Hungarian
Ügyszám:
.
496/B/2003
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 57/2009. (V. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/479
.
A határozat kelte: Budapest, 05/18/2009
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   alkotmányjogi  panaszok,   mulasztásban
  megnyilvánuló      alkotmányellenesség      és       jogszabály
  alkotmányellenességének   utólagos   megállapítására   irányuló
  indítványok  tárgyában  —  dr.  Balogh  Elemér,  dr.  Lenkovics
  Barnabás  és  dr. Lévay Miklós alkotmánybírók különvéleményével
  —meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés
  mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést követett el  azzal,
  hogy az ORTT, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.  évi
  I.  törvény  57. § (1) és (3) bekezdésein alapuló  eljárását  a
  törvény  136.  §-ában  nem minősítette  közigazgatási  hatósági
  eljárásnak,   és  ezért  a  hatósági  döntéssel   szemben   nem
  teremtette meg az érintettek számára a jogorvoslat lehetőségét.

  Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
  feladatának 2009. december 31-ig tegyen eleget.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról és televíziózásról szóló
  1996.     évi     I.    törvény    57.    §    (7)    bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  3.  Az Alkotmánybíróság az Országos Rádió és Televízió Testület
  2003.  április 23-án kelt levele ellen benyújtott alkotmányjogi
  panaszokat visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  Alkotmánybírósághoz négy társadalmi szervezet  nyújtott  be
   kérelmet  a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.  évi  I.
   törvénynek   (a   továbbiakban:  Médiatv.)  a  médiakuratóriumi
   tagságra  vonatkozó rendelkezéseivel (53-57. §) összefüggésben.
   A  társadalmi  szervezetek tagot szerettek  volna  delegálni  a
   médiakuratóriumokba,  és  e célból  —  a  Médiatv.  57.  §  (5)
   bekezdése   alapján  —  nyilvántartásba  vételüket  kérték   az
   Országos Rádió és Televízió Testülettől (a továbbiakban: ORTT).

   Az     első    indítványozó    azt    követően    fordult    az
   Alkotmánybírósághoz, hogy nyilvántartásba  vételi  kérelmét  az
   ORTT elnöke 2003. április 23-án kelt levelében megtagadta, majd
   az  e  döntést  támadó  keresetét  a  Fővárosi  Bíróság  idézés
   kibocsátása   nélkül  elutasította.  A  bíróság   indokolásában
   kifejtette,  hogy  az  ORTT  elnökének  támadott  döntése   nem
   tekinthető  közigazgatási határozatnak:  a  Médiatv.  136.  §-a
   rendelkezik  arról,  hogy az ORTT mely hatáskörének  gyakorlása
   során  jár  el közigazgatási szervként, ebbe a körbe azonban  a
   médiakuratóriumok  megalakításával  kapcsolatos  feladatok  nem
   tartoznak  bele. Az indítványozó álláspontja szerint  sérti  az
   Alkotmány  57.  § (5) bekezdése által garantált  jogorvoslathoz
   való   jogot,   hogy   a  nyilvántartásba   vételi   kérelemmel
   kapcsolatos  döntés  nem támadható meg semmilyen  fórum  előtt.
   Mindezek  alapján — hivatkozással az Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49.  §-ára  —
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
   kérte az Alkotmánybíróságtól.

   A   második  indítványozó  alkotmányjogi  panaszként  megjelölt
   kérelemmel fordult az Alkotmánybírósághoz, amelyben szintén azt
   kifogásolta,  hogy  az  ORTT elnöke 2003.  április  23-án  kelt
   körlevelében  mások  mellett  az indítványozó  által  képviselt
   civil    szervezet   nyilvántartásba   vételi    kérelmét    is
   elutasította.  Álláspontja megegyezik az első indítványozóéval:
   az,   hogy   a  törvényalkotó  nem  biztosít  jogorvoslatot   a
   nyilvántartásba  vétel megtagadása (és így  a  megállapodásból,
   illetve sorsolásból való kizárás) esetére, az Alkotmány  57.  §
   (5)  bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog sérelme  okán
   szerinte  is  mulasztásos alkotmánysértést jelent.  Kifogásolja
   ezen  kívül  a  Médiatv. 57. § (7) bekezdésében a „vele  azonos
   csoportba  tartozó más szervezet” kifejezés használatát  is.  E
   megfogalmazás  —  érvel  az  indítványozó  —  nem  differenciál
   kellőképpen  a  szakmai szervezetek között,  önkényes,  ésszerű
   indokot  nélkülözően tesz különbséget a szervezetek között,  és
   nem   nyújt   garanciát   a   nyilvántartásba-vételi   kérelmet
   rosszhiszeműen  benyújtókkal  szemben.  Mindez  pedig  szerinte
   sérti    az    Alkotmány   2.   §-ában   foglalt   jogbiztonság
   követelményét,  a  hátrányos megkülönböztetésnek  az  Alkotmány
   70/A.  §-ban  foglalt  tilalmát, és „a civil  szervezetekre  is
   irányadó esélyegyenlőség biztosítását”.

   A   Médiatv.   57.   §  (7)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására és megsemmisítésére irányuló kérelme mellett az
   indítványozó  azt is kérte, hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa
   meg, hogy az ORTT elnökének körlevele alkotmányellenes volt, és
   ahhoz  joghatás  nem fűzhető. Előadta, hogy a  körlevél  nyomán
   „közgyűlési jogaink gyakorlásából ki lettünk zárva, ezáltal  az
   Alkotmány 61. §-ában foglalt véleménynyilvánítási alapjogunk is
   csorbát  szenvedett”. A levél az indítványozó szerint végezetül
   az Alkotmány 70/I. §-ában foglalt arányos közteherviselés elvét
   is sérti, mivel a közszolgálati televíziók közpénzből működnek,
   ezért  különösen  fontos  lenne, ha  a  kuratórium  tagjai  „az
   Alkotmányban   meghatározott  rend  szerint  tudnák   kifejteni
   tevékenységüket”.

   A  harmadik  és a negyedik indítványozó — saját  ügyükben  —  a
   második  indítványozóéval lényegében szó  szerint  megegyező  —
   szintén alkotmányjogi panaszként megjelölt — kérelemmel fordult
   az Alkotmánybírósághoz.

