  mivel az – az Abtv.  hatályos  29.  §-ával
   ellentétben – nem törvény.
   A  közérdekű  bejelentésekről, javaslatokról  és  panaszokról
   szóló  1977. évi I. törvény tekintetében megsemmisíteni kérte
   a  preambulumból  a  “társadalmi  viszonyok  fejlesztését,  a
   szocialista”, továbbá a “társadalmi tulajdon védelmét  és”  a
   “szocialista demokratizmusnak” szövegrészeit, a törvény 2.  §
   a)-e) pontjait, 3. §-át, 4. § (1) bekezdésének a “szocialista
   erkölccsel  és a szocialista gazdálkodással” szövegrészét,  a
   13.  §-át,  és  a 20. § b pontját. Véleménye hogy  a  korábbi
   beadványaiban kifejtett jogbiztonsági kritériumoknak  ezek  a
   mára már meghaladott rendelkezések nem felelnek meg.
   Végül    kérelmet   terjesztett   elő   a   Jat.    egészének
   megsemmisítésére  az  Alkotmány 7. § (2)  bekezdése  alapján,
   mivel  az 1987. évi XI. törvény nem az Alkotmánynak megfelelő
   kétharmados többséggel elfogadott törvény.

   Tekintettel   arra,  hogy  mindkét  indítvány  az   Abtv.-vel
   kapcsolatos  kérdéseket is érint, az Alkotmánybíróság  azokat
   együtt bírálta el.

                                II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   “7.  § (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek
   elfogadásához    a    jelenlévő   országgyűlési    képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”

   “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
      (2)  A  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

   “64.  §  A  Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van  arra,
   hogy  egyedül vagy másokkal együttesen írásban kérelmet  vagy
   panaszt terjesszen az illetékes állami szerv elé.”
    
   “74. § A Magyar Köztársaság fővárosa Budapest.”

   2.  Az  Abtv.  jelen  ügyben érdemben  érintett  rendelkezése
   szerint:

   “29.   §   Az  Alkotmánybíróság  szervezetére  és  eljárására
   vonatkozó részletes szabályokat az Alkotmánybíróság ügyrendje
   állapítja  meg, amelyet az Országgyűlés – az Alkotmánybíróság
   javaslatára – törvényben határoz meg.”

   3.  A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról
   szóló 1977. évi I. törvény értelmében:
    
   “Az     állampolgárok    közérdekű    bejelentéseikkel     és
   javaslataikkal    elősegítik    a    társadalmi     viszonyok
   fejlesztését,   a  szocialista  törvényesség  erősítését,   a
   társadalmi   tulajdon  védelmét  és  a   közéleti   tisztaság
   biztosítását. A panaszok törvényes elintézése segíti a  jogos
   egyéni  érdekek érvényrejuttatását. A közérdekű bejelentések,
   javaslatok és panaszok előterjesztése és elintézése  része  a
   szocialista demokratizmusnak.
   Ezért az Országgyűlés a közérdekű bejelentések, javaslatok és
   panaszok   egységes  intézése,  az  állampolgárok   törvényes
   érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében a következő törvényt
   alkotja:”
    
   “2.  § A közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat
   e törvény szerint kötelesek elintézni:
    a) az állami szervek, vállalatok, intézetek, intézmények,
    b)  a  szövetkezetek  és  azok érdekképviseleti  szervei  (a
   továbbiakban: szövetkezetek),
    c) az egyesületek,
    d)   a   kisiparosok  és  magánkereskedők  érdekképviseleti,
   illetőleg felügyeleti szervei,
    e)  egyéb, hatóságilag engedélyezett tevékenységet  folytató
   személyek felügyeleti szervei.

   3.   §   A   társadalmi  szervezetek  –  e  törvény  elveinek
   megfelelően  –  maguk  állapítják meg a  hozzájuk  benyújtott
   közérdekű    bejelentéseket,    javaslatok    és     panaszok
   elintézésének szabályait.
    
