English
Hungarian
Ügyszám:
.
940/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/2007. (I. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/65
.
A döntés kelte: Budapest, 01/23/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  
   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára  és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló indítvány, valamint folyamatban  lévő
   ügyben    alkalmazandó    jogszabály    alkotmányellenességének
   megállapítására   irányuló   bírói  kezdeményezések   tárgyában
   meghozta a következő
                                  
                            határozatot:
                                  
    1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  Rendőrségről
   szóló   1994.   évi   XXXIV.  törvény  69.  §   (3)   bekezdése
   alkotmányellenes,  ezért  azt  2007.  december   31.   napjával
   megsemmisíti.
    
    2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló 1998. évi XIX. törvény 201. § (1) bekezdésének b) pontja,
   c) pontja, d) pontjának „sorozatban vagy szervezett
   elkövetéssel megvalósuló (ideértve az”, továbbá „elkövetést
   is)” szövegrészei, e) pontja és f) pontja alkotmányellenes,
   ezért azokat 2007. december 31. napjával megsemmisíti.
    A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 201. § (1)
   bekezdése ezt követően az alábbi szöveggel marad hatályban:
    „201. § (1) Titkos adatszerzésnek akkor van helye, ha az
   eljárás
    a) ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő
   szándékos, továbbá
    b)
    c)
    d) üzletszerűen, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben történő
    e)
    f)
    g) fegyveresen elkövetett
    bűncselekmény vagy ilyen bűncselekmény kísérletének,
   illetőleg előkészületének gyanúja miatt folyik.”
    
    3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló 1998. évi XIX. törvény 206. § (3) bekezdésének 2006.
   június 30. napjáig hatályos szövege alkotmányellenes volt.
    
    4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló 1998. évi XIX. törvény 206. § (3) bekezdésének 2006.
   június 30 napjáig hatályban volt szövege a Debreceni Ítélőtábla
   előtt Bf. II. 81/2005. szám alatt folyamatban lévő ügyben nem
   alkalmazható.
    
    5. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jövedéki adóról
   és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló
   2003. CXXVII. törvény 111. § (2) bekezdés g) pontja
   alkotmányellenes, ezért azt a határozat kihirdetésének napjával
   megsemmisíti.
    
    6. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jövedéki adóról
   és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló
   2003. CXXVII. törvény 111. § (2) bekezdés g) pontja a
   Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság előtt Bk. 29/2006. szám alatt
   folyamatban lévő ügyben nem alkalmazható.
    
    7. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
   XIX. törvény 201. § (1) bekezdésének d) pontja „üzletszerűen,
   bűnszövetségben vagy bűnszervezetben történő” szövegrésze,
   valamint g) pontja alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
    
    8. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
   XIX. törvény 201. § (1) bekezdésével összefüggő, mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló
   indítványt elutasítja.
    
    Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
                                   
     1.  Az  Alkotmánybírósághoz  egy bírói  kezdeményezés  és  egy
    indítvány  érkezett  a  Rendőrségről  szóló  1994.  évi  XXXIV.
    törvény  (a  továbbiakban: Rtv.) és a  büntetőeljárásról  szóló
    1998.  évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) egyes,  a  titkos
    információgyűjtésre   és   a  titkos  adatszerzésre   vonatkozó
    rendelkezései    alkotmányellenességének    megállapítása    és
    megsemmisítése  tárgyában. Az indítványozó  ezen  kívül  a  Be.
    rendelkezéseivel  összefüggésben,  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenesség   megállapítását  is   kezdeményezte.   Egy
    további  bírói  kezdeményezés a jövedéki adóról és  a  jövedéki
    termék forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. CXXVII.
    törvény  (a továbbiakban: Jöt.) 111. § (2) bekezdés  g)  pontja
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte.
     Az Alkotmánybíróság az ügyeket szoros összefüggésükre
    figyelemmel egyesítette és egy eljárásban bírálta el.
     
     2.1.  Az  egyik bírói kezdeményezés a Be. 206. § (3) bekezdése
    alkotmányellenességét állította, az Alkotmánynak a jogbiztonság
    követelményét  meghatározó  2.  §  (1)  bekezdésére,  az  ember
    alapvető   jogainak  védelmére  és  ezek  lényeges  tartalmának
    korlátozhatatlanságára   vonatkozó   8.    §-ára,    a    bírói
    függetlenséget  oltalmazó  50. §  (1)  bekezdésére,  a  bíróság
    előtti   egyenlőséget  garantáló  57.  §  (1)  bekezdésére,   a
    védelemhez való jogot előíró 57. § (3) bekezdésére, valamint  a
    jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok  és
    a  személyes adatok védelméhez való jogot biztosító 59.  §  (1)
    bekezdésére hivatkozással.
     Az  indítvány szerint a sérelmezett rendelkezésből hiányzik „a
    világos és a jogalkalmazás során felismerhetően értelmezhető és
    egyértelmű  normatartalom”,  a titkos  információgyűjtés  és  a
    titkos  adatszerzés célhoz kötöttsége a büntetőeljárásban  vagy
    más büntetőeljárásban történő felhasználása tekintetében. A Be.
    206.  § (3) bekezdése arra kényszeríti az ügyben érdemi döntést
    hozó bíróságot, hogy a titkos információgyűjtésnek az Rtv.  63.
    § (1) bekezdésében, a 69. § (3) bekezdésében, valamint a titkos
    adatszerzésnek  a  Be. 201. §-ban rögzített,  egymástól  eltérő
    feltételrendszerét  feleltesse meg  egymásnak,  miközben  egyik
    jogszabályból  sem állapítható meg a célhoz kötöttség  fogalma.
    Az  ügyet tárgyaló bíró minden esetben el van zárva attól, hogy
    az     ún.    „előzetes”    eljárásban    alkalmazott    titkos
    információgyűjtés   dokumentumait   legalább   a    jogszerűség
    kérdésében   ellenőrizhesse.   Az   erre   vonatkozó   iratokat
    egyáltalán nem ismerheti meg, akkor sem, ha az ügyész azokat az
    eljárás során felhasználja. Hasonlóképpen teljes terjedelmükben
    „titkosak” maradnak mindezen iratok a védelem számára,  míg  az
    ügyész  a  felhasználásukról  való döntés  előtt  nyilvánvalóan
    megismeri a tartalmukat.
     Utal  az  indítvány  arra is, hogy a titkos  információgyűjtés
    eljárási  szabályai,  az  erről szóló bírói  döntés  formai  és
    tartalmi követelményei egyébként is kidolgozatlanok (lényegében
    nincsenek  is  szabályok), ami már eleve megnehezíti  a  célhoz
    kötöttség  ellenőrzését.  Mindennek  következtében   az   adott
    konkrét eljárásban egyedül az ügyész rendelkezik ismeretekkel a
    titkos információgyűjtés okairól, lefolyásáról, a bíróság és  a
    védelem  által ellenőrizhetetlen indokok alapján dönt a  célhoz
    kötöttség, s így a felhasználhatóság kérdésében. Ez a  megoldás
    sérti   a   tisztességes  eljárás  követelményét,  a   hatékony
    védelemhez  való jogot és a bírói függetlenséget.  A  jogállami
    garanciák  hiánya  veszélybe sodorja továbbá  a  magánlakás,  a
    magántitok, a személyes adatokhoz való jog érvényesülését is.
     A   kezdeményező   bíró   minderre  tekintettel   a   támadott
    rendelkezés ex nunc hatályú megsemmisítését kérte.
     
     2.2.  Az  indítványozó  az  Rtv. 69.  §  (3)  bekezdése  a)–h)
    pontjait  és  a Be. 201. § (1) bekezdésének b)–g)  pontjait  az
    Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésében  foglalt   jogbiztonság
    követelményének sérelmére hivatkozással támadta.  E  mellett  a
    Be.  201.  §  (1)  bekezdés a) pontja kapcsán  alkotmányellenes
    mulasztás megállapítására is indítványt tett.
     Indokolásában   részletesen   kifejtette,   hogy   a    titkos
    információgyűjtésnek  az  Rtv.  69.  §  (3)   bekezdése   a)–h)
    pontjaiban,  és  a  titkos adatszerzésnek  a  Be.  201.  §  (1)
    bekezdésének   b)–g)   pontjaiban   meghatározott    feltételei
    „önmagukban   is   alig  értelmezhető”   vagy   csak   „részben
    értelmezhető” fogalmakat takarnak, egymással sincsenek  kellően
    összehangolva, az alapjogok korlátozásával összefüggésben pedig
    sértik  a szükségesség és arányosság követelményét. Álláspontja
    szerint    összességében   mind   az   Rtv.,   mind    a    Be.
    feltételrendszerének  jelenlegi  megfogalmazása  megengedi   az
    önkényes   bírói   értelmezést,   mert   nem   felel   meg    a
    normavilágosság követelményének. Ennek folytán  túlságosan  tág
    határok között alkalmazhatók a bírói engedélyhez kötött  titkos
    információgyűjtésnek, illetve a titkos adatszerzésnek a jelzett
    törvényekben  felsorolt eszközei. Tisztázatlanul marad  továbbá
    az  ügyésznek  a titkos információgyűjtésen, illetve  a  titkos
    adatszerzésen  alapuló nyomozásban betöltött  szerepe,  illetve
    szabályozatlan a jogorvoslat kérdése is.
     Az  indítványozó  utalt  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság   a
    47/2003.  (X. 27.) AB határozatában (a továbbiakban:  Abh1.)  —
    más   jogintézménnyel  összefüggésben  —  az  Rtv.  69.  §  (3)
    bekezdése   a)–h)   pontjait   a   jogbiztonság   szempontjából
    alkotmányosan  kifogásolhatónak ítélte. Megítélése  szerint  az
    Abh1.–ben   megfogalmazott  és  egy   másik   jogintézmény   (a
    bűnmegelőzési     ellenőrzés)     megsemmisítéséhez      vezető
    alkotmányossági    problémák   a    titkos    információgyűjtés
    engedélyezése kapcsán fokozottan fennállnak.
     Összességében  az  általa kifejtett indokokra  figyelemmel  az
    Rtv.  69. § (3) bekezdés a)–h) pontjainak és a Be. 201.  §  (1)
    bekezdés  b)–g)  pontjainak  azonnali  hatályú  megsemmisítését
    javasolta.
     A  Be.  201.  §  (1)  bekezdés a) pontja  vonatkozásában  arra
    hivatkozott,  hogy a titkos adatszerzés feltételei  között  nem
    szerepel  az Rtv. 69. § (1) bekezdése szerinti azon korlátozás,
    amely csak bűntettek esetén teszi lehetővé a titkos eszközök és
    módszerek  alkalmazását. Álláspontja szerint  ez  a  hiányosság
    sérti   az   alapjogok  szükséges  és  arányos   korlátozásának
    alkotmányi    követelményét.   Erre    figyelemmel    mulasztás
    megállapítását indítványozta.
     
     2.3.  A  másik bírói kezdeményezés a Jöt. 111. § (2)  bekezdés
    g) pontját az Alkotmánynak az ember alapvető jogainak védelmére
    és  lényeges tartalmuk korlátozhatatlanságára vonatkozó  8.  §-
    ába,  a  jóhírnév,  a  magánlakás  és  magántitok,  valamint  a
    személyes adatok védelmét meghatározó 59. § (1) bekezdésébe  és
    a  diszkrimináció  tilalmát  előíró  70/A.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközőnek ítélte.
     A  kezdeményező bíró az indítványban arra mutatott rá, hogy  a
    támadott   rendelkezés   olyan  titkosszolgálati   intézkedések
    megtételére   jogosítja   fel   minden   feltétel   nélkül    a
    vámhatóságot, amelyekhez a Be. 200. § (1) bekezdés b) pontja  —
    minden más esetben — bírói engedélyt kíván meg.
     Kifejtette     továbbá,    hogy    bár    a    közteherviselés
    kötelezettségének teljesülése érdekében fontos érdek fűződik az
    adóelkerülő magatartások felderítéséhez, a vitatott rendelkezés
    megfelelő  törvényi  felhatalmazás  nélkül,  szükségtelenül  és
    aránytalanul ad lehetőséget az alkotmányos jogok korlátozására.
    „Adott esetben ugyanis az eljárás úgy történik, hogy a Vám-  és
    Pénzügyőrség   a   rendelkezésére   álló   technikai   eszközök
    alkalmazásával valamennyi postai küldeményt átvizsgálja,  annak
    felbontása  nélkül,  majd az így szerzett  vizsgálati  eredmény
    alapján   döntenek  arról,  hogy  az  adott  csomag   gyanúsnak
    tekinthető-e, s ennek felbontása történik […]” a Jöt.  támadott
    rendelkezésére  hivatkozással. A megelőző vizsgálatba  mindazon
    állampolgárok  küldeményei bekerülnek, akiknek  nincs  jövedéki
    adófizetési  kötelezettségük, s nem is  továbbítanak  adózatlan
    jövedéki terméket. Mindehhez pedig nincs szükség sem igazságügy-
    miniszteri,   sem   bírói   engedélyre,   sőt   az    általános
    felhatalmazás  éppen ennek elkerülését célozza. Így  azonban  a
    büntetőeljárásban   olyan  bizonyíték   kerül   felhasználásra,
    amelyet a nyomozó hatóság tiltott módon szerzett.
     Az   Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlatának   megfelelően   a
    kérelmet   úgy   értelmezte,  hogy  az   magában   foglalja   e
    jogszabálynak   az   adott  ügyben  való  alkalmazási   tilalma
    kimondását  is  [utoljára: 36/2006. (IX. 7.) AB határozat,  ABK
    2006. szeptember, 643.].
     
     3.  Az  Alkotmánybíróság beszerezte az  igazságügy–  (jelenleg
    igazságügyi és rendészeti) miniszter véleményét.
     
                                  II.
     
     Az  Alkotmánybíróság az indítvánnyal kapcsolatban a  következő
    jogszabályokat vizsgálta.
     
     1. Az Alkotmány rendelkezései:
     „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
     „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
     (…)”
     „50. §. (…)
     (3)   A   bírák  függetlenek  és  csak  a  törvénynek   vannak
    alárendelve.  A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és  politikai
    tevékenységet nem folytathatnak.”
     „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
    egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
    törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
     (…)
     (3)  A  büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás  minden
    szakaszában  megilleti  a  védelem joga.  A  védő  nem  vonható
    felelősségre  a  védelem  ellátása  során  kifejtett  véleménye
    miatt.”
     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
     „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
         
     2. Az Rtv. támadott rendelkezése:
     „69. § (…)
     (3)   A   Rendőrség   az  (1)  bekezdésben  felsorolt   titkos
    információgyűjtésre  szolgáló  eszközöket  és  módszereket   (a
    továbbiakban:   különleges  eszközök)  az  ott  meghatározottak
    szerint  alkalmazhatja a bűncselekmény gyanúja  miatt  körözött
    személy  felkutatására,  továbbá, ha  az  (1)  bekezdésben  nem
    említett bűncselekmény
     a) a nemzetközi bűnüldözéssel kapcsolatba hozható,
     b) gyermekkorú ellen irányul,
     c) sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
     d)   a  kábítószerrel  vagy  kábítószernek  minősülő  anyaggal
    kapcsolatos,
     e) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
     f) fegyveres elkövetéssel valósul meg,
     g) terror vagy terror jellegű,
     h) a közbiztonságot súlyosan megzavarja,
     (...)”
     
     3. A Be.–nek — az indítvány benyújtásakor hatályban volt —
    támadott rendelkezései:
     „201.  §  (1)  Titkos adatszerzésnek akkor van  helye,  ha  az
    eljárás
     a)  ötévi  vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő
    szándékos, továbbá
     b) országhatáron átnyúló bűnözéssel kapcsolatos,
     c) kiskorú ellen irányuló,
     d)   sorozatban   vagy  szervezett  elkövetéssel   megvalósuló
    (ideértve az üzletszerűen, bűnszövetségben vagy bűnszervezetben
    történő elkövetést is),
     e)   kábítószerrel   vagy  kábítószernek   minősülő   anyaggal
    kapcsolatos,
     f) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
     g) fegyveresen elkövetett,
     bűncselekmény vagy ilyen bűncselekmény kísérletének,
    illetőleg előkészületének gyanúja miatt folyik.
     (…)”
     „206. § (…)
     (3)  A  titkos  adatszerzés eredménye  más  büntetőeljárásban,
    valamint  a nyomozás elrendelését megelőzően a bíró,  illetőleg
    az     igazságügyminiszter    engedélyéhez    kötött     titkos
    információgyűjtés  eredménye  büntetőeljárásban  az   általános
    szabályok  szerint  [76. § (2) bek.] is csak akkor  használható
    fel,
     a)  ha a 201. §-ban meghatározott feltételek a büntetőeljárás,
    illetőleg a másik büntetőeljárás esetében is fennállnak, és
     b)  a  felhasználás célja megegyezik a titkos adatszerzés vagy
    titkos információgyűjtés eredeti céljával.
     (…)”
     
     4. A Jöt. rendelkezése:
     „111. § (…)
     (2)   A   vámhatóság  az  olyan  jövedéki  termék  felderítése
    érdekében, amely után az adót nem fizették meg,
     (…)
     g)  azon csomagküldeményeket, amelyekről a rendelkezésre  álló
    adatok  alapján  alaposan valószínűsíthető,  hogy  adózás  alól
    elvont  jövedéki  terméket tartalmaznak, a  postai  szolgáltató
    felvevő-  vagy  kézbesítőhelyén, a futár- vagy csomagszállítást
    végző  szolgáltató  telephelyén a szolgáltató  két  képviselője
    jelenlétében ellenőrizheti, és amennyiben az jövedéki  terméket
    tartalmaz,  e törvényben, illetve bűncselekmény alapos  gyanúja
    esetén   a  büntetőeljárásról  szóló  törvényben  meghatározott
    intézkedéseket tesz,
     (…)”
     
                                 III.
                                   
