Hungarian
Ügyszám:
.
944/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/2009. (II. 4.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/87
.
A döntés kelte: Budapest, 02/03/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottság  által
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ívének hitelesítése tárgyában hozott  határozata
  ellen benyújtott kifogások alapján meghozta a következő

                           határozatot:

   Az   Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  183/2007. (VII. 23.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  Az  Országos  Választási Bizottság (a  továbbiakban:  OVB)
   183/2007.  (VII.  23.) OVB határozatával úgy  döntött,  hogy  a
   magánszemély    által    benyújtott    országos    népszavazási
   kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát hitelesíti.
    Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
    „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  az egészségügyi  közszolgáltató
   intézményeik,   kórházaik  működtetésének  módjáról   a   helyi
   önkormányzatok dönthessenek?”
    Az  OVB az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítő, a jelen
   ügyben  vizsgált  határozatában utalt arra,  hogy  a  kérdéssel
   egyidejűleg  a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képviseletében
   dr.    Orbán   Viktor,   és   a   Kereszténydemokrata   Néppárt
   képviseletében dr. Semjén Zsolt ugyancsak országos népszavazást
   kezdeményezett a következő kérdésben:
    „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  az egészségügyi  közszolgáltató
   intézmények,    kórházak   maradjanak   állami,   önkormányzati
   tulajdonban?”
    Az  OVB  megállapította, hogy a két kérdés nem teljesen azonos
   tartalmú.  Az utóbb benyújtott kérdés nem vonatkozik az  állami
   tulajdonban álló egészségügyi intézményekre, kórházakra, csak a
   helyi önkormányzatok intézményeit érinti.
    A  kérdés vizsgálata után az OVB azt állapította meg,  hogy  a
   magánszemély  beadványozó által benyújtott aláírásgyűjtő  ív  a
   törvényben   meghatározott  formai,  valamint  a  népszavazásra
   feltenni  kívánt  kérdésre vonatkozó tartalmi  követelményeknek
   eleget   tesz,  ezért  hitelesítésének  akadálya  nincs.   Más,
   népszavazásra  korábban  feltenni  javasolt  kérdésekkel   való
   összefüggést az OVB nem vizsgált.
    A  határozat a Magyar Közlöny 2007. július 25-ei, 98. számában
   jelent meg.

    2. A határozat ellen két magánszemély nyújtott be kifogást.  A
   kifogást a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény  (a
   továbbiakban:   Ve.)  130.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
   tizenöt   napos   határidőn  belül  lehet  előterjeszteni.   Az
   Alkotmánybíróság   a   határidőben  érkezett   kifogásokat   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.) 28. §
   (1)  bekezdése  alapján egyesítette, és azokat  egy  eljárásban
   bírálta el.

    3. A kifogások tartalma az alábbiakban foglalható össze:

    3.1.   Egyik   kifogás   szerint  az  OVB   nem   a   hatályos
   törvényeknek, és az Alkotmánybíróság gyakorlatának  megfelelően
   járt  el  akkor, amikor az azonos tartalmú kérdéseket egymástól
   függetlenül  vizsgálta, és nem alkalmazta  a  megelőzés  elvét.
   Hivatkozik  a  kifogást tevő arra, hogy a  kérdés  hitelesítése
   következtében    a    több,   azonos   tárgykörű    népszavazás
   eredményeképp   sérelmet  szenved  a  jogalkotói  egyértelműség
   követelménye,    mivel   az   Országgyűlés   számára    végképp
   követhetetlenné  válik,  hogy milyen  jogalkotói  kötelezettség
   terheli.  A  kifogást tevő álláspontja szerint ez a  helyzet  a
   rendeltetésszerű  joggyakorlás sérelmén túl a kiszámíthatóságot
   és a jogbiztonságot is súlyosan veszélyezteti.