   Az  Alkotmánybíróság  a  kérelmeket  —  tárgyi  összefüggésükre
   tekintettel  —  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
   annak  közzétételéről szóló módosított és egységes  szerkezetbe
   foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK 2009. január, 3.  a
   továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján  egyesítette
   és egy eljárásban bírálta el.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”

   2. A Médiatv. érintett rendelkezései:
   „56.  §  (1)  A Magyar Rádió Közalapítvány kuratóriumába  és  a
   Magyar   Televízió   Közalapítvány   kuratóriumába   huszonegy-
   huszonegy tagot delegálnak az alábbi szervezetek:
   a) a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek országos
   önkormányzatai, ennek hiányában országos szövetségei egy főt,
   b)  a  Magyar  Katolikus  Egyház,  a  Magyarországi  Református
   Egyház,  a  Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi
   Zsidó Hitközségek Szövetsége egy főt,
   c) a b) pontban nem említett egyházak egy főt,
   d) az emberi jogi országos szervezetek egy főt,
   e)  az  irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a  zene-,  a
   tánc-,  a  képző- és az iparművészet, valamint a kultúra  egyéb
   területén működő országos szakmai szervezetek négy főt,
   f)  az  oktatás  és tudomány területén működő országos  szakmai
   szervezetek kettő főt,
   g) a szakszervezetek országos szövetségei egy főt,
   h)   a   munkaadók   és   a   vállalkozók   országos   szakmai,
   érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   i)  az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei
   egy főt,
   j)   a   környezetvédők,  természetvédők,  állatvédők  országos
   szervezetei egy főt,
   k) a nők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   l)   a   gyermekek  és  az  ifjúság  országos  érdekképviseleti
   szervezetei egy főt,
   m) a nyugdíjasok országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   n)  a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben lévők
   országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   o) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   p)   a   települési  önkormányzatok  országos  érdekképviseleti
   szervezetei egy főt,
   r) a határon túli magyar szervezetek egy főt.
   (2)    A   Hungária   Televízió   Közalapítvány   kuratóriumába
   huszonhárom tagot delegálnak az alábbi szervezetek:
   a) a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek országos
   önkormányzatai, ennek hiányában országos szövetségei egy főt,
   b)  a  Magyar  Katolikus  Egyház,  a  Magyarországi  Református
   Egyház,  a  Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi
   Zsidó Hitközségek Szövetsége egy főt,
   c) a b) pontban nem említett egyházak egy főt,
   d) az emberi jogi országos szervezetek egy főt,
   e)  az  irodalom, a színház-, a film-, az előadó-, a  zene-,  a
   tánc-,  a  képző- és az iparművészet, valamint a kultúra  egyéb
   területén működő országos szakmai szervezetek három főt,
   f)  az  oktatás és a tudomány területén működő országos szakmai
   szervezetek kettő főt,
   g)  az újságírók országos szakmai, érdekképviseleti szervezetei
   egy főt,
   h)   a   környezetvédők,  természetvédők,  állatvédők  országos
   szervezetei egy főt,
   i) a nők országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   j)   a   gyermekek  és  az  ifjúság  országos  érdekképviseleti
   szervezetei egy főt,
   k)  a testi állapotuk miatt súlyosan hátrányos helyzetben levők
   országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   l) a sport országos érdekképviseleti szervezetei egy főt,
   m)   a   szomszédos   országokban  működő  magyar   szervezetek
   képviselői   hét  főt,  a  szórvány  magyarságot   a   Magyarok
   Világszövetségében képviselni jogosult testület egy főt.
   (3) Az (1) bekezdés r) pontjában és a (2) bekezdés m) pontjában
   említett   szervezeteket   a  Határontúli   Magyarok   Hivatala
   javaslatára a Testület értesíti.”

   „57.  §  (1)  Az 56. § (3) bekezdésében említettek  kivételével
   delegálásra  az  a  szervezet  jogosult,  amelyet  a   Testület
   nyilvántartásba vett.
   (2)  A  nyilvántartásba vételre történő  felhívást  a  Testület
   minden  évben  január 31-ig a Magyar Közlönyben  közzéteszi.  A
   nyilvántartásba  vételre  minden  évben  március  15-ig   lehet
   jelentkezni.
   (3)  A  Testület  a  jelentkezők közül azt a szervezetet  veszi
   nyilvántartásba,   amelyet   a  jelentkezésre   való   felhívás
   közzététele  előtt legalább két évvel a rá vonatkozó  szabályok
   szerinti  bírósági  (hatósági) nyilvántartásba  bejegyeztek.  A
   jelentkezőnek  közölnie kell, hogy az 56. §-ban meghatározottak
   közül melyik csoportba tartozik.
   (4) A delegált kuratóriumi tagok megbízatása egy évig tart.
   (5)  Az  56.  §  szerint azonos csoportba tartozó,  a  Testület
   nyilvántartásába   felvett   szervezetek   évente    jogosultak
   képviselőt  delegálni  a  kuratóriumba.  Ha  a  delegálásról  a
   résztvevők  teljes  körűen nem tudnak  megállapodni,  nyilvános
   sorsolással  kell  dönteni. A sorsolást – mindhárom  kuratórium
   tekintetében  azonos alkalommal – minden év  április  1-jéig  a
   Testület közjegyző közreműködésével végzi. A sorsoláson azok  a
   szervezetek   vehetnek  részt,  amelyeknek   a   képviselői   a
   sorsoláson  jelen vannak. A delegálásra vonatkozó  megállapodás
   vagy sorsolás egy évre szól.
   (6)   Sorsolás  alapján  egy  szervezet  egy  időben  csak  egy
   kuratóriumba  delegálhat képviselőt. Ha több delegálásra  lenne
   így jogosult, meg kell jelölnie azt a kuratóriumot, amelyben  a
   delegálási  jogával  élni  kíván. A  másik  (többi)  kuratórium
   tekintetében a sorsolást meg kell ismételni.
   (7)  Ha  egy  szervezet már élt delegálási jogával  és  a  vele
   azonos csoportba tartozó más szervezetek közül van olyan, amely
   még  nem  delegált, ezen szervezet a kuratóriumi megbízatásának
   lejártától  számított három éven belül nem vehet  részt  sem  a
   megállapodásban, sem a sorsolásban.”