   4.  §  (1)  A közérdekű bejelentés olyan körülményre,  hibára
   vagy  hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása,
   illetőleg  megszüntetése a közösség vagy az egész  társadalom
   érdekét    szolgálja.   Felhívhatja   a    figyelmet    olyan
   magatartásra,  vagy  tényre is, amely  jogszabályba  ütközik,
   vagy  ellentétes  a  szocialista  erkölccsel,  a  szocialista
   gazdálkodás   elveivel,  illetőleg  más  módon   sérti   vagy
   veszélyezteti a társadalom érdekét.”
    
   “13.   §   (1)  Az  elintézésre  hivatott  szervek  kötelesek
   gondoskodni  arról,  hogy  a  hasznos  közérdekű   javaslatok
   megvalósuljanak.  Ennek  érdekében  kötelesek   hatáskörükben
   intézkedni,   illetőleg   az   arra   illetékes    szerveknél
   intézkedést kezdeményezni.
   (2)  Ha  a  közérdekű javaslat hasznos, de a  nemzetgazdasági
   vagy  a  helyi fejlesztési lehetőségek, vagy más alapos  okok
   miatt  egyelőre  nem valósítható meg, erről  a  javaslattevőt
   tájékoztatni kell.”

   “20. § Ha a panasz alapos
    (…)
    b)  a szerv vezetőjének, más eljáró dolgozójának magatartása
   ellen  irányuló panasz alapján – a munkaviszony, illetőleg  a
   szövetkezeti vagy más tagsági viszony keretében rendelkezésre
   álló  eszközök  alkalmazásával  –  intézkedni  kell,  hogy  a
   kifogásolt  magatartás  ne  forduljon  többé  elő,  és   hogy
   indokolt esetben az eljáró személyt felelősségre vonják.”

                               III.

   Az indítványok megalapozatlanok.

   1.   Az   Abtv.-t   érintő  beadványokkal   kapcsolatban   az
   Alkotmánybíróság  elsőként  a  következőkre  mutat   rá:   az
   Alkotmánybíróság  a  2/2002. (I.  25.)  AB  határozatában  (a
   továbbiakban:  Abh.) az alkotmányossági szempontból  releváns
   összes  kérdést  elbírálta az Abtv. 29. §-ában  meghatározott
   ügyrendi  törvénnyel  kapcsolatosan.  Az  Alkotmánybíróság  e
   határozatában egyrészt elutasította azt az indítványt,  amely
   az   Abtv.   29.  §-ából  “amelyet  az  Országgyűlés   –   az
   Alkotmánybíróság  javaslatára  –  törvényben   határoz   meg”
   szövegrész    alkotmányellenességének   megállapítására    és
   megsemmisítésére    irányult,   másrészt    elutasította    a
   mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló kérelmeket is, azokat, amelyeket  az
   Abtv.   29.  §-a  szerinti  ügyrendi  törvény  hiánya   miatt
   nyújtottak be. (ABK 2002. január, 5.)

   1.1.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint: nem áll  fenn
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség az Abtv. 29. §-
   a  szerinti  törvény hiánya miatt az Alkotmány 8.  §  (1)-(2)
   bekezdése   és   az  Alkotmány  54.  §-a  alapján   sem.   Az
   Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  valóban  nem   vizsgálta   az
   Alkotmánynak  az  alapjogok szabályozására  és  korlátozására
   irányadó 8. § (1)-(2) bekezdéseinek, az élethez és az  emberi
   méltósághoz  való  jogot rögzítő 54. §-ának szempontjából  az
   Alkotmánybíróság   szervezetére   és   eljárására   vonatkozó
   részletes    szabályokról   szóló   törvény    megalkotásának
   elmulasztását.  Az Alkotmánybíróság azonban  úgy  ítéli  meg,
   hogy   az  Abtv.  29.  §-ának  normaszövege,  illetve  az   e
   szakaszból   eredő   törvényhozói   kötelezettség   nem   áll
   alkotmányossági  szempontból  értékelhető  összefüggésben  az
   Alkotmány 8. § (1)-(2) bekezdéseivel és 54. §-ával.  Minderre
   tekintettel  az Alkotmánybíróság az erre irányuló  indítványt
   elutasította.