    3.2.   Másik  kifogást  tevő  szerint  az  OVB-nek  a   kérdés
   hitelesítését    az    országos    népszavazásról    és    népi
   kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban:
   Nsztv.) 12. §-a, valamint saját korábbi gyakorlata alapján  meg
   kellett  volna  tagadnia,  mivel a kifogással  érintett  kérdés
   hitelesítése  előtt  már  sor  került  azonos  tartalmú  kérdés
   hitelesítésére.  Nézete  szerint az  azonos  tartalmú  kérdések
   hitelesítése komoly veszélyt jelent mind a jogbiztonságra, mind
   a választópolgárok népszavazáshoz való jogának érvényesülésére,
   valamint magára a jogintézmény tekintélyére nézve is.
    A  kifogás  szerint a népszavazásra feltenni  javasolt  kérdés
   többszörösen   összetett,  és  az  érintett   jogszabályi   kör
   határozatlansága miatt nem felel meg sem a választói, sem pedig
   a  jogalkotói egyértelműség követelményének [Nsztv. 13.  §  (1)
   bekezdése].  Megtévesztőnek  tartja  továbbá  a  kérdést   arra
   hivatkozva, hogy a ténylegesen fennálló jogi helyzettel szemben
   azt  sugallja,  hogy  az önkormányzatok a hatályos  szabályozás
   szerint   nem   dönthetnek  szabadon  egészségügyi   feladataik
   ellátásról.
    További   érvelése   szerint  valamely   hatályos   jogszabály
   rendelkezéseivel  megegyező tartalmú,  azt  mintegy  megerősítő
   kérdést  nem lehet népszavazásra feltenni, erre csak az  Nsztv.
   8.  §  (4) bekezdésében írt esetben, az Országgyűlés által  már
   elfogadott,  de  a köztársasági elnök által  még  alá  nem  írt
   törvény  vonatkozásában van lehetőség. A kifogást  tevő  nézete
   szerint   nem  lehetséges  a  törvényt  megerősítő  népszavazás
   intézményét   kiterjesztően   értelmezni,   és   a   törvényben
   meghatározott esetkörön kívül is alkalmazni.
    Hivatkozik   a   kifogást  tevő  arra   is,   hogy   a   helyi
   önkormányzatok döntési autonómiájának terjedelméről való döntés
   –  a  helyi  egészségügyi feladatok ellátásának  módjáról  való
   döntés – nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe, azért  arról
   az   Alkotmány  28/B.  §  (1)  bekezdése  alapján   nem   lehet
   népszavazást tartani.
    A  kifogást  tevő  álláspontja szerint a  hitelesítés  további
   akadályát jelenti az, hogy az Országgyűlés még nem tett  eleget
   a  27/2007.  (V. 17.) AB határozatban megállapított jogalkotási
   kötelezettségének, vagyis nem határozta meg, hogy az eredményes
   ügydöntő   népszavazáson  hozott  döntés  meddig  kötelezi   az
   országgyűlést.  Nézete szerint mindaddig, amíg az  Országgyűlés
   nem tesz eleget a fenti szabályozási kötelezettségének, a jelen
   népszavazási kezdeményezés nem hitelesíthető.

    4.  Eljárása során az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  a
   határozatban  hivatkozott, a FIDESZ-MPSZ és a  KDNP  képviselői
   által   előterjesztett  kérdést  tartalmazó  aláírásgyűjtő   ív
   mintapéldányát  az  OVB 168/2007. (VII. 18.) OVB  határozatával
   hitelesítette.  Az  ezen határozat ellen  benyújtott  kifogások
   alapján  indult  eljárást az Alkotmánybíróság a  95/2007.  (XI.
   22.)  AB  számú  végzésével (ABH 2007, 116.) 2008.  június  15.
   napjáig   felfüggesztette,   majd   73/2008.   (V.   22.)    AB
   határozatával (ABK 2008. május, 709.) a hitelesítő  határozatot
   helybenhagyta.
    Ugyancsak  megállapítja az Alkotmánybíróság, hogy a  172/2007.
   (VII.  18.)  OVB  határozatot (a határozat  által  hitelesített
   kérdés:  „Egyetért-e  Ön  azzal, hogy  a  helyi  önkormányzatok
   egészségügyi    feladataik   ellátásának   módjáról    szabadon
   dönthessenek?”)  a 84/2008. (VI. 13.) AB határozat  (ABK  2008.
   június, 861.) megsemmisítette.

