Hungarian
Ügyszám:
.
1561/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Bragyova András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 45/2011. (VI. 9.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/961
.
A döntés kelte: Budapest, 06/07/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:

                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
  Az  Alkotmánybíróság  az  Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  íve mintapéldányának, illetve az  azon  szereplő
  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatban hozott  határozata  ellen
  benyújtott kifogás alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 634/2010.
  (X.   1.)   OVB   határozatát  a  jelen  határozatban   foglalt
  indokolással helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.
                                  
   Indítványozó  országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő
   ívének  mintapéldányát  nyújtotta be  hitelesítés  céljából  az
   Országos  Választási  Bizottsághoz (a  továbbiakban:  OVB).  Az
   aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt:
   „Egyetért-e  Ön azzal, hogy jogerős ítélet nélkül legfeljebb  1
   évig tarthasson az előzetes fogvatartás?”
   Az  OVB  az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését  a
   634/2010.  (X.  1.)  OVB határozatával (a továbbiakban:  OVBh.)
   megtagadta.
   Az  OVB  döntését  azzal indokolta, hogy „a  kérdésben  tartott
   eredményes népszavazás alkotmányellenes eljárásra kötelezné  az
   Országgyűlést,   így   a  kérdés  burkolt  alkotmánymódosításra
   irányul”. Az OVBh. indokolásában foglaltak szerint „a kérdésben
   tartott  eredményes népszavazás következményeként  megalkotandó
   szabályozás szerint a bíró mérlegelésétől függetlenül egy  évet
   követően megszűnne a terhelt előzetes letartóztatása”. Így  nem
   lenne  biztosított  az,  „hogy az állam  teljesítse  a  büntető
   hatalom    gyakorlására   vonatkozó   alkotmányos   jogát    és
   kötelezettségét”. Az OVB határozatában megállapította,  hogy  a
   kérdésben  nem  lehet  országos népszavazást  tartani,  így  az
   országos  népszavazásról és népi kezdeményezésről  szóló  1998.
   évi  III.  törvény (a továbbiakban: Nsztv.)  10.  §  b)  pontja
   alapján megtagadta az aláírásgyűjtő ív hitelesítését.
   A kezdeményező a törvényes határidőn belül kifogást nyújtott be
   az    Alkotmánybírósághoz   az   OVB   határozatával   szemben.
   Álláspontja  szerint  az  OVB  tévesen  állapította  meg,  hogy
   sikeres népszavazás esetén sérülne az állam joga és kötelessége
   a   büntető  hatalom  gyakorlására.  A  sikeres  népszavazás  a
   hatályos szabályozásban foglalt időtartamot csökkentené,  ezért
   nem ütközik jogszabályba. Álláspontja szerint a kérdés megfelel
   a    népszavazási   kezdeményezés   követelményeinek   és    az
   aláírásgyűjtő ív hitelesíthető.
   Ezért  kérte,  hogy  az  Alkotmánybíróság  az  OVB  határozatát
   semmisítse   meg,   és   az   OVB-t   kötelezze   új    eljárás
   lefolytatására.

                                 II.
                                  
   Az  Alkotmánybíróság a kifogást az alábbi jogszabályok  alapján
   vizsgálta meg:
   1. Az Nsztv. vonatkozó rendelkezései:
    „10.   §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
    (…)
    c)  a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,”
    „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
    
    2.  A  választási  eljárásról szóló 1997. évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban: Ve.) vizsgálatba bevont rendelkezései:
    „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
    (…)
    (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
    
                                III.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  a   jelen   ügyben   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontjában  foglaltaknak megfelelően a Ve.  130.  §-a  határozza
   meg.  Az Alkotmánybíróság kifogás alapján lefolytatott eljárása
   jogorvoslati  eljárás, amelynek során az  Alkotmánybíróság  azt
   vizsgálja, hogy a beérkezett kifogás megfelel-e a Ve. 77. § (2)
   bekezdése  a)-c) pontjaiban, valamint a 130. § (1) bekezdésében
   foglalt  feltételeknek,  továbbá az  OVB  az  aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek   megfelelően  járt-e  el.   Eljárása   során   az
   Alkotmánybíróság  e  feladatát  alkotmányos   jogállásával   és
   rendeltetésével összhangban látja el. [25/1999.  (VII.  7.)  AB
   határozat, ABH 1999, 251, 256.]