   „136.  §  (1) A 41. § (3) bekezdése, a VI. fejezet 12.  és  13.
   címe,   a  135.  §  alkalmazásában,  valamint  a  90.   §   (3)
   bekezdésében  és  a  műsorszolgáltatási szerződésben  rögzített
   jogkövetkezmények  érvényesítése  során  a  Testület  kizárólag
   közigazgatási ügyben eljáró szervként járhat el,  eljárására  a
   közigazgatási   hatósági  eljárás  és  szolgáltatás   általános
   szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.
   (2)    A   Testület   határozata   ellen   közigazgatási   úton
   fellebbezésnek nincs helye.
   (3)  A  Testület  határozatának felülvizsgálatát  a  bíróságtól
   lehet  kérni. A bíróság a Pp. XX. fejezetének szabályai szerint
   jár  el. A bíróság a Testület határozatát megváltoztathatja.  A
   112.   §   (1)   bekezdésének  f)  pontja   alapján   meghozott
   határozattal szembeni keresetet a Fővárosi ítélőtábla a kereset
   benyújtására nyitva álló határidő elteltétől számított 30 napon
   belül  bírálja el. A Fővárosi Ítélőtábla határozatával  szemben
   fellebbezésnek helye nincs.”

                                III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  mindenekelőtt  megvizsgálta,  hogy  a
   kérelmek  pontosan  mire  irányulnak.  Megállapította,  hogy  a
   Médiatv.-nek  a  kuratóriumi  tagok  delegálásával  kapcsolatos
   rendelkezéseivel  összefüggésben  —  az  Alkotmány  57.  §  (5)
   bekezdésére    hivatkozással   —   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítására    terjesztettek     elő
   indítványt. Az egyik indítványozó e kérelmét az Abtv. 49. §-ára
   alapította, a többi indítványozó alkotmányjogi panasz keretében
   kérte mulasztás megállapítását.

   Az  alkotmányjogi  panaszt előterjesztő indítványozók  emellett
   (az Alkotmány 2. és 70/A. §-ára hivatkozással) a Médiatv. 57. §
   (7)   bekezdésében  a  „vele  azonos  csoportba   tartozó   más
   szervezet”  szövegrészt is támadták. E kérelmeket — mivel  azok
   az  alkotmányjogi  panasz céljától és tartalmától  függetlennek
   tekinthetők — az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll iránti
   indítványként bírálta el.

   2.  A  médiakuratóriumokkal  kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság
   mindenekelőtt megállapítja a következőket.

   A   Médiatv.  53.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  közszolgálati
   műsorszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére  az
   Országgyűlés  — a 140-141. §-ok szerint — létrehozza  a  Magyar
   Rádió  Közalapítványt, a Magyar Televízió Közalapítványt  és  —
   alapítójának kezdeményezésére — átalakítja a Hungária Televízió
   Közalapítványt.    A   közalapítványok   kezelő    szervei    a
   kuratóriumok,   amelyek  az  Országgyűlés   által   választott,
   illetőleg a törvényben meghatározott szervezetek által delegált
   tagokból állnak.

   A  Médiatv.-nek az indítványokkal érintett szabályai alapján  a
   Magyar  Rádió Közalapítvány kuratóriumába és a Magyar Televízió
   Közalapítvány  kuratóriumába  minden  évben  azon   szervezetek
   jogosultak tagot delegálni (társadalmi kurátorok), amelyeket az
   ORTT  nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vétel  feltétele,
   hogy  a  szervezetet a jelentkezésre való felhívás  közzététele
   előtt  legalább  két  évvel a rá vonatkozó  szabályok  szerinti
   bírósági    (hatósági)    nyilvántartásba    bejegyezték.     A
   nyilvántartásba vételre történő felhívást az ORTT minden  évben
   január   31-ig  a  Magyar  Közlönyben  közzéteszi,  jelentkezni
   március  15-ig  lehet.  Ha  az 56. § szerint  azonos  csoportba
   tartozó  szervezetek a delegálásról teljes  körűen  nem  tudnak
   megállapodni, nyilvános sorsolással kell dönteni.

   A   médiakuratóriumok  jogi  természetét  az   Alkotmánybíróság
   korábbi  határozatában  már vizsgálta, és  kifejtette,  hogy  a
   kuratóriumok speciális kettős jogállású szervek, azok  egyrészt
   a közalapítványok kezelő szervei, másrészt a részvénytársaságok
   közgyűlései (237/E/2000. AB határozat, ABH 2007, 1258,  1263.).
   A   Médiatv.   53.   §   (4)   bekezdése   kimondja,   hogy   a
   közalapítványokra  e  törvény eltérő rendelkezése  hiányában  a
   közalapítványokra   vonatkozó   általános   szabályokat    kell
   alkalmazni. Említett határozatában az Alkotmánybíróság kimondta
   azt  is, hogy a médiakuratóriumok törvényessége tekintetében  a
   bírósági út minden érdekelt számára nyitott, a kuratórium, mint
   a  közalapítvány kezelő szervének megalakítása,  összetételének
   megváltoztatása  körében elkövetett esetleges  törvénysértés  a
   módosítás bírósági nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban
   kerül vizsgálat alá (ABH 2007, 1258, 1266.).

   Az   ORTT  által  történő  nyilvántartásba  vétel  vagy   annak
   elutasítása   (tehát  annak  vizsgálata,  hogy  a  jelentkezést
   benyújtó  civil szervezet a törvényi feltételeknek  megfelel-e,
   vagyis  a  társadalmi  kurátorok  delegálása  során  egyáltalán
   szerepet  játszhat-e)  a  kuratórium  —  a  tagok  delegálását,
   illetve   megegyezés   hiányában   a   sorsolást   jelentő    —
   megalakulását   megelőző   fázis.   E   fázis   a    kuratórium
   megalakulásának szűkebb értelemben vett folyamatába  tehát  nem
   tartozik  bele,  ennek megfelelően az egyes  civil  szervezetek
   kuratóriumi  jelentkezésének az ORTT  által  történő  esetleges
   elutasítását  az  alapítványok feletti  felügyeletet  gyakorló,
   rendes hatáskörű polgári bíróság nem vizsgálja.

   A  Médiatv.  136. § (1) bekezdésében felsorolt  jogköreiben  az
   ORTT kizárólag közigazgatási ügyben eljáró szervként járhat el,
   ennek  során  a  közigazgatási eljárás  általános  szabályairól
   szóló  törvényt  kell alkalmaznia azzal, hogy  a  (2)  bekezdés
   szerint  e  minőségében hozott határozatai ellen fellebbezésnek
   helye  nincs, de a (3) bekezdés értelmében a határozat bírósági
   felülvizsgálatát  lehet  kérni. A Médiatv.  136.  §-a  szerinti
   felsorolásba   a   kuratóriumi  jelentkezések  elbírálása   nem
   tartozik bele.