                                 II.

    1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:

   „2.  § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely
   a   népszuverenitást  választott  képviselői  útján,   valamint
   közvetlenül gyakorolja.”
   „28/B.  § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
   „28/C.  §  (2) Országos népszavazást kell tartani legalább  200
   000 választópolgár kezdeményezésére.
   (3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes
   népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező.”

    2. A Ve. rendelkezései:
   „2. § E törvényt kell alkalmazni:
   (…)
   e) az országos népszavazásra,
   (…)”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

    3. A Nsztv. rendelkezései:
   „8.  §  (1) Az eredményes ügydöntő népszavazással hozott döntés
   az Országgyűlésre kötelező.”
   „12.  §  Ha  az  Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő
   ívet,  illetőleg  a  kérdést hitelesítette, ugyanazon  tartalmú
   kérdésben   nem   nyújtható   be   aláírásgyűjtő   ívek   újabb
   mintapéldánya   (2.  §),  illetőleg  népszavazás  elrendelésére
   irányuló újabb kezdeményezés (9. §)
   a) a népszavazás megtartásáig, vagy
   b) a kezdeményezés elutasításáig, illetőleg
   c)   az  aláírásgyűjtő  ívek  benyújtására  rendelkezésre  álló
   határidő eredménytelen elteltéig.”
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”

                                III.

    A kifogások nem megalapozottak.

    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt  vizsgálta  a  kifogások
   elbírálása  során, hogy a 183/2007. (VII. 23.) OVB határozat  a
   kifogást  tevő álláspontjával megegyezően valóban korábban  már
   hitelesített  kérdésekkel azonos tartalmú kérdést hitelesített-
   e, megsértve ezzel az Nsztv. 12. §-ában írt rendelkezést.
   Az OVB 168/2007. (VII. 18.) határozatával hitelesítette a
   következő kérdést:
   „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  az  egészségügyi  közszolgáltató
   intézmények,    kórházak   maradjanak   állami,   önkormányzati
   tulajdonban?”
    A   jelen  eljárás  tárgyát  képező  kezdeményezés  az  alábbi
   kérdést tartalmazza:
   „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy  az  egészségügyi  közszolgáltató
   intézményeik,   kórházaik  működtetésének  módjáról   a   helyi
   önkormányzatok dönthessenek?”
    Az  OVB  megállapította, hogy a két kérdés nem teljesen azonos
   tartalmú.  Az utóbb benyújtott kérdés nem vonatkozik az  állami
   tulajdonban álló egészségügyi intézményekre, kórházakra, csak a
   helyi önkormányzatok intézményeit érinti.
    Az  Alkotmánybíróság a 73/2008. (V. 22.) AB határozatában  már
   megvizsgálta   a   168/2007.  (VII.   18.)   OVB   határozattal
   hitelesített kérdés, valamint a jelen ügyben szereplő kérdéshez
   hasonló   kérdés   („Egyetért-e  Ön   azzal,   hogy   a   helyi
   önkormányzatok  egészségügyi  feladataik  ellátásának  módjáról
   szabadon    dönthessenek?”)    esetleges    azonosságát.     Az
   Alkotmánybíróság fenti határozata a két kérdés azonos tartalmát
   –   az   OVB   álláspontjával   megegyezően   –   nem   találta
   megállapíthatónak.   Ebből   következően   a    jelen    ügyben
   előterjesztett kifogásokat ebben az összefüggésben nem  találta
   megalapozottnak.
    Az  OVB  172/2007.  (VII.  18.)  határozatát  („Egyetért-e  Ön
   azzal,  hogy  a  helyi  önkormányzatok egészségügyi  feladataik
   ellátásának  módjáról szabadon dönthessenek?”)  a  hitelesített
   kérdés   egyértelműségének  hiánya  miatt  az  Alkotmánybíróság
   84/2008.  (VI.  13.) AB határozatával (ABK 2008. június,  861.)
   megsemmisítette.  Ebből következően ebben a  vonatkozásban  nem
   lehet szó már hitelesített kérdéssel azonos tartalmú kérdésről,
   vagyis  az  Nsztv. 12. §-ának sérelméről, így az erre hivatkozó
   kifogásokat   az   Alkotmánybíróság  úgyszintén   nem   találta
   megalapozottnak.

