Hungarian
Ügyszám:
.
1039/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/2007. (II. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/911
.
A döntés kelte: Budapest, 02/12/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a fővárosi közterületek
  használatáról  és a közterületek rendjéről szóló  59/1995.  (X.
  20.)  Főv.  Kgy.  rendelet 4. § (4) bekezdés g)  pontjának  „az
  építmények,  berendezések  létesítését,  elhelyezését,  bármely
  közúti  jármű  (1/1975. (II. 5.) KPM-BM  együttes  rendelet  1.
  számú  függelék  II. fejezete), jármű külön jogszabály  alapján
  parkolásnak  nem  minősülő egyéb célú  elhelyezését,  valamint”
  szövegrésze    alkotmányellenes,   ezért   azt   a    határozat
  közzétételének napjával megsemmisíti.

  A   fővárosi   közterületek  használatáról  és  a  közterületek
  rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 4.  §  (4)
  bekezdés g) pontja a következő szöveggel marad hatályban:
     „g)   politikai   rendezvényekhez,  kivéve  a  kereskedelmi,
   vendéglátó és reklámtevékenység végzését”

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   Az  indítványozó  a  fővárosi közterületek használatáról  és  a
   közterületek  rendjéről  szóló  59/1995.  (X.  20.)  Főv.  Kgy.
   rendeletnek  (a  továbbiakban:  Ör.)  a  fővárosi  közterületek
   használatáról  és a közterületek rendjéről szóló  59/1995.  (X.
   20.)  Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 60/2006. (X.  27.)
   Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Örm.) 1. §-ával az Ör. 4. §
   (4)   bekezdésének  g)  pontjába  beiktatott  azon  rendelkezés
   megsemmisítését   kérte,   mely  a   politikai   rendezvényeken
   közterület-használati     engedélyhez     köti      építmények,
   berendezések,  valamint járművek – parkolásnak nem  minősülő  –
   elhelyezését.  Az  indítványozó  a  gyülekezési  jog   lényeges
   tartalmának  korlátozását  látja a  támadott  rendelkezésekben,
   továbbá  arra  hivatkozik,  hogy az  önkormányzat  túllépte  az
   Alkotmányban   meghatározott  rendeletalkotási   jogkörét.   Az
   indítványozó  nem  kifogásolta Ör. támadott  rendelkezésének  a
   kereskedelmi, vendéglátóipari és reklámtevékenységre  vonatkozó
   részeit, mivel álláspontja szerint e tevékenységek esetében nem
   áll  fenn  szoros,  tartalmi összefüggés a gyülekezési  joggal,
   akkor sem, ha politikai rendezvényhez kapcsolódnak.

                                 II.

      1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „44/A.  §  (2)  A  helyi  képviselőtestület  a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat,  amely nem lehet  ellentétes  a  magasabb
   szintű jogszabállyal.”

    „62.  §  (1)  A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés
   jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.
    (2)  A  gyülekezési  jogról  szóló  törvény  elfogadásához   a
   jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
   szükséges.”

   2. Az Ör. vizsgált rendelkezése:

    „4. § (4) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:
   (…)
    g)    politikai   rendezvényekhez,   kivéve   az   építmények,
   berendezések  létesítését, elhelyezését, bármely  közúti  jármű
   (1/1975.  (II.  5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú  függelék
   II.  fejezete), jármű külön jogszabály alapján parkolásnak  nem
   minősülő  egyéb  célú  elhelyezését, valamint  a  kereskedelmi,
   vendéglátó és reklámtevékenység végzését.”

                                III.

   Az indítvány megalapozott.
      
   1.  Az  Ör.  vizsgált rendelkezésének értelmében vett politikai
   rendezvények   a   gyülekezési   jog   körébe   tartoznak.   Az
   Alkotmánybíróságnak  először abban a kérdésben  kellett  állást
   foglalnia, hogy a közterület-használat szabályozása összefügg-e
   a gyülekezési jog gyakorlásával.

   Az  Alkotmánybíróság már a 30/1992. (V. 26.)  AB  határozatában
   átfogóan  vizsgálta az alapjogok korlátozására az  Alkotmányból
   levezethető   szabályokat,  és  megalapozta   a   kommunikációs
   alapjogok (a véleménynyilvánítás, a gondolat, a lelkiismeret és
   a  vallás  szabadsága  mellett a gyülekezési  jog)  kitüntetett
   szerepét  is  az  alapvető jogok rendszerében. E  kommunikációs
   alapjogok  nem korlátozhatatlanok. Alapvető jogok korlátozására
   az  Alkotmány szerint csak törvényi formában kerülhet  sor,  az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint abban  az  esetben,
   amennyiben  a korlátozás más alapvető jog vagy alkotmányos  cél
   érdekében  szükséges;  a korlátozásnak  meg  kell  felelnie  az
   arányosság  követelményeinek, azaz a  törvényhozónak  mindig  a
   lehető  legenyhébb megoldást kell választania. A  kommunikációs
   alapjogoknál     az     „alapjogi    tesztben”     összefoglalt
   követelményeken   túlmenő  elv,  hogy   az   ezeket   korlátozó
   rendelkezéseket megszorítóan kell értelmezni. [ABH  1992,  167,
   170-171.]

