Hungarian
Ügyszám:
.
832/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 10/2007. (III. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/211
.
A döntés kelte: Budapest, 03/06/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                           határozatot :

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló  1998.  évi  XIX.  törvény 281. § (6)  bekezdése  második
  mondatának  „[...],  vagy  az  előzetes  letartóztatását  lehet
  elrendelni” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt a határozat
  kihirdetésének napjával megsemmisíti.
  A  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény  281.  §  (6)
  bekezdése ezt követően a következő szöveggel marad hatályban:
  „(6) Az (5) bekezdés esetében, ha a (9) bekezdés alkalmazásának
  nincs  helye,  a  megjelent személyek kihallgatását,  illetőleg
  meghallgatását követően a tárgyalást el kell napolni, és a  meg
  nem jelent vádlottnak a következő tárgyalási határnapra történő
  elővezetését kell elrendelni. Ha a bírósági eljárás során a meg
  nem    jelent    vádlott    elővezetését    már    elrendelték,
  szabadságvesztéssel     büntetendő     bűncselekmény     esetén
  elfogatóparancsot  kell  kibocsátani.  Ha  a  vádlottnak  nincs
  védője, számára védőt kell kirendelni.”

  2. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
  törvény  281. § (6) bekezdése második mondatának „Ha a bírósági
  eljárás  során  a  meg  nem  jelent  vádlott  elővezetését  már
  elrendelték,   szabadságvesztéssel   büntetendő   bűncselekmény
  esetén    elfogatóparancsot   kell   kibocsátani”   szövegrésze
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  3.   Az   Alkotmánybíróság   az  iratismertetés   elmaradásának
  következményeként történő vádelejtési kötelezettségre  irányuló
  intézkedés megtételére vonatkozó indítványt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
    
   1.     Az    Alkotmánybírósághoz    indítvány    érkezett     a
   büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
   Be.)     281.     §     (6)    bekezdése    második     mondata
   alkotmányellenességének     utólagos      megállapítása      és
   megsemmisítése tárgyában.
   Az  indítványozó  álláspontja szerint  a  támadott  rendelkezés
   alkotmányellenes, mert sérti az Alkotmány 2. §–át, a  8.  §–át,
   az  54. §–át és az 57–59. §–ait. Indokolásában kifejtette, hogy
   az    érintett   meghallgatása   nélkül   elrendelt    előzetes
   letartóztatás  lehetősége  —  túl  azon,  hogy  a  Be.  további
   szabályaival sincs összhangban — ellentétben áll a jogbiztonság
   követelményével, az emberi méltóság, a jóhírnév és  a  személyi
   szabadság garantálására vonatkozó alkotmányi rendelkezésekkel.
   Utólagosan  benyújtott észreveteleiben az  indítványozó  kitért
   arra is, hogy a Be. — a támadott rendelkezés tekintetében — nem
   tartalmaz   garanciális  elemeket  az  Alkotmány  55.   §   (1)
   bekezdésében  szabályozott azon rendelkezéssel  összefüggésben,
   hogy  a  személyi szabadságtól való megfosztásra csak törvényes
   indokok és eljárás alapján kerülhessen sor. Hiányzik továbbá az
   Alkotmány   57.   §   (4)   bekezdéséból   következő   hatékony
   jogorvoslathoz való jog is arra az esetre, ha a Be. 281. §  (6)
   bekezdésének  második mondatában foglalt eszközöket  a  bíróság
   alaptalanul alkalmazza.
   Az  indítványozó  —  konkrét alkotmányi  rendelkezés  felhívása
   nélkül — „intézkedések megtételét” kérte az Alkotmánybíróságtól
   abban  a tekintetben is, hogy a nyomozási iratok ismertetésének
   hiányában  emelt  vádat  az ügyésznek  „kötelező  legyen  [...]
   ejteni.”

   2.   Az   Alkotmánybíróság   eljárása   során   beszerezte   az
   igazságügy–miniszter véleményét.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  a  következő jogszabályi  rendelkezéseket
   vizsgálta:

   1. Az Alkotmány rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
   közvetlenül gyakorolja.
   (3)  Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos
   megszerzésére   vagy   gyakorlására,   illetőleg    kizárólagos
   birtoklására.  Az  ilyen törekvésekkel szemben  törvényes  úton
   mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   (3)
   (4)  Rendkívüli  állapot,  szükségállapot  vagy  veszélyhelyzet
   idején az alapvető jogok gyakorlása — az 54-56. §-ban, az 57. §
   (2)–(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66–69. §-ban és a 70/E. §-
   ban  megállapított alapvető jogok kivételével — felfüggeszthető
   vagy korlátozható.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
   elbánásnak  vagy  büntetésnek  alávetni,  és  különösen   tilos
   emberen   a   hozzájárulása  nélkül  orvosi   vagy   tudományos
   kísérletet végezni.”
   „55.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabadságra  és  a  személyi  biztonságra,  senkit  sem   lehet
   szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott  okokból
   és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.
   (…)”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban senki  sem  tekinthető  bűnösnek
   mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét  a  bíróság  jogerős
   határozata nem állapította meg.
   (3)  A  büntetőeljárás alá vont személyeket az  eljárás  minden
   szakaszában  megilleti  a  védelem joga.  A  védő  nem  vonható
   felelősségre  a  védelem  ellátása  során  kifejtett  véleménye
   miatt.
   (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek nyilvánítani  és  büntetéssel
   sújtani  olyan  cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
   magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  —  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „58.  § (1) Mindenkit, aki törvényesen tartózkodik Magyarország
   területén  —  törvényben  meghatározott  esetek  kivételével  —
   megillet  a  szabad  mozgás  és  a  tartózkodási  hely   szabad
   megválasztásának  joga,  beleértve a lakóhely  vagy  az  ország
   elhagyásához való jogot is.
   (2)  A  Magyarország területén törvényesen tartózkodó külföldit
   csak  a  törvénynek megfelelően hozott határozat alapján  lehet
   kiutasítani.
   (3)  Az  utazási  és  letelepedési szabadságról  szóló  törvény
   elfogadásához    a    jelenlévő    országgyűlési     képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
   (2) A személyes adatok védelméről szóló törvény elfogadásához a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.”

   2. A Be. vizsgált rendelkezése:
   „281. § (…)
   (6)  Az (5) bekezdés esetében, ha a (9) bekezdés alkalmazásának
   nincs  helye,  a  megjelent személyek kihallgatását,  illetőleg
   meghallgatását követően a tárgyalást el kell napolni, és a  meg
   nem jelent vádlottnak a következő tárgyalási határnapra történő
   elővezetését kell elrendelni. Ha a bírósági eljárás során a meg
   nem    jelent    vádlott    elővezetését    már    elrendelték,
   szabadságvesztéssel     büntetendő     bűncselekmény     esetén
   elfogatóparancsot   kell   kibocsátani,   vagy   az    előzetes
   letartóztatását lehet elrendelni. Ha a vádlottnak nincs védője,
   számára védőt kell kirendelni.
   (…)”

                                III.

   Az indítvány részben megalapozott.

   1.1.  Az Alkotmánybíróság az előzetes letartóztatásra vonatkozó
   büntetőeljárási   rendelkezéseket  már   több   ízben,   számos
   szempontból vizsgálta.
   A  26/1999.  (IX.  8.)  AB határozatban (a továbbiakban:  Abh.)
   rámutatott, hogy az előzetes letartóztatás elrendelésének, mint
   a  büntetőeljárás  során  alkalmazható kényszerintézkedésnek  a
   lehetősége  önmagában  nem  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdéséből    következő   jogbiztonság   követelményét.    Az
   1406/B/1991.  (ABH 1992, 497, 502.), valamint  a  3/1998.  (II.
   11.)  AB  határozat (ABH 1998, 61, 67.) tartalmát is összegezve
   kiemelte,  hogy  az  előzetes letartóztatás  jogintézménye  nem
   ellentétes  az  Alkotmány  57. § (2) bekezdésében  szabályozott
   ártatlanság  vélelmével (ABH 1999, 265,  270–272.).  A  korábbi
   határozataiban     kifejtett     álláspontját     összefoglalva
   hangsúlyozta,  hogy  az  állami  büntető  hatalom  gyakorlására
   jogosult és egyben köteles szerveknek hatékony eszközöket  kell
   kapniuk  feladataik  teljesítéséhez.  „Ez  pedig  szükségképpen
   együtt   jár   a  büntetőjogi  felelősségre  vonás   törvényben
   meghatározott  rendjében,  a büntetőeljárásban  olyan  eljárási
   cselekmények,  ezen  belül kényszercselekmények  alkalmazásának
   megengedésével,    amelyek   lényegüket    tekintve    súlyosan
   jogkorlátozóak,  érintik  a  büntetőeljárás  alá  vont  személy
   alkotmányos jogait is” [részletesen pl.: 42/1993. (VI. 30.)  AB
   határozat, ABH 1993, 300, 302, 304–305.].
   Az  Abh.  hivatkozott  arra, hogy az  Alkotmány  nem  csupán  a
   terhelt személyi szabadsága korlátozásának lehetőségéről [55. §
   (1)  bekezdés],  de  annak módjáról [55.  §  (2)  bekezdés]  is
   rendelkezik. Rámutatott, hogy az előzetes letartóztatás —  mint
   a   legsúlyosabb,   a  személyi  szabadság   elvonásával   járó
   kényszerintézkedés   —   törvényi   szabályozásakor,    illetve
   alkalmazásakor  az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből  levezetett
   követelmény a szükségesség és arányosság megtartása, amelynek a
   jogalkotásban is tükröződnie kell. Ezen alkotmányi  rendelkezés
   tartalmazza   ugyanis,   hogy  a  bűncselekmény   elkövetésével
   gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn
   belül szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani, aki
   az   elé  állított  személy  meghallgatását  követően  írásbeli
   indokolással  ellátott határozatot hoz a  szabadon  bocsátásról
   vagy az előzetes letartóztatás elrendeléséről (részletesen: ABH
   1999, 265, 270–272.).

   1.2.   Az  Abh.  rámutatott,  hogy  az  előzetes  letartóztatás
   törvényi szabályozásakor az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből és
   a  8.  §  (1)–(2)  bekezdéséből  következően  a  jogalkotó  nem
   hagyhatja   figyelmen  kívül  az  1976.  évi  8.   törvényerejű
   rendelettel  kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése  XXI.
   ülésszakán,   1966.  december  16-án  elfogadott   Polgári   és
   Politikai  Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában (a továbbiakban:
   Egyezségokmány) és az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett az
   emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
   Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezményben (a továbbiakban:
   Egyezmény) foglalt rendelkezéseket. Utalt továbbá arra  is,  az
   Európa  Tanács Miniszteri Bizottsága R (65) 11, illetve R  (80)
   11.  számú  Ajánlásainak  az ítélethozatalt  megelőző  előzetes
   fogvatartásról  szóló követelményei — a szükségesség–arányosság
   megítélése körében — olyan szempontokat tartalmaznak, amelyek a
   jogintézménynek     a    büntetőeljárási    törvényben     való
   szabályozásakor  az  Alkotmány 55. § (2) bekezdésének  tartalmi
   értelemben   vett  kiteljesedését  szolgálják.  A   hivatkozott
   nemzetközi  dokumentumokban is — az Alkotmány 55. § (1)–(2)  és
   8.  §  (1)–(2) bekezdéseinek összevetéséből levezethető —  azon
   elv   tükröződik,  hogy  az  előzetes  letartóztatás  kivételes
   eszköz,  amely  csak akkor alkalmazható, ha azt  a  körülmények
   feltétlenül szükségessé teszik. Nem rendelhető el akkor,  ha  a
   szabadságelvonás  nem  áll arányban az elrendelésének  alapjául
   szolgáló    bűncselekmény   jellegével   és   az   alkalmazható
   büntetéssel.
   Az  R  (65)  11  Ajánlás rögzíti, hogy az előzetes  fogvatartás
   alkalmazása  nem lehet automatikusan kötelező,  nem  szolgálhat
   büntetési  célokat, a bíróságoknak erről mindig a konkrét  eset
   tényei  és  körülményei alapján kell dönteniük. Az  R  (80)  11
   Ajánlás hangsúlyozza, hogy a bűncselekmény elkövetésével vádolt
   személy  is csak akkor vethető alá e kényszerintézkedésnek,  ha
   azt   a   körülmények   feltétlenül   szükségessé   teszik.   A
   letartóztatásnak mindig valós okon kell alapulnia,  s  arányban
   kell   állnia  az  állított  bűncselekmény  jellegével  és   az
   alkalmazható büntetéssel. Az Egyezségokmány 9. cikk  1.  pontja
   szerint  a  terhelt szabadlábon történő védekezése az általános
   követelmény  és  az előzetes fogvatartása a kivételes  állapot.
   Garanciális  követelmény, hogy a kényszerintézkedésről  bírónak
   (bírói   hatáskörrel  felruházott  személynek)  kell  döntenie,
   mégpedig  az  őrizetbe vett személy előállítását  követően  (5.
   cikk 3. pont) (részletesen: ABH 1999, 265, 272–276.).
   A jelzett ügyekben az alkotmányossági vizsgálatra — részben — a
   büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény  (a  továbbiakban:
   régi  Be.) rendelkezései alapján került sor, a vizsgált  normák
   tartalma azonban lényegileg megegyezik a Be. szabályaival.  Így
   az  Alkotmánybíróság a korábbi határozatokban  kifejtetteket  a
   jelen ügyben is irányadónak tekinti.

   1.3.  A fentebb részletezett okfejtéseken túl, az Egyezmény  5.
   Cikk  3.  bekezdése és az Emberi Jogok Európai  Bíróságának  (a
   továbbiakban:  Bíróság) ehhez kapcsolódó  gyakorlata  világosan
   leszögezi,  hogy  az  előzetes fogvatartásról  szóló  döntéssel
   összefüggésben  a  „törvényben  meghatározott  eljárás”   egyik
   lényeges eleme az érintett személynek — haladéktalan — bíró elé
   állítása.  Ez  kiterjed  azokra  az  esetekre  is,   amikor   a
   kényszerintézkedés  alkalmazására az 5. Cikk.  1.  bekezdés  b)
   pontja   szerint   a  terheltnek  a  törvényben   megállapított
   kötelezettsége teljesítése céljából kerül sor.
   A  Bíróság gyakorlata nem hagy kétséget aziránt, hogy  a  „bíró
   elé  állítás”  egyik fontos célja az érintett meghallgatása,  a
   körülmények vizsgálata és ezek alapján annak mérlegelése,  hogy
   az  előzetes  fogvatartás elrendelésén (fenntartásán)  kívül  a
   konkrét  ügyben  vannak-e más, a személyi szabadságot  kevésbé,
   vagy    egyáltalán   nem   korlátozó   alternatívák,    amelyek
   segítségével  a  terhelt részvétele az eljárásban  biztosítható
   (pl.  Iłowiecki  v.  Poland judgment of  4  October  2001,  no.
   27504/95.). A közvetlenség elvében rejlő garanciákat, amelyek a
   tisztességes eljárás érvényesülését is biztosítják, a Bíróság a
   kényszerintézkedések alkalmazásakor is — éppen a „kockán  forgó
   tét”   miatt   —  olyan  kiemelt  értéknek  tekinti,   amelyből
   következően  az  elv  érvényre jutása nem lehet  esetleges.  Az
   előzetes   fogvatartás   elszenvedője  által   előadottakat   a
   bíróságnak kötelessége ugyanis oly mértékig érdemben vizsgálni,
   ami  —  tág  értelemben vett — „tárgyalást” (a  bíróság  és  az
   érintett közötti közvetlen szóbeli érintkezést) feltételez (pl.
   Frommelt  v.  Liechtenstein  judgment  of  24  June  2004,  no,
   49158/99; Kampanis v. Greece judgment of 13 July 1995, Series A
   no.  324.; Yankov v. Bulgaria judgment of 11 December 2003, no.
   39084/97.).
   Az  Ajánlások,  az  Egyezségokmány és az Egyezmény  hivatkozott
   rendelkezései, illetve a Bíróság által megformált követelmények
   jelen  vannak  az  Alkotmány 55. §  (2)  bekezdésében  és  a  —
   vizsgált  esetet  kivéve — tükröződnek a  Be.–nek  az  előzetes
   letartóztatás   elrendelésére,   meghosszabbítására   vonatkozó
   egyes,  általános rendelkezéseiben (VIII. Fejezet II. Cím,  IX.
   Fejezet VI. Cím).

   2.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az  indítványban
   foglalt esetben az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből levezett,  a
   jogintézmények    kiszámítható    működéséhez    fűződő     jog
   érvényesülésének,  valamint a 8.  §  (1)  és  (2)  bekezdéséből
   következő, az alapjogok korlátozásának arányosságára vonatkozó,
   illetve  az  57.  §  (1)  bekezdésében  rögzített  tisztességes
   eljárás  követelménynek a sérelmét eredményezi a döntéshozatali
   eljárás  szabályozási  módja: az,  hogy  a  személyi  szabadság
   jogerős  ítélet  nélkül történő elvonására  bírói  meghallgatás
   nélkül és megfelelő mérlegelési szempontok hiányában kerül sor.

   2.1.  Az  előzetes  fogvatartásról szóló döntés  meghozatalának
   kizárólagosan  bírói  hatáskörbe  történő  utalása  nem  csupán
   formális  garanciát jelent. A bírói döntéshozatal  mechanizmusa
   feltételezi  a  terhelt meghallgatását, lehetőséget  biztosítva
   ezzel   neki  arra,  hogy  a  nemleges  döntés  alátámasztására
   szolgáló érveit a kényszerintézkedés indítványozójával (ügyész,
   pótmagánvádló)  azonos  körülmények között  és  azonos  súllyal
   fejtse  ki.  Ezek  az érvek mindenekelőtt vonatkozhatnak  arra,
   hogy  az eljárás alá vont személy milyen garanciákat képes adni
   arra, hogy szabadlábon történő védekezése esetén eleget tesz  a
   megjelenési,    közreműködési    kötelezettségének,     illetve
   tartózkodik  mindazon  magatartásoktól, amelyeket  az  előzetes
   letartóztatás különös okaiként határoz meg a törvény.
   Az előzetes letartóztatás általános és különös feltételeiről  a
   Be.  129. § (2) bekezdése rendelkezik. A törvény ezen szabályai
   a  büntetőeljárás egésze során, így a tárgyalási szakaszban  is
   irányadóak, közöttük — a támadott rendelkezésben szereplő —  az
   eljárási    cselekmény    elmulasztása    azonban,    mint    a
   kényszerintézkedés  lehetséges oka, nem szerepel.  Ilyen  okból
   előzetes    letartóztatás   elrendelésére   csak    más,    már
   foganatosított,  kevésbé  súlyos kényszerintézkedések:  a  házi
   őrizet vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszegése miatt van mód
   [139. § (1) bekezdés].
   A   tárgyalás  elmulasztásának  következményeit  a  kódex   más
   rendelkezései  szabályozzák  (69. §.).  A  szabályszerű  idézés
   ellenére meg nem jelenés szankciója lehet a terhelt esetében az
   elővezetés,   és   az  okozott  költségek  megtérítésére   való
   kötelezés.  Ugyanakkor a törvény a mulasztás  következményeinek
   elhárítására biztosítja az igazolás lehetőségét (65–66.  §–ok),
   melynek  határideje az elmulasztott határidő  utolsó  napjától,
   vagy  az  akadály megszűnésétől számított 8 nap.  Az  igazolási
   kérelem  elfogadása  egyúttal ki is zárja  a  jelzett  eljárási
   szankciók alkalmazását.

   2.2.  A  fentiekből következően a Be. rendszerében  a  támadott
   rendelkezésben  szereplő,  az előzetes  letartóztatás  alapjául
   szolgáló ismételt terhelti mulasztás, az előzetes letartóztatás
   új,  különös  indokaként  került szabályozásra,  amely  csak  a
   tárgyalási szakaszban lehet az elrendelés alapja. Ez a megoldás
   önmagában  véve nem szükségképpen alkotmányellenes (s  nem  áll
   ellentétben azzal sem, hogy a mulasztáshoz — főszabályként —  a
   jogalkotó nem kényszerintézkedések alkalmazását fűzi).
   Az  előzetes letartóztatás fő funkciója, hogy a terhelt akarata
   ellenében  is  biztosítsa a büntetőeljárás  lefolytathatóságát,
   végső  soron  az  állam büntető igényének  érvényesítését.  „Az
   állami  büntető  igény  érvényesítése  érdekében  a  társadalom
   védelme, a közérdek szempontjából alkotmányosan is szükséges és
   indokolt  annak lehetővé tétele, hogy az állam a  bűncselekmény
   alapos  gyanújával  terhelt személyt  szabadságától  időlegesen
   megfossza  a  büntetőjogi  felelősségre  vonás  meghiúsításának
   megakadályozása  érdekében” (Abh.,  ABH  1999,  265,  276.).  A
   kényszerintézkedések  szabályozásakor a jogalkotónak  számolnia
   kell   azzal   is,  hogy  a  tisztességes  eljárás   alkotmányi
   követelményéből  eredően  a büntető ügyekben  eljáró  hatóságok
   kötelesek eleget tenni az időszerűség követelményének. Ebből  a
   szempontból — figyelemmel a kontradiktórius eljárás alapelvének
   megfelelően  szabályozott bizonyítás rendjére és a  tárgyalásra
   vonatkozó  rendelkezésekre — a büntetőeljárás  legsérülékenyebb
   szakasza  az  első  fokú  bírósági  eljárás,  ahol  a   terhelt
   mulasztása  az  esetek  döntő  részében  szükségképpen  az  ügy
   ismételt  kitűzését  eredményezi. Ez az  Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdéséből  levezetett  időszerűség követelményének  érvényre
   jutását gátolja.
   Az    Alkotmánybíróság   az   Abh.–ban   e   kényszerintézkedés
   alkalmazásával  kapcsolatban hangsúlyozta azt  is,  hogy  annak
   súlyosan jogkorlátozó jellege miatt igénybevételére csak  végső
   esetben,  kivételesen  kerülhet sor. Az  arányosság  alkotmányi
   követelményét a Be. 60. § (2) bekezdése tételes rendelkezésében
   is   kimondja,  a  kényszerintézkedésekre  vonatkozó  általános
   szabályok (VIII. Fejezet I–VI. Cím) pedig az arányosság  elvont
   igényét  az  egyes jogintézményekre vonatkozó rendelkezéseikben
   juttatják érvényre. A differenciált szabályozás különösen  arra
   az    esetre    vonatkozik,   amikor    a    kényszerintézkedés
   alkalmazásának    célja   kizárólag    a    terhelt    eljárási
   cselekményeken történő részvételének biztosítása.

   2.3.  Az Alkotmánybíróság a tisztességes eljáráshoz való  jogra
   vonatkozó   gyakorlatát  összefoglaló  14/2004.  (V.   7.)   AB
   határozatában  megállapította, hogy a  tisztességes  eljáráshoz
   való  jog  olyan  abszolút jog, amellyel  szemben  nem  létezik
   mérlegelhető  más alapvető jog vagy alkotmányos cél,  mert  már
   maga  is  mérlegelés  eredménye.  Kimutatta  továbbá,  hogy   a
   tisztességes  eljárásnak számos eleme van, s  a  büntetőeljárás
   szabályrendszerének megalkotásakor egyik vagy másik a továbbiak
   rovására  nem  abszolutizálható (ABH 2004, 241, 266.).  Az  ide
   vonatkozó  gyakorlatát legutóbb összegző 20/2005. (V.  26.)  AB
   határozatban   elvi   éllel  szögezte   le,   hogy   az   egyes
   jogintézmények    és    döntési    eljárások    szabályozásakor
   „gazdaságossági és célszerűségi okokból az eljárási, s főként a
   közvetlen  alkotmányi garanciák érvényesítéséről”  a  jogalkotó
   nem  mondhat  le.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  és   a
   tisztességes  eljárás  követelményének  összevetéséből  az   is
   következik,  hogy  az egyes jogintézmények, a bírósági  eljárás
   kiszámítható és következetes működésének az alapja  „a  döntést
   befolyásoló  processzuális  szabályoknak  félreérthetetlen,   a
   gyakorlatban   érvényesülő  mérlegelési   szempontok   határait
   kijelölő megfogalmazás[a]” (ABH 2005, 202, 218–219.).
   Ebből    következően   az   eljárás   időszerűségére    és    a
   kényszerintézkedés           alkalmazására            vonatkozó
   szükségesség–arányosság követelménye sem versenghet  egymással.
   Ezek   —   a  kényszerintézkedésekre  vonatkozó  döntéshozatali
   eljárás  kialakításakor — nem szembenálló, hanem  differenciált
   szabályozással biztosítandó, egyidejűleg érvényesülő igények.

   3.1.  A 19/1999. (VI. 25.) AB határozatban „az Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  az  Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdésében
   normatív    tartalommal   rögzített   jogállamiságból    fakadó
   jogbiztonság  követelményébe  ütközik”,  ha  a  jogalkotó   nem
   határozza   meg  az  előzetes  fogvatartás  alapjául   szolgáló
   mérlegelési   szempontokat.  Ez  éppen  a  kényszerintézkedésre
   vonatkozó  döntési eljárás lényegét üresíti ki, s  végső  soron
   szintén  az  arányosság követelményének sérelméhez  vezet  (ABH
   1999, 150, 152–155.).
   A  támadott rendelkezésben az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének a
   jogbiztonságra  vonatkozó és az arányosságnak a  8.  §  (1)–(2)
   bekezdéséből  levezetett,  a Be.  60.  §  (2)  bekezdésében  is
   nevesített absztrakt követelménye nem jut megfelelően érvényre.
   Ez  pedig  az  57. § (1) bekezdésében szabályozott tisztességes
   eljárás elvének sérelmét eredményezi.
   A  törvény — az általános szabályokhoz hasonlóan — azt a 281. §
   (6)  bekezdésében  is kimondja, hogy az előzetes  letartóztatás
   elrendelésének     csak     szabadságvesztéssel      büntetendő
   bűncselekmény   esetén   van   helye.   További    feltételként
   megállapítja,  hogy erre csak a terhelt ismételt  mulasztásakor
   és   csupán  abban  az  esetben  van  lehetőség,  ha  az   első
   „jogszerűtlen”   távolmaradásakor   a   bíróság   a   mulasztás
   következményeként  elővezetést rendelt  el,  ám  az  sikertelen
   maradt.  A  támadott  szabályozás  semmilyen  lehetőséget   nem
   biztosít   arra,   hogy  —  az  arányosság  követelményének   —
   megtartásával a bíróság az előzetes letartóztatást valóban csak
   a  végső  esetben  rendelje  el.  Nem  tartalmaz  ugyanis  arra
   vonatkozó  mérlegelési szempontokat, hogy az ismételt mulasztás
   két  lehetséges  — ám súlyában és következményeiben  rendkívüli
   mértékben  eltérő — „szankciója” között milyen  alapon  kell  a
   bíróságnak  választania. Mindennek végső oka  pedig  éppen  az,
   hogy  a  281. § (6) bekezdésében szereplő esetekre a  jogalkotó
   nem  terjesztette  ki  az  előzetes  letartóztatásra  vonatkozó
   általános   szabályok  szerinti,  a  döntéshozatali   eljárásra
   vonatkozó  garanciális rendelkezéseket. A bíróság a  döntést  a
   terhelt   meghallgatása  nélkül,  távollétében  és  csupán   az
   ismételt „vétkes” mulasztás indokára alapítva hozza meg.
   A  bíróság  döntésének meghozatalakor azonban sem a  vétkesség,
   sem a mulasztás nem feltétlenül tény, számos esetben csupán  az
   elővezető parancs puszta kibocsátására alapozott vélelem.
   A    kényszerintézkedés   alapjául   szolgáló,   a    tárgyalás
   elmulasztásának    következményeként    elrendelt    elővezetés
   végrehajtása  nem  a  bíróság,  hanem  a  rendőrség  (kivételes
   esetben  a  Vám- és Pénzügyőrség, illetve az illetékes  katonai
   előljáró) kompetenciája. Ennek keretében a végrehajtó  szervnek
   a  foganatosításra vonatkozó, az elrendelés szabályszerűségével
   és   a   végrehajthatóság   törvényességével   összefüggő,    a
   végrehajtás     megtagadásához    is    elvezető     vizsgálati
   kötelezettsége    van,   továbbá   a   végrehajtás    tényleges
   szükségességére,  illetve  lehetségességére   irányuló   önálló
   mérlegelési   jog   is   megilleti.   Következésképpen    annak
   elmaradásához  nem  csupán  a  terhelt  magatartása,  hanem  az
   elővezetést  elrendelő bíróság hibája (pl.  pontatlan,  hiányos
   kitöltés) vagy a végrehajtó szerv mérlegelési jogkörében hozott
   döntése, és számos más körülmény vezethet.
   A  támadott  rendelkezés  mindezzel  nem  számol.  Az  előzetes
   letartóztatásról  szóló  döntéshozatalkor  tényként   csak   az
   elővezetés  elmaradását kívánja meg. Erre viszont automatikusan
   azt  a vélelmet alapítja, hogy mindez a terhelt hibájából ered.
   Ez  szükségképpen  azzal is jár, hogy  a  bíróság  az  előzetes
   letartóztatás   alapjául  szolgáló,  a  terhelt   terhére   eső
   körülményekre  valójában  semmiféle  vizsgálatot  nem  folytat.
   Úgyszintén  nem  vizsgálja azt sem, hogy a  terhelt  ismeretlen
   helyen    tartózkodik-e,    noha    ebben    az    esetben    a
   kényszerintézkedés  elrendelését  a  Be.  XXV.  Fejezetének  (a
   távollévő  terhelttel, illetve külföldön tartózkodó  terhelttel
   szembeni eljárás) szabályai kizárják. (Megkövetelik azonban más
   intézkedések megtételét.)