   2.  Egyik  kifogás  szerint  az OVB által  hitelesített  kérdés
   tartalmilag  a jelenlegi jogszabályi helyzet népszavazás  útján
   történő megerősítésére irányul, lényegét tekintve megegyezik az
   Nsztv. 8. § (4) bekezdésében szabályozott, a már elfogadott, de
   még    ki    nem    hirdetett   törvény   népszavazás    általi
   megerősítésével.  Érvelése  szerint a  népszavazásra  vonatkozó
   rendelkezéseket  kiterjesztően értelmezni nem lehet,  ezért  az
   Nsztv.   8.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  tényállási   elemek
   megvalósulása nélkül, egyéb helyzetekben nem lehet  a  hatályos
   jogszabályi  rendelkezések megerősítése  céljából  népszavazást
   kezdeményezni.
    Az  Nsztv. hivatkozott rendelkezése annyit tartalmaz, hogy  az
   Országgyűlés  által  már elfogadott, de  a  köztársasági  elnök
   által  még  alá nem írt törvényről egyrészt népszavazást  lehet
   rendezni,  másrészt pedig ez a népszavazás nem lehet  vélemény-
   nyilvánító, hanem csakis ügydöntő népszavazás. Ez a rendelkezés
   semmilyen  értelmezés esetén sem jelentheti törvényi  akadályát
   annak, hogy a hatályos jogszabályi környezetre (több jogszabály
   komplexumára)  vonatkozó  kérdés az  OVB  hitelesítése  alapján
   népszavazás  tárgya lehessen, így az Alkotmánybíróság  az  erre
   vonatkozó kifogást is elutasította.

    3.  További kifogás hivatkozik arra, hogy a helyi egészségügyi
   feladatok  ellátásának  módjáról való döntés  nem  tartozik  az
   Országgyűlés hatáskörébe, ezért arról az Alkotmány 28/B. §  (1)
   bekezdése  alapján nem lehet népszavazást tartani. Kétségtelen,
   hogy  az  Alkotmány  44/A.  §  (1) bekezdése  a)-h)  pontjaiban
   nevesíti a helyi képviselő-testület jogait (hatásköreit).  Ezen
   jogokat azonban számos törvény részletezi (hajtja végre), amely
   törvények megalkotása, tartalmuk kialakítása vitathatatlanul az
   Országgyűlés   hatáskörébe  tartozik.  A  helyi  önkormányzatok
   egészségügyi feladatainak ellátási módjáról rendelkezik például
   az   Ötv.,   az   önkormányzatokat  is  érintő  rendelkezéseket
   tartalmaz  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló
   1997.  évi LXXXIII. törvény, az egészségügyről szóló 1997.  évi
   CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.  évi
   II.  törvény,  az  egészségügyi  tevékenység  végzésének  egyes
   kérdéseiről   szóló  2003.  évi  LXXXIV.   törvény,   stb.   Az
   önkormányzatok  egészségügyi  feladataik  ellátásának  módjáról
   való  döntési  lehetősége tehát nem az Alkotmány  44/A.  §-ában
   foglalt  kérdéskör.  Ebből következően  az  Alkotmánybíróság  a
   kifogást  tevők  ezen érvelését nem találta megalapozottnak,  e
   vonatkozásban      a      kérdést     hitelesítő      határozat
   alkotmányellenességét nem találta megállapíthatónak.