   1.2.  Megszüntette az Alkotmánybíróság az  Abtv.  29.  §-ával
   kapcsolatos  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló eljárást – az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésére  alapított  –  kérelem tekintetében.  Az  Abh.  a
   jogállamiságból   eredő  jogbiztonság  követelménye   és   az
   ügyrendi törvény hiánya kapcsán – többek között – rámutatott:
   “Az  Alkotmánybíróság tevékenysége alapvetően az  Alkotmányon
   nyugszik.  Az  Alkotmány felhatalmazása  alapján  megalkotott
   Abtv.   az   Alkotmánybíróság  eljárásának   és   működésének
   legfontosabb  szabályait rögzíti. Az Alkotmány  és  az  Abtv.
   magukban   foglalják   az   Alkotmánybíróság   függetlenségét
   garantáló,  az  alkotmánybírói  tisztség  közjogi  karakterét
   meghatározó,  az  indítványozási jogot s az  egyes  eljárások
   sajátosságait leíró, illetve az alkotmánybírósági  döntésekre
   irányadó legfőbb garanciális rendelkezéseket.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint azonban pusztán abból
   a  tényből, hogy az Abtv. 29. §-a alapján az ügyrendi törvény
   még   nem  született  meg,  nem  lehet  olyan  következtetést
   levonni,  hogy az Alkotmánybíróság működése nem megismerhető.
   Az  Alkotmánybíróság  eljárására  és  működésére  vonatkozóan
   nemcsak  az  Alkotmány, és az Abtv., hanem a külön  hatáskört
   megállapító  egyéb  törvényekben  szereplő  rendelkezések  is
   irányadók [lásd pl. az 1997. évi C. törvénynek a népszavazási
   ügyekben soron kívüli eljárást előíró 130. § (2) bekezdését].
   Az      Alkotmánybíróság     eljárásának     megismerhetősége
   szempontjából  kiemelendő  továbbá,  hogy  az  Abtv.  –  több
   tekintetben    valóban   keretjellegű   –    szabályait    az
   Alkotmánybíróság a különböző ügyek kapcsán több ízben és több
   aspektusból is értelmezte.” (ABK 2002. január, 5., 13-14.)
   Mivel  a jelen ügyben az indítvány az Alkotmánybíróság  által
   érdemben  már  elbírált  jogszabályi  rendelkezéssel   azonos
   jogszabályi  rendelkezés  felülvizsgálatára  irányul,  s   az
   indítványozó  úgyszintén az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésére
   hivatkozva   kéri   az  alkotmánysértés  megállapítását,   az
   Alkotmánybíróság,   az  ideiglenes  ügyrendjéről   és   annak
   közzétételéről szóló 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat 31. § c)
   pontja  alapján az eljárást megszüntette. Az Alkotmánybíróság
   az  indítvány  e  részével kapcsolatosan  megjegyzi,  hogy  a
   gyakorlatában kialakított ún. “élő jog elve” – azaz, hogy  az
   adott jogszabályt értelmezett és alkalmazott tartalma szerint
   kell  vizsgálni – és az Alkotmánybíróság ügyrendi törvényének
   megalkotása semmilyen összefüggésben nincs.

   1.3. Az egyik indítvány utólagos normakontroll hatáskörben az
   Abtv.   29.  §-ának  épp  azon  szövegrésze  vizsgálatát   és
   megsemmisítését  kérte  –  ugyanazon  összefüggés  alapján  –
   amelyet  az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban  már  elbírált.  Az
   indítványozó  ugyanis  az Abtv. 29.  §-ából  azon  szövegrész
   megsemmisítését kérte, amellyel elérhető, hogy  az  Abtv.  az
   Alkotmánybíróságot   hatalmazza   fel   saját    ügyrendjének
   megalkotására. Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban  nem  tartotta
   megalapozottnak  az  ugyanerre  irányuló  indítványt,   s   a
   megsemmisítés  iránti  kérelmet  elutasította.   (ABK   2002.
   január, 5., 10-12). Az Alkotmánybíróság ezért jelen ügyben az
   Abtv.   29.   §  meghatározott  szövegrésze  megsemmisítésére
   irányuló    eljárását,    az   Alkotmánybíróság    ideiglenes
   ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII.  3.)
   Tü. határozat 31. § c) pontja szerint megszüntette.