     1.  Magyarországon  a  titkos információgyűjtés  és  a  titkos
    adatszerzés    feltételeinek,    valamint    az    alkalmazható
    titkosszolgálati  eszközök és módszerek,  illetve  alkalmazásuk
    elrendelésére,  továbbá  a  használatukra  jogosultak  körének,
    illetve    az    ennek    során   megszerzett    adatoknak    a
    büntetőeljárásban     történő     felhasználására     vonatkozó
    szabályozására csak a rendszerváltást követően — fokozatosan  —
    került sor.
     A  titkos információgyűjtés szabályait első ízben a különleges
    titkosszolgálati   eszközök   és   módszerek   engedélyezésének
    átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény rögzítette.
    A   titkos   nyomozásra  vonatkozó,  korábbi   belügyminiszteri
    utasításoknak  még a létezése is államtitoknak  minősült.  Ezek
    nem   tartalmazták  teljes  körűen  az  egyes  titkosszolgálati
    eszközök    mibenlétét   és   alkalmazásuk   feltételeit.    Az
    igénybevétel engedélyezéséhez a bíróságnak nem volt köze, annak
    jogszerűségét nem ellenőrizhette. Az ügyészség ugyan  tudhatott
    a   titkosszolgálati  eszközök  alkalmazásáról,  de   semmiféle
    hatásköre  nem  volt  sem az igénybevétel,  sem  a  jogszerűség
    ellenőrzése terén.
     Az   említett   törvény   meghatározta   a   titkos   eszközök
    gyűjtőfogalmát, s az engedélyhez kötött eszközöket  nevesítette
    is.   Előírásai   vonatkoztak  mind   a   rendőrség,   mind   a
    nemzetbiztonsági    szolgálatok    által     végzett     titkos
    információgyűjtésre. Az alkalmazhatóságra  vonatkozó  általános
    érvényű  szükségességi kritériumként kimondta, hogy  különleges
    titkos  eszköz csak akkor alkalmazható, ha az adatok más  módon
    nem  szerezhetők be. Meghatározta továbbá az alkalmazás  célját
    és  a  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.  törvény  (a
    továbbiakban: Btk.) Különös Részi rendelkezéseivel  összhangban
    felsorolta  azokat a bűncselekményeket, amelyek  felderítéséhez
    ezek    az    eszközök   igénybevehetők   voltak.    Szabályait
    kiegészítette a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti
    szabályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT rendelet.
     2.1.   A  titkosszolgálati  eszközök  alkalmazására  vonatkozó
    hatályos szabályozás jelenleg a Be.–ben, az Rtv.–ben, a Vám– és
    Pénzügyőrségről   szóló   2004.   évi   XIX.   törvényben    (a
    továbbiakban:  Vám  tv.), a határőrizetről és  a  Határőrségről
    szóló  1997.  évi XXXII. törvényben (a továbbiakban:  Hör.),  a
    Magyar  Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvényben
    (a  továbbiakban:  Ütv.), és a nemzetbiztonsági  szolgálatokról
    szóló  1995.  évi  CXXV.  törvényben  (a  továbbiakban:  Nbtv.)
    található.  A  felsorolt törvények rendelkezéseit  a  bűnüldöző
    szervek  nemzetközi  együttműködéséről  szóló  2002.  évi  LIV.
    törvény,  az  elektronikus  hírközlésről  szóló  2003.  évi  C.
    törvény,   az   elektronikus  hírközlési   feladatokat   ellátó
    szervezetek  és  a titkos információgyűjtésre,  illetve  titkos
    adatszerzésre   felhatalmazott  szervezetek   együttműködésének
    rendjéről  szóló  180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet,  a  postai
    szolgáltatók,    a   postai   közreműködők    és    a    titkos
    információgyűjtésre,      illetve     titkos      adatszerzésre
    felhatalmazott    szervezetek    együttműködésének    részletes
    szabályairól  szóló  9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet  szabályai
    egészítik ki. További rendelkezéseket tartalmaznak a különleges
    eszközök  és  módszerek  engedélyezéséről  és  igénybevételéről
    szóló  26/1999.  (VIII.  13.)  BM rendelet,  a  belügyminiszter
    irányítása  alatt álló titkos információgyűjtésre feljogosított
    szervek   adatkezelésének  egyes  szabályairól  szóló  21/1996.
    (VIII.  31.)  BM  rendelet,  a belügyminiszter  irányítása  alá
    tartozó  nyomozó hatóságok nyomozásának részletes  szabályairól
    és  a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való
    rögzítésének  szabályairól  szóló  23/2003.  (VI.  24.)   BM–IM
    együttes  rendelet, valamint a pénzügyminiszter irányítása  alá
    tartozó  nyomozó hatóságok nyomozásának részletes  szabályairól
    és  a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való
    rögzítésének  szabályairól  szóló  17/2003.  (VII.  1.)   PM–IM
    együttes rendelet egyes fejezetei, illetve paragrafusai.
     
     2.2.   A  jelzett  jogszabályok  a  titkosszolgálati  eszközök
    alkalmazása  szempontjából titkos információgyűjtés  és  titkos
    adatszerzés    között    tesznek    különbséget.    A    titkos
    információgyűjtés  alkalmazására a nyomozás elrendelése  előtt,
    az  Rtv.,  a  Nbtv., az Ütv., a Vám tv., és  a  Hör.  szabályai
    alapján  kerülhet  sor.  Az  Nbtv. a  titkos  információgyűjtés
    szabályait önálló rendszerben tartalmazza. A Vám tv., a Hör  és
    az  Ütv. az Rtv. szabályrendszerére épül s arra utal vissza.  A
    titkos   adatszerzésre  a  Be.  rendelkezései   irányadóak,   s
    bevezetésére csak a már elrendelt nyomozás során, a vádemelésig
    van    mód.   Amennyiben   azonos   ügyben   korábban    titkos
    információgyűjtés folyt, a nyomozás elrendelése után azt titkos
    adatszerzéssé kell átalakítani [Be. 200. § (4) bekezdés].
     
     2.3.   A  titkos  információgyűjtés  lehet  külső  engedélyhez
    kötött, vagy külső engedélyhez nem kötött. A külső engedélyezés
    kötelező  eseteit  a  hivatkozott  törvények  felsorolják.   Az
    engedély    —   a   törvényben   meghatározott   esetekben    —
    igazságügy–miniszteri  vagy bírói  engedélyt  jelent.  A  bírói
    engedélyhez  kötött  titkos információgyűjtést  csak  a  megyei
    bíróság  elnöke  által  kijelölt bírák rendelhetik  el.  A  Be.
    kizárásra vonatkozó szabályai következtében az engedélyező bíró
    nem  lehet  azonos sem az ügyben az eljárás bírósági  szakaszát
    folytató,   sem   a   titkos  adatszerzést   engedélyező   bíró
    személyével, illetve a titkos adatszerzést engedélyező bíró sem
    lehet azonos az ítélkező bíróval. További különbségtétel,  hogy
    az  Nbtv. alapján eljáró bírák különböző személyek az Rtv.,  az
    Ütv.,   a   Vám   tv.  és  a  Hör.  alapján  eljáró   bíráktól.
    Következésképpen  sem  a titkos információgyűjtést,  illetve  a
    titkos  adatszerzést engedélyező, sem pedig az  ügyet  tárgyaló
    bíró  nem  kapja  meg  a  titkos információgyűjtésre  vonatkozó
    előzményi  iratokat. Ez akkor is így van, ha a Be. 200.  §  (4)
    bekezdése  szerint a titkos adatszerzést engedélyező  nyomozási
    bíró    a   titkos   információgyűjtés   titkos   adatszerzéssé
    alakításáról   határoz.  A  titkos  adatszerzés  indítványozója
    ugyanis — jogszabályi előírás hiányában — szabadon dönt  arról,
    hogy  a  titkos információgyűjtés iratai közül melyeket mutatja
    be  a  döntést  hozónak,  s ezen belül  mely  okiratról  bocsát
    rendelkezésre eredeti példányt, kivonatot, vagy a  titokvédelmi
    szempontokra  figyelemmel  részben törölt  adatokkal  készített
    másolatot.
     Külső   engedélyhez  kötött  titkos  információgyűjtés  esetén
    lehetőség van továbbá ún. sürgősségi elrendelésre is. Erről  az
    egyes   jogszabályokban   meghatározott   szervezeti   egységek
    beosztás    szerint    nevesített    parancsnokai    jogosultak
    rendelkezni. A sürgősségi elrendelés a törvényben meghatározott
    ideig  tarthat, s nem váltja ki az (igazságügy–miniszteri  vagy
    bírói) engedély utólagos beszerzését.
     A  titkos  adatszerzés foganatosítására  fő  szabályként  csak
    bírói engedély mellett van mód. Ezekben az ügyekben a nyomozási
    bíró  jár  el,  aki nem lehet azonos személy az  ügyben  eljáró
    bíróval,  az  azonban nem kizárt, hogy a titkos  adatszerzésről
    szóló döntés mellett ugyanabban az ügyben más, a nyomozási bíró
    hatáskörébe  tartozó cselekményeket is végezzen. A  „sürgősségi
    elrendeléssel” egyenértékű szabályként ideiglenesen  az  ügyész
    is engedélyezheti az egyes eszközök alkalmazását.
     
     2.4.  A  titkos  információgyűjtés  és  a  titkos  adatszerzés
    fogalmát jogszabály nem határozza meg. A különböző jogszabályok
    csak   felsorolják  azon  eszközöket  és  módszereket,  amelyek
    alkalmazásával ez végrehajtható. A külső engedélyhez kötött  és
    az  ahhoz nem kötött eszközök eltérőek, illetve a Be. a  titkos
    adatszerzés  eszközeit  a  titkos információgyűjtésnél  szűkebb
    határok közé szorítja.
     Külső    engedélyhez    nem   kötött   eszközök:    informátor
    alkalmazása, bizalmi személy, más titkosan együttműködő személy
    igénybevétele, puhatolás vagy információgyűjtés, adatellenőrzés
    és adatkérés, fedőokirat kiállítása, fedőintézmény létrehozása,
    helyiség,  épület,  más  objektum,  terep-  és  útvonalszakasz,
    jármű,    esemény,   személy   megfigyelése,   a    megfigyelés
    eredményének  hang, kép, egyéb jel technikai eszközzel  történő
    rögzítése,   csapda  alkalmazása,  mintavásárlás,   álvásárlás,
    bizalmi  vásárlás, bűnszervezetbe történő beépülés, ellenőrzött
    szállítás,  sértett  helyettesítése, védett titok  megismerése,
    díjkitűzés, jelzés elhelyezése, a nyomozás megtagadásának  vagy
    megszüntetésének    kilátásba   helyezése    az    együttműködő
    személlyel,  a  feljelentés  elutasítása  a  fedett  nyomozóval
    szemben. Az eszközök kiválasztása az alkalmazó döntésétől függ,
    csupán  az  informátor, illetve a bizalmi személy alkalmazására
    van egy részleges (infiltrációs) tilalom.
     Bírói  —  illetve  a nemzetbiztonságot érintő  egyes  kérdések
    esetén   igazságügy-miniszteri  —engedélyhez  kötött  eszközök:
    titkos  kutatás  és  az észleltek technikai  eszközzel  történő
    rögzítése,   magánlakásban  történtek   technikai   eszközökkel
    történő  megfigyelése  és rögzítése, levél,  postai  küldemény,
    telefonvezeték vagy azt helyettesítő távközlési rendszer  útján
    továbbított   közlés  tartalmának  megismerése   és   technikai
    eszközzel    történő    rögzítése,    internet     vagy     más
    számítástechnikai eszköz alkalmazásával történő levelezés útján
    továbbított adatok, információk megismerése és felhasználása. A
    technikai  jellegű  infiltrációra ebben  az  esetben  nincsenek
    tilalmak.
     A   Be.  alapján  alkalmazható  eszközök  közé  tartoznak:   a
    magánlakásban    történtek   technikai   eszközökkel    történő
    megfigyelése    és   rögzítése,   levél,   postai    küldemény,
    telefonvezeték vagy azt helyettesítő távközlési rendszer  útján
    továbbított  közlés tartalmának megismerése,  számítástechnikai
    rendszer  útján  továbbított és tárolt  adatok  megismerése  és
    felhasználása.
     
                                  IV.
                                   
     Az    indítvány    és   a   bírói   kezdeményezések    részben
    megalapozottak.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban esetről esetre
    bontotta   ki  az  államnak  a  büntető  hatalom  gyakorlásával
    összefüggő    jogait   és   kötelezettségeit.   A   határozatok
    rámutattak,  hogy  a bűncselekmények a társdalom  jogi  rendjét
    sértik,  s  az állam, mint a közhatalom gyakorlója és  mint  az
    igazságszolgáltatási  monopólium birtokosa  köteles  a  büntető
    igény   érvényesítésére.  Ezt  a  feladatát  csak  akkor  tudja
    megfelelően   ellátni,   ha  a  büntető  igazságszolgáltatásban
    közreműködő szerveknek a bűnüldözéshez hatékony eszközök állnak
    rendelkezésére.    Ezek   az   eszközök    lehetnek    súlyosan
    jogkorlátozóak  és  a  bűncselekmény  elkövetőjén   kívül   más
    állampolgárokat   is   érinthetnek.  Demokratikus   jogállamban
    azonban  az  állam  büntető hatalma is  korlátozott  közhatalmi
    jogosítvány, ezért a büntetőhatalom gyakorlásának intézmény– és
    eszközrendszere     közvetlenül     alkotmányos     jelentőségű
    [összefoglalóan   pl.:  14/2004.  (V.  7.)  AB   határozat   (a
    továbbiakban:  Abh2.), ABH 2004, 241, 254–256.;  42/2005.  (XI.
    14.) AB határozat, ABH 2005, 504, 517–518.].
     A   büntető   igény  érvényesítésének  alapvető  feltétele   a
    bűncselekmény    felderítése   és   a    terhelt    személyének
    megállapítása,   felkutatása.  Az   Alkotmánybíróság   döntései
    leszögezték, hogy a bűnüldözés kockázata az államot terheli,  s
    hogy jogállamban a bűnüldözés is csak szigorú, az anyagi és  az
    eljárási jogszabályok által meghatározott rendben folyhat.
     Már  a  9/1992.  (I. 30.) AB határozat hangsúlyozta,  hogy  az
    anyagi  igazságosság  érvényesülésének  jogállami  követelménye
    csak   a  jogbiztonságot  szolgáló  —  elsősorban  eljárási   —
    garanciák, jogintézmények keretein belül maradva valósulhat meg
    (ABH  1992,  59,  64-65.).  A további  határozatok  részletesen
    kibontották  azt is, hogy a jogállam értékrendjének meghatározó
    pillére  a  jogállami  garanciák tényleges  érvényre  jutása  a
    jogintézmények  működése  során.  Ellenkező  esetben  sérül   a
    jogbiztonság, a jogszabályok következményeinek kiszámíthatósága
    és  esetlegessé  válik az alapvető alkotmányos  jogok  érvényre
    jutása.   „A   jogállami   garanciák  mellőzésére   ezért   sem
    célszerűségi,  sem igazságossági szempontok nem  adnak  alapot”
    (összefoglalóan:  Abh1. ABH 2003, 525, 534.). „A  jogállamiság,
    valamint  az  alkotmányos büntetőjog követelményei megkívánják,
    hogy  az  állam  a  büntető  hatalmát olyan  szabályok  szerint
    gyakorolja,  amelyek  egyensúlyt  teremtenek  az  egyéneket  az
    állammal  szemben  védő garanciális rendelkezések,  ezen  belül
    elsősorban   a  büntetőeljárás  alá  vont  személy  alkotmányos
    jogainak  védelme  és  a büntető igazságszolgáltatás  megfelelő
    működésével kapcsolatos társadalmi elvárások között.” [42/2005.
    (XI.  14.)  AB határozat, ABH 2005, 504, 518.] Az Abh2.-ben  az
    Alkotmánybíróság   rámutatott,   hogy   a   jogalkotónak   ezen
    alkotmányi kereteken belül kell megtalálnia azokat az „eljárási
    megoldásokat,   amelyek  a  bűnüldözés  sikertelensége   állami
    kockázatának csökkentését szolgálják” (részletesen: Abh2.,  ABH
    2004, 241, 255.).
     
     2.      Az      Alkotmánybíróságnak      a      büntetőeljárás
    garanciarendszerével    szemben    megfogalmazott    alkotmányi
    követelményeket  vizsgáló  határozatai  az  úgynevezett   nyílt
    eljárásokra vonatkoztak. Nem vizsgálták azt a kérdést,  hogy  a
    büntetőeljárásnak  része  lehet-e  az  alkotmányos  alapjogokat
    súlyosan  korlátozó  titkosszolgálati eszközök  alkalmazása,  s
    hogy   ezen   eljárásban   az   alkotmányi   garanciák   miként
    érvényesülhetnek.
     
     2.1.  A  titkos eszközök alkalmazása alapvetően  korlátozza  a
    magán–  és családi élet, a magánlakás és levelezés tiszteletben
    tartásához,   s  ehhez  szorosan  kapcsolódva,  az  információs
    önrendelkezéshez,  az  információáramlás  szabadságához  és   a
    személyes adatok védelméhez való jogot.
     Az  Alkotmánybíróság  az  alapjog  korlátozásának  alkotmányos
    határait  minden  esetben  a  szükségesség–arányosság   tesztje
    alapján  vizsgálja.  Esetről  esetre  állapítja  meg,  hogy   a
    jogszabály meghozatalakor a törvényhozónak volt-e alkotmányosan
    elismerhető  kényszerű  oka  az  alapjog  korlátozására  és   a
    korlátozás súlya az elérni kíván céllal arányban áll-e, továbbá
    a   lehetséges   eszközök  közül  a  jogalkotó  a  legenyhébbet
    választotta-e  [pl. 30/1992. (V. 26.) AB határozat,  ABH  1992,
    167,  171.;  56/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH  1994,  312,
    313.;  12/1999.  (V. 21.) AB határozat, ABH  1999,  106,  112.;
    18/2000. (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000, 117, 129.].
     Az  alapjog  korlátozhatósága feltételeinek  vizsgálatakor  az
    Alkotmánybíróság  minden  esetben  figyelembe  veszi  a  magyar
    államra  kötelező  egyezmények,  így  az  1976.  évi  8.  számú
    törvényerejű  rendelettel  kihirdetett,  az  Egyesült  Nemzetek
    Közgyűlése  XXI.  ülésszakán, 1966. december  16-án  elfogadott
    Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi Egyezségokmányából  (a
    továbbiakban:  Egyezségokmány), valamint  az  1993.  évi  XXXI.
    törvénnyel   kihirdetett,  az  emberi  jogok  és  az   alapvető
    szabadságok  védelméről  szóló, Rómában,  1950.  november  4-én
    kihirdetett  Egyezményből  (a továbbiakban:  Egyezmény)  fakadó
    követelményeket.
     Az Egyezségokmány 17. cikkének 1. bekezdése tartalmazza, hogy
    senki nem vethető alá önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak
    a magánéletével, a családjával, a lakásával, a levelezésével,
    kapcsolatban, és becsülete vagy jóhírneve nem tehető ki
    jogtalan támadásnak.
     Az Egyezmény 8. Cikkének 1. bekezdése szerint „mindenkinek
    joga van arra, hogy magán– és családi életét, lakását és
    levelezését tiszteletben tartsák.” A 2. bekezdése rendelkezik
    arról, hogy e jog gyakorlása egy demokratikus társadalomban
    csak törvényes keretek között, nemzetbiztonsági, közbiztonsági
    okból, zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség
    vagy a közerkölcsök, illetve mások jogainak szabadsága és
    védelme érdekében korlátozható.
     Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) a
    „rejtett nyomozáshoz” kapcsolódó ügyeket az Egyezménynek a
    magánélet szabadságát védő 8. Cikke rendelkezésein keresztül
    vizsgálja. A Bíróság az ítéleteiben rámutatott, hogy a 8. Cikk.
    1. bekezdésében garantált jog egy demokratikus társadalomban
    csak a 2. bekezdésben meghatározott törvényes keretek között,
    az ott rögzített célokból, a szükségesség igazolása mellett
    korlátozható.
     A törvényesség a Bíróság gyakorlatában nem csupán azt
    jelenti, hogy a korlátozás lehetséges eseteinek törvényben
    meghatározottnak kell lennie. „A törvényben meghatározott eset”
    fogalma alatt értendő, hogy a szabályozásnak meg kell felelnie
    a jogállamiság elveinek. Minthogy a titkos információgyűjtés
    szükségképpen kizárja a hatékony jogorvoslat lehetőségét,
    elengedhetetlenül fontos, hogy az alkalmazást lehetővé tévő
    eljárási rend kellő garanciát nyújtson az egyén jogainak
    védelmére. Minderre tekintettel az alkalmazást három szakaszból
    álló ellenőrzésnek kell alávetni: amikor a beavatkozást
    elrendelik, mialatt a beavatkozást végrehajtják, miután a
    beavatkozást befejezték. Az ellenőrzést a végrehajtó hatalomtól
    független „testületeknek” kell végezni. Elsősorban az állandó,
    folyamatos és kötelező ellenőrzés a garancia arra, hogy a
    konkrét ügyekben nem sértik meg az arányosság követelményét
    (pl. Case of Klass and Others v. Germany, judgment of
    06/09/1978. Series A. 28; Case of Malone v. the United Kingdom,
    judgment of 02/08/1984. Series A 82.; Case of Leander v.
    Sweden, judgment of 26/03/1987. Series A. 116.).
     Határozataiban  a Bíróság rámutatott azokra a követelményekre,
    amelyeket    a    titkos   eszközök   használatára    vonatkozó
    szabályozásnak  minimálisan ki kell elégítenie. Kiemelte,  hogy
    éppen azért, mert az alapjogokba történő beavatkozás titkos,  s
    mert  az  ilyen  eszközök  használata a  végrehajtó  hatalomnak
    „beláthatatlan”  lehetőségeket ad,  elengedhetetlen,  hogy  már
    maguk az eljárások kellő garanciát nyújtsanak az egyén jogainak
    érvényesülésére. Ez pedig megkívánja, hogy az államok hangsúlyt
    helyezzenek  a precíz és részletes, követhető, az állampolgárok
    számára  is  hozzáférhető  szabályok  megalkotására.   A   jogi
    szabályozásból  világossá  kell  válnia  az  ilyen   eszközöket
    alkalmazó  hatóság  hatáskörének, az  intézkedések  lényegének,
    azok  gyakorlása  módjának. A Bíróság a  világos  normatartalom
    követelménye  körében arra is rámutatott, hogy  a  törvényeknek
    tartalmazniuk   kell   a   beavatkozást   indokoló    eseteket,
    körülményeket   és   a   beavatkozás   feltételeit.   Minimális
    biztosítékként  szerepelnie  kell bennük  továbbá  az  érintett
    személyek  körének  meghatározására alkalmas feltételeknek,  az
    alkalmazás   dokumentálására  és  a  dokumentáció   megóvására,
    valamint      megsemmisítésének      szabályaira      vonatkozó
    rendelkezéseknek.  Az  alkalmazásról szóló  döntés  meghozatala
    körében  pedig a hatóságok nem kaphatnak túl széles mérlegelési
    jogot  (pl. Case of Valenzuela Contreras v. Spain, judgment  of
    30/06/1998.,  Reports  1998–V). Az  alkalmazás  garanciái  közé
    tartozik   továbbá,   hogy   (külső   személyek   számára)   az
    információkhoz való hozzáférést korlátozni kell  (pl.  Case  of
    Kopp   v.   Switzerland,  judgment  of  25/03/1998.,   Reports-
    1998–II.).
     A  meghatározott célból történő alkalmazás azt jelenti, hogy a
    titkos  eszközök alkalmazására csak a 8. Cikk. 2.  bekezdésében
    felsorolt okokból (a nemzetbiztonság, a közbiztonság, az ország
    gazdasági  jóléte, zavargás vagy a bűncselekmény megelőzése,  a
    közegészség,  illetve  az  erkölcsök  védelme,  továbbá   mások
    jogainak  védelme  érdekében)  kerülhet  sor.  Szorosan   ehhez
    kapcsolódik  a  szükségesség követelményének érvényesülése  is.
    Alapfeltétel,  hogy az állami beavatkozásra nyomós  közérdekből
    kerüljön  sor,  s annak az elhárítani kívánt veszéllyel  és  az
    okozott joghátránnyal arányban állónak kell lennie.
     Ennek  vizsgálata  nem  szorítkozik arra,  hogy  a  korlátozás
    törvényben      szabott      feltételei      kiállják-e       a
    szükségességi-arányossági   tesztet,   kiterjed    a    konkrét
    alkalmazás  szükségességére  is. A  szükségesség  megítélésénél
    alapvető  jelentőségű, hogy az alkalmazásra  csak  „minősített”
    (súlyos)  fenyegetettség esetén van mód, s  csak  akkor,  ha  a
    hagyományos   nyomozási  eszközök  az  ügy  körülményei   miatt
    hatástalannak bizonyulnak és arra csak előzetesen  megismerhető
    szigorú eljárási rendben kerülhet sor (pl. Klass and Others  v.
    Germany judgment of 6 September 1978, Series A no. 28.; Halford
    v. United Kingdom jugment of 25 June 1997, Reports 1997–III.).
     Az  Egyezményből,  az  ahhoz kapcsolódó Bírósági  gyakorlatból
    megállapíthatóan a nemzetbiztonsági, közbiztonsági, bűnüldözési
    célok   olyanok,  amelyek  érvényesülése  érdekében  a  rejtett
    nyomozás   —   mint  a  jogkorlátozás  súlyos  eszköze   —   is
    alkalmazható akkor, ha ennek a fentebb részletezett  feltételei
    fennállnak.  A  Bíróság érveléséből következik azonban  az  is,
    hogy  a  titkos eszközök alkalmazásának lehetővé  tételéhez  is
    szigorú,    az    alapjogokba    való    beavatkozás     minden
    részletkörülményére kiterjedő garanciákra van szükség. Bizonyos
    tekintetben  pedig annak megítélésére, hogy  ezek  a  garanciák
    kielégítik-e a törvényben meghatározottság, a jogbiztonság,  az
    előreláthatóság, a kiszámíthatóság elvéből fakadó  elvárásokat,
    s    hogy    megfelelnek-e   a   szükségesség   és   arányosság
    kívánalmainak,   a  nyílt  eljárásokra  vonatkozó   szabályozás
    követelményeinél  szigorúbb  mérce  érvényesül.  Ennek  az   az
    indoka,   hogy  ezen  eszközöknek  az  alkalmazása   rendkívüli
    hatalmat  biztosít  az  alkalmazók —  adott  esetben  az  állam
    büntető  hatalmát  gyakorló szervek  —  számára  és  fokozottan
    kiszolgáltatottá teszi az érintetteket.
     2.2.  Az  Egyezményt aláíró egyes országok eltérő szabályozást
    alakítottak ki a fenti követelmények teljesítése érdekében.
     Klasszikusnak  számít  az egyes titkos  eszközök  alkalmazását
    közvetlenül   az  alaptörvény  szintjén  is  szabályozó   német
    rendszer. Az engedélyezésre vonatkozó jogszabályok az általános
    feltételek    mellett    taxatíven   felsorolják    azokat    a
    bűncselekményeket, amelyek gyanúja esetén az egyes eszközök  és
    módszerek  alkalmazhatók.  Az  Alkotmányból  következően  egyes
    eszközök  meghatározott célból csak ultima  ratioként  és  csak
    súlyos   bűncselekmények  esetén  alkalmazhatók,  a   súlyosnak
    minősülő  konkrét  bűncselekményeket pedig az eljárási  törvény
    sorolja  fel.  Ezt  a katalógust a német Alkotmánybíróság  több
    ízben  felülvizsgálta, s — arra hivatkozással,  hogy  azok  nem
    elég    súlyosak,   azaz   nem   állják   ki   a   szükségesség
    alkotmányossági tesztjét — bizonyos bűncselekményeket kivett  a
    felsorolásból.
     Hollandiában  az  egyes  eszközök és módszerek  alkalmazásának
    szintén  törvényben meghatározottak és eltérőek  a  feltételei.
    Ezek  között leggyakrabban vagy a tettenérés, vagy az  őrizetbe
    vétel   megengedettsége,  illetve  a  bűncselekmény   büntetési
    tételhez kötött súlya szerepel.
     Ausztriában  a  kiszabható  szabadságvesztés  mértéke  szerint
    differenciál  a szabályozás. Tilos viszont egyes eszközök  (pl.
    telefonlehallgatás) alkalmazása bizonyos foglalkozást  gyakorló
    személyekkel    szemben,    csakúgy    mint    Svájcban    vagy
    Olaszországban.
     Az   Egyesült   Királyság  szabályrendszere  az   ún.   vegyes
    megoldást   követi.   Az  egységesen  meghatározott   általános
    feltételek  mellett részben a szabadságvesztés mértékéhez  köti
    az   alkalmazhatóságot,   másrészt  azonban   vannak   taxatíve
    felsorolt     bűncselekmények,     amelyek     a     kiszabható
    szabadságvesztésre  tekintet nélkül olyan súlyúnak  minősülnek,
    amelyek az igénybevételt indokolhatják.
     Az  említett államok szabályozási gyakorlata egységes  azonban
    abban,  hogy  a  titkos  eszközök és  módszerek  felhasználását
    kivételesnek   tekinti.   Alkalmazásukra   szokásos   nyomozási
    eszközként  nem,  csak súlyos (minősített),  pontosan  körülírt
    bűncselekmények   felderítésével   összefüggésben   van    mód.
    Bevetésükre  az  általános és speciális feltételek  teljesülése
    esetén  is  csak  akkor kerülhet sor, ha a  felderítés  vagy  a
    nyomozás  hagyományos módszereit várhatóan csak „nem  kielégítő
    eredménnyel” lehetne alkalmazni.
     A   különböző  eszközök  engedélyezésére  vonatkozó  szabályok
    differenciáltak  és  az  egyes esetekben  jelentős  eltéréseket
    mutatnak.  Az  engedélyezés jellemzően és fő szabályként  bírói
    (vizsgálóbírói  vagy  ítélkezési  feladatokat   ellátó   bírói)
    hatáskörbe tartozik, ám vannak kivételek. Az Egyesült Királyság
    az    adminisztratív   modellt   követi,   mely    szerint    a
    belügyminiszter  ad  engedélyt az alkalmazásra.  Németország  a
    vegyes   modellbe   tartozik.  E  szerint  a   nemzetbiztonsági
    feladatok teljesítése érdekében foganatosított lehallgatást  az
    igazságügy  miniszter  engedélyezi, míg a büntetőeljárás  során
    alkalmazott   lehallgatás   engedélyezése   bírói    hatáskörbe
    tartozik.  Egyedi megoldás érvényesül Svájcban. Az engedélyezés
    kötelezően  két szakaszban történik, a vizsgálóbíró ugyanis  az
    általa   megadott   engedélyt   a   vádtanács   elé   terjeszti
    jóváhagyásra.
     
     3. Az Alkotmánybíróság a 16/2001. (V. 25.) AB határozatában  a
    nemzetbiztonsági szolgálatok működése kapcsán mutatott rá arra,
    hogy  az  alapvetően  titkos  és  sajátos  eszközöket  használó
    tevékenység azért igényel megfelelő jogi szabályozást,  hogy  a
    szolgálatok  „semmilyen  körülmények között  ne  jelenthessenek
    veszélyforrást  a demokratikus jogrendre.” Ennek  érvényesülése
    érdekében elengedhetetlen követelmény, hogy az alapvető jogok a
    titkos eszközök használata során is csak a szükségesség keretei
    között legyenek korlátozhatók (ABH 2001, 207, 213.).
     A    különleges   titkosszolgálati   eszközök   és   módszerek
    engedélyezésének átmeneti szabályozásáról szóló  1990.  évi  X.
    törvény rendelkezései még tartalmazták, hogy különleges  eszköz
    (módszer)  csak a törvényben felsorolt esetekben és csak  akkor
    alkalmazható,  ha  az adatok más módon nem  szerezhetők  be.  A
    titkos  információgyűjtés kapcsán  ma  csupán  a  Nbtv.  53.  §
    tartalmaz  hasonló feltételt. Az Rtv., illetve a rá  épülő  Vám
    tv.,  a  Hör.  és  az Ütv. nem állít fel semmilyen,  az  elérni
    kívánt    célra   vonatkozó,   korlátozó   értelmű,    objektív
    szükségességi kritériumot. A titkos adatszerzésre a Be. 202.  §
    (6)  bekezdése már azon az alapon is lehetőséget  biztosít,  ha
    más  módon  csak  „aránytalan  nehézséggel”  szerezhető  be   a
    bizonyíték  és  „valószínűsíthető”, hogy a  titkos  adatszerzés
    eredményre vezet. Ebből, az alkalmazás szükségességességére  és
    megengedhetőségére   vonatkozó  igen  tág  határokat   kijelölő
    megfogalmazásból, illetve a titkos információgyűjtés esetén  az
    általános  feltételre  vonatkozó törvényi  kritérium  hiányából
    (továbbá  mindkét  esetben a csak utólagos  engedélyhez  kötött
    sürgősségi  elrendelés  lehetőségéből)  már  önmagában  is   az
    következik,  hogy a jogalkalmazónak (az igénybe vevőnek  és  az
    engedélyezőnek egyaránt) határozott feltételekhez  nem  kötött,
    széles mérlegelési joga van a titkos eszközök igénybevételére.
     
     3.1. Az Rtv. támadott 69. §–a a titkos információgyűjtést —  a
    titkos   adatszerzésnél  tágabb  körben  és  a   szükségességre
    vonatkozó  (az  eszköz kivételességét körülhatároló)  általános
    törvényi  korlát  nélkül  —  lényegében  csak  egyes  speciális
    feltételeket  megjelölve engedi meg.  A  69.  §  (1)  bekezdése
    szerint  ilyen eszközök alkalmazása bűnüldözési célból  az  (1)
    bekezdésben, illetve a (3) bekezdés első fordulatában megjelölt
    esetekben  lehetséges. A bűnüldözési célt azonban a 63.  §  (1)
    bekezdése  —  ugyancsak széles értelemben —  határozza  meg.  E
    szerint    ide    tartozik:   a   bűncselekmények   megelőzése,
    felderítése, megszakítása, az elkövető kilétének megállapítása,
    bizonyítékok  megszerzése, valamint a  büntetőeljárásban  részt
    vevő   hatóságok   tagjainak   és   az   igazságszolgáltatással
    együttműködő  személyeknek a védelme. Ez azt  jelenti,  hogy  a
    titkos   információgyűjtés  alkalmazására  nemcsak   megtörtént
    bűncselekmények vagy legalább azok gyanúja esetén kerülhet sor,
    mivel  a prevenció és a személyi védelem a bűncselekmény és  az
    elkövető,  illetve a bizonyíték felderítésén kívül esik.  Ennél
    fogva   e   tekintetben   nem   is   értelmezhetők   a   titkos
    információgyűjtésnek a 69. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott
    különös   feltételei,   mert   maga   a   bűncselekmény,   mint
    viszonyítási alap hiányzik. A megelőzés pedig már önmagában  is
    egy  —  legfeljebb stratégiai célként felfogható és a jog által
    körül  nem  határolt — olyan általános felhatalmazás,  amelynek
    alapján  a  titkos  információszerzés határai  tetszés  szerint
    kiszélesíthetők.
     A  Be.  ennél  szűkebb körben vonja meg a  titkos  adatszerzés
    feltételeit. Egyrészt (az Rtv.– től eltérően) érvényesül a 206.
    §  (6)  bekezdésében meghatározott általános — bár  kötöttséget
    alig  jelentő,  a  kiterjesztő  értelmezést  lehetővé  tévő   —
    szükségességi korlát, másrészt pedig a titkos adatszerzés  csak
    az e törvényben megjelölt büntetőeljárási feladatok teljesítése
    érdekében engedélyezhető. A 200. § (1) bekezdése szerint  ilyen
    feladatnak   tekinthető  az  elkövető  kilétének,  tartózkodási
    helyének megállapítása, elfogása, valamint a bizonyítási eszköz
    felderítése.
     Az   Rtv.  69.  §  (3)  bekezdésének  és  a  Be.  200.  §  (1)
    bekezdésének  egybevetéséből  megállapítható,  hogy  az  eltérő
    eszközökkel    és   feltételek   mellett   folytatott    titkos
    információgyűjtésnek  és  a titkos adatszerzésnek  a  törvények
    szerint   van   egy  közös  pontja:  a  konkrét   bűncselekmény
    elkövetésével gyanúsítható személy felkutatása. Az Rtv.  69.  §
    (3)  bekezdése ugyanis akként rendelkezik, hogy itt,  az  a)–h)
    pontokban  felsorolt bűncselekmények esetén — többek  között  —
    Da”    bűncselekmény    gyanúja   miatt   „körözött”    személy
    felkutatására  vehetők  igénybe a  rejtett  nyomozás  eszközei.
    Körözés  —  ha  nem  is feltétlenül ismert  személyi  adatokkal
    rendelkező,  de  — meghatározott bűncselekmény  konkrét  (vélt)
    elkövetőjével szemben adható ki. A Be. 200. § (1)  bekezdésének
    megfogalmazásából   pedig  szintén  az  következik,   hogy   (a
    bizonyítási  eszközök  felderítésén túl) a  titkos  adatszerzés
    eszközei    a    201.   §   (1)   bekezdésében    meghatározott
    bűncselekmények   elkövetésével   megalapozottan   gyanúsítható
    „elkövető   kilétének,  tartózkodási  helyének   megállapítása,
    elfogása”  érdekében vehetők igénybe. Az azonban mindebből  nem
    vezethető   le,  hogy  a  támadott  rendelkezések   alapján   a
    hivatkozott rejtett nyomozási módszerek csupán olyan  személyek
    kilétének,     tartózkodási    helyének     tisztázására     és
    kézrekerítésére irányulhatnak, akik a két törvényben  felsorolt
    típusú   bűncselekménnyel   kapcsolatba   hozhatók.   Az   Rtv.
    tekintetében  a 63. § (3) bekezdése az ott felsorolt  esetekben
    megengedi  a  63.  § (1) bekezdésében meghatározott  valamennyi
    célból  a  titkos  információgyűjtést, a  Be.  202.  §  (1)–(2)
    bekezdése pedig a gyanúsítotton kívül más személyekkel  szemben
    is lehetővé teszi a titkos adatszerzést.
     