    4.  Másik  kifogás szerint az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének
   akadályát  képezi az, hogy az Országgyűlés nem  tett  eleget  a
   27/2007.  (V.  17.)  AB határozatban megállapított  jogalkotási
   kötelezettségének, vagyis nem határozta meg, hogy az eredményes
   ügydöntő   népszavazáson  hozott  döntés  meddig  kötelezi   az
   Országgyűlést. A kifogásban szereplő felvetés és a  hitelesítés
   törvényessége közötti összefüggés érdemi vizsgálata  nélkül  az
   Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  választási  eljárásról
   szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról
   és   népi   kezdeményezésről  szóló  1998.  évi  III.   törvény
   módosításáról szóló 2007. évi CLXXII. törvény 9. §-a az  Nsztv.
   8.  §-ának  (1)  bekezdését  2007. december  26-i  hatállyal  a
   következőképp  határozta meg: „8. § (1) Az eredményes  ügydöntő
   népszavazással  hozott döntés az Országgyűlésre  a  népszavazás
   megtartásától    –    ha    a    népszavazás    törvényalkotási
   kötelezettséget   keletkeztet,  a  törvény   megalkotásától   –
   számított  három  évig  kötelező.  Az  Országgyűlés  köteles  a
   népszavazás   döntésének  haladéktalanul  eleget   tenni.”   Az
   Országgyűlés tehát a hivatkozott alkotmánybírósági határozatban
   foglalt jogalkotási kötelezettségének eleget tett.

    5.  Megjegyzi még az Alkotmánybíróság; a 84/2008. (VI. 13.) AB
   határozatában megállapította, hogy a 172/2007. (VII.  18.)  OVB
   határozattal jóváhagyott kérdés („Egyetért-e Ön azzal,  hogy  a
   helyi   önkormányzatok   egészségügyi  feladataik   ellátásának
   módjáról szabadon dönthessenek?”) nem felel meg az Nsztv. 13. §
   (1)  bekezdésében  meghatározott egyértelműség követelményének,
   ezért  az  OVB határozatát megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság
   határozatának  indokolása  szerint  a  helyi  önkormányzatokról
   szóló  1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)  vonatkozó
   rendelkezései  nem  „szabad”,  hanem  következetesen   „önálló”
   döntésekről   beszélnek,  olyan  önálló   döntésekről,   melyek
   kereteit és korlátait egyrészt maga az Ötv., másrészt  pedig  a
   példálózó jelleggel említett más törvények határozzák  meg.  Az
   önkormányzatok ezen törvényi feltételek és saját  körülményeik,
   lehetőségeik   ismeretében  dönthetnek  önállóan   (nem   pedig
   helyettük  más). A döntések önállósága, azaz jogilag behatárolt
   „szabadsága”  és  a  népszavazásra feltenni javasolt  kérdésben
   szereplő  „szabadon” kifejezés azonban nem azonos tartalmú,  az
   utóbbi  az előzőnél szélesebb értelmet hordoz, és ez mindenképp
   bizonytalanná, a hétköznapi szövegértésen túlmenő  értelmezésre
   szorulóvá teszi a kérdést. Nem lehet egyértelműnek tekinteni  a
   kérdést  a jogalkotó vonatkozásában sem. A döntés szabadságának
   jogszabályi keretek közötti érvényesülését tételező  értelmezés
   esetén a jogalkotóra semmilyen feladat nem hárul, sőt a sikeres
   népszavazási döntés ellenére akár a jogszabályi feltételeket, a
   korlátokat  növelheti, szigoríthatja is.  Ellenkező  értelmezés
   esetén    azonban   az   önkormányzati   döntések   mindenfajta
   feltételét,  korlátját el kellene törölnie,  ami  nyilvánvalóan
   ellehetetlenülést eredményezne. (ABK 2008. június, 861, 866.) A
   jelen  határozatban  vizsgált OVB határozat által  hitelesített
   kérdés  azonban az egyértelműség hiányát eredményező „szabadon”
   kifejezést nem tartalmazza, így a kérdés az Nsztv.  13.  §  (1)
   bekezdésében  rögzített  egyértelműség  követelményének  eleget
   tesz.   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság   az   Országos
   Választási  Bizottság  183/2007.  (VII.  23.)  OVB  határozatát
   helybenhagyta.

   Az Alkotmánybíróság – figyelemmel az OVB határozatának a Magyar
   Közlönyben való megjelenésére – elrendelte ezen határozatának a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    4/2009. (II. 4.)
    Date of the decision:
    .
    02/03/2009
    .
    .