Hungarian
Ügyszám:
.
809/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 809/B/1998. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/783
.
A döntés kelte: Budapest, 02/08/2000
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta az alábbi
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az   Alkotmánybíróság  a  helyi  önkormányzati  képviselők   és
  polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény  49.
  §   (1)   és  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének  utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére  vonatkozó   indítványt
  elutasítja.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az  indítványozó az Alkotmány 71. § (1) bekezdésében  rögzített
   választási alapelvek közül az egyenlőség elvébe ütközőnek  véli
   a    helyi    önkormányzati   képviselők   és    polgármesterek
   választásáról  szóló 1990. évi LXIV. törvény  (a  továbbiakban:
   Övtv.)   49.   §   (1)  és  (2)  bekezdésének   rendelkezéseit.
   Álláspontja  szerint  “az  egyenlő  választójog  egyrészt   azt
   jelenti,  hogy valamennyi választópolgár által leadott érvényes
   szavazat  egyenlő  értékű, másrészt pedig kifejezi  a  jelöltek
   által    megszerzett   szavazatok   egyenlőségét.   E   törvény
   alkalmazása esetén azonban ez nem így érvényesül, hiszen  ha  a
   kisebbségi  jelölt  a kislistás választás  alapján  nem  szerez
   mandátumot,  a  számára  juttatott  minden  szavazat  kétszeres
   értékkel  bír, mivel a mandátumhoz jutás feltétele a  kislistán
   legkevesebb  szavazattal  mandátumhoz  jutó  jelöltre   leadott
   érvényes   szavazatok  felének  elérése.  A  szavazó  oldaláról
   tekintve  ugyanez  a helyzet, mert szavazata attól  függően  ér
   egyet vagy kettőt, hogy melyik jelöltnek juttatja.”
                                  
                                 II.

   Az Alkotmány vizsgált rendelkezései:
   “68.  §  (3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén
   élő nemzeti és etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják.”

   “70/A.   §   (3)   A   Magyar   Köztársaság   a   jogegyenlőség
   megvalósulását  az  esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését  célzó
   intézkedésekkel is segíti.”

   “71.  §  (1)  Az országgyűlési képviselőket, valamint  a  helyi
   önkormányzati    képviselő-testület    tagjait,    továbbá    a
   polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
   általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
   szavazással választják.”
   Az Övtv. vizsgált rendelkezése:

   “49.  §  (1)  Ha a települési kislistás választáson a  szavazás
   eredménye  alapján az ugyanazon kisebbséghez  tartozó  jelöltek
   egyike  sem  szerezne  mandátumot, meg kell  állapítani  azt  a
   szavazatszámot,   amely   azonos   a   kislistán    legkevesebb
   szavazattal   mandátumhoz   jutó  jelöltre   leadott   érvényes
   szavazatok  felével.  Mandátumhoz jut  minden,  mandátumot  nem
   szerzett  kisebbségből egy-egy jelölt, aki az így megállapított
   szavazatszámnál  többet  ér el; ha egy kisebbségen  belül  több
   ilyen  jelölt is van, akkor a legtöbb szavazatot elért  jelölt.
   Ha  két  vagy  több  jelölt éri el – azonos szavazatszámmal  –,
   akkor   a  28.  §  (4)  bekezdés  szerinti  sorsolás   dönt   a
   mandátumról.

   (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott módon elnyert mandátummal
   megnövekszik  a  település képviselő-testületének  a  8.  §-ban
   meghatározott létszáma.”
                                  
                                III.

   Az indítvány megalapozatlan.

   A  választójog egyenlőségének az elvét az Alkotmány 71.  §  (1)
   bekezdése tartalmazza. A választójog egyenlőségének alkotmányos
   elve    két   követelményt   támaszt   a   választási   törvény
   megalkotójával    szemben:    egyrészt    a    választójog    a
   választópolgárok szempontjából azonos értékű legyen, másrészt a
   szavazatok lehetőleg azonos súlyúak legyenek egy-egy  képviselő
   megválasztásánál.   Az   indítvánnyal  érintett   önkormányzati
   választásoknál  a  választójog egyenlőségének elve  számszerűen
   megvalósul, mert a polgármester választáson mindenkinek egy,  a
   kislistás   képviselő   és  kisebbségi  képviselő   választáson
   mindenkinek  annyi szavazata van, mint amennyi a megválasztható
   települési önkormányzati és kisebbségi önkormányzati képviselők
   száma.   Ami   a   második  követelményt   illeti,   az   adott
   önkormányzati   választási   típushoz   igazodóan   az    Övtv.
   megközelítőleg    azonos    súllyal    veszi    figyelembe    a
   választópolgárok  által  leadott  szavazatokat   a   mandátumok
   elnyerésekor.  Az  egyéni  választókerületek  eltérő   nagysága
   (választási földrajz), illetőleg az egy mandátum megszerzéséhez
   szükséges  konkrét  szavazatok  száma  (választási  matematika)
   miatt  a  választások után, a választási eredmények ismeretében
   természetesen nem lehet abszolút értelemben vett  egyenlőség  a
   szavazatok súlyában.

