Hungarian
Ügyszám:
.
III/03083/2015
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: III/03081/2015,
.
Első irat érkezett: 10/15/2015
.
Az ügy tárgya: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2015. évi CXXXIX. törvénnyel módosított 1. § (6a) bekezdése elleni bírói indítvány (cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés játékfüggőség szenvedély miatt, bíróság értesítési kötelezettsége)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/28/2015
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. § (1) bekezdése és 41. § (1) bekezdése alapján - a jogerős ítélet állami adóhatósággal történő közlése felfüggesztésével egyidejűleg, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (törvény) 2015. évi CXXXIX. törvénnyel módosított 1. § (6a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a törvény támadott rendelkezése a bíróság kötelezettségévé teszi, hogy ha a bíróság az érintett személyt - játékfüggőség, vagy játékszenvedély miatt - cselekvőképességet teljesen, vagy részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezi, akkor az elsőfokú határozatot hozó bíróság e tényről, valamint a határozat jogerőre emelkedésének időpontjáról a jogerő beálltától - másodfokú eljárás esetén az iratoknak az elsőfokú bírósághoz való érkezésétől - számított 8 napon belül az állami adóhatóságot értesítse.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben nem egyértelmű az adattovábbítással érintett személyi adatok köre, továbbá az nincs összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseivel, figyelemmel a célhoz kötöttség elvére, illetve a személyes adatok védelméhez való jogra.
Továbbá álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezésssel összefüggésben nem valósulnak meg az adatkezelés minden szakaszára a törvényi feltételek, figyelemmel a tárgyi adattartalomnak a felhasználó számára történő eljuttattására.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését az indokolja, hogy a Győri Járásbíróságon évente mintegy 260 gondnokság alá helyezésre kerül sor, azonban a bíróság - játékfüggőség, játékszenvedély miatt - az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatait érintő ügycsoportban részlegesen korlátozó gondnokság alá helyező ítéletet egyáltalán nem hozott.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2015. évi CXXXIX. törvénnyel módosított 1. § (6a) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
VI. cikk (2) bekezdés
VI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_3083_0_2015_inditvany.pdfIII_3083_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .