Hungarian
Ügyszám:
.
786/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 30/2005. (VII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/325
.
A döntés kelte: Budapest, 07/12/2005
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                 
       Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének  és
  nemzetközi   szerződésbe  ütközésének  utólagos   vizsgálatára,
  illetve       nemzetközi      kötelezettségeknek      megfelelő
  jogszabályalkotásra való kötelezésre irányuló indítvány alapján
  meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
        1.   Az   Alkotmánybíróság  a  polgári   repülés   hajózó
  személyzete  repülési idejének szabályozásáról  szóló  16/2003.
  (IV.  3.)  GKM rendelet alkotmányellenességének megállapítására
  és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

       2.  Az  Alkotmánybíróság hivatalból eljárva  megállapítja:
  alkotmányellenes  helyzet jött létre annak következtében,  hogy
  az  Országgyűlés  elmulasztotta az 1971. évi  25.  törvényerejű
  rendelettel kihirdetett, a nemzetközi polgári repülésről szóló,
  az  1944.  évi  december 7. napján Chicagóban aláírt  Egyezmény
  függelékeinek kihirdetését.
       Az  Alkotmánybíróság  felhívja az  Országgyűlést,  hogy  a
  függelékek  kihirdetésével kapcsolatos  jogalkotói  feladatának
  2005. december 31-ig tegyen eleget.

        3.   Az   Alkotmánybíróság  a  polgári   repülés   hajózó
  személyzete  repülési idejének szabályozásáról  szóló  16/2003.
  (IV.   3.)  GKM  rendelet  nemzetközi  szerződésbe  ütközésének
  megállapítására és megsemmisítésére, valamint  a  gazdasági  és
  közlekedési   miniszternek   a  nemzetközi   kötelezettségeknek
  megfelelő  jogszabály megalkotására való kötelezésére  irányuló
  indítványt visszautasítja.

       Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
        l.  Az  indítványozó  azt kérte, hogy az  Alkotmánybíróság
   állapítsa  meg  a  polgári repülés hajózó személyzete  repülési
   idejének  szabályozásáról szóló 16/2003. (IV. 3.) GKM  rendelet
   (a      továbbiakban:      R.)      egyes      rendelkezéseinek
   alkotmányellenességét és hívja fel a gazdasági  és  közlekedési
   minisztert   az  Európai  Unió  Tanácsa  2000.  november   27-i
   2000/79/EK   Irányelvének  (a  továbbiakban:   Ir.)   megfelelő
   jogszabály megalkotására.
        A hiánypótlásra történt felhívást követően az indítványozó
   az   Alkotmány  7.  §-ának  (1)  bekezdésére  és  70/D.   §-ára
   hivatkozással tartotta fenn az indítványát. Álláspontja szerint
   az    R.   „leginkább   hiányosságai   miatt”   alkotmánysértő.
   Indítványát   az   1971.   évi  25.  törvényerejű   rendelettel
   kihirdetett,  a nemzetközi polgári repülésről szóló,  az  1944.
   évi   december   7.  napján  Chicagóban  aláírt  Egyezmény   (a
   továbbiakban:  Egyezmény)  6.  Függelékének  9.  6.   pontjában
   foglalt követelménybe ütközésre alapozta. E rendelkezés szerint
   a   tagállam   köteles  megfelelő  szabályokat  alkotni   annak
   érdekében,  hogy  a  repülésbiztonságot  megteremtse  a  hajózó
   személyzet  repülési  idejének  és  szolgálati  idejének  olyan
   meghatározásával, amely a hajózó személyzet fáradtságából eredő
   veszélyeket kiküszöböli. Arra kérte az Alkotmánybíróságot, hogy
   semmisítse  meg az R.-t és kötelezze a gazdasági és közlekedési
   minisztert   új,  a  nemzetközi  kötelezettségeknek   megfelelő
   jogszabályalkotásra.

        2.  Az indítványozó az Alkotmány következő rendelkezéseire
   hivatkozott:
   „7.  §  (l)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi   jog  általános  elismert  szabályait,   biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi  jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
   összhangját.”
   „70/D. § (l) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság  a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.”

                                 II.
                                  
         l.   Az   indítványozó   az   R.  alkotmányellenességének
   megállapítását és megsemmisítését az Alkotmány  7.  §-ának  (1)
   bekezdése  és 70/D. §-a alapján kérte a polgári repülés  hajózó
   személyzete munka- és pihenőidejének nem megfelelő szabályozása
   miatt.
        A  lehető  legmagasabb szintű testi és  lelki  egészséghez
   való  jognak az Alkotmány 70/D. §-a (1) bekezdésében  található
   megfogalmazása a 70/D. § (2) bekezdésével együtt  értelmezhető.
   Az  államnak  azt a kötelezettségét jelenti, hogy  egészségügyi
   intézményhálózatot  működtessen  és  szervezze  meg  az  orvosi
   ellátást [54/1996. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1996, 173,  186-
   187.]. Az R. szabálya nem ellentétes tehát az Alkotmány 70/D. §-
   ával. Ezért az Alkotmánybíróság az R.-nek az Alkotmány 70/D. §-
   ára    alapított    megsemmisítésére    vonatkozó    indítványt
   elutasította.