   Az    Alkotmánybíróság   egyik   korábbi   határozatában    már
   megállapította: “A választójog egyenlősége nem jelenti  és  nem
   is   jelentheti  a  választáskor  kifejezett  politikai  akarat
   csorbítatlanul   egyenlő  érvényesülését.  Bár   az   Alkotmány
   kinyilvánítja  a  választójog  egyenlőségét,  az   állampolgári
   politikai   akarat  képviselők  útján  való,   azaz   közvetett
   érvényesülése  természetszerűleg  aránytalanságot  eredményez.”
   [3/1991. (II. 7.) AB határozat, ABH 1991. 15, 17-18.]

   A   nemzeti   és  etnikai  kisebbségek  (továbbiakban   együtt:
   kisebbségek)   képviselőinek  választásán   is   érvényesül   a
   választójog egyenlőségének az elve mindaddig, amíg a választási
   kampány  folyik,  a  szavazatokat  leadják,  összeszámolják  és
   megállapítják,  hogy  kik nyerik el a mandátumokat.  Amennyiben
   legalább egy kisebbségi jelölt is mandátumot szerzett, akkor  a
   választási folyamat lezárult.

   Az  Alkotmány  68.  §-ának (3) bekezdése  kimondja:  “A  Magyar
   Köztársaság  törvényei  az  ország  területén  élő  nemzeti  és
   etnikai kisebbségek képviseletét biztosítják.”

   Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy  a
   jogalkotó    az   esélyegyenlőtlenség   kiküszöbölését    célzó
   intézkedéseket  tegyen a jogegyenlőség megvalósulása  érdekében
   (pozitív diszkrimináció).

   Az  Alkotmánybíróság már több határozatában  megállapította,  a
   652/G/1994.  AB  határozatában  (ABH  1998.  574,  580.)  pedig
   összegezte,   hogy  esélyegyenlőtlenség  kiküszöbölését   célzó
   törvényi  intézkedéseknek széles skálája  van,  s  a  különböző
   szabályozási   módok   közül  a  jogalkotó   —   az   Alkotmány
   rendelkezéseit  tiszteletben tartva — szabad  belátása  szerint
   választhat.  (422/B/1991. AB határozat, ABH  1992.  471,  472.;
   ugyanilyen értelemben 2100/B/1991. AB határozat, ABH 1992. 554,
   557.;   581/B/1990.  AB  határozat,  ABH   1992.   645,   646.;
   1588/B/1991.  AB  határozat, ABH 1994. 510,  512.)  Emellett  a
   különböző társadalmi csoportok esélyeinek egyenlőségét nem egy-
   egy  jogszabály  vagy állami intézkedés, hanem jogszabályok  és
   állami  intézkedések rendszere révén lehet biztosítani, illetve
   az   állam   ilyen  módon  járulhat  hozzá  az  esélyegyenlőség
   megteremtéséhez,    vagy   legalábbis    az    egyenlőtlenségek
   csökkentéséhez. (725/B/1991. AB határozat, ABH 1992. 663, 664.;
   553/B/1994.   AB   határozat,  ABH  1997.  773,   783.)   Végül
   megállapította   az   Alkotmánybíróság   azt   is,   hogy    az
   esélyegyenlőtlenség  megszüntetését  vagy  csökkentését  célzó,
   megkülönböztető szabályozás lehetőségéből nem következik  annak
   alkotmányos   kényszere.  A  tételesen  meghatározott   pozitív
   diszkriminációra   senkinek  sincs  alkotmányos   joga,   annak
   alkalmazása  a törvényhozó szabadságába tartozik. (1067/B/1993.
   AB határozat, ABH 1996. 446, 448.)

   Az  Övtv.  49. § (1) bekezdése pozitív diszkriminációs tartalmú
   szabályt  rögzít:  egy  (és csak egy)  kisebbségi  jelölt  –  a
   törvény  kivételes  szabályával – képviselővé  válik,  azzal  a
   megszorító  feltétellel,  hogy meghatározott  számú  szavazatot
   elért.  (Ha  a  kisebbségi  jelölt  nem  szerzett  ilyen  módon
   “kedvezményes” mandátumot, akkor nem lehet képviselő, csak  ún.
   szószóló,  aki  tanácskozási joggal vehet  részt  a  képviselő-
   testület ülésén.)

   Az  Övtv.  49.  §  (2)  bekezdése  is  pozitív  diszkriminációs
   szabályt   tartalmaz,   mert  a  képviselő-testület   létszámát
   megemeli a kedvezménnyel elért mandátum számával.

   Mindezek    alapján   az   Alkotmánybíróság    az    indítványt
   elutasította.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
      Dr. Bagi István                            Dr.Bihari Mihály
      alkotmánybíró                          előadó alkotmánybíró
                                   
      Dr. Erdei Árpád                            Dr. Holló András
      alkotmánybíró                                 alkotmánybíró
                                   
      Dr. Kiss László                         Dr.Kukorelli István
      alkotmánybíró                                 alkotmánybíró
                                   
      Dr. Strausz János        Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
      alkotmánybíró                                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    809/B/1998
    Date of the decision:
    .
    02/08/2000
    .
    .