     3.2.  A  titkos  információszerzés  és  a  titkos  adatgyűjtés
    határait   a   támadott   rendelkezésekben   szereplő   különös
    feltételek tovább tágítják.
     Az  Rtv.  69.  §  (3) bekezdés a)–h) pontjaiban  felsorolt,  a
    bírói   engedélyhez  kötött  titkos  információgyűjtés  további
    feltételéül  szolgáló  körülményeket  az  Alkotmánybíróság   az
    Abh1.–ben  —  a  bűnmegelőzési ellenőrzés  alkotmányellenessége
    kapcsán  —  már részletesen megvizsgálta. Megállapította,  hogy
    „az   Rtv.   jelzett  rendelkezésében  felsorolt  bűncselekmény
    kategóriának feltüntetett jogfogalmakat és eljárásjogi terminus
    technikusok    tartalmát   (…)   a   törvényalkotó    értelmező
    rendelkezésekben  nem határozta meg, és azok nem  azonosíthatók
    sem a Btk., sem az 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)
    rendelkezéseivel. Ennek folytán — néhány kivételtől  eltekintve
    —  a  jogalkalmazónak  nem  áll  rendelkezésére  olyan  kötött,
    (legalább)  más  jogszabályban  meghatározott  fogalomrendszer,
    amely  kellő egyértelműséggel tartalmazna számára iránymutatást
    az  elrendelés e feltételének vizsgálatánál. (…) Az Rtv. 69.  §
    (3) bekezdés a)–h) pontjaiban található feltételek nagyobbrészt
    általában véve is meghatározatlan fogalmakat takarnak,  amelyek
    egységes   értelmezése  a  joggyakorlatban  nem   alakult   ki.
    Jelentésükről a tudományos vagy oktatást célzó jogirodalom  sem
    ad  pontos  eligazítást,  s  az egyedi  esetekben  igen  távoli
    összefüggések   vizsgálatát  tételezik   fel.   A   ’nemzetközi
    bűnüldözés’,  a  ’gyermekkorú  ellen  irányul’,  a  ’szervezett
    elkövetéssel’,  a  ’terror jellegű’, a ’kábítószernek  minősülő
    anyaggal  kapcsolatos’, a ’közbiztonságot súlyosan megzavarja’,
    a  ’fegyveres  elkövetéssel valósul meg’  kifejezések  jelentős
    részének   tartalma   nehezen  tisztázható  vagy   bizonytalan,
    némelyek  meghatározása pedig éppen törvényhozási viták  tárgya
    lehet.   Az  Rtv.  e  rendelkezéseiben  írt,  a  legkülönbözőbb
    ’jogfogalmakhoz   és   tág   értelemben   vett    bűncselekmény
    típusokhoz’  illesztett: ’kapcsolatos’, ’kapcsolatba  hozható’,
    ’jellegű’   kifejezések  pedig  eleve  megengedhetetlenül   tág
    határok  közötti, előre kiszámíthatatlan, egyes esetekben  akár
    ötletszerű   jogértelmezésre   adnak   lehetőséget.”   Minderre
    figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az.  Rtv.
    69.   §  (3)  bekezdés  a)–h)  pontjai  „nem  felelnek  meg   a
    normavilágosság  követelményének, nem tükrözik egyértelműen  és
    világosan  a  törvényhozói  akaratot,  nem  küszöbölik  ki   az
    önkényes  jogértelmezés lehetőségét. (…) Ez a  helyzet  viszont
    bizonytalan,  kiszámíthatatlan  és  ellenőrizhetetlen  döntések
    meghozatalára vezet” (Abh1., ABH 2003, 525, 536-537.)
     Az Alkotmánybíróság a fenti megállapításait jelen ügyben is
    fenntartja. Ugyanakkor — minthogy a titkos információgyűjtés az
    Abh1.-ben alkotmányellenesnek ítélt bűnmegelőzési ellenőrzéstől
    eltérő jogintézmény, amelyre a törvény más szabályai is
    vonatkoznak— e határozat meghozatalakor vizsgálta azt is, hogy
    az alkalmazás további feltételeire vonatkozó törvényi
    rendelkezések esetlegesen alkalmasak-e a 3.1. pontban jelzett
    jogbizonytalanság kiküszöbölésére.
     
     3.3.  A titkos információgyűjtés engedélyezésének a 69. §  (1)
    bekezdése szerint a bűnüldözési cél mellett feltétele az eszköz
    alkalmazásával érintett bűncselekmény súlyossága.
     A    bűncselekmény    súlyosságára    utalás    más    államok
    szabályozásában is követett gyakorlat, azzal azonban, hogy  ezt
    a  fogalmat  a törvények — eltérő jogi technikákkal —  pontosan
    körülírják.  A  súlyosságot vagy a kiszabható  szabadságvesztés
    büntetés  tartamához  igazítják (pl. Ausztria),  vagy  taxatíve
    felsorolják  azokat a bűncselekményeket, amelyek e  kategóriába
    esnek  (pl. Németország). Ismert továbbá a vegyes rendszer  is,
    amelyben  a törvényhozás egyrészt a szabadságvesztés  mértékére
    figyelemmel engedi meg a titkos eszközök alkalmazását, másrészt
    pedig   ettől   függetlenül  nevesít  olyan  bűncselekményeket,
    amelyek  gyanúja  esetén ettől függetlenül is  igénybe  vehetők
    (pl. Egyesült Királyság).
     Az  Rtv. a 97. § (1) bekezdés i) pontjában megállapítja,  hogy
    a  törvény  alkalmazásakor — így tehát a 69.  §  (1)  bekezdése
    esetén  is  — súlyos bűncselekménynek tekintendő az a  bűntett,
    amelyet     a    törvény    ötévi    vagy    ennél    súlyosabb
    szabadságvesztéssel fenyeget. Ebből következően  —  minthogy  a
    Btk.  a  bűncselekményeket  bűntett és  a  vétség  kategóriákra
    osztja  —  vétség esetén a titkos információgyűjtés  egyáltalán
    nem alkalmazható. Ez azonban csak az Rtv. 69. § (1) bekezdésére
    és nem a jelen ügyben vizsgált (3) bekezdésére érvényes korlát.
    A  vegyes rendszer elméleti modelljét követve ugyanis  az  Rtv.
    69.  § (3) bekezdés bevezető mondata az a)–h) pontban felsorolt
    „bűncselekmény-kategóriáknak    feltüntetett     jogfogalmakat”
    kiveszi a korlátozó hatályú (1) bekezdés alól. Azaz a felsorolt
    esetekben  a  büntetési  tételre tekintet  nélkül  —  vagyis  a
    bűncselekmény     absztrakt    társadalomra    veszélyességétől
    függetlenül   és   a   konkrét  társadalomra   veszélyességének
    vizsgálata  nélkül — igénybe vehetők a titkos információgyűjtés
    eszközei.  Ebből  következően  a  vizsgált  törvényhely  már  a
    gondatlan  bűncselekmények  és a  további  vétségek  esetén  is
    lehetővé  teszi  az  Rtv. 69. § (1) bekezdés  a)–d)  pontjaiban
    foglalt eszközök alkalmazását. A 69. § (3) bekezdése —  mint  a
    titkos információgyűjtés generálklauzulája — az alkalmazás  elé
    csupán  egyetlen  korlátot állít: „a prevenciót”.  A  megelőzés
    elvont   kategóriája  azonban  alkalmatlan  a  titkos  eszközök
    igénybevételére vonatkozó „szükségességi” határok kijelölésére.
     Mindez  azt  jelenti, hogy a 69. § (3) bekezdése  alá  tartozó
    esetekben,  a bűncselekmény súlyosságától, büntetési  tételétől
    függetlenül kell mérlegelnie az engedélyezésre szóló  indítvány
    benyújtójának, valamint az engedélyező bírónak [sőt  sürgősségi
    elrendeléskor    (bírói   engedély   nélkül)    az    illetékes
    parancsnoknak], hogy az adott cselekmény összefüggésbe hozható-
    e az a)–h) pontok bizonytalan fogalomrendszerével.
     Az  itt  [az a)–h) pontokban] említett — nem jogi — kategóriák
    azonban   rendkívül   széles  értelmezési  tartományt   tesznek
    lehetővé.
     A   „nemzetközi  bűnüldözés”  nem  jogi,  hanem  kriminológiai
    fogalomkör,   amelynek   jogi   elemei   is   vannak.    Pontos
    meghatározása — sem jogszabályban, sem a jogirodalomban  —  nem
    létezik,    így    gyakorlatilag    bármely    bűncselekménnyel
    összefüggésbe    hozható,   hiszen   a    „hazai    bűnüldözés”
    nyilvánvalóan   része  annak  az  egységes  egésznek,   amelyet
    kriminológiai    (de   nem   feltétlenül    jogi)    értelemben
    világméretűnek tekintünk.
     A  „gyermekkorú ellen irányul” kitétel lényegében határtalanná
    teszi a jogértelmezést, minthogy a megfogalmazásból következően
    a  bűncselekmény irányulhat közvetlenül vagy csak közvetetten a
    gyermekkorú  ellen.  Így e kategóriába igen  sok  bűncselekmény
    beletartozhat.
     Az  eltűrhető mértéket meghaladó jogalkalmazói szubjektivizmus
    lehetőségétől   nem  mentes  a  „sorozatban   vagy   szervezett
    elkövetéssel   valósul  meg”,  a  „(…)   terror   jellegű”,   a
    (kábítószerrel    vagy)   „kábítószernek   minősülő    anyaggal
    kapcsolatos”, a „közbiztonságot súlyosan megzavarja”  kitételek
    értelmezése  sem.  Bár  közelít  a  Btk.  rendszerében   ismert
    meghatározáshoz, nem fedi le teljesen annak rendelkezéseit, így
    értelmezhetetlen kategória önmagában a „fegyveres  elkövetéssel
    valósul  meg” fogalomkör is. A meghatározásból nem  állapítható
    meg  pontosan,  hogy  ezen csak a Btk.  137.  §  4.  a)  pontja
    szerinti  lőfegyverrel, vagy a b) pont szerinti felfegyverkezve
    történő elkövetést is érteni kell-e.
     Az  Rtv. 69. § (1) és (3) bekezdésének viszonyában alkalmazott
    jogtechnikai megoldás tehát a titkos információgyűjtés határait
    —  figyelemmel  a  63.  §  (1) bekezdésében  foglaltakra  és  a
    törvényből   hiányzó  általános  szükségességi   kritérumra   —
    beláthatatlanná,  az  indítványozók és engedélyezők  szubjektív
    megítélésétől függővé teszi.
     
     3.4.  A  Be.  támadott  rendelkezése nagyrészt  az  Rtv.–  vel
    megegyező  szabályokat  tartalmaz. A 201.  §  (1)  bekezdés  a)
    pontja egyrészt az Rtv. 69. § (1) bekezdéséhez hasonlóan  az  5
    évi   vagy   ennél  súlyosabb  szabadságvesztéssel  fenyegetett
    szándékos  bűncselekmények  esetén  teszi  lehetővé  a   titkos
    adatszerzés   engedélyezését.  Annak  (az  egyik   indítványban
    támadott)  megoldásnak nincs jelentősége, hogy a Be.  201.  §–a
    nem  tartalmaz a bűncselekmény bűntetti minősítésére  vonatkozó
    utalást.  A  Btk.  11. §–a ugyanis pontosan meghatározza,  hogy
    minden,  két  évnél  súlyosabb  szabadságvesztéssel  büntetendő
    szándékos  bűncselekmény bűntett és minden gondatlan cselekmény
    vétség.  Következésképpen  az 5 éves  büntetési  tételre  és  a
    szándékosságra  vonatkozó kritériumokból  pontosan  következik,
    hogy a szóban forgó magatartás csak bűntett lehet.
     Az   Rtv.–hez  képest  az  alkalmazhatóság  határait   részben
    tágítja  azonban  a  201. § (1) bekezdés befejező  mondatrésze,
    minthogy  az  ilyen  bűncselekmény  kísérlete  és  előkészülete
    esetén is lehetővé teszi a titkos adatszerzést. E rendelkezés a
    büntetőjogi    jogszabályok   által   meghatározott    terminus
    technikusok  és  a  kialakult bírói gyakorlat  folytán  viszont
    (szemben  pl.  a  bűnmegelőzéssel) értelmezési  nehézséget  nem
    okoz.  Ugyanakkor  ez a kodifikációs megoldás szintén  kizárja,
    hogy  bűntetten kívül más esetben alkalmazható legyen a  titkos
    adatszerzés,    minthogy    a    gondatlanságból     elkövetett
    bűncselekménynek  fogalmilag  nem  lehet  sem  kísérlete,   sem
    előkészülete.
     Úgyszintén  a  Btk. szabályai határozzák  meg  a  201.  §  (1)
    bekezdés  d)  pontjában — bár az Rtv. 69.  §  (3)  bekezdés  c)
    pontjában írt parttalan értelmezési tartományba helyezve  —  az
    üzletszerűség,  a  bűnszövetség,  és  a  bűnszervezet,  illetve
    hasonló  („lerontó értelmezést nem engedő”) kontextus nélkül  a
    fegyveresen  történő elkövetés fogalomkörét  (Btk.  137.  §  4.
    pont,  valamint  7–9.  pontok).  Ezen  fogalmak  értelmezésének
    kialakult  bírói gyakorlata van. Azok ugyanis számos esetben  a
    bűncselekmény  minősítő körülményei, illetve a  bűnszervezetben
    való részvétel egyben sui generis bűncselekmény is (Btk. 263/C.
    §).  Ebből  következően  tehát — azokat  kiemelve  az  Rtv.-hez
    hasonló,   a   világos  és  követhető  normatartalmat   lerontó
    szövegkörnyezetből  („sorozatban vagy  szervezett  elkövetéssel
    megvalósuló”) — tartalmuk megfelelően tisztázott.
     A  Be.  201.  §  (1)  bekezdés b), c)  e)  és  f)  pontjaiban,
    valamint  a  d) pont első fordulatában a törvényhozó ugyanazon,
    vagy hasonló bizonytalan jogfogalmakat alkalmazta, mint az Rtv.
    69.  §  (3)  bekezdésében (országhatárokon  átnyúló  bűnözéssel
    kapcsolatos,   kiskorú  ellen  irányuló,   kábítószerrel   vagy
    kábítószernek  minősülő  anyaggal  kapcsolatos,   stb.).   Ezek
    értelmezési tartománya azonban méginkább „kiszélesedik”  azzal,
    hogy  —  szemben az Rtv. rendelkezéseivel — a Be.  201.  §  (1)
    bekezdés  utolsó  fordulata szerint a  titkos  adatszerzés  nem
    csupán   befejezett   bűncselekmény,  hanem   a   bűncselekmény
    kísérlete  és — az önmagában is rendszerint nehezen megítélhető
    — előkészülete során is alkalmazható. Noha a büntető anyagi jog
    szabályai  szerint  az  előkészület  csak  kivételesen,   akkor
    büntetendő,   ha   azt  a  törvény  külön   kimondja,   a   Be.
    rendelkezéseiben  nem  szerepel  még  az  a  korlát  sem,  hogy
    előkészület  esetén  a titkos adatszerzés is  csak  Btk.  által
    büntetni   rendelt  esetekben  alkalmazható,   így   a   titkos
    adatszerzésnek bármely (szándékos) bűncselekmény  esetén  helye
    lehet. Abban az esetben pedig, ha a nyomozást az ügyész végzi —
    részint  a  201. § (1) bekezdés bizonytalan fogalmainak  tágító
    értelmezése   mellett   —  még  számos   további   esetben   is
    alkalmazható  a titkos adatszerzés. Ennek akkor  van  különösen
    nagy    súlya,   amikor   a   titkos   adatszerzés   sürgősségi
    elrendeléssel,  azaz magának az ügyésznek az engedélye  alapján
    folyik.  Márpedig a főszabály a Be.–ben az, hogy a nyomozás  az
    ügyész feladata.
     Az  Rtv.–hez képest szélesíti a titkos adatszerzés tartományát
    a Be. 201. § (1) bekezdés a) pontja, amely a kriminológiai és a
    köznapi   szóhasználatban  is  súlyos  kategóriaként   használt
    nemzetközi  bűnözés helyett már csak — nem kevésbé  bizonytalan
    fogalomként — az „országhatáron átnyúló bűnözéssel kapcsolatos”
    kitételt  tartalmazza. Szűkítő értelmezés szerint ez  csupán  a
    közvetlenül az ország földrajzi határain átnyúló (azaz csupán a
    szomszédos  államokra kiterjedő) cselekményeket  jelentheti,  a
    tágabb  értelmezés  alapján viszont  a  világ  bármely  pontján
    elkövetett  bűncselekményt takarja. A törvényszövegből  hiányzó
    határozott névelő ez utóbbi értelmezést támogatja. A 201. § (1)
    bekezdés  b)  pontja  pedig az Rtv. 69. § (3)  bekezdésének  b)
    pontját  tágítva  a  gyermekkorú  helyett  a  kiskorú  fogalmát
    iktatja   be.   Ezzel   ismét  automatikusan   bővíti   azt   a
    bűncselekményi   kört,  amelyek  esetén  helye   lehet   titkos
    adatszerzésnek.
     3.5.   Személyi   értelemben   hasonlóképpen   szélesíti    az
    alkalmazás  kereteit a Be. 202. § (1)–(2)  bekezdése,  amely  a
    gyanúsítotton   kívüli  személyekre  is  megengedi   a   titkos
    adatgyűjtés alkalmazását. Kiterjeszti a lehetőséget mindazokra,
    akikre   a   gyanúsítottal   való   „bűnös   kapcsolattartásra”
    vonatkozóan  adat  merül  fel  vagy  akikről  ilyen   kapcsolat
    megalapozottan feltételezhető. A kiterjesztésnek  nem  akadálya
    az  sem,  ha  az további, a „feltételezett bűnös kapcsolatokon”
    kívülálló,  ám  velük kapcsolatban lévő, vagy kapcsolatba  lépő
    harmadik  személyeket is érint. Ezzel az alkalmazással érintett
    személyi kör beláthatatlanul szélessé válik.
     A  bűnös kapcsolattartás szintén nem büntetőjogi kategória.  A
    Btk.   ugyanis  pontosan  meghatározza  a  jogilag  értékelhető
    bűnkapcsolatokat; ilyen a társtettes, a felbújtó  és  bűnsegéd,
    szélesebb kategorizálás szerint pedig ebbe a körbe tartozik  az
    önálló  különös  részi tényállásban szereplő bűnpártoló  és  az
    orgazda.  Minthogy  a  Be. nem ezeket a terminus  technikusokat
    alkalmazza,  a  „bűnös kapcsolattartás” fogalmát  nyilvánvalóan
    ezen   kívül   eső   kategóriának  tekinti,  amely   ugyanakkor
    határozott jogi tartalommal nincs kitöltve, s ezáltal rendkívül
    tág értelmezést tesz lehetővé.
     Mindezen   körülményeknek  a  Be.   200.   §   (3)   bekezdése
    szempontjából  is jelentősége van. Ez ugyanis előírja,  hogy  a
    titkos  információgyűjtést a nyomozás elrendelése  után  titkos
    adatgyűjtéssé   kell  átalakítani,  azaz  egymásnak   meg   nem
    feleltethető  és szubjektív értelmezést egyébként  is  lehetővé
    tévő  fogalmak  alapján a nem azonos céllal elrendelt  „rejtett
    nyomozás”  különböző módjait egymásnak meg kell  feleltetni.  A
    cél  nem csupán az Rtv. 69. § (3) bekezdésének és a Be. 201.  §
    (1) bekezdésének tételes szabályai alapján nem lehet azonos, de
    még  a  fogalmi  absztrakció szintjén sem. Az Rtv.  69.  §  (3)
    bekezdéséből célként csak a prevenció következik, a Be. 200.  §
    (1)  bekezdése  és  a  201. § (1) bekezdése  szerint  a  titkos
    adatszerzés célja a büntetőeljárás lefolytatásának céljával:  a
    büntető  igény  érvényesítésével azonos. Ezen  belül  a  titkos
    adatszerzés  szempontjából figyelembe veendő nyomozási  szakasz
    célja  a  Be.  164.  § (2) bekezdése szerint  a  bűncselekmény,
    illetve   az  elkövető  felderítése,  a  bizonyítási   eszközök
    felkutatása   és   biztosítása,  továbbá   a   tényállásnak   a
    vádemeléshez szükséges mértékig való felderítése. Az Nbtv. 3. §-
    ából  következően pedig a nemzetbiztonsági célú  felderítés  az
    Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásával a nemzetbiztonság
    érdekeinek    érvényesítését,   az   ország    szuverenitásának
    biztosítását, alkotmányos rendjének védelmét szolgálja. Éppen a
    célok  különbözősége miatt eltérő az Rtv. és az Nbtv.  szerinti
    engedélyezés  rendje. Ez teszi lehetővé és indokolja,  hogy  az
    Nbtv.   alkalmazásakor  az  igazságügyi  miniszter  járjon   el
    engedélyezőként.  A  bűnüldözési célú titkos  információgyűjtés
    esetén  az  érintettek alapjogainak sérelme  és  a  bűnüldözési
    érdek   között,  a  nemzetbiztonsági  célú  engedélyezéskor   a
    büntetőeljárási következményekkel nem feltétlenül  együtt  járó
    nemzetbiztonsági  érdek  és  az alapjogi  sérelem  között  kell
    mérlegelni.  Utóbbi  esetben a miniszter vállalja  a  politikai
    felelősséget,  míg  a bírónak politikai felelőssége  fogalmilag
    nem lehet.
     