         2.   Az   indítványozó  véleménye  szerint  az  R.   több
   rendelkezése    sérti    a   magyar   állam    jogharmonizációs
   kötelezettségét, és így az Alkotmány 7. §-ának  (1)  bekezdését
   is.  Azt  kérte, hogy az Alkotmánybíróság kötelezze a gazdasági
   és   közlekedési  minisztert  a  nemzetközi  kötelezettségeknek
   megfelelő jogszabályalkotásra.
        Az  1025/B/2001.  AB határozat (ABH,  2003,  1456,  1463.)
   megállapította,   hogy   a  nemzetközi   szerződésben   foglalt
   jogharmonizációs  kötelezettségen alapuló  jogalkotási  feladat
   teljesítésének  vizsgálata  is nemzetközi  szerződésbe  ütközés
   vizsgálatának minősül.
        Jogszabály  nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát
   csak azok kezdeményezhetik, akiket az Alkotmánybíróságról szóló
   1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21. §-ának (3)
   bekezdése  megjelöl. Az indítványozó nem tartozik a  törvényben
   felsorolt   személyek   közé.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   az
   Alkotmány  7.  §-ának (1) bekezdésére alapított  indítványt  az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
   Ügyrend) 29. § c) pontja alapján visszautasította.

        3.  Az  Abtv.  49.  §-ának (1) bekezdése  szerint,  ha  az
   Alkotmánybíróság  hivatalból, illetőleg bárki indítványára  azt
   állapítja    meg,   hogy   a   jogalkotó   szerv    jogszabályi
   felhatalmazásból  eredő  jogalkotói  feladatát  elmulasztja  és
   ezzel  alkotmányellenességet idéz elő,  a  mulasztást  elkövető
   szervet  –  határidő megjelölésével – feladatának teljesítésére
   hívja fel.
        Az  Alkotmánybíróság  hivatalból  eljárva  megállapította,
   hogy  az  Egyezményt  a tvr. csak részlegesen  hirdette  ki:  a
   kihirdetett  szöveg nem tartalmazza az Egyezmény részét  képező
   függelékeket.
        A  légi közlekedésről szóló 1995. évi XCII. törvény 75.  §
   (4)  bekezdése  a tvr. 3. §-ába új (3) bekezdést  iktatott  be,
   mely   szerint   „a   jegyzőkönyveket  és  a   függelékeket   a
   közlekedési,   hírközlési  és  vízügyi  miniszter   rendelettel
   hirdeti ki.” A törvény végrehajtásaként jelent meg a nemzetközi
   polgári  repülésről  Chicagóban, az 1944. évi  december  hó  7.
   napján  aláírt  Egyezmény  függelékeinek  kihirdetéséről  szóló
   20/1997.  (X. 21.) KHVM rendelet (a továbbiakban: Mr1.),  amely
   azonban csak a függelékek felsorolását tartalmazza. Az Mr1.  1.
   §  (2) bekezdése szerint a függelékek a Közlekedési, Hírközlési
   is Vízügyi Értesítőben jelennek meg. A függelékek közzétételére
   nem került sor.
        Az 54/2004. (XII. 13.) AB határozatban az Alkotmánybíróság
   rámutatott arra, hogy a nemzetközi szerződés kihirdetése  útján
   válik  lehetővé a nemzetközi szerződésnek és a belső jognak  az
   Alkotmány   7.  §-a  (1)  bekezdésében  előírt  összhangja.   A
   nemzetközi    szerződés   részleges   kihirdetése    ennek    a
   követelménynek  nem tesz eleget (ABH 2004,  690,  762-763.).  A
   7/2005.  (III.  31.) AB határozat is az Alkotmány  7.  §-a  (1)
   bekezdésének  a  nemzetközi  jog és  a  belső  jog  összhangját
   garantáló szabálya sérelmét hangsúlyozta a nemzetközi szerződés
   kihirdetésének  késedelme,  elmaradása  esetében   (ABK   2005.
   március 112, 118.).

         Az  Egyezmény  függelékei  az  Egyezmény  szerves  részét
   képezik. Kihirdetésük mellőzése következtében az Alkotmány 7. §
   (1)  bekezdését  sértő, alkotmányellenes  helyzet  keletkezett.
   Ezért   az   Alkotmánybíróság  az  Abtv.  47.  §-a  alapján   a
   mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenességet
   megállapította.
        A  nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló
   2005.  évi L. törvény (a továbbiakban: Nksztv.) 9. §-a  szerint
   törvényben  kell kihirdetni a nemzetközi szerződést,  ha  annak
   elismerésére  az  Országgyűlés adott  felhatalmazást.  A  jelen
   esetben   az  Egyezményt  a  tvr.  hirdette  ki,  a  függelékek
   kihirdetésére törvény adott felhatalmazást. Az Alkotmánybíróság
   állandó gyakorlata a törvényerejű rendeletet törvénnyel  azonos
   szintű   jogszabályként  ismeri  el  [7/1994.  (II.   18.)   AB
   határozat,  ABH  1994,  68, 71.]. Az  Nksztv.  10.  §-ának  (6)
   bekezdése  szerint a kihirdető jogszabály a Kormány  számára  a
   nemzetközi  szerződéshez  fűzött  fenntartások,  kifogások   és
   nyilatkozatok  közzétételére adhat felhatalmazást.  Tekintettel
   arra, hogy a függelékek esetében nem ilyen nyilatkozatokról van
   szó,  az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést jogalkotási
   feladata teljesítésére.

        Az Alkotmánybíróság a határozat közzétételét a jogalkotási
   feladatra tekintettel rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Bagi István                 Dr. Bihari Mihály
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Erdei Árpád               Dr. Harmathy Attila
           alkotmánybíró                előadó alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kiss László              Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    30/2005. (VII. 14.)
    Date of the decision:
    .
    07/12/2005
    .
    .