   3.2.  Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint  „az
   alapjog   korlátozásának   alkotmányosságához   önmagában   nem
   elegendő,  ha az alkotmányosan elismert cél érdekében történik,
   hanem  szükségesnek és arányosnak kell lennie: a  korlátozással
   elérni  kívánt cél fontosságának és az ennek érdekében  okozott
   alapjogsérelemnek  egymással  arányban  kell  állnia.  (…)   az
   arányosság  elvont,  a  törvényi szabályozás  szintjén  történő
   megteremtése  egyrészt az előzetes letartóztatás  általános  és
   különös  feltételeinek, másrészt a döntési eljárás  garanciális
   szabályainak  meghatározásával biztosítható”  (ABH  1999,  265,
   276.).
   A  konkrét  ügyekben  az  előzetes letartóztatás  feltételeinek
   vizsgálatánál  csak  az  elrendelés  (fenntartás)  időpontjában
   ténylegesen  fennálló  állapotot  és  körülményeket  figyelembe
   véve,   tényeken  alapuló  következtetés  útján  lehet   állást
   foglalni abban a kérdésben, hogy a kényszerintézkedés általános
   és  különös okai fennállnak-e. Az Alkotmány 55. § (2) bekezdése
   éppen   ezért   írja   elő   a  döntési   eljárás   garanciális
   szabályaként, hogy a bíróságnak a terheltet előzetesen meg kell
   hallgatnia.  A  meghallgatás része az 57.  §  (1)  bekezdéséből
   levezetett,  az  eljárás  egésze  során  irányadó  tisztességes
   eljárás követelményének.
   Az  előzetes  letartóztatásról  szóló,  a  személyes  szabadság
   elvonásával  járó  bírói  döntés  a  terhelt  szempontjából  az
   eljárás   során  hozható  legsúlyosabb  „közbenső”   határozat.
   Alapvetően érinti a terhelt személyes szabadsághoz, a mozgás és
   a  tartózkodási  hely szabad megválasztásához való  alkotmányos
   jogát,   befolyásolja  védekezésének  kereteit,   s   közvetlen
   kihatással   van   személyes  sorsának  alakulására.   Minderre
   figyelemmel  nincs  olyan felismerhető alkotmányos  érdek  vagy
   cél,  amelyből következően a terheltnek az Alkotmány 55. §  (2)
   bekezdésében  körülírt  –  a bírói meghallgatásra  vonatkozó  –
   jogai,  az  eljárás tisztességének sérelme nélkül korlátozhatók
   lennének.
   4.1.  A  fentebb  kifejtettekre figyelemmel az Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  a  Be.  286.  §  (6)  bekezdése  második
   mondatának  az  előzetes letartóztatás elrendelésére  vonatkozó
   szövegrésze alkotmányellenes, mert sérti az Alkotmány 57. § (1)
   bekezdésében foglalt tisztességes eljárás követelményét,. Ezért
   azt – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  42.  §  (1)  bekezdésében   foglaltaknak
   megfelelően    –    a    határozat   kihirdetésének    napjával
   megsemmisítette.

   4.2.   Mivel   az   Alkotmánybíróság  a  támadott   rendelkezés
   alkotmányellenességét  az  Alkotmány  57.  §  (1)   bekezdésébe
   ütközőnek   minősítette,  s  azt  megsemmisítette   —   állandó
   gyakorlatának   megfelelően  —   az   Alkotmány   további,   az
   indítványban felhívott rendelkezéseinek sérelmét nem  vizsgálta
   [összefoglalóan legutóbb: 65/2006. (XI. 24.) AB határozat,  ABK
   2006, november 927, 929.].