   Mindezek  alapján  megalapozottnak tekinthető az  indítványozók
   azon  hivatkozása,  mely  szerint az ORTT  általuk  sérelmezett
   döntését  az  érintettek sem közigazgatási, sem pedig  bírósági
   úton  nem  támadhatják  meg.  Az  Alkotmánybíróságnak  abban  a
   kérdésben   kellett  állást  foglalnia,  hogy  ez   alkotmányos
   szempontból kifogásolható-e.

   3.  Az  Alkotmánybíróság  először a mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására irányuló kérelmet vizsgálta
   meg. Ezzel kapcsolatban a következőkre utal.

   3.1.   Az   Abtv.   49.  §  (1)  bekezdése  kimondja:   Ha   az
   Alkotmánybíróság  hivatalból, illetőleg bárki indítványára  azt
   állapítja   meg,   hogy   a  jogalkotó  szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta és
   ezzel  alkotmányellenességet idézett elő, a mulasztást elkövető
   szervet   —  határidő  megjelölésével  —  felhívja  feladatának
   teljesítésére.    A    jogalkotó   szerv    jogszabály-alkotási
   kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás  nélkül  is
   köteles  eleget  tenni,  ha  azt  észleli,  hogy  a  hatás-  és
   feladatkörébe  tartozó területen jogszabályi rendezést  igénylő
   kérdés    merült   fel.   „Az   Alkotmánybíróság   mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenességet állapít meg,  ha  alapvető
   jog  érvényesüléséhez szükséges garanciák hiányoznak,  illetve,
   ha   a   hiányos   szabályozás  alapvető   jog   érvényesítését
   veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
   86.;  37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]  Az
   Alkotmánybíróság  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést
   nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
   semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB  határozat  ABH
   1992,   204.],   hanem  akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási
   koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
   jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)   AB
   határozat  ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat
   ABH  1997,  122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat ABK  1998.
   május,  222, 225.]. A szabályozás tartalmának hiányos  voltából
   eredő  alkotmánysértő  mulasztás megállapítása  esetében  is  a
   mulasztás,   vagy   a  kifejezett  jogszabályi  felhatalmazáson
   nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést
   igénylő jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul” [4/1999.
   AB határozat, ABH 1999, 52, 56-57.).

   Az Alkotmányban alapjogként biztosított jogorvoslathoz való jog
   [Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdésének  első  mondata]  tartalma
   szerint  azt biztosítja, hogy mindenki jogorvoslattal élhet  az
   olyan   bírói,  államigazgatási  vagy  más  hatósági  döntéssel
   szemben,   amely   jogát   vagy  jogos   érdekét   érinti.   Az
   Alkotmánybíróság több alkalommal vizsgálta, hogy  az  Alkotmány
   milyen  határozatok ellen biztosítja a jogorvoslat lehetőségét.
   Kimondta többek között, hogy e jog nem terjed ki a nem  állami,
   pl.  a  munkáltatói (1129/B/1992. AB határozat, ABH 1993,  604,
   605.), vagy a tulajdonosi (1534/B/1990. AB határozat, ABH 1991,
   602,  603.)  döntésekre, és nem terjed ki  az  állami,  de  nem
   hatósági,  pl.  a katonai elöljárói [485/D/1992. AB  határozat,
   ABH  1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB határozat, ABH 1993,  590,
   591.;  57/1993.  (X. 25.) AB határozat, ABH  1993,  349,  351.]
   döntésekre sem. Azt, hogy valamely állami vagy nem állami szerv
   döntése  hatóságinak minősül-e az Alkotmány 57. § (5) bekezdése
   alkalmazásában,   csak   a  konkrét  szabályozási   környezetre
   tekintettel lehet eldönteni [37/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH
   2005,   413,  424.].  Az  alapjog  lényegi  tartalma  pedig   a
   jogalkotótól  azt  követeli  meg,  hogy  a  hatóságok   érdemi,
   ügydöntő határozatai tekintetében tegye lehetővé a valamely más
   szervhez,  vagy ugyanazon szervezeten belüli magasabb  fórumhoz
   fordulás lehetőségét [5/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
   27,  31.;  22/1995.  (III. 31.) AB határozat,  ABH  1995,  108,
   109.].  Az  alkotmánybírósági eljárásban a jogorvoslathoz  való
   alapvető  jog  szempontjából valamely döntés  érdemi,  ügydöntő
   volta a tételes jogok által ilyennek tartott döntésekhez képest
   viszonylagos: a vizsgált döntés tárgya és személyekre gyakorolt
   hatása  által  meghatározott [1636/D/1991.  AB  határozat,  ABH
   1992, 515, 516.; 4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH 1993,  48,
   74-75.].

   Jelen   ügyben   mindezek  alapján   az   alapvető   kérdés   a
   nyilvántartásba vétel megtagadása tárgyában hozott  ORTT-döntés
   természete, jogi jellege.

   3.2. Jelen ügy kapcsán utalni kell mindenekelőtt arra, hogy bár
   egyetlen   szervezetnek  sincs  alanyi  joga   arra,   hogy   a
   médiakuratóriumokba  társadalmi kurátort delegáljon,  kizárólag
   azon   szervezetek   jogosultak  tagot  delegálni   (társadalmi
   kurátorok), amelyeket az ORTT nyilvántartásba vett.  A  9/2003.
   (IV.  3.)  AB határozat is megállapította: „Az Alkotmánybíróság
   már a 37/1992. (VI. 10.) AB határozatában elvi éllel mondta ki,
   hogy  a  közszolgálati rádió és televízió szabadságának sajátos
   garanciái  nincsenek  eleve sem szervezeti  megoldásokhoz,  sem
   jogi formákhoz kötve. A törvényhozó feladata meghatározni azt a
   jogi  megoldást,  amely  alkalmas  a  vélemények  teljes  körű,
   kiegyensúlyozott  arányú és valósághű bemutatását,  illetve  az
   elfogulatlan  tájékoztatást garantálni. (ABH  1992,  227,  230-
   231.)   Ebből   következően  arra  nézve  nem   állítható   fel
   alkotmányos követelmény, hogy a média közalapítványok  esetében
   mely társadalmi szervezetek, érdek-képviseleti szervek kapjanak
   a kuratóriumba tagot delegáló jogot.” (ABH 2003, 89, 124.)

   Az  ORTT  a  központi  államigazgatási szervekről,  valamint  a
   Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
   LVII.  törvény  1.  §  (3) bekezdés b) pontja  alapján  autonóm
   államigazgatási  szerv.  A  46/2007.  (VI.  27.)  AB  határozat
   hangsúlyozta:  „Az  Alkotmánybíróság  úgy  ítéli  meg,  hogy  a
   műsorszolgáltatók    sajtószabadságnak    megfelelő,     állami
   beavatkozástól  mentes  szabad működésének  fontos  garanciája,
   hogy  az  ORTT mint médiahatóság független módon,  kizárólag  a
   törvénynek alárendelten működjön. (…) Az ORTT az Alkotmány  61.
   §  (2)  bekezdésében biztosított sajtószabadságból  következően
   egy  a  döntéseit  önállóan hozó, kizárólag az  Országgyűlésnek
   felelős  intézmény [Médiatörvény 32. § (1) bekezdés].  (…)  egy
   sajátos  állami szervtípus [1/2005. (II. 4.) AB határozat,  ABH
   2005,  64, 36-37.].” (ABH 2007, 592, 599.) A Médiatv.  az  ORTT
   közigazgatási  hatósági eljárásáról – a már  említett  –  külön
   rendelkezéseket   tartalmazza.  A  136.  §   (1)   bekezdésében
   felsorolt   hatáskörök  gyakorlása  során  az  ORTT   kizárólag
   közigazgatási  ügyben eljáró szervként járhat  el.  Ezekben  az
   ügyekben   eljárására  a  közigazgatási  hatósági  eljárás   és
   szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
   törvény  (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban a Médiatv. 136.
   §-ának megfogalmazása önmagában nem zárja ki, hogy az ORTT  más
   ügyekben  is  közigazgatási hatáskört  gyakoroljon.  Az  ORTT-t
   megillető  számos hatáskör- és döntéstípus közül a 136.  §  (1)
   bekezdésében  felsoroltak  —  a  Médiatv.  szerint  —  csak  és
   kizárólag  közigazgatási hatósági eljárásban gyakorolhatók..  A
   Médiatv.  nem  úgy  rendelkezik,  hogy  „kizárólag  ezekben  az
   ügyekben”, hanem fordítva: „ezekben az ügyekben kizárólag”. Meg
   kellett  vizsgálni  ezért,  hogy  a  kuratóriumi  jelentkezések
   elbírálása milyen típusú döntésnek tekinthető.

   A  Ket.  12. § (2) bekezdésének a) pontja szerint közigazgatási
   hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság
   az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot,
   tényt  vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet
   vagy  hatósági ellenőrzést végez. A Ket 12. § (3)  bekezdés  a)
   pontja   értelmében   a   törvény   alkalmazása   szempontjából
   közigazgatási  hatóság  a hatósági ügy  intézésére  hatáskörrel
   rendelkező  államigazgatási szerv is. A  15.  §  (1)  bekezdése
   szerint  „ügyfél  az a természetes vagy jogi  személy,  továbbá
   jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek (amelynek)
   jogát,  jogos  érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti,  akit
   (amelyet)   hatósági  ellenőrzés  alá  vontak,  illetve   akire
   (amelyre)  nézve  –  tulajdonát, jogait  és  vagyontárgyait  is
   ideértve – a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.”

   Az ORTT a jelentkező szervezetek nyilvántartásba vétele során a
   jelentkező  társadalmi szervezet számára  a  delegálásban  való
   részvételre  való  jogot keletkeztető döntést  hoz.  Erre  utal
   egyébként a Médiatv. 57. § (1) bekezdése is: „delegálásra az  a
   szervezet    jogosult,   amelyet   a   Testület    [az    ORTT]
   nyilvántartásba  vett.” Egyértelmű a fenti  szabályok  alapján,
   hogy  az a szervezet, amelyet az ORTT nem vett nyilvántartásba,
   nem jogosult a delegálásra. Jellegüket tekintve az ORTT által a
   nyilvántartásba  vételről  hozott  döntés  során  az  ORTT  ügy
   intézésére  hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervnek,  a
   jelentkező  társadalmi  szervezet ügyfélnek,  és  a  delegálási
   jogosultság  megszerzéséhez  szükséges  nyilvántartásba   vétel
   egyedi   (konkrét)   hatósági  ügynek   tekinthető.   Az   ORTT
   nyilvántartásba-vételi döntésének jogot  keletkeztető  jellegén
   nem  változtat  az  sem, hogy a Médiatv. 57.  §  (3)  bekezdése
   szerint  az  ORTT  feladata alapvetően  arra  terjed  ki,  hogy
   megvizsgálja,  a  jelentkező szervezetet a  jelentkezésre  való
   felhívás  közzététele előtt legalább két évvel a  rá  vonatkozó
   szabályok    szerinti    bejegyezték-e   bírósági    (hatósági)
   nyilvántartásba.  A  Médiatv. 57. § (4) bekezdés  értelmében  a
   delegálásra   jelentkező  közli  azt,   hogy   az   56.   §-ban
   meghatározottak közül melyik csoportba tartozik. E  nyilatkozat
   azonban  nem  zárja  ki,  hogy az ORTT megvizsgálja,  az  adott
   társadalmi  szervezet  valóban  az  általa  megjelölt   csoport
   szerinti  tulajdonságokkal  bír-e.  (Pl.  valóban  emberi  jogi
   országos szervezetről van adott esetben szó.)