   1.4.   Az  indítványozó  az  Abtv.  3.  §-a  és  28.  §   (2)
   bekezdésének   utólagos   normakontroll   keretében   történő
   alkotmányossági  vizsgálatára irányuló kérelmét  visszavonta.
   Az Abtv. 20. §-a szerint az Alkotmánybíróság – Az Abtv. 21. §
   (7)  bekezdésében  foglaltak kivételével – indítvány  alapján
   jár el. Az Alkotmánybíróság indítvány hiányában – tekintettel
   arra,   hogy  az  Abtv.-ben  megfogalmazott  kivételek  jelen
   eljárásban nem alkalmazhatók – az Abtv. 3. §-a és 28.  §  (2)
   bekezdése vizsgálatára irányuló eljárást megszüntette.

   1.5.   Az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmánybíróság  ideiglenes
   ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló 3/2001. (XII.  3.)
   Tü.  határozat  alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére  irányuló  indítványt  visszautasította.  Az
   Abtv.   1.   §   b)  pontja  értelmében  az  Alkotmánybíróság
   hatáskörébe  tartozik  a  jogszabály,  valamint   az   állami
   irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálta.  A jogszabályok és az állami irányítás egyéb  jogi
   eszközeinek  körét a Jat. határozza meg. Az  Alkotmánybíróság
   teljes  ülésének belső határozatai nem minősülnek  az  állami
   irányítás   egyéb   jogi   eszközének,   ezért    az    annak
   felülvizsgálatára  irányuló  indítványt  az  Alkotmánybíróság
   hatáskör hiányában visszautasította.

   2.   Az   egyik   indítvány   a  közérdekű   bejelentésekről,
   javaslatokról  és  panaszokról szóló  1977.  évi  I.  törvény
   preambulumából   a  “társadalmi  viszonyok  fejlesztését,   a
   szocialista”, továbbá a “társadalmi tulajdon védelmét  és”  a
   “szocialista demokratizmusnak” szövegrészeit, a törvény 2.  §
   a)-e) pontjait, 3. §-át, 4. § (1) bekezdésének a “szocialista
   erkölccsel és a szocialista gazdálkodással” szövegrészét, – s
   hasonlóan meghaladott volta miatt – a 13. §-át, a  20.  §  b)
   pontját,  valamint a törvény végrehajtására kiadott  11/1977.
   (III. 30.) MT rendelet egészének a megsemmisítését kérte,  az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdéséből eredő jogbiztonság  sérelme
   miatt.

   2.1. Az Alkotmánybíróság a 44/1998. (X. 14.) AB határozatában
   (ABH  1998.  323.) már vizsgált hasonló problémát.  E  döntés
   alkotmányellenesnek  ítélte a Jat.  preambulumában  rögzített
   “szocialista”   szövegrészt,   amely   ott   a   “szocialista
   társadalmi      viszonyok”,     “szocialista      demokrácia”
   szövegösszefüggésében  szerepeltek.  Az  Alkotmánybíróság   a
   jogállamiság  sérelmét a Jat.-nak a jogrendszerben  betöltött
   kiemelt   szerepe  miatt  állapította  meg,  kifejtette:   “a
   jogállamiság feltételeként megfogalmazott racionális  rendnek
   tükröződnie  kell a jogállami tevékenység lényegi  elemét,  a
   jogalkotást  szabályozó törvény bevezető részében  is”.  (ABH
   1998.  323.,  325.).  Az  Alkotmánybíróság  e  döntésében   a
   jogrendszer  önmagára  vonatkozó szabályainak  (mint  a  Jat.
   tárgya)    fontosságát    vette   alapul.    Ugyanakkor    az
   Alkotmánybíróság  utalt arra, hogy a “szocialista”  jelző  az
   Alkotmány  1989.  évi  módosítását  követően  is   több   más
   jogszabály  normaszövegében szerepel, amely  a  jogalkalmazás
   területén  nyilvánvalón meghaladottnak tekinthető (ABH  1998,
   323., 326.).