     3.6.  Az  előzőekben  kifejtettekből megállapítható,  hogy  az
    Rtv. 69. § (3) bekezdésében és a Be. 201. § (1) bekezdésének  a
    fentebb megjelölt eseteiben a titkos információgyűjtés, illetve
    a   titkos   adatszerzés  speciális  feltételeinek  értelmezése
    parttalanná    válik.   A   titkos   eszközök   és    módszerek
    igénybevételének  általános szükségességi  feltételrendszere  —
    eltekintve   a   korábbiakban   kifejtett   szűk    körtől    —
    meghatározatlan.  Az  alkalmazás  mérlegelési  szempontjait   a
    vizsgált két törvény nem rögzíti. A konkrét feltételül  szabott
    törvényi kritériumok igen tág értelmezést engednek meg.  Mindez
    alapvető  ellentétben  áll a jogbiztonságból  fakadó  jogállami
    elvárásokkal,  mert  sérül az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből
    levezethető, a jogszabályok világos normatartalmához fűződő  és
    az  alkalmazásuk következményeinek kiszámíthatóságára vonatkozó
    követelmény.
     Az  Alkotmánybíróság több ízben rámutatott, hogy az  Alkotmány
    2.  §  (1)  bekezdése nem szubszidiárius, hanem a  jogállamiság
    követelményét  normatív  tartalommal  meghatározó   rendelkezés
    (legutóbb:  pl.  Abh2., ABH 2004, 241, 255.).  „A  jogállamiság
    elvét  az  alaptörvény  további  rendelkezései  részletezik,  e
    szabályok  ugyanakkor  nem  töltik  ki  teljes  egészében  ezen
    alapértékek tartalmát, ezért a jogállam fogalom értelmezése  az
    Alkotmánybíróság   egyik   fontos   feladata.   (…)   Noha   az
    Alkotmánybíróság a jogszabályok alkotmányossági felülvizsgálata
    során   a   vizsgált  rendelkezésnek  elsősorban  az  Alkotmány
    valamely konkrét rendelkezésével való összhangját vizsgálja, ez
    nem  jelenti  azt,  hogy az általános rendelkezéseket  formális
    deklarációnak  tekinti,  s  az alapelveknek  pusztán  kisegítő,
    másodlagos szerepet szánna. Az Alkotmányban tételesen  szereplő
    jogállam   alapértékének  sérelme  önmagában   is   megalapozza
    valamely jogszabály alkotmányellenességét” [9/1992. (I. 30.) AB
    határozat, ABH 1992, 59, 64–65.].
     A  jogállamiságnak  számos  összetevője  van:  a  jogalkotásra
    vonatkozó   törvényi  követelmények  megtartása,  az   eljárási
    garanciák  megléte, a jogbiztonság, az önkényes  jogértelmezést
    kizáró  és  a  jogintézmények kiszámítható működését  biztosító
    világos  és  követhető normatartalom megléte. Ezen  alkotmányos
    követelmények  tartalmát  az  Alkotmánybíróság  jelentős  számú
    határozatában fejtette ki. Döntéseiben hangsúlyozta,  hogy:  „a
    jogállamiság  egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal
    rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek
    között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által
    a   polgárok   számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon
    szabályozott   korlátok  között  fejtik   ki   tevékenységüket”
    [4/1999.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1999,  52,  61.].  A
    jogbiztonság  a  jogállam  lényegi  ismérve,  amely  az   egyes
    jogintézmények  szabályozása  során  széles  mérlegelési  jogot
    biztosít a jogalkotó számára, de megköveteli, hogy ennek  során
    az  Alkotmány rendelkezéseinek megfelelő tartalommal járjon el.
    [összefoglalóan: pl. 5/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999,
    75, 82–83.].
     A   titkos   eszközök  és  módszerek  alkalmazására  vonatkozó
    vizsgált szabályozás ennek a követelménynek nem tesz eleget.
     Az     igénybevétel    feltételeit    körülíró     „általános”
    felhatalmazás,  az egyes, egymástól jelentős  mértékben  eltérő
    súlyú    alapjogi    korlátozást   lehetővé    tévő    eszközök
    igénybevételére  vonatkozó  differenciálatlan  szabályozás   az
    alkalmazó  szabad  belátásától teszi  függővé  az  alkalmazást,
    illetve  azt,  hogy az egyes esetekben mely és hány  alapjogot,
    milyen  mélységben korlátozó módszer mellett dönt. Az  egymásra
    épülő  törvényekben (Rtv., Nbtv., Be.) egymással sem céljaikat,
    sem   fogalmi  rendszerüket  tekintve  össze  nem  egyeztethető
    szabályok   tág   teret  adnak  az  önkényes   jogértelmezésre,
    ugyanakkor  nem  tartalmaznak az egyes  eszközök  és  módszerek
    igénybevételével szemben az alkalmazókat kellő  megfontoltságra
    intő  hatékony  törvényi  korlátokat.  Ezzel  a  jogintézmények
    eljárási  garanciát  jelentő lényege  üresedik  ki,  ami  pedig
    közvetlenül  érinti  a tisztességes eljárás feltételét  jelentő
    törvényes bizonyítás követelményét.
     A  titkos  információgyűjtés és a titkos adatszerzés  törvényi
    szinthez kötött szabályozásának egyik fő célja ugyanis, hogy  a
    magánszféra  minden (akár a legintimebb) szegmensébe  erőteljes
    beavatkozást  lehetővé  tévő,  és a  bűncselekmény  elkövetőjén
    kívül másokat is — adott esetben — nagy számban érintő eszközök
    és  módszerek  alkalmazása  ne  függjön  az  alkalmazók  és  az
    alkalmazást   engedélyezők  ellenőrizhetetlen   diszkrecionális
    döntésétől.  A  megfelelő  szabályozás  zárhatja  csak  ki   az
    önkényes  alkalmazást és teszi lehetővé, hogy a  büntetőeljárás
    során  ténylegesen  csak  törvényesen  beszerzett  bizonyítékok
    kerülhessenek  felhasználásra. A  bizonyítás  törvényessége  az
    állam   büntető  igényének  érvényesítésére  keretül   szolgáló
    büntetőeljárás   elve   és  alapvető   igénye.   A   bizonyítás
    törvényességére vonatkozó eljárási intézmények és rendelkezések
    a  hatóságok  és a bíróság önkényének kizárását  szolgálják.  E
    szabályok   érvényre  jutása  attól  függetlenül  áthághatatlan
    követelmény,  hogy  a  bizonyítékok  beszerzésére  a   proaktív
    szakaszban vagy a nyomozás elrendelése után került sor.
     
     3.7.1.  Az  Alkotmány a magánszférához való  jogot  az  emberi
    méltósághoz  való  jog,  az 54. § (1) bekezdésén  keresztül  az
    általános  személyiségi jog részeként, annak egyes  elemeit:  a
    magánlakás  sérthetetlenségéhez, a magántitkok és  a  személyes
    adatok  védelméhez való jogot pedig az 59. §  (1)  bekezdésében
    nevesítetten is alapjogi védelem alá helyezi. A titkos eszközök
    és    módszerek   alkalmazása   szükségképpen   a   magánszféra
    legszorosabban   vett   tartományát,   az   egyéni    autonomia
    kiteljesedésének terepet biztosító magánlakást,  az  ott  folyó
    individuális tevékenységet és a magánlakás védelmével  szorosan
    összefüggő, de az emberi méltósághoz való jogtól szintén el nem
    választható magántitkokat korlátozzák.
     A   magánlakás   sérthetetlenségéhez  való   jog   az   emberi
    méltósághoz  való  jog meghatározott szempontú  konkretizálása.
    Ennek   a   térbeli  szférának  a  védelme  éppen   azért   nem
    relativizálható,  mert  az  alapjogi  védelem   —   az   emberi
    méltósághoz   való  jogból  következően  —  nem   önmagában   a
    helyszínt,  hanem  az  embert védi. A  magántitokhoz  való  jog
    önmagában  véve  is olyan erős alapjog, amely elválaszthatatlan
    kapcsolatban  áll  más  alapjogokkal:  az  emberi   méltóságból
    következő  általános  cselekvési  szabadsággal,  a  személyiség
    szabad     kibontakozásával,    a     kommunikációs     alapjog
    önrendelkezésre   vonatkozó   aspektusával.   Az    információs
    önrendelkezési  jognak  fontos  eleme,  hogy  az   érintett   a
    személyes  adatainak  útját  befolyásolni  tudja  vagy   nyomon
    követhesse, illetve hogy kérelmére az adatkezelő tájékoztassa a
    kezelt   adatairól,  az  adatkezelés  céljáról,   jogalapjáról,
    időtartamáról, továbbá arról, hogy az adatokat  kik  és  milyen
    célból kapják vagy kapták meg.
     3.7.2.  Az  Alkotmánybíróság  több  ízben  hangsúlyozta:   „az
    államszervezet demokratikus működése magában foglalja azt, hogy
    az  állam,  szerveinek tevékenységén keresztül eleget  tesz  az
    alapvető  jogok  tiszteletben tartására és védelmére  vonatkozó
    alkotmányos kötelességének. Az államnak kötelessége  az  alanyi
    jogok  védelme mellett az egyes szervek működését úgy kiépíteni
    és  fenntartani, hogy azok az alapjogokat — az alanyi  igénytől
    függetlenül is — biztosítsák [36/1992. (VI. 10.) AB  határozat,
    ABH  1992, 207, 215.]. Számos határozatában rámutatott arra is,
    hogy  az  alapvető jogok — bár a szükségesség és az  arányosság
    keretei között korlátozhatók — érvényre jutása a jogintézmények
    alkalmazása során nem válhat esetlegessé. A jogi szabályozással
    szemben   [ebből  a  szempontból  is]  alapvető   kívánalom   a
    jogbiztonság,     a    normavilágosság,    a    kiszámíthatóság
    követelményeinek   szem  előtt  tartása  (…)”  [összefoglalóan:
    Abh1.,   ABH   2003,  525,  534,  541.].  Ebből  a  szempontból
    ugyanakkor  a  jogállamiság klauzulája  szorosan  összefügg  az
    alapjogi   védelem   alkotmányos   elvével,   mert    a    jogi
    szabályozásnak  kell  alkotmányosan  is  kielégítő  garanciákat
    tartalmaznia  arra,  hogy  az  alapjogok  korlátozása  törvényi
    szinten  és az egyedi esetekben megfeleljen az Alkotmány  8.  §
    (2)  bekezdéséből fakadó alkotmányi követelményeknek. Erre csak
    alkotmányosan elismerhető kényszerítő okból, másik alapvető jog
    vagy  szabadság védelme, más alkotmányos cél és  érték  védelme
    érdekében  akkor kerülhet sor, ha ez más módon  nem  érhető  el
    [pl.  5/1999.  (III.  31.) AB határozat, ABH  1992,  75,  85.);
    6/1998.  (III. 1. AB határozat, ABH 1998, 91, 98–99.;  36/2000.
    (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241, 272.; 65/2003. (XII. 18.)
    AB határozat, ABH, 2003, 707, 718–719.].
     A  fentiekből  következően  a  titkos  eszközök  alkalmazására
    vonatkozó,   az   alkotmányos   célként   elismert,    közrend,
    közbiztonság  védelme  érdekében  sem  adható  a  jogalkalmazók
    számára olyan általános felhatalmazás, amely az alapvető  jogok
    korlátozását  anélkül teszi lehetővé, hogy  a  szükségesség  és
    arányosság követelményének érvényesülése a felhatalmazás  egyes
    feltételei  vonatkozásában — absztrakt és konkrét értelemben  —
    ellenőrizhető lenne. Ez a helyzet az egyes ügyekben ugyancsak a
    bizonyítás törvényességére vonatkozó eljárási garanciák,  végső
    soron a tisztességes eljárás érvényesülését eliminálja.
     A  szabályozás szempontjából lényeges, hogy a titkos  eszközök
    alkalmazásával  folyó nyomozás vagy előzetes  információgyűjtés
    folyamata jellegénél fogva nem kerülhet külső kontroll alá.  Az
    igénybe   vett   eszközökről  és  módszerekről  az   érintettek
    legfeljebb szűk körben, csak a titkos nyomozás befejezése után,
    s  akkor sem minden esetben szerezhetnek tudomást. Ily módon az
    eszközök alkalmazása folytán okozott alapjogi sérelmük miatt  a
    hatékony jogorvoslat is kizárt.
     Ez   attól   függetlenül  így  van,  hogy   az   engedélyezett
    információszerzést vagy adatgyűjtést a bíró  annak  folyamatban
    léte  alatt  is ellenőrizheti. Ez az ellenőrzés az  adatvédelmi
    szempontokat és a magánszféra védelmét csak közvetve  támogatja
    és  hatékonysága  is  korlátozott.  Ilyenkor  ugyanis  csak  az
    engedélyezés  törvényben megszabott kereteinek megtartása,  nem
    pedig   a  folyamata  vonható  kontroll  alá  (azt  az  eszközt
    használták-e  amire  az  engedély  szólt,  arra  a   személyre,
    bizonyítási eszköz felderítésére folytatták-e azt, aki vagy ami
    az engedélyben szerepel, stb.). Egyik törvény sem ír elő a bíró
    számára  ellenőrzési  kötelezettséget,  s  még  csak  orientáló
    szabályok  sincsenek arra nézve, hogy mikor élhet az ellenőrzés
    lehetőségével. A magánszféra hatékony védelmét,  az  alkalmazás
    rendjét  —  ideértve  annak okait és feltételeit  —  szabályozó
    törvényeknek   kell(ene)  biztosítaniuk.  A  fogalomrendszerben
    meglévő  jogbizonytalanság a szabályok összehangolatlansága,  a
    titkos    információgyűjtésre   és   a    titkos    adatszerzés
    indokoltságára  vonatkozó  általános  törvényi   mérce   hiánya
    azonban  éppen  ez ellen hat. Így bár a bűnüldözés,  a  büntető
    igény érvényesítése — mint elismert jogállami cél — szükségessé
    teheti   az   alapjogok   korlátozását,   az   arányosság   nem
    biztosított.
     Az  Alkotmánybíróság  a  20/2006. (V.  31.)  AB  határozatában
    összefoglalóan  rögzítette,  hogy  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésének  normatív  tartalmából következően  a  büntetőjogi
    eszközök   alkalmazására   csak  a   jogbiztonság   igényét   a
    büntetőjogi  dogmatika  szempontjából is kielégítő  szabályozás
    mellett  van  mód.  „Az  Alkotmánybíróság eddigi  gyakorlatából
    következően  a jogbiztonság, s ezen belül a normavilágosság,  a
    norma  alkalmazásának kiszámíthatósága, az önkényes  értelmezés
    lehetőségének  kizárása a személyes szabadságjogokat  mindenkor
    erőteljesen  érintő büntetőjogi következmények alkalmazhatósága
    szempontjából abszolút érték és nem relativizálható (ABK, 2006.
    május, 344, 350.). Az Abh1.-ben pedig — éppen az Rtv. 69. § (3)
    bekezdése  kapcsán — rámutatott, hogy noha az  Alkotmánybíróság
    mindig   nagy   jelentőséget  tulajdonított   a   jogalkalmazói
    jogértelmezésnek „az alkotmányosan is elfogadott  rendszerképző
    jogértelmezésnek megvannak a határai: ez nem kerülhet szembe  a
    jogbiztonság  követelményével.  A  jogalkalmazói  jogértelmezés
    ezért   csak  olyan  működőképes  jogszabályra  épülhet,  amely
    világosan kijelöli az adott jogintézmény célját, alkalmazásának
    kereteit, szempontjait és rendjét, az alkalmazásával érintettek
    körét,  azok  jogait  és kötelezettségeit  és  az  intézménnyel
    összefüggésben igénybe vehető jogorvoslati rendet”  (ABH  2004,
    525,   549–550.).   Jogértelmezéssel  pedig   semmiképpen   nem
    határozhatók  meg  azok  a  fogalmak,  amelyek  önmagukban   is
    bizonytalanok, sőt az alkalmazás konkrét időpontjában (az egyes
    ügyekben)   meghatározhatatlanul  tág  körben  és   esetlegesen
    összekapcsolódva a bizonytalanságot felerősítik.
     Az  Rtv.  69.  §  (3) bekezdése, illetve  a  Be.  201.  §  (1)
    bekezdés  b), c) pontjai, d) pontjának első fordulata, valamint
    e)  és  f)  pontjai  nem  felelnek meg a fenti  alkotmányossági
    követelményeknek.
     
     4.1.  Az  Rtv.-ből  hiányzik, a Be.-ben  pedig  homályosan  és
    további   kiszámíthatatlan   értelmezést   megengedő   homályos
    fogalmakkal    („aránytalan   nehézség”;    „valószínűsíthetően
    eredményre  vezet”) körülírtan került meghatározásra  a  titkos
    eszközök  igénybevételének indokoltságára  vonatkozó  általános
    („szükségességi”)  feltétel. Mindkét törvényből  hiányoznak  az
    alkalmazásukra és az engedélyezésükre vonatkozó,  a  kérelemről
    határozni jogosult bíró számára a mérlegelés kereteit  kijelölő
    igazodási   pontok.   Mindez  nem  teszi   lehetővé,   hogy   a
    jogalkalmazói  gyakorlat  a törvény  által  megfelelő  mederben
    tartott    jogértelmezés    útján    elősegítse    a     titkos
    információszerzés és a titkos adatgyűjtés során a  jogbiztonság
    követelményének,  az eljárási garanciáknak  az  érvényesülését,
    minek  folytán  sérülnek a magánszféra védelmére vonatkozó,  az
    Alkotmány   59.  §  -ában  biztosított  jogok  is.   Ezért   az
    Alkotmánybíróság a felsorolt rendelkezéseket megsemmisítette.
     