   A  médiakuratóriumok esetében az alapító, az  Országgyűlés  nem
   tartotta   fent  a  maga  számára  a  kezelő  szerv   közvetlen
   kijelölésének   jogát  (amely  a  közalapítványokra   vonatkozó
   szabályok  alapján egyébként megilletné), hanem a  tagság  elvi
   feltételeit törvényben rögzítette, és egy sajátos jogállású, de
   államigazgatási  feladatokat is ellátó központi államigazgatási
   szervet  ruházott  fel  a feltételeknek  megfelelő  jelentkezők
   nyilvántartásba  vételére.  A  Médiatv.  alapján  a  delegálási
   feltételeknek  megfelelő  társadalmi szervezetek  (tehát  azok,
   amelyek   valamely,   az  56.  §-ban  meghatározott   csoportba
   tartoznak,  és a jelentkezésre való felhívás közzététele  előtt
   legalább   két  évvel  a  rájuk  vonatkozó  szabályok  szerinti
   bírósági  (hatósági)  nyilvántartásba  bejegyeztek)  jogosultak
   arra,  hogy a delegálási eljárásban való részvételhez szükséges
   nyilvántartásba őket bejegyezzék. A kuratóriumi  tagságra  való
   jelentkezés    törvényi    feltételeinek    való     megfelelés
   megállapítása és a nyilvántartásba vétel közlése  magán  viseli
   az   érdemi  közigazgatási  hatósági  döntések  jellemzőit,  és
   ilyenként  az  Alkotmány  57.  § (5)  bekezdésének  alkalmazási
   körébe vonható.

   Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésének érvényesülése szempontjából
   a  Ket.  és  a  Médiatv. rendelkezéseinek egymásra  tekintettel
   történő értelmezése azonban a Médiatv. más szabályai miatt  nem
   vezet  eredményre.  Bár a Ket. 98. § (1) bekezdése  szerint  az
   ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet, a 100.  §  (1)
   bekezdés  a) pontja szerint nincs helye fellebbezésnek,  ha  az
   ügyben  törvény  azt kizárja. Miközben a Médiatv.  136.  §  (2)
   bekezdése szerint az ORTT „határozata ellen közigazgatási  úton
   fellebbezésnek  nincs  helye”,  és  a  136.  §  (3)   bekezdése
   értelmében  a  határozatok  bírósági  felülvizsgálata   kérhető
   (melynek  során)  a bíróság a felülvizsgálat  eredményeként  az
   ORTT   határozatát  meg  is  változtathatja,  a  136.   §   (1)
   bekezdésében  található felsorolás, a döntés  hatósági  jellege
   ellenére,  nem tartalmazza a vizsgált nyilvántartásba  vétellel
   kapcsolatos hatáskört. Másként megfogalmazva: miközben  a  Ket.
   rendelkezéseinek  és a Médiatv. 57. §-ának az értelmezése  arra
   vezetne,  hogy  a kérdéses döntés hatósági természete  miatt  a
   Médiatv.   136.   §  (2)  és  (3)  bekezdésének   rendelkezései
   alkalmazhatóak, alkalmazásukat lerontja a 136. § (1) bekezdése.
   Egy  államigazgatási  szerv döntésével  összefüggő  jogorvoslat
   kérdése,  és a döntés meghozatalának alapjául szolgáló hatáskör
   minősítése  –  éppen  a jogorvoslathoz való alkotmányos  joggal
   fennálló   kapcsolat  miatt  –  nem  lehet   értelmezéstől   és
   értelmezőtől függő kérdés.

   Az   Alkotmány  a  jogorvoslathoz  való  jogot  az  alkotmányos
   alapjogok között rögzíti. Az Alkotmánybíróság szerint az 57.  §
   (5)  bekezdésének  az a fordulata, mely szerint  „a  törvényben
   meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet” a  jogát
   vagy  jogos  érdekét  sértő  bírósági,  közigazgatási  és   más
   hatósági   döntés   ellen,  „utalás  az   eltérő   szabályozási
   lehetőségekre  az egyes eljárásokban, illetőleg  arra,  hogy  a
   jogorvoslatnak   többféle  formája  lehet.   (…)   [v]agyis   a
   jogorvoslathoz  való  jog,  mint alkotmányos  alapjog  immanens
   tartalma az érdemi határozatok tekintetében a más szervhez vagy
   (…)  ugyanazon  szervezeten belüli magasabb  fórumhoz  fordulás
   lehetősége. Ugyanakkor az ilyen felülvizsgálatot nem  biztosító
   jogorvoslat nem feltétlenül alkotmányellenes a nem érdemi,  nem
   ügydöntő  határozatok esetén.” [5/1992. (I. 30.) AB  határozat,
   ABH  1992,  27, 31.; 1636/D/1991. AB határozat, ABH 1992,  515,
   516.]  Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogorvoslathoz  való
   jog  csupán azt a követelményt támasztja – de azt sem  abszolút
   követelményként – a törvényhozóval szemben, hogy az első  fokon
   meghozott  érdemi  döntésekkel szemben,  azt  felülvizsgálandó,
   magasabb   fórumhoz   lehessen   fordulni,   illetve   hatósági
   döntésekkel   szemben   rendelkezésre   álljon   a   bírói   út
   [összefoglaló  jelleggel: 42/2004. (XI. 9.) AB  határozat,  ABH
   2004, 551, 572.; megerősíti: 1/2008. (I. 11.) AB határozat, ABK
   2008.  január 4, 12. 87/2008. (VI. 18.) AB határozat, ABK 2008.
   június, 867, 877.].

   Mindezek   alapján  megállapítható,  hogy  az  Országgyűlés   a
   Médiatv. 136. § (1) bekezdésének a megalkotásakor elmulasztotta
   az  ORTT  hatósági jellegű nyilvántartásba vételi döntésének  a
   döntés  jellegéhez igazodó hatásköri szabályozását,  és  így  a
   döntéssel szembeni jogorvoslat megfelelő garantálását. Ezért az
   Alkotmánybíróság  a  rendelkező  rész  1.  pontjában  rögzített
   határidővel  felhívta  az Országgyűlést a jogalkotói  mulasztás
   megszüntetésére.

   4.  Az  Abtv.  48.  §-a  alapján  az  Alkotmányban  biztosított
   jogainak megsértése miatt alkotmányjogi panasszal fordulhat  az
   Alkotmánybírósághoz  az, akinek jogsérelme az  alkotmányellenes
   jogszabály  alkalmazása  folytán  következett  be,   és   egyéb
   jogorvoslati   lehetőségeit  már  kimerítette,  illetőleg   más
   jogorvoslati    lehetőség   nincs   számára   biztosítva.    Az
   alkotmányjogi   panaszt  a  jogerős  határozat   kézbesítésétől
   számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani.