   A  kifogás  a  törvényi feltételeknek megfelel,  ezért  azt  az
   Alkotmánybíróság  a Ve. 130. § (3) bekezdése  alapján  érdemben
   bírálta el.
   2.   Az   Alkotmánybíróság  elsőként  azt  vizsgálta,  hogy   a
   népszavazásra  feltenni  kívánt  kérdés  —  amely  az  előzetes
   fogvatartás   idejének   limitálására   irányul   —   az    OVB
   határozatában  foglalt  indokoláson  túlmenően  megfelel-e   az
   egyértelműség követelményének.
   Az  Alkotmánybíróság  már  több határozatában  foglalkozott  az
   Nsztv.  13. § (1) bekezdésében foglalt a népszavazásra feltenni
   kívánt    kérdésekkel    szemben    támasztott    egyértelműség
   követelményével  [51/2001. (XI. 29.) AB  határozat,  ABH  2001,
   392,  396.;  25/ 2004. (VII. 7.) AB határozat, ABH  2004,  381,
   386.;  24/2006.  (VI. 15.) AB határozat, ABH 2006,  358,  362.;
   26/2007.  (IV.  25.)  AB határozat, ABH 2007,  332,  342.].  Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlata az egyértelműség  követelményét  a
   népszavazáshoz    való    jog   érvényesülésének    alkotmányos
   garanciájaként  értelmezi. A népszavazásra bocsátott  kérdésnek
   egyrészt   a  választópolgár,  másrészt  a  jogalkotó   számára
   egyértelműnek  kell  lennie.  A  választópolgári  egyértelműség
   követelménye   szerint   a  népszavazásra   feltett   kérdésnek
   egyértelműen    eldönthetőnek    kell    lennie,     arra     a
   választópolgárnak   „igen”-nel  vagy  „nem”-mel   kell   tudnia
   válaszolni.  Ebből  következően a túl  bonyolult,  érthetetlen,
   értelmezhetetlen,  félreérthető  vagy  félrevezető  kérdés  nem
   tekinthető egyértelműnek.
    Az  Alkotmánybíróság a 26/2007. (IV. 25.) AB határozatában azt
   is     megállapította:    a    választópolgári    egyértelműség
   követelményének  része,  hogy  a  választópolgárok   a   kérdés
   megválaszolásának lehetséges következményeit világosan  lássák.
   Következésképpen  az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a
   választópolgárokat  félrevezető,  félreérthető   kérdések   nem
   felelnek  meg az egyértelműség követelményének (ABH 2007,  332,
   337.).   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatában   hangsúlyozta
   továbbá, hogy „[a]z egyértelműség követelményének lényege, hogy
   a  népszavazási  kérdésnek  döntésre alkalmasnak  kell  lennie,
   aminek   a   jogalkotói  és  a  választópolgári   egyértelműség
   feltétlenül   szükséges,   de  nem   egyetlen   feltétele.   Az
   egyértelműség részének tekinti az Alkotmánybíróság azt is, hogy
   a  népszavazási  kérdésben  foglalt  döntési  kötelezettség  ne
   legyen  kivitelezhetetlen, végrehajthatatlan, következményeiben
   kiszámíthatatlan. Ezért az Alkotmánybíróság a jövőben az  egyes
   népszavazási  kérdések  alkotmányos  megengedhetőségéről  szóló
   döntéseiben e szempontot is figyelembe fogja venni.” (ABH 2007,
   332, 337.)
    A  jelen esetben népszavazásra bocsátandó kérdés arra irányul,
   hogy  az előzetes fogvatartás időtartama jogerős ítélet  nélkül
   legfeljebb  egy  évig  tarthasson. A  kérdés  egyértelműségének
   vizsgálata során két pontot kell részletezni: egyrészt meg kell
   vizsgálni,  hogy mely időszak tartozik az „előzetes fogvatartás
   időtartamába”,   másrészt  át  kell  tekinteni   az   „előzetes
   fogvatartás” fogalmát.