     4.2.   A   megsemmisítés  időpontjának   meghatározásakor   az
    Alkotmánybíróság  —  eddigi gyakorlatát követve  —  tekintettel
    volt   arra,  hogy  a  jogszabály  alkotmányellenességének   az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  43. §-ában meghatározott  következményei
    szoros  összefüggésben állnak a jogbiztonság elvével  [először:
    10/1992. (II. 25.) AB határozat, ABH 1992, 72, 73–74.; 66/1997.
    (XII. 29.) AB határozat, ABH 1997, 397, 407.]. A 64/1997. (XII.
    17.)  AB  határozat kimondta, hogy a főszabályként irányadó  ex
    nunc  hatályú  megsemmisítéstől  akkor  lehet  eltérni,  „ha  a
    jogbiztonság  vagy  az eljárást kezdeményező  különösen  fontos
    érdeke   indokolja”  (ABH  1997,  380,  388.).  A  pro   futuro
    megsemmisítés a jogbiztonságot szolgálja abban az  esetben,  ha
    az  alkotmányellenesség  kimondására úgy  kerül  sor,  hogy  az
    Alkotmánybíróság   indokoltnak   tartja   az   alkotmányellenes
    jogszabály  helyett  új  szabályozás  megalkotását.  Ebben   az
    esetben  — ha az alkotmányellenes jogszabály időleges hatályban
    tartása    kevesebb   veszélyt   jelent   a   jogrend    épsége
    szempontjából, mint az azonnali megsemmisítés — éppen a jogrend
    kiszámítható  működésének  biztosítása  érdekében  a   jövőbeni
    hatályú  megsemmisítés  indokolt [pl.  Abh1.,  ABH  2003,  525,
    549–550.;  54/2004.  (XII. 13.) AB határozat,  ABH  2004,  690,
    770.].
     Az  Alkotmánybíróság a közrend és a közbiztonság védelmére, az
    államnak  a nemzetközi jogi kötelezettségekből fakadó,  ezen  a
    téren  is  meglévő együttműködési kötelezettségére  figyelemmel
    nem  tartja  kívánatosnak,  hogy az engedélyhez  kötött  titkos
    eszközök  alkalmazásának lehetősége időlegesen teljes egészében
    kikerüljön   a  bűnüldözésre  jogosult  és  köteles   hatóságok
    eszköztárából. Az azonnali megsemmisítés esetén fennáll továbbá
    az   a   veszély   is,   hogy   a   jogterület   lefedetlensége
    alkotmányossági    szempontból    nem    kívánatos    mértékben
    felértékelné  az engedélyhez nem kötött eszközök  és  módszerek
    használatát, fokozná azok indokolatlan igénybevételét. Ezért  a
    támadott   rendelkezéseket  a  törvényhozás   számára   az   új
    jogszabályok  megalkotására elegendő  idő  biztosításítval  pro
    futuro hatállyal semmisítette meg.
     
     4.3.    Elutasította   viszont   az   Alkotmánybíróság    azon
    indítványt,  amely  a titkos adatgyűjtésnek  olyan  feltételeit
    támadta,  amelyeknek  speciális tartalma más  jogszabály  által
    pontosan  meghatározott, a gyakorlat által kidolgozott,  s  így
    értelme bizonytalannak nem tekinthető.
     Úgyszintén  elutasította azt az indítványt  is,  amely  a  Be.
    201.  §  (1)  bekezdés vonatkozásában mulasztás megállapítására
    irányult,  minthogy a sérelmezett rendelkezés normatartalma  az
    Rtv.  szóhasználatától való eltérés ellenére — más jogszabályok
    közbenjöttével — bírói jogértelmezéssel megállapítható.
                                  V.
                                   
     Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban a Be. 2006.  június  30-ig
    hatályban   volt   206.  §  (3)  bekezdésének  alkotmányosságát
    vizsgálta.
     
     1.  Az  Alkotmánybíróság a hatályon kívül helyezett jogszabály
    alkotmányellenességét  fő szabályként nem  vizsgálja  (először:
    335/B/1990/13.  AB  határozat,  ABH  1990,  261,  262.).   Erre
    utólagos  normakontroll  keretében csak  az  Abtv.  38.  §  (1)
    bekezdése szerinti bírói kezdeményezés, illetve a 48. § szerint
    alkotmányjogi  panasz  alapján  van  mód,  mivel   ezekben   az
    esetekben  az  alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenességének
    megállapítása mellett a konkrét ügyben való alkalmazási tilalom
    kimondására  is  van lehetőség. A Be. 206. §  (3)  bekezdésének
    alkotmányossági   vizsgálatára  annak  módosítását   megelőzően
    érkezett bírói indítvány, így a vizsgálatot az Alkotmánybíróság
    lefolytatta.
     
     2.  A  IV. fejezet 3.3.–3.4 pontjai tartalmazzák, hogy  a  Be.
    egyes  rendelkezései a titkos adatgyűjtés körét —  már  a  most
    vizsgált  rendelkezéstől függetlenül is —  személyi  és  tárgyi
    értelemben   egyaránt  rendkívüli  mértékben  kiszélesítik.   A
    „rejtett  nyomozás” hatókörét fokozza az a  körülmény,  hogy  a
    jelentős  mértékű jogbiztonsági hiányokban szenvedő Rtv.  és  a
    Be.,  valamint  az  Nbtv.  rendelkezéseit  a  Be.  200.  §  (4)
    bekezdése  alapján  össze  kell  kapcsolni,  minthogy  a  külső
    engedélyhez   kötött   titkos  információgyűjtés   a   nyomozás
    elrendelését   követően   csak   bírói   engedéllyel,    titkos
    adatszerzésként  folytatható. A már kifejtettek  szerint  ez  a
    rendelkezés a célhoz kötöttség elvét már önmagában is feloldja.
     
     2.1.  A  Be.  támadott,  2006.  június  30-ig  hatályban  volt
    rendelkezése a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés
    eredményének  az eredeti bírói engedélytől eltérő —  lényegében
    korlátozás  nélküli  —  felhasználását tette  lehetővé.  A  már
    kifejtetteken  túl ez azt jelentette, hogy az ügy tárgyalásakor
    a  „rejtett nyomozás” adatai az engedéllyel nem érintett  másik
    büntetőeljárásban,   az   engedélyben  megjelölttől   különböző
    (bármely)  bűncselekmény  esetén, olyan  harmadik  személyekkel
    szemben is felhasználhatóvá váltak, akikre eredetileg nem  volt
    bírói  engedély. Megengedte továbbá olyan bizonyítási  eszközök
    felhasználását  is,  amelyek  felkutatását  eredményező  titkos
    eszköz,    illetve   módszer   alkalmazása   tekintetében    az
    engedélyezési eljárást nem folytatták le.
     Ezekben   az   esetekben   semmiféle   olyan   garancia    nem
    érvényesült,  amelyet a törvény — az egyébként  minden  esetben
    külső   engedélyhez  kötött  —  titkos  adatszerzéssel  szemben
    megkíván.  Ezáltal maga a bírói engedély — mint jogintézmény  —
    kiüresedett.  Követhetetlenné vált,  hogy  a  Be.  206.  §  (3)
    bekezdésének   alkalmazásakor  a  bizonyítás   törvényességével
    összefüggésben  milyen követelményeket kell vizsgálni  abból  a
    szempontból,    hogy   a   titkos   információgyűjtés    titkos
    adatszerzéssé  alakításakor  megvoltak-e  a  Be.  200.  §   (4)
    bekezdése szerinti feltételek.
     A   törvényhely  bizonytalan  tartalmú  rendelkezések  alapján
    hipotézisek   vizsgálatát  kívánta   meg   az   érdemi   döntés
    meghozatalára   kötelezett,   de   az   iratokat   csak   egyes
    részleteiben megismerni jogosult bíróságtól, amikor az engedély
    szerinti   cél   és   az   újabb   büntetőeljárásban   szereplő
    feltételezett      —      törvényi      szinten      fogalmilag
    vsszeegyeztethetetlen — cél azonosítására kötelezték.  Noha  az
    alkalmazható  eszközök  jogkorlátozó  jellege  között   markáns
    különbségek vannak (pl. levél átvizsgálás illetve magánlakásban
    történtek  technikai eszközzel való megfigyelése és rögzítése),
    az  nem  is lehetett eleme a mérlegelésnek, hogy vajon  mindkét
    ügyben  ugyanazon  eszköz alkalmazására volt-e  (lett  volna–e)
    lehetőség. Engedélyezési eljárás (viszonyítási alap)  hiányában
    pedig annak vizsgálata, hogy a titkos információgyűjtés során a
    bizonyítási   eljárás  törvényességére  vonatkozó   szabályokat
    megtartották–e, eleve értelmezhetetlenné vált.
     A     titkos     információgyűjtés    kezdeményezésében     és
    lefolytatásában  az ügyésznek sincs semmilyen  szerepe,  így  a
    folyamat  „törvényességi” szempontból még abban  az  értelemben
    sem  állt  semmilyen kontroll alatt, hogy akár  az  engedéllyel
    érintett,  akár harmadik személyek esetén a célok  azonosságára
    vonatkozó rendelkezések nem sérültek-e, az engedélyben szereplő
    eszköz  (módszer) alkalmazásának kereteit nem lépték-e  túl,  s
    esetleg  volt-e ok az engedélyező által lefolytatandó  közbenső
    ellenőrzésre. A titkos információgyűjtés végső soron az eljárás
    proaktív   szakaszának   olyan  része  volt,   amely   törvényi
    hiányosságok,   illetve   titokvédelmi  rendelkezések   folytán
    semmilyen  külső  vagy legalább a szervezeten  belüli  kontroll
    alatt   nem  állt.  Annak  folytatói  —  egyben  a  tevékenység
    ellenőrzőjeként  és  értékelőjeként  —  kizárólagos  jogkörrel,
    ellenőrizhetetlen szempontok alapján dönthettek arról is,  hogy
    a titkos eljárás mikor és mennyiben válhat nyílttá.
     
      2.2.  A  titkos  nyomozások bírói kontroll  alá  rendelése  a
    jogbiztonságot,   a  jogállami  garanciák  érvényesülését,   az
    alapjogok védelmét hivatott szolgálni. Az állam az Alkotmány 8.
    §  (1)–(2)  bekezdéséből  levezetett objektív  intézményvédelmi
    kötelezettségéből  eredően  köteles  úgy  alakítani  az  „egyes
    alapjogok  megvalósításához szükséges jogszabályi és szervezeti
    feltételeket,  hogy mind a többi alapjoggal  kapcsolatos,  mind
    pedig  egyéb  alkotmányos feladataira  is  tekintettel  legyen;
    [ami]   az   egyes   jogoknak  az  egész   rend   szempontjából
    legkedvezőbb  érvényesülését teszi  lehetővé,  s  mindezzel  az
    alapjogok összhangját is előmozdítja” [64/1991. (XII.  17.)  AB
    határozat,   ABH  1991,  297,  302-303.].  A  büntetőeljárással
    összefüggésben    —   éppen   annak   szükségképpen    súlyosan
    jogkorlátozó   volta  miatt  —  különösen   fontos   az   olyan
    szabályozás kialakítása, amely hatékonyan szolgálja  e  védelmi
    funkció  érvényesülését [összefoglalóan: pl. 12/2004. (IV.  7.)
    AB  határozat, ABH, 2004, 217, 221–222.; 17/2005. (IV. 28.)  AB
    határozat, ABH 2005, 175, 190–191, 193.].
      A     titkos    eljárások    vonatkozásában    az    objektív
    intézményvédelmi  kötelezettség abban is megnyilvánul,  hogy  a
    bűnüldözés hatékonyságához fűződő alkotmányosan elismerhető cél
    és  az  alapjogok érvényesülése között megteremtendő  egyensúly
    érdekében  a  szabályozásnak  a titkos  eszközök  és  módszerek
    alkalmazásakor  is  biztosítania kell az eljárással  érintettek
    személyi  integritásának  megőrzését.  Ebben  a  tekintetben  a
    privát szférához való jog az emberi méltósághoz való jog  olyan
    érinthetetlen lényege, amelynek biztosítása érdekében  eljárási
    garanciákra  is  szükség  van.  Az  egyes  titkos  eszközök  és
    módszerek   engedélyezésére   vonatkozó   eljárás   lényege   a
    törvényben  meghatározott  feltételek  fennállásának   előzetes
    vizsgálata,  ami  ezen „technikák” személyi,  tárgyi,  valamint
    időbeli kereteit is meghatározza. A bírói engedélyhez kötöttség
    és  a  bírói ellenőrzés lehetőségének megteremtése az alapjogok
    szükségtelen korlátozásával szembeni olyan biztosíték, amely  a
    büntetőeljárás      során     az     állam     intézményvédelmi
    kötelezettségének közvetítésére alkalmas.
      A  Be.–nek a támadott rendelkezés idején hatályos 206. §  (3)
    bekezdése   alapján   és   az  ott   írt   feltételek   mellett
    engedélyezett  utólagos  felhasználás  intézménye   azonban   —
    függetlenül e jogintézmény szabályozottságának a határozat  IV.
    fejezetében   vizsgált,  alkotmányjogi   értelemben   vett   és
    alkotmányosan   kifogásolható  minőségétől  —  kiüresítette   e
    feltételrendszert.  Az  utólagos  felhasználást  ugyanis   mind
    személyi  mind tárgyi értelemben maga a törvény  oldotta  el  a
    bírói   engedély   kereteitől.  A   vizsgált   törvényhely   az
    engedélyezett  titkos  információgyűjtés  alanyának  azonossága
    körében  semmiféle egyezést nem kívánt meg, a tárgyi értelemben
    vett  azonosságnak pedig csak az — alkotmányosan  egyébként  is
    kifogásolható  —  általános engedélyezési  feltételek  szintjén
    kellett  fennállnia. Ez még a „bűncselekmény-azonosságára”  sem
    terjedt ki, az időbeli korlátozásra vonatkozóan pedig semmilyen
    szabály nem érvényesült. Más szóval az így nyert információk  a
    bűncselekmény  elévülési idején belül —  harmadik  személyekkel
    szemben — korlátozás nélkül felhasználhatók voltak.
     
     2.3.   Az   Alkotmánybíróság   határozataiban   következetesen
    kifejtette,   hogy   a  tisztességes  eljárás  követelményeinek
    érvényesülése érdekében nélkülözhetetlenek az alkotmányi és  az
    eljárási garanciák. Az eljárás szereplői jogainak és érdekeinek
    védelméhez  szükséges biztosítékok egyebekben akár  az  igazság
    megállapításának lehetőségét is csökkenthetik (pl.  Abh2.,  ABH
    2004, 241, 256.). Ezen alkotmányos tételekből következik az is,
    hogy  a  bűnüldözésnek  szigorú anyagi és eljárásjogi  korlátai
    vannak.   „A  bizonyítás  sikertelensége  éppenúgy   az   állam
    kockázati  körébe  tartozik, mint az eljárás  során  elkövetett
    hibák,  sőt  —  eltérő  törvényi  rendelkezés  —  hiányában  az
    eljárást  akadályozó  bármely körülmény  is,  amely  folytán  a
    büntetőeljárás  ideális célja, az igazságos és  célját  betöltő
    büntetés  kiszabása nem teljesülhetett” [9/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 59, 70.].
     A  bűncselekmény  bizonyításához (bizonyíthatóságához)  fűződő
    érdekkel   szemben   a  tisztességes  eljárás  követelményeiből
    fakadóan   korlátokat   állítanak  a  védelemhez   való   jogra
    vonatkozó,  illetve  az  alapjogok szükségtelen  és  aránytalan
    korlátozását  tiltó szabályok. A jogalkotónak  kell  egyensúlyt
    teremtenie  a  bűnüldözés eredményességéhez,  az  ország  belső
    rendjéhez   és  közbiztonságához  fűződő  érdekek,  a   büntető
    igazságszolgáltatással kapcsolatos társadalmi elvárások  és  az
    alkotmányos   jogok  érvényesülése  között  [részletesen:   pl.
    11/1992. (III. 5.) AB határozat, ABH 1992, 77, 92.; 26/1999. AB
    határozat  ABH  1999,  265,  275–277.;  14/2004.  (V.  7.)   AB
    határozat ABH 241, 255–256.]).
     
     2.4.  A  titkos  információszerzés  és  a  titkos  adatgyűjtés
    anyaga  nem  része  a büntető iratoknak, ahhoz  sem  az  ügyben
    dönteni  jogosult bíró, sem a védelem nem fér hozzá. A vizsgált
    rendelkezés  hatálya  idején  a  bírósági  irathoz   a   titkos
    információszerzés és a titkos adatgyűjtés anyagából  az  ügyész
    csupán   néhány   okirati  bizonyítékot   csatolt:   a   titkos
    adatszerzés   engedélyezése  iránti   indítványt,   a   bíróság
    engedélyezésről   szóló   határozatát   és    az    adatszerzés
    végrehajtásáról  szóló,  (de  nem annak  a  végrehajtója  által
    jegyzett)   jelentést.  Ezek  alapján  a   titkos   adatgyűjtés
    lefolytatásának   törvényessége  rendkívül  szűk   körben,   az
    alapjogok korlátozásának tényleges szükségessége és arányossága
    pedig  egyáltalán  nem volt ellenőrizhető.  A  jelentésből  nem
    derült  ki  sem  a  résztvevőkre, sem az eszköz  alkalmazásának
    időtartamára, helyszínére, illetve az engedéllyel érintett és a
    harmadik  személy közötti kapcsolatfelvétel és  kapcsolattartás
    terepére  vonatkozó semmilyen adat. Az alkalmazás  folyamatáról
    ez  az  okirat — eltérő törvényi rendelkezés híján —  csupán  a
    jelentés   készítője   által  „szükségesnek   ítélt   mértékig”
    tartalmazott  tájékoztatást. A titkos  adatszerzéssé  alakított
    titkos  információgyűjtés anyagáról pedig — az  ügyben  dönteni
    jogosult,   s   ennek   során  a  bizonyítás   törvényességének
    vizsgálatára is köteles bíróság számára — semmilyen adatot  nem
    kellett  bemutatni,  a  törvény  még  tényleges  megtörténtének
    igazolását sem kívánta meg.
     