   „Az  Alkotmány  8.  §-ában rögzíti, hogy a  Magyar  Köztársaság
   elismeri  az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen  alapvető
   jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű
   kötelessége.  Az  alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
   szabályokat  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog   lényeges
   tartalmát azonban nem korlátozhatja. Az állam akkor nyúlhat  az
   alapjog  korlátozásának eszközéhez, ha másik  alapvető  jog  és
   szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos
   érték   védelme   más   módon  nem  érhető   el.   Az   alapjog
   korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő,
   hogy  az  másik  alapjog  vagy  szabadság  védelme  vagy  egyéb
   alkotmányos  cél  érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy
   megfeleljen  az arányosság követelményeinek: az  elérni  kívánt
   cél  fontossága  és  az ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
   súlya  megfelelő  arányban legyen egymással.  A  törvényhozó  a
   korlátozás  során  köteles  az  adott  cél  elérésére  alkalmas
   legenyhébb   eszközt   alkalmazni.   Alkotmányellenes   a   jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az   kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen  történik,  vagy  ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt  célhoz képest aránytalan.” (30/1992. (V. 26.)  AB  hat.
   ABH 1992, 167, 171.)

   A  gyülekezési joggal, illetve korlátozhatóságával kapcsolatban
   az 55/2001. (XI. 29.) AB határozat a következő megállapításokat
   tette:   „Az  Alkotmánybíróság  a  gyülekezési  jogot   érintő,
   összességében  nem  nagyszámú határozataiból  is  kirajzolódnak
   azonban  bizonyos  alapvető elvek.  Mindenekelőtt  az,  hogy  a
   gyülekezési jog – csakúgy, mint a gondolat, a lelkiismeret és a
   vallás  szabadsága – szorosan kapcsolódik a véleménynyilvánítás
   szabadságához [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH  1992,  167,
   171.]. Gyűlések megszervezésének, megtartásának, az azokon való
   részvételnek    a   joga   nélkül   a   nézetek,    információk
   megszerzésének  és  másokkal való megosztásának,  a  vélemények
   közösen  történő  kialakításának a  lehetősége  ugyanis  aligha
   volna   megvalósítható.  Ugyanakkor  a  gyülekezési   jog   nem
   korlátozhatatlan jog. (…) A jogkorlátozás határait az Alkotmány
   8.  §  (2)  bekezdése  vonja meg, és az  Alkotmánybíróság  több
   határozatában   is   állást  foglalt  a  jogok   korlátozásának
   alkotmányos  feltételeit illetően, kimondva, hogy  az  alapvető
   jog  korlátozása  csak  akkor  marad  meg  alkotmányos  keretek
   között,  ha a korlátozás nem az alapjog érinthetetlen lényegére
   vonatkozik, ha elkerülhetetlen, azaz, csak ha kényszerítő okból
   kerül rá sor, és ha a korlátozás az elérni kívánt célhoz képest
   nem  aránytalan [pl. 20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990,
   69,  71.;  7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991,  22,  25.;
   22/1992.  (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992, 122,  123.].”  (ABH
   2001, 442, 449.)

   A   békés   gyülekezés  szabadsága  a  demokratikus  társadalom
   előfeltétele  és  alapvető értéke. A  gyülekezési  jog  alapján
   megtartott  rendezvények  elválaszthatatlanul  kapcsolódnak   a
   demokratikus  nyilvánosság  értékéhez,  e  rendezvények  teszik
   lehetővé,  hogy  a  polgárok a politikai folyamatot  kritikával
   illessék, tiltakozásukkal befolyásolják. A békés rendezvények a
   politikai   és   társadalmi   rend,   a   képviseleti   szervek
   legitimitásának   megszilárdítása  szempontjából   is   értéket
   jelentenek.   A  tüntetések,  tiltakozó  akciók  a  képviseleti
   szervek,  a  kormányzat és a közvélemény számára  is  jelzik  a
   társadalomban megjelenő feszültségeket, lehetővé téve azt, hogy
   az   illetékesek   időben  megfelelő   lépéseket   tegyenek   a
   feszültségek okainak csökkentésére. Egy demokratikus társadalom
   nem  választhatja a tiltakozás elnémításának,  szükségtelen  és
   aránytalan  korlátozásának  útját: a  politikai  szabadságjogok
   korlátozása  nem  csak  azokat  sújtja,  akik  élni  kívánnának
   jogaikkal,  hanem a társadalom egészét, így azokat  is,  akikre
   hivatkozással  az  állam  a jogkorlátozás  eszközéhez  nyúl.  A
   gyülekezési jog alapján megtartott rendezvények célja az,  hogy
   a  gyülekezési joggal élő polgárok közös véleményt  alakítsanak
   ki,  illetve nézeteiket másokkal megosszák és közösen juttassák
   kifejezésre.   Ehhez   nélkülözhetetlenek   az   Ör.   vizsgált
   rendelkezése   szerint   csak   a   közterület   tulajdonosának
   hozzájárulásával alkalmazható eszközök, azaz a gyülekezés  joga
   –   különösen   nagyobb  létszámú  rendezvény  esetén   –   nem
   gyakorolható  rendeltetésszerűen építmények, berendezések,  pl.
   színpad,   hangosítás,  kivetítők  nélkül.  Ezek  használatának
   szabályozása tehát érinti, alkalmazásuk hozzájáruláshoz  kötése
   pedig korlátozza a gyülekezés jogát.