   5. Elutasította viszont az Alkotmánybíróság az indítványnak azt
   a  részét,  amely  a  281.  § (6) bekezdés  második  mondatában
   szereplő,  a  terhelt  ismételt  mulasztása  és  az  elővezetés
   elrendelésének elmaradása esetére elfogatóparancs  kibocsátását
   teszi kötelezővé a bíróság számára.
   A  határozat  III. 1.1.–1.3 és 2.2.–2.3. pontjaiban kifejtettek
   szerint az államnak a büntető hatalom gyakorlásával felruházott
   szervei a büntető igény érvényesítésére kötelesek. Ennek  során
   nem  maradhatnak  eszköztelenek a terheltek  azon  csoportjával
   szemben,  akik  engedetlenségükkel a  büntetőeljárás  sikerének
   meghiúsítására,    vagy    annak    elhúzására     törekszenek.
   Kézrekerítésük  érdekében az elfogatóparancs kibocsátása  velük
   szemben  megfelelő — már az enyhébb büntetőeljárási  intézkedés
   (elővezetés)  foganatosítását követően igénybe vett  —  arányos
   eszköz,  amely  azt  is szolgálja, hogy a terhelt  előállítását
   követően   a   bíróság   érdemben  megvizsgálhassa   azokat   a
   körülményeket,    amelyek   az   esetleges   kényszerintézkedés
   elrendelését indokolják.
   A  Be.  általános  rendelkezései  (73.  §)  az  elfogatóparancs
   kibocsátásának  szabályait  részletesen  körülírják.  Az  ennek
   során  tehető intézkedésekre pedig a személy és tárgykörözésről
   szóló   2001.   évi   XVIII.  törvény,   illetve   a   körözési
   nyilvántartásból        történő       adatigénylésről        és
   adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési  adatok
   hozzáférhetővé  tételéről szóló 21/2001. (X. 11.)  BM  rendelet
   tartalmaz részletes szabályokat.
   Tény,  hogy  a  terhelt személyi szabadságát az elfogatóparancs
   folytán   történő   kézrekerülését   követő   intézkedések   is
   szükségképpen érintik. A terheltnek az ez alapján való őrizetbe
   vétele  azonban — a törvényben meghatározottak szerint — csupán
   24   vagy   legfeljebb  72  óráig  tarthat,  mely   időtartamok
   meghosszabbítására  nincs  mód.  Ezen  időtartam  alatt  minden
   esetben  kötelező  az elfogatóparancsot kibocsátó  hatóság  elé
   állítása,  majd  pedig szóbeli meghallgatása, amelyet  követően
   pedig  nyomban dönteni kell szabadlábra helyezéséről vagy annak
   szükségessége    esetén   a   törvényben   szereplő    valamely
   kényszerintézkedés    elrendeléséről.     A     meghallgatással
   biztosítható az arányosság követelményének megtartása is.
   A  kifejtettekre figyelemmel a vizsgált rendelkezés  nem  sérti
   sem  az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, sem pedig a 8. § (1)–(2)
   bekezdésében  foglalt  arányosság  követelményét,  és  nem  áll
   ellentétben  sem  az 55. § (1) bekezdése,  sem  az  57.  §  (1)
   bekezdése szerinti követelményekkel.
   Megállapította továbbá az Alkotmánybíróság azt is, hogy  a  Be.
   276.  § (6) bekezdésének ezen szövegrésze és az Alkotmány 2.  §
   (2)–(3) bekezdése, a 8. § (4) bekezdése, az 54. §–a, illetve az
   57.  § (2)–(5) bekezdései, valamint az 58–59. §-ai között nincs
   alkotmányjogilag értékelhető összefüggés.

   6.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörének  hiánya  miatt  érdemi
   vizsgálat  nélkül  visszautasította az indítvány  azon  részét,
   amely  a nyomozási iratok ismertetésének elmaradása esetére  az
   ügyészt   a   vádelejtésre  kötelező  intézkedések  megtételére
   vonatkozott.
   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  az  Abtv.  1.  §–a  taxatíve
   meghatározza.  Ebben  a  felsorolásban  pedig  a   jogalkalmazó
   szervek intézkedésre történő felhívása nem szerepel.
   A  határozat  ezen rendelkezése az Alkotmánybíróság  ideiglenes
   ügyrendjéről  és  annak  közzétételéről  szóló,  módosított  és
   egységes  szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.)  Tü.  határozat
   29. § b) pontján (ABH 2003, 2065.) alapszik.

   7.  Az  Alkotmánybíróság  a határozatnak  a  Magyar  Közlönyben
   történő közzétételéről az Abtv. 41. §–a alapján rendelkezett.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Erdei Árpád          Dr. Harmathy Attila
             előadó alkotmánybíró           alkotmánybíró
                                   
             Dr. Holló András              Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter           Dr. Paczolay Péter
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    10/2007. (III. 7.)
    Date of the decision:
    .
    03/06/2007
    .
    .