    2.1.    Az   előzetes   letartóztatás   tartamának   részletes
   szabályait a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  (a
   továbbiakban:  Be.) 131. és 132. §-ai tartalmazzák.  A  Be.  az
   előzetes  letartóztatás  tartamát  több  szempont  alapján   is
   differenciálja.  Az  első megkülönböztetési  szempont,  hogy  a
   vádirat  benyújtása előtt, vagy azt követően rendelik-e  el:  a
   vádirat benyújtása előtt ugyanis a nyomozási bíró rendelheti el
   az  előzetes letartóztatást az elsőfokú bíróságnak a  tárgyalás
   előkészítése  során  hozandó határozatáig,  de  legfeljebb  egy
   hónapra.  Ezt  követően  a  nyomozási  bíró  dönt  az  előzetes
   letartóztatás    meghosszabbítása   kérdésében,    alkalmanként
   legfeljebb  három hónappal hosszabbíthatja meg a terhelt  fogva
   tartását,   összesen  legfeljebb  az  előzetes   fogva   tartás
   elrendelésétől   számított  egy  éves   tartamig.   A   vádirat
   benyújtását  követő időszakra vonatkozóan  a  Be.  131.  §  (4)
   bekezdése  tartalmaz rendelkezéseket. Ennek alapján „a  vádirat
   benyújtása  után  az  elsőfokú  bíróság  által  elrendelt  vagy
   fenntartott előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróság ügydöntő
   határozatának kihirdetéséig tart”.
    A   másodfokú   bíróság  tekintetében  a  Be.  a  továbbiakban
   különbséget tesz a másodfokú bíróság előtt még folyamatban lévő
   ügy  —  ilyen  esetben  az előzetes letartóztatás  a  másodfokú
   eljárás  befejezéséig  tart  —,  és  az  ügydöntő  határozattal
   befejezett  ügy  között, amikor is az előzetes letartóztatás  a
   harmadfokú   eljárás  befejezéséig  tart.   A   törvény   tehát
   megkülönböztet   aszerint,  hogy   az   eljárás   első   fokon,
   másodfokon, vagy harmadfokon van folyamatban.
    Az  előzetes  letartóztatás elrendelésének kérdése felmerülhet
   a  rendkívüli  perorvoslatok körében  is,  a  Be.  413.  §  (1)
   bekezdése  értelmében  ugyanis,  „ha  a  bíróság  a  perújítási
   indítványt  alaposnak találja, a perújítást  elrendeli,  és  az
   ügyet  a  megismételt eljárás lefolytatása végett  megküldi  az
   alapügyben  eljárt elsőfokú bíróságnak, illetőleg a megismételt
   eljárás    lefolytatására   hatáskörrel   és    illetékességgel
   rendelkező  bírósághoz teszi át, egyidejűleg  (…)  a  szükséges
   kényszerintézkedést elrendelheti”.
    A  hatályos  Be.  az előzetes letartóztatás  tartamát  az  ügy
   tárgyát képező bűncselekmény tárgyi súlyától is függővé  teszi.
   A   Be.   132.  §  (3)  bekezdése  a  legkisebb  tárgyi   súlyú
   bűncselekmények   esetén  egy  évben  maximálja   az   előzetes
   letartóztatás időtartamát. Ha a terhelttel szemben öt évnél nem
   súlyosabb  szabadságvesztéssel büntetendő  bűncselekmény  miatt
   van  folyamatban eljárás, az előzetes letartóztatásban  töltött
   idő  a  két  évet nem haladhatja meg. Az előzetes letartóztatás
   felső  határidejét  a  Be.  négy  évben  határozza  meg,  ha  a
   terhelttel  szemben kiemelkedő tárgyi súlyú, azaz tizenöt  évig
   terjedő  vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel  büntetendő
   bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás.