   Jelen     ügyben    megállapítható,    hogy    a    közérdekű
   bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi
   I.  törvény  indítványozó által vizsgálni kért rendelkezései,
   illetve a törvény végrehajtására kiadott 11/1977. (III.  30.)
   MT  rendelet  a  jogalkalmazás területén valóban  meghaladott
   szabályokat   tartalmaz.   Sem   a   preambulumban   szereplő
   “társadalmi  tulajdon védelme” a “szocialista demokratizmus”,
   sem  a 4. § (1) bekezdésében található “szocialista erkölcs”,
   “szocialista  gazdálkodás”, sem a  törvény  3.  §-a  szerinti
   “társadalmi  szervek” fogalomköre, de a törvény  egyéb  –  az
   indítványozó  által  támadott  –  rendelkezéseiben   szereplő
   panaszbejelentési  módok sem tekinthetők mára  irányadónak  a
   jogalkalmazás  számára. Az Alkotmánybíróság  szerint  azonban
   önmagában ez a tény, nem teszi a normát alkotmányellenessé.

   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányos  feladata  a  jogszabályok
   alkotmányossági  vizsgálata, s  nem  tartozik  hatáskörébe  a
   jogszabályok   deregulációja.  A   jogrendszer   meghaladott,
   végrehajtott,  már nem érvényesülő normáinak  hatályon  kívül
   helyezése a jogalkotásért felelős jogalkotó szervek feladata.
   Abban  az  esetben  ha  a  kifejezetten  hatályon  kívül  nem
   helyezett jogszabályi rendelkezések teljesedésbe mentek,  már
   nincs  mód  arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi rendelkezés
   alapján    jogot    szerezzenek.    Ilyen    esetekben     az
   Alkotmánybíróság  a  hatályon kívül  helyezett  jogszabállyal
   azonos   jogkövetkezményeket  érvényesít   az   adott   norma
   alkotmányossági  vizsgálata során. [1239/B/1990.  AB  végzés,
   ABH  1991,  905., 906.; 298/B/1994. AB határozat,  ABH  1994,
   696., 700.; 880/B/1992. AB végzés, ABH 1996, 803., 804-806.;,
   összefoglalóan lásd 670/B/1997. AB határozat, ABH 1999. 600.,
   603.].   Az  Alkotmánybíróság  azonban  megjegyzi,   hogy   a
   dereguláció  hiánya egy bizonyos mérték fölött felvetheti  az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdéséből eredő jogbiztonság sérelmét;
   az  Alkotmánybíróság e kérdéseket – erre  irányuló  indítvány
   alapján – esetenként bírálja el.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban jelen ügyben
   nem  állapítható  meg  a jogállamiságból  eredő  jogbiztonság
   sérelme   a   közérdekű  bejelentésekről,  javaslatokról   és
   panaszokról  szóló  1977.  évi  I.  törvény  vizsgálni   kért
   rendelkezései és a végrehajtására kiadott 11/1977. (III. 30.)
   MT  rendelet  tekintetében  sem. A  törvény  és  végrehajtási
   rendelete  legutóbb tíz éve, 1992-ben módosult,  ekkor  egyes
   rendelkezéseit   hatályon  kívül   helyezték.   Az   elavult,
   kiüresedett – “nyilvánvalóan meghaladottnak tekinthető”  (ABH
   1998. 323, 326.) – norma hatályon kívül helyezése azonban nem
   az  Alkotmánybíróság,  hanem  a jogalkotó  szervek  feladata,
   ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt  e  vonatkozásban
   elutasította.