   2.  Mivel  az  Ör.  vizsgált rendelkezése a gyülekezési  joghoz
   elválaszthatatlanul    kapcsolódik,   az    Alkotmánybíróságnak
   vizsgálnia   kellett,   hogy  a  helyi  önkormányzatnak   van-e
   rendeletalkotási  joga a politikai rendezvényeken  alkalmazható
   eszközök  (építmények, berendezések, járművek)  vonatkozásában,
   kötheti-e  hozzájáruláshoz alkalmazásukat, korlátozva  ezzel  a
   békés  gyülekezés  jogát. Az Alkotmány 44/A.  §  (2)  bekezdése
   értelmében helyi önkormányzat képviselőtestülete feladatkörében
   alkothat,   magasabb   szintű  jogszabállyal   nem   ellentétes
   rendeletet.   A   gyülekezési   jog   gyakorlásának   részletes
   szabályait a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a
   továbbiakban: Gyt.) tartalmazza, mely meghatározza azt is, hogy
   a  közterületen  tartandó rendezvények megszervezéséhez  milyen
   bejelentési kötelezettség kapcsolódik. A helyi önkormányzat nem
   egészítheti  ki  a  Gyt.-ben  meghatározott  feltételrendszert,
   mivel  a  politikai rendezvények – és más, a Gyt.  hatálya  alá
   tartozó rendezvények – jogi feltételeinek szabályozására sem  a
   Gyt.,  sem  más jogszabály jogalkotási felhatalmazást  nem  ad,
   önálló   szabályozási   jogköre  a  helyi   önkormányzatnak   a
   gyülekezési  jog, mint alapvető jog tekintetében  pedig  nincs.
   Közterület-használati    hozzájárulás    hiányában    politikai
   rendezvény  rendeltetésszerűen nem lenne  megtartható,  az  Ör.
   tehát alapvető jog gyakorlását korlátozza. A Fővárosi Közgyűlés
   a  vizsgált  –  a  gyülekezési jogot  korlátozó  –  rendelkezés
   megalkotásával   túllépte  rendeletalkotási  hatáskörét.   Erre
   tekintettel az Alkotmánybíróság a rendelkező részben  foglaltak
   szerint határozott.

   3.   Tekintettel  arra,  hogy  az  Ör.  vizsgált   szabálya   a
   szabályozás     jogforrási     szintje     miatt      önmagában
   alkotmányellenes, az Alkotmánybíróság nem vizsgálta azt, hogy a
   gyülekezés  szabadságával szemben megjelenik-e  olyan  versengő
   alapjog  vagy  alkotmányos  érték,  amely  a  gyülekezési   jog
   korlátozását szükségessé tenné, illetve, hogy a jog korlátozása
   arányos-e    az    elérni   kívánt   céllal.   Ugyanakkor    az
   Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a szabályozás célja is  tárgya
   lehet  az  alkotmányossági vizsgálatnak, illetve adott  esetben
   előfordulhat, hogy önmagában a jogalkotó szabályozásban  testet
   öltő  célja  tesz  egy rendelkezést alkotmányellenessé.  Azzal,
   hogy   a   szabályozás   a  gyülekezési  jog   körébe   tartozó
   rendezvények közül kiemeli a politikai rendezvényeket, és  csak
   ezekre   állapít  meg  többlet-követelményeket,   nyilvánvalóvá
   teszi,   hogy  elsődleges  célja  nem  a  lakosság  nyugalmának
   védelme, hanem a politikai kommunikáció korlátozása. Amennyiben
   nyilvánvaló,  hogy a közterület-használat adott  módon  történő
   szabályozásának  mögöttes célja a gyülekezési jog  korlátozása,
   és   a  közterület-használat  feltételeinek  módosítása  csupán
   eszköze a gyülekezési jog korlátozásának, ez alkotmányellenessé
   tehet   olyan   szabályokat  is,  melyek  önmagukban   alapjogi
   relevanciával nem bírnának.

   A   határozat   Magyar   Közlönyben  történő   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi  XXXII.  törvény  41.  §-a
   előírásán alapul.
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                          alkotmánybíró
                                   
                           Dr.Paczolay Péter
                         előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    4/2007. (II. 13.)
    Date of the decision:
    .
    02/12/2007
    .
    .