    2.2.   A   népszavazásra  bocsátandó  kérdésben   feltüntetett
   „előzetes  fogvatartás” kifejezés minden  személyi  szabadságot
   korlátozó  kényszerintézkedést jelölhet. E  körbe  tartozik  az
   őrizetbe  vétel,  az  előzetes letartóztatás,  a  házi  őrizet,
   valamint  az ideiglenes kényszergyógykezelés is. A Be.  129.  §
   (1)  bekezdése  szerint  az előzetes letartóztatás  „a  terhelt
   személyi   szabadságának  bírói  elvonása  a  jogerős  ügydöntő
   határozat meghozatala előtt”. Valószínű, hogy a kezdeményező az
   előzetes letartóztatást érti az „előzetes fogvatartás”  fogalma
   alatt, ám ez a kérdésből egyértelműen nem tűnik ki.
   Mindezek  alapján  megállapítható, hogy  a  kezdeményező  által
   feltett kérdés két ponton sem egyértelmű. Nem tisztázott,  hogy
   a      büntetőeljárás      mely      szakaszában      elrendelt
   kényszerintézkedésre utal, valamint az sem, hogy  pontosan  mit
   ért az „előzetes fogvatartás” fogalma alatt.
    Így   a   népszavazásra  feltenni  kívánt  kérdés  alapján   a
   választópolgárok  számára  nem  lehet  világos,  hogy  pontosan
   melyik    —    a    büntetőeljárás   során    alkalmazandó    —
   kényszerintézkedésről  van szó. Ezért a választópolgár  döntése
   meghozatalakor  nem lehetne tisztában azzal,  hogy  a  kérdésre
   igennel  vagy nemmel szavazás esetén pontosan miről döntene.  A
   népszavazásra bocsátandó kérdésről tehát úgy kellene döntésüket
   meghozniuk,  hogy nem volna egyértelmű számukra, a  népszavazás
   sikere milyen változásokkal járna.
    Habár  az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Nsztv. 13.  §
   (1)  bekezdése  nem  támaszt olyan követelményt  a  népszavazás
   kezdeményezőjével  szemben,  hogy  a  kérdés  megfogalmazásakor
   pontosan  használja  a  hatályos jogszabályok  terminológiáját,
   illetőleg   pontosan  meghatározza  azt,  hogy  a  népszavazási
   kezdeményezés  mely jogszabályok módosítására,  hatályon  kívül
   helyezésére,  vagy  változatlan állapotban  való  fenntartására
   irányul [43/2007. (VI. 27.) AB határozat, ABH 2007, 571, 575.],
   a  kérdésből  mind  a  választópolgárok, mind  az  Országgyűlés
   számára    ki    kell   derülnie,   hogy   milyen    lehetséges
   következményekkel járhat a népszavazás. Ugyanakkor ahhoz,  hogy
   a  választópolgár a népszavazásra feltett kérdésre egyértelműen
   tudjon   válaszolni,  szükséges,  hogy  a  kérdés  világos   és
   kizárólag egyféleképpen értelmezhető legyen.
    A  jelen  eljárásban vizsgált esetben megállapítható,  hogy  a
   választópolgárok  a  kérdés alapján  nem  lehetnének  tisztában
   döntésük  tartalmával;  de  a  törvényhozó  számára  sem  lenne
   világos,  hogy  sikeres — érvényes és eredményes —  népszavazás
   esetén milyen jogalkotási kötelezettsége van.
    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság az OVB végső  döntésével
    megegyezően,   de  az  Alkotmánybíróság  jelen   határozatában
    foglalt    indokolás   szerint   megállapította,    hogy    az
    aláírásgyűjtő   íven  szereplő  kérdés   nem   felel   meg   a
    választópolgári egyértelműség követelményének.
   Így   az   Alkotmánybíróság  az  OVB  634/2010.  (X.  1.)   OVB
   határozatának     rendelkező    részét    helybenhagyta,     az
   Alkotmánybíróság jelen határozatában kifejtett indokok alapján.
   Az   Alkotmánybíróság   határozatának   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    45/2011. (VI. 9.)
    Date of the decision:
    .
    06/07/2011
    .
    .