   2.2.  Az  indítványozó kérelmet terjesztett elő a  nemzetközi
   szerződésekkel  kapcsolatos eljárásról szóló  1982.  évi  27.
   törvényerejű rendelet alkotmányellenességének vizsgálatára és
   megsemmisítésére is, majd az ez irányú kérelmét  visszavonta.
   Az  Abtv.  20.  §-a  szerint  az  Alkotmánybíróság  indítvány
   alapján   jár   el.  Az  indítvány  visszavonása   miatt   az
   Alkotmánybíróság az eljárását e tekintetben megszüntette.

   3.  Az indítványozó végül megsemmisíteni kérte a Jat. egészét
   az  Alkotmány 7. § (2) bekezdése alapján. Véleménye, hogy  az
   1987.   évi  XI.  törvény  nem  az  Alkotmány  e  szabályának
   megfelelő,  kétharmados többséggel elfogadott törvény,  ezért
   alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  az
   indítvány megalapozatlan.

   Az Alkotmány 7. § (2) bekezdésének hatályos szövegét az 1990.
   évi  XL.  törvénnyel  történő alkotmánymódosítás  állapította
   meg;  az alkotmányerejű törvény helyett e rendelkezés a jelen
   lévő  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát  írja
   elő  a  jogalkotás rendjét szabályozó törvény meghozatalához.
   Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában több ízben és  több
   aspektusból  is  felmerült az a probléma, hogy  akár  a  Jat.
   (mint  a  jogalkotás rendjét alapjaiban meghatározó törvény),
   akár  az  Alkotmány  változása kihat-e  a  korábbi  szabályok
   alapján   kibocsátott,  s  hatályban  maradt   norma   formai
   alkotmányosságára. Az Alkotmánybíróság ez irányú  gyakorlatát
   az   54/2001.  (XI.  29.)  AB  határozatában  összegezte,   s
   rámutatott,  hogy  a Jat. hatálybalépése  vagy  az  Alkotmány
   változása  önmagában nem teszi alkotmányellenessé a  korábban
   kibocsátott normát. (ABH 2001. 421., 428.) Más döntéseiben az
   Alkotmánybíróság  azt  hangsúlyozta, hogy  az  alkotmányerejű
   törvény kategóriájának megszűnését követően a kétharmados  és
   az  egyszerű szótöbbséggel elfogadott törvények között  nincs
   hierarchikus viszony. [lásd: 4/1993. (II. 12.) AB  határozat,
   ABH 1993. 48. 63.]

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint – ami  következik  a
   fentebb   ismertetett  határozatokból  is  –   a   jogalkotás
   rendjének változása nem jár azzal a következménnyel,  hogy  a
   korábban   kibocsátott   (de  az  új   szabályok   értelmében
   jogforrástani     szempontból    nem    megfelelő)     normák
   alkotmányellenessé   válnak.   Ugyanakkor   ezek   módosítása
   tekintetében csak az új szabályok szerint lehet  eljárni.  Az
   ekképpen  módosult  (tehát a régi és az új  jogalkotási  rend
   jellemzőit  egyaránt  magán viselő) jogszabály  –  pusztán  e
   formai     szempontból    megközelítve    –    nem    minősül
   alkotmánysértőnek.
   Mindezek   irányadóak   az   indítványozó   által   felvetett
   problémára  is. Az Alkotmány változása – a jogalkotás  rendje
   szabályozásának   minősített  többségű   törvényben   történő
   előírása  – önmagában nem tette alkotmányellenessé a Jat.-ot.
   Az  Alkotmány 7. § (2) bekezdésébe foglalt minősített többség
   követelménye  vonatkozik a Jat. módosítására,  de  vonatkozik
   egy esetleges új jogalkotási törvény elfogadására egyaránt.

   Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság  a  Jat.  egészének
   megsemmisítésére irányuló kérelmet elutasította.
                          Dr. Holló András
                az Alkotmánybíróság helyettes elnöke
                        előadó alkotmánybíró
                                 
        Dr. Bagi István                    Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                 
        Dr. Czúcz Ottó                       Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                 
        Dr. Harmathy Attila                  Dr. Kiss László
        alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                 
        Dr. Kukorelli István               Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    162/E/2001
    Date of the decision:
    .
    12/03/2002
    .
    .