   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   az   indítványozók
   beadványainak  tartalma az Abtv. idézett,  48.  §-ában  foglalt
   feltételeknek  nem  tesz  eleget. Az  Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata   szerint  az  alkotmányjogi  panasz   benyújtásának
   feltételei közé tartozik, hogy az Alkotmányban biztosított  jog
   sérelme  az  alkotmányellenes  jogszabály  alkalmazása  folytán
   következzék  be.  Ezért az Abtv. alapján a  szabályozás  hiánya
   miatt,    azaz   mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmánysértés
   megállapítására  irányuló  indítvány  alkotmányjogi  panaszként
   való előterjesztése az Abtv.-ből nem vezethető le [1044/B/1997.
   AB  határozat, ABH 2004, 1160, 1176.; 986/B/1999. AB határozat,
   ABH  2005, 889, 900.; 276/D/2002. AB határozat, ABH 2006, 1369,
   1373., 3/2007. (II. 13.) AB határozat, ABH 2007, 107, 110.].

   Az  Ügyrend  29.  §  e)  pontja szerint az Alkotmánybíróság  az
   indítványt visszautasítja, ha a benyújtott alkotmányjogi panasz
   nem  felel  meg az Abtv. 48. § (1) és (2) bekezdésében  foglalt
   feltételeknek.

   Mindezek  miatt az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszként
   előterjesztett kérelmeket visszautasította.

   5.   Az  Alkotmánybíróság  végezetül  a  Médiatv.  57.  §   (7)
   bekezdésének  a  „vele azonos csoportba tartozó más  szervezet”
   szövegrésze alkotmányellenességének megállapítására irányuló  —
   a  jogbiztonság,  illetve az Alkotmány 70/A.  §-ának  sérelmére
   alapított — indítványokat vizsgálta meg.

   Az    Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   „[a]   jogállam
   nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az  állam
   —   s  elsősorban  a  jogalkotó  —  kötelességévé  teszi  annak
   biztosítását,  hogy  a jog egésze, egyes  részterületei  és  az
   egyes  jogszabályok  is  világosak,  egyértelműek,  működésüket
   tekintve  kiszámíthatóak  és előreláthatóak  legyenek  a  norma
   címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán  az  egyes
   normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények
   működésének kiszámíthatóságát is.” [lásd. először: 9/1992.  (I.
   30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]. A 26/1992. (IV. 30.)  AB
   határozatában az Alkotmánybíróság elvi éllel mutatott rá  arra,
   hogy   „a   világos,   érthető   és  megfelelően   értelmezhető
   normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény.
   A  jogbiztonság  —  amely az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
   deklarált  jogállamiság  fontos eleme  —  megköveteli,  hogy  a
   jogszabály  szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás  során
   felismerhető normatartalmat hordozzon.” (ABH 1992,  135,  142.)
   Több  határozat  rögzítette  azt  is,  hogy  a  normavilágosság
   sérelme miatt akkor állapítható meg az alkotmányellenesség,  ha
   a  szabályozás  a  jogalkalmazó számára értelmezhetetlen,  vagy
   eltérő értelmezésre ad módot, illetve teret enged a szubjektív,
   önkényes jogalkalmazásnak, aminek következtében a norma hatását
   tekintve kiszámíthatatlan, előre nem látható helyzetet teremt a
   címzettek  számára [összegezve: 31/2007. (V. 30.) AB határozat,
   ABH 2007, 368, 378.]. Alkotmánysértésnek csak az minősül, ha  a
   sérelmezett jogszabály tartalma olyan mértékben homályos,  vagy
   rendelkezései    olyannyira    ellentmondásosak,     hogy     a
   tisztázatlanság  feloldására  a jogszabály-értelmezés  már  nem
   elegendő, s a jogalkotási fogyatékosság az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésében  deklarált  jogállamiság  szerves  részét   alkotó
   jogbiztonság sérelmét idézi elő (1263/B/1993. AB határozat, ABH
   1994, 672, 673-674.).

   A  Médiatv. 57. § (7) bekezdése rögzíti, hogy ha egy  szervezet
   már   élt  delegálási  jogával  (ennek  szabályait  az  57.   §
   tartalmazza) és a vele azonos csoportba tartozó más szervezetek
   közül  van  olyan,  amely még nem delegált,  ezen  szervezet  a
   kuratóriumi  megbízatásának  lejártától  számított  három  éven
   belül nem vehet részt sem a megállapodásban, sem a sorsolásban.
   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   e   szabály   a
   jogalkalmazó  számára felismerhető, egyféleképpen értelmezhető,
   világos  és  alkalmazható normatartalmat hordoz: a  szabályozás
   rendszeréből,  a szövegkörnyezetből egyértelmű,  hogy  a  „vele
   azonos csoportba tartozó szervezet” kifejezés a törvény az  56.
   §-a  szerinti  csoportokra utal. A rendelkezés  a  jogbiztonság
   követelményét   tehát  nem  sérti,  ezért  az  Alkotmánybíróság
   indítványokat ebben a tekintetben elutasította.

   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  a  Médiatv.  57.  §   (7)
   bekezdése    és   az   Alkotmány   70/A.   §-a   (a   hátrányos
   megkülönböztetés   tilalma)  között  az   indítványozók   által
   felhozott   indokok  alapján  nincs  értékelhető  alkotmányjogi
   kapcsolat.   Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint    az
   alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
   eredményezi.  [698/B/1990. AB határozat,  ABH  1991,  716-717.;
   35/1994.   (VI.  24.)  AB  határozat,  ABH  1994,  197,   201.;
   720/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 1005, 1007.; 380/D/1999. AB
   határozat, ABH 2004, 1306, 1313-1314.]

   Az  Alkotmánybíróság ezért az indítványokat ebben a tekintetben
   szintén elutasította.

   Jelen  határozat  Magyar  Közlönyben  történő  közzétételére  a
   mulasztás megállapítása miatt került sor.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter     Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró
    Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek  egyet a rendelkező rész első pontjával: álláspontom
    szerint   a   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    megállapítására  irányuló  indítványt  is  el   kellett   volna
    utasítani.