     2.5.   Minthogy   a   titkos  adatszerzés  része,   a   titkos
    információgyűjtést  pedig  a vizsgált  rendelkezések  a  titkos
    adatszerzésre  és  a felhasználhatóságra vonatkozó  szabályokon
    keresztül  részévé teszik a büntetőeljárásnak, e jogintézmények
    szabályozására,    alkalmazására   is    érvényesek    mindazon
    alkotmányos  tételek és alkotmányi követelmények, amelyeket  az
    Alkotmánybíróság   a   nyílt  eljárásokkal   összefüggésben   a
    korábbiakban   már   megállapított.   Eltérés   csak   annyiban
    lehetséges, amennyiben a most vizsgált két jogintézmény lényege
    (a   titkosság)   az   eredményes  alkalmazás   érdekében   ezt
    szükségképpen megkívánja. Ugyanakkor éppen a titkosság miatt  —
    a  törvényesség és a jogállamiság követelményeinek  biztosítása
    végett  —  az  eljárás  folyamatára és az így  szerzett  adatok
    felhasználhatóságára vonatkozóan olyan további garanciákra  van
    szükség,  amelyek a titkosságot, illetve annak  következményeit
    kompenzálják.
     A   Be.   78.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  törvényellenesen
    beszerzett  bizonyíték a büntetőeljárás során  nem  használható
    fel,  arra ítélet nem alapítható. Ilyennek minősül az, amelynek
    beszerzésére bűncselekmény elkövetése útján, más tiltott módon,
    vagy  a  résztvevők  eljárási jogainak lényeges  korlátozásával
    került  sor.  Az engedély nélküli, vagy az engedély  kereteitől
    eltérő titkos adatgyűjtés a Btk. 227/A. § szerinti jogosulatlan
    titkos adatgyűjtés bűntettét valósítja meg, így az ilyen  módon
    megszerzett   bizonyíték  bűncselekmény   útján   beszerzettnek
    minősül. Az eljárásban résztvevők jogainak lényeges korlátozása
    szempontjából   az   Alkotmányban  védett   alapjogok   büntető
    eljárásjogi  garanciáját jelentő Be.  60.  §  (1)  bekezdésének
    tartalma  az  irányadó.  E  szerint  az  eljárási  cselekmények
    végzésekor  az  emberi  méltóságot, az érintettek  személyiségi
    jogait, a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani és el  kell
    kerülni a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelen felfedését.
    A  bizonyítékok értékelése, törvényes módon való beszerzésük és
    hiteltérdemlőségük, valamint a résztvevők jogainak indokolatlan
    korlátozásával való megszerzésük vizsgálata az ügyben  döntésre
    jogosult bíró eljárásjogi és hivatásbeli kötelezettsége. A  Be.
    ebből  a szempontból nem tesz különbséget a proaktív szakaszban
    folyt bizonyítás eredményeképpen beszerzett, de a Be. 206/A.  §
    (6)  bekezdése  alapján  a büntetőeljárás  részévé  tett  és  a
    nyomozás elrendelése után beszerzett bizonyíték között.
     Az  ügyben (a tárgyalási szakaszban) eljáró bírónak a vizsgált
    szabályozás idején nem volt módja annak ellenőrzésére,  hogy  a
    titkos   adatszerzést   megelőző  titkos  információgyűjtés   a
    törvénynek  megfelelően folyt-e, s arra  is  csak  részlegesen,
    hogy  a titkos adatgyűjtésnél az engedély kereteit nem lépték-e
    át.  Az okirat, mint bizonyítási eszköz hiteltérdemlőségét  sem
    ellenőrizhette,  minthogy  a  titkos  eljárás  részleteire  (az
    engedélyen, illetve az arról szóló jelentésen kívül)  más  adat
    nem  állt  rendelkezésére.  Mindez  különösen  aggályossá  vált
    akkor,  amikor a titkos adatszerzés eredményét olyan személlyel
    szemben  vagy  olyan  ügyben használták  fel,  akikre,  illetve
    amelyekre az engedély eredetileg nem vonatkozott. Az eredetileg
    korlátozó értelmű szabály így a titkos eszközök büntetőeljárási
    felhasználásának újabb jogbiztonságot sértő elemévé vált.
     Az  Alkotmánybíróság  a  19/1999. (VI. 25.)  AB  határozatában
    kimondta,  hogy bírói eljárás nem jelenthet pusztán formalitást
    és  a mérlegelési szempontok hiánya folytán a tényleges döntési
    jogkör  a  bírói döntést igénylő esetekben nem  kerülhet  át  a
    bíróságon  kívüli szervezetek kezébe (ABH 1999, 150, 155.).  Az
    Abh1.-ben  pedig rámutatott, hogy a formalitást  jelentő  bírói
    döntéshozatal     nem    felel    meg    az     alkotmányossági
    követelményeknek.  „A  lényeg  abban  áll,   hogy   a   bíróság
    ténylegesen  mit  vizsgálhat  és  mit  mérlegelhet   a   döntés
    kialakításakor.   (…)  A  bíró  törvényi  alávetettsége   [sem]
    terjedhet  odáig,  hogy  a  döntéséért  személyes  és   szakmai
    felelősséggel  tartozó bírót más hatóság elhatározásán  alapuló
    intézkedés  kritikátlan megjelenítővéjé fokozza le. Nem  járhat
    továbbá  azzal  sem,  hogy  a bíróság bármely  döntését  valódi
    mérlegelési    lehetőség   nélkül,    a    bírói    meggyőződés
    kialakításához  szükséges  eszközök  és  jogi  feltételrendszer
    hiányában  (…) kényszerüljön meghozni. A bíróság eljárásának  a
    bizonyításban  és a mérlegelésben testet öltő  lényegétől  való
    megfosztása” többek között azért is alkotmányellenes,  mert  „a
    bírósági határozatok és a jogrend tisztelete ellen hat” (Abh1.,
    ABH 2003, 525, 541–542.).
     A    titkos    eljárások    során   beszerzett    bizonyítékok
    törvényességének,    az    Alkotmányban    biztosított    jogok
    megsértésével történő beszerzésének vizsgálata az ügyben eljáró
    bíró olyan kötelessége, amely a büntetőeljárás általános célján
    —  a büntetőjogi felelősség tisztázásán — túl, a büntetőeljárás
    tisztességességét, az Alkotmányban garantált alapjogok védelmét
    közvetlenül  szolgálja. E feladatában a bíró nem  korlátozható,
    mérlegelési  jogától  nem fosztható meg azon  —  a  szabályozás
    indokául  szolgáló  —  alapon,  hogy  az  iratok  rendelkezésre
    bocsátása  folytán megismerhetővé válik számára az  alkalmazott
    titkos   eszköz  vagy  módszer  technikája,  a  lefolytatásában
    résztvevők személye és szerepe.
     A  bíró  a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló  1997.
    évi LXVII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján az államtitok és
    a  szolgálati titok megtartására köteles, a titokvédelemre való
    hivatkozással    alkotmányos   feladatának   ellátásában    nem
    korlátozható.  A  korlátozás  nem  csupán  a  bíró  alkotmányos
    szerepével ellentétes, a bírósági eljárást a garanciát  jelentő
    lényegétől fosztja meg. Éppen azon elvekkel ellentétes, amelyre
    hivatkozással   a   titkos  információgyűjtés   és   a   titkos
    adatszerzés engedélyezését a törvény a bíróra bízza.
     Az   eljárás   tisztességéhez  tartozó   törvényesség   és   a
    jogbiztonság  jogállami  követelményével  szemben  nem  tehetők
    engedmények   a   titkos   eszközök   alkalmazását   szabályozó
    jogszabályi     rendelkezések    javára.    A    jogintézmények
    alkalmazásának   kiszámíthatóságára  és  a   titkos   eljárások
    lefolytatásának   módjára  vonatkozóan   fokozott   elvárásként
    érvényesül    a    világos   normatartalom,    a    szabályozás
    összehangoltsága, az igénybevétel feltételrendszerére vonatkozó
    általános  és  speciális kritériumok szabatos,  a  szükségesség
    követelménye  tekintetében  a  mérlegelési  jog   határait   is
    átláthatóvá  tévő megfogalmazásának követelménye.  E  nélkül  a
    titkos  eszközök  alkalmazásának és  felhasználásának  a  bírói
    engedélyhez  kötöttsége csupán formalizmus, a  védelemhez  való
    jog,  valamint  a  magánszféra védelmére  vonatkozó  alkotmányi
    rendelkezések pedig sérülnek.
     
     3.  Az  Alkotmánybíróság korábbi határozatai rámutattak  arra,
    hogy  a  védelemhez való jog nem érvényesülhet  formálisan.  Az
    Alkotmány  57. § (3) bekezdéséből a terhelt hatékony védelemhez
    való  joga  következik (összefoglalóan: Abh2., ABH  2004,  241,
    256–258.).  A  14/2002. (III. 20.) AB határozat a  védekezéshez
    való    jog   tartalma   tekintetében   kiemelte:   garanciális
    szempontból  „a  terhelt  számára  a  jogszerű  és   eredményes
    védekezéshez  elengedhetetlen  annak  ismerete,   hogy   milyen
    tények,  összefüggések,  adatok alapján,  milyen  bűncselekmény
    miatt  kerül  sor  vele  szemben a felelősségre  vonását  célzó
    bírósági   eljárás  lefolytatására”  (ABH  2002,  101,   106.).
    Mindehhez   a  jogintézmények  kiszámítható  működése   és   az
    bizonyítás  alapját  képező  dokumentumok  megismerhetősége  is
    hozzátartozik.
     A   25/1991.  (V.  18.),  illetve  a  6/1998.  (III.  11.)  AB
    határozatok  a védelemhez való jog, a fegyverek egyenlősége  és
    az   államtitok  (szolgálati  titok)  összefüggéseit  vizsgálva
    hangsúlyozták,  hogy az utóbbiak megőrzése a  büntetőeljárásban
    is követelmény, de ez nem mehet odáig, hogy a vádlott és a védő
    iratmegismerési, iratbirtoklási jogát teljes mértékben kizárja.
    A  vád  és  a  védelem  jogosítványai nem szükségképpen  teljes
    mértékben azonosak, de a tisztességes eljárás megköveteli, hogy
    a vád és a védelem egyenlő súlyú jogosítványokkal rendelkezzen.
    Ugyanakkor  az  iratokhoz  való  hozzáférés  tekintetében   nem
    szükségképpen  azonosak  a  terhelt  és  védő  jogai  sem.  „Az
    alkotmányosan »megfelelő« egyensúly a védelemhez való jog és az
    államtitok   védelme  között  (…)  csak  igen   differenciáltan
    alakítható ki. Különböztetni lehet például aszerint, hogy vajon
    az  államtitokról való tudomásszerzés feltétlenül megengedendő-
    e, vagy a titok egyes részeiben titok maradhat a védelem előtt;
    más–más  megítélés alá esik a tudomásszerzés módja:  a  hatóság
    általi  informálás, a személyes iratbetekintés, az irat  általi
    informálás,  a személyes iratbetekintés, az irat birtokolása  a
    tárgyaláson, vagy ennél tágabb hozzáférhetősége (…). Eltérhet a
    »megfelelő«  titokvédelem  a védelem jogát  gyakorló  személyek
    között is: az ügyvédnek az adott vonatkozásban több joga lehet,
    mint  a  terheltnek (…)” (ABH 1991, 414, 417.;  ABH  1998,  91,
    94–96.).
     Az  Alkotmánybíróság  több határozatában kiemelte  az  ügyvédi
    hivatásnak   az   igazságszolgáltatásba  való   beágyazottságát
    [először:  22/1994.  (IV.  16.) AB határozat,  ABH  1994,  127,
    130–131.).  A 8/2004. (III. 25.) AB határozatban pedig  arra  a
    következetésre  jutott,  hogy  önmagában  még  a   titokvédelem
    szempontjából  speciális  megítélés alá  eső  „nemzetbiztonsági
    érdek  sem indokolhatja a titoktartási kötelezettséggel  eljáró
    ügyvéd[nek]”  az  eljárásból való  kizárását  (ABH  2004,  144,
    157.).
     
     3.1.  Abban  az  esetben,  ha  a  büntetőeljárásban  a  titkos
    adatszerzés  alapiratai kizárólag az ügyész számára  ismerhetők
    meg,  a titkos információgyűjtésre vonatkozó dokumentáció pedig
    az  ítélkezési feladatot végző bíróság mellett a védelem  előtt
    is   rejtve   marad,   a  titkos  eljárás  jogszerűségének   és
    törvényességének   megítélése   az   ügyész   kizárólagos    és
    ellenőrizhetetlen  kompetenciájává  válik.   Ellehetetlenül   a
    vádlott  (és  a védő) azon joga, hogy a védelem előkészítéséhez
    megfelelő lehetőségekkel rendelkezzék, azaz legalább  a  titkos
    eljárás   jogszerűségének  vizsgálatához  szükséges   minimális
    adatokat  megismerhesse. A vizsgált szabályozás hatálya  idején
    érvényesülő  megoldás  szerint, a vádlott  és  a  védő  számára
    elérhető  iratok önmagukban még annak ellenőrzésére sem  voltak
    alkalmasak,  hogy a titkos adatszerzés szabályait megtartották-
    e,  a  titkos információgyűjtés vonatkozásában pedig legfeljebb
    annak   puszta   tényét   „igazolták”.   A   célhoz   kötöttség
    szabályainak  a  Be.  206. § (3) bekezdése  szerinti  feloldása
    folytán a számukra elérhető iratok dokumentációs és információs
    értéket alig, vagy egyáltalán nem jelentettek, amikor a terhelt
    az engedélyezési eljárással nem érintett harmadik személy volt.
    Azokból  legfeljebb az volt megállapítható, hogy az  új  ügyben
    szereplő terhelt és az engedély szerinti célszemély között volt-
    e, vagy lehetett-e kapcsolat, ám arra, hogy ez pl. a 202. § (2)
    bekezdése  szerinti „bűnös kapcsolat” jellegét  öltötte-e,  már
    nem volt kötelező az adatszolgáltatás.
     A   védelemhez   való   jog  és  a  fegyverek   egyenlőségének
    érintkezési  pontja,  hogy  a  vádnak  és  védelemnek   egyenlő
    eséllyel kell rendelkeznie, a büntető ügyben felmerülő tény  és
    jogkérdésekre vonatkozó állásfoglalásuk kialakítására  [6/1998.
    (III. 11.) AB határozat, ABH 1998, 91, 96.]. Az, hogy a konkrét
    ügyben a bizonyíték megszerzése törvényes vagy jogellenes volt-
    e   —  az  V.  fejezet  2.  pontjában  kifejtettek  szerint   —
    meghatározó lehet a büntetőeljárás végkimenetele szempontjából.
    A  vizsgált  rendelkezés hatálya idején  a  védelemnek  azonban
    éppen  arra  nem volt módja, hogy a bizonyítás törvényességének
    sérelmére alapozza a védekezését.
     
     3.2.  Az Alkotmánybíróság következetesen képviselt álláspontja
    szerint  a védelem jogának csak az elkerülhetetlenül szükséges,
    arányos   és   a  lényeges  tartalmat  nem  érintő  korlátozása
    ismerhető  el alkotmányosnak. Ennek a követelménynek  a  titkos
    eszközök   felhasználása  során  is   érvényesülnie   kell.   A
    titokvédelem  nem  élvezhet  elsőbbséget  a  vád  és   az   azt
    megalapozó  bizonyítékok, valamint a bizonyítékok megszerzésére
    vonatkozó  körülmények  megismerhetőségével  szemben,  és   nem
    szolgálhat a védelemnek a váddal szembeni kedvezőtlen helyzetét
    elfogadhatóan   indokoló   szabályozás   alapjául.   Ebből    a
    szempontból nem kielégítő megoldás az, amely szerint a  vádlott
    és  a védő csupán az ügyben folytatott titkos információgyűjtés
    tényéről    szóló,    számukra   azonban    teljes    mértékben
    ellenőrizhetetlen tartalmú és hátterű közlésre jogosult.  Ez  a
    védelemhez való jog gyakorlását ellehetetlenítő, a védekezéshez
    való  jog tartalmi lényegét elvonó megoldás az Alkotmány 57.  §
    (3) bekezdésével ellentétes.
     
     4.  Az  Alkotmánybíróság a határozat IV. fejezetének  3.4–3.6.
    pontjaiban — más támadott rendelkezésekkel összefüggésben — már
    rámutatott a titkos nyomozás és az emberi méltósághoz való  jog
    szoros  összefüggéseire. Az ott kifejtetteket a  most  vizsgált
    törvényhellyel összefüggésben is irányadónak tekinti, s a bírói
    kezdeményezésben  kifejtettekre  figyelemmel   az   alábbiakkal
    egészíti ki.
     
     4.1.  Az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban az Alkotmánybíróság
    összefoglalóan   mutatott   rá,   hogy   „az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata szerint (…) az emberi méltósághoz való jogból fakadó
    jogosultságoknak  a  sérelmét jelentheti,  ha  az  állam  indok
    nélkül  avatkozik be az emberek magánéletébe (…).  »Az  a  jogi
    szabályozás  (…),  amely  ezt akár csak potenciálisan  lehetővé
    teszi, arra való tekintet nélkül alkotmányellenes, hogy  ez  az
    alkotmányellenes  jogkövetkezmény az  ügyek  hány  százalékában
    következik be.« [Először: 46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
    1991,  211,  215.]  (…)  Az  állami  beavatkozás  határait   az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  formai   és
    tartalmi  követelmények, végső soron az Alkotmánybíróság  által
    az   Alkotmány  alapján  kidolgozott  szükségességi–arányossági
    követelmények jelölik ki.” (ABH 2003, 566, 578.)
     Az    Alkotmánybíróság   büntetőjogi   tárgyú   határozataiban
    rendszerint    abból   indul   ki,   hogy   a    büntetőeljárás
    eszközrendszere       szükségképpen      jogkorlátozó.       Az
    alkotmányellenesség  konzekvenciáinak  levonása  nélkül  számos
    olyan, a büntetőeljárás résztvevőivel szemben kényszert jelentő
    eljárási  intézményt  vizsgált,  amelyek  alkalmazása  nem   is
    valósulhat meg másként, mint a magánszférába történő  erőteljes
    beavatkozással   (pl.  előzetes  letartóztatás,   közreműködési
    kötelezettség  szakértői vizsgálatban) [26/1999.  (IX.  8.)  AB
    határozat, ABH 1999, 265.; 41/2003. (VII. 2.) AB határozat, ABH
    2003,  525.;  723/B/1991. AB határozat,  ABH  1991,  632.;].  A
    határozatok   azonban  hangsúlyozzák,  hogy  bár  az   államnak
    kötelessége  a  büntető igény érvényesítése, ez az  alkotmányos
    cél  sem  ad  alapot az alapjogok szükségtelen vagy  aránytalan
    korlátozására.
     A   titkos   információgyűjtés   és   a   titkos   adatszerzés
    büntetőjogi   eszközként  való  igénybevételét  a  demokratikus
    jogállamban   megalapozza  az  a  körülmény,  hogy   egyes,   a
    társadalom    rendjét   súlyosan   sértő   vagy   veszélyeztető
    bűncselekmények  elleni  eredményes fellépéshez  a  hagyományos
    eszközök  nem  bizonyulnak elegendőnek.  A  társadalom  védelme
    érdekében  olyan  módszerekre, eszközökre van szükség,  amelyek
    behozhatják   a  bűnüldöző  szerveknek  a  bűnözéssel   szemben
    esetlegesen fennálló lépéshátrányát. A vizsgált alapjogoknak  a
    titkos   eljárásban   alkalmazható  módszerek   által   okozott
    korlátozása  tehát  alkotmányosan nem  szükségtelen  eszköz.  A
    jogállamiság  és  az alapjogok védelme azonban megköveteli  azt
    is,   hogy  ezen  eszközök  felhasználásának  rendjét   a   jog
    részletesen és differenciáltan szabályozza. Minthogy  a  titkos
    eszközök és módszerek igénybevétele súlyos beavatkozást  jelent
    az egyén életébe, alkalmazásuknak csupán kivételesen, átmeneti,
    végső megoldásként lehet helye.
     
     4.2.   A   titkos  információszerzés  és  titkos   adatgyűjtés
    feltételeinek  meghatározásakor a jogalkotó — a IV.  fejezetben
    kifejtettek   szerint  —  túlságosan  széles   értelmezést   és
    alkalmazást  lehetővé  tévő, bizonytalan tartalmú  szabályozást
    alkotott,    amelyből    döntően   hiányzik    az    alkalmazás
    kivételességére vonatkozó általános kritérium. A Be. 206. § (3)
    bekezdése   szerinti  esetben  az  engedélyezés   feltételeinek
    előzetes  vizsgálatára  sem kerülhetett  sor,  az  eszközök  és
    módszerek  használata  harmadik  személyek  tekintetében  bírói
    kontroll nélkül maradt. [Előzetes engedélyezés nem volt, így az
    arról    való    tudomásszerzés   hiányában   a   bíró    saját
    elhatározásából  sem  végezhetett  (közbenső)   kontrollt,   az
    utólagos,  a  tárgyaló  bíró  által foganatosítandó  ellenőrzés
    pedig — dokumentáció hiányában — nem volt lehetséges.]
     Az  utólagos  felhasználás  időbeli korlátlansága  folytán,  a
    célhoz  kötöttség  szabályai alól  kikerült  esetekben  (a  már
    vizsgált  alapjogokon  túl) meghatározhatatlan  számú  érintett
    információs  önrendelkezési joga eshetett tartósan  —  hatékony
    jogorvoslati  lehetőség nélkül — korlátozás alá. A  szabályozás
    ugyanis   a  harmadik  személyek  vonatkozásában  szükségképpen
    feltételezte  az adatok készletezését, kezelését és  tárolását,
    anélkül,   hogy   az   arányosságot  biztosító,   a   kivételes
    alkalmazásra   vonatkozó  mérce  létezett   volna.   Az   ilyen
    korlátozás  nem  felel meg az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésében
    megszabott feltételeknek.
     
     4.3.   Az   információs   önrendelkezéshez   való   jogot   az
    Alkotmánybíróság  határozatai olyan kiemelt értéknek  tekintik,
    amelynek   korlátozhatóságára  szigorú  követelményeknek   kell
    vonatkozniuk.  A  büntető  igény  érvényesítése  önmagában  nem
    elégséges  indok  az emberi méltósághoz, a magántitokhoz  és  a
    személyes adatokhoz való jog korlátozására.
     Az   információs   önrendelkezési   jog   egyik   legfontosabb
    biztosítéka  az  információgyűjtés  és  az  adatkezelés  célhoz
    kötöttsége,   amely   alól  a  titkos  eszközök   alkalmazására
    vonatkozó  szükségesség elismerése sem adhat további feltételek
    nélkül  általános  érvényű  felmentést.  „A  célhozkötöttségből
    következik,  hogy  a  meghatározott  cél  nélküli,  ’készletre’
    történő,  előre nem meghatározott jövőbeni felhasználásra  való
    adatgyűjtés és tárolás alkotmányellenes” [15/1991. (IV. 13.) AB
    határozat,  ABH  1991,  40, 41–43.].  A  titkos  eszközöknek  a
    célhozkötöttségtől  történő  teljes  eloldása,  az   alkalmazás
    kivételességére   és   átmenetiségére   vonatkozó   szabályozás
    hiányával   együtt   e   jog  aránytalan,   így   alkotmányosan
    elfogadhatatlan korlátozását jelenti.
     Az  Alkotmánybíróság a 44/2004. (XI. 23.) AB határozatában  az
    Abh1.–ben  kifejtett jogbiztonsági és adatvédelmi  szempontokra
    figyelemmel megsemmisítette az Rtv. 80. § (1) bekezdését és  az
    Rtv.  85.  §  (1)  bekezdését. Az Rtv. 80. §  (1)  bekezdése  a
    büntetett  előéletre vonatkozóan, illetve  a  külön  törvényben
    meghatározott  államigazgatási feladatok ellátása  érdekében  —
    többek között — a jelen határozatban is vizsgált, az Rtv. 69. §
    (3)  bekezdésében felsorolt feltételek esetén tette lehetővé  a
    különleges  személyes adatok kezelését. A határozat kifejtette,
    hogy  az  értelmezési tartomány beláthatatlansága miatt  ez  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  és az 59. § (1) bekezdésébe  ütközik.  A
    határozat  azonban a titkos információgyűjtés és  az  Rtv.  84.
    §–ának  az  adatkezelésre vonatkozó szabályait  az  információs
    vnrendelkezési  jog szempontjából csak a tájékoztatási  tilalom
    összefüggésében  vizsgálta. Az Alkotmánybíróság  a  bizonytalan
    normatartalomra figyelemmel szintén alkotmányellenesnek találta
    a tilalmat előíró 85. § (1) bekezdését is, noha a tájékoztatási
    tilalomra vonatkozó szabályozás elvi lehetőségét elismerte (ABH
    2004,  618,  654–655.). A határozat egyrészt nem  érintette  az
    Rtv.–nek  a  titkos információgyűjtés esetében az  adatkezelést
    lehetővé tévő, 84. §–át, másrészt — minthogy kizárólag az  Rtv.
    más  rendelkezéséit és a jelen határozattól  eltérő  szempontok
    alapján  vizsgálta — értelemszerűen nem tartalmazott  semmilyen
    megállapítást  a  Be. 206. § (3) bekezdése és az  adatkezelésre
    vonatkozó, az Rtv.-ben foglalt szabályok. tekintetében.
     
     4.4.  A  24/1998. (VI. 29.) AB határozat rámutatott,  hogy  az
    információs önrendelkezéshez való jog nem korlátozhatatlan,  de
    az Alkotmány 8. § (2) bekezdéséből levezetett a szükségesség és
    arányosság   követelménye  a  személyes   adat   továbbítására,
    kezelésére,  felhasználására, az új adatállomány  előállítására
    is vonatkozik. Az Alkotmány 59. § (1) bekezdésével továbbá csak
    az  áll  összhangban, ha az adatkezelés minden  aspektusára  az
    ellenőrizhetőséget biztosító garanciák vonatkoznak.  Kiváltképp
    követelmény  ez akkor, ha ezen aktusokra az érintett  tudta  és
    beleegyezése nélkül kerül sor (ABH 1998, 191, 194.). A 15/1991.
    (IV.  13.)  AB  határozat  a személyes  adatok  kezelésének  és
    feldolgozásának   célhozkötöttségét  és  a  készletre   történő
    adatgyűjtés  és  tárolás tilalmát hangsúlyozta (ABH  1991,  40,
    42–43.).
     A  44/2004.  (XI. 23.) AB határozatban foglaltakhoz  hasonlóan
    az  Alkotmánybíróság  ezúttal is hangsúlyozza,  hogy  az  állam
    büntető  igényének érvényesítése érdekében, az azzal összefüggő
    célokból,  a  közrend,  a  közbiztonság  és  a  nemzetbiztonság
    védelme  érdekében  nem  tekinthető  eleve  szükségtelennek  és
    aránytalannak   a  személyes  adatok  meghatározott   szempontú
    kezelése,  tárolása, továbbítása, feldolgozása (ABH 2004,  618,
    654.).
     A  Be. vizsgált 203. § (3) bekezdésének hatálya idején azonban
    az  adatgyűjtés, kezelés, tárolás, továbbítás,  feldolgozás  az
    érintett  tudta  nélkül, más alapjogokat is súlyosan  korlátozó
    eljárás   keretében   történt.  A  titkos  információgyűjtéssel
    érintett   harmadik  személyek  esetében   —   függetlenül   az
    alkalmazott  módszer  vagy eszköz súlyos, vagy  kevésbé  súlyos
    jogkorlátozó  jellegétől  —  a  titkos  nyomozás   felett   nem
    érvényesült az a kontroll, amelyet a törvény minden más esetben
    megkívánt.  Ellenőrizetlen keretek között, kizárólag  a  titkos
    információgyűjtés folytatójának döntésén múlott az is,  hogy  a
    bűncselekmény  elévülési idején belül mikor  használja  fel  az
    adatokat.  Mindez megteremtette a céltól eltérő adatkezelés  és
    felhasználás  veszélyét  is.  Ez a  helyzet  pedig  az  alapjog
    szükségtelen  és  aránytalan  korlátozását  jelenti,  ezért  az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére és  59.  §  (1)  bekezdésére
    figyelemmel a szabályozás alkotmányellenes volt.
     
     5.1.    A    2–4.    pontokban   kifejtettek    alapján    az
    Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  a  2006.  június  30-ig
    fennálló    tartalommal   a   Be.   206.   §   (3)    bekezdése
    alkotmányellenes  volt,  ezért a bírói  kezdeményezés  alapjául
    szolgáló, konkrét ügyben nem alkalmazható. A szabályozás  egyes
    elemei  és  egésze, valamint annak módja sértették az Alkotmány
    2.  §  -ából  levezethető,  a  jogbiztonságra  és  az  eljárási
    garanciákra  vonatkozó alkotmányi követelményeket. Beleütköztek
    továbbá az 57. § (3) bekezdése által garantált védelemhez  való
    és  ezzel  összefüggésben a tisztességes eljáráshoz való  jogra
    vonatkozó    rendelkezésekbe.   Emellett   szükségtelenül    és
    aránytalanul korlátozták az 54. § (1) bekezdése által garantált
    emberi méltósághoz, továbbá az 59. § (1) bekezdése által védett
    magánlakáshoz,  a  magántitok  védelméhez  és  az   információs
    önrendelkezéshez való jogot.
     
     5.2.  Az  Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapította,  hogy  a
    vizsgált  rendelkezés és az Alkotmány 50.  §  (1)  bekezdésében
    védett  bírói  függetlenség, illetve az 57. § (1)  bekezdésében
    szabályozott bíróság előtti egyenlőség között nincs alkotmányos
    összefüggés.
     
     5.3.   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:   A   közrend,   a
    közbiztonság,  a  nemzetbiztonság védelme,  mint  alkotmányosan
    elismert  államcélok, indokolttá teszik a  titkos  eszközök  és
    módszerek    alkalmazását.    Bűnüldözési    célból     történő
    igénybevételükre  azonban csak kivételesen,  ultima  ratioként,
    differenciált  szabályozás mellett akkor  kerülhet  sor,  ha  a
    nyílt eljárásban rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a
    bűncselekmény  felderítése,  az  elkövető  és  a   bizonyítékok
    felderítése   kilátástalan.   A   feltételek   fennállását   az
    indítványozónak  kellő részletességgel kell alátámasztania,  az
    engedélyezőnek  pedig  körültekintően  kell  vizsgálnia.   Ezen
    eljárások szabályozásakor — függetlenül attól, hogy az a titkos
    információgyűjtésre vagy a titkos adatszerzésre vonatkozik — az
    Alkotmány rendelkezéseinek maradéktalanul érvényesülniük  kell,
    az   eljárás   titkos  jellege  miatt  pedig   többletgaranciák
    beépítésére van szükség.
     
     5.4.   Az   Alkotmánybíróság  utal  arra  is,   hogy   a   Be.
    rendelkezései  az  indítvány,  illetve  a  bírói  kezdeményezés
    érkezése után, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
    módosításáról  szóló  2006.  évi LI.  törvény  rendelkezéseinek
    2006.  július  1–jét követő hatályba lépését követően  jelentős
    mértékben  megváltoztak. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
    szerint  a hatályon kívül helyezett jogszabály helyébe lépő  új
    rendelkezések  tekintetében csak a régi és  az  új  szabályozás
    tartalmi  azonosságának megállapíthatóságakor folytatja  le  az
    alkotmányossági  vizsgálatot [pl. 335/B/1990.  AB  végzés,  ABH
    1990,  261,  262.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat,  ABH  2055,
    329,  333–334.;  519/B/2003.  AB  határozat,  ABH  2005,  1182,
    1184.].  Jelen  ügyben a tartalmi azonosság —  éppen  a  titkos
    információgyűjtés   és   a  titkos  adatszerzés   eredményeinek
    felhasználhatóságára   vonatkozó   feltételrendszer    jelentős
    mértékű  módosításra  figyelemmel —  nem  volt  megállapítható.
    Ezért  az Alkotmánybíróság a vizsgálatot csak a bírói indítvány
    keretei között a régi szabályozás vonatkozásában végezte el.
                               VI.
                                   
     1.  A Jöt.-nek az alkotmánybírósági eljárást kezdeményező bíró
    által támadott 111. § (2) bekezdés g) pontja a törvény Negyedik
    Részének  XVII.  Fejezetében, a jövedéki  ellenőrzés  szabályai
    között található.
     A   támadott  rendelkezés  valószínűségre  alapítva,   pusztán
    jövedéki    ellenőrzés   címén   a   jövedéki   jogkövetkezmény
    megalapozása  érdekében olyan eszköz előzetes engedély  nélküli
    használatát  teszi  lehetővé  a  vámhatóság  számára,   melynek
    alkalmazását   a  titkos  információgyűjtésre   és   a   titkos
    adatszerzésre vonatkozóan az Rtv. 69. § (1) bekezdés c)  pontja
    és a Be. 200. § (1) bekezdés b) pontja — a büntetőeljárás során
    is  —  bírói  engedélyhez  köti. A Jöt.  kérdéses  rendelkezése
    szükségtelen  beavatkozást  jelent  az  Alkotmány  59.  §   (1)
    bekezdése által védett magánszférába.
     A  vámhatóság számára a Vám tv. szabályai is csak  bűnüldözési
    céllal  engedik meg a titkos információgyűjtés alkalmazását.  A
    csomagátvizsgálás  a  Vám  tv. 31. §  (1)  bekezdés  c)  pontja
    szerint   bírói   engedélyhez  kötött  titkos   eszköz.   Ebből
    következően a vámhatóság más címen és külső engedély nélkül nem
    jogosult   az   ugyanilyen  beavatkozást  megtestesítő   eszköz
    alkalmazására.  A jogosultság nem teremthető meg  olyan  módon,
    hogy  egy másik törvény (Jöt.) a Vám tv. megoldását alkalmazva,
    a  bűnüldözési  céllal  össze sem hasonlítható  súlyú  jövedéki
    ellenőrzés  címén a bírói engedélyhez kötöttség  alól  kivételt
    teremt.
     A  titkos  eszközök és módszerek alkalmazására — azok súlyosan
    jogkorlátozó  volta  miatt  — a IV.  fejezet  2–3.  pontjaiban,
    valamint  az  V.  fejezet  2.2.–2.5.,  illetve  5.3.  pontjában
    kifejtettek szerint csak kivételesen, átmenetileg, kellő  súlyú
    indokkal,  törvényben pontosan körülírt esetekben és feltételek
    mellett   van   mód.  A  kivételesség  és   az   alapos   indok
    mérlegelésekor   a  jogalkotónak  az  Alkotmány   59.   §   (1)
    bekezdésében   védett   jogok  korlátozhatósága   szempontjából
    figyelemmel  kell lennie az Egyezmény 8. Cikk  2.  bekezdésében
    foglalt   felsorolásra  is.  Ez  ugyanis  a   titkos   eszközök
    alkalmazását   csak   nemzetbiztonsági,  közbiztonsági   okból,
    zavargás  vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség  vagy  a
    közerkölcsök,  illetve  mások jogainak  szabadsága  és  védelme
    céljából engedi meg, s nem teszi ezt lehetővé a közteherviselés
    biztosítása érdekében.
     Az  Alkotmánybíróság — más összefüggésben ugyan, de  —  már  a
    26/2004.   (VII.  7.)  AB  határozatban  kifejtette,   hogy   a
    közteherviselésre    vonatkozó   rendelkezések    érvényesülése
    érdekében   nem  szükségképpen  alkotmányellenes  a   különböző
    helyszínek,   helyiségek,  szállítóeszközök   —   magánszférába
    beavatkozást  jelentő — átvizsgálására feljogosító szabályozás.
    Erre azonban a nyílt eljárások keretében is csak a szükségesség
    és  arányosság  követelményének szem előtt tartásával  kerülhet
    sor   (ABH   2004,   399,   417–418.).   Ugyanez   irányadó   a
    csomagátvizsgálásra   is.   Olyan   jellegű   titkos   eszközök
    alkalmazása  azonban,  amely minden más  esetben  egyébként  is
    bírói  engedélyhez  kötött  — a Jöt.  támadott  rendelkezésével
    érintett  — adóelkerülő magatartások visszaszorítása  érdekében
    szükségtelen, ezért alkotmányellenes korlátozást jelent.
     
     2.  Alkotmányosan  kifogásolható az  intézkedés  módja  is.  A
    rendelkezés   alapján  a  csomagátvizsgálás   a   postai   vagy
    magánszolgáltató  két  képviselőjének  jelenlétében   történik.
    Ennek  következtében  a  hatóság  tagjain  kívül  álló  és   az
    ügymenetben  semmilyen  szerepet nem  játszó  személyek  férnek
    hozzá  —  egyébként a jövedéki ellenőrzéssel nem is érintett  —
    személyes információkhoz, mások magántitkaihoz.
     Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásban igénybe vett hatósági
    tanú  vonatkozásában is megállapította, hogy alkotmányosan  nem
    kielégítő  az  a  szabályozás,  amely  széles  körben,   minden
    következmény  nélkül teszi lehetővé harmadik személyek  számára
    az   érintett   személyek   magánszférájának,   magántitkainak,
    személyes  adatainak megismerését. A „magánszférához  való  jog
    sérelmét   jelenti   az   is,  ha  valaki   akarata   ellenére,
    beleegyezése  nélkül  tűrni köteles azt,  hogy  számára  idegen
    személy  a  magánéletébe betekintést nyerjen, tanúja  legyen  a
    személyét   érintő  kényszercselekményeknek,   a   magántitkai,
    személyes   adatai   körébe  tartozó   információkhoz   jusson”
    [43/2004. (XI. 17.) AB határozat, ABH 2004, 605–606.].
     
     3.     Az    Alkotmánybíróság    a    fentiekre    tekintettel
    megállapította,  hogy  a Jöt. támadott rendelkezése  az  elérni
    kívánt cél szempontjából szükségtelenül korlátozza az Alkotmány
    59.  §  (1)  bekezdésében  védett  alkotmányos  jogokat,  ezért
    alkotmányellenes.  Az  alkotmányellenes  helyzet  megszüntetése
    pedig csak a jogszabály azonnali megsemmisítésével lehetséges.
     
     4.   Az  Alkotmánybíróság,  minthogy  a  támadott  rendelkezés
    alkotmányellenességét  más alkotmányi rendelkezés  alapján  már
    megállapította,  annak az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdésével
    való összefüggését nem vizsgálta.
     
     5.   Utal  továbbá  az  Alkotmánybíróság  arra  is,  hogy   az
    alkotmányosan   elfogadható   bűnüldözési   célhoz   kapcsolódó
    esetekben a vámhatóság továbbra sem marad eszköztelen, minthogy
    rendelkezésére áll a Vám tv. megfelelő rendelkezései szerint  a
    bírói  engedélyhez  kötött  titkos  információgyűjtés,  a   Be.
    rendelkezései szerint pedig a titkos adatszerzés.
     
     6.  A  határozatnak  a Magyar Közlönyben való  közzététele  az
    Abtv. 41. §-án alapszik.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
            Dr. Balogh Eelemér           Dr. Bragyova András
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Erdei Árpád              Dr. Harmathy Attila
            előadó alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                    
            Dr. Holló András                 Dr. Kiss László
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kovács Péter            Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
                           Dr. Paczolay Péter
                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The use of secret data collection
     Number of the Decision:
     .
     2/2007. (I. 24.)
     Date of the decision:
     .
     01/23/2007
     Summary:
     The use of secret data collection poses a serious interference with individual life and liberty. It should, accordingly, only be carried out in exceptional circumstances, on a temporary basis and as a last resort. More stringent regulation is needed of such secret methods than is needed for public procedures.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-1-002
     .