    1.  Véleményem  elsősorban  a nyilvántartásba  vétel  tárgyában
    hozott ORTT-döntés jogi jellegének a teljes ülés álláspontjától
    eltérő megítélésén alapszik.
    Az  ORTT  sajátos jogállású államigazgatási szerv. Egy  korábbi
    döntésében   az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozta,   hogy   „[a]
    közigazgatási   szerv  nem  minden  jogot,  vagy   kötelességet
    megállapító  eljárása, aktusa keletkeztet az  Áe.  hatálya  alá
    tartozó közigazgatási ügyet, hanem csak a hatósági ügyben  való
    eljárása és döntése. A közigazgatási szerv hatósági ügyben  jár
    el, ha intézkedése államigazgatási jogviszonyt hoz létre, s  ha
    az ügyben hozott döntése közhatalmi jellegű és annak közhatalmi
    úton szerez érvényt” (719/B/2001. AB határozat, ABH 2002, 1552,
    1557.).  A  vizsgált ügyben álláspontom szerint  épp  az  ORTT-
    döntés hatósági jellege hiányzik. Az ORTT csak a Médiatv.  136.
    § (1) bekezdésében taxatív jelleggel felsorolt esetekben jár el
    közigazgatási  szervként,  a jelen  ügyben  vizsgált  hatásköre
    azonban  nem  szerepel  ebben  a  felsorolásban.  A  jelentkező
    szervezetek   nyilvántartásba   vétele   során   az   ORTT    a
    közalapítványok kuratóriumainak kijelölésére jogosult alapító —
    az  Országgyűlés — felhatalmazása alapján, annak képviseletében
    jár  el,  és készíti elő a kuratóriumok jogszerű megalakítását.
    Ennek  során nem közhatalmi szervként, nem hatóságként jár  el,
    hatósági  nyilvántartást nem vezet, valódi döntési, mérlegelési
    jogköre  nincs  is, csupán az Országgyűlés megbízásából  jegyzi
    azokat a jelentkezőket, amelyek az alapító által autonóm  módon
    meghatározott     feltételeknek     megfelelnek,      és      a
    médiakuratóriumokban mint a közalapítványok  kezelő  szerveiben
    tagságra  pályázhatnak. A Médiatv. 57. § (3) bekezdése  szerint
    az  ORTT  feladata  csak arra terjed ki, hogy  megvizsgálja,  a
    jelentkező   szervezetet   a   jelentkezésre   való    felhívás
    közzététele  előtt legalább két évvel a rá vonatkozó  szabályok
    szerint bejegyezték-e a bírósági (hatósági) nyilvántartásba.  A
    kuratóriumi  tagságra  való  jelentkezés  alanyi  jogosultságát
    valójában   ez  a  jogi  tény  (konstitutív  hatályú  bírósági,
    hatósági   nyilvántartásba  vétel)  keletkezteti.  A   többségi
    határozattól  eltérően  álláspontom  az,  hogy  semmilyen  más,
    érdemi  feltétel vizsgálatára nincs hatásköre az ORTT-nek:  nem
    bírálhatja például felül a jelentkező arra vonatkozó  közlését,
    hogy  az  56.  §-ban  meghatározottak  közül  melyik  csoportba
    tartozik.  Az  ORTT  „döntési” jogköre tehát  valójában  csupán
    adminisztráció, semmilyen mérlegelési, valódi döntési jogot nem
    jelent.
    Tény  — ezt a többségi határozat helyesen állapítja meg —, hogy
    jelen  esetben  az alapító nem tartotta fenn a maga  számára  a
    kezelő   szerv   közvetlen   kijelölésének   jogát   (amely   a
    közalapítványokra   vonatkozó   szabályok   alapján   egyébként
    megilletné),  hanem a tagság elvi feltételeit  jogszabályban  —
    törvényben  — rögzítette, és a tagok a feltételeknek  megfelelő
    jelentkezők   közül   kerülnek  kijelölésre   (egymás   közötti
    megegyezésük  alapján vagy ennek hiányában sorsolás  útján).  E
    megállapítás   leglényegesebb   —   és   az   ügy    megítélése
    szempontjából  véleményem szerint döntő  —  eleme  az,  hogy  a
    vizsgált    esetben    közalapítvány   kezelő    szervének    a
    megalakításáról van szó, nem pedig valamely ügyfelet érintő,  a
    közigazgatási   hatósági   eljárás  szabályai   szerint   zajló
    közigazgatási, közhatalmi tevékenységről. Az ORTT eljárására  a
    Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  74/C.  §-
    ában foglalt rendelkezések alkalmazandók. Lényegesnek tartom  e
    körben hangsúlyozni, hogy amennyiben az Országgyűlés — alapítói
    jogkörében   eljárva   —   a  kuratóriumi   tagok   kijelölését
    ténylegesen saját maga végezné el, és e folyamatban az ORTT-nek
    vagy más szervnek feladatot nem adna, akkor fel sem merülhetne,
    hogy döntése ellen jogorvoslatnak volna helye.
    Mindezek  alapján a többségi határozattól eltérően  álláspontom
    az,  hogy  az  ORTT  a kuratóriumi jelentkezések  tárgyában  az
    alapító  Országgyűlés  képviseletében  eljárva  nem  hoz  olyan
    hatósági döntést, amely ellen az Alkotmány alapján jogorvoslati
    jogot   kellene   biztosítani:  a  kuratóriumi  tagságra   való
    jelentkezés    törvényi    feltételeinek    való     megfelelés
    megállapítása és ennek közlése — jellegét tekintve  —  a  jelen
    szabályozási  környezetben  nem minősül  érdemi  közigazgatási,
    hatósági  döntésnek, s ilyenként az nem is vonható az Alkotmány
    57. § (5) bekezdésének alkalmazási körébe.

    2.  Mindezeken  túlmenően jelentős szempontként értékeltem  azt
    is,  hogy  az  ORTT  az  Országgyűlés  felügyelete  alatt  álló
    [Médiatv.    32.    §   (1)   bekezdés]   független,    autonóm
    államigazgatási  szerv. Azzal, hogy az Országgyűlés  e  szervre
    bízta,  hogy képviseletében eljárjon és nevében alapítói jogait
    gyakorolja,  közvetve a médiakuratóriumok —  és  a  közmédia  —
    függetlenségének  egy speciális biztosítékát adta.  A  vizsgált
    ORTT-döntés       hatósági       természetűvé        minősítése
    (visszaközjogiasítása) értelmezésemben  azt  is  jelenti,  hogy
    ennek  az  autonómiának  egy  része  elvész,  amit  aggályosnak
    tartok.

    Budapest, 2009. május 18.
                                             Dr. Lenkovics Barnabás
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
              Dr. Balogh Elemér          Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     57/2009. (V. 20.)
     Date of the decision:
     .
     05/18/2009
     .
     .